BỘ TÀI LIỆU TỔNG HỢP VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN THI CÔNG CHỨC NGÀNH THUẾ ĐẦY ĐỦ NHẤT

106 212 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 13:16

BỘ TÀI LIỆU TỔNG HỢP VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN THI CÔNG CHỨC NGÀNH THUẾ ĐẦY ĐỦ NHẤT Thuế Giá trị gia tăng Câu Đặc điểm Thuế giá trị gia tăng: a Gián thu b Đánh nhiều giai đoạn c Trùng lắp d Có tính trung lập cao Đáp án : c) Câu Đối tượng chịu Thuế giá trị gia tăng là: a Hàng hoá dịch vụ sản xuất, kinh doanh Việt Nam b Hàng hoá, dịch vụ mua tổ chức, cá nhân nước c Hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh tiêu dùng Việt Nam (bao gồm hàng hoá, dịch vụ mua tổ chức, cá nhân nước ngoài), trừ đối tượng không chịu Thuế giá trị gia tăng d Tất đáp án Đáp án: c) Câu Hàng hoá, dịch vụ sau thuộc đối tượng không chịu Thuế gia trị gia tăng: a Hàng hóa xuất nước ngoài, kể uỷ thác xuất b Hàng hoá gia công chuyển tiếp c Hàng hoá xuất chỗ d Sản phẩm xuất tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến theo quy định phủ Đáp án: d) Câu Hàng hoá, dịch vụ sau thuộc đối tượng không chịu Thuế giá trị gia tăng: a Nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp b Nước phục vụ sản xuất sinh hoạt c Phân bón d Thức ăn gia súc, gia cầm thức ăn cho vật nuôi khác Đáp án: a) Câu Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, giá tính Thuế giá trị gia tăng là: a Giá bán chưa có Thuế giá trị gia tăng b Giá bán có Thuế giá trị gia tăng c Giá tính thuế hàng hoá, dịch vụ loại d Giá tính thuế hàng hoá, dịch vụ loại tương đương thời điểm phát sinh hoạt động trao đổi, tiêu dùng nội Đáp án: d) Câu Đối với hàng hoá luân chuyển nội để tiếp tục trình sản xuất kinh doanh, giá tính Thuế giá trị gia tăng là: a Không phải tính nộp Thuế giá trị gia tăng b Giá bán chưa có Thuế giá trị gia tăng c Giá bán có Thuế giá trị gia tăng d Giá tính thuế hàng hoá, dịch vụ loại tương đương thời điểm phát sinh hoạt động Đáp án: a) Câu Hàng hoá luân chuyển nội hàng hoá: a Do sở kinh doanh xuất bán b Do sở kinh doanh cung ứng sử dụng cho tiêu dùng sở kinh doanh c Để tiếp tục trình sản xuất sở sản xuất, kinh doanh d Do sở kinh doanh biếu, tặng Đáp án: c) Câu Giá tính Thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập là: a Giá chưa có Thuế giá trị gia tăng b Giá chưa có Thuế giá trị gia tăng, có Thuế tiêu thụ đặc biệt0 c Giá chưa có Thuế giá trị gia tăng, có Thuế nhập d Giá nhập cửa cộng (+) với Thuế nhập (nếu có), cộng (+) với Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) Đáp án: d) Câu Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, giá tính Thuế giá trị gia tăng là: a Giá trị xây dựng lắp đặt thực tế b Giá xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, chưa có Thuế giá trị gia tăng c Giá xây dựng, lắp đặt bao gồm giá trị nguyên vật liệu chưa có Thuế giá trị gia tăng d Giá tính thuế hạng mục công trình giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có Thuế giá trị gia tăng Đáp án: c) Câu 10 Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, giá tính Thuế giá trị gia tăng là: a Giá trị xây dựng lắp đặt thực tế b Giá xây dựng lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, chưa có Thuế giá trị gia tăng c Giá xây dựng, lắp đặt bao gồm giá trị nguyên vật liệu chưa có Thuế giá trị gia tăng d Giá tính thuế hạng mục công trình giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có Thuế giá trị gia tăng Đáp án: b) Câu 11 Trường hợp xây dựng, lắp đặt thực toán theo hạng mục công trình giá trị khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành bàn giao, giá tính Thuế giá trị gia tăng là: a Giá trị xây dựng lắp đặt thực tế b Giá xây dựng lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, chưa có Thuế giá trị gia tăng c Giá xây dựng, lắp đặt bao gồm giá trị nguyên vật liệu chưa có Thuế giá trị gia tăng d Giá tính thuế hạng mục công trình giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có Thuế giá trị gia tăng Đáp án: d) Câu 12 Đối với kinh doanh bất động sản, giá tính Thuế giá trị gia tăng là: a Giá chuyển nhượng bất động sản b Giá chuyển nhượng bất động sản trừ giá đất c Giá chuyển nhượng bất động sản trừ giá đất (hoặc giá thuê đất) thực tế thời điểm chuyển nhượng d Giá bán nhà chuyển quyền sử dụng đất Đáp án: c) Câu 13 Thuế suất 0% không áp dụng đối với: a Hàng hoá xuất b Dịch vụ xuất c Vận tải quốc tế d Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân khu phi thuế quan Đáp án: d) Câu 14 Số Thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế xác định (=)? a Số Thuế giá trị gia tăng đầu trừ (-) số Thuế giá trị gia tăng đầu vào khấu trừ b Tổng số Thuế giá trị gia tăng đầu c Giá trị gia tăng hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán nhân (x) với thuế suất Thuế giá trị gia tăng loại hàng hoá, dịch vụ d Số thuế giá trị gia tăng đầu trừ (-) số thuế giá trị gia tăng đầu vào Đáp án: a) Câu 15 Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối tượng sau đây? a Cá nhân, hộ kinh doanh không thực thực không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định pháp luật b Tổ chức, cá nhân nước kinh doanh không theo Luật Đầu tư tổ chức khác không thực thực không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định pháp luật c Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ d Cơ sở kinh doanh thực đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định pháp luật kế toán, hoá đơn, chứng từ đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế Đáp án: d) Câu 16 Từ ngày 01/01/2009, bán hàng ghi thuế suất cao quy định mà sở kinh doanh chưa tự điều chỉnh, quan thuế kiểm tra , phát xử lý sau: a Được lập lại hoá đơn theo thuế suất quy định b Phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất ghi hoá đơn c Phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất quy định d Không phải kê khai, nộp thuế Đáp án: b) Câu 17 Từ ngày 01/01/2009, quan thuế tra, kiểm tra thuế phát trường hợp hoá đơn ghi mức thuế suất thuế giá trị gia tăng thấp quy định xử lý bên bán nào? a Được lập lại hoá đơn theo thuế suất quy định b Phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất ghi hoá đơn c Phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất quy định d Không phải kê khai, nộp thuế Đáp án: c) Câu 18 Từ ngày 01/01/2009, quan thuế tra, kiểm tra thuế phát trường hợp hoá đơn ghi mức thuế suất Thuế giá trị gia tăng thấp quy định xử lý bên mua nào? a Yêu cầu bên bán lập lại hoá đơn theo thuế suất quy định kê khai bổ sung b Khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi hoá đơn c Được khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất quy định d Không khấu trừ đầu vào Đáp án: b) Câu 19 Doanh nghiệp A có hoá đơn giá trị gia tăng mua vào lập ngày 12/05/2009 Trong kỳ kê khai thuế tháng 5/2009, doanh nghiệp A bỏ sót không kê khai hoá đơn Thời hạn kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa vào kỳ khai thuế tháng mấy? a Tháng 8/2009 b Tháng 9/2009 c Tháng 10/2009 d Tháng 11/2009 Đáp án: c) Câu 20 Từ 01/01/2009 điều kiện khấu trừ Thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng hoá, dịch vụ từ 20 triệu đồng trở lên bổ sung thêm quy định sau đây: a Có hoá đơn giá trị gia tăng b Có chứng từ toán qua ngân hàng c Cả hai đáp án Đáp án: b) Câu 21 Từ 01/01/2009 trường hợp không coi toán qua ngân hàng để khấu trừ Thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng hoá, dịch vụ từ 20 triệu đồng trở lên: a Bù trừ công nợ b Bù trừ giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hoá, dịch vụ bán c Thanh toán uỷ quyền qua bên thứ toán qua ngân hàng d Chứng từ nộp tiền mặt vào tài khoản bên bán Đáp án: d) Câu 22 Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo Phương pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng xác định (=)? a Số thuế giá trị gia tăng đầu trừ (-) số thuế giá trị gia tăng đầu vào khấu trừ b Tổng số thuế giá trị gia tăng đầu c Giá trị gia tăng hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng loại hàng hoá, dịch vụ d Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng loại hàng hoá, dịch vụ Đáp án: c) Câu 23 Phương pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng áp dụng đối tượng sau đây? a Cá nhân, hộ kinh doanh không thực thực không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định pháp luật b Tổ chức, cá nhân nước kinh doanh không theo Luật Đầu tư tổ chức khác không thực thực không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định pháp luật c Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ d Cả ba đáp án Đáp án: d) Câu 24 Hoá đơn, chứng từ mua, bán, sử dụng coi không hợp pháp: a Mua, bán, sử dụng hoá đơn hết giá trị sử dụng b Hoá đơn Bộ Tài (Tổng cục Thuế) phát hành quan thuế cung cấp cho sở kinh doanh c Hoá đơn sở kinh doanh tự in để sử dụng theo mẫu quy định quan Thuế chấp nhận cho sử dụng d Các loại hoá đơn, chứng từ đặc thù khác phép sử dụng Đáp án: a) Câu 25 Cơ sở kinh doanh hoàn thuế trường hợp sau: a Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế hoàn Thuế giá trị gia tăng tháng liên tục trở lên có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa khấu trừ hết b Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế hoàn Thuế giá trị gia tăng tháng liên tục trở lên có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa khấu trừ hết Số thuế hoàn số thuế đầu vào chưa khấu trừ hết thời gian xin hoàn thuế c Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế hoàn Thuế giá trị gia tăng tháng liên tục trở lên có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa khấu trừ hết Số thuế hoàn số thuế đầu vào chưa khấu trừ hết thời gian xin hoàn thuế d Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế hoàn Thuế giá trị gia tăng tháng liên tục trở lên có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa khấu trừ hết Số thuế hoàn số thuế đầu vào chưa khấu trừ hết thời gian xin hoàn thuế Đáp án: c) Câu 26 Đối với sở kinh doanh tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất xét hoàn thuế theo tháng: a Cơ sở kinh doanh tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất Thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng hóa xuất phát sinh tháng chưa khấu trừ từ 100 triệu đồng trở lên xét hoàn thuế theo tháng b Cơ sở kinh doanh tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất Thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng hóa xuất phát sinh tháng chưa khấu trừ từ 150 triệu đồng trở lên xét hoàn thuế theo tháng c Cơ sở kinh doanh tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất Thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng hóa xuất phát sinh tháng chưa khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên xét hoàn thuế theo tháng d Cơ sở kinh doanh tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất Thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng hóa xuất phát sinh tháng chưa khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên xét hoàn thuế theo tháng Đáp án: c) Câu 27 Đối tượng trường hợp sau hoàn Thuế giá trị gia tăng: a Cơ sở kinh doanh có định xử lý hoàn thuế quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật b Đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định Pháp lệnh ưu đãi miễn trừ ngoại giao c Hoàn thuế giá trị gia tăng chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức không hoàn lại viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo d Cả trường hợp Đáp án: d) Câu 28 Đối tượng trường hợp sau hoàn Thuế giá trị gia tăng: a Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tháng liên tục trở lên có số thuế đầu vào chưa khấu trừ hết b Đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định Pháp lệnh ưu đãi miễn trừ ngoại giao c Cơ sở kinh doanh toán thuế chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa khấu trừ hết có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa d Cả trường hợp Đáp án: d) Câu 29 Thời hạn nộp hồ sơ khai Thuế giá trị gia tăng khai Thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ: a Chậm ngày thứ 15 tháng tháng phát sinh nghĩa vụ thuế b Chậm ngày thứ 20 tháng tháng phát sinh nghĩa vụ thuế c Chậm ngày thứ 25 tháng tháng phát sinh nghĩa vụ thuế d Chậm ngày thứ 30 tháng tháng phát sinh nghĩa vụ thuế Đáp án: b) Câu 30 Khai Thuế giá trị gia tăng loại thuế khai theo tháng trường hợp: a Khai thuế gí trị gia tăng theo lần phát sinh Thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp doanh số người kinh doanh không thường xuyên b Khai Thuế giá trị gia tăng tạm tính theo lần phát sinh hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh c Khai toán năm Thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng d Tất phương án Đáp án: d) Câu 31 Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng: a Đối với người nộp thuế theo phương pháp khấu trừ ngày 20 b Đối với trường hợp nhập hàng hoá thời hạn nộp Thuế nhập c Đối với hộ kinh doanh nộp thuế khoán, theo thông báo nộp thuế khoán quan thuế d Tất phương án Đáp án: d) Câu 32 Giá tính Thuế giá trị gia tăng hàng hóa sở sản xuất, kinh doanh bán là: a Giá bán lẻ hàng hóa thị trường b Giá bán chưa có Thuế giá trị gia tăng c Tổng số thuế GTGT ghi hóa đơn Đáp án: b) 10 Thu nhập không thường xuyên: Là khoản thu nhập không ổn định, đột xuất, bao gồm: -Thu nhập quà biếu, quà tặng vật tổ chức cá nhân từ nước gởi cho nhân Việt Nam hình thức -Thu nhập chuyển giao công nghệ theo hợp đồng -Thu nhập tiền quyền tác phẩm văn học, nghệ thuật -Thu nhập thiết kế kỹ thuật xây dựng, thiết kế kỹ thuật công nghiệp dịch vụ khác: dịch vụ tư vấn, dịch vụ môi giới, thu nhập từ khuyến hoa hồng môi giới -Thu nhập từ hoạt động khoa học như: hội thảo, đề tài nghiên cứu khoa học cấp - Trúng thưởng xổ số nhà nước phát hành hình thức xổ số khuyến Câu 18: Thu nhập từ quan trả học bổng cho cá nhân a) o Là thu nhập không chịu thuế b) o Là thu nhập tính thuế c) o a & b sai thu nhap duoc mien thue Câu 19: Các khoản thu nhập từ tiền lương,tiền công xác định thu nhập chịu thuế gồm: a) o Thuê kê khai thuế b) o Trợ cấp suy giảm khả lao động c) o a & b Câu 20: Cơ quan chi trả khoản thu nhập cho cá nhân không ký HĐLĐ 500.000đ/lần: a) o Phải khấu trừ 10% cho cá nhân có mã số thuế b) o Phải khấu trừ 20% cho cá nhân mã số thuế c) o a & b PHẦN 3: THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN Câu 21: NNT có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, khai thuế : 92 a) o giảm trừ gia cảnh cho thân triệu đồng b) o giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc c) o a b sai Câu 22: Thu nhập từ chuyển nhượng BĐS khai thuế : a) o chuyển nhượng vợ chồng ; cha mẹ với đẻ, nuôi, dâu, rể b) o chuyển nhượng ông bà với cháu nội, ngoại ; anh chi em ruột c) o a b Câu 23: Cá nhân có nhà ở, quyền sử dụng đất : a) o chuyển nhượng BĐS nộp thuế chuyển nhượng phần không miễn thuế b) o chuyển nhượng phần BĐS nộp thuế c) o a b Câu 24: Cá nhân chuyển nhượng đất ruộng, vườn : a) o phải nộp thuế từ chuyển nhượng BĐS b) o nộp thuế quyền sử dụng BĐS c) o a b Câu 25: Người nhà nước giao đất trả tiền đuợc giảm tiền sử dụng đất: a) o phải nộp thuế giá trị toàn đất b) o phải nộp thuế giá trị giảm c) o a b sai Câu 26: Khi chuyển đổi đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân : a) o nộp thuế từ chuyển nhượng BĐS b) o không nộp thuế việc chuyển đổi đất để hợp lý hóa sản xuất nông nghiệp c) o a b Câu 27: Thuế suất chuyển nhượng BĐS ấn định 2%, : a) o giá chuyển nhượng không phù hợp b) o không xác định giá vốn chi phí liên quan c) o a b Câu 28: Thuế suất chuyển nhượng BĐS 25%, áp dụng : a) o giá chuyển nhượng phù hợp giá thị trường 93 b) o giá mua hợp đồng phù hợp giá thực tế thời điểm mua; chi phí liên quan có hoá đơn, chứng từ theo luật định c) o đồng thời a b Câu 29: Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất giá chuyển nhượng xác định : a) o giá chuyển nhượng thực tế theo hợp đồng b) o giá đất theo UBND tỉnh thời điểm chuyển nhượng c) o Theo a hay b giá cao Câu 30: Khi chuyển nhượng quyền sử sở hữu nhà giá chuyển nhượng xác định : a) o giá chuyển nhượng thực tế theo hợp đồng b) o giá nhà theo quy định Bộ xây dựng giá tính lệ phí trước bạ UBND tỉnh c) o Theo a hay b giá cao Câu 31? : Ông A tặng bà B hộ cao cấp The Manor a) £ Ông A phải đóng thuế thu nhập cá nhân b) £ Bà B phải đóng thuế thu nhập cá nhân c) £ Không phải đóng thuế thu nhập cá nhân Câu 32 : Anh Nguyễn Văn Tiến bán nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Cừ để lấy tiền du học nước Thu nhập từ tiền bán nhà phải: a) £ Do tiền bán nhà dành để du học nên miễn thuế b) £ Anh Tiến phải đóng thuế với thuế 2% giá chuyển nhượng không xác định giá vốn chi phí liên quan c) £ Anh Tiến phải đóng thuế với thuế 25% giá chuyển nhượng Câu 33 : Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất bao gồm: a) £ Nhà ở; kết cấu hạ tầng công trình xây dựng gắn liền với đất; b) £ Các tài sản khác gắn liền với đất bao gồm tài sản sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp (cây trồng, vật nuôi) c) £ Cả câu Câu 34 : Bất động sản chuyển nhượng vợ với chồng cần giấy tờ 94 sau : a) £ Bản hộ b) £ Bản hộ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (hoặc định án xử ly hôn, tái hôn) c) £ Bản hộ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (hoặc định án xử ly hôn, tái hôn) Câu 35 : Anh Nam chị Liên đứng tên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chung vợ chồng Phú Mỹ Hưng chị Liên có riêng miếng đất quận 12 Khi bán nhà Phú Mỹ Hưng : a) £ Anh Nam chị Liên đóng thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng nhà b) £ Anh Nam chị Liên phải đóng thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng nhà c) £ Anh Nam miễn thuế, chị Liên phải đóng thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng nhà Câu 36 : Thời điểm xác định thu nhập tính thuế chuyển nhượng bất động sản : a) £ Là thời điểm hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng b) £ Là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định pháp luật c) £ Cả hai câu đún Câu 37 : Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất cá nhân nhà nước giao đất trả tiền giảm tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật là: a) £ Thu nhập phải chịu thuế b) £ Thu nhập miễn thuế c) £ Cả câu sai Câu 38 : Thu nhập tính thuế từ chuyển quyền sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng công trình xây dựng đất : a) £ Giá chuyển nhượng trừ giá vốn bất động sản b) £ Giá chuyển nhượng trừ giá vốn bất động sản tiền hoa 95 hồng (nếu có) c) £ Giá chuyển nhượng trừ giá vốn bất động sản chi phí thực tế phát sinh có liên quan,có hóa đơn chứng từ theo quy định Câu 39 : Các chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động chuyển nhượng có chứng từ, hoá đơn theo chế độ quy định bao gồm : a) £ Chi phí cải tạo đất, san lấp mặt (nếu có) b) £ Chi phí để làm thủ tục pháp lý cho việc chuyển nhượng, chi phí thuê đo đạc, c) £ Cả câu Câu 40 : Anh Hùng Anh Thắng mua miếng đất sang nhượng năm 2009: a) £ Anh Hùng Anh Thắng phải có nghĩa vụ đóng thuế cho phần thu nhập b) £ Anh Hùng đóng toàn phần thuế thu nhập từ chuyển nhượng mang lại c) £ Anh Thắng đóng toàn phần thuế thu nhập từ chuyển nhượng mang lại PHẦN 4: THU NHẬP TỪ ĐẦU TƯ VỐN Câu 41: Căn tính thuế thu nhập từ đầu tư vốn : a/ £ Thu nhập chịu thuế thuế suất b/ £ Thu nhập tính thuế thuế suất c/ £ Cả a b Câu 42 : Biểu thuế để tính thuế TN từ đầu tư vốn : a/ £ Biều thuế lũy tiến phần b/ £ Biểu thuế toàn phần c/ £ Cả a b sai Câu 43: Thuế suất để tính thuế TN từ đầu tư vốn : a/ £ 5% b/ £ 10% c/ £ 20% Câu 44: Thu nhập để tính thuế TNCN từ đầu tư vốn cá nhân : a/ £ Tiền lãi cho sở sản xuất, kinh doanh vay 96 b/ £ lãi từ vốn góp SX-KD, cổ tức (kể nhận cổ phiếu) c/ £ Cả a b Câu 45: Thời điểm xác định thu nhập tính thuế với thu nhập từ đầu tư vốn : a/ £ Là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế b/ £ Là thời điểm tổ chức, cá nhân xác định số liệu sổ sách kế toán c/ £ Cả a b Câu 46: Thời điểm xác định thu nhập tính thuế phần vốn đầu tư NN: a/ £ Thời điểm cá nhân nhận thu nhập b/ £ Hằng tháng quan thuế ấn định mức thu nhập chịu thuế c/ £ Cả a b sai Câu 47: Thu nhập từ đầu tư vốn cá nhân phải nộp thuế : a/ £ Lãi trái phiếu,tín phiếu trừ trái phiếu phủ b/ £ Lãi trái phiếu,tín phiếu c/ £ Cả a & b Câu 48: Cách tính thuế TN từ đầu tư vốn : a/ £ Số thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất b/ £ Số thuế TNCN phải nộp = (Giá mua – Giá bán – Chi phí) x Thuế suất c/ £ Cả a b Câu 49: Cơ quan chi trả thu nhập từ đầu tư vốn có trách nhiệm : a/ £ Chi trả toàn thu nhập có để người nộp thuế đến quan thuế khai báo b/ £ Cơ quan chi trả thu nhập phải có trách nhiệm khấu trừ nộp vào NSNN c/ £ Cả a b Câu 50: Đối tượng nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn : a/ £ Người có thu nhập từ đầu tư vốn b/ £ Các đối tượng có thu nhập từ tiền lương, tiền công KD c/ £ Cả a b PHẦN 5: THU NHẬP TỪ TRÚNG THƯỞNG Câu 51: Thu nhập từ trúng thưởng tính thuế khoản thu nhập 97 cá nhân trúng thưởng nhận bằng: a) £ Tiền b) £ Hiện vật c) £ a & b Câu 52: Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng phần giá trị giải thưởng: a) £ Trên 15 triệu đồng tính cho lần trúng thưởng b) £ Trên 10 triệu đồng tính theo lần trúng thưởng c) £ a & b điều sai Câu 53: Trong chơi, trường hợp cá nhân trúng nhiều giải thưởng thu nhập tính thuế tính trên: a) £ Giá trị trúng thưởng lần có giá trị cao b) £ Giá trị giải thưởng 10 triệu đồng c) £ Tổng giá trị giải thưởng Câu 54: Thuế suất thuế thu nhập cá nhân thu nhập tính thuế từ trúng thưởng áp dụng: a) £ 5% b) £ 10% c) £ 5% cá nhân cư trú 10% cá nhân không cư trú Câu 55: Cách tính thuế thu nhập từ trúng thưởng là: a) £ Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x thuế suất 10% b) £ Thuế TNCN phải nộp = (Giá trị tiền thưởng – Chi phí liên quan)x thuế suất 10% c) £ a & b điều sai Câu 56: Thời điểm xác định thu nhập tính thuế thu nhập từ trúng thưởng khi: a) £ Người trúng thưởng sử dụng tiền thưởng, sản phẩm khuyến mại b) £ Tổ chức, cá nhân trả thưởng cho người trúng thưởng c) £ a & b Câu 57: Thu nhập tính thuế trúng thưởng khuyến mại vật giá trị giải thưởng vượt 10 triệu đồng quy đổi thành tiền theo: a) £ Giá mua sản phẩm khuyến mại đơn vị, cá nhân tổ chức trúng 98 thưởng b) £ Giá bán sản phẩm khuyến mại cá nhân trúng thưởng cho cá nhân tổ chức khác cá nhân trúng thưởng không sử sụng sản phẩm khuyến mại c) £ Giá thị trường thời điểm nhận trúng thưởng chưa trừ khoản chi phí Câu 58: Cá nhân, tổ chức chi trả thu nhập thực khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ thu nhập trúng thưởng đối với: a) £ Thu nhập cá nhân không cư trú, trường hợp không diện Việt Nam b) £ Thu nhập cá nhân cư trú c) £ a & b Câu 59: Tổ chức, cá nhân trả thưởng cho người trúng thưởng khai nộp tờ khai lập hàng tháng (hoặc quý) theo mẫu sau đây: a) £ 02/KK-TNCN b) £ 03/KK-TNCN c) £ 04/KK-TNCN Câu 60: Đối với thu nhập từ trúng thưởng, tổ chức cá nhân trả thưởng nộp tờ khai toán 06/KK-TNCN bảng kê chi tiết theo mẫu sau đây: a) £ 06B/BK-TNCN b) £ 06C/BK-TNCN c) £ 06D/BK-TNCN PHẦN 7: THU NHẬP TỪ BẢN QUYỀN Câu 61: Thu nhập từ quyền khoản thu nhập nhận : a) £ Chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền sỡ hữu trí tuệ theo quy định Luật sỡ hữu trí tuệ b) £ Chuyển giao công nghệ theo quy định Luật chuyển giao công nghệ c) £ Câu a b Câu 62:Khoản thu nhập thu nhập nhận từ tiền quyền : a) £ TN chuyển giao, chuyển nhượng quyền tác giả 99 b) £ TN chuyển giao, chuyển nhượng quyền sỡ hữu công nghiệp c) £ Câu a b Câu 63: Khoản thu nhập thu nhập nhận từ tiền quyền : a) £ TN nhận chuyển giao bí kỹ thuật theo quy định Luật chuyển giao công nghệ b) £ TN nhận chuyển nhượng quyền sỡ hữu thương mại c) £ Câu a b Câu 64: Khoản thu nhập thu nhập nhận từ tiền quyền : a) £ TN nhận chuyển nhượng đối tượng quyền giống trồng theo quy định Luật sỡ hữu trí tuệ b) £ TN nhận nhượng quyền thương mại c) £ Câu a b Câu 65: Thời điểm xác định thu nhập tính thuế tiền quyền : a) £ Thời điểm trả tiền quyền b) £ Thời điểm ký hợp đồng c) £ Câu a b Câu 66: Thuế suất thuế thu nhập cá nhân TN từ quyền áp dụng : a) £ 5% b) £ 10% c) £ 15% Câu 67: Thu nhập tính thuế từ tiền quyền tính sau : a) £ Là phần thu nhập vượt 10 triệu đồng theo hợp đồng chuyển nhượng không phụ thuộc vào số lần toán số lần nhận tiền mà đối tượng thuế nhận b) £ Là toàn phần thu nhập nhận theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng, quyền sỡ hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ c) £ Câu a b Câu 68: Căn tính thuế thu nhập tiền quyền : a) £ Thu nhập tính thuế thuế suất b) £ Thu nhập nhận thuế suất c) £ Thu nhập chịu thuế thuế suất Câu 69: Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập từ tiền quyền phải : 100 a) £ Có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN trước chi trả thu nhập tiền bản quyền b) £ Không khấu trừ thuế TNCN trước chi trả c) £ Chỉ trả tiền theo hợp đồng ký kết Câu 70: Việc kê khai thuế TNCN thu nhập tiền quyền tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực khấu trừ thuế thực : a) £ Kê khai hàng tháng b) £ Kết thúc năm kê khai toán thuế c) £ Câu a b PHẦN 8: THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN Câu 71: Thu nhập cá nhân năm vừa có thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương tiền công, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, cuối năm giảm trừ gia cảnh áp dụng thu nhập nào? a/ £ Thu nhập từ tiền lương, tiền công đầu tư chứng khoán b/ £ Thu nhập từ kinh doanh đầu tư chứng khoán c/ £ Thu nhập từ kinh doanh, tiền lương tiền công Câu 72: Trường hợp sau áp dụng thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp a/ £ Giảm thuế b/ £ Miễn thuế c/ £ a & b Câu 73: Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất 20% tính thu nhập phải toán thuế trường hợp đây: a/ £ Số thuế phải nộp tính theo thuế suất 20% lớn số thuế tạm khấu trừ theo thuế suất 0,1% năm b/ £ Có yêu cầu hoàn thuế bù trừ số thuế vào năm sau c/ £ Cả trường hợp Câu 74: Thuế TNCN thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán cá nhân không cư trú xác định nào? a/ £ 20% Thu nhập tính thuế 101 b/ £ 0,1% giá chuyển nhượng c/ £ Cả trường hợp Câu 75: Thuế TNCN thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán cá nhân cư trú xác định nào? a/ £ 20% Thu nhập tính thuế b/ £ 0,1% giá chuyển nhượng c/ £ Cả trường hợp Câu 76: Thời điểm sau xác định thu nhập tính thuế hoạt động chuyển nhượng chứng khoán? a/ £ Thời điểm Trung tâm Sở giao dịch chứng khoán công bố giá thực chứng khoán niêm yết b/ £ Chứng khoán đăng ký giao dịch trung tâm giao dịch thời điểm trung tâm công bố giá thực c/ £ Cả trường hợp Câu 77: Kỳ tính thuế hoạt động chuyển nhượng chứng khoán cá nhân cư trú xác định nào? a/ £ Theo lần chuyển nhượng b/ £ Theo năm có đăng ký từ đầu năm c/ £ a b Câu 78: Thuế suất áp dụng cho hoạt động chuyển nhượng vốn ? a/ £ Thuế suất 5% b/ £ Thuế suất 20% c/ £ Thuế suất 25% Câu 79: Các chi phí thực tế trừ xác định thu nhập chịu thuế hoạt động chuyển nhượng vốn quy định nào? a/ £ Phải có hoá đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định b/ £ Cá nhân tự kê khai chịu trách nhiêm trước pháp luật c/ £ Cả trường hợp Câu 80: Chi phí sau hoạt động chuyển nhượng vốn cá nhân không cư trú trừ trước tinh thuế thu nhập a/ £ Chi phí làm thủ tục pháp lý cho việc chuyển nhượng 102 b/ £ Phí lệ phí nộp vào ngân sách làm thủ tục chuyển nhượng c/ £ Không có trường hợp PHẦN 10: THU NHẬP TỪ THỪA KẾ, QUÀ TẶNG Câu 81: Thu nhập từ nhận quà tặng khoản thu nhập cá nhân nhận từ tổ chức, cá nhân nào? a/ £ Chỉ tổ chức, cá nhân nước b/ £ Chỉ tổ chức, cá nhân nước c/ £ Cả tổ chức, cá nhân nước Câu 82: Thu nhập đươc miễn thuế từ nhận thừa kế, quà tặng bất động sản áp dụng trường hợp sau: a/ £ Giữa vợ chồng; cha mẹ với đẻ; ông bà với cháu ruột; anh chị em ruột b/ £ Giữa cha mẹ nuôi với nuôi; cha mẹ chồng với dâu; cha mẹ với rể c/ £ Cả a b Câu 83: Chỉ áp dụng miễn thuế khoản thu nhập sau thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng: a/ £ Chứng khoán; phần vốn tổ chức kinh tế, sở kinh doanh b/ £ Bất động sản c/ £ Cả a b Câu 84: Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng áp dụng kỳ tính thuế cho đối tượng cư trú sau đây: a/ £ Kỳ tính thuế theo năm b/ £ Kỳ tính thuế theo lần phát sinh thu nhập c/ £ Kỳ tính thuế theo lần chuyển nhượng theo năm Câu 85: Phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng từ mức sau phải chịu thuế thu nhập cá nhân: a/ £ Không quy định mức giá trị tài sản tối thiểu cho lần nhận b/ £ Từ 4triệu lần nhận c/ £ Trên 10triệu đồng lần nhận Câu 86: Mức thuế suất áp dụng cho thu nhập từ thừa kế, quà tặng cá nhân cư trú không cư trú: 103 a/ £ Cá nhân cư trú 10% cá nhân không cư trú 20% b/ £ Cá nhân cư trú cá nhân không cư trú 10% c/ £ Cá nhân cư trú sau tính khoản chiết trừ gia cảnh áp dụng mức thuế 10% cá nhân không cư trú 10% Câu 87: Ông A nhận quà tặng từ người bạn cũ có giá trị 700triệu đồng Trường hợp sau đóng thuế TNCN giá trị tài sản ông A nhận hình thức: a/ £ Nhận tiền b/ £ Xe ôtô c/ £ Bất động sản Câu 88: Trường hợp sau cá nhân có thu nhập nhận từ thừa kế, quà tặng đóng thuế thu nhập cá nhân: a/ £ Nhận tiền b/ £ Phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng 10 triệu đồng lần nhận c/ £ Cả a b Câu 89: Ông B có thu nhập từ thừa kế, quà tặng có giá trị tài sản 30 triệu đồng Thu nhập chịu thuế ông B xác định sau: a/ £ 30 triệu đồng b/ £ 20 triệu đồng c/ £ Cả a b sai Câu 90: Giá trị tài sản để tính thuế thu nhập cá nhân thừa kế, quà tặng ôtô, xe gắn máy, tàu thuyền xác định: a/ £ Giá người cho người nhận tự kê khai b/ £ Căn giá thị trường thời điểm nhận thừa kế, quà tặng c/ £ Căn sở bảng giá tính lệ phí trước bạ Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định thời điểm nhận thừa kế, quà tặng Câu 91: Đối với thừa kế, quà tặng vốn góp tổ chức kinh tế, sở kinh doanh, giá trị phần vốn góp xác định: a/ £ Căn vào sổ sách kế toán, hoá đơn, chứng từ thời điểm nhận thừa kế, quà tặng b/ £ Căn vào giá thị trường thời điểm nhận dùng cho trường hợp 104 sổ sách kế toán, hoá đơn, chứng từ c/ £ Cả a b Câu 92: Đối với thừa kế, quà tặng chứng khoán niêm yết, giá trị để tính thuế vào: a/ £ Giá người cho người nhận tự kê khai b/ £ Căn giá thị trường thời điểm nhận thừa kế, quà tặng c/ £ Căn vào giá tham chiếu Sở giao dịch chứng khoán trung tâm giao dịch chứng khoán ngày nhận thừa kế, quà tặng hay ngày gần trước Câu 93: Đối với thừa kế, quà tặng bất động sản, trường hợp giá trị bất động sản quyền sử dụng đất Giá trị quyền sử dụng đất xác định: a/ £ Căn vào bảng giá đất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thời điểm làm thủ tục chuyển quyền sử dụng b/ £ Căn giá tính lệ phí trước bạ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định c/ £ Cả a b Câu 94: Cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng có trách nhiệm khai thuế theo: a/ £ Khai theo quý b/ £ Tổng hợp thu nhập từ nhiều nguồn thu nhập (nếu có) khai với toán năm c/ £ Khai theo lần phát sinh thu nhập từ thừa kế, quà tặng Câu 95 Hồ sơ kê khai thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng bao gồm: a/ £ Tờ khai mẫu 14/KK-TNCN b/ £ Tờ khai mẫu 14/KK-TNCN có chứng thực giấy tờ pháp lý chứng minh quyền nhận thừa kế, quà tặng c/ £ Tờ khai mẫu 14/KK-TNCN giấy tờ pháp lý chứng minh quyền nhận thừa kế, quà tặng Câu 96: Nơi nhận hồ sơ khai thuế thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng: a/ £ Tại Cục Thuế tỉnh – thành phố nơi cá nhân nhận thừa kế, quà tặng 105 cư trú b/ £ Tại Chi Cục Thuế quận, huyện nơi cá nhân nhận thừa kế, quà tặng cư trú c/ £ Tại Chi Cục Thuế quận, huyện nơi đăng ký sở hữu tài sản thừa kế, quà tặng Câu 97: Trách nhiệm cá nhân nhận thu nhập từ thừa kế, quà tặng: a/ £ Khai thuế quan thuế b/ £ Khai thuế, tự tính số thuế phải nộp chủ động nộp thuế vào ngân sách nhà nước c/ £ Khai thuế nộp thuế thông báo thuế quan thuế phát hành Câu 98: Các quan quản lý nhà nước, tổ chức có liên quan thực thủ tục chuyển quyền sở hữu cho cá nhân nhận thừa kế, quà tặng khi: a/ £ Cá nhân nhận thừa kế, quà tặng nộp hồ sơ khai thuế với quan thuế b/ £ Cá nhân nhận thừa kế, quà tặng nộp hồ sơ khai thuế nộp số thuế phải nộp theo thông báo thuế c/ £ Cá nhân nhận thừa kế, quà tặng có giấy tờ pháp lý chứng minh quyền nhận thừa kế quà tặng Câu 99: Thời điểm nộp thuế thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là: a/ £ Theo thông báo thuế b/ £ Theo thời điểm nhận thừa kế,quà tặng c/ £ Cả a & b Câu 100: Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng gồm: a/ £ Chứng khoán; phần vốn tổ chức kinh tế, sở kinh doanh b/ £ Bất động sản; tài sản khác (phải đăng ký quyền sở hữu hay quyền sử dụng) ôtô, xe gắn máy c/ £ Cả a, b 106
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ TÀI LIỆU TỔNG HỢP VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN THI CÔNG CHỨC NGÀNH THUẾ ĐẦY ĐỦ NHẤT, BỘ TÀI LIỆU TỔNG HỢP VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN THI CÔNG CHỨC NGÀNH THUẾ ĐẦY ĐỦ NHẤT, BỘ TÀI LIỆU TỔNG HỢP VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN THI CÔNG CHỨC NGÀNH THUẾ ĐẦY ĐỦ NHẤT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay