Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới.

16 247 3
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:52

Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Lời mở đầu Ngày nay, mà trí tuệ trở thành yếu tố hàng đầu thể quyền lực sức mạnh quốc gia nước giới ý thức giáo dục không phúc lợi xã hội mà đòn bẫy để phát triển nước nhà Tổng Bí thư Đỗ Mười nói: “ Con người nguồn lực quý báu đồng thời mục tiêu cao Tất người hạnh phúc người Trong trí tuệ nguồn tài nguyên lớn quốc gia Vì vậy, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng trọng dụng nhân tài vấn đề có tầm chiến lược, yếu tố định tương lai đất nước “ Để đạt điều đất nước cần phải thiết lập giáo dục tốt toàn diện Do đó, cần phải phát tiển hệ thống giáo dục cách toàn diện sơ đẳng Cho nên, quan tâm hàng đầu nên dành cho giáo dục mầm non việc phát triển giáo dục mầm non Qua đây, em xin trình bày tiểu luận số hiểu biết thân việc phát triển giáo dục mầm non nước ta giai đoạn Do kiến thức hạn hẹp nên viết nhiều hạn chế chưa sâu sắc Mong thầy(cô) thông cảm dạy thêm Nội dung I Chính sách Đảng nhà nước ta việc phát triển giaó dục mầm non giai đoạn Quan điểm đạo -Giáo dục mầm non cấp học giáo dục quốc dân đặt móng ban đầu cho phát triển thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ trẻ em Việt Nam Việc chăm lo phát triển giáo dục mầm non trách nhiệm chung cấp quyền, ngành, gia đình toàn xã hội lãnh đạo Đảng quản lý nhà nước -Nhà nước có trách nhiệm quản lý, đầu tư phát triển giáo dục mầm non; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi chế, sách, đẩy mạnh cong tác xã hội hóa; nhà nước có sách ưu tiên đầu tư pháy triển giáo dục mầm non vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, biên giới -Việc chăm sóc, giáo dục trẻ em phải thực với phối hợp, gắ kết chặt chẽ nhà tường với gia đình xã hội Coi trọng nâng cao hiệu công tác tuyên truyền, phổ biến kến thức chăm sóc, giáo dục trẻ cho bậc phụ huynh, cha mẹ trẻ nhằm thực đa dạng hóa phương thức giáo dục trẻ em -Từng bước thực đổi nội dung, phương pháp giáo dục mầm non theo nguyên tắc bảo đảm đồng bộ, phù hợp, tiên tiến, gắn với đổi giáo dục phổ thông, chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp 1, góp phần tích cực, thiết thực nâng cao chất lượng giáo dục Mục tiêu Mục tiêu chung Phát triển giáo dục mầm non nhằm tạo bước chuyển biến bản, vững toàn diện, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ; củng cố, mở rộng mạng lưới sở giáo dục mầm non, đặc biệt trọng vùng đồng bào dân tộc, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng sách cho giáo viên mầm non theo quy định Phấn đấu đến năm 2010 hầu hết trẻ em chăm sóc, giáo dục hình thức thích hợp, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng Mục tiêu cụ thể - Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non, phấn đấu để có 80% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo năm 2010 100% năm 2015, có 8% đạt trình độ chuẩn năm 2010 15% năm 2015; -Củng cố, mở rộng mạng lưới trường, lớp, nâng tỷ lệ trẻ tuổi đến nhà trẻ, nhóm trẻ từ 15% năm 2005 lên 20% năm 2010 đạt 30% năm 2015; trẻ từ đến tuổi đến lớp mẫu giáo đạt 58% năm 2005 lên 67% năm 2010 đạt 75% năm 2015; trẻ tuổi đến lớp mẫu giáo đạt 92% năm 2005 lên 95% năm 2010 99% năm 2015; -Nâng tỷ lệ sở giáo dục mầm non đạt chuẩn quốc gia từ 9% năm 2005 lên 20% vào năm 2010 50% vào năm 2015; -Đối với vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo: nâng tỷ lệ trẻ từ đến tuổi đến lớp mẫu giáo đạt 43% năm 2005 lên 55% năm 2010 đạt 62% năm 2015 Phấn đấu để tỷ lệ trẻ tuổi vùng đến lớp mẫu giáo đạt tỷ lệ chung toàn quốc; -Củng cố hoàn thiện sở giáo dục mầm non vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo Từ năm 2006 đến 2010 đầu tư kinh phí trang bị sở vật chất, thiết bị dạy học đào tạo giáo viên theo tiêu chí đạt chuẩn cho khoảng 2500 sở giáo dục mầm non vùng này; xây dựng kế hoạch đầu tư để đào tạo bồi dưỡng đạt trình độ chuẩn cho khoảng 3.000 giáo viên -Nâng chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ sở giáo dục mầm non, phấn đấu để tỷ lệ trẻ em đạt chuẩn phát triển 80% năm 2010 95% năm 2015, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng sở giáo dục mầm non xuống 12% năm 2010 10% năm 2015; -Nâng tỷ lệ lên 70% năm 2010 90% năm 2015 số lượng cha, mẹ trẻ em phổ biến, cung cấp kiến thức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Một số sách phát triển giáo dục mầm non Đối với trẻ em - Trẻ em mẫu giáo tuổi hưởng sách hỗ trợ theo quy định Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015 - Trẻ em mẫu giáo dân tộc người hưởng sách theo quy định Quyết định số 2123/QĐ- TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển giáo dục dân tộc người giai đoạn 2010 - 2015 -Trẻ em mẫu giáo tuổi có cha mẹ thường trú xã biên giới, núi cao, hải đảo, xã thôn đặc biệt khó khăn, cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định mồ côi cha lẫn mẹ không nơi nương tựa bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn kinh tế, ngân sách nhà nước hỗ trợ 120.000 đồng/tháng hưởng theo thời gian học thực tế, không tháng/năm học để trì bữa ăn trưa trường Đối với giáo viên -Giáo viên (bao gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) làm việc theo chế độ hợp đồng lao động sở giáo dục mầm non công lập, dân lập Nhà nước hỗ trợ ngân sách để sở giáo dục mầm non thực trả lương theo thang bảng lương giáo viên mầm non, nâng lương theo định kỳ, tham gia đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế chế độ sách khác giáo viên có trình độ đào tạo hợp đồng làm việc sở giáo dục mầm non công lập -Giáo viên mầm non công tác sở giáo dục mầm non tư thục Nhà nước hỗ trợ chi phí bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận trị trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Đối với sở giáo dục mầm non -Ủy ban nhân dân địa phương bảo đảm quy hoạch diện tích đất áp dụng phương thức giao đất, cho thuê đất, thuê sở vật chất để phát triển mạng lưới sở giáo dục mầm non, đáp ứng nhu cầu ngày tăng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non, phù hợp với đặc điểm địa bàn, địa phương -Nhà nước đầu tư thông qua Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học nhà công vụ giáo viên, đồng thời lồng ghép với Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục nguồn kinh phí khác để xây dựng sở vật chất trường mầm non công lập theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, đại hóa, đảm bảo đủ phòng học, phòng chức năng, sân chơi trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định hành Ưu tiên thành lập xây dựng sở giáo dục mầm non công lập vùng nông thôn, xã thôn đặc biệt khó khăn, xã miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa xã, phường có mức sống thấp thành phố, thị xã -Thực sách ưu đãi đất đai, tín dụng, thuế, để khuyến khích phát triển trường, lớp mầm non công lập, đặc biệt khu công nghiệp, khu chế xuất nơi tập trung đông dân cư Kinh phí thực -Ngân sách nhà nước giữ vai trò chủ đạo việc thực sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015, gồm có: ngân sách chi thường xuyên giáo dục đào tạo, vốn đầu tư xây dựng tập trung, Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn trái phiếu phủ, vốn ODA - Nguồn thu học phí - Nguồn tài trợ, viện trợ, quà tặng tổ chức, cá nhân nước - Vốn góp tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng mới, cải tạo mở rộng, nâng cấp sở vật chất sở giáo dục mầm non - Vốn vay ngân hàng tổ chức tín dụng ưu tiên với lãi suất ưu đãi - Các nguồn vốn hợp pháp khác II Sự phát triển giáo dục mầm non nước ta giai đoạn Các loại hình giáo dục mầm non Hiện nay,nước ta có số loại hình mầm non như: -Nhà trẻ trường mẫu giáo -Nhà trẻ trừng mẫu giáo hợp -Các loại hình giáo dục mầm non khác: +Nhà trẻ thu nhận trẻ từ tháng tuổi đến 36 tháng tuổi +Trường mẫu giáo thu nhận trẻ từ 36 tháng tuổi đến 72 tháng tuổi Ngoài có loại hình giáo dục mầm non khác như: *Lớp mẫu giáo tuổi dành cho trẻ em tuổi mà chưa qua lớp giáo nhỏ *Nhóm trẻ gia đình Đây nhóm trẻ sáu tuổi chăm sóc dạy dỗ gia đình( nước ta loại hình tồn chủ yếu gia đình có điều kiện) Những thành tựu đạt việc phát triển giáo dục mầm non Trong năm gần đây, giáo dục mầm non ngày phát triển.Ðảng Nhà nước ta có sách cụ thể nhằm phát triển giáo dục mầm non (GDMN) như: Ðầu tư xây dựng trường lớp, sở vật chất; đổi phương pháp giảng dạy; cải tiến chế độ tiền lương giáo viên mầm non; "xã hội hóa" giáo dục mầm non Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, tính đến hết năm học 2012-2013 gióa dục mầm non nước ta đạt thành tựu lớn: -Chương trình giáo dục mầm non triển khai hầu hết sở GDMN, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nâng lên -Tỷ lệ trẻ em độ tuổi đến trường tăng lên năm, đặc biệt trẻ tuổi học đạt 99,7%., trẻ khuyết tật 78,4%(trong tổng số trẻ khuyết tật theo độ tuổi) - Các trang thiết bị, sở vật chất bước chuẩn hóa: Phòng học kiên cố 59,8%, bán kiên cố 32,7%, số lại phòng học tạm, học nhờ -Tỷ lệ nhóm lớp có đầy đủ thiết bị, đồ chơi theo quy định 68% - Số nhóm lớp học buổi/ngày có tổ chức bán trú 89%, -Trẻ tuổi học buổi/ngày 92,1%, - 100% trẻ tuổi dân tộc thiểu số học chuẩn bị tiếng Việt Tính đến năm học 2011-2012, nước có 13.446 trường mầm non, đó: -Trường quốc lập chiếm 75%(11.462) -Trường công lập chiếm 25% ( 536 trường bán công, 112 trường dân lập 1336 trường tư thục ) Quy mô giáo dục mầm non ngày tăng, thu hút hầu hết trẻ độ tuổi đến trường Theo số liệu năm học 2011-2012 thì: -Tỷ lệ trẻ vào nhà trẻ 21,5% -Tỷ lệ trẻ vào mẫu giáo 82,5% -Trẻ em mẫu giáo tuổi đến trường đạt 98,6% Phần lớn trẻ tuổi tạo điều kiện chuẩn bị tâm bước vào học tập lớp tiểu học -Tỷ lệ trẻ ăn bán trú nhà trẻ 91% mẫu giáo 76,8% Tỷ lệ suy dinh dưỡng giãm -Đội ngũ giáo viên mầm non có 186.312 người, tỷ lệ gióa viên đạt chuẩn trình độ cao 96,2% Nhà nước ta có triển khai đề án phổ cập giáo dục cho trẻ tuổi kết bước đầu đến ngày 30/07/2011 huy động 1.331.603 trẻ tuổi đến trường, chiếm tỷ lệ 98,6% so với số trẻ độ tuổi, tăng 13.111 trẻ so với năm 2010 Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ngày nâng cao đảm bảo yêu cầu khoa học việc nuôi dạy trẻ Các phương thức chăm sóc giáo dục trẻ đa dạng hóa theo phương pháp khoa học nghiên cứu công nhận Nội dung phương thức giáo dục mầm non đổi theo phương thức học thông qua chơi Qua hoạt động trẻ nội dung học tập lồng ghép vào cho phù hợp với lứa tuổi em, tạo điều kiện cho trẻ phát huy hết tiềm vốn có Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em giãm xuống mức thấp Các trường mẫu gióa mầm non thực trở thành nhà tuổi thơ nơi để bố mẹ em tin cậy gởi găm em Việc đầu tư sở vật chất cho giáo dục mầm non Đảng nhà nước ta quan tâm Hệ thông trường lớp mầm non xây dựng sửa chữa Các trang thiết bị phục vụ cho việc chăm sóc giáo dục trẻ bước bổ sung đại hóa cho phù hợp với yêu cầu giáo dục Các loại hình giáo dục mầm non đa dạng hóa, Có nhiều loại hình trường mầm non Nước ta có loại hình mầm non như: công lập, bán công dân lập Phần lớn trường mầm non nước ta đạt chuẩn quốc gia Các sách dành cho gióa iên mầm non quan tâm thích đáng Những hạn chế việc phát triển giáo dục mầm non giai đoạn Bên cạnh thành tựu đạt giai đoạn giáo dục mầm non mặt hạn chế sau: -Giáo dục mầm non gặp nhiều khó khăn khu vực vùng sâu vùng xa, đối tượng người khuyết tật, người dân tộc thiểu số -Mạng lưới trường lớp chưa đáp ứng yêu cầu, giáo dục trẻ em nhiều địa phương tình trạng khó khăng, thiếu thốn ( 12.530 phòng học nhờ, mượn ), tỷ lệ phòng học kiên cố 59,8%, tỷ lệ nhóm lớp có đủ thiết bị đồ dùng, đồ chơi đạt thấp 61,2% -Nhiều địa phương thiếu trường, lớp, phai bố trí ố trẻ vượt quy định ( 40 trẻ/lớp ) -Nhiều nhóm lớp độc lập tư thục ( chủ yếu cho nhà trẻ ) chưa cấp phép điều kiện sở vật chất, giáo viên không đảm bảo, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục mầm non -Đến cuối năm 2013, 309 xã có lớp mà chưa có trường, không đảm bảo an toàn cho trẻ -Tình trạng thiếu giáo viên chưa khắc phục Tỷ lệ giáo viên/lớp mẫu giáo tuổi đạt bình quân 1,6 giáo viên/lớp 1/3 số tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ từ 1,0 đến 1,1 giáo viên/lớp khó khăn cho trẻ học buổi/ngày để thực chương trình giáo dục mầm non -Cả nước thiếu 21.058 phòng học, 22.800 giáo viên Ngoài ra, kinh phí dành cho giáo dục mầm non hạn chế.( theo số liệu năm 2011 ) -Đầu tư ngân sách cho giáo dục mầm non thời gian qua đủ để chi trả lương cho phận giáo viên quản lí thuộc biên chế, chưa đủ mạnh để nâng cấp sở vật chất, thiết bi giáo dục nên chưa huy động nhiều trẻ lớp -Các nhóm trẻ ga đình tự phát mở tràn lan với quy mô nhỏ lẻ mang tính tự phát, manh mún, thiếu ổn định, không đủ điều kiện tối thiểu -Người trông trẻ hầu hết chuyên môn nghiệp vụ nuôi day trẻ không đào tạo trường sư phạm mầm non cấp, nên đủ trình đọ để chăm sóc giáo dục trẻ theo phương pháp khoa học -thậm chí có nhiều nhà trẻ gia đình “ thả rông trẻ “ hay bạo hành trẻ làm cho trẻ bị stress dẫn đến hạn chế tăng trưởng thể lực, gây sang chấn tâm lý, tinh thần tình cảm pát triển tổ chất, tiềm trẻ -Các pương thức chăm sóc giáo dục tre rở mầm non chưa đa dạng hóa đồng đảm bảo tính khoa học cho phù hợp với lứa tuổi em để em phát triển cách toàn diện khả mình, tỉ lệ suy dinh dưỡng mức cao so với khu vực giới -Có khoảng cách xa giáo dục mầm non thành thị nông thôn, đồng băng ven biển vùng núi Đó nững nguyên nhân khách quan điều kiện phát triển kinh tế xã hội trình độ nhận thức mức sông vùng miền khác -Qui mô giáo dục mầm non chưa mở rộng hợp lí, loại hình giáo dục mầm non chưa phát triển hợp lí cho phù hợp với yêu cầu cuuar giáo dục đại -Nhà nước nhân dân chư trọng đến việc giáo dục mầm non Nguyên nhân dẫn đến hạn chế giáo dục mầm non -Ngân sách đầu tư cho giáo dục mầm non thấp, chưa có bình đẳng cấp giáo dục -cơ chế xã hội hóa giáo dục mầm non chưa rõ vai trò chủ đạo việc quản lý giáo dục mầm non cấp ngành hạn chế Hệ thống văn quy định việc đầu tư phát triển mầm non chưa hoàn thiện Do mà giáo dục màm non phát triển không đồng hệ thống -Chưa có pân cấp rõ ràng quản lí giáo dục mầm non từ cớ sở đến trung ưpng lỏng lẻo -Các loại hình giáo dục mầm non không quản lí theo hệ thống Đây nguyên nhân dẫn đến phát triển tràn lan hệ thống trường mầm non tư thục trường mầm non tư thục thành phố lớn -Giáo dục mầm non vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn hải đảo chưa nhận quan tâm mức nhà nước mà khoảng cách vùng với thành thị xa III Những giải pháp để khắc phục khó khăn giáo dục mầm non giai đoạn Xu hướng phát triển mầm non số nước giới Hiện nước có kinh tế phát triển giới ưu tiên quan tâm cho giáo dục mầm non nước coi mối quan tâm số toàn xã hội Ở Pháp công tác xã hội hóa giáo dục mầm non đẩy mạnh, người ta coi việc đưa trẻ đến trường mầm non việc bắt buộc phụ huynh Chính mà trẻ em độ tuổi mầm non Pháp bắt buộc phải đăng kí để chăm sóc sở Hàng năm phủ Pháp xây dựng đề án cho phát triển giáo dục mầm non đất nước Ở Singapo trẻ em ưu tiên vấn đề Họ quy định ngặt nghèo giáo viên mầm non Phương pháp khắc phục hạn chế -Huy động nguồn lực xung quanh đẻ đáp ứng sở vật chất trang thiết bị để phục vụ cho việc chăm sóc nuôi dạy trẻ -Mở trung tâm đào tạo để nâng cao kiến thức kỹ dành cho giáo viên mầm non người nuôi dạy trẻ trường mầm non tư thục nhằm nân cao chất lượng dạy học -Đổi phương thức giáo dục mầm non, lồng ghép chương trình chơi học cho trẻ tạo môi trường lành mạnh giúp trẻ hình thành nhân cách trí tuệ ban đầu -Đổi công tác quản lý giáo dục mầm non Đây yêu cầu cần thiết đòi hỏi Nhà nước phải làm làm có hiệu Thống quản lý đạo chung đố với mầm non bậc khác -Đẩy mạnh việc đàu tư cho giáo dục mầm non, xây dựng sở vật chất hạ tầng, xây dựng trường lớp đạt yêu cầu tối thiểu lớp mầm non, đổi trang thiết bị vui chơi học tập cuar trẻ, trọng đầu tư cho vùng sâu vùng xa -Đào tạo đội ngũ giáo viên mầm non đạt trình độ chuẩn đáp ứng yêu cầu đủ số lượng đảm bảo chất lượng Đồng thời Nhà nước phải có sách quan tâm đến đời sống giáo viên mầm non -Hợp tác quốc tế giáo dục mầm non, tranh thủ vốn đầu tư nước ngoài, liên kết quốc tế, với cá tổ chức để nghiên cứu phát triển giáo dục mầm non Kết luận Giáo dục mầm non mốc quan trọng việc phát triển tri thức nước nhà giáo dục Việt Nam Đây loại hình giáo dục đặc biệt, chuẩn bị tiền đề cho trẻ trước bước vào giáo dục phổ thông gốc cần phải vun trồng nhìu giáo dục quốc gia Do đó, phát triển giáo dục mầm non điều cần thiết vấn đề cấp bách nước ta Tài liệu tham khảo -Quyết định số 60/2011/QD-TTG thủ tướng phủ quy định số sach phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015 -Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006-2015 -Văn “ Xã hội hóa giáo dục mầm non góp phần nâng cao chất lượng nòi giống đào tạo nhân tài cho đất nước NGND.PGS.TS Nguyễn Võ Kỳ Anh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới., Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới., Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay