Tiểu luận về vai trò của giáo dục đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

12 229 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:51

Tiểu luận về vai trò của giáo dục đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. MỤC LỤC I.Lời mở đầu II.Nội dung 1.Vai trò giáo dục việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc: a) b) Đối với cá nhân: Đối với xã hội: Thực trạng giáo dục với việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc: Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên: III.Kết luận I.LỜI MỞ ĐẦU Di sản văn hóa dân tộc không coi tài sản có giá trị giáo dục truyền thống, giáo dục nhân cách cho hệ trẻ mà nguồn lực to lớn góp phần phát triển KT-XH đất nước Bởi vậy, giới trẻ- chủ nhân tương lai đất nước cần thấy rõ trách nhiệm việc giữ gìn, phát huy giá trị di sản, sắc văn hóa dân tộc để xứng đáng long tự hào dân tộc, băng hiểu biết niềm đam mê đẹp Bản sắc văn hóa dân tộc-một nét đẹp truyền thống riêng quốc gia, dân tộc từ ngàn đời Việc nhận thức đắn giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc nhiệm vụ quan trọng giáo dục tri thức người Nó góp phần lưu giữ phát huy giá trị tinh hoa nhân loại, đưa đất nước ngày phát triển theo đường hòa nhập không hòa tan Chính lẽ đó, chọn đề tài:” Vai trò giáo dục việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc.” Nhằm giúp hiểu rõ có nhìn, nhận thức đắn vai trò, tầm quan trọng việc lưu giữ nét đẹp riêng cho dân tộc Nhằm xứng đáng với vị trí công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bản sắc dân tộc sức sống bên dân tộc, trình dân tộc thường xuyên tự ý thức, tự khám phá, tự vượt qua thân mình, biết cạnh tranh hợp tác để tồn phát triển Văn hóa theo nghĩa chung tất từ thiên nhiên mà từ người Theo UNESCO:” Văn hóa tập hợp hệ thống biểu tượng, qui định ứng xử người làm cho mội số đông người giao tiếp với nhau, liên kết họ lại thành cộng đồng riêng biệt.” Văn hóa hiểu tất sinh hoạt cộng đồng, dân tộc bao gồm văn học, nghệ thuật, lễ hội, tôn giáo, phong tục, tập quán, cách ứng xử, giao tiếp… Có thể nói, xã hội học tập cung cấp điều kiện, hội để người tự nâng cao trình độ, hoàn thiện thân, phát huy cao độ lực sáng tạo để thích ứng với biến đổi tình hình kinh tế- xã hội xu hội nhập toàn cầu hóa Nền giáo dục xã hội học tập hướng vào việc xây dựng cho người lực tự đón nhận, xử lí, sử dụng, truyền bá thông tin để xã hội tiến kịp với phát triển tri thức nhân loại Bên cạnh lợi ích thiết thực mang lại từ giáo dục mở, từ hội nhập kinh tế ngày sâu rộng với giới Mọi người, giới trẻ, học sinh, sinh viên nhiều không tránh khỏi tác động mặt trái chế thị trường, văn hóa phương Tây, tư tưởng đề cao chủ nghĩa cá nhân, tha hóa đạo đức, nhân cách, lối sống hưởng thụ, đua đòi trụy lạc Chính vậy, vai trò giáo dục ngày nâng cao, trang bị cho giới trẻ hiểu biết thiết thực văn hóa Hơn lúc hết, bối cảnh hội nhập nay, việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc nhiệm vụ cấp bách tiến trình công nghiệp hóa- đại hóa Đó tảng, sở để đất nước ta hòa nhập với giới không hòa tan, phát huy niềm tự hào dân tộc, sắc văn hóa riêng người đất nước Việt Nam II.NỘI DUNG 1.Vai trò giáo dục việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc: Giáo dục giữ vai trò to lớn việc giáo dục tri thức người, đem lại nguồn thông tin cần thiết cho phát triển toàn diện người Một tảng giáo dục vững đưa đất nước phát triển vững mạnh c) Đối với cá nhân: - Trong kinh tế tri thức với phát triển nhanh chóng khoa học công nghệ,sự bùng nổ công nghệ thông tin,không coi kiến thức giáo dục ban đầu (từ phổ thông đến đại học) đủ cho đởi người.Vì vậy,việc tiếp tục học tập nâng cao trình độ mặt nhu cầu tất yếu cá nhân để đáp ứng phát triển xã hội,của trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến,công nghệ đại - Mỗi cá nhân phải tự phấn đấu,rèn luyện,tự trau dồi cho thân kĩ cần thiết, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nổ lực rèn luyện lợi ích chung cộng đồng phát triển cá nhân Quan trọng hơn, bạn trẻ cần xây dựng lĩnh văn hóa, sẵn sàng đấu tranh với hoạt động, sản phẩm văn hóa không lành mạnh - Mỗi cá nhân cần trang bị cho đầy đủ kiến thức lĩnh vực: văn hóa, lịch sử, xã hội,…Thường xuyên trao dồi, tích cực nâng cao trình độ, đặc biệt hiểu biết văn hóa quê hương, đất nước - Mỗi cá nhân cần thể long yêu nước nồng nàn, ý thức tự lập, tự cường, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng, long nhân ái, khoan dung Sống đạo lí trọng tình trọng nghĩa, hướng gốc tích Có đức tính cần cù, sáng tạo lao động, tinh tế ứng xử tính giản dị lối sống Lòng nồng nàn yêu nước, yêu đồng bào tạo nên sức mạnh dân tộc, giúp cho thống ý chí, trí tuệ, tài cá nhân cộng đồng xã hội, tạo nên sức mạnh to lớn để ứng phó với khó khăn, với nguy trước kẻ thù xâm lược Những nét văn hóa đặc sắc có d) từ ngàn xưa cần trì, bảo tồn phát triển qua hệ Muốn vậy, đòi hỏi cá nhân phải biết trân trọng, bảo vệ phát huy hoàn cảnh coi nét văn hóa đặc sắc cần giáo dục cho hệ mai sau - Cá nhân, bà mẹ trẻ cần tâm cách giáo dục Chẳng hạn như, cho nghe lời hay ý đẹp, đưa điệu dân ca, quê hương vào tiềm thức, giấc ngủ Để sắc đẹp đẽ thấm nhuần tâm trí, từ có nhìn thiện cảm, sâu sắc với âm hưởng dân tộc  Mỗi cá nhân phải biết tự ý thức có trách nhiệm quê hương, đất nước Bởi vì, đất nước văn minh bắt nguồn từ vai trò to lớn ý thức giáo dục nhân cách, đạo đức người Đối với xã hội: - Học tập thường xuyên, học tập suốt đời, học tập cho người nội dung chủ yếu khái niệm xã hội học tập Văn kiện Đảng nhấn mạnh:” Đẩy mạnh phong trào học tập nhân dân hình thức giáo dục quy không quy, thực giáo dục cho người”; xây dựng “ Cả nước trở thành xã hội học tập chuyển dần mô hình giáo dục sang mô hình giáo dục mở- mô hình xã hội học tập với hệ thống giáo dục suốt đời, đào tạo lien tục, liên thông bậc học, ngành học, xây dựng phát triển hệ thống học tập, thực hành linh hoạt, đảm bảo công xã hội giáo dục” - Giáo dục việc giữ gìn sắc văn hóa dân tộc Có thể nói, toàn lịch sử văn hóa địa Việt Nam tồn ba lớp văn hóa chồng lên Đó là: văn hóa địa, văn hóa giao lưu với Trung Quốc văn hóa giao lưu với phương Tây Mặt dù giao lưu với văn hóa khác nhau, văn hóa dân tộc Việt Nam trải qua thử thách, tồn bền vững mà không bị văn hóa ngoại lai đồng hóa, biết “ Việt hóa” ảnh hưởng để làm giàu cho văn hóa dân tộc Trách nhiệm ngày phải biết tiếp tục giữ gìn, bảo vệ giáo dục cho lớp lớp cháu mai sau để dân tộc ta mãi dân tộc Việt Nam - Trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước nhân dân quan tâm đến việc giữ gìn di sản văn hóa dân tộc, từ tạo nên tiền đề làm sống dậy tiềm văn hóa, coi nguồn lực bên thúc đẩy - tăng trưởng kinh tế tiến xã hội Nghị trung ương (khóa VIII) rõ:” di sản văn hóa tài sản vô giá , gắn kết cộng đồng dân tộc, cốt lõi sắc dân tộc, sở để sang tạo giá trị giao lưu văn hóa” Coi trọng, bảo tồn, thừa kế, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa cách mạng, bao gồm văn hóa vật thể phi vật thể Giáo dục cho giới trẻ lòng yêu thiên nhiên, thái độ giữ gìn, bảo vệ thiên nhiên Đây biểu đạo đức, nét văn hóa tồn từ ngàn xưa dân tộc ta 2.Các hành động tích cực giới trẻ việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc: Thực tế cho thấy, giới trẻ có nhận thức sâu săc trách nhiệm việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc: - - - Xác định rõ xây dựng quê hương nhiệm vụ hàng đầu, niên sức cống hiến tất lĩnh vực đời sống xã hội Đặc biệt, họ xây dựng cho hình ảnh xung kích đầu phong trào tình nguyện Trong năm qua, đội niên tình nguyện chung sức cộng đồng địa phương góp phần phát triển kinh tế, xói đói giảm nghèo; tham gia hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, chăm sóc thếu niên, nhi đồng; tuyên truyền phổ biến pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn TTATGT; tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa Đặc biệt phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM” tạo nên hình ảnh đẹp lớp niên giai đoạn nay, olaf môi trường tốt để tuổi trẻ cống hiến trưởng thành Họ thực màu xanh quê hương, đất nước, mẫu hình đẹp văn hóa lối sống tâm hồn cao thượng tuổi trẻ Khắp nơi miền quê, hình ảnh màu xanh tình nguyện trở thành biểu tượng đẹp đẽ, niên có mặt miền khó khăn, vùng lũ lụt, niên giúp dân di dời, tái định cư… Không góp sức xây dựng quê hương ngày giàu đẹp, tuổi trẻ sức bảo vệ giá trị văn hóa dân tộc xu hội nhập Những năm gần đây, khắp địa phương địa bàn Hà Tĩnh rộ lên loại hình nghệ thuật hát dân ca ví, giặm, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia Hát dân ca ví, giặm không phổ biến đời sống nhân dân mà - có sức lan tỏa trường học Nhiều trường học nhận chăm sóc di tích lịch sử văn hóa Tuổi trẻ khắp miền Tổ quốc cống hiến sức trẻ việc giữ gìn văn hóa dân tộc, nghĩa cử cao đẹp hoạt động từ thiện, xã hội với lòng nhiệt huyết thể tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cao quí Qua cho thấy phận giáo dục nước ta tích cực việc đào tạo người mang dòng máu Việt, chảy khắp xứ sở với ý thức trách nhiệm cao Luôn sẵn sàng Tổ quốc gọi tên Thực trạng giáo dục với việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc: Trong giai đoạn hội nhập nay, giao thoa văn hóa bên cạnh góp phần làm phong phú đời sống tinh thần đặt nhiều thách thức Đó du nhập dạng văn hóa không phù hợp với truyền thống dân tộc, mà đối tượng dễ ảnh hưởng giới trẻ: - - Hiện di tích lịch sử như: quần thể Cố đô Huế (Thừa Thiên Huế), Thành nhà Hồ ( Thanh Hóa), Hoàn thành Thăng Long ( Hà Nội), Thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam)…đã UNESCO công nhận di sản văn hoá giới, nhiên giá trị, ý nghĩa sâu sắc di sản chưa quảng bá cách sâu rộng đến đại phận công chúng nhằm tôn vinh lưu truyền giá trị lịch sử vô giá Bên cạnh hình ảnh đẹp tuổi trẻ thời đại mới, tác động mặt trái kinh tế thị trường toàn cầu hóa ngày sâu rộng xuất phận không nhỏ tầng lớp niên có lối song s lệch lạc, thiếu lí tưởng, giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật; có lối sống thực dụng, đua đòi, lãng phí, cá biệt, số niên xa vào tệ nạn xã hội, phạm pháp Các phương tiện thông tin, báo chí, truyền hình, internet thời gian qua phản ánh nhiều hình ảnh phản cảm cách cư xử, ăn mặc lố lăng niên hay việc bạn trẻ truy cập tranh wep độc hại, chat “nuy”, đua xe, quan hệ tình dục tuổi vị thành niên có chiều hướng gia tăng Theo số liệu thống kê, năm, nước có 1,2 triệu ca nạo phá thai, có tới 20% trường - - - hợp học sinh THPT Nguy lây nhiễm HIV/AIDS bệnh lây nhiêm qua đường tình dục vị thành niên niên mức báo động Quá trình hội nhập quốc tế có tác động định làm thay đổi phương thức tư duy, lối sống giới trẻ theo hướng đại tích cực, chủ động Sinh viên nước ta biết them nhiều phong tục, tập quán, văn hóa người quốc gia giới…Có điều kiện khám phá giới, tiếp thu làm chủ tiến khoa học kĩ thuật đại, tri thức mới…Bên cạnh đó, có mặt hạn chế cần nhìn nhận điều chỉnh kịp thời như: phận học sinh sinh viên xa rời truyền thống, lịch sử văn hóa dân tộc Không người có thái độ ứng xử, biểu tình cảm thái hoạt động giải trí, văn hóa, nghệ thuật Tình trạng giới trẻ sính ngoại, chạy theo phong cách Tây Âu, bỏ quên hang Việt phổ biến giới trẻ Các học sinh, sinh viên đua đòi theo phong cách sành điệu, nghe nhạc Hàn, xem phim Hàn, fan cuồng ngoại quốc…ngày tăng giới trẻ Việt Lãng quên, thờ nhạc dân ca, dòng nhạc cách mạng, truyền thống Một tượng báo động giới trẻ nói chung sinh viên nói riêng việc hội nhập, tiếp thu văn hóa giới, du nhập hoạt động văn hóa tiêu cực, không phù hợp với phong mĩ tục dân tộc Không sinh viên ngày đêm vào trò chơi điện tử, game online mang tính bạo lực, sống với giới ảo… ảnh hưởng tới sức khỏe, thời gian học tập Có người say mê với ấn phẩm, văn hóa phẩm không lành mạnh, độc hại dẫn đến nhữnghành động suy trồi đạo đức, vi phạm pháp luật Những biểu sai lệch người mà giới trẻ coi thần tượng ca sĩ, diễn viên điện ảnh…cũng ảnh hưởng không nhỏ đến lối sống giới trẻ Ngoài ra, ngôn ngữ dung trò chuyện trang mạng xã hội hay tin nhắn bị phận học sinh, sinh viên “biến tấu” với từ ngữ khó hiểu, chí dung tục gây lịch với người nghe sử dụng cách tràn lan, khó chấp nhận, không giữ sáng, lành mạnh tiếng Việt Thậm chí,có từ bị dùng sai chất với ngụ ý không lành mạnh - Thực trạng nay, diện tích rừng ngày thu hẹp,số lượng động vật hoang dã ngày đi, khí hậu không ngừng thay đổi thất thường hậu việc khai thác rừng mức, không bảo tồn thiên nhiên mà người tự gây Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên: - - - Những thực trạng nêu xuất phát từ nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan giáo dục Trước hết, cần khẳng định, thân học sinh, sinh viên chưa thực xây dựng cho ý thức tự rèn luyện, nâng cao trình độ, học hỏi kĩ Bản lĩnh, ý thức tìm hiểu hạn chế sinh viên trước loại hình hoạt động văn hóa, nghệ thuật khác Trong thực tế sống, số loại hoạt động văn hóa nghệ thuật không phù hợp với sở thích tuổi trẻ giới trẻ phải tìm đến loại hình nghệ thuật du nhập từ nước Tuy nhiên loại hình chưa chọn lọc từ trước tràn lan xã hội Công tác quản lí ban ngành cấp chức chưa thực có hiệu việc khắc phục thực trạng Mặt khác, quản lí, gò bó, theo khuôn khổ gia đình Chính đời bạn trẻ thường xa ngả trước cám dỗ, cạm bẫy tiêu cực xã hội Nguyên nhân thiếu kinh nghiệm sống, sống buông thả: lối sống hưởng thụ, tình trạng sống thử trước hôn nhân…dẫn đến hậu ý muốn gây tổn hại tinh thần, sức khỏe, thời gian chùn bước đường tương lai 5.Các biện pháp giáo dục nhằm khắc phục thực trang tiêu cực, nâng cao vai trò giữ gìn phát huy săc văn hóa dân tộc: - Đầu tiên, giải pháp mang tính lâu dài bền vững thông qua hệ thống giáo dục Giáo dục kênh truyền thông có tính hiệu cao nhất, đặc biệt giáo dục đại học thông qua hoạt động ngoại khóa, chương trình lồng ghép môn học, đưa giá trị cốt lõi, hồn dân tộc di sản văn hóa đến sinh viên để sinh viên có nhận thức đầy đủ, sâu sắc từ có hành động, việc làm góp phần giữ gìn , phát huy giá trị di sản văn hóa đất nước - Việc học hỏi văn hóa nước bạn điều tốt Tuy nhiên, việc học cần có chọn lọc, không nên đà chạy theo thứ viễn vong mà quay lưng với văn hóa truyền thống Xã hội, gia đình, nhà trường cần có biện pháp giáo dục thiết thực để đưa sinh viên với văn hóa Việt Giữ gìn phát huy giá trị di sản văn hóa đất nước: + Hội sinh viên Việt Nam cần tiếp tụcđẩy mạnh việc giáo dục tư tưởng, đạo đức, tác phong sống sinh viên coi nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, cần thường xuyên thực hiên tốt Đẩy mạnh thi tìm hiểu liên quan lịch sử hào hùng Các chương trình dạy học cần cải tiến: lồng ghép đoạn phim cách mạng, giới thiệu cho giới trẻ văn hóa nước nhà: tà áo dài Việt Nam, di sản văn hóa nhờ đâu mà ghi danh ngày nay…Hơn nữa, phải chủ động, sáng tạo linh hoạt tổ chức hoạt động định hướng cho sinh viên tiếp thu mặt tích cực, tiên tiến văn hóa đại Giúp sinh viên, học sinh có nhìn nhận thức đắn sắc văn hóa dân tộc Từ theo đường tích cực, yêu thuộc quê hương, xứ sở, có ý thức trách nhiệm cội nguồn Khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc Kiên đấu tranh với biểu vô cảm, khơi dậy tinh thần tương thân tương tuổi trẻ + Tạo sân chơi lành mạnh để đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi, giải trí học sinh, sinh viên Tổ chức hoạt động giao lưu với chủ đề: văn hóa truyền thống, đưa điệu dân ca, ca dao, trò chơi dân gian truyền thống để học sinh, sinh viên giao lưu có hứng thú tìm hiểu Nâng cao khả học hỏi, sáng tạo, tìm tòi văn hóa, lưu giữ giáo dục cho hệ cháu mai sau + Khuyến khích tạo điều kiện để sinh viên đăng kí tham gia nghiên cứu, thực đề tài khoa học, giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc + Tôn trọng ý kiến đóng góp học sinh, sinh viên + Lồng ghép chuyên đề truyền thống vào chương trình giảng dạy để giáo dục đạo đức, tư duy, lối sống lĩnh cho sinh viên Đưa giới trẻ vào đời với đầy đử hành trang người công dân tốt, thông minh, cần cù, sáng tạo, có tính kỉ luật cao mang dáng dấp, tinh hoa người Việt Nam, sẵn sàng lên phía trước xây dựng bảo vệ Tổ quốc 10 - + Gia đình, nhà trường, xã hội cần thành viên gương mẫu, tiên phong hoạt động, chủ trương xây dựng tác phong, lối sống đẹp, sống có ích động viên, khuyến khích bạn trẻ hưởng ứng Như vậy, vai trò việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc nhanh chóng khẳng định Trong việc giữ gìn tài nguyên quốc gia, đến lúc phải dừng việc” vay mượn tài nguyên hệ cháu” Phải giáo dục cho hệ trẻ, học sinh, sinh viên tình yêu thiên nhiên, quí trọng mà thiên nhiên mang lại cho người 11 III.KẾT LUẬN Mỗi dân tộc có sắc thái văn hóa đặc thù, phản ánh phong cách, diện mạo dân tộc Khi dân tộc quay lưng với truyền thống, đánh sắc văn hóa dân tộc mình, định không tồn Xuất phát từ thực tế đó, Đảng ta coi việc xây dựng bảo vệ sắc văn hóa dân tộc nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài trình lên đất nước Mỗi người Việt Nam, hệ trẻ, người chủ tương lai đất nước phải có ý thức giữ gìn, phát huy sắc văn hoán dân tộc, thể trách nhiệm đất nước Hiện nay, song song với nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, việc xây dựng văn hóa văn minh đại, bảo tồn phát huy sắc văn hóa địa việc làm vô cần thiết hệ thống giáo dục Việt Nam, đặc biệt giáo dục đại học hiên Những trí thức Việt Nam thời đại công nghiệp hóa- đại hóa kinh tế tri thức toàn cầu phải hiền tài, nguyên khí quốc gia mang đầy đủ lĩnh, sắc tinh hoa dân tộc Việt Phải để giá trị truyền thống bốn nghìn năm văn hiến lan tỏa thành giá trị đặc thù văn hóa Việt 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận về vai trò của giáo dục đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc., Tiểu luận về vai trò của giáo dục đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc., Tiểu luận về vai trò của giáo dục đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay