Tiểu luận về vai trò của gia đình đối với con cái.

15 234 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:51

Tiểu luận về vai trò của gia đình đối với con cái.Tiểu luận về vai trò của gia đình đối với con cái.Tiểu luận về vai trò của gia đình đối với con cái.Tiểu luận về vai trò của gia đình đối với con cái.Tiểu luận về vai trò của gia đình đối với con cái.Tiểu luận về vai trò của gia đình đối với con cái.Tiểu luận về vai trò của gia đình đối với con cái.Tiểu luận về vai trò của gia đình đối với con cái.Tiểu luận về vai trò của gia đình đối với con cái.Tiểu luận về vai trò của gia đình đối với con cái.Tiểu luận về vai trò của gia đình đối với con cái.Tiểu luận về vai trò của gia đình đối với con cái.Tiểu luận về vai trò của gia đình đối với con cái.Tiểu luận về vai trò của gia đình đối với con cái.Tiểu luận về vai trò của gia đình đối với con cái.Tiểu luận về vai trò của gia đình đối với con cái.Tiểu luận về vai trò của gia đình đối với con cái.Tiểu luận về vai trò của gia đình đối với con cái.Tiểu luận về vai trò của gia đình đối với con cái.Tiểu luận về vai trò của gia đình đối với con cái.Tiểu luận về vai trò của gia đình đối với con cái.Tiểu luận về vai trò của gia đình đối với con cái.Tiểu luận về vai trò của gia đình đối với con cái.Tiểu luận về vai trò của gia đình đối với con cái.Tiểu luận về vai trò của gia đình đối với con cái.Tiểu luận về vai trò của gia đình đối với con cái.Tiểu luận về vai trò của gia đình đối với con cái.Tiểu luận về vai trò của gia đình đối với con cái.Tiểu luận về vai trò của gia đình đối với con cái.Tiểu luận về vai trò của gia đình đối với con cái.Tiểu luận về vai trò của gia đình đối với con cái.Tiểu luận về vai trò của gia đình đối với con cái. 1 LỜI MỞ ĐẦU Từ xưa tới gia đình đóng vai trò quan trọng đời sống xã hội, gia đình tế bào xã hội, nơi trì, bảo tồn nòi giống, môi trường quan trọng việc nuôi dưỡng, giáo dục hình thành cách người.Con người vừa thực thể tự nhiên vừa thực thể xã hội Cuộc sống người bị chi phối môi trường tự nhiên xã hội mà người sống Gia đình, nhà trường xã hội ba môi trường liên kết, gắn bó chặt chẽ với trình hình thành phát triển cá nhân.Đặc biệt gia đình môi trường quết định nhân cách người, ảnh hưởng trực tiếp tới mặt tự nhiên xã hội người, thông qua gia đình cá nhân người ngày hoàn thiện Khi nghiên cứu gia đình, tức nghiên cứu vai trò gia đình, gia đình nôi nâng đỡ người.Mỗi cá nhân xã hội từ sinh lớn lên trưởng thành bước từ nôi tình thương Gia đình không sinh người, thực chức hoàn thiện thể lực cho trẻ em mà trường học đầu đời cho đứa trẻ phát triển, hoàn thiện yếu tố xã hội người : dạy cho trẻ cách ăn mặc, giao tiếp, tiếp thu văn hóa công cộng… Giúp trẻ hình thành nhân cách gốc cho người Thông qua gia đình cá nhân có sở để tiếp nhận giá trị, chuẩn mực xã hội, vững tin bước sang môi trường xã hội hóa cao Trong thực tế nay, điều kiện kinh tế trình độ nhận thức người làm cha, làm mẹ không nhận thức rõ vai trò làm vai trò gia đình bị giảm sút Nhiều gia đình bị đồng tiền thu hút giành hết thời gian, tâm lực trí lực vào công việc để kiếm tiền thời gian quan tâm bên cái, coi việc dạy dỗ giáo dục việc trường học cô giáo Còn nhiều gia đình điều kiện kinh tế không cóthì điều kiện quan tâm trăm sóc ý muốn nhiều người cha người mẹ kiến thức việc giáo dục trẻ tâm sinh lý lứa tuổi họ phương pháp giáo dục trẻ khiến đứa trẻ phát triển bị lệch lạc.Như vậy, từ thực tiễn Xã hội đặt yêu cầu cấp thiết giáo dục gia đình nói chung vai trò gia đình việc giáo dục nói riêng nhằm tạo hệ trẻ phát triển toàn diện nhân cách: đức, trí, thể, mỹ Điều đòi hỏi phải có cách nhìn nhận đầy đủ đắn để vai trò gia đình giáo dục trẻ động lực phát triển.Trong môi trường giáo dục, gia đình có ý nghĩa định việc hình thành người xã hội, giáo dục người trở thành công dân có ích cho xã hội Từ lý em định làm tiểu luận với đề tài : “ vai trò gia đình ’’ 3 NỘI DUNG I Quan niệm chung gia đình Khái niệm gia đình Gia đình nôi thân yêu nuôi dưỡng tâm hồn nhân cách người – tế bào xã hội.Khi nói gia đình có nhiều quan niệm khác nhau.Mỗi khái niệm nhằm khái quát lên yếu tố đặc thù Gia đình đơn vị xã hội ( nhóm nhỏ xã hội ), hình thức tổ chức quan trọng sinh hoạt cá nhân, dựa hôn nhân quan hệ huyết thống, tức quan hệ vợ chồng, cha mẹ cái, anh chị em người thân khác chung sống có kinh tế chung ( theo từ điển triết học- NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội năm 2002) Dưới góc độ Chủ nghĩa Xã hội khoa học thì: “gia đình mét hình thức tổ chức đời sống cộng đồng người, thiết chế văn hoá - xã hội đặc thù, hình thành tồn phát triển sở quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng giáo dục…giữa thành viên Cũng nghiên cứu gia đình góc độ nhà trị - xã hội tác phẩm: “Nguồn gốc gia đình, chế độ tư hữu nhà nước”(1984) Ănghen vị trí định gia đình thiết chếxã hội : ”Theo quan điểm vật nhân tố định lịch sử quy cho đền sản xuất tái sản xuất đời sống trực tiếp Nhưng thân sản xuất lại có hai loại Một mặt sản xuất tư liệu sinh hoạt, thức ăn, quần áo, nhà công cụ cần thiết để sản xuất thứ : Mặt khác sản xuất thân người, truyền nòi giống Những thiết chế xã hội, người thời đại lịch sử định mộtnước định sống hai loại sản xuất định : Một mặt trình độ phát triển lao động mặt khác trình độ phát triển gia đình” Đối với cá nhân gia đình nơi xây dựng hạnh phúc phần quan trọng đời sống tinh thân người gắn bó với gia đình từ có tình yêu với quê hương, đất nước Dưới góc độ tâm lí học tác giả Ngô Công Hoàn thuộc khoa Giáo dục mầm non còng đưa định nghĩa gia đình: “ Gia đình nhóm nhỏ xã hội, thành viên nhóm có quan hệ gắn bó hôn nhân huyết thống, tâm sinh lý giá trị vật chất tinh thần, ổn định thời điểm lịch sử định” Do việc định nghĩa gia đình diễn đạt khái niệm chúng nên người ta định nghĩa điều kiện hoàn cảnh cụ thể Bởi gia đình thể chế xã hội mang tính toàn cầu.Nó tồn khắp nơi giới với nhiều hình thức, cấu trúc khác nhau.Cho nên, góc độ nghiên cứu khoa học khác gia đình tất nhiên có định nghĩa khác nhau.Và Liên hiệp quốc công nhận tồn nhiều khái niệm khác gia đình hệ thống trị xã hội Mặc dù gia đình khái niệm rộng xác định nhiều sở quan điểm khác Nhưng đứng góc độ khác họ có khái niệm khác xong lại vấn đề nói đến nhóm người chung sống mét mái nhà, họ có mối quan hệ, liên hệ với quan hệ hôn nhân quan hệ huyết thống Chức gia đình Mỗi gia đình muốn tồn phát triển phải có đầy đủ chức gia đình, quy luật tất yếu luôn diễn trình phát triển lịch sử Đó chức sau: a.Chức trì nòi giống 5 Đây chức đặc thù thứ gia đình Một mặt đáp ứng nhu cầu tự nhiên, mặt khác mang ý nghĩa xã hội lớn lao cung cấp công dân bảo đảm cho sù phát triển liên tục trường tồn xã hội loài người Tái sản xuất thân người chức riêng có gia đình Chức gồm nội dung bản: tái sản xuất, trì nòi giống nuôi dưỡng nâng cao thể lực, trí lực bảo đảm tái sản xuất nguồn lao động sức lao động cho Xã hội Hoạt động sinh đẻ ngưởi trước hết xuất phát từ nhu cầu tồn người, Xã hội Chức đáp ứng nhu cầu tự nhiên, đáng người Nhưng tốc độ gia tăng dân số, mật độ dân cư nhiều yếu tố khác liên quan đến vấn đề chiến lược trình độ phát triển kinh tế Xã hội Vì sinh đẻ gia đình không việc riêng gia đình mà nội dung quan trọng quốc gia cá nhân phải cần trì số nguyên tắc sống Mọi người suy nghĩ lợi ích lợi ích chung gia đình, biết hy sinh tôi, riêng để đảm bảo nề nếp trật tự định: ăn ngủ, làm việc, học tập, vui chơi, …để cho sinh hoạt chung gia đình trì ổn định, việc làm thành viên không ảnh hưởng đến thành viên khác Đảm bảo ý kiến đắn cha mẹ, ông bà tuân thủ, có có dưới, sống gia đình có người huy, người chấp nhận, cha mẹ hay anh chị lớn gia đình b Chức thỏa mãn nhu cầu tâm sinh lý, tình cảm gia đình Nếu trình độ sản xuất kinh doanh, hoạt động kinh tế tổ chức đời sống gia đình điều kiện tiền đề vật chất xây dựng gia đình, thoả mãn nhu cầu tâm sinh lýđược coi chức có văn hoá xã hội gia đình Chức có vị trí đặc biệt quan trọng,cùng với chức khác tạo khả thực tế cho xây dựng gia đình hạnh phúc.Nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến giới tính giới, tâm sinh lý lứa tuổi hệ, căng thẳng mệt mỏi thể xác tâm hồn lao động công tác… nhiều giải môi trường hoà thuận.Sự hiểu biết, cảm thông chia sẻ đáp ứng nhu cầu tâm sinh lý vợ - chồng, cha mẹ cái… làm cho thành viên có điều kiện sống lạc quan, khoẻ mạnh thể chất tinh thần tiền đề cần thiết cho thái độ, hành vitích cực sống gia đình xã hội Gia đình thể chế đa chức năng.Mọi thành viên gia đình tuỳ thuộc vào vị thế, lứa tuổi … có quyền nghĩa vụ thực chức nói Trong đó, người phụ nữ có vai trò đặc biệt quan trọng , họ người đặc thù tự nhiên sinh học, đảm nhận thực số thiên chức thay Tuy nhiên, trình lịch sử phụ nữ người vất vả, cực nhọc chịu nhiều thiệt thòi quan hệ xã hội lẫn quan hệ gia đình Do đó, giảiphóng phụ nữ coi mục tiêu quan trọng cách mạng xã hội chủ nghĩa , cần phải gia đình Ngoài hai chức gia đình đảm nhiệm chức nuôi dạy trưởng thành, lao động sản xuất để tồn phát triển tổi ấm cho thành viên gia đình II Vai trò gia đình Vai trò gia đình việc giáo dục theo Mác- Ăng ghen, tư tưởng Hồ Chí Minh Khi xem xét nghiên cứu vị trí vai trò gia đình cái, chủ nghĩa Mác – Lê Nin còng nhấn mạnh đến việc giáo dục gia đình Coi sở định nơi đặt viên gạch làm móng cho phát triển toàn diện nhân cách người trẻ Và giai đoạn lịch sử vai trò giáo dục gia đình có khác Tuy nhiên khác nằm quy luật vận động phát triển theo chiều hướng tốt tiến có bước thụt lùi tương đối vai trò gia đình mang tầm quan trọng đời người góp phần làm cho tiến chung xã hội Theo Ăngghen hình thức gia đình gia đình quần hôn: Dựa quan hệ tính giao bừa bãi người đàn ông người đàn bà Thời kỳ xem xét thời kỳ mẫu nguyên, kinh tế côngcộng,…) việc thực quyền, bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ thân gia đình xã hội Sau cách nuôi dạy để đứa trẻ có khả phát triển bình thường thể chất lẫn tinh thần Do việc nuôi dạy phải song song tồn với kết hợp thật linh hoạt để trẻ phát triển cách tốt Hiện gia đình làm tốt công việc nuôi dạy trẻ.Bên cạnh gia đình chưa nhận thức tầm quan trọng gia đình việc nuôi dạy trẻ.Họ cho cần kiếm nhiều tiền, cho sống no đủ việc dạy dỗ gửi trẻ tới trường tốt Làm đứa trẻ lớn lên phát triển “khập khiễng” nhân cách, chúng không gần gũi bố mẹ dạy bảo điều hay lẽ phải, không cha mẹ chia sẻ tâm tư sống ngày chúng thấy Song chúng lại không cha mẹ giáo dục lòng yêu lao động lao động dẫn đến mét người có lòng ích kỷ, kiêu căng Khi chóng vấp ngã sống chúng khó đứng dậy dẫn vào tệ nạn xã hội mà lường trước Vì gia đình phải nhận thấy vai trò việc giáo dục cái, nuôi dạy chúng trước hết thói quen hành vi đạo đức sau dạy chúng biết lao động yêu lao động, ví dụ trẻ nhỏ dạy chúng biết cách tự phục vụ, lớn lên chút giúp bố mẹ việc nhà Chính cảm giác lần thành công khiến trẻ em hứng thú lao động muốn lao động Vì theo độ tuổi trẻ mà bố mẹ dạy chúng để nhân cách trẻ hoàn thiện từ bước đầu Bởi dạy nuôi đứa trẻ từ ban đầu không khó để cải huấn lại chúng khó khăn nhiều Vai trò gia đình a Hình thành giáo dục nhân cách Sự hình thành phát triển nhân cách người không thể tình cảm đạo đức, đạo lý dân tộc nguồn nhân lực đất nước, mà trách nhiệm, nghĩa vụ toàn xã hội, tất tổ chức trị xã hội, đoàn thể, gia đình cá nhân Trong đó, gia đình có vai trò quan trọng Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn “gia đình tốt xã hội tốt, xã hội tốt gia đình tốt Hạt nhân xã hội gia đình” Trong bối cảnh đất nước quốc tế có thay đổi diện mạo mặt, đặc biệt từ đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, thực CNH-HĐH đất nước, gia đình Việt Nam ngày có vai trò quan trọng việc thực chức mình, đề cao nhấn mạnh chức xã hội hóa cá nhân hình thành nhân cách người Chức gia đình thực từ người thời kỳ lọt lòng, đứa trẻ Giáo dục nuôi dưỡng hai yếu tố then chốt định tạo nên tài tính cách người Sự nuôi dạy trẻ sát gia đình, tiếp đến xóm giềng xã hội Nhân cách người bắt đầu hình thành từ lúc nằm bụng mẹ trưởng thành chưa dừng lại Lứa tuổi ấu thơ giai đoạn quan trọng trình hình thành nhân cách trẻ Nhân cách chưa thể rõ ràng thông qua hành vi bắt trước hành động người lớn trẻ em bắt đầu thâu nhận tất tương tác nhân – sinh – quan để hình thành nhân cách 9 Trở thành người có nhân cách tốt trưởng thành hoàn toàn không dễ Không thể chủ quan cho “cha mẹ sinh trời sinh tính” mà câu nói “ở bầu tròn, ống dài” trẻ Giáo dục lời nói mà phải công việc cụ thể, hành vi, thái độ, lối sống người lớn có có tác động trực tiếp tới việc hình thành, phát triển nhân cách trẻ Trẻ em không tôn trọng người lớn chúng thấy cha mẹ thể thiếu tôn trọng lẫn Yếu tố gia đình chịu trách nhiệm trình xã hội hóa ban đầu cá nhân, ảnh hưởng đến việc hình thành phẩm chất, nhân cách gốc trẻ Nếu từ đầu phẩm chất bị sai lệch, trẻ dễ sinh hư Ông bà ta xưa cho muốn trở thành thương nhân nên gần chợ, muốn hay chữ gần trường học, gần trộm, gần cướp sớm hay muộn trở thành cướp “Gần mực đen, gần đèn rạng”, câu tục ngữ mang tính giáo dục đến nguyên giá trị Sống gia đình có bố mẹ người lớn khác có hành vi thiếu văn hóa, đạo đức chí có hành vi phạm tội, bố mẹ bất hòa hay đánh chửi nhau, nghiện rượu, nghiện ma túy, trộm cắp, tham ô…thì gương xấu làm cho trẻ em coi thường pháp luật, nhiễm thói hư tật xấu dễ bị lôi kéo vi phạm pháp luật Chỉ có trẻ có ý chí kiên cường, có lòng tự trọng cao, sớm đánh giá sai tránh ảnh hưởng xấu Như gia đình trở thành môi trường văn hóa đầu tiên, nơi mà cá nhân chào đời trình phát triển, liên tục tiếp nhận tình cảm tốt đẹp từ thành viên gia đình Gia đình truyền thụ cho giá trị văn hóa truyền thống, giá trị văn hóa đại tạo nên giá trị xã hội nhân cách văn hóa người b.Phát triển tâm lý Khả nhận thức, niềm tin, giá trị đạo đức, khả vượt qua thử thách trạng thái cảm xúc bật trẻ giai đoạn phát triển kết vô số ảnh hưởng khác tác động qua lại 10 phức tạp Hầu hết nghiên cứu phát triển người thống số yếu tố có vai trò yếu việc định khác biệt điểm liệt kê bao gồm: - Khuôn mẫu sinh lý thừa hưởng từ cha mẹ hay gọi đặc tính khí chất - Thói quen tính cách cha mẹ - Chất lượng trường theo học - Mối quan hệ với bạn bè trang lứa - Thứ tự vị trí gia đình - Đặc điểm thời đại trẻ sinh sống vào cuối giai đoạn niên thiếu đầu giai đoạn vị thành niên Cha mẹ ảnh hưởng lên theo ba chế khác Cơ chế rõ ràng nhất, dễ hình dung dễ đánh giá nhất, liên quan đến thứ tự tương tác trực tiếp mà cha mẹ tác động lên đứa trẻ Nhận diện cảm xúc với cha mẹ hai người cách thứ hai, cách khác cho thấy gia đình ảnh hưởng lên trẻ.Ở lứa tuổi đến 5, trẻ em tin cách vô thức rằng, số thuộc tính cha mẹ phần biểu chúng Trẻ em xác định tầng lớp, đạo đức hay tôn giáo gia đình thường cảm thấy bắt buộc phải tuân theo quy định Đóng vai trò quan trọng phát triển tính cách có yếu tố khác tính cách cha mẹ trẻ, trí thông minh đặc tính trẻ nhận nhỏ, trình độ học vấn cha mẹ, kết tâm lý khác, bao gồm cấp học trẻ, tần số hành vi gây hấn thái độ quyền Những câu chuyện gia đình chế thứ ba ảnh hưởng đến việc hình thành tâm lý trẻ Cha mẹ thường kể cho họ nghe thành đạt, trí thông minh hay vị trí xã hội ngưỡng mộ ông bà, cô bác…, điều hình thành trẻ tự hào, từ phấn đấu đạt đức tính tương tự Tóm lại, ảnh hưởng yếu tố gia đình cho ta thấy xác xác định đức tính cha mẹ xây dựng nên tâm lý kết luận tình trạng gia đình có vai trò định Một gắn bó có tính cách bảo vệ đứa trẻ cha mẹ chưa hẳn bảo đảm cho đứa trẻ có lòng nhân đức hay bảo vệ trẻ trước vấn đề tâm lý xảy sau sống trẻ 11 c Kỹ sống Gia đình có vai trò quan trọng việc tạo lập kỹ sống cho Xây dựng cho biết kỹ cần thiết sống từ trẻ tự lập dựa kỹ với kiến thức hiểu biết mà tạo dựng sống cho Gia đình nơi cung cấp kỹ năng, kiến thức tới cái, chắn vững vàng việc ngăn chặn tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến III Thực trạng việc thực vai trò gia đình xã hội Thực trạng gia đình Việt Nam Gia đình hạt nhân ngày trở nên phổ biến Mức sống hộ gia đình dần cải thiện Các giá trị gia đình bị tác động chịu ảnh hưởng sâu sắc văn hóa Á Đông truyền thống Các mối liên kết quan hệ vợ chồng, quan hệ cá thể gia đình họ hàng thân tộc luôn coi trọng đề cao xã hội Việt Nam.Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu xã hội học cho thấy mối liên kết suy giảm tác động thay đổi cấu trúc gia đình trình phát triển, đặc biệt bối cảnh mở cửa toàn cầu hóa Những mặt tích cực Nhiều cha mẹ ý thức rõ đc nhiệm vụ thực tốt vai trò gia đình Tạo nên người giáo dục toàn diện,trở thành công dân có ích cho xã hội Những mặt hạn chế Mặt trái kinh tế thị trường, quan hệ mua bán, sức mạnh đồng tiền làm ảnh hưởng tới quan hệ gia đình, nhiều thang bậc giá trị gia đình ngày bị xói mòn vấn đề đạo đức, nhân cách, lối sống, văn hóa giao tiếp, ứng xử… 12 Không gia đình bị theo vòng xoáy kinh tế thị trường, lo làm giàu, buông lỏng việc chăm sóc Nhiều gia đình làm ăn phi pháp, thua lỗ, phá sản… gây nên bầu không khí nặng nề căng thẳng ahr hưởng tới việc giáo dục Không bậc cha mẹ thiếu trình độ học vấn, trình độ khoa học, thiếu nhân cách nên không đáp ứng mà gây hậu cho trình xã hội hóa cái.Giáo dục gia đình chưa đáp ứng đòi hỏi nghiệp CNH- HĐH đất nước Nhiều gia đình chưa có phương pháp giáo dục đắn Họ quan tâm lo ăn mặc, giải trí mà không ý đến giáo dục tri thức, đạo đức cho cái, bỏ mặc cho nhà trường tổ chức xã hội Thậm chí môt số gia đình thả lỏng phát triển tự nhiên môi trường khác Các giải pháp Lãnh đạo tổ chức quản lý phải đẩy mạnh trình xã hội hóa công tác gia đình Truyền thông giáo dục, vận động, nâng cao nhận thức cấp, ngành, cộng đồng thành viên gia đình vị trí vai trò gia đình thời kì CNH- HĐH đất nước, giúp gia đình có kiến thức kỹ sống, chủ động phòng chống tệ nạn xã hội Xây dựng hoàn thiện hệ thống dịch vụ có liên quan để góp phần củng cố ổn định phát triển kinh tế gia đình Mạng lưới dịch vụ gia đình cộng đồng: xây dựng củng cố nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ gia đình cộng đồng, tạo điều kiện cho gia đình tiếp cận kiến thức pháp luật, văn hóa, y tế, giáo dục… 13 KẾT LUẬN Từ xưa tới nay, gia đình đóng vai trò quan trọng đời sống xã hội, gia đình tế bào xã hội, nơi trì, bảo tồn giống nòi, môi trường quan trọng việc nuôi dưỡng, giáo dục hình thành nhân cách người Gia đình nơi lưu gữi, bảo tồn, truyền dạy, phát huy tốt cho thành viên gia đình giá trị văn hóa truyền thống, tiếp nhận giá trị văn hóa đại tạo nên giá trị văn hoá tốt đẹp, 14 vừa truyền thống vừa đại Từ đó, góp phần hình thành nên nhân cách người Việt Nam hoàn thiện chuẩn mực vừa truyền thống, góp phần gữi gìn sắc văn hoá gia đình truyền thống dân tộc, vừa đại góp phần đưa gia đình truyền thống Việt Nam hòa nhập vào xu đại, phải giữ sắc thái riêng không bị trộn lẫn vào chung kế thừa, tiếp thu có chọn lọc Cần phải củng cố thiết chế gia đình, xây dựng mạng lưới liên kết gia đình - nhà trường - xã hội việc giáo dục, hình thành nhân cách cho thành viên xã hội Để xây dựng, củng cố gia đình mãi pháo đài vững không riêng gia đình mà việc cấp bách, cần thiết quan chức năng, cấp, ngành toàn xã hội Công xây dựng XHCN nước ta đòi hỏi phải phát huy tối đa có hiệu nguồn nhân lực, có nguồn lực người giữ vai trò quan trọng định nhất, động lực phát triển bền vững Vì việc chăm lo giáo dục người có nhân cách, sức khỏe, trí tuệ, có lý tưởng, hoài bão khát khao cống hiến cho nghiệp xây dựng đất nước trách nhiệm gia đình, nhà trường toàn xã hội Trong gia đình giữ vai trò đặc biệt quan trọng nơi hình thành nhân cách gốc người, hoàn thiện người mặt tự nhiên xã hội TÀI LIỆU THAM KHẢO Gia đình vấn đề giáo dục gia đình NXB khoa học xã hội, H, 1994 Giáo trình giáo dục học gia đình- Ts Vũ Hồng Tiến, Ts Nguyễn Mai Hồng, Ts Kim Văn Chiến, Ths Hoàng Thúc Lân, Ths Hoàng Văn Tư ( NXB giáo dục, 2007) C Mác- Ăngghen : Tuyển tập, tập NXB thật, H, 1993 15 Những nội dung chủ yếu chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam, 2005-2010 ( Ủy ban dân số, gia đình trẻ em- Hà Nội, 12/2006) Một số tài liệu tham khảo từ mạng internet
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận về vai trò của gia đình đối với con cái., Tiểu luận về vai trò của gia đình đối với con cái., Tiểu luận về vai trò của gia đình đối với con cái.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay