Thực trạng việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi của nước ta.

17 127 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:51

Thực trạng việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi của nước ta.Thực trạng việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi của nước ta.Thực trạng việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi của nước ta.Thực trạng việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi của nước ta.Thực trạng việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi của nước ta.Thực trạng việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi của nước ta.Thực trạng việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi của nước ta.Thực trạng việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi của nước ta.Thực trạng việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi của nước ta.Thực trạng việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi của nước ta.Thực trạng việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi của nước ta.Thực trạng việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi của nước ta.Thực trạng việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi của nước ta.Thực trạng việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi của nước ta.Thực trạng việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi của nước ta.Thực trạng việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi của nước ta.Thực trạng việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi của nước ta.Thực trạng việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi của nước ta.Thực trạng việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi của nước ta.Thực trạng việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi của nước ta.Thực trạng việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi của nước ta.Thực trạng việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi của nước ta.Thực trạng việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi của nước ta.Thực trạng việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi của nước ta.Thực trạng việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi của nước ta.Thực trạng việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi của nước ta.Thực trạng việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi của nước ta.Thực trạng việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi của nước ta. I H C S PH M À N NG KHOA : TÂM LÝ – GIÁO D C TI U LU N MÔN : GIÁO D C H C I C NG TÊN SV :NGÔ TH THU H N G L P : 13CTXH GVHD :Th.s BÙI V N VÂN A PH N M U : I LÝ DO CH N CH : Giáo d c c xem m t m c tiêu quan tr ng c t lên hàng u s phát tri n c a m i qu c gia Giáo d c c hi u trình hình thành phát tri n nhân cách ng i d i quan h c a nh ng tác n g s ph m Mu n phát tri n t n c , tr c h t ph i phát tri n ng i , ng i g c c a xã h i M i m t khu v c, m i qu c gia hay c ng n g u ch có th phát tri n i lên n u nh h xác n h úng vai trò c a công tác giáo d c t o phát tri n chúng h p lý d a c tr ng t nhiên, v n hóa, xã h i l ch s c a t ng dân t c, c a ng i n i ó Vì v y giáo d c ng i v n c u t phát tri n Hi n nay, m t nh ng quan tâm hàng u mà b t c ng i dân Vi t Nam cp n giáo d c t h n tr c tiên nói n giáo d c m m non b i giáo d c m m non c p h c u tiên h th ng giáo d c qu c dân, t n n móng cho s phát tri n v th ch t, trí tu , tình c m, th m m c a tr Tr c ti p c n v i n n giáo d c s m thúc y trình h c t p phát tri n giai o n ti p theo Hi n v i s phát tri n c a t n c công tác giáo d c m m non c tr ng h n ,nh t công tác ph c p giáo d c ang v n c quan tâm ó câu h i ang c nhi u ng i t làm th m b o h u h t cho tr n m tu i c n c c ch m sóc y giáo d c nh m chu n b t t v th ch t, trí tu , tình c m, th m m , ti ng vi t tâm lý s n sàng i h c , m b o ch t l n g tr vào l p 1.Bên c nh ó i ng giáo viên c n c b i d n g ,nâng cao ch t l n g , 100% giáo viên có trình t chu n tr lên Tuy nhiên th c t cho n nay, vi c th c hi n ch tr n g sách c a n g Nhà N c v ch n g trình ph c p giáo d c m m non cho tr tu i v n nhi u h n ch , ch a áp ng c m c tiêu mong i Tr tu i ch a c chu n b y v k n ng, th l c tâm lý s n sàng i h c ó m t nh ng nguyên nhân n n tình tr ng y u c a c p h c sau M c khác, m ng l i tr n g l p m m non ch a huy n g tr n l p n g u gi a vùng mi n, c h i n tr n g c a tr em mi n núi,vùng sâu,vùng xa c ng b h n ch m t s t nh, thành ph vi c xây d ng quy ho ch khu dân c , ô th ch a g n v i quy ho ch t xây d ng tr n g, l p m m non ã n n tình tr ng m t s tr em l a tu i m m non ây không c n tr n g m t khía c nh khác, nh n th c ch a y c a quy n c p, b c cha m , xã h i v vai trò, v trí c a giáo d c m m non tr tu i, ch a th y h t c ý ngh a c a giáo d c m m non v i giáo d c ph thông giáo d c su t i nói chung, d n n ch a quan tâm n nguy n v ng l i ích c a tr Vì v y, ph c p giáo d c m m non tr tu i c n c u tiên hàng u nh m chu n b t t nh t cho tr vào l p Chính nh ng lý em ã ch n tài “công tác ph c p giáo d c m m non tr tu i tr n g m m non “ làm ti u lu n M C L C: trang A Ph n m u I Lý ch n ch B N i dung I C s lý lu n v vi c th c hi n ph c p giáo d c m m non tr tu i II Th c tr ng vi c th c hi n ph c p giáo d c m m non tr tu i III M c tiêu c a công tác ph c p giáo d c m m non tr tu i IV i u ki n, tiêu chu n ph c p giáo d c m m non tr tu i V ý ngh a c a công tác ph c p giáo d c m m non tr tu i VI Nhiêm v gi i pháp VII Kinh phi C K t lu n Tài liêu tham kh o B N I DUNG : I : C tu i s lý lu n v th c hi n công tác ph c p GDMN tr n m Quy t n h s : 239/Q - TTg ngày 09/02/2010 c a Th t n g Chính ph v vi c phê t án Ph c p giáo d c m m non cho tr em tu i giai o n 2010 – 2015;v vi c h n g d n th c hi n ph c p GDMN cho tr em tu i K ho ch s : 6154/ BGD T - GDMN ngày 27/9/2010 c a B Giáo d c o t o v k ho ch tri n khai án PCGDMN tu i c a B Giáo d c o t o Ngh n h 31/2011/N - CP s a i , b sung m t s i u c a Ngh n h s 75/2006/N - CP quy n h chi ti t h n g d n thi hành m t s i u c a Lu t giáo d c Theo ó, ph c p giáo d c m m non cho tr tu i ã c th c a vào Lu t.có hi u l c t ngày 1/7/ 2011 Quy t n h s 60/2011/QD-TTG c a th t n g ph v m t s sách phát tri n giáo d c m m non giai o n 2011-2015 II Th c tr n g vi c th c hi n công tác ph tr tu i c a n c ta: v lý lu n : c p giáo d c m m non Ph c p làm cho tr thành r ng kh p, n v i qu n chúng r ng rãi Ph c p giáo d c làm cho giáo d c tr thành r ng kh p, n v i qu n chúng r ng rãi Ph c p giáo d c c p h c ó có ngh a t t c tr em tu i nh t n h u tham gia vào h th ng nhà tr n g hoàn thành ch n g trình giáo d c c p h c ó PCGDMN cho tr n m tu i có ngh a t t c tr em n m tu i u tham gia vào h th ng c s giáo d c m m non (GDMN) hoàn thành ch n g trình GDMN cho tr n m tu i Gi i pháp PCGDMN cho tr n m tu i ph n g pháp, cách th c gi i quy t PCGDMN cho tr n m tu i tài t ng quan h th ng lu t, quy n h, công c v quy n c a tr em v n ph c p giáo d c, ph c p giáo d c m m non cho tr em n m tu i C th quy n tr em c quy n h công c c a Liên H p Qu c, ó Vi t Nam qu c gia u tiên Châu Á qu c gia th hai th gi i phê chu n; Lu t b o v , ch m sóc giáo d c tr em c a Vi t Nam; nhà n c ã th c hi n sách ph c p giáo d c t nh ng n m u th p k 90; vào n m 2010, Th t n g Chính ph ã phê t án PCGDMN cho tr n m tu i giai o n 2010 - 2015 Ngoài ra, n g , Nhà n c B Giáo d c o t o ã có nhi u v n b n ch th liên quan n vi c phát tri n giáo d c nói chung PCGDMN cho tr n m tu i giai o n hi n nói riêng Vi c ban hành m t s v n b n pháp lu t, kèm theo ó v n b n d i lu t ã t o c s pháp lý quan tr ng vi c th c hi n ch tr n g c a nhà n c v v n ph c p giáo d c m m non tr tu i v th c ti n vi c th c hi n : n c ta công tác ph c p m m non tr tu i ã có nh ng k t qu ghi nh n nh ng v n nh ng h n ch , b t c p v m t b ng dân trí ch t l n g giáo d c, v i ng giáo viên cán b qu n lý M t s n i i ng giáo viên cán b qu n lý v a thi u v s l n g, v a y u v ch t l n g Có th nói c s v t ch t, trang thi t b dành cho giáo d c nói chung giáo d c m m non m t s t nh nói riêng c a c n c nói chung v n thi u th n ch a áp ng c nhu v u gi ng d y Trong th i gian qua, nhi u a ph n g t nh, thành, vùng xâu, vùng xa ã ph i m n ình chùa, nhà th , hay t n d ng v n phòng p, nhà dân,… làm l p m u giáo Công tác qu n lý giáo d c t o c n c nhi u h n ch trình , n ng l c c a m t b ph n qu n lý th p, ch a theo k p yêu c u phát tri n c a s nghi p giáo d c K t qu i u tra th c tr ng Tr tu i c huy n g l p c a c n c v i t l cao r t cao( 98%) nh ng ch y u ch h c c m t bu i/ ngày, th c tr ng m t s a ph n g th c hi n án ph c p giáo d c m m non ch y u u tiên u t tr n g l p cho tr tu i mà “t m b quên” l a tu i khác d i tu i M t s n i, giáo viên t trình t chu n tr lên t n g i cao, nh ng bên c nh ó v n có m t s n i i ng cán b qu n lý giáo viên m m non v a thi u v a y u M t nh ng nguyên nhân c b n c a t l huy n g tr n m tu i l p t t l cao s quan tâm c a lãnh o a ph n g s nhi t tình c a i ng giáo viên Lãnh o cao c p i ng giáo viên c n c ã có nhi u gi i pháp, bi n pháp th c hi n ch tr n g PCGDMN cho tr em n m tu i Tuy nhiên, vi c th c hi n PCGDMN cho tr n m tu i v n nhi u khó kh n ó i s ng ng i dân r t khó kh n, i u ki n óng góp, u t cho em r t h n ch , th m chí m t s ph huynh ch a cho em n l p; c s v t ch t tr n g l p thi u, nhi u l p h c nh , h c t m, ghép v i l p ti u h c; vùng núi, vùng xâu, vùng xa sông r ch ch ng ch t làm nh h n g n m ng l i tr n g l p vi c i h c c a tr ; i ng giáo viên thi u, v n nhi u b t c p; ch sách thu hút giáo viên b t c p; nh n th c ch a úng v t m quan tr ng c a giáo viên m m non PCGDMN cho tr n m tu i Bên c nh ó, nhà máy, xí nghi p, doanh nghi p xây d ng nhà tr , tr n g m m non ph c v nhu c u c a cán b , công nhân viên ch c có tu i m m non ã c th c hi n t nhi u n m Tuy nhiên, hi n m t s a ph n g phê t quy ho ch khu dân c , khu công nghi p…v n ch a c quan tâm úng m c M t khó kh n l n i v i a ph n g cho n th i i m i u tra, B Giáo d c o t o ch a có h n g d n c th v xây d ng án PCGDMN cho tr em n m tu i III M c tiêu c a công tác ph c p giáo d c m m non tr tu i : M c tiêu chung : B o m h u h t tr em n m tu i m i vùng mi n c n l p th c hi n ch m sóc, giáo d c bu i/ngày, m t n m h c, nh m chu n b t t v th ch t , trí tu , tình c m, th m m , ti ng Vi t tâm lý s n sàng i h c, b o m ch t l n g tr em vào l p M c tiêu c th : - C ng c , m r ng m ng l i tr n g, l p b o m tr em tu i n m tu i c h c bu i/ngày n n m 2015, có 95% s - Nâng cao ch t l n g ch m sóc, giáo d c i v i l p m m non n m tu i, gi m t l tr suy dinh d n g, ph n u n n m 2015 có 100% tr t i c s giáo d c m m non c h c Ch n g trình giáo d c m m non m i, chu n b t t tâm th cho tr vào h c l p - o t o, b i d n g, nâng cao ch t m 100% giáo viên d y m m non n m tu i ph n u n n m 2015 có 50% giáo viên t tr lên, 80% giáo viên t chu n ngh nghi p l n g i ng giáo viên m m non, b o t chu n trình t o vào n m 2010, trình t cao n g s ph m m m non mc - u tiên u t c s v t ch t, trang thi t b d y h c, dùng, ch i cho l p m m non n m tu i mi n núi, vùng sâu, vùng xa Xây d ng tr n g m m non t chu n qu c gia t i huy n nghèo làm mô hình m u n i t p hu n, trao i kinh nghi m v chuyên môn nghi p v giáo d c m m non - a s t nh t chu n ph c p giáo d c m m non tr tu i t 55% n m 2010 lên 85% n m 2012 100% n m 2015 IV i u i u ki n , tiêu chu n ph c p giáo d c m m non tr tu i : ki n ph c p - Có phòng h c theo h n g kiên c , t chu n - Tr n g, l p có b thi t b d y h c t i thi u th c hi n Ch n g trình giáo d c m m non m i; vùng thu n l i có thêm b ch i, ph n m m trò ch i ng d ng công ngh thông tin, làm quen v i vi tính h c t p - Có giáo viên t chu n chu n v trình t o; giáo viên h n g thu nh p ch khác theo thang b ng l n g giáo viên m m non c - Tr em c s giáo d c m m non c h n g ch , sách theo quy n h hi n hành, c ch m sóc giáo d c theo Ch n g trình giáo d c m m non m i, tr em dân t c thi u s c chu n b ti ng Vi t tr c vào l p Tiêu chu n ph c p * i v i xã, ph n g, th tr n: - B o m i u ki n v giáo viên, c s v t ch t, tài li u, thi t b , tr n g, l p m m non n m tu i ch i - Huy n g 95% tr lên s tr em n m tu i l p, ó có nh t 85% s tr tu i c h c bu i/ngày m t n m h c (9 tháng) theo Ch n g trình giáo d c m m non m i B Giáo d c o t o ban hành; vùng c bi t khó kh n vùng dân t c thi u s , tr c chu n b ti ng Vi t vào h c l p - T l chuyên c n c a tr : t t 90% tr lên - T l tr suy dinh d n g d i 10% * i v i huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh: b o m 90% s xã, ph n g, th tr n t tiêu chu n ph c p giáo d c m m non cho tr em n m tu i * i v i t nh, thành ph tr c thu c Trung n g : b o m 100% s huy n, qu n, th xã ho c t nh t tiêu chu n ph c p giáo d c m m non tr tu i V Ý ngh a c a công tác ph c p giáo d c m m non tr tu i : - Công tác ph c p giáo d c m m non tr tu i có ý ngh a vô thi t th c không ch i v i cá nhân mà cho toàn xã h i, qua nh ng n m tri n khai th c hi n, công tác ã mang l i nhi u l i ích kh quan nh t i v i m ng l i tr n g, l p m m non huy n mi n núi,vùng sâu, vùng xa: t ng v s l n g, quy mô c m r ng, c s v t ch t c u t k , công tác xã h i hóa giáo d c a ph n g ti p t c huy n g c ngu n l c tham gia phát tri n giáo d c m m non - Nh ng k t qu t c có ý ngh a quan tr ng, t o i u ki n thu n l i cho vi c giáo d c, phát tri n toàn di n c a tr em mi n núi, vùng n g bào dân t c thi u s ; góp ph n t n n t ng ban u , giúp tr phát tri n toàn di n c v th ch t, tình c m, hi u bi t, th m m , hình thành y u t u tiên c a nhân cách, làm ti n cho tr b c vào h c l p 1, t o môi tr n g giao ti p ti ng Vi t, làm quen v i n n p, thói quen h c t p, sinh ho t, ch m sóc s c kh e â y b c t o quan tr ng ti n n th c hi n ph c p giáo d c m u giáo tu i c n c - i ng giáo viên, cán b qu n lý giáo d c m m non c nâng cao v ch t l n g h n, c s v t ch t, trang thi t b d y h c c áp ng k p th i t n g i y - Nh n th c c a b c cha m v vai trò c a công tác giáo d c m m non có ph n c c i thi n, s l n g c cung c p ki n th c v ch m sóc, nuôi d n g, giáo d c tr v i t l cao VI Nhi m v gi i pháp: * y m nh công tác tuyên truy n, ph bi n nhi m v ph c p giáo d c m m non cho tr em n m tu i: - y m nh công tác tuyên truy n nâng cao nh n th c, trách nhi m cho c p, ngành, gia ình c ng n g v ch tr n g, m c ích, ý ngh a c a ph c p giáo d c m m non cho tr em n m tu i nâng cao ch t l n g giáo d c phát tri n ngu n nhân l c - Th c hi n l ng ghép hình th c ph n g ti n truy n thông khác nh : xu t b n ph m, b ng hình; thông qua báo, ài trung n g a ph n g; h i ngh , h i th o ph bi n n i dung c a án Ph c p giáo d c m m non cho tr em n m tu i, t o i u k n cho t ch c xã h i, t ch c xã h i ngh nghi p, b c cha m toàn xã h i tham gia ph c p giáo d c m m non cho tr em n m tu i * T ng c n g huy n g tr em n m tu i n l p: - Hàng n m, huy n g h u h t tr em n m tu i n l p m m non th c hi n ch m sóc, giáo d c bu i/ngày, trì gi v ng s tr d i n m tu i n c s giáo d c m m non d i nhi u hình th c n n m 2015, quy mô tr m m non tu i n l p c a c n c 1.378.600 cháu Trong ó, công l p 1.097.700 cháu, chi m t l 79,6%; công l p 280.900 cháu, chi m 20,4%; trì 70% s tr n tu i n l p m u giáo 25% s tr n nhà tr - Hàng n m, a ch tiêu Ph c p giáo d c m m non cho tr em n m tu i vào ch n g trình, k ho ch phát tri n kinh t xã h i c a a ph n g, ch o th c hi n; a k t qu th c hi n ph c p giáo d c m m non cho tr em n m tu i vào tiêu chu n bình xét, ánh giá t ch c c s n g , quy n, oàn th , bình xét gia ình v n hóa n v v n hóa C p u , quy n a ph n g giao trách nhi m cho t ch c, oàn th a bàn ph i h p v n n g gia ình a tr em n m tu i n tr n g, l p h c bu i/ngày - H tr tr n m tu i c s giáo d c m m non có cha m th ng trú t i xã biên gi i, núi cao, h i o xã có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó kh n; m côi c cha l n m không n i n n g t a ho c b tàn t t, khuy t t t có khó kh n v kinh t ; cha m thu c di n h nghèo theo quy n h c a nhà n c 120 nghìn n g/tháng (m t n m h c tháng) trì b a n tr a t i tr n g; tr em có hoàn c nh khó kh n h c t i tr n g m m non t th c c nhà n c h tr m t ph n h c phí, nh m t ng t l huy n g tr ên tr n g - Phát huy sáng ki n c a nhân dân, c ng n g, n g viên b c ph huynh n g ký a tr n tr n g, l p th c hi n ph c p giáo d c m m non cho tr em n m tu i - T ch c lo i hình tr n g l p phù h p, t o c h i cho tr em n m tu i c n tr n g: vùng khó kh n, mi n núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên gi i, h i o , t nh vùng Tây B c, Tây Nguyên n g b ng sông C u Long, 100% s tr em n m tu i c h c t i tr n g công l p t n m 2010 Vùng nông thôn n g b ng, ph n l n tr em c h c t i tr n g công l p có thu h c phí Duy trì, gi v ng s tr d i n m tu i l p công l p không th p h n m c hi n có, phát tri n giáo d c m m non công l p nh ng n i có i u ki n * i m i n i dung ch n g trình, ph n g pháp giáo d c m m non: -Tri n khai th c hi n i trà Ch n g trình giáo d c m m non m i cho 39.400 l p m m non n m tu i, nh m nâng cao ch t l n g ch m sóc, giáo d c tr em n m tu i - y m nh ng d ng công ngh thông tin c s giáo d c m m non, ph n u n n m 2015 có nh t 30% s tr n g m m non c ti p c n v i tin h c, ngo i ng - Xây d ng ch n g trình, tài li u chu n b ti ng Vi t cho l p m m non n m tu i ng i dân t c thi u s - Ban hành h n g d n s d ng b Chu n phát tri n tr em n m tu i * Xây d ng, nâng cao ch t l n g non: i ng giáo viên cán b qu n lý giáo d c m m - T ng c n g n ng l c c a tr n g s ph m, t o, b i d n g giáo viên m m non v s l n g, nâng cao ch t l n g áp ng yêu c u ph c p i m i giáo d c m m non - o t o nâng chu n t o m i 22.400 giáo viên, b o m n n m 2015, có giáo viên d y l p m m non n m tu i theo n h m c quy n h T ng t l giáo viên ng i dân t c, c n 2.000 giáo viên cho vùng khó kh n v i ngu n n t i tr n g ph thông dân t c n i trú, h c sinh ã t t nghi p Trung h c ph thông t i thôn, b n - Xây d ng m r ng mô hình d y ti ng dân t c cho giáo viên công tác t i vùng có n g bào dân t c thi u s , có h c ph n d y ti ng dân t c thi u s cho giáo sinh c n tr n g s ph m - i m i n i dung ph n g th c b i d n g th n g xuyên cho i ng giáo viên cán b qu n lý, c p nh t ki n th c k n ng cho giáo viên th c hi n Ch n g trình giáo d c m m non m i Chú tr ng b i d n g nâng cao ch t l n g c a giáo viên ng i dân t c thi u s -Xây d ng sách h p lý b o m ngu n l c th c hi n sách cho i ng giáo viên cán b qu n lý - Nhà n c h tr ngân sách th c hi n tr l n g cho giáo viên cán b qu n lý c s giáo d c m m non dân l p theo thang b ng l n g nâng l n g theo n h k Các c s giáo d c m m non t th c b o m ch l n g cho giáo viên không th p h n c s giáo d c m m non dân l p, công l p th c hi n y ch , sách cho giáo viên theo quy n h hi n hành - Khuy n khích a ph n g th c hi n c ch h c phí m i, t ng ngu n thu h p pháp nh ng n i thu n l i, cha m tr có kh n ng chi tr th c hi n ch , sách cho giáo viên m m non d y tr d i n m tu i - Ban hành quy t n h s a i , b sung m t s i u c a Quy t n h s 161/2002/Q - TTg ngày 15 tháng 11 n m 2002 c a Th t n g Chính ph v m t s sách phát tri n giáo d c m m non, phù h p v i quy n h c a Lu t s a i , b sung m t s i u c a Lu t Giáo d c Ngh quy t s 35/2009/QH12 ngày 19 tháng n m 2009 c a Qu c h i *Xây d ng c s v t ch t, u t thi t b , b o m ngân sách cho l p m m non n m tu i: - Xây d ng phòng h c cho l p m m non n m tu i: + Xây d ng phòng h c cho l p m m non n m tu i xã vùng khó kh n, biên gi i, h i o , vùng n g bào dân t c B o m t t c xã khó kh n vùng dân t c u có tr n g v i quy mô nh t l p trung tâm i m l p l có phòng h c c xây kiên c theo h n g chu n hóa + Xây d ng 11.000 phòng h c theo ch n g trình kiên c hóa tr n g l p Xây d ng b sung m i 11.600 phòng h c kho ng 1.570.000 m2 kh i phòng ch c n ng theo tiêu chu n c quy n h t i i u l tr n g m m non, b o m có 39.400 phòng h c vào n m 2015 cho t t c l p m m non n m tu i + Xây d ng 86 tr n g m m non t chu n qu c gia theo m c I t i 62 huy n khó kh n Danh m c t i Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP c a Chính ph v Ch n g trình h tr gi m nghèo nhanh b n v ng i v i 62 huy n nghèo 24 huy n mi n núi c a t nh giáp Tây Nguyên, làm mô hình n i t p hu n, trao i kinh nghi m v chuyên môn, nghi p v cho giáo d c m m non mi n núi khó kh n - Bo m thi t b ch i th c hi n ch n g trình giáo d c m m non m i, nâng cao ch t l n g giáo d c m m non cho tr em n m tu i: + Trang b b thi t b t i thi u cho 39.400 l p m m non n m tu i th c hi n Ch n g trình giáo d c m m non m i b thi t b n i th t dùng chung cho l p h c, cung c p s thi t b cho nhóm/l p tr em d i n m tu i có i u ki n th c hi n Ch n g trình giáo d c m m non m i + Cung c p 8.800 b thi t b ph n m m trò ch i làm quen v i vi tính cho tr n g, l p có i u ki n + Trang b 6.600 b ch i tr i tr n g có b ch i tr i n n m 2015 có kho ng 70% - B o m ngân sách chi th n g xuyên cho ho t n g ch m sóc, giáo d c m m non n m tu i: + Nhà n c t ng b c nâng n h m c chi th n g xuyên cho tr em m m non n m tu i hàng n m t 7,3 tri u n g /tr / n m vào n m 2015, b o m kho ng 20% ngân sách giáo d c m m non c chi cho ho t n g chuyên môn + Vùng khó kh n, vùng dân t c thi u s , vùng sâu, vùng xa, nhà n c t ch c tr n g, l p m m non công l p b o m 100% kinh phí t ngân sách chi th n g xuyên, b trí giáo viên nâng cao ch t l n g ch m sóc giáo d c tr + Các vùng nông thôn, Nhà n c t ch c tr n g, l p m m non công l p t ch m t ph n kinh phí ho t n g b o m t 75% n 80% kinh phí t ngân sách chi th n g xuyên; ph n l i c huy n g s óng góp c a cha m tr + i v i khu v c thành ph , th xã, vùng kinh t phát tri n, Nhà n c h tr ngân sách chi th n g xuyên cho tr n g công l p t ch m t ph n v i m c khác nhau, ph n l i c huy n g t óng góp c a cha m tr i v i c s dân l p, Nhà n c h tr tr l n g cho giáo viên theo thang b ng l n g giáo viên m m non nâng l n g theo n h k * y m nh xã h i hoá công tác ph c p giáo d c m m non cho tr em n m tu i: - L ng ghép ch n g trình d án khác m t a bàn huy n g ngu n l c h p lý c a nhân dân th c hi n ph c p giáo d c m m non cho tr em n m tu i; cha m có trách nhi m ph i h p v i nhà tr n g nuôi d n g, ch m sóc, giáo d c tr - Khuy n khích, t o i u ki n cá nhân, doanh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i ngh nghi p u t phát tri n tr n g, l p m m non công l p theo tinh th n Ngh n h s 69/2008/NQ-CP ngày 30 tháng n m 2008 c a Chính ph v sách khuy n khích xã h i hoá i v i ho t n g l nh v c giáo d c, d y ngh , y t , v n hoá, th thao, môi tr n g - T i vùng khó kh n có gi i pháp thích h p huy n g s óng góp công s c lao n g c a nhân dân v i ngân sách nhà n c xây d ng tr n g, l p; k t h p sách c a a ph n g v i sách h tr c a Nhà n c t ch c n bán trú ho c th c hi n ch n g trình b a n h c n g t i l p cho t t c tr em n m tu i nh m t o i u ki n thu n l i d y ti ng Vi t cho tr + Th c hi n vi c chuy n i c s giáo d c m m non bán công sang lo i hình nhà tr n g theo quy n h, phù h p v i i u ki n c a a ph n g, m b o tr n g, l p th c hi n ph c p giáo d c m m non cho tr em n m tu i - y m nh h p tác qu c t : +Tranh th s giúp c a nhà tài tr , t ch c qu c t xây d ng m t d án ODA cho th c hi n ph c p giáo d c m m non cho tr em n m tu i VII Kinh phí : *Kinh phí th c hi n án 14.660 t n g, g m d án: a) D án 1: Xây d ng phòng h c, phòng ch c n ng theo quy n h c a i u l tr n g m m non - N i dung ch y u + Xây d ng m i 11.600 phòng h c áp ng non n m tu i phòng h c cho l p m m + Xây d ng 1.570.000 m2 kh i phòng ch c n ng theo tiêu chu n quy n h t i i u l tr n g m m non - Kinh phí d ki n: 9.200 t n g b) D án 2: Mua s m trang thi t b , ch i - N i dung ch y u + Mua s m 39.400 b thi t b , ch i, 39.400 b thi t b n i th t dùng chung cho l p m m non n m tu i th c hi n ch n g trình giáo d c m m non m i + Mua 6.600 b ch i tr i 8.800 b thi t b cho tr em làm quen v i tin h c - ngo i ng ph c v th c hi n án ph c p giáo d c m m non cho tr em n m tu i - Kinh phí d ki n: 2.200 t ng c) D án 3: o t o, b i d n g giáo viên h tr tr em nghèo - N i dung ch y u + B i d n g chu n hóa 11.300 giáo viên t s c p lên trung c p s ph m m m non, th i gian t o 15 tháng; t o m i 11.100 giáo viên t trình cao n g s ph m m m non + H tr n tr a cho 394.000 tr em/n m cho tr em n m tu i vùng núi cao, biên gi i, tr em gia ình nghèo - Kinh phí d ki n: 2.900 t ng d) D án 4: Xây d ng tr n g m m non t chu n qu c gia cho huy n khó kh n - N i dung ch y u: xây d ng 86 tr n g m m non t chu n qu c gia m c huy n khó kh n làm mô hình m u, t p hu n chuyên môn cho xã - Kinh phí d ki n: 360 t I cho 86 n g Trong ó: Ngân sách nhà n c : 11.930 t a) Chi th n g xuyên: 2.542 t b) Chi u t : 4.740 t n g, bao g m: n g n g c) Ch n g trình m c tiêu qu c gia: 2.340 t d) V n vay ODA: 2.307 t ng Ngu n kinh phí khác là: 2.730 t a) H c phí công l p: 780 t ng n g, bao g m: n g b) H c phí tr n g công l p: 1.042 t ng c) Tài tr , óng góp c a c ng n g n c : 909 t n g i u T ch c th c hi n L trình th c hi n a) Giai o n 2010 - 2012 - Th c hi n công tác tuyên truy n, ph bi n án, quy n c p, t ch c nhân dân ng h nh m huy n g t 90% n 93% tr em n m tu i m i vùng mi n n l p nh m th c hi n ph c p - T p trung vào i t n g tr em dân t c thi u s , vùng khó kh n vùng nông thôn, b o m 90% tr em vùng dân t c thi u s , vùng khó kh n c h c bu i ngày; huy n g 92% s tr em m m non n m tu i vùng nông thôn th c hi n ph c p - Th c hi n phân b ngân sách th n g xuyên hàng n m, b o m 100% kinh phí cho tr em t i vùng núi, vùng sâu, vùng khó kh n tr n g công l p; th c hi n sách h tr i v i tr em thu c h nghèo, h thu c di n sách h c t i tr n g theo quy n h - Xây d ng m i 7.300 phòng h c (ngu n kiên c hoá c t) cho l p tr em n m tu i xã khó kh n, xã biên gi i, h i o , xã có ông n g bào dân t c thi u s vùng nông thôn; t t c tr n g, l p công l p u b o m t l l p/1 phòng h c - Chuy n tr n g, l p bán công, sang lo i hình theo quy n h; thành l p thêm tr n g t th c thành ph , th xã, vùng thu n l i - Th c hi n Ch n g trình giáo d c m m non m i cho kho ng 37.200 l p m m non n m tu i Trong ó thành ph , th xã có 11.600 l p; nông thôn n g b ng 15.800 l p mi n núi, vùng sâu, vùng dân t c 9.800 l p - Cung c p b thi t b t i thi u cho 37.200 l p m m non n m tu i th c hi n Ch n g trình giáo d c m m non m i, cung c p 5.300 b ch i ph n m m trò ch i cho tr làm quen v i ng d ng tin h c cho tr n g, l p có i u ki n - B i d n g t chu n chu n cho 8.900 giáo viên s c p lên trình chu n, t o b sung 6.400 giáo viên, bao g m c giáo viên ng i dân t c thi u s c c n t h c sinh tr n g dân t c n i trú - B sung sách, ch giáo viên m m non công l p l n g theo thang b ng l n g giáo viên m m non c tr - T o i u ki n cho c ng n g doanh nghi p óng góp thêm ngu n l c nâng cao ch t l n g; rà soát b sung, hoàn thi n v n b n quy ph m pháp lu t b) Giai o n 2013 - 2015 - Ti p t c t p trung vào i t n g tr em vùng khó kh n, vùng nông thôn huy n g t 95% s tr em m m non n m tu i th c hi n ph c p - Phân b ngân sách th n g xuyên hàng n m, b o m th c hi n nhi m v ph c p giáo d c m m non cho tr em n m tu i - Th c hi n xây m i 4.250 phòng h c thi u 2.200 phòng h c t ng thêm giai o n II - o t o, b i d n g nâng chu n cho kho ng 2.400 giáo viên t trình cao n g t o m i, b sung 4.600 giáo viên; cung c p ti p 550 b ch i ph n m m trò ch i cho tr làm quen v i ng d ng tin h c cho tr n g, l p có i u ki n - Cung c p b thi t b t i thi u cho 2.200 l p m m non n m tu i th c hi n ch n g trình m i - Th c hi n sách h p lý cho giáo viên cán b qu n lý - Nâng cao ch t l n g l p th c hi n Ch n g trình giáo d c m m non m i, c bi t mi n núi, vùng sâu, vùng xa Trách nhi m c a B , ngành a) B Giáo d c o t o có trách nhi m - Là c quan th n g tr c t ch c th c hi n án - Ch trì, ph i h p v i B , ngành tri n khai th c hi n d án thu c án Ph c p giáo d c m m non cho tr em n m tu i giai o n 2010 - 2015; ch o , h n g d n a ph n g, xây d ng án chi ti t, c th hoá nh ng n i dung c a án tri n khai th c hi n - Ph i h p v i B K ho ch u t , B Tài xây d ng d án u t thu c Ch n g trình m c tiêu qu c gia giáo d c giai o n 2011 - 2015, trình Th t n g Chính ph xem xét, phê t - Xây d ng ban hành b chu n phát tri n tr em tu i; i u ki n, tiêu chu n c th quy trình công nh n ph c p giáo d c m m non cho tr em n m tu i - Rà soát, b sung, hoàn ch nh v n b n pháp lu t, t o c s pháp lý hi n ph c p giáo d c m m non cho tr em n m tu i - T ch c, ki m tra, ánh giá, t ng h p k t qu th c hi n n m báo cáo Th t n g Chính ph th c án, n h k hàng b) B Lao n g - Th n g binh Xã h i có trách nhi m - Ph i h p v i B Giáo d c o t o, B , ngành trung n g , a ph n g t ng c n g công tác truy n thông, v n n g xã h i th c hi n ph c p giáo d c m m non cho tr em n m tu i phát tri n giáo d c m m non, b o v quy n tr em c h c y Ch n g trình giáo d c m m non tr c vào h c l p m t - Ch trì, ph i h p v i B Giáo d c o t o ch o , giám sát vi c th c hi n ch B o hi m xã h i, B o hi m y t sách xã h i khác i v i giáo viên tr m m non c) B Y t có trách nhi m - Ch trì, ph i h p v i B Giáo d c o t o xây d ng hoàn thi n ch n g trình d ch v y t , ch m sóc s c kho , dinh d n g l ng ghép t o, b i d n g giáo viên m m non; - Ph i h p v i B Giáo d c o t o ki m tra, giám sát công tác ch m sóc s c kho , dinh d n g tr n g, l p m m non n m tu i theo m c tiêu ph c p; ph bi n ki n th c, k n ng cung c p d ch v ch m sóc, giáo d c t i gia ình d) B K ho ch u t có trách nhi m - Ch trì, ph i h p v i B Giáo d c o t o t ng h p, th m n h d án thu c án Ph c p giáo d c m m non cho tr em n m tu i vào Ch n g trình m c tiêu qu c gia giáo d c giai o n 2011 - 2015, trình Th t n g Chính ph phê t; - Ch trì phân b v n u t cho a ph n g th c hi n d c m m non cho tr em n m tu i án Ph c p giáo ) B Tài có trách nhi m - B trí ngân sách th n g xuyên, ch n g trình m c tiêu chi cho giáo d c m m non b o m m c tiêu, ti n th c hi n án; ki m tra, tra tài theo quy n h c a Lu t Ngân sách - Ch trì, ph i h p v i B , ngành tri n khai c ch tài m i cho giáo d c t o giai o n 2010 - 2015 e) B N i v có trách nhi m ban hành sách m i i v i giáo viên m m non, nghiên c u, s a i , b sung c ch , sách i v i giáo viên, cán b qu n lý giáo d c m m non thu c lo i hình nhà tr n g; b trí giáo viên cho c s giáo d c m m non g) y ban nhân dân c p có trách nhi m: ca - Xây d ng ch n g trình, d án c th hoá m c tiêu, nhi m v , gi i pháp án ch o , tri n khai th c hi n a bàn; - Ch o th c hi n quy ho ch m ng l i c s giáo d c m m non, k ho ch t o, b i d n g giáo viên, huy n g tr n tr n g - Ch o vi c dành qu t , xây d ng phòng h c, b o m thu n ti n cho vi c thu hút tr em i h c a bàn, u t c s v t ch t, thi t b , ch i áp ng yêu c u tri n khai Ch n g trình giáo d c m m non m i; ban hành sách phát tri n giáo d c m m non c a a ph n g; b o m b trí ngân sách chi cho ph c p giáo d c m m non cho tr em n m tu i giáo d c m m non nói chung theo úng quy n h - Ch o vi c th c hi n ch , sách v t o, b i d n g, n d ng ch , sách khác i v i giáo viên m m non a bàn theo quy n h - Huy n g ngu n l c, th c hi n n g b v c s v t ch t, giáo viên t ch c b a n h c n g cho tr em dân t c, mi n núi th c hi n ph c p giáo d c m m non cho tr em n m tu i có ch t l n g - T ch c ki m tra, giám sát, ánh giá th c hi n ph c p giáo d c m m non cho tr n m tu i a bàn h) ngh M t tr n T qu c Vi t Nam, H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, H i Khuy n h c Vi t Nam, t ch c, oàn th tham gia tích c c phát tri n giáo d c m m non, v n n g tr em n l p, th c hi n án Ph c p giáo d c m m non cho tr em n m tu i i u Quy t n h có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành i u Các B tr n g, Th tr n g c quan ngang B , Th tr n g c quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung n g ch u trách nhi m thi hành Quy t n h C K T LU N : Nh v y công tác ph c p giáo d c m m non tr tu i có ý ngh a vô quan tr ng i v i v c giáo d c tr , ó n n t ng, ti n cho vi c phát tri n ti p thu nh ng tri th c t t h n cho tr b c h c k ti p sau này; giúp tr có m t môi tr n g h c t t h n, hi n i h n, y trang thi t b ph c v cho công tác gi ng d y Tuy nhiên, bên c nh nh ng k t qu t c, trì công tác ph c p òi h i c n ph i có s n l c h n n a c a t t c ban ngành, i ng cán b qu n lý, giáo viên ph huynh Phòng GD T c n t ng c n g công tác ki m tra, giám sát tr n g m m non v ch t l n g ch m sóc giáo d c tr , quan tâm ch o vi c y m nh ng d ng công ngh thông tin công tác qu n lý gi ng d y M l p t p hu n b i d n g chuyên môn nghi p v công tác ph c p tr tu i cho toàn b cán b qu n lý i ng giáo viên th n g xuyên n m Tài li u tham kh o: - Quy t n h s 239/QD-TTg ngày 09/2/2010 c a th t n g ph v vi c phê t án ph án ph c p giáo d c cho tr m m non giai o n 2010-2015, v vi c h n g d n th c hi n ph c p giáo d c m m non cho tr tu i - Quy t n h s 60/2011/QD/TTg c a th t n g ph v sách phát tri n giáo d c m m non giai o n 2011-2015 - Bài tr l i ph ng v n c a th tr n g b GD T Nguy n Th Ngh a v công tác ph c p giáo d c m m non tr tu i
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi của nước ta., Thực trạng việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi của nước ta., Thực trạng việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi của nước ta.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay