Tiểu luận thực trạng giáo dục mầm non và những biện pháp khắc phục.

13 324 1
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:50

Tiểu luận thực trạng giáo dục mầm non và những biện pháp khắc phục.Tiểu luận thực trạng giáo dục mầm non và những biện pháp khắc phục.Tiểu luận thực trạng giáo dục mầm non và những biện pháp khắc phục.Tiểu luận thực trạng giáo dục mầm non và những biện pháp khắc phục.Tiểu luận thực trạng giáo dục mầm non và những biện pháp khắc phục.Tiểu luận thực trạng giáo dục mầm non và những biện pháp khắc phục.Tiểu luận thực trạng giáo dục mầm non và những biện pháp khắc phục.Tiểu luận thực trạng giáo dục mầm non và những biện pháp khắc phục.Tiểu luận thực trạng giáo dục mầm non và những biện pháp khắc phục.Tiểu luận thực trạng giáo dục mầm non và những biện pháp khắc phục.Tiểu luận thực trạng giáo dục mầm non và những biện pháp khắc phục.Tiểu luận thực trạng giáo dục mầm non và những biện pháp khắc phục.Tiểu luận thực trạng giáo dục mầm non và những biện pháp khắc phục.Tiểu luận thực trạng giáo dục mầm non và những biện pháp khắc phục.Tiểu luận thực trạng giáo dục mầm non và những biện pháp khắc phục.Tiểu luận thực trạng giáo dục mầm non và những biện pháp khắc phục.Tiểu luận thực trạng giáo dục mầm non và những biện pháp khắc phục.Tiểu luận thực trạng giáo dục mầm non và những biện pháp khắc phục.Tiểu luận thực trạng giáo dục mầm non và những biện pháp khắc phục.Tiểu luận thực trạng giáo dục mầm non và những biện pháp khắc phục.Tiểu luận thực trạng giáo dục mầm non và những biện pháp khắc phục.Tiểu luận thực trạng giáo dục mầm non và những biện pháp khắc phục.Tiểu luận thực trạng giáo dục mầm non và những biện pháp khắc phục.Tiểu luận thực trạng giáo dục mầm non và những biện pháp khắc phục.Tiểu luận thực trạng giáo dục mầm non và những biện pháp khắc phục.Tiểu luận thực trạng giáo dục mầm non và những biện pháp khắc phục.Tiểu luận thực trạng giáo dục mầm non và những biện pháp khắc phục.Tiểu luận thực trạng giáo dục mầm non và những biện pháp khắc phục.Tiểu luận thực trạng giáo dục mầm non và những biện pháp khắc phục. BÀI TIỂU LUẬN LỜI MỞ ĐẦU Giáo dục mầm non gắn liền chịu ảnh hưởng trực tiếp từ gia đình xã hội, em nguồn nhân lực tương lai đất nước Bởi nghiên cứu phát triển giáo dục mầm non đổi vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực, yếu tố quan trọng nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Trong năm gần giáo dục mầm non xem tầm chiến lược lâu dài nhà nước quan tâm đầu tư phát triển Vậy nên em xin chọn “ thực trạng giáo dục mầm non biện pháp khắc phục” làm đề tài cho tiểu luận Vì lần dàu tiên bắt đầu vào phương pháp học làm tiểu luận nên có sai sót, mong thầy thông cảm em hy vọng nhận ý kiến đánh giá nhận xét thầy để sau tốt Em xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên Nguyễn Thị Hải BÀI TIỂU LUẬN PHẦN MỘT: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIÁO DỤC MẦM NON Quan điểm Đảng nhà nước giáo dục mầm non Theo điều 21 luật giaó dục năm 2005 quy định: Giáo dục mầm non thực việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tháng tuổi Theo đề án phê duyệt phổ câp giáo dục mầm non cho trẻ giai đoạn 2010-2015.Nhà nước đầu tư, hỗ trợ sở, hỗ trợ vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa Tăng cường giáo dục mầm non Phổ cập giáo dục cho trẻ tuổi vùng nước Chăm lo cho trẻ em đến trường, xã hội hóa trách nhiệm nhà nước gia đình Đổi chương trình dạy, nâng cao chất lượng giáo dục Vai trò giáo dục mầm non Giáo dục mầm non cấp học hệ thống giáo dục quốc dân, đặt móng cho phát triển vè thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội thẫm mỹ cho trẻ em Những kỹ mà trẻ tiếp thu chương trình chăm sóc giáo dục mầm non tảng cho việc học tập phát triển sau trẻ Do vậy, phát triển giáo dục mầm non, tăng cường khả sẵn sàng học cho trẻ yếu tố quan trọng việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước Mục tiêu giáo dục mầm non Theo thị 153 Hội Đồng Bộ Trưởng ngày 13 tháng năm 1966 mục tiêu giáo dục mầm non nhằm giáo dục trẻ cách vui chơi, đức tính tốt, chăm sóc sức khỏe, tập cho trẻ vừa chơi vứa học Theo điều 22 luật giáo dục năm 2006 : mục tiêu giáo dục mầm non giúp trẻ phát triển tinh thần thể chất, tình cảm trí tuệ, thẫm mỹ, hình thành yếu tố cho trẻ vào lớp BÀI TIỂU LUẬN BÀI TIỂU LUẬN Phổ cập giáo dục cho trẻ tuổi Nhiệm vụ giáo dục mầm non Theo nghị số 06/NQ-CP ngày 07 tháng năm 2012 phủ: triển khai GDMN năm 2011-2020, thực nghị Đại Hội lần thứ XX vận động , phong trào thi đua giáo dục mầm non gắn với hoạt động thiết thực kỉ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi thư cuối cho ngành giáo dục Duy trì phổ cập GDMN cho trẻ tuổi tăng cường kiện toàn sở vật chât, thiết bị, đồ chơi, phát triển số lượng, đảm bảo đị ngũ nhân viên đạt yêu cầu Nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng nề nếp kỉ cương trường học PHẦN HAI: THỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC MẦM NON Tổng quan giaó dục mầm non - Các loai hình giáo dục mầm non hiên • • • • • • nhà trẻ, trường mẫu giáo loại hình khác thu nhận trẻ từ đến 36 tháng tuổi trường mẫu giáo thu nhận 36 đến 72 tháng tuổi nhóm trẻ tuổi qua lớp mẫu giáo nhỏ nhóm trẻ gia đình: nhóm trẻ tuổi chăm sóc nhà ( gia đình có kinh tế) Các sách nhà nước ta giáo dục mầm non Sáng ngày 19 tháng năm 2006 Hà Nội giáo dục đào tạo tổ chức giới thiệu đề án “ phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006- 2015” mục tiêu mở rộng mạng lưới giáo dục mầm non, trọng đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng kinh tế khó khăn, vùng hải đảo Đối với vùng khó khăn giai đoạn 2006- 2010 đầu tư kinh phí đào tạo trình độ chuẩn cho 3000 giáo viên Trang bị sở vật chất vói tiêu chí đạt 2500 sở Đổi chương trình dạy học, hoạt động vui chơi phù hợp cho tình trạng sinh lý trẻ dự tính với tổng kinh phí 5000 tỷ VNĐ Rút ngắn khoảng cách giáo dục mầm non nông thôn thành thị Tiếp tục thực đề án giáo dục năm 2006 đến năm 2015 Những thành tựa đạt năm gần BÀI TIỂU LUẬN Theo số liệu thống kê giáo dục năm 2011-2012 • • • • • • • • • • • Nhà trẻ số lớp 458 ( 17 công lập, 01 tư thục) số học siinh: 10.507 ( 456 công lập, 10.033 bán công, 18 tư thục) só giáo viên: 833 ( 44 công lập, 782 bán công, 04 tư thục) Mẫu giáo số lớp: 1.153 71 công lập, 1.082 bán công) số học sinh: 34.280 (trong 3.021 công lập, 31.25 bán công, 0.8 tư thục) số giáo viên: 1.725 ( 171 công lập, 1.581 bán công) Mầm non số trường: 120 ( công lập, 112 bán công) số trường đạt chuẩn: 56 ( công lập, 51 bán công) số lớp: 1.591 số học sinh: 43.039 số giáo viên 2.475 Vấn đề đầu tư sở vật chất cho giáo dục mầm non nhà nước quan tâm Hệ thống trường học sữa chữa Các thiết bị dạy học nâng lên Các loại hình giáo dục đa dạng hóa Hiện nước ta tồn nhiều loại hình GDMN như: - - - Các trường công lập: trường mầm non nhà nước đầu tư 100 % Loại hình chiếm 50% tổng số trường mầm non nước Các trường bán công: trường nhà nước đầu tư 50% lại tư nhân đóng góp, loại hình mầm non bán công chiếm khoảng 20% nước Các trường dân lập: trường chiếm khoảng 30%, đầu tư cảu nhà nước Nguồn vốn chủ yếu tư nhân Loại hình mở rộng hiều nơi đặc biệt vùng đô thị vùng kinh tế phát triển Chất lượng giáo dục ngày nâng cao đảm bảo yêu cầu khoa học cho việc nuôi dạy trẻ Nội dung phương thức dạy học cho trẻ thông qua học mà chơi Các hoạt động lồng ghép phù hợp với lứa tuổi, phát huy hết tiềm trẻ Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em giảm xuống mức thấp Mức độ giáo dục mầm non hạn chế so với bậc giáo dục khác tạo hệ thống trường mầm non nước tiếp tục đầu tư trở thành trường trọng điểm Hiện có 1000 trường đạt trường BÀI TIỂU LUẬN chuẩn quốc gia, mua sắm trang thiết bị, đồ chơi phục vụ cho hoạt động chăm sóc nuôi dạy trẻ Trong ba năm qua có khoảng 4.400 (4.482) trường bán công chuyển đổi sang công lập, tạo điều kiện cho nhiều trẻ em đến trường Đào tạo giáo viên có tay nghề Thực sách biên chế cho giáo viên gắn bó với nghề Nâng cao tình yêu trẻ, lòng yêu nghề giáo viên Hơn 40.000 giáo viên tuyển dụng vào biên chế Gần 70% hưởng chế độ sách, yên tâm phấn khởi gắn bó với nghề Theo đề án giáo dục mầm non giai đoạn 2010- 2015 Nhà nước dự tính sử dụng 14.660tỷ đồng để thực dự án lớn: xây dựng phòng học, phòng chức theo điều lệ trường mầm non, mua sắm trang thiết bị, đồ chơi, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên hỗ trợ trẻ em nghèo, xây dựng trường mầm non đạt chuẩn vùng khó khăn Những tồn giáo dục A Mức độ đầu tư nhà nước cho giáo dục mầm non Trong năm gần nhà nước ta có quan tâm mức đến giáo dục mầm non, mức độ đầu tư cho giáo dục mầm non có tăng so với năm trước Tuy nhiên so với giáo dục đại điều chưa thỏa đáng Tại hội nghị triển khai giáo dục năm 2007- 2008 phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo Nguyễn Thiện Nhân cho biết, tồn số nghịch lý Chi phí đầu tư cho tiểu học 27,32%, trung học sở chiếm 23.5%, đại học 15.7% tổng ngân sách cho giáo dục, giáo dục mầm non vẻn vẹn có 4,5% Cở sở vật chất yếu kém, thiếu chất lượng số lượng Ở nước ta bậc giáo dục mầm non nước 363 xã, phường thị trấn chưa có trường mầm non, 2.600 thôn chưa có nhóm, lớp mầm non Phòng học kiên cố đạt 59.8%, số lại phòng học nhớ, học tạm Phòng tranh tre, vách nứa Bên cạnh nhiều trường thiếu công trình vệ sinh, nước sạch, trang thiết bị ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo Tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia số tỉnh thành chậm Tỉ lệ đạt chuẩn quốc gia thấp ( bình quân nước 24,2%) BÀI TIỂU LUẬN Việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi chậm, gặp nhiều khó khăn, không đạt tiến độ kế hoạch đề Đội ngũ giáo viên vừa thiếu vừa hạn chế chất lượng số lượng Hiện nước thiếu khoảng 27.554 giáo viên mầm non Đời sống giáo viên gặp nhiều khó khăn, chưa có quan tâm sâu sắc cấp quyền ngành giáo dục Cả nước có gần tới 75% giáo viên chưa biên chế dẫn tới tình trạng khó khăn việc gắn bó với nghề Nhiều giáo viên mầm non kỳ cựa gắn bó với nghề nhiều năm khong hưởng chế độ bảo hiển hay chế độ ưa đãi Thực trạng tồn họ đến tuổi nghỉ hưu mà không xét vào biên chế Sự quản lý Nhà nước giáo dục mầm non lõng lẽo, thiếu phối hợp cấp ngành Việc giao trách nhiệm quản lý giáo dục mầm non cho xã, phường chưa nhìn nhận đắn Hệ thống trường mầm non bán công, tư thục phát triển tràn lan khắp thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh Không đảm bảo chất lượng dạy học Ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, nông thôn, miền núi đủ kinh phí tri trả cho giáo viên mầm non, số lượng giáo viên vùng giảm Cở sở vật chất không đáp ứng nhu cầu học tập Các phhương thức chăm sóc nuôi dạy trẻ sở chưa đa dạng hóa đồng Trẻ em suy dinh dưỡng mức cao so với giới Khoảng cách chênh lệch giáo dục mầm non nông thôn thành thị xa Dẫn đến khả phát triển nhận thức vùng khác Theo thống kê trẻ em thành thị có khả thích ứng nhanh gấp lần so với trẻ em nông thôn gấp lần so với trẻ em vùng sâu, vùng xa Giáo dục mầm non coi bậc học bị bỏ quên Nhà nước nhân dân chưa trọng đến việc nâng cao chất lượng giáo dục mầm non Quy mô giáo dục hạn chế chưa hợp lý Phát triển cách thiếu quy hoạch, đặc biệt trương bán công tư thục Nguyên nhân đẫn đến tồn Ngân sách đầu tư cho giáo dục mầm non thấp, chưa có bình đẳng cấp giáo dục dẫn đến tình trạng phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nói” chăm sóc giáo dục từ ngọn” BÀI TIỂU LUẬN Cơ chế giáo dục mầm non chưa có vai trò chủ đạo Các sách đầu tư chưa đồng đều, hệ thống rõ ràng Chưa có phới hợp cấp ngành lãnh đạo Chưa có quan tâm tuyệt đối nhà nước Cỏ chế quản lý lõng lẽo Công tác kiểm tra, quản lý đánh gía sơ sài, chưa mang laị hiệu cao Chất lượng giáo dục không đảm bảo, thiếu chất lượng số lượng sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu học tập Vai trò giáo dục mầm non hệ thống giáo dục chưa khẳng định, gốc giáo dục bị bỏ ngõ Hệ thống giáo dục vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa chưa quan tâm mức Tình trạng trẻ em không đến trường nhiều Khoảng cách giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn với thành thị xa Chất lượng tay nghề giáo viên thấp Chưa trọng đến việc đào tạo chất lượng mà mang tính chất sơ sài, qua loa, thiếu kinh nghiệm với nghề CHƯƠNG III: NHỮNG BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG TỒN TẠI GIÁO DỤC MẦM NON Xu hướng phát triển mầm non số nước giới Hiện giới quan tâm đến giáo dục mầm non Xem giáo dục mầm non mục tiêu hàng đầu Ở Hoa kỳ: công nhận giáo dục nhà trẻ mấu giáo mang tính chất bắt buộc Chính phủ liên bang hỗ trợ tài cho trương trình head start- chương trình nhà trẻ mẫu giáo cho gia đình có thu nhập thấp Ở Nhật Bản: nhà nước Nhật Bản tổ chức dạy học Tìm phương pháp giáo dục tốt cho trẻ Tập cho trẻ biết tự lập, biết cười nhiều, nói cảm ơn có kiến thức vững vàng Trang bị cho trẻ kỹ sống từ nhỏ Ở Singapo: trẻ em ưu tiên vấn đề Họ quy định ngoặt nghèo giáo viên mầm non phải đạt tới trình độ chuẩn làm giáo viên Cần có giao lưu giáo viên với phụ huynh Đối với trường tư thục phụ huynh không đồn ý giáo viên kiến nghị lên hiệu trưởng giáo viên bị đuổi việc Việt Nam số nước giới tham gia ký kết Công ước bảo vệ quyền trẻ em Trong có nhiều quyền lợi trẻ em đề cập đến trẻ em có quyền BÀI TIỂU LUẬN có môi trường lành mạnh đẻ chơi học tập, phát huy hết khả vốn có cuả thân Môi trường không khác môi trường mầm non Nơi bước tiến em bắt đầu Giải pháp Thực đề án phổ cập giáo dục cho trẻ tuổi giai đoạn 2010-2015 Bộ giáo dục Đào Tạo nhấn mạnh phải đổi chương trình giáo dục mầm non cách đồng giáo dục phổ thông Để tháo gỡ vấn đề đặt Nhà nước ta thực số sách giải pháp sau: Xây dựng, quy hoạch phát triển mạng lưới sở giáo dục mầm non địa bàn Đặc biệt ưu tiên đầu tư kinh phí xây dựng sở giáo dục mầm non công lập vùng kinh tế, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo xã phải có trường Đảm bảo cho trẻ học chương trình mẫu giáo tuổi trước vào lớp Tăng cường xây dựng sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, đảm bảo cho chất lượng việc thực chương trình giáo dục mầm non Thu hút trẻ em đến trường Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên có tay nghề Cũng cố, quy hoạch lại sở đào tạo giáo viên mầm non phù hợp với quy hoạch mạng lưới chung Đổi hoàn toàn nội dung chương trình, phương pháp đào tạo giáo viên mầm non phù hợp với thực tiễn, gắn đào tạo với nhu cầu xã hội nhu cầu người học Tiếp tục xây dựng chương trình kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu đổi bậc học mầm non Chỉ đạo thực sách đãi ngộ giáo viên mầm non theo quy định Nhà nước Thống công tác quản lý đạo chung mầm non bậc học khác, Nhà nước xây dựng kế hoạch dùng ngân sách để xây dựng sở vật chất tri trả lương cho giáo viên mầm non Giao rõ quyền hạn trách nhiệm quản lý giáo dục mầm non cho cấp quyền sở Tăng cường công tác tra, đánh giá với giáo dục mầm non phối hợp với quản lý lãnh đạo cấp ngành Tăng cường việc giám sát thực chương trình giáo dục mầm non, đặc biệt vùng khó khăn, lớp mẫu giáo ghép Chú trọng chuẩn bị Tiếng việt cho trẻ dân tộc thiểu số Tăng cường khả sẵn sàng học cho trẻ mầm non điều kiện cho trẻ gặp hoàn cảnh khó khăn BÀI TIỂU LUẬN Tiếp tục thực phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi, ưu tiên nguồn lực để đảm bảo cho tiến trình phổ cập giáo dục Phấn đấu đạt tiêu công nhận thên 18 tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ tuổi theo kế hoạch định Nhà nước có sách thu hút, khuyến khích tư nhân tham gia vào chương trình phát triển giáo dục mầm non, đa dạng hóa loại hình giáo dục mầm non Hợp tác quốc tế giáo dục mầm non Nhà nước phải tranh thủ vốn đầu tư nước ngoài, liên kết với số nước, tổ chức quốc tế đầu tư nghiên cứu phát triển giáo dục mầm non Kiến nghị đề suất a Kiến nghi Nhà nước cần đầu tư nhiều quan tâm nhiều đến giáo dục mầm non Chú trọng đến phát triển khả nhận thức trẻ b Đề suất Cần đề nhiều sách thiệt thực Quán triệt triệt để tình trạng đào tạo giáo viên ạt mà chất lượng Thu hút vốn đầu tư, nguồn kinh phí xây dựng trường học Nâng cao chất lượng dạy học Tìm phương pháp để hướng tới giáo dục mầm non vững mạnh, tảng cho bước tiến em sau KẾT LUẬN Giáo dục mầm non gốc giáo dục Vì vây Đảng Nhà nước ta cần có quan tâm mức nhành giáo dục mầm non Cần có nhìn toàn diện 10 BÀI TIỂU LUẬN khách quan thực trạng giáo dục mầm non Những mặt làm gì, mặt xấu tồn để từ rút kinh nghiệm, xây dựng thực quản lý nâng cao chất lượng dạy học, hướng tới giáo dục mầm non đại, mang tầm giới Để giáo dục mầm non không bị lãng quên bõ ngõ Xóa gốc giáo dục văn minh PHỤ LỤC Hình ảnh liên quan: 11 BÀI TIỂU LUẬN 12 BÀI TIỂU LUẬN Nội dung tài liệu tham khảo - Cổng thông tin trang điện tử.com Chính sách đề án giáo dục mầm non phổ cập cho trẻ tuổi giai đoạn 2010-2015 Bộ giáo dục đào tạo 13
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận thực trạng giáo dục mầm non và những biện pháp khắc phục., Tiểu luận thực trạng giáo dục mầm non và những biện pháp khắc phục., Tiểu luận thực trạng giáo dục mầm non và những biện pháp khắc phục.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay