Thế hệ trẻ và giá trị văn hóa truyền thống dân tộc

19 602 1
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:50

Thế hệ trẻ và giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thế hệ trẻ và giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thế hệ trẻ và giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thế hệ trẻ và giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thế hệ trẻ và giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thế hệ trẻ và giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thế hệ trẻ và giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thế hệ trẻ và giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thế hệ trẻ và giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thế hệ trẻ và giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thế hệ trẻ và giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thế hệ trẻ và giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thế hệ trẻ và giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thế hệ trẻ và giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thế hệ trẻ và giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thế hệ trẻ và giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thế hệ trẻ và giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thế hệ trẻ và giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thế hệ trẻ và giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thế hệ trẻ và giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thế hệ trẻ và giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thế hệ trẻ và giá trị văn hóa truyền thống dân tộc LỜI MỞ ĐẦU Từ lâu giáo dục-đào tạo xem "huyết mạch" cho trường tồn phát triển quốc gia,dù cường quốc hay tiểu quốc.Yếu tố người ngày coi trọng đầu tư cho người toàn diện "chất xám " nhân cách có ảnh hưởng tối quan trọng đến tương lai dân tộc.Một đầu tư không dễ dàng,không sớm chiều được.Giáo dục chiếm vị trí đặc biệt mà nhà lãnh đạo quốc gia làm cách để củng cố,mở rộng toàn phạm vi,trên lĩnh vực đất nước mình.Nhưng ngược lại,đối với nơi mà giáo dục không coi trọng,hậu sao.Tất họa không tác động sớm chiều mà thấm dần vào tương lai xa,vào hệ người,khiến họ trở nên tụt hậu,mù mịt tri thức băng hoại đạo đức.Với người thế,liệu quốc gia có phát triển toàn diện không,hay chậm tiến,rơi vào khủng hoảng trầm trọng,bất ổn,thậm chí bị diệt vong Vậy đầu tư cho giáo dục mang ý nghĩa mà sức ảnh hưởng rộng lớn đến vậy.Trước tiên cần bàn tới yếu tố người-nhân tố giáo dục: -Đảng Nhà Nước ta luôn quan tâm đến nghiệp chăm sóc phát huy yếu tố người Điều xuất phát từ nhận thức sâu sắc giá trị lớn lao ý nghĩa định yếu tố người, chủ thể tất sáng tạo, nguồn cải vật chất văn hóa, văn minh quốc gia Xây dựng phát triển người có trí tuệ cao, cường tráng thể chất, phong phú tinh thần, sáng đạo đức động lực đồng thời mục tiêu chủ nghĩa xã hội Để đạt điều đó, giáo dục - đào tạo có vai trò định -Phát triển giáo dục - đào tạo nâng cao mặt dân trí, yếu tố thúc đẩy phát triển tiến xã hội quốc gia -Sự phát triển giáo dục - đào tạo tạo nguồn nhân lực có đạo đức trí tuệ cao đáp ứng yêu cầu phát triển, đặc biệt yêu cầu nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Khi phân tích suất lao động, người ta thấy trình độ văn hóa kĩ thuật cũa người lao động nhân tố chủ yếu tăng suất lao động -Giáo dục - đào tạo môi trường để phát triển bồi dưỡng nhân tài cho đất nước Loài người bước sang kỉ XXI, kỉ mà trí tuệ đóng vai trò định Vì hết quốc gia dành nguồn nhân lực tối đa cho phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục quốc dân Nhận thức vai trò giáo dục - đào tạo, Nghị Hội nghị ban Chấp hành Trung ương lần thứ ( khóa VIII ) khẳn định: " Thực coi giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu Nhận thức sâu sắc giáo dục - đào tạo với khoa học công nghệ nhân tố định tăng trưởng kinh tế phát triển xã hội, đầu tư cho giáo dục - đào tạo đầu tư phát triển Thực sách ưu tiên, ưu đãi giáo dục - đào tạo đặc biệt sách đầu tư sách tiền lương Có giải pháp mạnh mẽ để phát triển giáo dục." ( Nghị Trung ương 2, khóa VIII, trang 29 - 30) Trong nguồn lực để phát triển, nguôn nhân lực có trí tuệ nhân tố bản, định phát triển quốc gia Giáo dục - đào tạo nhằm tạo lớp người lao động có trí tuệ thích hợp quốc gia đặc biệt quan tâm Vì quản lí giáo dục - đào tạo lĩnh vực quản lí vấn đề có ý nghĩa quốc sách hàng đầu Nhà nước ta.Tuy vậy,ngoài đầu tư cho trí tuệ,giáo dục quan tâm đến phát triển nhân cách,đạo đức,lối sống cho người,điều quy luật tất yếu.Bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh nói:"có tài mà đức kẻ vô dụng ".Lời dạy Bác trở thành kim nam để hệ sức rèn luyện,trau dồi tri thức phẩm chất tốt ,trở thành công dân có ích cho xã hội.Trên tất sở đó,tôi xin trình bày tiểu luận:Thế hệ trẻ giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Tôi hy vọng góp phần làm sáng tỏ vấn đề lý luận giá trị, giá trị văn hoá, sắc văn hoá dân tộc, thực trạng giải pháp đẩy mạnh hoạt động giáo dục giá trị văn hóa truyền thống nhằm hình thành hoàn thiện phẩm chất, đức tính tốt đẹp cho hệ trẻ bối cảnh đẩy mạnh CNH,HĐH hội nhập quốc tế nay.Trong khuôn khổ tiểu luận có thiếu xót,câu từ lủng củng, mong thầy cô bỏ qua góp ý để viết sau trình bày tốt A-GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG I-KHÁI NIỆM 1-Giá trị giá trị văn hóa Nói đến giá trị,đó khái niệm nhiều môn khoa học khác toán học,triết học,nghệ thuật,xã hội học,…Ở môn giá trị mang hàm nghĩa khác Văn hóa tất phong tục,tập quán,chuẩn mực,tri thức,lối sống,…được hình thành trình phát triển người Như thế,đặt giá trị kèm với văn hóa,ta hiểu giá trị văn hóa yếu tố cốt lõi văn hóa,là hình thái đời sống tinh thần,nó phản ánh kết tinh đời sống văn hóa vật chất tinh thần người 2-Truyền thống Theo nghĩa tổng quát nhất, truyền thống yếu tố di tồn văn hoá, xã hội thể chuẩn mực hành vi, tư tưởng, phong tục, tập quán, thói quen, lối sống, cách ứng xử cộng đồng người hình thành lịch sử trở nên ổn định, truyền từ đời sang đời khác lưu giữ lâu dài Truyền thống dân tộc hệ thống tính cách, ứng xử dân tộc hình thành điều kiện tự nhiên, xã hội lịch sử định, kết tinh, tích luỹ lưu truyền qua hệ, lịch sử dân tộc, làm nên sắc dân tộc 3-Giá trị văn hóa truyền thống Trong tâm thức đánh giá mang tính chủ quan người,giá trị văn hóa truyền thống hướng tới "cần thiết","tốt đẹp",nói cách khác người cho chân,thiện,mỹ giúp khẳng định nâng cao chất người Do vậy, giá trị văn hoá nói giá trị xã hội, gắn bó mật thiết với hoạt động sống người, tồn phát triển xã hội.Thêm vào đó,giá trị văn hóa người xã hội sáng tạo trình lịch sử, hình thành lại có vai trò định hướng cho mục tiêu, phương thức hành động người xã hội Nó chuẩn mực,quy phạm mà người luôn hướng đến.Ví dụ truyền thống tôn sư trọng đạo hình thành qua chặng đường dài mối quan hệ người với nhau,và mà ý thức tâm tưởng mình.Ngày 20-11 năm trở thành dịp để bao hệ học trò tri ân thầy cô giáo Văn hóa truyền thống,đó giá trị xuyên suốt chiều dài lịch sử người,mang tính bền vững,được lưu truyền gìn giữ.Tuy tất giá trị phát huy trọn vẹn,thậm chí số trở thành dĩ vãng.Bởi giá trị phải đặt bên cạnh không gian,thời gian chủ thể người.Thời phong kiến,tư tưởng trung quân,tức trung với vua,đã trở thành chuẩn mực bao kẻ sĩ,nhưng xuất xã hội đại được.Nói nghĩa văn hóa bị phủ nhận hoàn toàn,mà trở thành vẻ đẹp muôn đời,được quân đội nhân dân Việt Nam biến đổi hợp thời đại: quân đội ta,trung với Đảng,hiếu với dân,sẵn sàng chiến đấu hy sinh độc lập tự Tổ quốc,vì Chủ nghĩa xã hội II-MỘT SỐ GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CƠ BẢN CỦA DÂN TỘC TA Các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc hình thành gắn với điều kiện lịch sử cụ thể Việt Nam trải qua hàng ngàn năm lịch sử.Từ yếu tố từ quan điểm Đảng nhà khoa học,có thể khẳng định giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam bao gồm: -Chủ nghĩa yêu nước -Lòng yêu thương,quý trọng người -Tinh thần đoàn kết,ý thức cộng đồng -Đức tính cần kiệm -Lòng dũng cảm,bất khuất -Đức tính khiêm tốn,giản dị,trung thực,thủy chung …vv,… Trên tổng hợp đức tính phổ biến kết tinh thành hệ thống giá trị văn hóa truyền thống cha ông ta từ ngàn xưa.Có thể thấy đạo đức yếu tố xuyên xuốt,hiện hữu giá trị tốt đẹp đó, thực tế khẳng định toàn giá trị văn hóa giá trị đạo đức chiếm vị trí quan trọng,bởi liên quan mật thiết đến giá trị,nhân cách người.Ngoài ra,giá trị văn hóa truyền thống bao hàm lối sống,phong tục,tập quán,những loại hình nghệ thuật,… Những giá trị văn hóa truyền thống đúc kết qua thẩm thấu tự nhiên,qua đời sống,kinh nghiệm cha ông ta nhiều lĩnh vực.Từ trình lao động,sản xuất,những người trước để lại cho hậu đức tính đáng ngưỡng mộ,giúp ta ý thức tầm quan trọng lao động,đó cần cù,chăm chỉ,sáng tạo để tạo cải vật chất,kiếm đồng tiền,bát gạo nuôi sống gia đình : Cày đồng buổi ban trưa Mồ hôi thánh thót mưa rộng cày Ai bưng bát cơm đầy Dẻo thơm hạt,đắng cay muôn phần Đến với đời sống tinh thần,những giá trị văn hóa truyền thống thể lối sống,nhu cầu thưởng thức người Việt,đặc biệt người chân quê.Có thể nói tranh văn hóa làng quê Việt Nam từ ngàn xưa tranh thủy mặc độc đáo,nhưng đầy vẻ bình dị,mộc mạc: Có bóng dừa,có câu hò, Có đò chở mưa nắng ("Em nhớ hay em quên"-Trịnh Công Sơn ) Những người thôn xóm với đồ bà ba,áo tứ thân,áo dài khăn đóng,…mang văn hóa xứ sở hướng sánh ngang với văn hóa giới.Đó lối sống không chút cầu kì,rất đỗi bình dị,đậm đà sắc dân tộc.Không vậy,người dân Việt Nam có nhu cầu thẩm mĩ,về đẹp giải trí,nhu cầu thưởng thức.Âm nhạc nói chung thơ ca nói riêng giá trị văn hóa truyền thống,trở thành nhu cầu đẹp tiềm thức người dân.Những làng điệu quang họ,những câu hò ví dặm,hay nhữn câu hò phương Nam,…có giá trị kỉ vật quốc gia,trường tồn với thời gian bở hút đời sống tinh thần phong phú người.Trong đó,lời mẹ ru thực nét đẹp vĩnh cửa.Thêm vào đó,tình yêu thiên nhiên,thích khám phá,thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh,tổ chức lễ hội đình làng,…cũng phương thức mang giá trị tinh thần to lớn người Việt Nam Nhưng quan trọng lĩnh vực tư tưởng,ý chí.Văn hóa truyền thống có giá trị bất diệt,vững trãi nhất,làm nên giá trị người Việt Nam chủ nghĩa yêu nước.Nó khẳng định giá trị cốt lõi,giá trị định hướng cho giá trị khác.Chủ nghĩa yêu nước nét tinh hoa văn hóa đúc kết qua 4000 năm dựng nước giữ nước dân tộc.Từ thuở xa xưa,nhân dân ta có tinh thần yêu nước nồng nàng chống lại đô hộ phong kiến phương Bắc.Đó khởi nghĩa Hai Bà Trưng,Bà Kiệu,Lí Bí,Phùng Hưng, Ngô Quyền,Lí Thường Kiệt,Trần Hưng Đạo,…Và bước vào thời đại Hồ Chí Minh,hai vết son chói lọi trường kì chống Pháp,chống Mĩ lịch sử lời khẳng định sắt đá cho ý chí tự cường,tự tôn dân tộc người dân Việt B- GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG I-Ý NGHĨA,MỤC ĐÍCH CỦA GIÁO DỤC NHŨNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CHO THẾ HỆ TRẺ 1-Ý nghĩa Thế hệ trẻ,đặc biệt niên phận quan trọng dân tộc, lực lượng xung kích sáng tạo cách mạng, lực lượng dự bị chiến đấu Đảng Trong công phát triển kinh tế-xã hội Đất Nước,thế hệ trẻ người tiên phong,đi đầu,với tất nhiệt huyết,niềm đam mê,sự sáng tạo tình yêu sống Thế hệ trẻ có vai trò không nhỏ việc gìn giữ thay đổi diện mạo,bản sắc,nền văn hóa dân tộc-một thay đổi theo hướng tích cực,và tiêu cực ,Vậy nên,thế hệ trẻ cần chuẩn bị tốt mặt Giáo dục nói chung giáo dục giá trị văn hóa truyền thống nói riêng cho hệ trẻ nhiệm vụ quan trọng hệ cha anh, Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,… 2-Mục đích Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho hệ trẻ niên nhằm mục đích giúp hiểu biết sâu sắc văn hóa đậm đà,độc đáo cao đẹp dân tộc Trước tiên,quan trọng chủ nghĩa yêu nước.Quá khứ gian khổ, đau thương anh dũng vinh quang dân tộc, Đảng để lại cho thanh,thiếu niên tự hào, tin tưởng, nhận rõ giá trị sống tại, nâng cao tinh thần yêu nước xă hội chủ nghĩa tinh thần quốc tế chân chính.Nhờ xây dựng thái độ lao động mới, ý thức tự lực tự cường, có trách nhiệm với xă hội, với tương lai dân tộc, tiếp tục nghiệp hệ cha anh trước, xây dựng thành công chủ nghĩa xă hội bảo vệ vững Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.Giáo dục tinh thần yêu nước nhằm đảm bảo kế tục thống bao hệ cách mạng Việt Nam Con người Việt Nam với bao đức tính thân thiện,thật thà,yêu lao động,thủy chung,thương người,hiếu học,…thực hình mẫu đẹp,cao quý,nhưng thật bình dị.Giáo dục cho hệ trẻ hoàn thiện mặt đạo đức giúp cho trở thành người công dân tốt,lương thiện,có tình người.Từ đó,những người Việt Nam để lại ấn tượng đẹp mắt bạn bè quốc tế Thứ ba,đất nước Việt Nam xứ sở nét đẹp thân thuộc,lâu đời,từ giá trị vật chất đến tinh thần.Đó danh lam thắng cảnh,di tích lịch sử,những lễ hội lớn mang màu sắc dân gian,những loại hình nghệ thuật độc đáo,… Thế hệ trẻ ngày cần giáo dục ý thức,cũng kiến thức bao giá trị để tâm thức người hữu tinh thần tự hào,yêu quý sức gìn giữ,bảo tồn,phát huy chúng cách rộng rãi Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống giúp em nhận giá trị đích thực sức sống lâu bền giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.Điều đặc biệt quan trọng bối cảnh hệ trẻ ngày tiếp thu văn hóa ngoại bang áp dụng vào lối sống,lối sinh hoạt mình.Nếu không ý thức rõ ràng giá trị dân tộc,cũng lĩnh vững vàng,chúng ta dễ tiếp thu tư tưởng văn hóa nước cách ạt,dần dần trở thành kẻ sính ngoại Nói tóm lại,giáo dục giá trị văn hóa dân tộc cho học sinh, suy cho thực chiến lược người, xây dựng người với phẩm chất nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp đổi đất nước Làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng dân tộc cho học sinh,sinh viên nhà trường có tác dụng chuyển hóa sức mạnh tinh thần, lực trí tuệ tuổi trẻ thành sức mạnh vật chất, để phát huy tối đa sức mạnh nội sinh dân tộc Như vậy, vừa tiến lên văn minh đại, vừa giữ gìn giá trị văn hóa dân tộc, tạo lập đường phát triển ổn định bền vững cho đất nước kỷ II-THỰC TRẠNG GIÁO DỤC VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CHO THẾ HỆ TRẺ HIỆN NAY 1-Các tổ chức trị với giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho hệ trẻ a-Đảng Nhà Nước với sách giáo dục giá trị văn hóa truyền thống Từ năm 1986,khi nước nhà tiến hành đổi mới,trải qua 28 năm Đảng Nhà Nước có đầu tư tích cực,quan trọng cho giáo dục người Các Nghị Trung ương (Khóa VIII) định hướng phát triển giáo dục đào tạo khoa học công nghệ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH; Nghị Trung ương (Khoá VIII) “Xây dựng phát triển văn hoá Việt Nam tiên tiến,đậm đà sắc dân tộc”, Nghị Trung ương Bảy (Khoá X) công tác niên khẳng định phải chăm lo bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống dân tộc cho hệ trẻ Đặc biệt sinh viên,trong nhiều năm qua, Bộ Giáo dục Đào tạo đẩy mạnh việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” đầu khoá, cuối khoá đầu năm học trường đại học, cao đẳng Phối hợp với bộ, ban, ngành, địa phương tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống dân tộc cho sinh viên như: Trung ương Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động Thương binh xã hội Các biện pháp hoạt động Bộ Giáo dục Đào tạo có tác dụng đạo định hướng cho công tác giáo dục đào tạo nói chung công tác giáo dục truyền thống dân tộc cho sinh viên trường đại học nói riêng b-Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,Hội sinh viên Trong năm qua,hoạt động Đoàn Thanh niên cộng sản HCM Hội sinh viên phản ánh tích cực hiệu giáo dục giá trị văn hóa truyền thống hệ trẻ.Trong đó,ĐTNCSHCM thực chỗ dựa vững để hs,sv phát huy đức tính tốt đẹp cha ông vào sống.Đoàn môi trường để thiếu niên tham gia sinh hoạt với hoạt động học tập kĩ sống,văn nghệ.Nhờ có thân thiện,nhiệt tình,sôi đoàn kết cộng đồng,thế hệ trẻ phát huy khả sáng tạo học tập.Quan trọng cả,chúng ta học hỏi tinh thần tập thể,đó đoàn kết,quan tâm,giúp đỡ vươn lên.Những đức tính trau dồi nhà trường nghĩa.Nhờ có Đoàn,Hội,lối sống hs,sv trở nên lành mạnh,góp phần tránh xa tệ nạn,cám dỗ Nhưng tổ chức Đoàn,Hội tồn bất cập,khiến việc giáo dục giá trị văn hóa cho hs,sv mang lại hiệu chưa cao.Thứ nhất,Đoàn,Hội chưa điều chỉnh tâm lí,ý thức số thành viên.Nhiều bạn xem Đoàn nơi vui chơi,không phải mục đích học tập.Thực trạng kéo dài Đoàn,Hội chưa có thay đổi dẫn khiến tổ chức bị lủng củng,hỗn tạp,không theo thể thống.Bên cạnh đó,quy mô tổ chức Đoàn,Hội hạn chế,chỉ gói gọn khuôn khổ chưa khai thác hết nguồn lực bên Những chương trình hướng hệ trẻ trở với giá trị xưa cũ tham quan viện bảo tàng,di tích lịch sử,hay khám phá nét văn hóa độc đáo dân tộc, hạn chế c-Hội cựu chiến binh Hội cựu chiến binh có vai trò quan trọng việc giáo dục tư tưởng,tinh thần cho hệ trẻ ngày nay,đó khơi gợi tinh thần yêu nước cho thiếu niên.Những cựu chiến binh,họ cha,là ông chúng ta,họ người trước,đã trải qua trường kì kháng chiến chống Pháp,chóng Mĩ vĩ đại dân tộc.Với bao chiến công oanh liệt,với bao máu xương đổ xuống độc lập nước nhà,họ trở thành ánh sáng đường truyền lửa nhiệt huyết cho hệ trẻ thêm yêu quê hương,đất nước này.Từ ý thức vai trò,trách nhiệm nghiệp xây dựng,bảo vệ tổ quốc 2-Trường học hoạt động giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho học sinh,sinh viên Không thể phủ nhận cải thiện chất lượng giáo dục môn trường học đường năm gần đây.Trước tiên phải nói đến trình độ đội ngũ cán giáo,giảng viên.Các thầy cô ngày vững vàng chuyên môn giảng dạy đảm bảo chuyên nghiệp.Bên cạnh giáo viên có kinh nghiệm lâu năm có lớp thầy cô trẻ tuổi,nhiệt huyết kế cận Công tác giảng dạy,giáo dục tri thức giáo dục tinh thần cho học sinh,sinh viên có kết tích cực.Những giá trị văn hóa truyền thống tiếp nhận cụ thể qua môn học xã hội.Ngữ văn thực môn mang giá trị nhân văn sâu sắc:những tác phẩm văn học cách mạng khơi gợi tình yêu nước nồng nàng, tinh thần đấu tranh lan tỏa: Những đường Việt Bắc ta Đêm đêm rầm rập đất rung Quân điệp điệp trùng trùng Ánh đầu súng,bạn mũ nang "Việt Bắc"-Tố Hữu Hoặc có ca dao nhắc nhở người Việt Nam đậm đà,sắc son,chung thủy: Thuyền có nhớ bến Bến khăng khăng đợi thuyền Bên cạnh Ngữ văn,những môn học Lịch Sử,Địa Lí mang lại cho học sinh hiểu biết nguồn gốc,đặc điểm,những nét văn hóa đất nước Việt.Đối với Đại học,Cao Đẳng,sinh viên tiếp cận với Nguyên lí MácLê nin,Tư tưởng Hồ Chí Minh,đó môn học giáo dục tư tưởng trị,văn hóa vững vàng cho chúng ta.Một chương trình bổ ích cho học sinh tiết học ngoại khóa nhà trường tổ chức,chuyến tham quan di tích lịch sử chẳng hạn.Nó không giúp học sinh giảm nhẹ áp lực kiến thức mà gợi lại người tình yêu thiên nhiên,niềm tự hào vẻ đẹp Tổ Quốc,…Hoặc lễ hội văn hóa dân gian tổ chức trường,hay hội trại truyền thống,…cũng góp phần vào việc giáo dục nét văn hóa lâu đời dân tộc cho học sinh,sinh viên Nhà trường có vai trò quan trọng việc kích thích tinh thần sáng tạo,hiếu học cho học sinh,sinh viên,một đức tính đẹp người Việt.Đặc điểm biểu hình thức giảng dạy thầy cô.Những năm gần hiên tượng "thầy đọc trò chép" hạn chế,khi bây giờ,giáo viên người hướng dẫn học,để học trò phát huy khả tư duy,sáng tạo.Thêm vào đó, sau kỳ thi, trường có chế khen thưởng, tuyên dương hs,sv, tập thể lớp có thành tích cao học tập, rèn luyện Nhờ vậy, khuyến khích tinh thần học tập, tạo hứng thú cho hs,sv Tuy nhiên,giáo dục nhà trường bộc lộ nhiều hạn chế,ảnh hưởng tiêu cực đến việc phát huy giá trị văn hóa truyền thống người học: -Thứ nhất,ở giai đoạn tiểu học,THCS,các bạn học sinh tiếp cận với môn có tính thẩm mĩ,đó mĩ thuật,âm nhạc(tiểu học có môn thủ công,kĩ thuật).Các môn vừa môn kiến thức,vừa hình thức để học sinh thư giãn,đặc biệt giúp hs khám phá nét đẹp văn hóa,thẩm mĩ truyền thống dân tộc.Nhưng từ cấp trở lên,những môn học bị bỏ đi,và môn nặng kiến thức tăng số tiết lên đáng kể.Thử hỏi với cường độ học tập dày đặc THPT,mà hs lại hội giảm nhẹ áp lực qua ca hát,thi vẽ,…thì tinh thần có phấn chấn đôi chút,hay bị nặng nề,mệt mỏi.Nhưng điều quan trọng hơn,khi nhu cầu thưởng thức đẹp,cái hay hs dần đi.Vấn đề nhiều người xem "không ",nhưng lâu dài liệu có sinh biến -Ở số trường đại học,cao đẳng,công tác viên,công tác trị tư tưởng,giáo dục truyền thống dân tộc cho sinh viên chưa đầu tư mức Công tác giáo dục trị tư tưởng,giảng dạy môn học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa học xã hội nhân văn chưa coi trọng.Vì ảnh hưởng xấu đến hiệu đào tạo,giáo dục văn hóa truyền thống cho sv -Một điều đáng báo động tình hình trường học bạo lực học đường.Vấn đề tác động vô xấu đến nhận thức hs,sv giá trị đạo đức người.Nét đẹp nhân cách Việt Nam đoàn kết,hiền thục,yêu thương,quý trọng người với nhau.Tuy nhiên nhiều năm trở lại rộ lên hiên tượng côn đồ,bạo lực nơi trường học,khi hs-có thể sv-giải mâu thuẫn lời nói mà nắm đấm.Nhiều cảnh tượng hỗn loạn,kết bè kết phái gây gổ,đánh nhà trường,điều góp phần làm hình ảnh đất nước xấu bạn bè quốc tế.Và nguy hiểm tác động vào đạo đức hệ trẻ,làm băng hoại nhân phẩm,hủy tất đức tính tốt đẹp truyền thống xưa cũ cha anh -Bên cạnh đó,trang phục vấn đề nhức nhối chốn học đường.Tà áo dài giá trị văn hóa truyền thống đích thực dân tộc,nó tôn vinh nét đẹp dịu dàng người gái Việt.Âý vậy,nhiều trường THPT Đại học ,Cao đẳng bỏ quy định nữ sinh mang áo dài đến trường,điều ảnh hưởng không nhỏ đến giá trị thẩm mĩ lâu đời người xưa,thậm chí lãng phí lớn.Cách ăn mặc nói ảnh hưởng không nhỏ đến ý thức gìn giữ giá trị truyền thống nơi hs,sv 3-Gia đình với việc giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho hệ trẻ So với giáo dục nhà trường,giáo dục gia đình không cầu kì hình thức,và chẳng nặng nội dung.Tuy xem nhẹ công tác giáo dục môi trường gia đình từ hiên nay.Có thể nói gia đình trở thành nơi để người tiếp thu giá trị văn hóa truyền thống cách hữu hiệu nhất.Khác với chốn học đường,gia đình mang chất giáo dục không thức,tức không thông qua vở,lời giảng dạy bục,…mà qua thẩm thấu cách tự nhiên.Chúng ta thường ghi câu nói tâm tưởng :mẹ hiền chin tháng mười ngày mang nặng đẻ đau.Ngay từ bụng mẹ,mỗi thai nhi thấm vào lòng giá trị đạo đức cao đẹp bậc sinh thành:sự hy sinh lớn lao người mẹ.Rồi thuở nôi,chúng ta tắm câu hát ru,những điệu hò vang vọng: Lời mẹ đưa đến khu vườn Ru trưa nắng …í…a… ……Thủa mẹ ru,mẹ ru ngủ Con ngủ mây,con ngủ mây Tiếng khóc ban đầu,ban đầu đau Còn đau…còn đau… "Lời mẹ ru"-Trịnh Công Sơn Nét đẹp văn hóa Việt Nam đậm đà lời ru,câu hò,chúng tác động vào người từ tuổi thơ ấu,theo cách trực tiếp Ngoài việc truyền đạt giá trị tinh thần đó,gia đình xưa góp phần hình thành giá trị nhân cách trẻ.Trong giai đoạn phát triển tình cảm,cảm xúc,suy nghĩ mình,trẻ em chịu ảnh hưởng lớn từ ông bà,cha mẹ,anh chị…Ví dụ sống gia đình có truyền thống cách mạng,trẻ em từ đầu thấm dần tính kỉ luật cao,ý thức với thân tình yêu Tổ quốc.Ngày nay,tình yêu thương mà cha mẹ dành cho nguyên giá trị,điều giúp cho trẻ thêm quý trọng,hiếu thảo với bậc sinh thành.Rồi gia đình hòa thuận,đoàn kết,hạnh phúc củng cố cho đời sống tinh thần hệ trẻ trở nên tốt nhiều.Bậc làm cha,làm mẹ ngày nhớ giá trị truyền thống,họ truyền đạt lại cho qua dịp lễ,giỗ,về quê thắp hương,đi viếng mộ,…Những hoạt động ý nghĩa gợi cho em ý thức nguồn cội,ông bà,tổ tiên,…một giá trị văn hóa đạo đức cần gìn giữ Các gia đình mong muốn em phát triển toàn diện mặt, xứng đáng ngoan, trò giỏi trở thành người có ích cho xã hội mai sau Nhưng bên cạnh mặt tích cực giáo dục đó,gia đình nơi tồn nhiều tồn đọng ảnh hưởng xấu đến việc hình thành,gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống cho hệ trẻ: -Như nói,mọi hành động,suy nghĩ,cung cách ứng sử gia đình tác động đến đời sống tinh thần nơi cái.Một tượng đáng buồn bạo lưc gia đình,mà thủ phạm chủ yếu người chồng,người cha vũ phu.Nếu cảnh tượng đánh đập tàn nhẫn tiếp tục diễn ra,và người chứng kiến trực tiếp,tinh thần bạn bị suy sụp,chán nản gia đình,nghiêm trọng bạn dễ bị ám ảnh cảnh bạo lực,và dễ gây hấn với ai.Khi ấy,mọi giá trị truyền thống gia đình có nguy đỗ vỡ hoàn toàn.Hoặc ngày nay,có nhiều gia đình mà bậc làm cha làm mẹ chăm lo cái,thay vào sa đà ăn chơi,cờ bạc,rượu chè,…cũng góp phần tạo nên suy sụp đó,con em học tập sa sút,mất tính hiếu học,sáng tạo,thậm chí bị lôi kéo lao vào tệ nạn xã hội -Không gia đình, cha mẹ mải lo kiếm tiền thả lỏng cái, băng nhạc, băng hình, phim ảnh, máy tính nối mạng Internet… không kiểm soát dẫn tới tình trạng em độ tuổi trưởng thành, giai đoạn bước vào môi trường sinh viên tự tìm sản phẩm phản văn hoá, xô bồ, thiếu chọn lọc vô tình đánh tư cách đạo đức nhân cách -Chính buông lỏng, thiếu kiểm soát, thiếu trách nhiệm số gia đình khiến không bạn trẻ xa rời giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống Quan niệm cần lo cho ăn học, có đời sống vật chất đẩy đủ ,còn việc giáo dục nhà trường xã hội trở nên phổ biến không gia đình Đây thực trở ngại lớn cho công tác giáo dục giá trị văn hóa truyền thống 4-Thế hệ trẻ ý thức tự giáo dục thân giá trị văn hóa truyền thống Trở lại với yếu tố người trọng tâm tiểu luận,đó hệ trẻ.Ngoài thực trạng giáo dục gia đình xã hội,thế hệ trẻ tự giáo dục thân theo cách thức riêng.Gíá trị văn hóa truyền thống giới trẻ cảm thụ cách phức tạp Nói đến hệ trẻ nói đến người động,đầy nhiệt huyết,yêu sống.Với đặc điểm tâm sinh lí đó,thế hệ trẻ có nhiều ưu để thể phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.Thực tế cho thấy: -Thế hệ trẻ có lòng yêu nước nồng nàng,một niền tự hào dân tộc sâu sắc,có ý thức gìn giữ,truyền bá giá trị truyền thống,đặc biệt tin tưởng vào lãnh đạo Đảng -Rất nhiều bạn trẻ có tinh thần vượt khó,vươn lên học tập thể xuất sắc khả sáng tạo,hiếu học mình.Điểm sáng cho giá trị thi tuyển sinh ĐH,CĐ,thi học sinh giỏi quốc tế xuất nhiều hs,sv đạt thành tích cao nhờ nỗ lực vượt qua nghèo khó -Những đức tính tốt đẹp dân tộc hệ thiếu niên gìn giữ phát triển,đó tình yêu thương người,nhân ái,khoan dung,vị tha,tinh thần đoàn kết,có trách nhiệm cộng đồng,…Các nếp sống đẹp đẽ biểu qua nhiều chương trình từ thiện,vì môi trường,tiếp sức mùa thi,dân vận,…do Đoàn,Hội,trường tổ chức Bên cạnh mặt tích cực,thế hệ trẻ bộc lộ nhiều hạn chế việc kế thừa phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc,điều thật dễ hiểu giai đoạn mà đặc điểm tâm lí lứa tuổi xuất nhiều mâu thuẫn,phức tạp đan xen: -Hòa theo nghiệp đổi kinh tế-xã hội đất nước,đại phận sinh viên trước tiên mang tinh thần tự hào dân tộc,chủ nghĩa yêu nước.Tuy nhiên thực tế nhiều thiếu niên thiếu ý thức trị,thờ với kiện trọng đại đất nước,thiếu niềm tin vào lí tưởng cách mạng Đảng.Không thể vội khẳng định bạn không yêu nước,nhưng với lạnh nhạt yêu nước có nửa vời.Tình trạng tiếp tục kéo dài đất nước có biến động bạn không kịp chuẩn bị tinh thần đối diện,sẽ đối phó cách thụ động,chậm chạp tư tưởng không thông suốt,không biết hướng đến chung -Truyền thống văn hóa người Việt tinh thần hiếu học,nhưng có lẽ đức tính dần xa lạ với nhiều người.Một phận hs,sv ngày xem việc học phụ,coi trọng ăn chơi.Vì mà khả tư duy,sáng tạo học tập không phát huy nhiều.Đến nỗi tâm lí số bạn đến cận ngày thi lao vào học,bảo "thời gian dài,từ từ".Nhiều hs,hv có động học tập chưa đắn,cứ nghĩ việc học nhiệm vụ ép buộc,nên lòng để học,không có ý chí vươn lên học tập -Sự thất lạc giá trị văn hóa truyền thống nơi hệ trẻ biểu qua việc thiếu hiểu biết,thờ với nét đẹp văn hóa vật chất-tinh thần dân tộc.Thử hỏi có hs,sv có quan tâm đặc biệt với kỉ vật nơi viện bảo tàng,hay ngày lễ lớn đất nước có thực Quốc lễ đại phận thiếu niên xem dịp để chơi.Một nén nhan lên bia mộ để ấm lòng anh hùng liệt sĩ nhân ngày 27-7 có giới trẻ nhớ tới -Nhưng đáng báo động vấn đề đạo đức,lối sống hs,sv nói chung thiếu niên nói riêng bị suy thoái.Trước tiên phải nói đến lối sống,cung cách ứng xử.Ngày xưa,khi xu toàn cầu hóa chưa phổ biến,tuổi trẻ đậm đà sắc dân tộc,giản dị việc ăn mặc,đi lại,và quan hệ bạn bè.Nhưng nay,văn hóa ngoại bang du nhập vào Việt Nam,khiến phận thiếu niên thị hiếu thay đổi lối ăn ở,lời ăn tiếng nói cho thật cầu kì.Quan niệm "ăn no mặc ấm" không còn,thay vào phải "ăn ngon mặc đẹp ".Văn hóa Hàn Quốc có lẽ tác động mạnh mẽ nhất,yêu cầu bạn trẻ phải teen,thượng lưu tạo vẻ hút.Vì vậy,thế hệ trẻ xa rời giá trị xưa cũ,trang phục giản dị không coi trọng,tính đoàn kết cộng đồng không nâng cao.Và nghiêm trọng vấn đề đạo đức.khi sản phẩm văn hóa lệch lạc,đồi trụy tràn lan hủy hoại nhân phẩm,đạo đức người,đặc biệt hệ trẻ Tuổi trẻ ngày thấy không hiền thục trước,chúng ta dễ sa vào gây gỗ,đánh tệ nạn xã hội.Hậu nhiều bạn tuổi vị thành niên vướng vào vòng lao lý.Nhiều giá trị đạo đức dần nhiều thanh,thiếu niên,dẫn đến đời sống gia đình,xã hội ảm đạm.Họ yêu thương,hòa thuận với anh chị em,bất hiếu với cha mẹ,bất nghĩa với bè bạn,hỗn sượt với thầy cô,… III-NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG BẤT CẬP TRONG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG 1-Nguyên nhân khách quan - Sự tác động kinh tế thị trường tạo nên đổi mức sống người dân,đời sống vật chất tăng cao dẫn đến động,nhiệt huyết cho người dân vươn lên,đặc biệt hệ trẻ.Nhưng kinh tế đồng thời kéo giãn khoảng cách giàu-nghèo ngày lớn hơn.Sự hưởng thụ ăn chơi đời sống vật chất đầy đủ khiến thiếu niên đánh giá trị truyền thống,ồ ạt chạy theo nhiều tư tưởng lệch lạc,nhiều lối sống kệch cỡm,sa hoa.Rồi chủ nghĩa cá nhân,lối sống bảo thủ đến ích kỉ trở thành xu bao bạn trẻ.Kinh tế thị trường kéo theo tệ tham nhũng-một Quốc nạn…Những yếu tố làm méo mó nhận thức,suy nghĩ,tâm lí hs,sv đời -Xu toàn cầu hóa,hội nhập giao lưu quốc tế điểm tích cực bộc lộ mặt trái.Một số hs,sv tiếp nhận văn hóa ngoại bang chon lọc,sàng lọc quay lưng với giá trị truyền thống,sẵn sàng phủ nhận truyền thống tốt đẹp coi cổ hủ,quê mùa.Trên sở việc sính ngoại đó,tư tưởng vị kỉ,phụ bạc,chủ nghĩa cá nhân xuất làm sụp đổ giá trị đạo đức nơi hệ trẻ.Nhiều bạn sống phung phí tiền của,không hoài bão,không khát vọng,dễ bi quan với tương lai -Âm mưu thực "diễn biến hòa bình " lực thù địch,phản động nước đánh thẳng vào giá trị truyền thống khiến cho hệ trẻ hiểu vốn văn hóa dân tộc bị sai lệch.Không nội dung âm mưu chuyển biến nước ta theo kinh tế thị trường tư chủ nghĩa.Lợi dụng tư tưởng hưởng thụ phú quý,sống giàu sang số người,chúng muốn hủy hoại đức tính đẹp dân tộc ta cần cù,giản dị,khiêm tốn,… 2-Nguyên nhân chủ quan - Nền giáo dục nước nhà nhiều bất cập,nhất giáo dục chốn học đường.Đại phận chủ thể giáo dục trường học chưa nhận thức rõ tầm quan trọng việc khơi gợi,vun đắp giá trị văn hóa truyền thống cho hs,sv.Nhiều trường dạy học nặng kiến thức mà thiếu hoạt động ngoại khóa.Nhiều ý kiến-kể những người không làm công tác quản lí-cho hs,sv bị tha hóa,xuống cấp đạo đức,lối sống.Tuy nhiên,nói lại không đôi với làm,khi chi phí dành cho hoạt động văn hóa,các phong trào hạn chế,thậm chí lại cho phí phạm,không cần thiết.Trong bối cảnh đó,ngay đạo đức nhà giáo xuống cấp,họ ngược lương tâm nghề nghiệp,trù dập học sinh,vi phạm phép nước,…Tất góp phần gián đoạn công tác giáo dục tư tưởng,truyền thống cho hs,sv -Trong trình xây dựng đất nước, Đảng Nhà nước tập trung sức vào phát triển kinh tế, chưa thật tập trung phát triển văn hoá sở kế thừa phát huy giá trị truyền thống dân tộc, chưa đặt vị trí tầm quan trọng công tác giáo dục truyền thống dân tộc cho hệ trẻ nói chung, niên sinh viên nói riêng tương xứng với yêu cầu nghiệp đổi -Hiện bên cạnh thanh,thiếu niên biết vươn lên sống,ra sức học tập tồn phận giới trẻ có lối suy nghĩ nông cạn,hẹp hòi,tự mãn,ỷ lại vào người khác,đặc biệt cha mẹ.Chính ích kỉ,buông thả mà khó khăn,vấp ngã,họ thường bi quan,chán nản phản ứng lại đời việc quay lưng với giá trị văn hóa truyền thống,không biết nhìn vào gương người tốt việc tốt để vươn lên.Những đức tính tốt đẹp dân tộc bị họ xem nhẹ,phủ nhận,coi vô vị,xa xôi C-PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CHO THẾ HỆ TRẺ I-Phương hướng đẩy mạnh giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho hệ trẻ Một là, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, sách Đảng Nhà nước phát triển giáo dục giáo dục đại học Đổi giáo dục bao hàm đổi nội dung, chương trình phương pháp giáo dục Luật Giáo dục 2012 nước ta yêu cầu, phương pháp phải lấy sinh viên làm trung tâm, phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo người học Công tác sinh viên muốn đạt kết tốt phải quán triệt quan điểm đạọ đồng thời phải chăm lo lợi ích nhu cầu đáng sinh viên Quán triệt quan điểm giáo dục toàn diện đổi giáo dục Đảng Nhà nước yâu cầu vừa cấp bách vừa lâu dài nhiệm vụ đòi hỏi sáng tạo, đổi các trường đại học, cao đẳng Hai là,kết hợp giáo dục giá trị văn hóa truyền thống với giáo dục giá trị văn hóa đại Trong thời kì hội nhập,việc tiếp thu,khám phá giá trị văn hóa hiên đại tất yếu khách quan.Nhìn lại vốn văn hóa dân tộc,có giá trị truyền thống lâu đời phát huy điều kiện,hoàn cảnh canfng củng cố thêm đời sống tinh thần cho bao hệ,đặc biệt hệ trẻ.Tuy nhiên có nhiều giá trị xưa cũ không hợp thời không sử dụng thời đại hôm nay.Trước tình hình đó,việc tiếp nhận giá trị đại tốt đẹp,mẫu mực thay đổi giá trị truyền thống theo hướng đại giúp ích cho vốn văn hóa thêm vững chắc.Ví dụ,thời đại chống Pháp,chống Mĩ cứu nước,yêu nước tất đồng lòng cho tiền tuyến;nhưng đây,trong giai đoạn hòa bình,chủ nghĩa yêu nước phải gắn với độc lập,tự chủ nghĩa xã hội.Việc tiếp thu văn hóa đại phải có thống rõ rệt nội dung hình thức tránh thái độ cực đoan,hoài cổ,phục cổ hay đón nhận không chọn lọc giá trị văn hóa ngoại lai,tiếp nhận giá trị lai căn… Ba là,hình thành giá trị văn hóa cho hệ trẻ gắn liền với đẩy mạnh việc phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến,đậm đà sắc dân tộc Yêu cầu văn hóa việc xây dựng hệ trẻ Việt Nam nhân cách công việc cần thiết, vừa bản, chiến lược, vừa cấp bách, đó, nhấn mạnh bốn giá trị lớn mà văn hóa phải chăm lo nuôi dưỡng cho hệ trẻ là: Lý tưởng sống; Năng lực trí tuệ; Vẻ đẹp đạo đức; Bản lĩnh văn hóa Bốn giá trị mang ý nghĩa quan trọng hệ trẻ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập Để tạo giá trị văn hóa phải đẩy mạnh nâng cao hiệu phương châm xã hội hóa hoạt động văn hóa, năm tới cần nỗ lực triển khai thực nội dung lớn là: Huy động nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa; Phát huy tính động, chủ động quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, hội sáng tạo văn học, nghệ thuật, khoa học, báo chí, hộ gia đình, cá nhân, trí thức tham gia vào tất lĩnh vực văn hóa thực nhiệm vụ cụ thể văn hóa; Đối với niên, sinh viên, yêu cầu xây dựng triển khai thường xuyên chương trình giáo dục văn hóa - thẩm mỹ chất lượng giáo dục khoa học nhân văn nhà trường II-MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CHO THẾ HỆ TRẺ 1-Đối với gia đình Gia đình nguồn cội giá trị văn hóa truyền thống,vì giải pháp cho giáo dục gia đình tạo nên cho hệ trẻ giá trị sống nhất.Và tất nhiên giải pháp nâng cao giáo dục gia đình không gò bó trang văn mà cụ thể qua hoạt động thường ngày: -Bậc làm cha làm mẹ phải chỗ dựa vững cho cái.Đó lớn lao mà cần thiết tình yêu thương chân thành.Cha mẹ chăm sóc đầy đủ vật chất mà vun đắp cho tràn đầy giá trị tinh thần.Ngoài làm việc,cha mẹ nên quan tâm đến niềm vui em,đó buổi tối dạo bờ hồ,công viên hay bữa ăn tối gia đình quây quần bên nhau,…Có vậy,thế hệ trẻ ngày có tình yêu vô bờ,hiếu thảo với bậc sinh thành mình.Điều thực cần thiết bổi cảnh ngày giá trị gia đình bị đảo lộn chóng mặt - Sự giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho yêu cầu cha mẹ phải thật gương mẫu,sống xứng đáng,chuẩn mực để noi theo.Hạnh phúc gia đình cần giữ vững,giữa cha mẹ với với hạn chế đến mức thấp xung đột,và có cảnh bạo lực gia đình.Truyền thống gia đình Việt Nam hòa thuận,hạnh phúc đặt lên hàng đầu,vậy cần phải củng cố truyền thống đến muôn đời -Ngoài cha mẹ nên hướng với cội nguồn.Những ngày lễ,chạp,thờ cúng tổ tiên,…là dịp mà cha mẹ giúp nhớ đến ông bà,tổ tiên mình,giá trị gìn giữ truyền đạt lại cho hệ sau 2-Đối với nhà trường Bên cạnh gia đình ,nhà trường nhà thứ hai hs,sv.Và nhiệm vụ giáo dục giá trị văn hóa truyền thống môi trường cần thiết,chứ không thiết giáo dục kiến thức sách vở.Dưới giải pháp để nhà trường đưa giáo dục văn hóa truyền thống cho hs,sv trở thành trọng tâm lâu dài: -Công việc tiên nhất,vấn đề cần giải để đảm bảo cho hoạt động khác nhà trường cấu tôt chức quản lí Nếu khâu quản lý yếu có trình đổi nội dung, phương pháp đầu tư tốt cho giáo dục - đào tạo Vì vậy, cần thiết phải mở rộng dân chủ, kiên triển khai, thực tốt quy chế dân chủ sở trường học,đồng thời tăng cường công tác tra giáo dục, đưa công tác tra vào nếp -Cần phải đổi phương pháp giáo dục-đào tạo theo hướng tăng cường nội dung giáo dục giá trị truyền thống.Như biết,hiện trường học,đặt biệt trường THPT trọng giáo dục tri thức,sách giáo khoa thiên kiến thức,thi cử nặng nề dễ khiến hs bị tải.Cho nên tăng cường nội dung giáo dục giá trị văn hóa truyền thống giúp ích cho đời sống tinh thần hệ hs,sv.Đó tăng cường số lượng mà phải đầu tư cho chất lượng.Tạo nên đa dạng,lôi từ môn khoa học xã hội góp phần loại bỏ nhàm chán,đơn điệu,khô khan học,đồng thời giúp hs,sv hiểu sâu vốn văn hóa dân tộc -Nhà trường nên tổ chức hoạt động giảng dạy đánh vào ý thức,trách nhiệm hs,sv nay.Đó trọng nâng cao chất lượng dạy học môn khoa học xã hội nhân văn môn giáo dục hướng nghiệp,giáo dục pháp luật, Nhờ hệ trẻ nâng cao ý thức tự giác ,rèn luyện,tôn trọng pháp luật,ý thức đấu tranh nước nhà xảy biến cố,ý thức nhận rõ giá trị thân,biết nhận sai,cái chưa để hoàn thiện hơn,… 3-Đối với xã hội Có thể nói xã hội môi trường để người thực hành học nhà trường gia đình,đặt biệt nhà trường.Qua môi trường xã hội,có thể kiểm nghiệm cung cách hành vi,chuẩn mực,lối sống mà lâu ta trau dồi-đó tất giá trị văn hóa đạo đức người chúng ta.Vì xã hội cần có kết hợp chặt chẽ với gia đình nhà trường để bồi đắp thêm đức tính cho hệ trẻ: -Xã hội cần đánh giá kịp thời mặt được,chưa lối sống,đạo đức hệ trẻ cách trung thực,đúng đắng,để tạo thành dư luận xã hội.DLXH có vai trò giáo dục,chỉnh sửa nhân phẩm,đạo đức để giúp người nói chung hệ trẻ nói riêng ngày hoàn thiện giá trị tâm hồn -Xã hội cần thể vai trò truyền thông đại chúng đến với người,đặc biệt đến thiếu niên.Các tổ chức trị-xã hội phải sức tuyên truyền ý thức dân tộc,chủ nghĩa yêu nước,lối sống lành mạnh đến với hệ trẻ nhằm giúp có đời sống văn minh,lịch sự,luôn tự hào đất nước tránh xa tệ tạn xã hội,trở thành công dân tốt 4-Những hoạt động khác thể mối hệ gia đình,nhà trường,xã hội giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho hệ trẻ -Những tổ chức xã hội Đoàn Thanh Niên,Hội sinh viên,cần kết hợp chặt chẽ với nhà trường để tổ chức hoạt động giáo dục thực tiễn huấn luyện trách nhiệm học tập-lao động-cộng đồng cho thiếu niên.Có thể có khóa hướng nghiệp để thúc đẩy,bồi đắp kĩ năng,ý thức lao động nơi hệ trẻ tương lai không xa.Hoặc chương trình hiến máu tình nguyện,mùa hè xanh,dân vận, nhằm giúp hs,sv củng cố thêm tình yêu thương đồng loại… -Nhà trường nên sức phối hợp bậc phụ huynh,hoặc với tổ chức xã hội tạo nhiều hoạt động du lịch tham quan để hs,sv có thêm hiểu biết văn hóa,lịch sử nước nhà.Những hoạt động cầu nối lí thuyết thực hành,giúp có thêm nhiều kinh nghiệm sống nhận giá trị chân sống -Thể dục thể thao đường nhanh giúp người có sức khỏe tốt Qua hoạt động vận động thể vậy,đời sống văn hóa tinh thần nơi hs,sv nâng cao,tạo nên sảng khoái,văn minh sinh viên.Các hoạt động này, mặt để sinh viên bộc lộ lực vốn có mình, mặt khác thông qua hoạt động góp phần bồi dưỡng, giáo dục tâm hồn cho sinh viên, đồng thời nâng cao thể lực, nâng cao ý thức đoàn kết, cộng đồng cho sinh viên.Vì thế,nhà trường cần liên hệ với trung tâm văn hóa-thể thao xã hội tổ chức nhiều thi thể dục thể thao cho giới trẻ.Đó cách nhằm khôi phục trò chơi truyền thống giáo dục giá trị văn hóa tinh thần nơi hệ trẻ ngày 5-Đối với hệ trẻ Thế hệ trẻ,đặc biệt niên phải tự ý thức trách nhiệm thân việc giữ gìn phát huy truyền thống dân tộc cách xây dựng phong trào hs,sv sống, học tập theo gương anh hùng, nhà khoa học lịch sử dân tộc Việt Nam Bên cạnh hs,sv cần ý đến gương “người tốt, việc tốt" đời sống hàng ngày mình, gương cụ thể đời thường giúp người soi mình, tự học tập noi theo Thanh thiếu niên phải sức xây dựng nếp sống kỉ cương,gọn gàn giản dị,bởi lối sống ảnh hưởng không nhỏ đến việc hình thành nhân phẩm người.Cần tạo lập sống lành mạnh,tránh xa thói hư tật xấu,tệ nạn xã hộimột vận đề mà độ tuổi dễ vấp phải tâm lí không ổn định.Mỗi hs,sv nên ý thức giá trị gia đình đời để tuyệt đối nói KHÔNG với tệ nạn xã hội.Nếu làm vậy,mỗi tự giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho thân Và cuối cùng,sống có lý tưởng vấn đề hệ trẻ,đặc biệt niên.Đó kim nam cho hoạt động góp phần hình thành tinh thần hiếu học,sáng tạo cho người.Chúng ta sống có mục đích cụ thể,có hoài bão lớn,thậm chí phải vấp ngã không bi lụy,hãy sống xứng đáng với khả mình,với mà tạo hóa ban tặng cho *KẾT LUẬN Như khẳng định lần nữa,giáo dục nói chung giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho hệ trẻ đặc biệt quan trọng.Nếu đặt giáo dục tri thức lên hàng đầu mà không đả động đến giáo dục tinh thần,con người khô khan,lạnh lẽo vô vị.Hung đúc giá trị truyền thống,xưa cũ không lúc thừa,một hệ trẻ thấm đượm tinh thần đó,ta thêm yêu đời hơn,tự hào với quê hương ,đất nước MỤC LỤC Tiêu đề Lời mở đầu Trang …………………………………………………… A-Giá trị văn hóa truyền thống……………………………… I-Khái niệm……………………………………………… II-Một số giá trị văn hóa truyền thống dân tộc ta B-Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống……………………… I-Ý nghĩa,mục đích giáo dục giá trị văn hóa cho hệ trẻ II-Thực trạng giáo dục giá trị văn hóa cho hệ trẻ III-Nguyên nhân bất cập giá trị văn hóa truyền thống 13 C-Phương hướng số giải pháp nâng cao hiệu giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho hệ trẻ I-Phương hướng đẩy mạnh giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho hệ trẻ II-Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục giá dục giá trị văn hóa truyền thống cho hệ trẻ 15 Kết luận……………………………………………………………… 18 15 16
- Xem thêm -

Xem thêm: Thế hệ trẻ và giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, Thế hệ trẻ và giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, Thế hệ trẻ và giá trị văn hóa truyền thống dân tộc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay