Tiểu luận Thanh niên ngày nay với việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc.

11 224 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:50

Tiểu luận Thanh niên ngày nay với việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc.Tiểu luận Thanh niên ngày nay với việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc.Tiểu luận Thanh niên ngày nay với việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc.Tiểu luận Thanh niên ngày nay với việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc.Tiểu luận Thanh niên ngày nay với việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc.Tiểu luận Thanh niên ngày nay với việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc.Tiểu luận Thanh niên ngày nay với việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc.Tiểu luận Thanh niên ngày nay với việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc.Tiểu luận Thanh niên ngày nay với việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc.Tiểu luận Thanh niên ngày nay với việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc.Tiểu luận Thanh niên ngày nay với việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc.Tiểu luận Thanh niên ngày nay với việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc.Tiểu luận Thanh niên ngày nay với việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc.Tiểu luận Thanh niên ngày nay với việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc.Tiểu luận Thanh niên ngày nay với việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc.Tiểu luận Thanh niên ngày nay với việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc.Tiểu luận Thanh niên ngày nay với việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc.Tiểu luận Thanh niên ngày nay với việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc.Tiểu luận Thanh niên ngày nay với việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc.Tiểu luận Thanh niên ngày nay với việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc.Tiểu luận Thanh niên ngày nay với việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc.Tiểu luận Thanh niên ngày nay với việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc.Tiểu luận Thanh niên ngày nay với việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc.Tiểu luận Thanh niên ngày nay với việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc.Tiểu luận Thanh niên ngày nay với việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc.Tiểu luận Thanh niên ngày nay với việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc.Tiểu luận Thanh niên ngày nay với việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc.Tiểu luận Thanh niên ngày nay với việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc.v A LỜI MỞ ĐẦU Bảo tồn phát huy truyền thống văn hóa Việt Nam việc mà người cần phải làm Nhưng với hệ trẻ, chủ nhân tương lai đất nước cần phải làm để bảo tồn phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp ông cha ta để lại từ hàng nghìn năm dựng nước giữ nước? Trong thời kì đổi mới, thời kì công nghiệp hóa- đại hóa, thời kì việc hội nhập việc bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống dân tộc ngày gặp nhiều khó khăn, sinh tiêu cực, thiếu lành mạnh Bây giờ, người ta tổ chức buổi biểu diễn nghệ thuật không đơn giản để người thưởng thức hay đẹp người truyền thống dân tộc mà ngày có xu hướng việc thương mại hóa nghệ thuật dân tộc khắp sân khấu biểu diễn Các loại hình nghệ thuật truyền thống tuồng, chèo, quan họ, dân ca ngày bị mai mọt, có người xem, bạn trẻ Có thể nói hệ trẻ ngày "thờ ơ" di sản văn hóa dân tộc Vì lại vậy? Việc hội nhập mở rộng kinh tế thị trường tạo điều kiện cho loại nhạc bên ạt du nhập vào nước Khi du nhập vào loại hình trở thành mới, lạ, sức sống để thu hút giới trẻ Chính vậy, giới trẻ mở rộng tay đón loại nhạc mà quên âm nhạc truyền thống Việt Nam Vì cần trọng đến việc bảo tồn phát huy truyền thống văn hóa dân tộc để phát triển chúng theo hướng không bị sai lệch không bị lỗi thời, lạc hậu, không phù hợp với thực khách quan B.Nội dung Một số khái niệm  Bảo tồn văn hóa: có đối tượng cụ thể như: bảo tồn văn hóa truyền thống, bảo tồn văn hóa vật thể, bảo tông văn hóa phi vật thể, bảo tồn di sản văn hóa Phật giáo, bảo tồn di sản văn hóa nông thôn Hiểu chung bảo tồn văn hóa giữ gìn, lưu lại giá trị văn hóa  Phát văn hóa: tất yếu khách quan vận động lĩnh vực văn hóa nhằm đem tới biến đổi giá trị hệ giá trị nhằm vươn tới đẹp cho sống người  Bảo tồn văn hóa hoạt động cản trở phát triển văn hóa, mà chừng mực sở cho việc phát triển văn hóa theo hướng Trong trình phát triển văn hóa có đào thải lỗi thời, lạc hậu không phù hợp với thực khách quan Sẽ sai lầm nhận định bảo tồn văn hóa triệt tiêu phát triển văn hóa ngược lại phát triển văn hóa triệt tiêu bảo tồn văn hóa Bảo tồn phát triển văn hóa song song thúc đẩy cho Quan niệm mối quan hệ bảo tồn phát triển văn hóa truyền thống Việt Nam tiếp thu văn hóa nhân loại Việc tồn phát triển dân tộc Việt Nam luôn gắn liền với trình bảo tồn phát triển văn hóa truyền thống dân tộc Trong lịch sử bảo tồn phát triển văn hóa truyền thống dân tộc, Việt Nam lĩnh vững vàng trước du nhập trào lưu văn hóa ngoại lai Hiện nay, xu hướng mở cửa, giao lưu, hội nhập văn hóa ngày trở nên sâu rộng, văn hóa Việt Nam phải đối mặt với thách thức lớn liên quan đến sống văn hóa dân tộc Việc xử lý mối quan hệ bảo tồn phát triển giá trị văn hóa truyền thống dân tộc với tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập quốc tế có ý nghĩa lớn Không có bảo đảm Việt Nam không đánh sắc trước toàn cầu hóa nay, người, quan, tổ chức hành động cần thiết Tuy nhiên không thách thức mà đóng cửa, từ bỏ đường hội nhập với giới Trong thời đại ngày nay, nước đóng cửa tất nhiên bị cô lập bật khỏi quỹ đạo phát triển giới, mà ngược lại phải chủ động tích cực hội nhập quốc tế xử lí tốt mối quan hệ bảo tồn bà phát triển giá trị văn hóa truyền thống dân tộc tiếp thu văn hóa giới Muốn xử lí tốt mối quan hệ đó, phải tạo lĩnh vững vàng văn hóa bao gồm tổng hợp nhân tố thể cốt cách, khí phách, tư chất sức mạnh khẳng định sắc dân tộc trước tác động văn hóa khác giao lưu, hội nhập Vậy phải xử lí tốt mối quan hệ bảo tồn phát triển hệ giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam với tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại? Xử lí tốt mối quan hệ bảo tồn phát triển hệ giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam với tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại nhằm mục đích xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, việc bảo tồn phát triền giá trị văn hóa truyền thống để làm cho văn hóa đậm đà sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đại góp phần trở thành tinh hoa văn hóa nhân loại Trong lịch sử dân tộc, Việt Nam chưa có hội tiếp thu giá trị từ nhiều văn hóa bây giờ, chưa chứa đựng nhiều nguy đánh sắc văn hóa Do vậy, xử lý mối quan hệ bảo tồn phát triển văn hóa truyền thống dân tộc với tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại phải kết hợp tính nguyên tắc với tính linh hoạt, nghĩa việc bảo tồn phát triển giá trị văn hóa truyền thống dân tộc phải sở chủ động tiếp thu có chọn lọc hay, tiến bộ, tinh hoa văn hóa dân tộc khác giới Muốn phát triển vững chắc, yếu tố mang tính định dựa vào nội lực bảo tồn phát triển hệ giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, đồng thời phải quan tâm trọng đến ngoại lực, tức tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại Thông qua giao lưu hợp tác văn hóa mà Việt Nam tiếp thu, nắm bắt thành tựu văn minh, tinh hoa văn hóa nhân loại Mở rộng giao lưu văn hóa, hợp tác quốc tế, Việt Nam có điều kiện để phát huy lợi so sánh nhận thức giới xung quanh để tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, tiến giới nhằm mục tiêu phát triển văn hóa Việt Nam Trong văn hóa tiên tiến, đậm dà sắc dân tộc, bên cạnh yếu tố vốn kế thừa từ truyền thống văn hóa dân tộc, có yếu tố tinh hoa văn hóa nhân loại Chính nhờ giao lưu văn hóa dân tộc làm cho nhiều giá trị sắc dân tộc khẳng định, đồng thời qua học hỏi, tiếp thu, bổ xung thêm nhiều giá trị mới, làm cho sắc dân tộc phong phú đa dạng Nguyên nhân dẫn đến việc hệ trẻ xa rời văn hóa truyền thống  Do tác động kinh tế yêu cầu chất lượng sống người dân ngày tăng cao Điều kiện vật chất đầy đủ dẫn đến ỷ lại, chạy theo thứ xa hoa, đồi trụy phận niên Những tư tưởng lệch lạc làm cho niên mù quán, mê muội đòi hỏi, chạy theo thứ xa hoa xa vời mà quên bình dị, quý ông cha ta nhiều công sức để sáng tạo trì đến ngày hôm  Do xu mở cửa, toàn cầu hóa, hội nhập Một phận niên tiếp thu văn hóa giới mà sàng lọc nên dẫn đến việc xa rời văn hóa truyền thống để chạy theo mới, lạ  Do Đảng nhà nước trọng đến việc phát triển kinh tế chưa tập trung cho việc phát triển văn hóa truyền thống  Nền giáo dục nhiều bất cấp, nhà trường chưa tổ chức buổi hoạt động ngoại khóa, buổi trao đổi với học sinhsinh viên nhận thức giá trị văn hóa truyền thống Trách nhiệm việc bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Việc giữ gìn di sản văn hóa trách nhiệm riêng ai, mà trách nhiệm tất vì: Thứ nhất, người Việt Nam, không hiểu, không coi trọng giá trị văn hóa mà dân tộc ta tích lũy từ ngàn đời nay, thật có lỗi với lịch sử, có lỗi với người trước, có lỗi với đất nước Thứ hai, người dân nước Việt Nam, cho dù bạn người nào, làm lĩnh vực nào, ngành nghề bạn mang sứ mệnh chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc bảo vệ giá trị tinh hoa mà ông cha ta xây dựng nên Chúng ta thừa hưởng di sản vô quý báu mà ông cha ta để lại phải biết bảo vệ, giữ gìn phát huy việc làm thiết thực Tôn trọng, giữ gìn phát huy di sản văn hóa Trong nhiều năm qua, Đảng Nhà nước nhân dân ta quan tâm đến việc giữ gìn di sản văn hóa dân tộc, từ tạo tiền đề cần thiết để làm sống dậy tiền văn hóa, coi nguồn lực bên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tiến xã hội Nghị Trung Ương (khóa VIII) ghi rõ: " Di sản văn hóa tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân tộc, cốt lõi sắc dân tộc, sở để sáng tạo giá trị giao lưu văn hóa" "Coi trọng bảo tồn, kế thừa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa cách mạng, bao gồm văn hóa vật thể phi vật thể" Có lẽ thông qua giáo dục giải pháp mang tính lâu dài bền vững Giáo dục phương pháp truyền thống có tính hiệu cao nhất, đặc biệt giáo dục đại học Thông qua hoạt động ngoại khóa, chương trình lồng ghép môn học, đưa giá trị cốt lõi, hồn dân tộc di sản văn hóa đến sinh viên để em có nhận thức đầy đủ, sâu sắc từ có hành đọng cụ thể để góp phần giữ gìn phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Duy trì bảo vệ văn hóa Trong suốt nghìn năm dựng nước giữ nước, tự hào mà nói văn hóa tài sản vô giá dân tộc cần phải giữ gìn, phát huy sở sàng lọc, loại bỏ phi văn hóa, để trì làm phong phú thêm nét đẹp văn hóa vốn có Bên cạnh lũy tre, đa, bến nước điệu dân ca, điệu múa, câu hò, ca dao tục ngữ tồn phát triển thăng trầm lịch sử dân tộc Một truyền thống tốt đẹp khác dân ta lòng thành kính, tôn thờ ông bà, tổ tiên, hiếu thảo với cha mẹ, thể lòng biết ơn người sinh thành dưỡng dục Truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, kính trọng, lễ phép với người lớn tuổi, nét văn hóa truyền thống dân tộc ta Thực chất nét văn hóa, truyền thống mang thân ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có sức nêu gương gia đình làng xã Tất đức tính vô cao quý người Việt Nam giáo dục dạy dỗ cho cháu từ tuổi nhỏ đến trưởng thành Ý thức hệ trẻ việc bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống Việt Nam Ngoài việc giữ gìn phát huy văn hóa truyền thống qua gia đình, nhà trường, xã hội cá nhân phải có ý thức việc đó, đặc biệt hệ trẻ Thế hệ trẻ tự giáo dục thân theo cách thức riêng Vì giá trị văn hóa bạn trẻ nhận thức cảm thụ cách phức tạp Thế hệ trẻ người động, đầy nhiệt huyết, họ có lợi để bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Thế hệ có lòng nồng nàn yêu nước, có niềm tự hào dân tộc, có ý thức giữ gìn phát huy truyền thống dân tộc Các bạn có tinh thần vượt khó, vươn lên học tập để trở thành công dân có ích cho xã hội giúp cho đất nước ngày phát triển Những đức tính tốt đẹp bạn giữ gìn phát huy tinh thần đoàn kết, tình yêu thương người, đùm bọc lẫn Các đức tính tốt đẹp thể qua việc làm cụ thể hoạt động tiếp sức mùa thi, chương trình từ thiện Bên cạnh mặt tích cực, tốt đẹp hệ trẻ hạn chế, mặt tiêu cực việc bảo tồn phát huy truyền thống văn hóa dân tộc Trong thời kì đổi kinh tế- xã hội đất nước, có phần lớn niên thiếu ý thức, thờ với kiện đất nước Không quan tâm đến giá trị văn hóa mà hệ trước truyền lại cho Nhiều bạn có suy nghĩ văn hóa lỗi thời, không tốt, không hay nên thay mới, đại quốc tế Chúng ta mà cho bạn không yêu nước hay bán nước thực tế bạn chưa hiểu rõ làm cần phải làm Họ chưa hiểu việc bảo tồn hay phát huy nào? Tình trạng kéo dài dân tộc ta gặp biến cố, vấn đề bất ngờ bạn không kịp chuẩn bị tinh thần để nhận thức đối diện, ứng phó cách thụ động tư tưởng bạn thông Còn số phận học sinh- sinh viên ngày khôn lo học, coi việc học phụ lo ăn chơi, đua đòi Dẫn dến khả tư duy, sáng tạo ngày giảm Các bạn thơ với nét đẹp văn hóa truyền thống Đa số niên ngày gặp vấn đề nghiêm trọng đạo đức, lối sống, cách cư xử Một số bạn tre ngày chạy theo nhu cầu, thị hiếu thay đổi cách ăn mặc, quan hệ tình bạn, tình yêu "chất" người Việt Nam Những hạn chế việc bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống Một số phận sinh viên xa rời truyền thống, lịch sử, văn hóa dân tộc Không người có cách ứng xử, cách thể tình cảm cách thái hoạt động giải trí, văn hóa, nghệ thuật Lãng quên, thờ dòng nhạc dân ca, nhạc cách mạng, truyền thống Bên cạnh đó, tượng đáng báo động giới trẻ nói chung sinh viên nói riêng việc hội nhập, tiếp thu văn hóa giới, du nhập hoạt động văn hóa tiêu cực không phù hợp với phong mỹ tục dân tộc Không sinh viên bị vào trò chơi điện tử, online mang tính bạo lực ảnh hưởng đến suy nghĩ, sức khỏe, thời gian học tập Có người bị say mê, nhiễm trò chơi, văn hóa phẩm không lành mạnh, đọc hại, dẫn đến hành động suy đồi đạo đức, vi phạm pháp luật Bên cạnh đó, biểu sai lệch người mà giới trẻ xem thần tượng ca sĩ, diễn viên ảnh hưởng không nhỏ đến phận niên ngày Ngoài ra, ngôn ngữ dùng trò chuyện mạng xã hội hay tin nhắn bị phận niên "biến tấu" thành từ ngữ khó hiểu chí dung tục sử dụng cách tràn lan, phổ biến, không giữ sựu sáng Tiếng Việt Những hạn chế cần nhìn nhận điều chỉnh kịp thời Quyết tâm giữ gìn phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Trước thách thức khó khăn mà đất nước phải đối mặt, sinh viên phải tự đặt cho thân câu hỏi: Là tri thức tương lai đất nước, đã, làm để góp phần đưa đất nước phát triển, giữ gìn phát huy săc văn hóa dân tộc? Để trả lời câu hỏi trên, học sinh- sinh viên phải tự phấn đấu, rèn luyện, tự trau dồi cho thân kĩ cần thiết, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nỗ lực rèn luyệnvì lợi ích chung cộng đồng phát triển cá nhân Quan trọng hơn, bạn trẻ cần xây dựng lĩnh văn hóa, sẵn sàng đấu tranh với hoạt động, sản phẩm văn hóa không lành mạnh Với trách nhiệm mình, Hội Sinh Viên Việt Nam cầ tiếp tục đẩy mạnh việc giáo dục tư tưởng, đạo đức, tác phong sinh viên coi nhiệm vụ quan trọng cấp bách, cần thường xuyên thực tốt Đẩy mạnh tổ chức thi tìm hiểu liên quan đến lịch sử hào hùng, truyền thống văn hóa đất nước quê hương Hơn phải chủ động, sáng tạo linh hoạt tổ chức hoạt động định hướng cho học sinh- sinh viên tiếp thu mặt tích cực, tiên tiến văn hóa Việt Nam Đồng thời khơi dậy tinh thần tự hào đân tộc, giữ gìn phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Kiên đấu tranh với biểu vô cảm, khơi dậy tinh thần tương thân, tương tuổi trẻ Hội Sinh Viên Việt Nam cấp cần trở thành mái nhà chung ấm áp để sinh viên đóng góp, cống hiến phong trào, hoạt động Hội Hội cần tạo nhiều sân chơi lành mạnh để đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi giải trí hội viên, sinh viên Khuyến khích tạo điều kiện để sinh viên đăng kí tham gia nghiên cứu, thực đề tài khoa học, trọng đề tài liên quan bảo vệ, giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Những Hội viên quan trọng cán nòng cốt Hội phải người tiên phong đầu, làm gương công tác này, chủ động xây dựng phong tác lối sống đẹp, sống có ích động viên, khuyến khích bạn trẻ hưởng ứng Được vậy, việc giữ gìn phát huy văn hóa truyền thống dân tộc không toán khó, vấn đề nhức nhối cho toàn xã hôi C LỜI KẾT Cùng song hành với giữ gìn tổ quốc, tổ tiên ta kể hệ trẻ ngày hôm phải bảo tồn phát huy giá trị sắc văn hóa dân tộc Dù hay sau văn hóa dân tộc phải chấp nhận đương đầu với mưu mô không dễ dàng từ bỏ lực thù địch Cuộc cạnh tranh nơi biển lớn hội nhập ngày trở nên gây gắt, thương trường thời kinh tế nóng bỏng, dội sống chiến trường thời đánh giặc Văn hóa độc hại, tệ nạn xã hội, lối sống thực dụng, suy thoái đạo đức vật cản không dễ vượt qua Đó vấn đề mà tuổi trẻ hôm phải rèn luyện, nâng cao trí tuệ để vượt qua thách thức góp phần làm cho văn hóa dân tộc tiếp tục sống, nở hoa kết trái phát triển không ngừng  Tài liệu tham khảo: Báo Nhân Dân( www.nhandan.com) www.facebook.com/ học việc-gìn -giữ văn hóa www.daihoclongan.edu.vn Đề tài: Thanh niên ngày với việc bảo tồn phát triển văn hóa truyền thống dân tộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Thanh niên ngày nay với việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc., Tiểu luận Thanh niên ngày nay với việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc., Tiểu luận Thanh niên ngày nay với việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay