Thực trạng quá trình phổ cập giáo dục hiện nay.

12 151 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:50

Thực trạng quá trình phổ cập giáo dục hiện nay.Thực trạng quá trình phổ cập giáo dục hiện nay.Thực trạng quá trình phổ cập giáo dục hiện nay.Thực trạng quá trình phổ cập giáo dục hiện nay.Thực trạng quá trình phổ cập giáo dục hiện nay.Thực trạng quá trình phổ cập giáo dục hiện nay.Thực trạng quá trình phổ cập giáo dục hiện nay.Thực trạng quá trình phổ cập giáo dục hiện nay.Thực trạng quá trình phổ cập giáo dục hiện nay.Thực trạng quá trình phổ cập giáo dục hiện nay.Thực trạng quá trình phổ cập giáo dục hiện nay.Thực trạng quá trình phổ cập giáo dục hiện nay.Thực trạng quá trình phổ cập giáo dục hiện nay.Thực trạng quá trình phổ cập giáo dục hiện nay.Thực trạng quá trình phổ cập giáo dục hiện nay.Thực trạng quá trình phổ cập giáo dục hiện nay.Thực trạng quá trình phổ cập giáo dục hiện nay.Thực trạng quá trình phổ cập giáo dục hiện nay.Thực trạng quá trình phổ cập giáo dục hiện nay. A.LỜI MỞ ĐẦU “Đi lên giáo dục” chân lí thời đại Thời đại mà trí tuệ người trở thành tài nguyên cao quý quốc gia Mặt dân trí với đỉnh cao cửa trí tuệ điều kiện để quốc gia đến phát triển kinh tế xã hội cạnh tranh liệt mang tính chất toàn cầu Vì định hướng chiến lượt phát triển giáo dục đào tạo thời kì công nghiệp hóa , đại hóa phải phát triển mạnh giáo dục đào tạo, phát huy nguồn lực người, yếu tố phát triển mạnh bền vững Một nhiệm vụ giáo dục đào tạo thực thắng lợi công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ Phổ cập giáo dục đóng vai trò quan trọng nhân tố chìa khóa, tiền đề, động lực thúc đẩy nần kinh tế phát triển không Việt Nam mà hầu hết quốc gia khác giới, phủ coi trọng công tác phổ cập giáo dục Tính tới thời điểm phổ cập giáo dục đạt dược kết định, nước có 59/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học độ tuổi 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS Chúng ta tìm hiểu rõ phần nội dung B.NỘI DUNG Phổ cập giáo dục tổ chức dạy học nhằm nâng cao toàn thể hay tỉ lệ cao thành viên xã hội độ tuổi định, có trình đọ học vấn định Khi pháp luật quy định đối tượng, độ tuổi trình độ phổ cập giáo dục, trách nhiệm nghĩa vụ xã hội cá nhân phổ cập giáo dục trở thành chế độ bắt buộc Năm 2000, Việt Nam hoàn thành phổ cập giáo dục Tiểu học Từ năm 2011, thực phổ cập giáo dục THCS I.Pháp lệnh phổ cập giáo dục: Ngày 24/03/2014, phủ ban hành nghị định số 20/2014/NĐ-CP, việc phổ cập giáo dục xóa mù chữ Nghị định có số quy định nội dung phổ cập, xóa mù chữ sau: PHỔ CẬP GIÁO DỤC Mục 1: PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM TUỔI Điều Đối tượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em tuổi Đối tượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em tuổi trẻ em tuổi chưa hoàn thành chương trình giáo dục mầm non Điều Chương trình giáo dục thực phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em tuổi Chương trình giáo dục thực phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em tuổi chương trình giáo dục mầm non dành cho mẫu giáo - tuổi Điều Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em tuổi Đối với cá nhân: Hoàn thành chương trình giáo dục mầm non Đối với xã, phường, thị trấn - Tỷ lệ trẻ em tuổi đến lớp đạt 95%; xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt 90%; - Tỷ lệ trẻ em tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 85%; xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt 80% Đối với huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau gọi chung huyện): Có 90% số xã công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em tuổi Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau gọi chung tỉnh): Có 100% số huyện công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em tuổi Mục 2: PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC Điều Đối tượng phổ cập giáo dục tiểu học Đối tượng phổ cập giáo dục tiểu học trẻ em độ tuổi từ đến 14 chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học Điều Chương trình giáo dục thực phổ cập giáo dục tiểu học Chương trình giáo dục thực phổ cập giáo dục tiểu học chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học Điều Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1 Đối với cá nhân: Hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học Đối với xã: - Tỷ lệ trẻ em tuổi vào lớp đạt 90%; - Tỷ lệ trẻ em đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 80%, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt 70% 3 Đối với huyện: Có 90% số xã công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ Đối với tỉnh: Có 100% số huyện công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ Điều 10 Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ Đối với xã: - Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1; - Tỷ lệ trẻ em tuổi vào lớp đạt 95%; - Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 80%, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt 70%; trẻ em 11 tuổi lại học lớp tiểu học Đối với huyện: Có 90% số xã công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ Đối với tỉnh: Có 100% số huyện công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ Điều 11 Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ Đối với xã: - Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2; - Tỷ lệ trẻ em tuổi vào lớp đạt 98%; - Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 90%, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt 80%; trẻ em 11 tuổi lại học lớp tiểu học Đối với huyện: Có 90% số xã công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 Đối với tỉnh: Có 100% số huyện công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ Mục 3: PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ Điều 12 Đối tượng phổ cập giáo dục trung học sở Đối tượng phổ cập giáo dục trung học sở niên, thiếu niên độ tuổi từ 11 đến 18 hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, chưa tốt nghiệp trung học sở Điều 13 Chương trình giáo dục thực phổ cập giáo dục trung học sở Chương trình giáo dục thực phổ cập giáo dục trung học sở chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học sở Điều 14 Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học sở mức độ 1 Đối với cá nhân: Được cấp tốt nghiệp trung học sở Đối với xã: - Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1; - Tỷ lệ niên, thiếu niên độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học sở đạt 80%, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt 70% Đối với huyện: Có 90% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học sở mức độ Đối với tỉnh: Có 100% số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học sở mức độ Điều 15 Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học sở mức độ Đối với xã: - Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học sở mức độ 1; - Tỷ lệ niên, thiếu niên độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học sở đạt 90%, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt 80% Đối với huyện: Có 95% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học sở mức độ Đối với tỉnh: Có 100% số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học sở mức độ Điều 16 Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học sở mức độ Đối với xã: - Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học sở mức độ 2; - Tỷ lệ niên, thiếu niên độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học sở đạt 95%, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt 90%; - Tỷ lệ niên, thiếu niên độ tuổi từ 15 đến 18 học chương trình giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông giáo dục nghề nghiệp đạt 80%, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt 70% Đối với huyện: Có 100% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học sở mức độ 3 Đối với tỉnh: Có 100% số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học sở mức độ II.Vai trò, ý nghĩa công tác phổ cập giáo dục: - - - Phổ cập giáo dục giúp quyền trẻ em giáo dục đảm bảo tốt Con người sinh có quyền học tập, công tác phổ cập giáo dục giúp em đến trường độ tuổi, hưởng quyền lợi học tập Phổ cập giáo dục vừa yêu cầu khách quan vừa động lực thúc đẩy nghiệp giáo dục đào tạo, nhân tố chìa khóa góp phần nâng cao trình độ dân trí nước ta Giáo dục đào tạo nói chung phổ cập giáo dục nói riêng điều kiện tiên góp phần phát triển kinh tế, góp phần ổn định trị hết góp phần nâng cao số phát triển người III Chính sách Nhà nước: Nhận định vai trò to lớn phổ cập giáo dục, Đảng Nhà nước ta có sách cụ thể sau: - - - Nhà nước ưu tiên đầu tư, tạo điều kiện choc sac sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thực nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Khuyến khích tạo điều kiện cho tổ chức quốc tế, người nước ngoài, người Việt Nam định cư nước tham gia vào việc thực phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Việt Nam theo quy định pháp luật Nhà nước thực sách hổ trợ cho đối tượng miễn, giảm học phí hổ trợ chi phí học tập tham gia chương trình phổ cập giáo dục , xóa mù chữ theo quy định Cá nhân tham gia tổ chức, quản lí, dạy học công việc phát triển để thực phổ cập giáo dục, xóa mù chữ hưởng thù lao theo quy định nhà nước IV.Thực trạng giải pháp công tác phổ cập giáo dục: Thực trạng: Theo số liệu Tổng cục thống kê, tính đến hết tháng 03/2012, nước có 59/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học độ tuổi 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS Về phổ cập giáo dục Tiểu học tính đến năm 2012, tỉ lệ nhập học độ tuổi bậc Tiểu học đạt 97,7% Cùng thành tưu việc đạt mục tiêu phổ cập giáo dục Tiểu học Việt Nam nổ lực hướng tới phổ cập giáo dục THCS, chương trình phổ cập giáo dục tiếp tục triển khai mạnh mẽ địa phương Năm 2000, Việt Nam đạt chuẩn quốc gia xoá mù chữ phổ cập tiểu học Từ năm học 2002-2003, tỷ lệ biết chữ người lớn độ tuổi 15-24 đạt gần 95%, số năm học trung bình người dân đạt mức 7,3 năm Phổ cập giáo dục tiểu học đạt thành tích đáng kể tất vùng miền nước Tỷ lệ học sinh tiểu học nhập học độ tuổi tăng từ 90% thập niên 1990 lên gần 98% năm học 2004 - 2005 so với mục tiêu đạt 97% vào năm 2005 Nếu năm học 1997-1998, tỷ lệ học sinh hoàn thành bậc tiểu học đạt 68% đến năm học 2004-2005, tỷ lệ đạt từ 99% - 100% vùng miền tăng nhanh khu vực Tây Nguyên Có gần 120.000 trẻ khuyết tật học hoà nhập trường phổ thông mầm non Trong năm học 2003-2004, hầu hết địa phương nước huy động gần 90% trẻ khuyết tật độ tuổi lớp học hoà nhập theo chương trình sách giáo khoa Việt Nam đánh giá có tiến nhanh so với phần lớn nước có thu nhập thấp khác giới việc khắc phục chênh lệch giới tỷ lệ nhập học độ tuổi có khả hoàn thành Mục tiêu thiên niên kỷ phổ cập giáo dục tiểu học trước năm 2015 Trong năm qua, để thúc đẩy giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng dạy học, Nhà nước thực xã hội hoá để huy động tiềm thành phần kinh tế cho giáo dục đào tạo Ngân sách Nhà nước đầu tư cho giáo dục đào tạo tăng từ 15% năm 2000 lên 18% năm 2005 với cấu tăng chi cho nhiệm vụ trọng tâm ngành đổi chương trình, bồi dưỡng giáo viên, tăng cường giáo dục miền núi Các dự án ODA giáo dục đào tạo dành phần lớn cho giáo dục triển khai với tổng vốn vay hàng trăm triệu USD Việt Nam tiến hành dự án đặc biệt "Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn" với kinh phí lớn nhằm tạo hội, điều kiện cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn học Dự án triển khai 219 huyện khó khăn thuộc 40 tỉnh nước với gần 15.000 điểm trường Tại thời điểm đầu năm học 2011 – 2012, nước có 13.384 trường mẫu giáo, tăng 706 trường so với năm học trước; 15.337 trường Tiểu học tăng 95 trường; 10.243 trường THCS tăng 100 trường 2.433 trường THPT, tăng 145 trường Số giáo viên cấp tăng so với năm 2010- 2011, giáo viên mẫu giáo 181,9 nghìn người, tăng 15,5%; giáo viên phổ thông trực tiếp giảng dạy 829,6 nghìn người, tăng 1,4% Tỉ lệ dân số biết chữ tăng độ tuổi 15 – 19 tăng từ 96,5% lên 98,1% Đã hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục THCS năm 2010 Bên cạnh làm được, công tác phổ cập nước ta nhiều bất cập: - - Tỉ lệ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ vùng sâu vùng xa tương đối thấp có chênh lệnh địa phương Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy học nhiều hạn chế Ở nhiều địa phương, trường lớp, bàn ghế tạm bợ không phù hợp với độ tuổi học sinh Còn tình trạng thất học, mù chữ đồng bào dân tộc thiểu số Còn tình trạng học ghép, học chung… 2.Giải pháp: a.Về mặt hành – pháp chế Để đảm bảo thực tốt phổ cập giáo dục trước hết việc ban hành luật, văn luật nhà nước cần thực tốt Đăc biệt việc hướng dẫn thực luật xử lí trường hợp vi phạm pháp luật Nhà nước quy định: - Mọi công dân độ tuổi quy định có nhiệm vụ học tập để đạt trình độ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện cho thành viên gia đình - độ tuổi quy định học tập để đạt trình độ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Các sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thực phổ cập giáo dục, xóa mù chữ chức nhiệm vụ b Về mặt kinh tế - xã hội - Không ngừng phát triển kinh tế để thúc đẩy công tác phổ cập giáo dục - Nhà nước ưu tiên đầu tư, tạo điều kiện cho việc thực công tác liên quan đến phổ cập giáo dục, xóa mù chữ - Đầu tự trang thiết bị phục vụ cho việc học tập tốt - Hổ trợ miễn giảm học phí theo quy định nhà nước, đảm beo cho em đến trường độ tuổi - Có sách phù hợp để thu hút giáo viên nơi vùng xa giảng dạy, công tác, có sách hổ trợ thích hợp để họ yên tâm công tác c Các biện pháp tư tưởng, tâm lí - Coi trọng việc phổ biến, tuyên truyền luật phổ cập ăn pháp quy nhà nước, cấp, ngành, đoàn thể đến toàn thể thành viên xã hội - Coi trọng việc động viên khen thưởng đối tượng thực tốt để thúc đẩy phong trào có biện pháp xử lí mức, thích hợp với đối tượng gây khó khăn cho việc phổ cập giáo dục d Các biện pháp tổ chức sư phạm - Cần quan tâm chủ yếu khâu: tổ chức cải tiến phương pháp dạy học theo phương pháp đổi Đặc cần coi trọng việc đào tạo đào tạo lại để nâng cao trình độ cán quản lí đáp ứng yêu cầu phát triển C LỜI KẾT Nhìn lại đoạn đường phát triển giáo dục nước nhà, thập kỉ qua giáo dục Việt Nam có bước phát triển, thành tựu đáng ghi nhận góp phần quan trọng vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho công xây dựng, bảo vệ đổi đất nước Công tác phổ cập giáo dục vừa yêu cầu khách quan vừa động lực thúc đẩy nghiệp giáo dục đào tạo, tạo tiền đề vững cho thành công nghiệp công nghiệp hóa đại hóa đất nước, xây dựng xã hội phát triển công văn minh Qua viết mong muốn người có nhìn khách quan giáo dục nước nhà, công tác phổ cập giáo dục nước ta, từ cá nhân tự vạch cho đường riêng, hướng riêng, giải pháp cho phù hợp với vai trò Trong tương lai không xa Việt Nam bạn bè quốc tế biết đến đất nước có giáo dục tiến chất lượng Người Việt Nam ngẩng cao đầu tự hào vỗ ngực xưng tên “Tôi người Việt Nam” TÀI LIỆU THAM KHẢO - Nghị định số 20/2014/NĐ – CP phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Nghị trung ương khóa VIII Đảng Cộng sản Việt Nam Đề cương giảng giáo dục học đại cương
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng quá trình phổ cập giáo dục hiện nay., Thực trạng quá trình phổ cập giáo dục hiện nay., Thực trạng quá trình phổ cập giáo dục hiện nay.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay