GIÁO DỤC GIA ĐÌNH.

19 113 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:49

GIÁO DỤC GIA ĐÌNH – SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI.GIÁO DỤC GIA ĐÌNH – SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI.GIÁO DỤC GIA ĐÌNH – SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI.GIÁO DỤC GIA ĐÌNH – SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI.GIÁO DỤC GIA ĐÌNH – SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI.GIÁO DỤC GIA ĐÌNH – SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI.GIÁO DỤC GIA ĐÌNH – SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI.GIÁO DỤC GIA ĐÌNH – SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI.GIÁO DỤC GIA ĐÌNH – SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI.GIÁO DỤC GIA ĐÌNH – SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI.GIÁO DỤC GIA ĐÌNH – SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI.GIÁO DỤC GIA ĐÌNH – SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI.GIÁO DỤC GIA ĐÌNH – SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI.GIÁO DỤC GIA ĐÌNH – SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI.GIÁO DỤC GIA ĐÌNH – SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI.GIÁO DỤC GIA ĐÌNH – SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI.GIÁO DỤC GIA ĐÌNH – SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI.GIÁO DỤC GIA ĐÌNH – SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI.GIÁO DỤC GIA ĐÌNH – SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI.GIÁO DỤC GIA ĐÌNH – SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI.GIÁO DỤC GIA ĐÌNH – SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI.GIÁO DỤC GIA ĐÌNH – SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI.GIÁO DỤC GIA ĐÌNH – SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI.GIÁO DỤC GIA ĐÌNH – SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ GIÁO DỤC GIA ĐÌNH – SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI CHƯƠNG VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI .12 CHƯƠNG GIẢI PHÁP VỀ GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI .15 CHƯƠNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO BẢN THÂN 18 KẾT LUẬN 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO 20 LỜI MỞ ĐẦU Trong thời đại công nghiệp hóa – hiện đại hóa hiện thì vai trò của gia đình việc giáo dục hình thành và phát triển nhân cách của người ngày càng trơ nên quan trọng để tạo nên tính cách của trẻ, nuôi dưỡng tế bào lành mạnh cho xa hội Giáo dục gia đình là nền móng xây dựng nhân cách người, vì vậy cần có nhận thức đúng đắn về nội dung và cách thức giáo dục một cách tường tận Bên cạnh những lợi ích đó thì vẫn còn một số thực trạng chung đáng lo ngại, việc giáo dục gia đình ngày càng có xu hướng bị xem nhẹ Hiện nay, hầu hết bậc cha mẹ thường khoán trắng cho nhà trường việc giáo dục giới trẻ giáo dục gia đình lại là lực lượng hết sức quan trọng việc hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ từ mới lọt lòng và cho đến trương thành Thực tiễn cho chúng ta thấy rằng không chỉ riêng một thành phố, một quốc gia nào mà cả toàn thế giới đều cần có một nền giáo dục tốt từ gia đình để giáo dục mỗi người thì mới có thể phát triển người theo hướng tích cực và có ích, đồng thời đưa đất nước ta tầm cỡ quốc tế, phát triển tốt Giáo dục gia đình sẽ giúp cho mỗi người chúng ta hiểu rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của thành viên gia đình đối với việc giáo dục nhân cách, nâng cao trình độ hiểu biết về vai trò của giáo dục gia đình việc hình thành và phát triển nhân cách của người Đặc biệt, vấn đề này rất quan trọng đối với mỗi sinh viên – học sinh Việt Nam, những người vẫn còn ngồi ghế nhà trường, là nguồn nhân lực của đất nước tương lai cần hết sự phát triển và hoàn thiện nhân cách cho bản thân và cho chính những người sau này mà họ sẽ tiếp xúc Từ những lý quyết định chọn đề tài này, nhằm cung cấp một cách đầy đủ vấn đề giúp người đọc hiểu về ý nghĩa và tầm quan trọng của vai trò giáo dục gia đình việc hình thành và phát triển nhân cách người NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ GIÁO DỤC GIA ĐÌNH – SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI 1.1 KHÁI NIỆM 1.1.1 Khái niệm giáo dục Là sự hình thành có mục đích và có tổ chức những sức mạnh thể chất và tinh thần của người, hình thành thế giới quan, bộ mặt đạo đức và thị hiếu thẩm mỹ cho người; với hàm nghĩa rộng nhất, khái niệm này bao hàm cả giáo dưỡng, dạy học và tất cả những yếu tố tạo nên những nét tính cách và phẩm hạnh của người, đáp ứng yêu cầu của kinh tế xa hội Khái niệm gia đình Gia đình là một thể chế mang tính toàn cầu, nó tồn tại khắp nơi thế 1.1.2 giới, với nhiều hình thức, cấu trúc khác nhau.Vì vậy dưới góc độ nghiên cứu khoa học khác về gia đình thì tất yếu sẽ có những định nghĩa khác Gia đình được tạo bơi hai mối quan hệ chủ yếu quan hệ hôn nhân (chồng, vợ), quan hệ huyết thống (cha mẹ, cái) và chức chính của gia đình là tái tạo người Gia đình là một nhóm người có quan hệ họ hàng, cùng sống chung và có ngân sách chung 1.1.3 Khái niệm giáo dục gia đình Gia đình là thể chế xa hội đầu tiên góp phần quyết định vào sự hình thành nhân cách trẻ em, hay nói đúng hơn, vào sự hình thành cấu trúc nhân cách Như vậy giáo dục gia đình được hiểu là toàn bộ những tác động của gia đình đối với sự hình thành và phát triển nhân cách người, trước hết của lớp trẻ Khái niệm nhân cách Nhân cách là toàn bộ những lực và phẩm chất xa hội - sinh lý - tâm lý 1.1.4 của cá nhân tạo thành chỉnh thể đóng vai trò chủ thể tự ý thức, tự đánh giá, tự khẳng định và tự điều chỉnh mọi hoạt động của mình Nhân cách là hệ thống những phẩm giá của một người được đánh giá từ mối quan hệ qua lại của người đó với những người khác, với tập thể, với xa hội và cả với thế giới tự nhiên xung quanh mọi nhìn xuyên suốt khứ, hiện tại và tương lai Nhân cách là một thứ giá trị được xây dựng và hình thành tòan bộ thời gian người tồn tại xa hội, nó đặc trưng cho mỗi người, thể hiện những phẩm chất bên người lại mang tính xa hội sâu sắc Khái niệm sự hình thành và phát triển nhân cách Đó là trình phát triển người về mặt sinh lý, tâm lý và mặt xa hội, 1.1.5 mang tính chất tăng trương về lượng và biến đổi về chất Quá trình này diễn ảnh hương của nhân tối bên (bẩm sinh, di truyền, tính tích cực của chủ thể…), và nhân tố bên ngoài (ảnh hương của hoàn cảnh tự nhiên và hoàn cảnh xa hội, tác động giáo dục) Do ảnh hương của tác động tự phát, ngẫu nhiên (tác động bên trong, bên ngoài chưa được kiểm soát, điều khiển) và tác động có mục đích, có tổ chức (kiểm soát được, điều khiển được) Quá trình này làm biến đổi đứa trẻ với những tư chất vốn có của người thành một nhân cách Sự phát triển nhân cách gồm mặt phát triển sau đây: - Sự phát triển về thể chất: biểu hiện sự tăng trương về chiều cao, bắp - và sự hoàn thiện của giác quan Sự phát triển về mặt tâm lý: biểu hiện những biến đổi bản trình nhận thức, tình cảm, ý chí, nhu cầu, nếp sống, thói quen, … - nhất là sự hình thành thuộc tính tâm lý mới của nhân cách Sự phát triển về mặt xa hội biểu hiện việc tích cực, tự giác tham gia vào mặt khác của đời sống xa hội, cũng những thay đổi việc cư xử với những người xung quanh CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI 2.1 THỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI Trong bối cảnh mơ cửa và toàn cầu hóa hiện nay, hầu hết gia đình đa bị thay đổi về mặt cấu trúc, nhiều công việc của gia đình được thiết chế xa hội đảm nhận với sự đầu tư của nhà nước Như thế giáo dục gia đình dường bị xem nhẹ, phụ thuộc chủ yếu vào hệ thống giáo dục nhà trường và xa hội Kinh tế gia đình dựa vào sự phát triển của xí nghiệp, quan quản lý và điều khiển Tình trạng khủng hoảng kinh tế kéo dài, đời sống người dân không được đảm bảo đa phần nào gây trơ ngại lớn cho giáo dục gia đình và khó khăn việc hình thành và phát triển nhân cách cho người 2.1.1 Sự ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường Dưới tác động của nền kinh tế thị trường, quan hệ mua bán, sức mạnh của đồng tiền đa làm ảnh hương mạnh mẽ tới quan hệ gia đình, dẫn đến giá trị gia đình ngày càng bị xói mòn về đạo đức, nhân cách, lối sống, văn hóa giao tiếp và ứng xử… Không ít gia đình đa bị cuốn theo vòng xoáy của nền kinh tế thị trường, chỉ lo làm giàu mà buông lỏng chăm sóc trẻ, đặc biệt là quan tâm đến việc học tập của mình.Nhiều gia đình làm ăn thua lỗ, phi pháp, phá sản, bị lừa đảo,… gây nên nợ nần chồng chất cũng đa tạo nên một bầu không khí u ám, căng thẳng, nặng nề giữa thành viên gia đình, vì thế mà ảnh hương đến chất lượng chăm sóc và giáo dục 2.1.2 Việc giáo dục gia đình được các bậc cha mẹ quan tâm vẫn gặp khó khăn, trở ngại Các bậc làm cha làm mẹ mong muốn quan tâm và giáo dục mình theo những hướng tích cực, lành mạnh nhất, song không phải gia đình nào cũng làm được, nhất là ngày đất nước phát triển, đòi hỏi người phải lao động để kiếm sống nên rất dễ sa vào làm ăn hăng say mà quên mất tới việc nên giáo dục theo cách thế nào mới là hợp lý Một số gia đình chỉ mải lo kiếm tiền để tổ ấm của mình có một cuộc sống sung túc về sau, và họ cho rằng nếu có tiền sẽ có được tất cả, đó có cả tình cảm Vì suy nghĩ đó mà họ giao phó của mình cho nhà trường và xa hội giáo dục, vì bản thân họ không hề có thời gian và không hề có sự tận lực với vấn đề quan trọng này Chính những bậc cha mẹ ấy và sẽ làm mất những giá trj đạo đức tốt đẹp của gia đình và xa hội, nên không thể có chuyện họ sẽ nuôi dạy mình một cách tốt nhất Không những cha mẹ thiếu sự gần gũi và giáo dục mà cả những đứa trẻ gia đình ấy cũng bị thiếu hụt về mặt tình cảm Có những gia đình từ ban đầu đa khó khăn, phải mưu sinh, kiếm sống từng ngày, nên cha mẹ phải dành hết thời gian cho công việc Sống điều kiện ấy, đứa trẻ không những bị thiếu hụt về mặt tình cảm, mà lẫn đời sống vật chất, dễ bị sa nga vào những cám dỗ bên ngoài Nhiều gia đình bố hoặc mẹ vì nợ nần nhiều nên đâm cáu gắt, trơ nên say xỉn, đánh đập cái, ăn chơi suốt ngày…hàng xóm xung quanh chỉ là những người thiếu học thức, đàn đúm, vũ phu,… thì sống môi trường thế, trẻ sẽ bị lây nhiễm thói hư, tật xấu của bố mẹ và cả những người xung quanh mình Nhưng điều đáng chú ý là cha mẹ chỉ quan tâm đến kết quả học tập, làm bài và học bài nhà, trường mà quên công việc giáo dục uốn nắn những hành vi về đạo đức, cách ứng xử, lối sống cho mình Ngược lại với gia đình trên, có những gia đình lại áp dụng phương pháp quản lý một cách khắt khe, cấm đoán và buộc mình phải làm theo những điều mà bản thân họ muốn, không cho giao du với bạn bè, hạn chế ngoài tiếp xúc với xa hội… những hành vi, hoạt động riêng tư của gọi điện thoại, nhắn tin, chơi với đều được cha mẹ quản lý và kiểm soát một cách nghiệm ngặt, đáng Việc quản lý vậy đa phần nào tác động một cách tiêu cực đến những đứa trẻ, khiến chúng trơ nên thụ động, cảnh giác, nhu nhược, ỷ lại, thiếu tự tin, can đảm và một số trường hợp càng cấm đoán chúng thì chúng lại càng chống đối lại, để thoát khỏi sự quản lý của gia đình, mong tìm kiếm sự tự do, thoải mái cho bản thân Hành động liều lĩnh đó còn nguy hiểm việc gia đình dùng mọi cách để kiểm soát mình Những gia đình thiếu sự hòa thuận, yêu thương, quan tâm lẫn cũng là một những nguyên nhân dẫn đến sự lệch lạc về suy nghĩ, lối sống cũng nhân cách của thiếu niên hiện nay.Cha mẹ, anh chị em gia đình, họ hàng không hề quan tâm đến nhau, mỗi người tìm kiếm sự tự ngoài xa hội, công việc, bạn bè, thì thả lỏng, buông xuôi, chúng thích làm gì thì làm miễn không gây tiếng xấu cho gia đình thì không vấn đề gì Những đứa trẻ ấy thiếu sự giáo dục và quản lý đúng mức, lâu dần sẽ khiến trẻ mất niềm tin vào gia đình, vào cách nuôi dạy của cha mẹ, từ đó mà dễ hư hỏng, sa nga vào những đường xấu Sự tan vỡ của gia đình gây nỗi bất hạnh không gì có thể bù đắp được cho những đứa con, đẩy chúng vào hoàn cảnh hoảng loạn sợ hai về đời sống tình cảm Một số nhà nghiên cứu tâm lý học, giáo dục học đa chỉ rằng: Những đứa trẻ lớn lên những gia đình mà bố mẹ bất hòa, li dị, li thân thì nhân cách của chúng đều phát triển không bình thường Một sai lầm đáng báo động của bậc làm cha làm mẹ chính là sự thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức và kỹ giáo dục cái, dùng những hành vi bạo lực để trấn áp mình dẫn đến không giáo dục được mà lại còn đem lại kết quả trái ngược hoàn toàn Trong số ấy, không ít gia đình đa nuông chiều một cách nhu nhược, mù quáng, thỏa man những yêu cầu, đòi hỏi của vô điều kiện và cố gắng tạo cho chúng những thứ mà có thể giúp chúng có được cuộc sống sung sướng, nhàn hạ Những người cha mẹ, đa tự cho rằng cuộc đời họ đa khổ cực thì ít nhất đời của mình cũng phải được sung sướng người ta, để nó không bị tổn thương hay ghen tị với bạn bè cùng trang lứa Nhưng chính là một quan niệm sai lầm và hết sức cổ hũ gây nên tác hại vô cùng to lớn Một đứa trẻ được chiều chuộng từ nhỏ bao giờ cũng khó dạy những đứa khác Nếu chiều mức thì chúng lớn lên sẽ không thể tự mình làm được bất kể chuyện gì, phải phụ thuộc vào cha mẹ, những người khác, không có nghị lực, tự tin, không làm chủ được bản thân và dễ trơ thành nô lệ cho những ham muốn, ước nguyện thiếu lành mạnh, đứng đắn Sống một gia đình vậy, luôn được thỏa man những đòi hỏi vô điều kiện thì sớm hay muộn những đứa trẻ đó cũng rơi vào đường hư hỏng, trơ nên lười nhác, thụ động, thiếu vị tha, ích kỉ, chỉ nghĩ đến lợi ích của cá nhân và đặt quyền lợi của mình lên hàng đầu, chúng sẽ coi thường lao động và không tỏ biết ơn công sức nuôi dạy và giáo dục của cha mẹ mình Trái với sự chiều chuộng, một số gia đình lại chọn cách dùng roi vọt một cách khắc nghiệt để kìm ham sự phá phách và tính bướng bỉnh của mình.Họ cho rằng đó là một cách giáo dục có khoa học “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ngào” Có những người cha mẹ vốn bản tính cộc cằn, tàn nhẫn, hễ mình có hành vi lệch lạc với những quy chuẩn đưa thì họ sẽ đay nghiến, mắng nhiếc và đánh đập không thương tiếc Tình trạng vậy đáng để cho xa hội phải lên án và trừng phạt Điều Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam qui định: trẻ em được nhà nước và xa hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng thân thể, nhân phẩm và danh dự, được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình về những vấn đề có liên quan Yêu thương đó là điều mà bậc làm cha mẹ cũng mong muốn và cố gắng làm tốt vai trò đó muốn nên người, thành đạt thì phải có những kiến thức và kĩ cần thiết về phương pháp giáo dục người sơ khoa học, thì mới có thể xây dựng được một người phù hợp với mong muốn của xa hội Những cách giáo dục hà khắt hay sự nuông chiều một cách vô lý sẽ chỉ khiến cho sự giáo dục càng đem lại kết quả ngược lại, và với nền tảng giáo dục vậy sẽ chính là nguyên nhân làm cho mình bước vào đường đời một cách khó khăn và lệch lạc nhất Thực trạng đáng lo ngại nữa đó là có một số gia đình thiếu gương mẫu đa làm ảnh hương đến trình hình thành và phát triển nhân cách của Sống một gia đình mà ba mẹ là những người không tốt, buôn gian, bán lận, nghiện cờ bạc, rượu chè thì họ sẽ làm tổn hại nhiều đến mặt nhân cách của đứa trẻ Bản thân họ không tốt thì không thể giáo dục được tốt Cha mẹ xấu, xấu là chuyện tất nhiên, cha mẹ tốt mà hư hỏng thì đó mới là vấn đề đáng quan tâm 2.1.3 Ảnh hưởng của Khoa học – công nghệ Với sự phát triển của khoa học công nghệ, kỹ thuật, mà đa xuất hiện nhiều hình thức vui chơi, giải trí, sách báo, truyện tranh tràn lan thu hút lượng lớn trẻ vị thành niên khiến chúng chỉ chăm chăm vào đó mà lười hoạt động, thể thao Không những thế mà còn khiến chúng trơ nên ít tiếp xúc với bên ngoài, sự phát triển nhân cách không được hoàn thiện… Theo lối phong cách của phương Tây, hình thức internet, tạp chí đa khiến cho một số đại bộ phận giới trẻ có những cách nói năng, hành vi, cư xử không đúng mực, lệch lạc so với lứa tuổi của chúng Đó chính là một dấu hiệu xấu làm mất vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam Những cách nói thiếu lễ phép, nói trống không, chửi thề, cướp lời người khác diễn rất phổ biến Cách ăn nói hiện của thiếu niên hết sức tùy tiện, ăn mặc lố lăng, không ít trẻ đua đòi theo mốt này, mốt kia, tóc xanh, đỏ, vàng bất chấp điều kiện kinh tế gia đình thế nào và thái độ của xa hội Những điều đó bắt nguồn từ môi trường sống và cách giáo dục của gia đình 10 CHƯƠNG VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI 3.1 VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH Giáo dục gia đình có vai trò to lớn đối với mỗi cá nhân việc hình thành và phát triển nhân cách của người thông qua vai trò và chức của nó Nuôi dưỡng và giáo dục có tầm quan trọng đặc biệt đối với mỗi cá nhân từ sinh đến từ gia cuộc đời mà thiết chế khác giáo dục, pháp luật, tôn giáo… không thể thay thế được Đối tượng của giáo dục gia đình không chỉ là trẻ em mà là tất cả thành viên gia đình chủ yếu là đối tượng chủ chốt và cần được giáo dục cả Giáo dục và nuôi dưỡng là hai yếu tố then chốt quyết định tạo nên tài và nhân cách của mỗi người Sự nuôi dạy trẻ sát nhất là gia đình, tiếp đến là xóm giềng và xa hội Nhân cách người bắt đầu hình thành từ lúc còn nằm bụng mẹ cho đến trương thành vẫn chưa dừng lại Lứa tuổi ấu thơ là giai đoạn quan trọng trình hình thành nhân cách của trẻ Nhân cách mặc dù chưa được thể hiện rõ ràng thông qua hành vi bắt trước hành động của người lớn trẻ em bắt đầu thâu nhận tất cả tương tác nhân – sinh – quan để hình thành nhân cách của mình 11 Gia đình,một chỗ dựa tinh thần vững trai cho có một cuộc sống ấm no,đầy đủ Gia đình đóng vai trò là trường học đầu tiên giáo dục nhân cách,đạo đức người.Trong đó vai trò của bậc làm cha làm mẹ là quan trọng cả.Giáo dục gia đình có tác động hình thành nhân cách cho trẻ Đó là kinh nghiệm sống của cha mẹ truyền dạy cho cháu qua hành vi ứng xử gia đình “Dạy từ thuơ còn thơ”, bậc cha mẹ cần thường xuyên giáo dục trẻ thái độ, cử chỉ, ăn nói lễ phép, tôn kính người trên, tôn sư trọng đạo, nhường nhịn lẫn để trương thành biết ơn sinh thành, nuôi dưỡng, chăm sóc ông bà, cha mẹ.Nhưng hết phải nói đến yếu tố tình cảm.Cha mẹ biết yêu thương,quan tâm đến mình sẽ tạo nên tâm trí người một niềm kính yêu vô bờ,một sự hiếu thảo tuyệt đối.Hiếu thảo,đó chính là giá trị nhân cách bản nhất mà cha mẹ tạo nên cho mình.Mọi cung cách,ứng sử,mối quan hệ giữa cha mẹ với và đối với sẽ hình thành nên sự bắt chước của cái.Nhân cách,đạo đức từ đó sẽ biến đổi theo Gia đình chính là nơi gìn giữ những giá trị đạo đức tốt đẹp tình yêu thương,đức hi sinh ,sự hiếu thảo,tinh thần đoàn kết,đùm bọc, Những giá trị nhân cách đó nếu được giáo dục kĩ cho thì sau này,con chúng ta sẽ hoàn thiện về tâm hồn,trơ thành một công dân tốt Trong mỗi gia đình vai trò của bố mẹ có vị trí quan trọng nhất.Theo truyền thống Việt Nam, đàn ông thường là chủ của gia đình Người cha là trụ cột, là biểu hiện của nhân cách văn hóa cao đẹp nhất để học tập và noi theo Còn người mẹ là chỗ dựa, là hạt nhân tâm lý chủ đạo, nguồn lửa sươi ấm yêu thương gia đình, nguồn tình cảm vô tận cho con.Cho nên gia đình là nôi văn hóa đầu tiên hình thành nhân cách cho trẻ 12 Thói quen, nếp sống mỗi gia đình du nhập vào đứa trẻ để rồi hình thành thói quen của chính nó.Sự bắt chước đầu tiên là từ bậc sinh thành nó Vì thế mà người cha, người mẹ chính là tấm gương cho trẻ noi theo Cha mẹ là tấm gương sáng thì đứa trẻ sáng theo Cha mẹ là tấm gương mờ thì đứa trẻ sẽ mờ theo Ông cha ta có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” là triết lý kinh nghiệm từ ngàn đời Cha mẹ có vai trò nói cho trẻ biết vị thế của bản thân những vấn đề quan trọng Nhân cách tốt có được từ được sự giáo dục và tự học hỏi Nếu cha mẹ muốn trẻ phát huy những giá trị đạo đức cốt lõi, người lớn phải dạy cho trẻ biết họ tin tương vào điều gì và tại lại thế Trong cuộc sống hàng ngày, có rất nhiều hội để thảo luận với trẻ những vấn đề về đạo đức Giáo dục trẻ thái độ hành xử tốt bằng tấm gương người lớn Cần lưu ý thành viên gia đình có lối hành xử tốt nhà Hành xử tốt là quy tắc vàng mọi hành động Cho dù vấn đề đó là giao tiếp hay thái độ xa hội giản đơn khác, gốc rễ của vấn đề chính là sự quan tâm chăm lo thật sự lẫn của mỗi thành viên gia đình Vai trò của bậc cha mẹ không chỉ nằm đó mà còn việc giúp trẻ nhận thức được một hình mẫu nhân cách tốt là thế nào, tạo cho trẻ có những hoạt động gần gũi với gia đình, giới hạn tiền chi tiêu của trẻ, đọc cho trẻ nghe và giữ thói quen học văn gia đình… Tóm lại, gia đình có vai trò quan trọng đối với sự hình thành và phát triển nhân cách mỗi người Nếu nhân cách của người bao gồm hai mặt đức và tài, thì gia đình là nơi nuôi dưỡng đạo đức và gieo mầm tài Các bậc cha mẹ cần nhận thức đúng trách nhiệm của mình để giữ gìn hạnh phúc gia đình, xây dựng gia đình văn hóa: no ấm, bình đăng, tiến bộ và hạnh phúc Giáo dục gia đình là bước đầu tiên và quan trọng việc hình thành và phát triển nhân cách người Để giáo dục gia đình đạt 13 hiệu quả, đòi hỏi bậc cha mẹ một sự hy sinh lớn lao, không vụ lợi, không cần được đáp đền CHƯƠNG GIẢI PHÁP VỀ GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI 4.1 GIẢI PHÁP Các bậc cha mẹ nên là tấm gương cho noi theo Cha mẹ là tấm gương sáng thì sẽ sáng theo Cha mẹ là tấm gương mờ thì trẻ không thể được giáo dục tốt được Họ cần phải trang bị, nâng cao kiến thức và khả giáo dục Cha mẹ phải giáo dục theo một phương pháp hợp lý để chúng: - Biết sống vì mọi người, kính trên, nhường dưới, bao dung, độ lượng, vị tha, “ăn quả nhớ người trồng cây”, có trách nhiệm, bổn phận với bản - thân, cha mẹ dòng họ, bà lối xóm… Tạo dựng cho trẻ biết: tự chịu trách nhiệm trước cuộc đời, biết tự lập và - không ỷ lại Biết tránh xa mọi thói hư: không bon chen, đố kỵ, dùng mọi cách để hạ thấp giá trị của người khác xuống để họ phải thua mình, không đánh đập bạn bè, dùng những lời lẽ miệt thị… Ngoài giáo dục về mặt tâm lý và kỹ sống thì học tập người làm cha làm mẹ cũng cần phải: - Tạo mọi điều kiện, nếu hoàn cảnh và kinh tế gia đình cho phép, cho mục tiêu học tập và ước mơ của mình phương tiện học tập, thời gian - học tập, muốn học ngành gì, thi vào trường gì… Trao đổi và góp ý với về phương pháp và cách thức học tập 14 - Kiểm tra, quán xuyến, đôn đốc học hành, nên sử dụng biện pháp cương, nhu thích hợp để không cảm thấy là mình bị nặng nề và - bị quản lý chặt chẽ Giữ mối liên lạc giữa gia đình và nhà trường để có thể thường xuyên theo dõi việc học tập cũng tính cách và cách cư xử của trường Cha mẹ nên tôn trọng quyền tự quyết chính đáng của trẻ, tránh áp đặt mong muốn của mình vào cái, trẻ cần được đáp ứng đầy đủ về nhu cầu vật chất, tinh thần hợp lý của trẻ em xa hội ngày Bậc cha mẹ cũng cần phải học cách kiên nhẫn để làm công tác giáo dục từ từ thấm dần để tránh những thái độ nôn nóng, sốt ruột mà dẫn đến bạo hành trẻ khiến chúng sợ hai và tỏ thái độ tiêu cực Không nên giảng giải những lý lẽ cho trẻ một cách bừa bai, tùy tiện buột miệng hứa suông, nói dối, để lôi kéo trẻ vào một mục đích nào đó Nhiều trường hợp uy hiếp, dọa nạt, cưỡng chế trẻ để nó có thể làm theo những gì mà mình mong muốn là hoàn toàn sai lầm, làm vậy sẽ gieo những tính xấu vào nhân cách của Điều cần thiết hết là ta nên dùng cách mềm mỏng kết hợp với cứng rắn để có thể tuân thủ những điều đúng đắn mà chúng có trách nhiệm phải làm theo Những cha mẹ làm sai điều gì nên xin lỗi và nói rõ cho mình hiểu, không nên vì tự trọng cá nhân mà nghĩ rằng trẻ không có quyền được nghe lời xin lỗi hay giải thích từ mình, tránh trường hợp “giận cá chém thớt”.Không nên xúc phạm làm tổn hại đến tôi, lòng tự trọng của trẻ, chính điều đó sẽ làm mất động lực phát triền về mọi mặt của nó Khi làm sai điều gì, ta nên giải thích nhẹ nhàng cho chúng hiểu, không nên có thái độ đáng khiến chúng bị tổn thương và khó hiểu vấn đề 15 Trong lúc tức giận không nên có những hành vi ngược đai cái, rồi sau đó cảm thấy ân hận thì lại đổ lỗi cho những người xung quanh Không nên nói những lời lẽ thô tục, không văn hóa trước mặt vì lâu dần sẽ dễ dẫn đến cách nói ăn theo, bắt chước, hình thành nên một lỗ hỏng nhân cách của trẻ Cha mẹ phải xác định rõ mục đích giáo dục, nuôi dạy của mình thế nào để từ đó có những biện pháp và cách thức phù hợp Phân công vai trò của thành viên gia đình thế nào cho hợp lý và phương pháp sử dụng cách giáo dục đó sao, có đạt hiệu quả hay không Bậc cha mẹ nên tổ chức lối sống lành mạnh cho thành viên gia đình, tôn trọng nhân cách của cái, biết lắng nghe, chia sẽ, quan tâm và không áp đặt suy nghĩ của mình lên trẻ Thường xuyên nói chuyện để hiểu vê tâm lý, tình cảm của mình từ đó có những phương pháp giáo dục đúng cách Nên yêu thương và nghiêm khắc đúng nơi, đúng chỗ, đúng việc Luôn trau dồi cho một kỹ sống vững chắc bước đường tương lai Tạo điều kiện để phụ giúp công việc nhà, nâng cao giá trị yêu lao động Khuyến khích chơi loại thể thao có lợi cho sức khỏe đá bóng, cầu long, bơi lội, bóng chuyền… để phát triển hoàn thiện về mặt thể chất 16 CHƯƠNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO BẢN THÂN Qua đề tài nghiên cứa này, đa thấy được tầm quan trọng to lớn của vai trò giáo dục gia đình việc hình thành và phát triển nhân cách của người Những thực trạng đau lòng của nền giáo dục gia đình và thêm đồng lòng với những khó khăn mà bậc làm cha làm mẹ từng ngày từng giờ phải đảm đương Từ đề tài này nhận xa hội muốn phát triển thì phải có những gia đình tốt biết giáo dục để một phần nào đó giúp đỡ người phát triển nhân cách được toàn vẹn và hoàn thiện nhất Hình thành và phát triển nhân cách cũng cần phải kết hợp thêm nhiều yếu tố nhà trường, xa hội Là một sinh viên nhận thức được sự ảnh hương và ý nghĩa quan trọng của việc giáo dục gia đình việc hình thành và phát triển nhân cách cho người hiện 17 KẾT LUẬN Từ những kiến thức trên, một lần nữa chúng ta phải khẳng định một điều rằng dù là về lý luận hay thực tiễn thì vai trò của giáo dục gia đình việc hình thành và phát triển nhân cách của người là mối quan tâm hàng đầu hiện và cần có sự đầu tư một cách kỹ lưỡng và chặt chẽ nữa Vai trò của giáo dục gia đình có ý nghĩa và tầm ảnh hương rất quan trọng không chỉ riêng bản thân mỗi cá nhân, gia đình, mà còn của cả toàn xa hội Không chỉ bậc phụ huynh gia đình phải có trách nhiệm nữa mà mỗi cá nhân chúng ta còn cần phải có sự nỗ lực, cố gắng từ bản thân để không ngừng hoàn thiện và phát triển nhân cách của mình theo chiều hướng tích cực, lành mạnh Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo Bùi Văn Vân cùng thầy Hoàng Thế Hải đa tận tình hướng dẫn và giúp đỡ, để có thể hoàn thành bài tiểu luận Nếu có sự thiếu sót bài làm này, mong thầy chỉ bảo để những lần sau hoàn thiện tốt nữa bài làm của mình 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu từ sách giáo khoa Giáo trình giáo dục học đại cương – Bùi Văn Vân Tài liệu từ nguồn internet http://www.tamly.com.vn http://vi.wikipedia.org 19
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO DỤC GIA ĐÌNH., GIÁO DỤC GIA ĐÌNH., GIÁO DỤC GIA ĐÌNH.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay