Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển thái nguyên

138 143 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:46

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH DƢƠNG THẾ QUANG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH DƢƠNG THẾ QUANG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS TRIỆU ĐỨC HẠNH THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu riêng tôi, chƣa công bố nơi Mọi số liệu sử dụng luận văn thông tin xác thực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Thái Nguyên, tháng 01 năm 2015 Tác giả luận văn Dƣơng Thế Quang Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Đảng ủy, Ban giám hiệu Trƣờng Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh, Phòng Đào tạo tạo điều kiện tốt cho suốt thời gian học tập Tôi xin chân thành cảm ơn Đảng ủy, Ban giám đốc Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên, chi nhánh Nam Thái Nguyên nơi công tác thời gian qua, giành cho điều kiện tốt để học tập hoàn thành luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Tiến sĩ Triệu Đức Hạnh, ngƣời thầy hƣớng dẫn giúp có phƣơng pháp nghiên cứu đắn, nhìn nhận vấn cách khoa học, logic qua giúp cho đề tài có ý nghĩa thực tiễn khả thi Tôi xin đƣợc gửi lời cảm ơn tới khách hàng giúp nắm bắt đƣợc thực trạng, nhƣ vƣớng mắc công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên Cảm ơn bố, mẹ, vợ, gái, bạn bè đồng nghiệp ngƣời bên động viên, chia sẻ giúp đỡ Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 01 năm 2015 Tác giả luận văn Dƣơng Thế Quang Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục luận văn Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM 1.1 Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Ngân hàng thƣơng mại rủi ro hoạt động ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.1.3 Công tác Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 14 1.1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 27 1.2 Cơ sở thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thƣơng mại 32 1.2.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số nƣớc giới 32 1.2.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng thƣơng mại nƣớc 34 1.2.3 Bài học kinh nghiệm rút cho BIDV Thái Nguyên 36 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.1 Các câu hỏi nghiên cứu 40 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 40 2.2.1 Phƣơng pháp luận 40 2.2.2 Các phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể 40 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 51 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CÔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN THÁI NGUYÊN 53 3.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Thái Nguyên 53 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Thái Nguyên 53 3.1.2 Mô hình tổ chức nhân Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Thái Nguyên 58 3.1.3 Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Thái Nguyên giai đoạn 2011-2013 60 3.2 Hoạt động tín dụng Công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Thái Nguyên 66 3.2.1 Hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Thái Nguyên 66 3.2.2 Công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Thái Nguyên 68 3.3 Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Thái Nguyên 92 3.3.1 Kết 92 3.3.2 Hạn chế nguyên nhân 93 Chƣơng 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN THÁI NGUYÊN 100 4.1 Quan điểm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Thái Nguyên 100 4.2 Định hƣớng hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Thái Nguyên 101 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 4.3 Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Thái Nguyên 103 4.3.1 Nhóm giải pháp nhận dạng rủi ro tín dụng 103 4.3.2 Nhóm giải pháp đo lƣờng rủi ro tín dụng 106 4.3.3 Nhóm giải pháp quản lý kiểm soát rủi ro tín dụng 108 4.3.4 Nhóm giải pháp tài trợ rủi ro tín dụng 113 4.3.5 Hoàn thiện sách quy trình quản trị rủi ro tín dụng 113 4.3.6 Các giải pháp khác 115 4.4 Kiến nghị 117 4.4.1 Kiến nghị Chính phủ 117 4.4.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nƣớc 119 KẾT LUẬN 121 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 122 PHỤ LỤC 124 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT BQ : Bình quân CBCNV : Cán công nhân viên CBTD : Cán tín dụng CK : Cuối kỳ CNH-HĐH : Công nghiệp hóa - đại hóa CNXH : Chủ nghĩa xã hội DN : Doanh nghiệp ĐT&PT : Đầu tƣ phát triển LNTT : Lợi nhuận trƣớc thuế NHBL : Ngân hàng bán lẻ NHNN : Ngân hàng nhà nƣớc NHTM : Ngân hàng thƣơng mại QHKH : Quan hệ khách hàng QLRRTD : Quản lý rủi ro tín dụng QTRRTD : Quản trị rủi ro tín dụng RRTD : Rủi ro tín dụng SXKD : Sản xuất kinh doanh TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thƣơng mại cổ phần TNHH : Trách nhiệm hữu hạn XD : Xây dựng XDCB : Xây dựng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Phân bố khách hàng điều tra theo khu vực 43 Bảng 2.2: Bảng diễn giải biến độc lập 49 Bảng 2.3: Một số tiêu đánh giá chất lƣợng tín dụng 51 Bảng 3.1 Kết kinh doanh BIDV Thái Nguyên năm 2011-2013 63 Bảng 3.2 Kết hoạt động kinh doanh BIDV Thái Nguyên năm 2011 - 2013 65 Bảng 3.3: Tỷ trọng cấu nợ Chi nhánh 67 Bảng 3.4: Phân loại Nợ hạn theo thời gian 67 Bảng 3.5: Phân loại đối tƣợng khách hàng 68 Bảng 3.6: Cơ cấu mẫu nghiên cứu 69 Bảng 3.7: Phân loại khách hàng theo Hệ thống định hạng tín dụng nội BIDV 85 Bảng 3.8: Nhóm nợ BIDV phân theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội 92 Bảng 3.9: Mô hình phân tích SWOT 98 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Biểu đồ 3.1 Tăng trƣởng huy động vốn ngân hàng có thị phần lớn địa bàn qua năm 2011-2013 64 Biểu đồ 3.2 Tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng ngân hàng có thị phần lớn địa bàn qua năm 2011-2013 65 Biểu đồ 3.3 Phân loại Nợ hạn DNXL từ năm 2011 đến năm 2013 67 Sơ đồ 3.1: Tổng quan phƣơng pháp chấm điểm 81 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 114 quan để tăng cƣờng tính pháp lý, tạo đồng bộ, quán hoàn chỉnh hệ thống sách tín dụng BIDV Khi xây dựng văn phải xin ý kiến tất đơn vị có sử dụng tổ chức hội thảo, trao đổi để tránh việc xây dựng văn nhƣng đơn vị không sử dụng đƣợc - Quy trình QTRRTD cần thiết không đảm bảo tính hiệu khoa học hoạt động QTRRTD mà sở để đảm bảo phối hợp phận chức kinh doanh khác QTRRTD tác nghiệp cụ thể mà trình gồm nhiều công đoạn khác nhau, chịu ảnh hƣởng lẫn nhau: kết công đoạn sở để tiến hành công đoạn Xây dựng quy trình QTRRTD mang tính tổng thể, liên kết đơn vị gắn trách nhiệm cho đơn vị trình QTRRTD Do vậy, quy trình cần phải rõ bao gồm bƣớc cụ thể: i) thu thập thông tin báo cáo phòng chức hoạt động tín dụng tiến hành; ii) Nhận dạng RRTD phát sinh loại hoạt động tín dụng cụ thể; iii) Phân tích đo lƣờng mức độ tổn thất xảy để trích lập quỹ dự phòng xác định chi phí, lợi ích; iv) Báo cáo kết phân tích đề xuất lựa chọn nghiệp vụ kinh doanh kèm với phân tích lợi ích rủi ro; v) Xây dựng biện nghiệp vụ kiểm soát RRTD Quy trình QTRRTD đƣợc hoàn thành phát hành dƣới hình thức cẩm nang nghiệp vụ để cán công nhân viên dễ dàng sử dụng Sau đƣa vào áp dụng đƣợc bổ sung hoàn thiện thƣờng xuyên để đảm bảo tính phù hợp với thay đổi ngân hàng nhƣ môi trƣờng kinh tế - xã hội pháp lý - Thực sửa đổi bổ sung số quy định, quy trình, quy chế tín dụng thiếu chƣa phù hợp với tình hình thực tế BIDV nhƣ: Quy trình cho vay dự án; quy chế xếp hạng tín dụng dự án; hƣớng dẫn cho vay bổ sung vốn lƣu động; hƣớng dẫn phƣơng pháp tính toán tiêu tài dự án nhƣ IRR, NPV, ROA, ROE ; Xây dựng hệ thống dấu hiệu nhận biết khoản nợ có vấn đề nhằm phục vụ cho việc nhận dạng đánh giá RRTD có hiệu Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 115 - Khi quy trình thay đổi, cần có tập huấn cho chi nhánh việc vận dụng quy trình ban hành, công khai quy trình cho vay phải phổ biến cho khách hàng biết quy trình thay đổi, đồng thời BIDV Thái Nguyên cần tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng việc vay vốn 4.3.6 Các giải pháp khác 4.3.6.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán Nhƣ phần hạn chế công tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV Thái Nguyên việc phát triển, đào tạo nguồn nhận lực cho BIDV Thái Nguyên điều quan trọng Có thể nói trách nhiệm công tác đào tạo nguồn nhân lực cho toàn hệ thống BIDV (tại hội sở chính, chi nhánh đơn vị trực thuộc khác) Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam trung ƣơng BIDV phải có chiến lƣợc sách đào tạo cụ thể để tạo điều kiện, tiền đề động lực cho toàn hệ thống thực nâng cao đạo đức, trình độ cho đội ngũ cán nhân viên Đào tạo từ đến chuyên sâu nghiệp vụ cụ thể, đối tƣợng khách hàng có đặc điểm đặc thù sản xuất kinh doanh cụ thể Tổ chức buổi hội thảo chuyên đề trao đổi học kinh nghiệm liên quan đến tín dụng Cập nhật kiến thức nghiệp vụ tập huấn quy định pháp luật Ngoài ra, cần tổ chức đội ngũ giảng dạy chuyên gia bên ngoài, cán chuyên viên tín dụng có kinh nghiệm ngân hàng, biên soạn cập nhật giáo trình giảng dạy mang tính thực tiễn, trang bị tốt sở vật chất, phƣơng tiện giảng dạy, tổ chức kiểm tra nghiêm túc, khuyến khích tinh thần học tập chế khen thƣởng đề bạt Tăng cƣờng công tác đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi tiêu chuẩn cán đồng thời phải có sách thu hút ngƣời có lực vào làm việc, bố trí sử dụng cán hợp lý, riêng cán tín dụng cần xây dựng quy chế thƣởng phạt rõ ràng nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm Chú trọng nâng cao mức độ hiểu biết cán tín dụng đặc thù ngành nghề kinh doanh khách hàng Đối với khoản vay lớn, phức tạp tài trợ dự án đầu tƣ, nên xem xét cần thiết phải có hỗ trợ tăng cƣờng chuyên gia am tƣờng lĩnh vực tài trợ cho vay để xác định đƣợc nhu cầu Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 116 vốn, phân tích đƣợc đầy đủ loại rủi ro Xuất phát từ tình hình thực tế nêu trên, để hạn chế rủi ro cho vay, đến lúc cần phải trọng nhiều hơn, đòi hỏi cao hơn, có thái độ rõ ràng cán ngân hàng:  Về lực công tác: yêu cầu cán ngân hàng, đặc biệt cán cán liên quan đến công tác cho vay phải thƣờng xuyên nghiên cứu, học tập nắm vững thực quy định hành mà phải không ngừng nâng cao lực công tác, khả phát ngăn chặn thủ đoạn lợi dụng khách hàng  Về phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm: yêu cầu cán ngân hàng phải tự tu dƣỡng phẩm chất đạo đức, nêu cao ý thức trách nhiệm công việc Cán cƣơng vị cao, phải gƣơng mẫu việc thực quy chế cho vay; quy định bảo đảm tiền vay; quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng văn có liên quan khác  Cần quan tâm nhiều đến việc đào tạo, bồi dƣỡng, nâng cao trình độ tạo điều kiện thuận lợi cho cán công tác, đồng thời phải vào kết công tác họ để có đãi ngộ, đối xử công bằng: Đối với cán có thành tích xuất sắc, cần biểu dƣơng, khen thƣởng vật chất lẫn tinh thần tƣơng xứng với kết họ mang lại, kể việc nâng lƣơng trƣớc hạn đề bạt lên đảm nhiệm vị trí cao Đối với cán có sai phạm, tùy theo tính chất, mức độ mà giáo dục thuyết phục phải xử lý kỷ luật Có nhƣ vậy, kỷ cƣơng hoạt động tín dụng uy tín ngân hàng ngày nâng cao mà chất lƣợng tín dụng chắn đƣợc cải thiện đáng kể  Thƣờng xuyên liên kết, tổ chức khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ,các khóa chuyên đề nâng cao trình độ Nếu chƣa gửi ngƣời đào tạo kịp đào tạo chỗ, giảng viên lãnh đạo Phòng hay chuyên viên có kinh nghiệm  Rèn luyện nâng cao khả ngoại ngữ để phục vụ nhóm khách hàng có vốn đầu tƣ nƣớc  Gửi cán đào tạo nƣớc ngoài, học hỏi kinh nghiệm ngân hàng có uy tín khu vực Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 117  Chọn cán có lực làm cán nguồn, tập trung đào tạo có sách đãi ngộ thích hợp để đảm bảo khung nhân đƣợc ổn định bên cạnh nhân Xây dựng sách đãi ngộ nhân để đảm bảo trì đủ nguồn nhân lực có chất lƣợng đảm trách hoạt động tín dụng ngân hàng 4.3.6.2 Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin tín dụng ngân hàng Tiếp tục triển khai thành công dự án đại hóa công nghệ ngân hàng giai đoạn nhằm tạo điều kiện mở rộng đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đồng thời thông qua hệ thống công nghệ thông tin đại giúp cho khai thác hiệu nhiều công nghệ hoạt động quản lý kinh doanh; ứng dụng rộng rãi sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử đại sở nhu cầu thực tế khách hàng, đƣa nhiều sản phẩm có tính cạnh tranh cao Hệ thống công nghệ thông tin đại giúp cho việc thu thập xử lý thông tin khách hàng, thông tin quản trị, hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội đƣợc nhanh chóng, cập nhật kịp thời, giúp cho Ban lãnh đạo ngân hàng nhƣ phận tác nghiệp tiếp cận đƣợc nguồn thông tin tin cậy, có hệ thống cách nhanh chóng thuận lợi, đồng thời nâng cao hiệu lực chất lƣợng công tác điều hành, kiểm tra, giám sát nội để phát sớm dấu hiệu rủi ro có biện pháp giải hữu hiệu, bảo đảm an toàn hệ thống tốt Hoàn thiện hệ thống lƣu trữ cập nhật hóa thông tin khách hàng vay vốn toàn hệ thống làm sở BIDV Thái Nguyên theo dõi đánh giá, phân tích chấm điểm phân loại khách hàng, nhằm nâng cao chất lƣợng tín dụng Hoàn thiện hệ thống thông tin, phòng ngừa rủi ro hệ thống BIDV Thái Nguyên kết hợp với thu thập thông tin từ CIC để thực tốt vai trò hỗ trợ cung cấp, cảnh báo thông tin có chất lƣợng cho công tác thẩm định tín dụng, theo dõi diễn biến khoản vay 4.4 Kiến nghị 4.4.1 Kiến nghị Chính phủ - Quốc hội cần xây dựng hệ thống sách đồng bộ, quán, có định hƣớng lâu dài nhằm tạo môi trƣờng kinh tế ổn định Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 118 Trƣớc hết Quốc hội cần có sách, biện pháp nhằm đảm bảo môi trƣờng kinh tế ổn định cho hoạt động doanh nghiệp, có ngân hàng TCTD khác Quốc hội cần xây dựng đƣợc định hƣớng phát triển cách đồng bộ, tránh tình trạng thƣờng xuyên thay đổi Chính phủ nên có bƣớc đệm có giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn có chuyển đổi, điều chỉnh chế sách liên quan đến toàn hoạt động kinh tế Bên cạnh đó, Chính phủ cần có biện pháp nhằm bảo vệ hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nƣớc, điều chỉnh tăng cƣờng hiệu lực pháp lực sách bảo vệ thuế, sách bảo trợ sản xuất nƣớc, sách ngăn chặn hàng nhập lậu… - Chính phủ cần có biện pháp hoàn thiện môi trƣờng pháp lý Điều kiện môi trƣờng pháp lý thuận lợi quan trọng hoạt động NHTM Trong việc hoàn thiện môi trƣờng pháp lý, cần đặc biệt ý tới việc hoàn thiện văn pháp luật tài sản chấp, văn nhiều bất cập, việc xác định quyền sở hữu tài sản dung làm chấp Chính phủ tạo dễ dàng việc lý tài sản chấp doanh nghiệp, tƣ nhân có nợ hạn không trả đƣợc - Quốc hội cần thƣờng xuyên đƣa vào chƣơng trình soạn thảo ban hành luật kế toán thống kê, kiểm toán phù hợp với kinh tế đa dạng nhiều thành phần Cùng với việc hoàn thiện pháp lệnh cần nghiêm minh xử lý doanh nghiệp vi phạm pháp lệnh để tránh tái phạm - Quốc hội cần có biện pháp tăng cƣờng hiệu lực quan bảo vệ pháp luật, tránh tình trạng nhiều thủ tục rƣờm rà gây thời gian tiền bạc cho phía ngân hàng việc khởi kiện Cần phải có phối hợp đồng ban nghành hữu quan việc xử lý nợ tồn đọng Về phía Chính phủ cần có văn hƣớng dẫn cụ thể có hội thảo nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm ban ngành liên quan việc xử lý nợ tồn đọng đặc biệt đơn vị: Toà án nhân dân tối cao, viện kiểm soát nhân dân tối cao, Bộ công an, tra nhà nƣớc, Bộ tài chính, Bộ tƣ pháp để ngân hàng góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 119 - Chấn hoạt động hệ thống doanh nghiệp Trƣớc hết, cần nhanh chóng chấn chỉnh việc cấp phép hoạt động kinh doanh doanh nghiệp mới, đặc biệt công ty trách nhiệm hữu hạn Doanh nghiệp đƣợc cấp phép phải đảm bảo đƣợc điều kiện vốn, sở vật chất phục vụ kinh doanh, cán điều hành có đủ lực phẩm chất có phƣơng án kinh doanh khả thi Đồng thời không đƣợc buông lỏng việc kiểm tra, giám sát sau doanh nghiệp đƣợc cấp giấy phép thành lập Cải thiện môi trƣờng thu hút vốn đầu tƣ, bao gồm đầu tƣ nƣớc vào kinh tế khu vực ngân hàng Xem xét biểu thuế phù hợp NHTM sở so sánh với loại hình kinh doanh khác Nâng cao tính minh bạch thông tin tất tổ chức thông qua ứng dụng chuẩn mực kế toán quốc tế Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) ban hành 19932003, IAS đƣợc sửa đổi nhiên Việt Nam chƣa cập nhật thay đổi Xây dựng công ty định mức tín nhiệm: công ty CRA giúp phân tích đánh giá ngành kinh tế, phân tích tiền tệ, phân tích chƣơng trình đầu tƣ Chính phủ hoạch định phát triển ngành Tuy nhiên CRA Việt Nam giai đoạn sơ khai 4.4.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nước Trong thời gian tới, tiếp tục hoàn thiện môi trƣờng pháp lý cho hoạt động tín dụng ngân hàng nhƣ quy chế cho vay đảm bảo tiền vay sở đảm bảo an toàn cho hoạt động tín dụng, bảo vệ quyền lợi cho tổ chức tín dụng, quy định trách nhiệm tổ chức tín dụng việc nghiêm túc thực quy chế cho vay, hạn chế thủ tục pháp lý phức tạp NHNN thực thi sách nhằm trì ổn định hoạt động NHTM, tiếp tục chế giới hạn dƣ nợ tín dụng, quy định tỷ lệ sử dụng vốn huy động ngắn hạn cho vay dài hạn Nghiêm túc xử phạt TCTD không tuân thủ nhƣ báo cáo nợ hạn, cho vay 15% vốn tự có… NHNN cần thiết lập kênh thông tin đáng tin cậy cho NHTM doanh nghiệp Hiện nay, kênh thông tin lớn NHNN trung tâm thông tin Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 120 tín dụng CIC, yêu cầu đặt thời gian tới thông tin cần bao hàm toàn lịch sử vay vốn khách hàng TCTD, đồng thời có phân tích thông tin tổng hợp để giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng Để làm đƣợc điều này, NHNN yêu cầu NHTM phải cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ thông tin tín dụng bao gồm thông tin ngƣời vay, báo cáo tài khách hàng, số tiền vay, tình hình vay trả, tài sản đảm bảo Nghiên cứu thành lập trung tâm trực thuộc NHNN nhằm xếp hạng doanh nghiệp thông qua việc đánh giá tình hình kinh doanh, quy mô hoạt động, tính điểm xếp hạng Điều giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin để đánh giá tình hình doanh nghiệp Nâng cao vai trò kiểm tra chỗ tổ chức tín dụng nhằm giám sát, ngăn ngừa cảnh báo kịp thời rủi ro tín dụng Thực tế cho thấy hoạt động tra NHNN chƣa phát huy cao hiệu hoạt động, chủ yếu tập trung vào kiểm tra tính tuân thủ phát luật hoạt động ngân hàng mà chƣa có đánh giá cách có hệ thống, chƣa có bô tiêu chuẩn để đánh giá cách toàn diện Vì vậy, thời gian tới hoạt động tra cần thực giải pháp: Cần thực phối hợp giám sát từ xa tra chỗ, hoạt động giám sát đóng vai trò trọng yếu có cảnh báo tới TCTD NHNN cần thực quy định tra, kiểm tra , kiểm soát nội NHTM để tạo môi trƣờng hoạt động phù hợp tra ngân hàng Xây dựng tiêu chí cụ thể đánh giá rủi ro tra nhà nƣớc để đánh giá đồng chất lƣợng tín dụng NHTM Nâng cao chất lƣợng, trình độ nghiệp vụ đội ngũ tranh tra ngân hàng Tiếp cận chuẩn mực thông lệ quốc tế, vận dụng nguyên tắc Basel quản trị rủi ro tín dụng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 121 KẾT LUẬN Hoạt động tín dụng ngân hàng luôn hàm chứa rủi ro Trong giai đoạn nay, Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Thái nguyên nhƣ NHTM đứng trƣớc nguy rủi ro tín dụng cao áp lực cạnh tranh ngày lớn Vì xây dựng hệ thống quản trị rủi ro với tiêu chuẩn an toàn tín dụng hiệu quả, lành mạnh yêu cầu cấp bách đƣợc đặt NHTM Việt Nam Rủi ro tín dụng mang tính đa dạng, khó định lƣợng nhiều nguyên nhân Rủi ro tín dụng gây thất thoát vốn, giảm uy tín vị ngân hàng Trên sở nghiên cứu lý thuyết nhƣ thực tế công tác QTRRTD BIDV nói chung BIDV Thái nguyên, Luận văn giải đƣợc số vấn đề sau: Thứ nhất: Về mặt sở lý luận, Luận văn nghiên cứu sở phƣơng pháp luận để nghiên cứu vấn đề rủi ro tín dụng công tác QTRRTD Thứ hai: Về mặt thực tiễn, Luận văn nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng công tác QTRRTD BIDV giai đoạn 2011 - 2013 Về bản, công tác QTRRTD BIDV Thái nguyên đạt đƣợc số thành công nhƣ: BIDV Thái nguyên xây dựng đƣợc cấu tổ chức máy quản lý, hệ thống quy trình hƣớng dẫn nghiệp vụ tốt để hạn chế rủi ro tín dụng Tuy nhiên, Công tác QTRRTD BIDV Thái nguyên tồn số hạn chế nhƣ BIDV Thái nguyên chƣa xây dựng đƣợc chiến lƣợc QLRR dài hạn; chƣa có phƣơng pháp để ƣớc tính đƣợc mức độ tổn thất mà BIDV Thái nguyên chấp nhận đƣợc; tồn yếu nhân QTRRTD quy trình hƣớng dẫn tác nghiệp, Thứ ba: Xuất phát từ việc phân tích thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng BIDV Thái nguyên, tác giả vận dụng lý luận rủi ro tín dụng phân tích thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV Thái nguyên giai đoạn 2010 - 2013 để đề giải pháp đề xuất mang tính thực tiễn để nâng cao chất lƣợng hoạt động QTRRTD BIDV Thái nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 122 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A - Tài liệu tham khảo tiếng Việt Kim Anh (2005), Bàn giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng, Tạp chí Ngân hàng Số Chuyên đề nâng cao lực quản trị rủi ro Trƣơng Ngọc Anh (2005), Quản lý rủi ro tổ chức tín dụng hoạt động giám sát, tra việc quản lý rủi ro đó, Tạp chí Ngân hàng Số Nguyễn Hữu Đƣơng (2010), Đẩy mạnh hoạt động thông tin tín dụng nhân tố quan trọng góp phần nâng cao chất lƣợng quản trị rủi ro ngân hàng thƣơng mại Việt Nam, Trung tâm thông tin tín dụng, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam Phan Thị Thu Hà (2007), Ngân hàng thương mại, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Phan Thị Thu Hà (chủ biên) (2004), Giáo trình ngân hàng thương mại, Nxb Thống kê, Hà Nội Đinh Tuấn Hồng (2011), Một số vấn đề quản trị rủi ro tín dụng BIDV, Tạp chí Đầu tƣ Phát triển số 113&114 Lê Văn Hùng (2011), Rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng - nhìn từ góc độ đạo đức, Tạp chí Ngân hàng Số 16 Nguyễn Thị Mùi (2006), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Tài chính, Hà Nội Nguyễn Thị Mùi (chủ biên) (2004), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nxb Thống kê, Hà Nội 10 Lê Văn Tƣ (2005), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Tài chính, Hà Nội 11 Nguyễn Văn Tiên (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nxb Thống kê, Hà Nội 12 Quốc Hội nƣớc Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam(2010), Luật tổ chức tín dụng, Nxb trị quốc gia 13 Ngân hàng nhà nƣớc (2005), Quyết định số 493 2005 QĐ-NHNN, ngày 22 04 2005 việc ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng TCTD Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 123 14 Ngân hàng nhà nƣớc (2007), Quyết định số 18 2007 QĐ-NHNN, ngày 25/04/2007 việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN 15 Ngân hàng nhà nƣớc (2001), Quyết định số 1627 2001 QĐ-NHNN, ngày 31/12/2001 ban hành Quy chế cho vay Tổ chức tín dụng khách hàng 16 Ngân hàng nhà nƣớc (2005), Quyết định số 127 2005 QĐ-NHNN, ngày 03/02/2005 việc sửa đổi bổ sung số điều Quy chế cho vay Tổ chức tín dụng khách hàng ban hành kèm theo định 1627/2001/QĐ-NHNN, ngày 31/12/2001 17 Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái nguyên, Báo cáo thƣờng niên 2011 – 2013 18 Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi Nhánh Thái Nguyên, Báo cáo tổng hợp kết hoạt động kinh doanh năm 2011, 2012, 2013 19 Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam www.bidv.com.vn 20 Báo điện tử Ngân hàng Nhà nƣớc www.sbv.org.vn 21 Một số Báo điện tử khác: www.vneconomy.vn; www.vietnamnet.vn … B Tài liệu tham khảo tiếng Anh 22 Bank for International Settlements (2004), The new Basel capital accord 23 Basel Committee (2004) Banking Supervision 24 Basel Committee (2005) Basel - Credit risk Explosures 25 Joel Bessis (2001), Risk Management in Banking 26 Peter S.Rose (2004), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Tài chính, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 124 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN THÁI NGUYÊN (BIDV THÁI NGUYÊN) Xin chào Quý khách hàng! Tôi tên là: Dƣơng Thế Quang - Học viên cao học khóa 9, niên khóa (20122014), chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh - Trƣờng Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Tôi nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Thái Nguyên” Để có thông tin phục vụ cho đề tài nghiên cứu, mong muốn nhận đƣợc số thông tin đánh giá Quý khách dịch vụ Tín Dụng Ngân hàng BIDV Thái Nguyên Tôi cam kết sử dụng thông tin Quý khách hàng cung cấp cho việc nghiên cứu đề tài Rất mong nhận đƣợc hợp tác giúp đỡ Quý khách! Xin Quý khách vui lòng đánh dấu ( ) vào phƣơng án trả lời dƣới câu hỏi sau PHẦN A - THÔNG TIN CHUNG 1.Đối tượng khách hàng là:  Khách hàng cá nhân  Khách hàng doanh nghiệp nhà nước  Khách hàng doanh nghiệp tư nhân  Khách hàng công ty TNHH  Khách hàng Công ty Cổ phần Ngành nghề kinh doanh:  Xây dựng  Thương mại, dịch vụ  Ngành khác Quý khách sử dụng dịch vụ tín dụng BIDV Thái Nguyên bao lâu?  < năm  1-3 năm  3-5 năm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 125  > năm Khách hàng thuộc khu vực  Thành phố Thái Nguyên  Các huyện, thị xã địa bàn t nh Thái Nguyên PHẦN B - KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG Khách hàng sử dụng dịch vụ Ngân hàng:  Vay ngắn hạn  Vay trung dài hạn  Bảo lãnh  Mở L/C  Khác Khách hàng có vay vốn cho dự án kinh doanh không  có  Không Vốn tự có khách hàng tham gia vào dự án, phương án bao nhiêu? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân ba năm 2011, 2012, 2013 quý khách hàng: …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Số năm làm việc cán quản lý quý khách hàng: …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Cán tín dụng quản lý có thường xuyên giám sát, thực tế khách hàng không?  Có  Không Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 126 Quý khách đánh giá tốc độ xử lý công việc (thời gian hoàn thành việc phát vay ) BIDV Thái Nguyên nhƣ nào? ất nhanh ờng ậm ất chậm Nhận xét Quý khách tính đa dạng sản phẩm dịch vụ tín dụng BIDV Thái Nguyên ất đa ạng Hiện loại hình tín dụng BIDV Thái Nguyên đáp ứng nhu cầu Quý khách mức độ nào? ất tố ốt ấ ứng 10 Đánh giá Quý khách quy trình, thủ tục cấp tín dụng BIDV Thái Nguyên ức tạp ức tạp ả ất đơn giản 11 Ý kiến Quý khách mức phí tín dụng ngân hàng ờng ợp lý ấp dẫn 12 Quý khách đánh giá việc tƣ vấn cán trình cấp tín dụng? ất tố ố ỏ ấn 13 Công nghệ cung ứng dịch vụ tín dụng BIDV Thái Nguyên theo đánh giá Quý khách? ất đại ện đại ạc hậ ất lạc hậu 14 Mức độ hài lòng Quý khách thái độ phục vụ nhân viên BIDV? ất hài lòng i lòng 15 Khả đáp ứng nhu cầu tín dụng (hạn mức tín dụng) cho Quý khách hàng BIDV Thái Nguyên mức ất tố ố ấ ứng 16 Đánh giá chung Quý khách chất lƣợng dịch vụ tín dụng BIDV Thái Nguyên ất tốt ốt ờng ất 17 Ý kiến đóng góp khác Quý khách để BIDV Thái Nguyên phát triển hoạt động tín dụng đƣợc tốt Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 127 …………………………………………………………………………………… Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 128 PHẦN C - THÔNG TIN KHÁCH HÀNG Khách hàng cá nhân Họ tên: Nghề nghiệp:…………………………….Tuổi: Số điện thoại: Địa chỉ: Khách hàng Doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp: Địa chỉ: Loại hình Doanh nghiệp:………………Lĩnh vực hoạt động: Họ tên ngƣời đại diện doanh nghiệp: Chức vụ: Xin chân thành cảm ơn Quý khách dành thời gian trả lời bảng khảo sát ý kiến này! Kính chúc Quý khách sức khỏe thành công! Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển thái nguyên , Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển thái nguyên , Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay