Đánh giá về thực trạng áp dụng pháp luật nước ngoài tại Việt Nam

11 720 1
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:29

Để điều chỉnh và giải quyết các quan hệ dân sự quốc tế, cách phổ biến là quốc gia xây dựng các quy phạm xung đột trong hệ thống pháp luật của mình và trong các điều ước quốc tế mà quốc gia đó là thành viên. Tức là quốc gia quốc gia đó thừa nhận và cho phép áp dụng pháp luật nước ngoài tại quốc gia mình. Vậy với Việt Nam, có hay không việc thừa nhận và cho phép áp dụng pháp luật nước ngoài tại Việt Nam? Và nếu có thì thực tiễn áp dụng đó như thế nào? Để tìm hiểu về vấn đề này nhóm 3 xin trình bày đề tài: “Đánh giá về thực trạng áp dụng pháp luật nước ngoài tại Việt Nam” ĐẶT VẤN ĐỀ Để điều chỉnh giải quan hệ dân quốc tế, cách phổ biến quốc gia xây dựng quy phạm xung đột hệ thống pháp luật điều ước quốc tế mà quốc gia thành viên Tức quốc gia quốc gia thừa nhận cho phép áp dụng pháp luật nước quốc gia Vậy với Việt Nam, có hay không việc thừa nhận cho phép áp dụng pháp luật nước Việt Nam? Và có thực tiễn áp dụng nào? Để tìm hiểu vấn đề nhóm xin trình bày đề tài: “Đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật nước Việt Nam” GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Khái quát chung áp dụng pháp luật nước tư pháp quốc tế cần thiết việc áp dụng pháp luật nước Việt Nam Khái quát chung áp dụng pháp luật nước tư pháp quốc tế a Mục đích nguyên tắc áp dụng Xuất phát từ xu toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, quan hệ dân quốc tế diễn ngày phổ biến Để điều chỉnh giải quan hệ này, đồng thời góp phần dung hòa lợi ích quốc gia với quốc gia có liên quan, đảm bảo ổn định, củng cố, tăng cường thúc đẩy phát triển hợp tác mặt giao lưu dân quốc gia thịnh vượng chung giới, quốc gia thừa nhận cho phép áp dụng pháp luật nước Theo quy định pháp luật Việt Nam,việc áp dụng pháp luật nước tuân thủ theo hai nguyên tắc: Thứ nhất, không áp dụng pháp luật nước có nội dung hệ trái với nguyên tắc pháp luật Việt Nam Thứ hai, việc áp dụng phải thống mối quan hệ tổng thể hệ thống pháp luật nước xây dựng quy phạm b Các trường hợp liên quan đến việc áp dụng pháp luật nước Liên quan đến việc áp dụng pháp luật nước tư pháp quốc tế bao gồm ba trường hợp sau: Thứ nhất, vấn đề bảo lưu trật tự công cộng: Bảo lưu trật tự công cộng hiểu việc quốc gia bảo vệ nguyên tắc quốc gia Theo nội dung điều khoản bảo lưu quan có thẩm quyền giải quan hệ dân quốc tế, pháp luật nước không áp dụng để giải việc áp dụng mâu thuẫn với nguyên tắc pháp luật nước Vấn đề bảo lưu trật tự công cộng dẫn đến hệ pháp lí làm hiệu lực quy phạm xung đột Hay nói cách khác, áp dụng bảo lưu trật tự công cộng luật nước bị gạt bỏ không áp dụng theo dẫn chiếu quy phạm xung đột, việc áp dụng chống lại trật tự công cộng nước Thứ hai, vấn đề lẩn tránh pháp luật: Lẩn tránh pháp luật tượng đương dùng biện pháp thủ đoạn để thoát khỏi hệ thống pháp luật đáng nhẽ phải áp dụng để điều chỉnh quan hệ họ nhằm tới hệ thống pháp luật khác có lợi cho Lẩn tránh pháp luật làm hiệu lực quy phạm xung đột Và để lẩn tránh pháp luật, đương dùng nhiều biện pháp, thủ đoạn lẩn tránh như: di chuyển trụ sở, thay đổi nơi cư trú, thay đổi quốc tịch, chuyển động sản thành bất động sản Ở nước khác lại có quan điểm khác vấn đề Với Việt Nam, hành vi lẩn tránh pháp luật bị coi hành vi phạm pháp, hành vi Việt Nam ý nghĩa pháp lí Thứ ba, vấn đề dẫn chiếu: có xung đột hệ thuộc luật quy phạm xung đột nước có khác biệt việc giải thích hệ thuộc luật nước làm phát sinh dẫn chiếu Vấn đề bao gồm hai nội dung là: Dẫn chiếu ngược, tức theo quy phạm xung đột mà quan có thẩm quyền áp dụng pháp luật nước cần áp dụng để giải quan hệ tư pháp quốc tế cụ thể pháp luật nước lại có quy phạm xung đột quy định áp dụng pháp luật nước có quan có thẩm quyền; Dẫn chiếu đến pháp luật nước thứ ba, tức theo quy phạm xung đột nước có quan giải tranh chấp pháp luật nước phải áp dụng pháp luật nước lại có quy phạm xung đột quy định cần phải áp dụng pháp luật nước thứ ba Tuy nhiên, dù dẫn chiếu ngược hay dẫn chiếu đến pháp luật nước thứ ba làm hạn chế hiệu lực quy phạm xung đột Hiện giới có hai luồng quan điểm vấn đề dẫn chiếu này, luồng quan điểm thứ chấp nhận dẫn chiếu (Việt Nam theo quan điểm này) luồng quan điểm thứ hai không chấp nhận dẫn chiếu Thứ tư, vấn đề có có lại: thực chất, đại đa số nước giới, vấn đề áp dụng pháp luật nước không phụ thuộc vào nguyên tắc có có lại, đồng nghĩa quan tư pháp quan nhà nước có thẩm quyền vận dụng pháp luật nước để giải vụ việc không cần thiết phải xem xét nước có áp dụng pháp luật nước chưa Vấn đề có có lại áp dụng pháp luật nước không làm ảnh hưởng đến hiệu lực quy phạm xung đột Tuy nhiên, ngoại lệ vài nước giới, vấn đề áp dụng pháp luật nước đòi hỏi phải nguyên tắc có có lại Chẳng hạn, quy định Điều 25 Bộ luật dân Đức năm 1986 Sự cần thiết việc áp dụng pháp luật nước Việt Nam Áp dụng quy phạm xung đột hay áp dụng pháp luật nước đòi hỏi tất yếu khách quan quốc gia xu toàn cầu hóa đặc thù tư pháp quốc tế Khi xuất quan hệ tư pháp quốc tế tượng xung đột pháp luật xảy hai hay nhiều hệ thống pháp luật áp dụng để điều chỉnh vấn đề áp dụng pháp luật nước đặt có quy phạm xung đột dẫn chiếu tới quy phạm xác định hệ thống pháp luật cụ thể áp dụng để điều chỉnh quan hệ dân có yếu tố nước đương thỏa thuận áp dụng pháp luật nước Quy phạm xung đột xây dựng hệ thống hệ thống pháp luật quốc gia điều ước quốc tế mà quốc gia tham gia gồm điều ước quốc tế song phương đa phương Nói khác đi, việc quốc gia cho phép hay không việc áp dụng pháp luật nước quốc gia hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí quốc gia đó, xuất phát từ yêu cầu quốc gia trình bảo quyền lợi ích hợp pháp công dân pháp nhân nước mình, quốc gia giao lưu dân quốc tế Đáp ứng xu tất yếu tư pháp quốc tế, quốc gia khác giới, Việt Nam thừa nhận cho phép áp dụng pháp luật nước để điều chỉnh giải quan hệ dân quốc tế mà quốc gia có liên quan, thể đối xử quốc gia với luật nước ngang tầm quan trọng với luật nước, qua nhằm bảo vệ quyền lợi ích đáng đương thúc đẩy phát triển giao lưu dân quốc tế, góp phần thực sách hội nhập kinh tế quốc tế quốc gia Tuy nhiên, việc áp dụng pháp luật nước Việt Nam phải xác định phạm vi định, phải xuất phát sở chủ quyền quốc gia, bình đẳng chủ quyền với quốc gia khác đồng thời phải đảm bảo hiệu việc áp dụng pháp luật nước không trái với nguyên tắc chế độ xã hội chủ nghĩa tảng pháp luật nước Chẳng hạn, Tòa án Việt Nam phải tính đến việc áp dụng pháp luật nước chừng mực để bảo vệ quyền lợi vợ chồng lợi ích họ trường hợp hai vợ chồng hai công dân Việt Nam kết hôn với Pháp Họ có trai, gái bất động sản động sản Pháp Sau 20 năm chung sống Pháp, Việt Nam sinh sống, sau khoảng năm hai vợ chồng lại xin ly hôn tòa án Việt Nam Như vậy, để giải vụ việc Tòa án Việt Nam phải xét tới việc áp dụng pháp luật nước (Cụ pháp luật Pháp), xét việc công nhận việc kết hôn hai công dân Việt Nam Pháp hợp pháp hay không Và tài sản họ Pháp tài sản hợp pháp hay không Thực tế quy định pháp luật Việt Nam thừa nhận cho phép áp dụng pháp luật nước Việt Nam quy định văn pháp luật khác hệ thống pháp luật như: Luật hôn nhân gia đình năm 2014, Bộ luật dân 2005, Luật hàng không dân dụng 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2014… Dù không quy định cụ thể việc bên tham gia quan hệ lựa chọn pháp luật áp dụng phần hay toàn quan hệ bên pháp luật Việt Nam cho phép bên tham gia quan hệ dân quốc tế có quyền lựa chọn áp dụng pháp luật nước Chẳng hạn quy định Khoản Điều 759 Bộ luật dân 2005: “3 Trong trường hợp luật này, văn khác Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên dẫn chiếu đến việc áp dụng pháp luật nước pháp luật nước áp dụng, việc áp dụng hậu việc áp dụng không trái với nguyên tắc pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;…….Pháp luật nước áp dụng trường hợp bên có thỏa thuận hợp đồng, thỏa thuận không trái với quy định Bộ luật văn pháp luật khác Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.” Có thể nói, việc áp dụng pháp luật nước Việt Nam cần thiết việc áp dụng thực ba sở là: Khi có quy phạm xung đột Điều ước quốc tế quy định; có quy phạm xung đột văn pháp luật quốc gia quy định; có thỏa thuận lựa chọn bên đương II Đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật nước Việt Nam Thực trạng áp dụng pháp luật nước Việt Nam Trong thời gian qua,Việt Nam tham gia kí kết 23 Hiệp định tương trợ tư pháp dân lĩnh vực có liên quan có số quy định nhằm quy định cụ thể việc áp dụng pháp luật nước Việt Nam ban hành văn pháp luật có quy định rõ ràng trường hợp áp dụng pháp luật nước Bộ luật dân 2005 (Điều 759), Luật thương mại 2005 (Điều 5), Luật hôn nhân gia đình năm 2014,… Tuy nhiên, thực tế việc áp dụng pháp luật nước để giải quan hệ dân theo nghĩa rộng có yếu tố nước Việt Nam Tòa án trọng tài Việt Nam hãn hữu nên kinh nghiệm Tòa án, trọng tài Việt Nam việc áp dụng pháp luật nước để giải quan hệ dân theo nghĩa rộng có yếu tố nước gần chưa có Mặc dù việc áp dụng pháp luật nước sở dẫn chiếu quy phạm xung đột bảo vệ tốt quyền lợi ích đáng bên thực tế, có vụ việc dân liên quan đến quan hệ dân theo nghĩa rộng có yếu tố nước xảy ra, bên thỏa thuận pháp luật điều chỉnh tòa án Việt Nam có xu hướng chung áp dụng pháp luật pháp luật Việt Nam để giải Thậm chí, có trường hợp tòa án Việt Nam thụ lý liên quan đến vấn đề điều chỉnh pháp luật nước lại từ chối thẩm quyền giải Chẳng hạn, vụ việc tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh từ chối thẩm quyền giải vụ tranh chấp xảy Công ty Kolon (Hàn Quốc) công ty Vinafood (Việt Nam) vấn đề bồi thường liên quan đến hợp đồng mua bán số lượng phân bón, xuất xứ Hoa Kỳ hai công ty xảy cách lâu Đúng trước tác giả Nguyễn Công Khanh đăng tạp chí Dân chủ pháp luật nói: “tòa án quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam giải vụ việc dân có yếu tố nước ngoài, thường áp dụng pháp luật Việt Nam, hãn hữu, không muốn nói chưa áp dụng pháp luật nước ngoài, quy phạm xung đột dẫn chiếu”(1) Hay hội thảo “Một số vấn đề thực tiễn quan hệ nhân thân quan hệ tài sản Tư pháp quốc tế”, thẩm phán Ngô Thị Minh Ngọc thừa nhận “Chúng chưa áp dụng pháp luật nước giải tranh chấp dân hay ly hôn”(2) Có thể thấy, quy phạm xung đột dẫn chiếu đến việc áp dụng pháp luật nước Việt Nam dừng lại lý thuyết hạn chế việc áp dụng, dường khai thác chủ yếu góc độ nghiên cứu, giảng dạy Tại Việt Nam, có việc áp dụng pháp luật nước xuất số lĩnh vực hành đăng ký kết hôn người nước với công dân Việt Nam quan có thẩm quyền Việt Nam, nhận nuôi nuôi có yếu tố nước Như vậy, nói việc áp dụng pháp luật nước thực tiễn Việt Nam chưa đạt hiệu (1) Nguyễn Công Khanh, “Mấy ý kiến sửa đổi, bổ sung quy định Bộ luật tố tụng dân quan hệ dân có yếu tố nước ngoài”, Tạp chí dân chủ pháp luật tháng 1/2001 (2) Kỷ yếu hội thảo quyền nhân thân tài sản tư pháp quốc tế”, Nhà pháp luật Việt Pháp 2005 Nguyên nhân tồn việc áp dụng pháp luật nước Việt Nam số kiên nghị hoàn thiện a Nguyên nhân Sở dĩ việc áp dụng pháp luật nước Việt Nam hạn chế dù do: Pháp luật Việt Nam có quy định vấn đề quy định dừng lại mức độ chung, mang tính khái quát, thường dạng:” theo quy định Chính phủ” Và sau quy định luật, luật ban hành lại cần chờ hướng dẫn thi hành nghị quyết, thông tư thi hành thực tế Đồng nghĩa phải nhiều thời gian để cac quy định việc áp dụng pháp luật nước ban hành hướng dẫn thi hành để áp dụng thực tế, quan hệ pháp luật dân theo nghĩa rộng có yếu tố nước diễn ngày phổ biến thực tế đòi hỏi phải giải nhanh chóng kịp thời Chưa kể đến việc quy định ban hành có tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, vấn đề lại có nhiều văn pháp luật khác quy định Hơn nữa, nhiều trường hợp, chủ thể nghiên cứu áp dụng pháp luật nước lại chưa có kinh nghiệm xét xử, chưa thực đáp ứng yêu cầu số lượng chất lượng Theo quy định pháp luật Việt Nam, nước ta hạn chế áp dụng pháp luật nước quy phạm xung đột dẫn chiếu tới trường hợp việc áp dụng hậu việc áp dụng trái với nguyên tắc pháp luật Việt Nam Đoạn Khoản Điều 759 BDLS năm 2005 có quy định: “Pháp luật nước áp dụng trường hợp bên có thỏa thuận hợp đồng, thỏa thuận không trái với quy định Bộ luật văn pháp luật khác Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Câu hỏi đặt thỏa thuận bên hợp đồng không trái với pháp luật Việt Nam trái với điều ước quốc tế mà Việt nam thành viên sao? Điều hoàn toàn xảy thực tế Ví dụ: Công ty mang quốc tịch Anh (có trụ sở Anh) kí hợp đồng với công ty mang quốc tịch Việt nam (trụ sở Việt Nam) Trong hợp đồng thỏa thuận pháp luật áp dụng cho nội dung hợp đồng pháp luật Mỹ Giả định Việt Nam Anh có điều ước quốc tế vấn đề quy định hợp đồng thương nhân hai nước luật áp dụng để giải cho nội dung hợp đồng pháp luật nước ký kết có tòa án thụ lý vụ việc Vậy trường hợp này, việc thỏa thuận hai bên hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam lại trái với điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên (với quy định điều ước rõ ràng không cho phép bên thỏa thuận lựa chọn pháp luật) b Một số kiến nghị hoàn thiện Để khắc phục hạn chế tồn nâng cao hiệu việc áp dụng pháp luật nước Việt Nam, nhóm xin trình bày số kiến nghị sau: Thứ nhất, cần hoàn thiện sở pháp lý cho việc áp dụng pháp luật nước Việt Nam: Các quy định văn pháp luật cần quy định cách cụ thể, rõ ràng, nên quy định việc giải vấn đề văn bản, giảm dần việc phải ban hành thêm văn pháp luật khác để hướng dẫn thi hành quy định có Các hiệp định tương trợ tư pháp cần phải quy định cách rõ ràng cụ thể trường hợp áp dụng pháp luật nước để vừa thuận tiện hiệu trình giải quyết, vừa tránh xung đột pháp luật Thứ hai, nâng cao trình độ, lực cán quan áp dụng pháp luật, đáp ứng xu số lượng chất lượng đội ngũ cán Đồng thời quan có thẩm quyền cần áp dụng pháp luật nước cách thiện chí, trung thực, đầy đủ Không thể áp dụng quy phạm hay nội dung mang tính chất có lợi cho chủ thể mang quốc tịch quốc gia cố tình hiểu sai lệch ý nghĩa quy phạm pháp luật nước Thứ ba, xu toàn cầu hóa tăng cường hợp tác, quốc gia phải thực cam kết cách tận tâm, thiện chí Nếu quốc gia thiếu thân thiện việc thực cam kết họ bị giảm sút uy tín KẾT THÚC VẤN ĐỀ Việc áp dụng pháp luật nước tư pháp quốc tế nói chung tư pháp quốc tế Việt Nam nói riêng vấn đề phức tạp xu toàn cầu hóa nhu cầu đòi hỏi tất yếu quốc gia, có Việt Nam Trên phần trình bày nhóm số vấn đề liên quan đến vấn đề nước Việt Nam Rất mong góp ý thầy cô bạn để làm hoàn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Luật Hà Nội, giáo trình Tư pháp quốc tế, NXB Ths Bùi Thị Thu (Chủ biên), giáo trình Luật tư pháp quốc tế, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2010 TS Nguyễn Hồng Bắc, Hướng dẫn học môn tư pháp quốc tế, Nxb Đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở, Hà Nội, 2009: Áp dụng pháp luật Việt Nam Bài viết: “Áp dụng pháp luật nước Việt Nam” TS Nguyễn Hồng Bắc Nguyễn Bá Diến (chủ biên), giáo trình Tư pháp quốc tế, Khoa luật – Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2003 Bộ luật tố tụng dân 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 Nguyễn Công Khanh, “Mấy ý kiến sửa đổi, bổ sung quy định Bộ luật tố tụng dân quan hệ dân có yếu tố nước ngoài”, Tạp chí dân chủ pháp luật tháng 1/2001 Kỷ yếu hội thảo quyền nhân thân tài sản tư pháp quốc tế”, Nhà pháp luật Việt Pháp 2005 10 TS Đỗ Văn Đại PGS TS Mai Hòng Qùy, “Tư pháp quốc tế Việt Nam”, Nxb Chính trị quốc gia, 2001 10 MỤC LỤC 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá về thực trạng áp dụng pháp luật nước ngoài tại Việt Nam, Đánh giá về thực trạng áp dụng pháp luật nước ngoài tại Việt Nam, Đánh giá về thực trạng áp dụng pháp luật nước ngoài tại Việt Nam, b. Một số kiến nghị hoàn thiện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay