Quan hệ thái lan việt nam từ năm 1991 đến năm 2011

215 154 0
  • Loading ...
1/215 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:28

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ LÊ HUYỀN QUAN HỆ THÁI LAN – VIỆT NAM TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2011 LUẬN ÁN TIẾN SĨ SỬ HỌC HÀ NỘI - 2016 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ LÊ HUYỀN QUAN HỆ THÁI LAN – VIỆT NAM TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2011 Chuyên ngành: Lịch sử giới Mã số: 62 22 03 11 LUẬN ÁN TIẾN SĨ SỬ HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Hoàng Khắc Nam PGS.TS Võ Kim Cƣơng HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các tư liệu, kết nêu luận án trung thực, xác có xuất xứ rõ ràng Hà Nội, tháng 12 năm 2016 Tác giả Hà Lê Huyền i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận án luận này, nỗ lực thân, nhận nhiều giúp đỡ quý báu từ phía Thầy Cô, đồng nghiệp người thân Trước hết, xin bày tỏ tri ân biết ơn sâu sắc tới hai thầy giáo hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Khắc Nam PGS.TS Võ Kim Cương tận tình góp ý, dạy bảo định hướng nhận thức cho trình học tập thực luận án Tôi xin cảm ơn Học viện Khoa học Xã hội, phòng Đào tạo Khoa Sử học tạo điều kiện tốt cho hoàn thành luận án Tôi xin bày tỏ biết ơn sâu sắc tới Ban Lãnh đạo anh chị em đồng nghiệp Viện nghiên cứu Đông Nam Á khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho hoàn thành luận án Cuối cùng, bày tỏ cảm ơn đặc biệt tới gia đình Sự ủng hộ, động viên khích lệ gia đình nguồn động lực lớn giúp vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại suốt thời gian qua để hoàn thành luận án Hà Nội, tháng 12 năm 2016 Tác giả Hà Lê Huyền ii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG vi MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu nước 1.2 Tình hình nghiên cứu nước 23 1.3 Một vài nhận xét tình hình nghiên cứu 28 CHƢƠNG 2: NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUAN HỆ THÁI LAN - VIỆT NAM TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2011 30 2.1 Khái quát lịch sử quan hệ Thái Lan - Việt Nam trước năm 1991 30 2.2 Tình hình giới khu vực tác động đến quan hệ Thái Lan - Việt Nam từ năm 1991 đến năm 2011 40 2.3 Tình hình Thái Lan Việt Nam tác động đến quan hệ Thái Lan - Việt Nam từ năm 1991 đến năm 2011 47 CHƢƠNG : QUAN HỆ CHÍNH TRỊ - AN NINH GIỮA THÁI LAN VÀ VIỆT NAM TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2011 59 3.1 Quan hệ trị - ngoại giao 59 3.2 Hợp tác an ninh phi truyền thống 73 CHƢƠNG 4: QUAN HỆ KINH TẾ VÀ MỘT SỐ LĨNH VỰC KHÁC GIỮA THÁI LAN VÀ VIỆT NAM TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2011 84 4.1 Quan hệ kinh tế 84 4.2 Quan hệ Thái Lan – Việt Nam số lĩnh vực khác 96 CHƢƠNG 5: MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ QUAN HỆ THÁI LAN - VIỆT NAM TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2011 125 5.1 Đánh giá quan hệ Thái Lan - Việt Nam từ năm 1991 đến năm 2011 125 5.2 Tác động quan hệ Thái Lan – Việt Nam 132 KẾT LUẬN 147 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ .151 TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 DANH MỤC PHỤ LỤC 165 iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACMECS Ayeyawady - Chaophraya - Mekong Economic Cooperation Strategy Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyarwady - Chaophraya - Mekong AFTA ASEAN Free Trade Area Khu vực Thương mại tự ASEAN AIPO ASEAN Inter - Parliamentary Organization Tổ chức liên Nghị viện nước ASEAN APEC Asia Pacific Economic Cooperation Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương ARF ASEAN Regional Forum Diễn đàn khu vực ASEAN ASEAN Association of Southeast Asian Nations Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á ASEM Asia - Europe Meeting Hội nghị Á - Âu BRIC Brazil, Russia, India and China Brazil, Nga, Ấn Độ Trung Quốc EU European Union Liên minh châu Âu GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội GMS Greater Mekong Subregion Tiểu vùng sông Mekong mở rộng GSP Generalized System of Preferences Hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước FTA Free Trade Agreement Hiệp định thương mại tự iv ODA Official Development Assistance Hỗ trợ phát triển thức NATO North Atlantic Treaty Organization Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương SCO Shanghai Cooperation Organisation Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SEATO Southeast Asian Treaty Organization Tổ chức Hiệp ước Đông Nam Á TAC Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia Hiệp ước Thân thiện Hợp tác Đông Nam Á TREATI Trans-Regional EU-ASEAN Trade Initiative Sáng kiến hợp tác thương mại xuyên vùng EU-ASEAN WB World Bank Ngân hàng Thế giới v DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1: Quan hệ thương mại Thái Lan Việt Nam từ năm 1991 đến năm 2000 85 Bảng 4.2: Đầu tư Thái Lan vào Việt Nam từ năm 1991 đến năm 2000 .87 Bảng 4.3: Quan hệ thương mại Thái Lan Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2011 89 Bảng 4.4: Đầu tư Thái Lan vào Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2011 .92 Bảng 4.5: Thống kê khách du lịch Thái Lan đến Việt Nam từ năm 1995 đến năm 2011 117 Bảng 4.6: Khách Việt Nam đến Thái Lan từ năm 2003 đến năm 2010 119 vi MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài 1.1 Tình hình giới sau Chiến tranh Lạnh (1991) có diễn biến thay đổi tương quan lực lượng nước lớn Mặc dù hòa bình trở thành xu trội chưa phải hòa bình bền vững hoàn toàn Các chiến tranh cục xung đột khu vực tiếp tục diễn mức độ, phạm vi khác Bên cạnh đó, sau Chiến tranh Lạnh, tất nước tập trung vào khôi phục phát triển kinh tế Xu khu vực hóa toàn cầu hóa kinh tế giới tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho nước vừa nhỏ tham gia cách chủ động, tích cực vào trình hội nhập quốc tế hình thức khác để tăng cường vị Thái Lan Việt Nam nằm vận động 1.2 Đông Nam Á khu vực phát triển động giới nay, bao gồm mười quốc gia với nhiều nét tương đồng tự nhiên, văn hóa xã hội, nên người dân nước khu vực có phong tục, tập quán, tín ngưỡng gần gũi Chính nét tương đồng yếu tố quan trọng thúc đẩy quốc gia tăng cường quan hệ hợp tác, “Việc quan tâm đầy đủ đến quan hệ láng giềng cần thiết vô quan trọng Có hội nhập tốt khu vực có điều kiện thuận lợi cho hội nhập với giới” [62, tr.79] Quan hệ Thái Lan - Việt Nam ngoại lệ Đặc biệt hai nước lại thành viên Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), vai trò Thái Lan Việt Nam trình phát triển khu vực ngày gia tăng, đề xuất chiến lược ngoại giao Thái Lan khu vực định ảnh hưởng không nhỏ tới Việt Nam nói riêng Từ thực tiễn quan hệ hai nước thời gian qua, cho dù không bị chi phối tác động xu phát triển giới, cường quốc lớn, xét cho xu phát triển quan hệ Thái Lan - Việt Nam khó thay đổi học lịch sử, kết hợp tác thời gian qua mục đích chung hai nước ổn định phát triển bền vững để góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN ổn định, vững mạnh, ngày có vai trò, vị trí quan trọng khu vực giới Đặc biệt, từ năm 1991 đến năm 2011, hợp tác Việt Nam - Thái Lan ngày củng cố, phát triển nhiều lĩnh vực song phương đa phương lợi ích hai dân tộc, hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển khu vực giới Chính thế, việc tìm hiểu vấn đề không phác dựng lại mối quan hệ hai quốc gia mà giúp hiểu rõ nội dung quan trọng mối quan hệ quốc tế khu vực Đông Nam Á 1.3 Theo dòng chảy lịch sử, mối quan hệ hai nước chịu tác động tình hình quốc tế, khu vực nhân tố nội quốc gia nên hai nước không tránh khỏi xung đột “lợi ích” “ý thức hệ” Tuy nhiên trải qua thăng trầm, mối quan hệ ngày trở nên gắn bó Việc thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan Việt Nam ngày 6/8/1976 mở trang sử quan hệ hai nước Đặc biệt từ sau Chiến tranh Lạnh, hợp tác hai nước ngày phát triển mạnh mẽ toàn diện lĩnh vực trị, kinh tế văn hóa - xã hội, đóng góp không nhỏ cho trình xây dựng mối quan hệ hữu nghị, bền vững Thái Lan Việt Nam 1.4 Trong lịch sử phát triển khu vực, Thái Lan Việt Nam hai quốc gia có mối quan hệ lâu đời có tầm ảnh hưởng không nhỏ đến nước khác Bước vào kỷ XX, hai nước có chế độ trị khác tự lựa chọn đường riêng để phát triển đạt nhiều thành tựu đúc rút kinh nghiệm mà nước vận dụng để xây dựng phát triển cho riêng Việc tìm hiểu đề tài “Quan hệ Thái Lan - Việt Nam từ năm 1991 đến năm 2011” chọn góc độ từ Thái Lan để nghiên cứu thứ góc độ nghiên cứu từ Việt Nam có nhiều tác giả viết Thứ hai nghiên cứu vấn đề từ góc độ Thái Lan để có cách nhìn đa chiều khách quan mối quan hệ hai nước, hay nói cách khác nhằm tìm hiểu sâu hơn, xác thực mục tiêu mà Thái Lan đặt quan hệ với Việt Nam, từ góp phần tăng cường, củng cố phát triển quan hệ hai nước bền vững thời gian tới Xuất phát từ thành đạt tầm quan trọng quan hệ hai nước tác động đến lợi ích quốc gia, dân tộc khu vực cần thiết, tác giả chọn “Quan hệ Thái Lan - Việt Nam từ năm 1991 đến năm 2011” làm đề tài luận án nhằm nghiên cứu cách có hệ thống quan hệ đối ngoại hai nước, phân tích sở hình thành phát triển mối quan hệ trị, kinh tế số lĩnh PHỤ LỤC CÁC NHÓM HÀNG THÁI LAN NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 1994 Giá trị: triệu USD Nhóm hàng hóa 1991 1992 1993 Tỷ lệ tăng trƣởng: % 1994 1991 1992 1993 Tổng tỷ lệ 1994 1991 1992 1993 1994 116,0 80,2 84,6 39,0 - -30,90 5,56 -53,88 100,00 100,00 100,00 100,00 Hàng hóa nhiên liệu 0,8 0,2 1,3 0,9 - -80,54 727,80 -26,50 0,69 0,19 1,51 2,41 Hàng hóa vật tƣ sản xuất 0,8 0,7 0,4 0,8 - -14,32 -49,31 126,76 0,72 0,90 0,43 2,12 Hàng hóa nguyên liệu hàng hóa trung gian 113,8 77,6 79,8 29,3 - -31,80 2,74 -63,25 98,11 96,83 94,24 75,10 Hàng hóa tiêu dùng 0,5 1,5 2,8 7,3 - 199,88 81,62 162,95 0,44 1,90 3,27 18,65 - - 0,3 - - - - - - 0,78 0,1 0,5 0,4 - 189,84 218,97 -20,97 0,04 0,18 0,55 0,94 Tổng tất Hàng hóa phƣơng tiện thiết bị vận chuyển Hàng hóa vũ khí, vũ khí chiến lƣợc hàng hóa khác 0,1 - Nguồn: INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY CENTER WITH COOPERATION OF THE CUSTOMS DEPARTMENT,1994 (http://www.ops3.moc.go.th/menucomen/import_re/report.asp) 193 PHỤ LỤC 10 CÁC NHÓM HÀNG THÁI LAN NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM TỪ NĂM 1995 ĐẾN NĂM 1998 Nhóm hàng hóa Giá trị: triệu USD Tỷ lệ tăng trƣởng: % Tổng tỷ lệ 1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998 Tổng tất 43,1 65,5 177,6 231,5 10,32 52,17 171,06 30,37 Hàng hóa nhiên liệu 0,9 12,5 10,4 -2,99 1.268,08 -16,42 -34,76 2,12 19,07 5,88 2,94 Hàng hóa vật tƣ sản xuất 0,9 10,3 122,7 172,9 7,32 1.059,70 1.091,27 40,85 2,06 15,73 69,11 74,67 Hàng hóa nguyên liệu hàng hóa trung gian 31,3 32,6 31,9 37,5 6,78 4,16 -2,02 17,47 72,69 49,76 17,99 16,21 Hàng hóa tiêu dùng 9,7 10,0 11,8 13,7 33,11 2,75 18,21 16,67 22,50 15,19 6,63 5,93 - - 0,1 - -99,44 47,06 - - 0,07 - 0,3 0,2 0,6 0,6 -27,29 -38,47 0,62 0,25 0,33 0,25 Hàng hóa phƣơng tiện thiết bị vận chuyển Hàng hóa vũ khí, vũ khí chiến lƣợc hàng hóa khác 6,8 4.996,00 -96,86 251,92 1,44 1995 1996 194 1998 100,00 100,00 100,00 100,00 Nguồn: INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY CENTER WITH COOPERATION OF THE CUSTOMS DEPARTMENT,1998 (http://www.ops3.moc.go.th/menucomen/import_re/report.asp) \\ 1997 PHỤ LỤC 11 CÁC NHÓM HÀNG THÁI LAN NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM TỪ NĂM 1999 ĐẾN NĂM 2002 Nhóm hàng hóa Tổng tất Giá trị: triệu USD 1999 2000 2001 Tổng tỷ lệ 2002 1999 2000 227,8 332,1 326,4 238,6 -1,64 45,81 -1,71 -26,91 100,00 100,00 100,00 100,00 51,3 2001 Tỷ lệ tăng trƣởng: % 2002 1999 2000 2001 2002 Hàng hóa nhiên liệu 15,2 68,6 54,0 122,73 237,99 33,71 -21,28 6,66 15,45 21,01 22,63 Hàng hóa vật tƣ sản xuất 173,2 211,9 169,7 89,0 0,17 22,34 -19,91 -47,56 76,04 63,80 51,99 37,30 Hàng hóa nguyên liệu hàng hóa trung gian 26,0 46,1 68,2 70,2 -30,84 77,63 47,88 2,94 11,40 13,88 20,89 29,42 Hàng hóa tiêu dùng 13,1 22,6 19,6 24,6 -4,39 72,07 -13,18 25,38 5,76 6,80 6,01 10,31 Hàng hóa phƣơng tiện thiết bị vận chuyển 0,1 0,1 0,3 0,6 1.355,00 128,18 92,70 139,19 0,03 0,04 0,08 0,26 Hàng hóa vũ khí, vũ khí chiến lƣợc hàng hóa khác 0,2 0,1 0,1 0,2 116,19 0,11 0,03 0,03 0,08 -57,37 -62,84 -4,85 Nguồn: INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY CENTER WITH COOPERATION OF THE CUSTOMS DEPARTMENT,2002 (http://www.ops3.moc.go.th/menucomen/import_re/report.asp) 195 PHỤ LỤC 12 CÁC NHÓM HÀNG THÁI LAN NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM TỪ NĂM 2003 ĐẾN NĂM 2006 Nhóm hàng hóa Giá trị: triệu USD 2004 2003 2004 2005 2006 333,4 436,7 889,7 895,5 39,74 30,99 103,75 0,66 Hàng hóa nhiên liêu 64,7 319,5 251,9 19,90 -21,86 531,63 -21,16 19,42 11,58 35,91 28,13 Hàng hóa tƣ liệu sản xuất 144,8 235,6 357,0 385,6 62,77 62,66 51,55 7,99 43,45 53,95 40,13 43,05 Hàng hóa nguyên liệu hàng hóa trung gian 83,7 89,1 142,5 165,2 19,21 6,56 59,83 15,94 25,10 20,42 16,01 18,45 Hàng hóa tiêu dùng 37,2 54,9 58,7 66,2 51,28 47,50 7,07 12,68 11,16 12,57 6,60 7,39 Hàng hóa phƣơng tiện thiết bị vận chuyển 2,7 5,9 11,7 26,1 346,38 114,57 99,19 123,63 0,82 1,34 1,31 2,92 Hàng hóa đặc biệt 0,2 0,6 0,3 0,6 223,61 -58,40 123,65 0,06 0,14 0,03 0,06 50,6 2005 Tổng tỷ lệ 2006 Tổng tất 2003 Tỷ lệ tăng trƣởng: % 0,05 2003 2004 2005 2006 100,00 100,00 100,00 100,00 Nguồn: INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY CENTER WITH COOPERATION OF THE CUSTOMS DEPARTMENT,2006 (http://www.ops3.moc.go.th/menucomen/import_re/report.asp) 196 PHỤ LỤC 13 CÁC NHÓM HÀNG THÁI LAN NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM TỪ NĂM 2007 ĐẾN NĂM 2011 Nhóm hàng hóa Đơn vị tính: triệu USD Tỷ lệ tăng trƣởng: % Tổng tỷ lệ 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 Tổng tất 1.111,9 1.450,4 1.385,5 1.396,6 2.031,2 24,16 30,45 -4,48 0,80 45,44 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Hàng hóa nhiên liệu 290,6 253,0 418,9 95,7 156,5 15,35 -12,91 65,55 - 77,16 63,56 26,13 17,45 30,23 3,51 7,70 Hàng hóa tƣ liệu 451,1 572,1 418,1 392,4 369,2 16,99 26,84 -26,92 -6,14 -5,91 40,57 39,44 30,18 28,10 18,18 236,1 406,5 264,3 443,5 742,5 42,92 72,19 -35,0 67,85 67,3 21,23 28,03 19,07 31,76 36,55 94,0 167,5 229,7 398,9 685,8 42,05 78,11 37,19 73,62 71,94 8,46 11,55 16,58 28,56 33,77 39,6 51,3 48,7 66,1 77,2 51,69 29,43 -5,02 35,68 16,81 3,56 3,54 3,51 4,73 3,80 0,5 - - - - -5,18 -98,11 -4,85 - 4,90 -40,00 0,05 - - - - sản xuất Hàng hóa nguyên liệu hàng hóa trung gian Hàng hóa tiêu dùng Hàng hóa phƣơng tiện thiết bị vận chuyển Hàng hóa vũ khí, vũ khí chiến lƣợc nhũng hàng hóa khác Nguồn: INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY CENTER WITH COOPERATION OF THE CUSTOMS DEPARTMENT,1994 (http://www.ops3.moc.go.th/menucomen/import_re/report.asp) 197 PHỤ LỤC 14 20 SẢN PHẨM XUẤT KHẨU CHỦ YẾU CỦA THÁI LAN SANG VIỆT NAM TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 1994 Sản phẩm 1991 1.6 4.0 1.5 1.1 3.6 2.6 1.1 0.1 0.3 0.6 0.2 0.2 0.1 17.1 5.3 22.3 Xe máy, phụ tùng Đường Hóa chất Sắt thép Xe đạp phụ tùng Polyme Máy móc phụ tùng Pittong Vải dệt 10 Xi măng 11 Tủ lạnh 12 Lọc nhiên liệu 13 Nhựa 14 Khí tự nhiên 15.Cao su 16 Gốm sứ 17 Kính thủy tinh 18 Vải 19 Nội thất 20 Sợi tổng hợp Tổng 20 sản phẩm Sản phẩm khác Tổng tất Nguồn: INFORMATION AND Đơn vị tính: Triệu USD 1992 1993 1994 5.6 2.4 3.5 2.9 0.1 9.8 2.3 0.1 2.3 0.2 0.8 22.6 1.3 0.6 0.3 0.2 0.7 0.1 0.1 56.0 21.1 77.1 COMMUNICATION 11.7 5.1 11.2 6.9 2.0 8.3 8.2 1.0 3.9 4.8 2.4 11.4 3.6 0.1 1.4 1.1 1.8 1.5 1.6 0.3 88.4 27.9 116.3 24.9 23.2 19.0 15.0 14.3 11.0 10.1 9.0 8.6 8.0 7.7 7.3 6.6 6.0 5.8 5.4 4.6 3.4 3.3 2.7 196 59.0 255 TECHNOLOGY 1991 Tỷ lệ tăng trƣởng % 1992 1993 1994 822.08 -41.57 -31.71 362.65 96.55 47.95 89.61 -92.55 295.55 14,000.00 461.23 -22.12 -42.59 -29.20 -82.55 60.86 411.66 334.66 16.10 46.98 22.18 CENTER (http://www.ops3.moc.go.th/menucomen/export_topn_country/report.asp) 198 257.56 -41.53 141.74 159.54 1,998.25 175.54 -12.21 2,531.91 113.91 195.18 131.82 135.61 1,373.71 716.10 6,211.54 283.99 -38.79 -53.92 228.43 297.96 244.89 WITH 109.82 117.68 215.64 133.24 1,609.03 -15.76 261.67 674.05 66.50 2,221.00 222.37 -49.40 168.59 119.32 290.17 1,019.80 104.02 970.34 314.40 57.81 32.47 50.89 COOPERATION 112.60 352.43 69.95 118.80 600.06 33.34 23.43 842.09 120.02 65.83 215.93 -36.32 84.45 4,133.85 323.09 379.54 149.43 127.98 110.10 908.39 121.85 111.70 119.41 OF 1991 6.99 18.01 6.57 5.07 0.03 15.91 11.59 0.02 4.90 0.32 1.46 2.55 0.19 0.16 0.01 0.86 1.06 0.63 76.32 23.68 100.00 THE Tổng tỷ lệ % 1992 1993 7.25 3.05 4.60 3.82 0.16 12.71 2.95 0.16 3.04 0.27 0.98 29.32 1.74 0.81 0.37 0.21 0.95 0.19 0.08 72.68 27.32 100.00 CUSTOMS 10.08 4.40 9.63 5.90 1.76 7.10 7.07 0.82 3.35 4.15 2.10 9.83 3.10 0.12 1.18 0.97 1.58 1.29 1.33 0.23 76.02 23.98 100.00 1994 9.77 9.08 7.46 5.88 5.61 4.31 3.98 3.54 3.36 3.14 3.03 2.85 2.60 2.36 2.28 2.12 1.80 1.34 1.28 1.07 76.86 23.14 100.00 DEPARTMENT,1994 PHỤ LỤC 15 20 SẢN PHẨM XUẤT KHẨU CHỦ YẾU CỦA THÁI LAN SANG VIỆT NAM TỪ NĂM 1995 ĐẾN NĂM 1998 Đơn vị tính: Triệu USD 1995 1996 1997 1998 Sản phẩm 102.6 24.8 26.6 25.0 21.5 9.4 17.0 4.6 15.0 4.6 3.9 8.9 9.2 4.0 7.2 0.2 1.4 2.0 3.9 1.6 293.5 177.0 470.5 Xe Máy phụ tùng Polyme Sắt thép Hóa chất Lọc nhiên liệu Máy móc phụ tùng Vải dệt Khí dầu hóa lỏng Xi măng 10 Pittong 11 Chăn nuôi động vật 12 Cao su 13 Nhựa 14 Dược phẩm 15 Mật mía 16 Thiết bị điện 17 Giấy 18 Sợi 19 Máy lạnh 20 Nhôm Tổng 20 sản phẩm Sản phẩm khác Tổng tất Nguồn: INFORMATION AND 110.5 28.5 30.1 29.8 61.8 21.5 21.4 12.4 24.5 4.2 8.4 8.6 11.2 6.6 8.1 0.1 3.2 7.6 2.8 1.7 402.9 178.3 581.2 COMMUNICATION 74.6 57.4 31.0 38.5 49.1 24.3 25.0 16.8 19.0 2.6 8.7 8.0 15.2 9.3 10.7 0.6 5.5 7.9 4.1 2.5 410.8 137.9 548.7 Tỷ lệ tăng trƣởng % 1995 1996 1997 1998 95.5 71.1 33.2 32.6 28.5 26.1 23.5 18.5 17.5 16.1 14.6 13.4 13.2 12.5 10.7 10.2 9.7 8.2 7.1 5.8 468.2 123.5 591.7 311.77 125.46 77.20 31.52 195.54 -7.59 97.64 354.48 87.08 -49.48 519.33 53.35 38.78 113.00 -27.94 2.75 57.51 170.41 494.90 119.59 45.74 84.43 TECHNOLOGY CENTER (http://www.ops3.moc.go.th/menucomen/export_topn_country/report.asp) 199 7.69 14.72 12.99 18.97 187.18 129.57 26.31 172.05 63.68 -8.32 112.74 -3.91 21.98 66.11 11.94 -53.77 119.99 285.51 -29.26 3.62 37.29 0.73 23.53 WITH -32.50 101.54 3.11 29.24 -20.47 12.87 16.96 34.88 -22.61 -37.37 3.68 -6.23 34.89 41.00 32.87 578.05 73.80 3.32 45.87 50.01 1.97 -22.66 -5.59 COOPERATION 28.09 24.04 7.21 -15.17 -41.99 7.51 -5.97 10.17 -7.80 516.38 68.56 67.02 -13.13 33.96 -0.07 1,523.95 75.29 3.69 75.18 126.72 13.96 -10.45 7.83 OF Tổng tỷ lệ % 1995 1996 1997 21.81 5.27 5.65 5.32 4.57 1.99 3.60 0.97 3.18 0.97 0.84 1.90 1.96 0.84 1.54 0.04 0.31 0.42 0.84 0.35 62.37 37.63 100.00 THE 19.01 4.90 5.17 5.12 10.63 3.70 3.68 2.14 4.22 0.72 1.44 1.48 1.94 1.14 1.39 0.02 0.55 1.31 0.48 0.29 69.32 30.68 100.00 CUSTOMS 13.59 10.45 5.65 7.01 8.95 4.43 4.56 3.05 3.46 0.48 1.58 1.47 2.76 1.70 1.96 0.11 1.01 1.43 0.74 0.46 74.87 25.13 100.00 1998 16.14 12.02 5.62 5.52 4.82 4.41 3.98 3.12 2.96 2.73 2.47 2.27 2.23 2.11 1.81 1.72 1.64 1.38 1.20 0.97 79.13 20.87 100.00 DEPARTMENT,1998 PHỤ LỤC 16 20 SẢN PHẨM XUẤT KHẨU CHỦ YẾU CỦA THÁI LAN SANG VIỆT NAM TỪ NĂM 1999 ĐẾN NĂM 2002 Sản phẩm 1999 Polyme Lọc nhiên liệu Sắt thép Hóa chất Xe máy, phụ tùng Xi măng Khí dầu hóa lỏng Máy móc phụ tùng Pittong 10 Nhựa 11 Sản phẩm da trâu bò 12 Vải dệt 13 Xe dạp, phụ tùng 14 Dược phẩm 15 Giấy 16 Chăn nuôi 17 Cao su 18 Mật mía 19 Mỡ dầu động thực vật 20 Mỹ phẩm Tổng 20 sản phẩm Sản phẩm khác Tổng tất 82.6 33.0 39.8 31.8 93.2 2.9 9.7 18.5 14.6 15.0 4.6 20.3 2.2 13.5 9.5 13.9 10.6 3.6 2.4 6.3 428,1 144,7 572,8 Đơn vị tính: Triệu USD 2000 2001 2002 124.0 100.9 56.9 34.3 132.0 4.1 7.6 34.4 25.5 20.4 7.2 24.9 1.8 17.8 13.3 26.7 11.4 3.3 8.0 654,5 192,8 847,4 106 73.4 62.1 40.8 67.1 19.9 17.5 38.2 21.9 20.4 19.4 23.3 11.2 14.5 11.2 15.7 12.8 15.4 9.6 8.0 609,3 192,0 801,2 117 81.6 59.3 54.3 51.6 51.1 41.8 33.3 32.7 27.8 24.1 23.3 17.8 17.4 15.8 15.6 14.8 13.1 12.9 12.3 717,4 230,6 948,0 1999 Tỷ lệ tăng trƣởng % 2000 2001 2002 16.15 15.89 19.72 -2.62 -2.42 -83.31 -47.26 -29.19 -9.69 13.81 21.09 -13.68 -53.06 8.46 -2.16 -5.23 -21.30 -66.85 1,192.55 30.66 -4,99 2,59 -3,18 50.08 205.51 43.04 8.01 41.64 38.79 -21.93 85.98 75.01 36.26 54.52 22.71 -21.03 31.94 40.53 92.48 7.39 39.66 25.44 52,90 33,22 47,93 -13.85 -27.27 9.21 18.94 -49.21 390.12 130.75 11.00 -14.19 0.01 169.82 -6.76 537.05 -18.68 -15.65 -41.18 12.30 189.72 0.80 -6,92 -0,44 -5,44 9.55 11.18 -4.64 32.99 -23.10 157.14 138.44 -12.86 49.41 35.92 24.43 0.10 58.51 20.21 40.14 -0.79 15.66 -15.38 34.89 53.23 17,75 20,12 18,32 1999 14.43 5.77 6.95 5.55 16.27 0.51 1.70 3.23 2.54 2.62 0.81 3.55 0.39 2.36 1.66 2.42 1.85 0.62 0.41 1.11 74,73 25,27 100.00 Nguồn: INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY CENTER WITH COOPERATION OF THE CUSTOMS DEPARTMENT,2002 (http://www.ops3.moc.go.th/menucomen/export_topn_country/report.asp) 200 Tổng tỷ lệ % 2000 2001 14.64 11.91 6.72 4.05 15.58 0.48 0.90 4.06 3.01 2.41 0.85 2.94 0.21 2.11 1.57 3.15 1.34 0.39 0.94 77,24 22,76 100.00 13.33 9.16 7.76 5.10 8.37 2.48 2.19 4.76 2.73 2.55 2.42 2.90 1.40 1.81 1.40 1.96 1.59 1.93 1.19 1.00 76,04 23,96 100.00 2002 12.35 8.61 6.25 5.73 5.44 5.39 4.41 3.51 3.45 2.93 2.54 2.46 1.88 1.84 1.66 1.64 1.56 1.38 1.36 1.30 75,68 24,32 100.00 PHỤ LỤC 17 20 SẢN PHẨM XUẤT KHẨU CHỦ YẾU CỦA THÁI LAN SANG VIỆT NAM TỪ NĂM 2003 ĐẾN NĂM 2006 Sản phẩm Lọc nhiên liệu Polyme Sắt thép Khí dầu mỏ hóa lỏng Cao su Pittong Giấy Xi măng Sản phẩm hóa chất 10 Sản phẩm nhựa 11 Máy móc phụ tùng 12 Cao su 13 Xe máy phụ tùng 14.Mỹ phẩm 15 Dây bọc cáp 16 Vải dệt 17 Gỗ sản phẩm từ gỗ 18 Sản phẩm da trâu bò 19 Xe oto, phụ tùng 20 Máy lạnh Tổng 20 sản phẩm Sản phẩm khác Tổng tất Đơn vị tính: Triệu USD 2003 2004 2005 2006 Tỷ lệ tăng trƣởng % 2003 2004 2005 2006 Tổng tỷ lệ % 2003 2004 2005 2006 97.2 127.4 100.5 77.7 6.4 26.0 25.1 68.9 61.3 31.8 29.2 18.5 40.3 17.5 11.8 28.3 11.3 39.4 12.0 12.2 842.6 419.5 1,262.1 19.11 8.85 69.51 85.72 565.34 -20.30 59.49 34.75 12.80 14.36 -12.16 25.57 -21.82 42.04 69.97 21.48 28.76 63.50 13.47 91.57 24.98 53.20 33.13 7.70 10.09 7.96 6.16 0.51 2.06 1.99 5.46 4.85 2.52 2.31 1.47 3.19 1.38 0.94 2.24 0.90 3.12 0.95 0.96 66.76 33.24 100.0 11.87 9.59 7.97 4.81 4.00 3.93 2.76 2.76 2.62 2.31 2.20 2.12 2.04 2.00 1.75 1.73 1.72 1.69 1.56 1.48 70.91 29.09 100.00 225.1 180.1 134.2 119.3 16.1 51.9 33.7 77.9 72.8 48.3 46.4 31.9 58.6 29.5 17.7 30.7 21.2 62.4 16.7 20.6 1,295.2 581.3 1,876.5 291.2 256.1 163.5 166.7 28.9 90.3 48.0 104.1 72.8 56.5 51.5 46.6 75.1 46.2 25.2 40.2 34.3 68.0 41.1 29.8 1,736.0 627.8 2,363.8 364.9 294.8 245.2 147.9 123.0 120.9 84.9 84.8 80.6 71.0 67.7 65.1 62.7 61.5 53.9 53.3 52.9 51.9 47.9 45.6 2,180.5 894.4 3,075.0 131.62 41.39 33.55 53.63 151.96 99.26 33.92 13.13 18.78 52.17 58.88 71.96 45.47 68.93 49.35 8.62 87.42 58.55 39.36 69.72 53.70 38.59 48.68 29.34 42.19 21.85 39.67 79.93 73.90 42.71 33.62 -0.02 16.89 11.01 46.27 28.10 56.55 42.27 30.82 62.12 8.86 146.66 44.30 34.04 7.99 25.97 25.32 15.11 49.97 -11.26 325.0 33.94 76.65 -18.54 10.83 25.60 31.43 39.75 -16.58 33.29 113.98 32.73 54.15 -23.69 16.43 53.27 25.60 42.48 30.09 Nguồn: INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY CENTER WITH COOPERATION OF THE CUSTOMS DEPARTMENT,2006 (http://www.ops3.moc.go.th/menucomen/export_topn_country/report.asp) 201 12.00 9.60 7.15 6.36 0.86 2.77 1.79 4.15 3.88 2.58 2.47 1.70 3.13 1.57 0.94 1.64 1.13 3.33 0.89 1.10 69.02 30.98 100.0 12.32 10.83 6.92 7.05 1.22 3.82 2.03 4.40 3.08 2.39 2.18 1.97 3.18 1.95 1.06 1.70 1.45 2.88 1.74 1.26 73.44 26.56 100.0 PHỤ LỤC 18 20 SẢN PHẨM XUẤT KHẨU CHỦ YẾU CỦA THÁI LAN SANG VIỆT NAM TỪ NĂM 2007 ĐẾN NĂM 2011 Sản phẩm Lọc nhiên liệu Polyme Sắt thép Hóa chất Xe oto, phụ tùng Pittong Cao su Máy móc phụ tùng Máy lạnh 10 Xe máy, phụ tùng 11 Giấy 12 Nhựa 13 Tủ lạnh 14.Vải dệt 15 Đường 16 Mỹ phẩm 17 Sợi tổng hợp 18 Máy giặt 19 Đồ uống 20 Gỗ sản phẩm từ gỗ Tổng 20 sản phẩm Sản phẩm khác Tổng tất Đơn vị tính: Triệu USD 2007 2008 2009 2010 2011 474.8 342.3 320.4 118.6 91.4 128.7 97.7 128.8 82.9 84.3 108.6 90.3 66.5 67.3 14.8 61.0 76.6 46.2 16.4 82.1 2,499.5 1,304.6 3,804.1 919.8 404.4 324.1 163.1 142.6 157.3 140.8 156.5 102.3 132.8 146.2 114.7 80.8 82.2 31.1 84.9 73.5 68.4 18.7 69.2 3,413.1 1,604.7 5,017.8 412.2 338.7 289.0 213.1 238.5 162.0 168.5 134.2 121.5 152.0 148.6 117.4 106.6 96.8 48.6 100.4 76.5 76.7 49.6 61.9 3,112.7 1,565.7 4,678.4 696.2 385.2 333.5 316.9 232.5 209.7 204.6 193.4 187.7 169.7 144.0 140.6 134.3 133.0 123.3 113.7 98.5 91.8 88.5 80.6 4,077.5 1,768.0 5,845.4 845.8 476.4 374.1 408.8 311.6 270.0 326.7 229.3 167.6 206.0 164.3 152.8 125.4 185.9 181.0 111.7 132.3 87.4 120.3 92.8 4,902.3 2,157.2 7,059.5 Tỷ lệ tăng trƣởng % 2007 2008 2009 2010 30.12 16.11 30.69 47.07 90.88 6.45 50.03 90.19 81.62 34.45 27.99 27.22 74.58 26.09 -24.88 -0.94 76.50 56.78 58.60 55.09 34.38 7.38 23.71 93.71 18.16 1.15 37.53 56.09 22.21 44.06 21.47 23.41 57.56 34.62 27.00 21.49 22.19 109.57 39.25 -4.04 47.98 14.14 -15.71 36.55 23.00 31.90 -55.18 -16.25 -10.84 30.63 67.23 3.03 19.66 -14.20 18.74 14.52 1.64 2.38 32.01 17.74 56.30 18.24 3.98 12.21 165.57 -10.49 -8.80 -2.43 -6.76 68.90 13.72 15.42 48.72 -2.53 29.41 21.46 44.12 54.50 11.61 -3.13 19.75 25.96 37.44 153.74 13.27 28.77 19.70 78.39 30.11 30.99 12.92 24.94 2011 21.49 23.66 12.15 29.01 34.00 28.76 59,67 18.54 -10,69 21.13 14.15 8.69 -6.58 39.77 46,87 -1.79 34.31 -4.79 35.93 14.61 24.00 14.01 20.77 Tổng tỷ lệ % 2007 2008 2009 12.48 9.00 8.42 3.12 2.40 3.38 2.57 3.39 2.18 2.21 2.86 2.37 1.75 1.77 0.39 1.60 2.01 1.21 0.43 2.16 65.71 34.29 100.00 Nguồn: INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY CENTER WITH COOPERATION OF THE CUSTOMS DEPARTMENT,2011 (http://www.ops3.moc.go.th/menucomen/export_topn_country/report.asp) 202 18.33 8.06 6.46 3.25 2.84 3.13 2.81 3.12 2.04 2.65 2.91 2.29 1.61 1.64 0.62 1.69 1.47 1.36 0.37 1.38 68.02 31.98 100.00 8.81 7.24 6.18 4.55 5.10 3.46 3.60 2.87 2.60 3.25 3.18 2.51 2.28 2.07 1.04 2.15 1.63 1.64 1.06 1.32 66.53 33.47 100.00 2010 11.91 6.59 5.71 5.42 3.98 3.59 3.50 3.31 3.21 2.90 2.46 2.41 2.30 2.27 2.11 1.94 1.68 1.57 1.51 1.38 69.75 30.25 100.00 2011 11.98 6.75 5.30 5.79 4.41 3.82 4.63 3.25 3.27 2.92 2.33 2.16 1.78 2.63 2.56 1.58 1.87 1.24 1.70 1.31 69.44 30.56 100.00 PHỤ LỤC 19 20 SẢN PHẨM CHỦ YẾU THÁI LAN NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 1994 Sản phẩm Gỗ Động vật Quặng kim loại Thịt Thủy hải sản Trái Khoáng sản Hàng hóa chế tạo tổng hợp Than đá 10 Giấy 11 Rau 12 Giao dịch đặc biệt 13 Xe máy phụ tùng 14 Tàu, thuyền 15 Máy móc 16 Đồ gia dụng, nội thất 17 Giày dép 18 Đồ trang sức 19 Cà phê, trà, gia vị 20 Xi măng Tổng 20 sản phẩm Sản phẩm khác Tổng tất Đơn vị tính: Triệu USD 1991 1992 1993 1994 82.4 13.5 4.3 0.4 3.1 0.1 0.8 0.5 0.6 0.1 0.2 106.0 10.0 116.0 48.0 6.0 5.9 1.1 5.1 0.1 0.5 0.2 0.6 0.7 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 68.9 11.3 80.2 61.9 5.0 5.3 1.9 3.7 0.3 1.0 1.3 1.0 0.7 0.5 0.1 0.1 0.5 0.1 83.4 1.3 84.6 Tỷ lệ tăng trƣởng % 1991 1992 1993 1994 12.6 5.8 4.9 4.3 3.5 1.7 1.1 1.0 0.9 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 38.6 0.4 39.0 0.00 0.00 - -41.79 -56.08 35.41 189.91 65.68 2,310.00 758.83 -80.54 21.27 15.36 189.84 -39.47 129.44 1,259.18 5,727.27 -35.04 12.95 -30.90 28.99 -15.79 -9.55 64.22 -27.30 181.22 117.33 -32.03 727.80 73.96 5.48 218.97 -68.32 4.70 448.67 -99.70 52.42 21.04 -88.74 5.56 -79.64 16.69 -7.28 126.67 -5.86 521.06 14.92 9,725.00 -26.50 -35.21 -25.06 -20.97 136.31 60.46 -68.15 44,650.00 1,483.02 -54.86 -53.66 -68.58 -53.88 Tổng tỷ lệ % 1991 1992 1993 71.04 11.68 3.74 0.34 2.67 0.05 0.01 0.69 0.40 0.50 0.04 0.18 0.03 91.37 8.63 100.00 Nguồn: INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY CENTER WITH COOPERATION OF THE CUSTOMS DEPARTMENT,1994 (http://www.ops3.moc.go.th/menucomen/import_topn_country/report.asp) 203 59.84 7.42 7.32 1.43 6.41 0.12 0.57 0.02 0.19 0.70 0.83 0.18 0.43 0.16 0.11 0.08 0.08 85.90 14.10 100.00 73.12 5.92 6.27 2.22 4.42 0.32 1.17 0.01 1.51 1.15 0.83 0.55 0.13 0.16 0.59 0.01 0.12 98.50 1.50 100.00 1994 32.28 14.98 12.61 10.91 9.02 4.31 2.92 2.62 2.41 1.62 1.34 0.94 0.78 0.66 0.54 0.40 0.23 0.21 0.11 0.06 98.98 1.02 100.00 PHỤ LỤC 20 20 SẢN PHẨM CHỦ YẾU THÁI LAN NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM TỪ NĂM 1995 ĐẾN NĂM 1998 Hàng hóa Máy móc thiết bị điện Thủy sản Hàng hóa chế tạo tổng hợp Động vật Dầu thô Thịt Mạch in Quặng kim loại Than đá 10 Giấy 11 Rau 12 Giao dịch đặc biệt 13 Phụ tùng xe máy 14 Tàu thuyền 15 Máy móc 16 Đồ gia dụng 17 Giày dép 18 Đồ trang sức 19 Cà phê, trà, gia vị 20 Xi măng Tổng 20 sản phẩm Sản phẩm khác Tổng tất Đơn vị tính: Triệu USD 1995 1996 1997 1998 0.1 5.9 1.8 5.8 5.8 3.5 0.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 1.2 0.3 0.1 1.3 27.5 15.6 43.1 7.4 4.1 1.9 5.3 9.7 4.6 3.0 2.8 0.2 0.4 0.2 0.2 0.4 0.6 1.3 1.1 2.4 45.4 20.1 65.5 121.6 8.8 2.7 6.2 9.8 4.8 3.8 4.5 0.7 1.5 0.5 0.6 0.6 1.0 0.3 0.8 0.2 0.5 168.7 9.0 177.6 170.7 20.6 5.2 5.1 4.2 4.2 4.0 3.7 2.6 1.5 1.4 0.9 0.8 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 228.2 3.3 231.5 Tỷ lệ tăng trƣởng % 1995 1996 1997 1998 36,600.00 68.35 78.66 -0.77 37.29 -28.83 -2.99 9,190.00 -37.09 -16.46 -27.29 -27.73 29.57 2,696.55 15.40 447.27 13.68 4.85 10.32 9,949.73 -31.40 4.62 -9.38 -21.57 -15.66 207.33 -96.23 82.21 590.23 72.42 -38.47 -67.09 107.50 1,563.38 -15.81 -11.96 7,475.08 65.39 28.85 52.17 1,548.63 116.77 43.76 17.16 0.81 3.63 51.79 -75.88 877.14 -84.12 281.96 110.85 251.92 40.11 72.68 -80.87 -28.50 619.62 -80.14 271.12 -55.42 171.06 40.33 134.08 87.71 -17.83 -57.27 -12.64 6.07 -17.00 289.96 4,176.90 5,348.30 -41.08 68.64 1.44 -3.62 -46.38 102.67 -41.29 134.56 -25.87 35.32 -63.00 30.37 Tổng tỷ lệ % 1995 1996 1997 0.17 13.76 4.24 13.48 13.58 8.14 2.12 0.22 0.21 0.13 0.31 0.62 2.83 0.63 0.19 3.06 0.07 0.07 63.81 36.19 100.00 Nguồn: INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY CENTER WITH COOPERATION OF THE CUSTOMS DEPARTMENT,1998 (http://www.ops3.moc.go.th/menucomen/import_topn_country/report.asp) 204 11.26 6.20 2.91 8.02 14.78 7.00 4.51 4.28 0.01 0.25 0.59 0.35 0.25 0.61 0.87 2.06 1.69 0.04 3.66 69.36 30.64 100.00 68.47 4.96 1.55 3.47 5.50 2.68 2.13 2.53 0.38 0.02 0.01 0.84 0.27 0.33 0.32 0.55 0.15 0.45 0.11 0.27 94.96 5.04 100.00 1998 73.70 8.91 2.23 2.19 1.80 1.79 1.74 1.61 1.14 0.63 0.62 0.38 0.35 0.25 0.23 0.23 0.23 0.20 0.19 0.15 98.57 1.43 100.00 PHỤ LỤC 21 20 SẢN PHẨM CHỦ YẾU THÁI LAN NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM TỪ NĂM 1999 ĐẾN NĂM 2002 Hàng hóa Máy móc thiết bị điện Dầu thô Than đá Thủy sản Rau Động vật Xà phồng, mỹ phẩm Nhựa Sợi 10 Hàng hóa chế tạo tổng hợp 11 Quặng kim loại 12 Máy móc 13 Thịt 14 Vải 15 Kim loại 16 Mạch in 17 Giày dép 18 Phân bón, thuốc trừ sâu 19 Hóa học 20 Đồ trang sức Tổng 20 sản phẩm Sản phẩm khác Tổng tất Đơn vị tính: Triệu USD 1999 2000 2001 168.7 15.2 10.6 0.2 6.9 0.4 1.3 5.0 2.0 2.1 2.9 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 218.6 9.2 227.8 204.7 29.0 22.3 13.7 9.8 8.4 0.1 1.2 3.8 3.9 1.7 2.9 12.2 0.4 2.3 0.1 1.5 1.7 1.4 0.6 321.8 10.3 332.1 163.7 42.2 26.4 19.3 13.5 10.8 0.5 6.2 4.3 5.3 4.2 3.6 5.6 0.5 1.9 1.5 1.1 0.5 1.4 0.8 313.3 13.1 326.4 Tỷ lệ tăng trƣởng % 1999 2000 2001 2002 81.2 29.7 24.3 17.7 12.7 10.0 7.8 7.7 5.3 4.5 4.4 4.4 3.6 3.2 2.8 2.2 1.7 1.6 1.6 1.4 227.7 10.8 238.6 -1.14 474.64 -48.76 -40.95 36.95 63.49 -6.58 -2.59 -46.51 291.60 -30.53 5.10 119.58 -100.00 -36.49 363.91 298.13 -85.97 -2.80 37.48 -1.64 21.34 47.20 30.06 5,277.18 21.10 6,188.89 184.66 183.05 -22.65 -15.22 43.14 322.90 -10.36 597.31 170.14 233.87 -1.44 2,200.36 47.21 12.34 45.81 -20.01 45.58 18.31 40.13 37.74 28.28 710.42 408.25 13.38 35.54 148.09 23.88 -54.31 16.64 -17.86 1,911.90 -26.24 -68.44 -2.05 25.21 -2.65 27.66 -1.71 2002 -50.44 -29.64 -7.93 -8.31 -5.99 -6.91 1,604.49 22.93 22.66 -14.69 5.30 19.48 -34.71 546.71 49.90 45.36 55.33 199.98 14.55 78.55 -27.30 -17.69 -26.91 Tổng tỷ lệ % 1999 2000 74.07 6.66 4.64 0.08 3.04 0.19 0.59 2.20 0.87 0.90 1.27 0.21 0.14 0.24 0.22 0.62 0.01 95.98 4.02 100.00 Nguồn: INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY CENTER WITH COOPERATION OF THE CUSTOMS DEPARTMENT,2002 (http://www.ops3.moc.go.th/menucomen/import_topn_country/report.asp) 205 61.65 8.72 6.72 4.14 2.96 2.53 0.02 0.37 1.15 1.17 0.51 0.89 3.67 0.13 0.69 0.02 0.45 0.51 0.42 0.19 96.90 3.10 100.00 2001 50.17 12.92 8.09 5.90 4.15 3.30 0.14 1.91 1.33 1.61 1.28 1.12 1.71 0.15 0.57 0.46 0.34 0.16 0.42 0.25 95.97 4.03 100.00 2002 34.02 12.43 10.20 7.40 5.33 4.20 3.28 3.21 2.23 1.88 1.85 1.83 1.53 1.33 1.18 0.92 0.72 0.67 0.65 0.60 95.46 4.54 100.00 PHỤ LỤC 22 20 SẢN PHẨM CHỦ YẾU THÁI LAN NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM TỪ NĂM 2003 ĐẾN NĂM 2006 Hàng hóa Máy móc, phụ kiện Dầu thô Thiết bị điện Sợi Than đá Thủy sản Mấy móc Y tế, thiết ị kiểm tra Phụ tùng xe máy 10 Hóa học 11 Kim loại 12 Trái 13 Nhựa 14 Rau 15 Xà phòng, chất tẩy rửa 16 Sắt, thép 17 Mạch in 18 Phụ tùng xe máy 19 Quặng kim loại 20 Thiết bị gia dụng điện Tổng 20 sản phẩm Sản phẩm khác Tổng tất Đơn vị tính: Triệu USD 2003 2004 2005 0.6 29.3 130.6 5.8 35.5 26.7 6.1 0.1 2.1 3.5 6.4 0.7 4.6 11.2 11.4 0.6 3.2 0.6 7.2 2.3 288.4 45.0 333.4 6.3 196.8 5.7 50.6 16.0 16.1 0.1 3.7 7.4 11.1 4.2 4.4 9.8 11.5 4.3 11.0 2.1 3.9 4.3 369.2 67.5 436.7 111.6 278.4 201.1 24.5 35.4 27.9 23.1 4.3 5.7 9.0 13.9 7.4 6.5 14.7 9.7 5.5 3.2 5.9 13.9 6.9 808.5 81.2 889.7 Tỷ lệ tăng trƣởng % 2003 2004 2005 2006 279.9 214.5 49.2 37.1 31.7 27.3 22.2 21.0 17.7 16.9 11.1 11.0 10.6 10.3 9.2 9.0 8.5 8.1 7.3 6.8 809.4 86.1 895.5 368.80 -1.38 60.89 9.91 45.84 51.43 40.61 11.12 304.21 123.09 127.14 154.88 -40.33 -12.03 45.46 3,346.95 47.99 1,009.28 62.19 83.56 41.36 30.18 39.74 930.18 -100.00 50.72 -3.17 42.57 -40.19 163.28 -47.73 74.42 112.25 73.52 522.97 -4.44 -12.09 1.17 665.68 238.26 252.37 -44.95 90.35 28.04 49.88 30.99 1,684.87 78,369,100.0 2.17 333.27 -30.00 74.59 43.33 6,702.69 53.56 22.62 25.44 73.71 47.98 49.88 -15.83 26.56 -70.50 181.18 252.57 58.71 118.99 20.33 103.75 2006 150.72 -22.94 -75.54 51.47 -10.35 -2.09 -4.00 388.54 213.87 87.02 -20.34 49.09 63.96 -30.39 -4.73 63.84 162.81 36.78 -47.72 -0.50 0.11 6.12 0.66 Tổng tỷ lệ % 2003 2004 0.18 8.78 39.17 1.75 10.64 8.02 1.84 0.04 0.63 1.04 1.92 0.20 1.37 3.36 3.41 0.17 0.97 0.18 2.15 0.68 86.50 13.50 100.00 1.43 45.07 1.29 11.58 3.66 3.69 0.01 0.84 1.69 2.54 0.97 1.00 2.25 2.64 0.99 2.51 0.48 0.90 0.99 84.55 15.45 100.00 Nguồn: INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY CENTER WITH COOPERATION OF THE CUSTOMS DEPARTMENT,2006 (http://www.ops3.moc.go.th/menucomen/import_topn_country/report.asp) 206 2005 12.55 31.29 22.60 2.75 3.98 3.14 2.60 0.48 0.64 1.02 1.56 0.83 0.73 1.66 1.09 0.62 0.36 0.67 1.56 0.77 90.88 9.12 100.00 2006 31.25 23.95 5.49 4.14 3.54 3.05 2.48 2.35 1.98 1.89 1.24 1.23 1.18 1.15 1.03 1.00 0.95 0.90 0.81 0.76 90.38 9.62 100.00 PHỤ LỤC 23 20 SẢN PHẨM CHỦ YẾU THÁI LAN NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM TỪ NĂM 2007 ĐẾN NĂM 2011 Sản phẩm Máy móc thiết bị điện Thiết bị gia dụng điện Sợi Máy tính, phụ kiện Y tế, thiết bị kiểm tra Ống kính, kính Dầu thô Thủy sản Hóa học 10 Sắt, thép 11 Máy móc 12 Phụ tùng xe máy 13 Quặng kim loại 14 Trái 15 Cà phê, trà, gia vị 16 Nhựa 17 Than đá 18 Phụ tùng xe 19 Dây cáp 20 Hàng hóa chế tạo Tổng 20 sản phẩm Sản phẩm khác Tổng tất Đơn vị tính: Triệu USD 2007 2008 2009 2010 71.8 9.6 48.2 294.2 46.7 0.1 264.3 34.7 29.1 12.9 22.8 24.2 5.3 15.1 0.8 18.0 26.2 15.0 13.1 10.5 962.5 149.4 1,111.9 105.8 14.0 65.5 354.2 60.1 0.1 220.8 46.7 38.1 120.4 26.6 29.9 24.0 20.7 32.7 15.9 32.2 20.7 14.5 15.9 1,258.9 191.5 1,450.4 115.3 64.2 56.5 211.3 44.2 31.0 356.2 51.3 22.6 19.9 29.7 30.9 14.6 16.9 7.0 14.6 62.5 16.9 12.4 14.7 1,192.5 193.0 1,385.5 182.3 142.1 96.1 78.8 66.4 64.8 54.1 52.8 51.8 49.2 48.0 36.4 35.1 32.1 29.4 25.5 23.6 23.5 21.8 20.9 1,134.6 262.0 1,396.6 2011 168.5 311.1 118.2 45.3 63.6 60.2 91.0 81.2 91.4 169.4 57.6 29.6 56.7 43.0 83.9 39.9 44.3 36.5 27.5 35.8 1,654.6 376.6 2,031.2 Tỷ lệ tăng trƣởng % 2007 2008 2009 46.01 41.14 29.88 5.12 122.22 -46.64 23.22 26.94 71.87 43.21 2.62 36.40 -26.99 36.86 176.90 69.97 -17.43 85.03 94.43 124.79 23.05 31.81 24.16 47.40 45.66 36.09 20.40 28.67 -20.91 -16.46 34.50 31.10 837.03 16.81 23.59 353.54 37.59 3,763.04 -11.60 22.68 38.12 10.20 51.24 30.79 28.23 30.45 8.97 356.86 -13.75 -40.35 -26.44 52,499.49 61.32 9.95 -40.71 -83.49 11.49 3.26 -39.33 -18.64 -78.67 -8.40 94.33 -18.63 -14.12 -7.77 -5.27 0.77 -4.48 2010 58.05 121.37 70.00 -62.70 50.36 108.96 -84.82 2.80 129.29 147.46 61.72 17.85 140.94 90.49 321.22 74.95 -62.28 39.25 75.89 42.43 -4.85 35.73 0.80 2011 -7,56 118.97 22.97 -42.56 -4.26 -7.23 68.26 53.83 76,56 244.26 20.10 57.10 61.40 33.80 185.51 56.28 88.08 55.42 26.08 71.39 48.11 34.73 45.44 Tổng tỷ lệ % 2007 2008 2009 2010 2011 6.46 0.87 4.33 26.46 4.20 0.01 23.77 3.12 2.61 1.16 2.05 2.18 0.48 1.35 0.08 1.62 2.36 1.35 1.18 0.95 86.57 13.43 100.00 8.32 4.63 4.08 15.25 3.19 2.24 25.71 3.70 1.63 1.43 2.14 2.23 1.05 1.22 0.50 1.05 4.51 1.22 0.90 1.06 86.07 13.93 100.00 13.05 10.17 6.88 5.64 4.76 4.64 3.87 3.78 3.71 3.52 3.44 2.61 2.52 2.30 2.11 1.83 1.69 1.68 1.56 1.49 81.24 18.76 100.00 8.30 15.31 5.82 2.23 3.13 2.96 4.48 4.00 4.50 8.34 2.84 1.46 2.79 2.11 4.13 1.96 2.18 1.80 1.36 1.76 Nguồn: INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY CENTER WITH COOPERATION OF THE CUSTOMS DEPARTMENT,2011 (http://www.ops3.moc.go.th/menucomen/import_topn_country/report.asp) 207 7.30 0.97 4.52 24.42 4.14 15.22 3.22 2.63 8.30 1.83 2.06 1.66 1.43 2.26 1.10 2.22 1.43 1.00 1.10 86.79 13.21 100.00 81.46 18.54 100.00
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan hệ thái lan việt nam từ năm 1991 đến năm 2011 , Quan hệ thái lan việt nam từ năm 1991 đến năm 2011 , Quan hệ thái lan việt nam từ năm 1991 đến năm 2011

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay