Giáo án phụ đạo toán lớp 7

92 192 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:21

Giáo án Phụ đạo Toán Tuần Ngày soạn: 18/9/2010 Ngày dạy:24/9/2010 Năm học 2010-2011 ôn tập: Số hữu tỉ - Số thực Các phép toán Q I Mục tiêu: - Ôn tập, hệ thống hoá kiến thức số hữu tỉ - Rèn luyện kỹ thực phép tính, kỹ áp dụng kiến thức học vào toán - Rèn luyện tính cẩn thận, xác làm tập II Chuẩn bị: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: ễn li cỏc kin thc ó hc III Tiến trình lên lớp: Kiểm tra cũ: Bài mới: Hoạt động thầy trò Ghi bảng HS lần lợt đứng chỗ trả lời I Các kiến thức bản: - Số hữu tỉ: Là số viết đợc dới dạng: a (a, b Z, b 0) b GV đa tập bảng phụ HS hoạt động nhóm (5ph) GV đa đáp án, nhóm kiểm tra chéo lẫn GV đa tập bảng phụ, HS lên bảng thực hiện, dới lớp làm vào - Các phép toán: + Phép cộng: + Phép ttrừ: + Phép nhân: + Phép chia: II Bài tập: Bài tập 1: Điền vào ô trống: A > B < D C = Bài tập 2: Tìm cách viết đúng: A -5 Z B Q HS hoạt động nhóm tập 2, 3(3ph) GV đa đáp án, nhóm đối chiếu C HS lên bảng thực hiện, dới lớp làm vào Z 15 Q 15 Bài tập 3: Tìm câu sai: x + (- y) = A x y đối B x - y đối C - x y đối D x = y Bài tập 4: Tính: 12 62 + (= ) 15 26 65 11 131 b, 12 (= ) 121 11 a, Trang D Giáo án Phụ đạo Toán Năm học 2010-2011 Yêu cầu HS nêu cách làm, sau hoạt động cá nhân (10ph), lên bảng trình bày 63 (= ) 50 12 d, -2: (= ) c, 0,72 Bài tập 5: Tính GTBT cách hợp lí: 1 1 A = ữ+ + + ữ 13 13 = = + ữ + ữ+ ữ 2 13 13 3 =11+1=1 2 + + ữ 5 2 = + ữ+ = 5 9 1 C = : ữ ữ 2 1 = = 4 B = 0,75 + HS nêu cách tìm x, sau hoạt động nhóm (10ph) Bài tập 6: Tìm x, biết: x = ữ x = ữ 17 + x= 4 b, + : x = 6 c, x x ữ = a, Bài 1: Cho hai số hữu tỉ a c (b > 0; d > 0) b d chứng minh rằng: a Nếu Bài 1: Giải: Ta có: a c < a.b < b.c b d b Nếu a.d < b.c a Mẫu chung b.d > (do b > 0; d > 0) a c < b d nên nếu: Bài 2: a c a Chứng tỏ < (b > 0; d > 0) b d a a+c c < < b b+d d b Hãy viết ba số hữu tỉ xen a ad c bc = ; = b bd d bd ad bc < da < bc bd bd b Ngợc lại a.d < b.c ad bc a c < < bd bd b d Ta viết: 1 Tìm số hữu tỉ nằm hai số hữu tỉ 2004 2003 a c < ad < bc b d x = ữ x = ữ ữ Bài 2: Giải: a Theo ta có: Ta có: Trang a c < ad < bc b d Giáo án Phụ đạo Toán Năm học 2010-2011 1 1+1 < < < 2004 2003 2004 2004 + 2003 2003 (1) < < < 2004 4007 2004 6011 4007 có: Thêm a.b vào vế (1) ta a.b + a.d < b.c + a.b a(b + d) < b(c + a) < < < 2004 6011 2004 8013 6011 a a+c < (2) b b+d < < < 2004 8013 2004 10017 8013 Thêm c.d vào vế (1): a.d + c.d < b.c + c.d d(a + c) < c(b + d) < < < 2004 10017 2004 12021 10017 Vậy số cần tìm là: ; ; ; ; 4007 6011 8013 10017 12021 a+c c < b+d d (3) Từ (2) (3) ta có: Bài 3: Tìm tập hợp số nguyên x biết 5 31 : < x < : 3,2 + 4,5.1 : 21 18 45 Ta có: - < x < 0,4 (x Z) Nên số cần tìm: x { 4;3;2;1} Bài 4: Tính nhanh giá trị biểu thức 3 3 3 + + + 13 = 13 P= 11 11 11 11 11 11 2,75 2,2 + + + + 7 13 0,75 0,6 + Bài 5: Tính M= a a+c c < < b b+d d b Theo câu a ta lần lợt có: 1 < < < < < < 10 < < < 10 13 10 1 1 + + 13 = Bài 4: = 1 1 11 11. + + 13 Bài 5: = 193 33 11 2001 193 386 17 + 34 : 2001 + 4002 25 + 33 11 + : + + 17 34 34 25 50 = + 33 14 + 11 + 225 : = : = 0,2 Vậy 34 50 < < < < 13 10 Củng cố: Nhắc lại dạng tập chữa Hớng dẫn nhà: Xem lại tập làm Trang Giáo án Phụ đạo Toán Năm học 2010-2011 Tuần Ngày soạn: 25/9/2010 Ngày dạy: 27/9/2010 ôn tập: Giá trị tuyệt đối số hữu tỉ luyện tập giảI phép toán q I Mục tiêu: - Ôn định nghĩa giá trị tuyệt đối số hữu tỉ Cách tìm giá trị tuyệt đối số hữu tỉ - Rèn kỹ giải tập tìm x, thực thành thạo phép toán II Chuẩn bị: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: ễn li cỏc kin thc ó hc III Tiến trình lên lớp: Kiểm tra cũ: Bài mới: Hoạt động thầy trò Ghi bảng Bài tập 1: Tìm x, biết: HS nhắc lại định nghĩa giá trị tuyệt đối a, x = 4,5 x = 4,5 số hữu tỉ x + = x = Nêu cách làm tập b, x + = x + = x = HS hoạt động cá nhân (4ph) sau lên bảng trình bày 1 c, + x 3,1 = 1,1 + x = 3,1 + 1,1 = 4,2 4 x = + x = 4, x = + x = 4, 79 20 89 20 Bài tập 2: Rút gọn biểu thức với: 3,5 x 4,1 A = x 3,5 4,1 x ? Để rút gọn biểu thức A ta phải làm gì? HS: Bỏ dấu GTTĐ ? Với x > 3,5 x 3,5 so với nh nào? HS: ? Khi x 3,5 = ? GV: Tơng tự với x < 4,1 ta có điều gì? HS lên bảng làm, dới lớp làm vào Với: 3,5 x x 3,5 > x 3,5 = x 3,5 x 4,1 4,1 x > 4,1 x = 4,1 x Vậy: A = x 3,5 (4,1 x) = x 3,5 4,1 + x = 2x 7,6 Bài tập 3: Tìm x để biểu thức: x đạt giá trị nhỏ 2 b, B = 2x + đạt giá trị lớn 3 a, A = 0,6 + Giải Trang Giáo án Phụ đạo Toán Năm học 2010-2011 1 x > với x Q x = 2 a, Ta có: x = ? Biểu thức A đạt giá trị nhỏ nào? Vậy: A = 0,6 + x > 0, với x Q Khi x = ? Vậy A đạt giá trị nhỏ 0,6 x = HS hoạt động nhóm (7ph) GV đa đáp án đúng, nhóm kiểm tra chéo lẫn với x Q 2 2x + = 2x + = x = 3 Vậy B đạt giá trị lớn x = b, Ta có 2x + Bài 6: Tìm số hữu tỉ a b biết A+b=a.b=a:b Bài 7: Tìm x biết: a x = 2004 2003 b x = 2004 A x= x= x= Bài 6: Giải: Ta có a + b = a b a = a b = b(a - 1) 2004 Ta lại có: a : b = a + b (2) Kết hợp (1) với (2) ta có: b = - Q ; có x = 16023 5341 = 4014012 1338004 x= Q 10011 3337 = 18036 6012 Bài 8: Số nằm Vậy hai số cần tìm là: a = 1 số =-1 nào? Ta có: a a = (1) b 1 + = số cần tìm 15 Bài 7: b x= 2004 A x= 15 x= Bài 9: Tìm x Q biết a 11 + x = x = 12 20 b + :x= x= 4 c ( x ). x + > x > x < x= Bài 8: Trang 5 2004 16023 5341 = 4014012 1338004 x= ;b Ta có: 10011 3337 = 18036 6012 1 + = số cần tìm 15 Giáo án Phụ đạo Toán Năm học 2010-2011 15 Bài 9: Tìm x Q biết Bài 10: Chứng minh đẳng thức a b 1 = ; a (a + 1) a a + a 11 + x = x = 12 20 b + :x= x= 4 c ( x ). x + > x > x < 1 = a (a + 1)(a + 2) a (a + 1) (a + 1)(a + 2) Bài 10: Chứng minh đẳng thức a 1 = ; a (a + 1) a a + VP = b Bài 11: Thực phép tính: 2003.2001 + 2003 2002 2002 a +1 a = = VT a (a + 1) a (a + 1) a(a + 1) 1 = a (a + 1)(a + 2) a (a + 1) (a + 1)(a + 2) VP = a+2 a = = VT a (a + 1)(a + 2) a(a + 1)(a + 2) a(a + 1)(a + 2) Bài 11: Thực phép tính: 2003.2001 + 2003( 2001 2002) + 2003 = 2002 2002 2002 = Củng cố: - Nhắc lại dạng toán chữa Hớng dẫn nhà: - Xem lại tập làm - Xem lại luỹ thừa số hữu tỉ Trang 2003 2002 = = 2002 2002 Giáo án Phụ đạo Toán Năm học 2010-2011 Ngày soạn: 25/9/2010 Ngày dạy: 1/10/2010 ôn tập: Hai góc đối đỉnh Hai đờng thẳng vuông góc Góc tạo đờng thẳng cắt hai đờng thẳng I Mục tiêu: - Ôn tập kiến thức hai đờng thẳng vuông góc, hai góc đối đỉnh, góc tạo đờng thẳng cắt hai đờng thẳng - Rèn luyện kỹ vẽ hình giải tập hai đờng thẳng vuông góc II Chuẩn bị: Giáo viên: Bảng phụ, êke, thớc đo góc, thớc thẳng Học sinh: III Tiến trình lên lớp: Kiểm tra cũ: Bài mới: Hoạt động thầy trò Ghi bảng I Kiến thức bản: GV đa câu hỏi dẫn dắty HS nhắc Định nghĩa: lại kiến thức học hai góc đối xx' yy' xOy ã = 900 đỉnh, hai đờng thẳngx' vuông góc, đờng x trung trực đoạn thẳng, góc O tạo đờng thẳng cắt hai đờng thẳng Các tính chất: Có đờng thẳng m qua O: m a y' m O a Đờng trung trực đoạn thẳng: d đờng trung trực AB y x' x O y' HS đọc đề ? Bài toán cho biết gì? Yêu cầu gì? HS lên bảng vẽ hình ? Ta cần tính số đo góc nào? d AB I IA = IB Hai góc đối đỉnh: * Định nghĩa: * Tính chất: Góc tạo đờng thẳng cắt hai đờng thẳng: II Bài tập: Bài tập 1: Vẽ hai đờng thẳng cắt nhau, góc tạo thành có góc 500 Tính số đo góc lại Trang Giáo án Phụ đạo Toán Năm học 2010-2011 Giải ã Ta có: xOy = xã ' Oy ' (đối đỉnh) ã Mà xOy = 500 xã ' Oy ' = 500 ã Lại có: xOy + xã ' Oy = 1800(Hai góc kề bù) ã xã ' Oy = 1800 - xOy ? Nên tính góc trớc? xã ' Oy = 1800 - 500 = 1300 HS lên bảng trình bày, dới lớp làm vào ã VBT Lại có: xã ' Oy = xOy ' = 1300 (Đối đỉnh) GV đa bảng phụ tập HS đọc yêu cầu, xác định yêu cầu, thảo luận nhóm khoảng 2ph HS đứng chỗ trả lời, giải thích Bài tập 2: Trong câu sau, câu noà câu sai đúng, câu sai? a) Hai góc đối đỉnh b) Hai góc đối đỉnh c) Hai góc có chung đỉnh đối đỉnh d) Hai góc đối đỉnh có chung đỉnh GV giới thiệu tập e) Góc đối đỉnh góc vuông góc vuông HS quan sát, làm nháp g) Góc đối đỉnh góc bẹt góc bẹt Một HS lên bảng trình bày ã Bài tập 3: Vẽ BAC = 1200; AB = 2cm; AC = 3cm Vẽ đờng trung trực d1 đoạn thẳng AB, đờng trung trực d2 AC Hai đờng trung trực cắt O Hớng dẫn nhà: - Xem lại tập chữa Trang Giáo án Phụ đạo Toán Năm học 2010-2011 Tuần Ngày soạn: 2/10/2010 Ngày dạy: 5/10/2010 luỹ thừa số hữu tỉ I Mục tiêu: - Ôn tập củng cố kiến thức luỹ thừa số hữu tỉ - Rèn kỹ thực thành thạo phép toán II Chuẩn bị: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: ễn li cỏc kin thc ó hc III Tiến trình lên lớp: Kiểm tra cũ: ? Viết dạng tổng quát luỹ thừa cua số hữu tỉ? ?Nêu số quy ớc tính chất luỹ thừa? Bài mới: Hoạt động thầy trò Ghi bảng I Kiến thức bản: GV dựa vào phần kiểm tra cũ chốt a, Định nghĩa: lại kiến thức xn = x.x.x.x (x Q, n N*) (n thừa số x) b, Quy ớc: x0 = 1; x1 = x; (x 0; n N*) xn x-n = c, Tính chất: xm.xn = xm + n xm:xn = xm n (x 0) n x xn (y 0) = ữ yn y (xn)m = xm.n II Bài tập: Bài tập 1: Thực phép tính: a, (-5,3)0 = GV đa bảng phụ tập 1, HS suy nghĩ 2 sau đứng chỗ trả lời b, ữ ữ = c, (-7,5)3:(-7,5)2 = 3 d, ữ = e, ữ 56 = f, (1,5)3.8 = g, (-7,5)3: (2,5)3 = Trang Giáo án Phụ đạo Toán Năm học 2010-2011 h, + ữ = 5 i, ữ = 5 Bài tập 2: So sánh số: a, 36 63 GV đa tập Ta có: 36 = 33.33 ? Bài toán yêu cầu gì? 63 = 23.33 HS: 36 > 63 ? Để so sánh hai số, ta làm nh nào? b, 4100 2200 HS suy nghĩ, lên bảng làm, dới lớp Ta có: 4100 = (22)100 = 22.100 = 2200 4100 = 2200 làm vào Bài tập 3: Tìm số tự nhiên n, biết: a, GV đa tập 32 = 32 = 2n.4 25 = 2n.22 n 25 = 2n + = n + n = 625 HS hoạt động nhóm b, n = 5n = 625:5 = 125 = 53 n = Đại diện nhóm lên bảng trình bày, n n c, 27 :3 = 32 9n = n = nhóm lại nhận xét Bài tập 4: Tìm x, biết: 2 a, x: ữ = x = ữ 3 ? Để tìm x ta làm nh nào? 5 b, ữ x = ữ Lần lợt HS lên bảng làm bài, dới lớp c, x2 0,25 = làm vào d, x3 + 27 = x= x = 0,5 x = -3 x e, ữ = 64 Củng cố: - Nhắc lại dạng toán chữa Hớng dẫn nhà: - Xem lại tập làm - Xem lại luỹ thừa số hữu tỉ Trang 10 x=6 Giáo án Phụ đạo Toán Năm học 2010-2011 Ngày dạy: I Mục tiêu: Quan hệ ba cạnh tam giác Bất đẳng thức tam giác - Củng cố kiến thức định lí hệ bất đẳng thức tam giác - Kiểm tra độ dài đoạn thẳng có cạnh tam giác - Tính độ dài đoạn thẳng II Chuẩn bị - Bảng phụ III Tiến trình: Kiểm tra cũ: Bài mới: Hoạt động GV HS GV đa hình vẽ tam giác ABC Nội dung cần đạt AI Kiến thức bản: ? Trong ABC, ta có bất đẳng Bất đẳng thức tam giác: thức nào? AB + BC >AC AB + AC >BC CB + AC >BA ? Phát biểu thành lời? C B ? Từ bất đẳng thức trên, ta có hệ Hệ quả: AC > AB - BC; nào? BC > AB - AC; BA > CB - AC Nhận xét: ? Kết hợp định lí hệ quả, ta rút Cho ABC, ta có: nhận xét gì? AB - BC < AC < AB + BC AB - AC < BC < AB + AC CB - AC < BA < CB + AC GV đa tập 1: Cho ba đoạn II Bài tập: Bài tập 1: thẳng có độ dài nh sau: a 2cm; 3cm; 4cm a Ta có: + > ba (2cm; 3cm; 4cm) b 5cm; 6cm; 12cm độ dài ba cạnh tam giác c 1,2m; 1m; 2,2m b + < 12 ba (5cm; 6cm; 12cm) Trong ba trên, ba không độ dài ba cạnh tam giác thể độ dài ba cạnh tam giác? c 1,2 + = 2,2 ba (1,2m; 1m; 2,2m) Tại sao? độ dài ba cạnh tam HS thảo luận nhóm theo bàn, sau giác đứng chỗ trả lời giải thích Một HS khác lên bảngA vẽ hình có Trang 78 C B D Giáo án Phụ đạo Toán Năm học 2010-2011 thể Gv đa tập 2: Cho tam giác ABC, Bài tập 2: điểm D nằm B C Chứng minh AD nhỏ nửa chu vi tam giác HS lên bảng vẽ hình, ghi GT - KL G ? Chu vi tam giác đợc tính nh nào? K ? Theo toán ta cần chứng minh điều gì? Giải GV gợi ý: áp dụng bất đẳng thức tam giác vào hai tam giác: ABD ACD HS thảo luận nhóm (5ph) ABC D nằm B C AD < AB + AC + BC ABC có: AD < AB + BD (Bất đẳng thức tam giác) AD < AC + DC Do đó: AD + AD < AB + BD + AC + DC 2AD < AB + AC + BC Đại diện nhóm lên bảng trình bày kết AD < AB + AC + BC quả, nhóm khác nhận xét HS đọc toán SGK ? Gọi độ dài cạnh thứ ba tam giác cân x ta có điều gì? HS lên bảng làm, dới lớp làm vào Bài tập (Bài tập 19/SGK - 63): Gọi độ dài cạnh thứ ba tam giác cân x (cm) Theo bất đẳng thức tam giác, ta có: 7,9 - 3,9 < x < 7,9 + 3,9 < x < 11,8. x = 7,9 (cm) Chu vi tam giác cân là: 7,9 + 7,9 + 3,9 = 19,7 (cm) Củng cố: - GV nhắc lại quan hệ cạnh tam giác Hớng dẫn nhà: - Xem lại dạng tập chữa - Làm tập SBT Trang 79 Giáo án Phụ đạo Toán Năm học 2010-2011 Tuần Ngày soạn: Ngày dạy: Cộng trừ Đa thức biến I Mục tiêu: - Khắc sâu bớc cộng, trừ đa thức biến Sắp xếp theo bậc đa thức - Rèn kỹ cộng trừ đa thức, tính giá trị đa thức Biết tìm đa thức theo yêu cầu II Chuẩn bị: Giáo viên: Học sinh: Bảng phụ III Tiến trình lên lớp: Kiểm tra cũ: ? Thế đa thức biến? Lấy VD đa thức biến rõ số hạng tử, bậc đa thức đó? Để cộng trừ hai đa thức ta có cách? Là cách nào? Bài mới: Hoạt động thầy trò GV đa tập Ghi bảng Bài tập 1: Cho hai đa thức: F(x) = x5 - 3x2 + 7x4 - 9x3 +x2 G(x) = - x5 + 5x4 + 4x2 x - Một HS lên bảng thực tính F(x) + Hãy tính F(x) + G(x) F(x) + [- G(x)] G(x) Dới lớp làm vào F(x) = x5 + 7x4 - 9x3 - 2x2 - x G(x) = - x5 + 5x4 + 4x2 - 12x4 - 9x3 + 2x2 ? Muốn tính F(x) + [- G(x)] trớc hết ta cần F(x)+G (x)= thực điều gì? HS: Tìm -G(x) x4 Một HS đứng chỗ tìm -G(x) Một HS khác lên bảng thực F(x) + [- F(x) = x5 + 7x4 - 9x3 - 2x2 - x G(x)] Dới lớp làm vào + - G(x) = + x5 - 5x4 - 4x2 + GV: Nh vậy, để tính F(x) - G(x) ta F(x)+G(x) = 2x5 + 2x4 - 9x3 - 6x2 - x tính F(x) + [- G(x)] GV đa tập Trang 80 Giáo án Phụ đạo Toán Năm học 2010-2011 ? Trớc tính M + N N - M ta cần + ý vấn đề gì? HS thảo luận nhóm Bài tập 2: Cho hai đa thức: Đại diện nhóm lên bảng trình bày N = 15y3 + 5y2 - y5- 5y2 - 4y3 - 2y M = y2 + y3 - 3y + - y2 + y5 - y3 + 7y5 Tính M + N N - M Giải Thu gọn: N = - y5 + 11y3 - 2y M = 8y5 - 3y + M + N = (8y5 - 3y + 1) + (- y5 + 11y3 2y) = 7y5 + 11y3 -5y + GV đa tập 3, HS đọc yêu cầu N - M =(- y5 + 11y3 - 2y) - (8y5 -3y + 1) toán = - 9y5 + 11y3 + y - Bài tập 3: Cho hai đa thức: P (x) = x5 - 2x4 + x2 - x + Hai HS lên bảng thực (mỗi HS làm Q(x) = + 3x5 - x4 - 3x3 + 2x - phần) Tính P(x) - Q(x) Q(x) - P(x) Có nhận xét hai đa thức nhận đợc? Giải ? Em có nhận xét hai đa thức nhận P(x) - Q(x) = 4x5 - 3x4 - 2x3 + x - đợc? Q(x) - P(x) =-4x5 + 3x4 +2x3 - x + * Nhận xét: Các số hạng hai đa thức tìm đợc đồng dạng với có hệ số đối Củng cố: - GV chốt lại kiến thức Hớng dẫn nhà: - Xem lại dạng tập chữa - Làm tập SBT Trang 81 Giáo án Phụ đạo Toán Năm học 2010-2011 Ngày soạn: Ngày dạy: I Mục tiêu: ôn tập - Hệ thống hoá kiến thức quan hệ yếu tố tam giác - Rèn kỹ vẽ hình, trình bày toán chứng minh II Chuẩn bị - Bảng phụ III Tiến trình: Kiểm tra cũ: Bài mới: Hoạt động GV HS GV treo bảng phụ ghi tập, học sinh Nội dung cần đạt thảo luận nhóm làm bài: Bài tập 1: Điền vào chỗ trống: Bài tập 1: Điền vào chỗ trống: Cho ABC có: a) AC =750 cạnh dài a) AB = AC B = 900 cạnh dài b) Nếu A b) BC c) Nếu AB = 8cm, BC = 6cm, AC = c) B 13cm góc lớn d) Nếu AB = 5cm, BC = 10cm, AC = d) C 10cm góc bé Bài tập 2: Điền Đ (đúng) S (sai) Bài tập 2: Điền Đ (đúng) S (sai) vào ô vào ô vuông thích hợp: vuông thích hợp: a) Trong tam giác vuông, cạnh a) Đ huyền cạnh dài b) Trong tam giác, cạnh b) S lớn tổng hai cạnh c) Trong tam giác cân, góc đáy nhỏ c) Đ 450 cạnh đáy cạnh dài d) S B CA > CB d) Trong ABC, A e) Trong tam giác, cạnh nhỏ e) Đ nửa chu vi tam giác HS thảo luận nhóm hoàn thành Trang 82 Giáo án Phụ đạo Toán Năm học 2010-2011 GV chốt lại kiến thức trọnng tâm GV đa tập 3: Bộ số độ Bài tập 3: a) 1cm, 2cm, 3cm dài cạnh tam giác? M ? Muốn kiểm tra xem số độ b) 5cm, 6cm, 10cm c) 1dm, 5cm, 8cm dài cạnh tam giác ta làm nh d) 3cm; 5,2cm; 2,2cm nào? HS hoàn thành cá nhân vào I Bài tập 4: Bài tập 4: Cho MNP cân M, kẻ MH NP Lấy I nằmNgiữa M H H P a) Chứng minh: NI = IP a) Ta có: MN = NP (MNP cân M) b) Chứng minh: IP < MP HS lên bảng ghi GT - KL, vẽ hình mà: MH NP (gt) ? Để chứng minh NI = IP ta làm nh HN = HP (quan hệ đờng xiên hình chiếu) nào? ? Hãy chứng minh PI < PM? Có I MH IH NP Mà HN = HP IN = IP (quan hệ đờng xiên hình chiếu) Gv chốt lại kiến thức b) Có PH MH M Mà I MH HI < HM PI < PM (quan hệ hình chiếu đờng xiên) Củng cố: - GV nhắc lại quan hệ cạnh tam giác Hớng dẫn nhà: - Xem lại dạng tập chữa - Chuẩn bị kiểm tra Trang 83 Giáo án Phụ đạo Toán Năm học 2010-2011 Nghiệm Đa thức biến I Mục tiêu: - Hiểu nghiệm đa thức, biết số nghiệm đa thức - Biết kiểm tra số có nghiệm đa thức không Tìm nghiệm đa thức biến đơn giản II Chuẩn bị: Giáo viên: Học sinh: Bảng phụ III Tiến trình lên lớp: Kiểm tra cũ: ? Thế nghiệm đa thức biến? Giá trị x = có nghiệm đa thức f(x) = 3x2 - 5x + hay không? Tại sao? Bài mới: Hoạt động thầy trò GV đa tập HS lên bảng thực Dới lớp làm vào ? Đa thức cho có nghiệm nào? Ghi bảng Bài tập 1: Cho đa thức f(x) = x2 - x Tính f(-1); f(0); f(1); f(2) Từ suy nghiệm đa thức Giải f(-1) = (-1)2 - (-1) = f(0) = 02 - = f(1) = 12 - = f(2) = 22 - = Vậy nghiệm đa thức f(x) GV đa tập HS làm vào sau đứng chỗ trả lời GV đa tập HS làm vào sau đứng chỗ trả lời Bài tập 2: Cho đa thức P(x) = x3 - x Trong số sau : - 3; - 2; - 1; 0; 1; 2; số nghiệm P(x)? Vì sao? Giải P(-3) = -24 P(-2) = - P(-1) = P(0) = P(1) = P(2) = P(3) = 24 Vậy số: -1; 0; nghiệm P(x) có nghiệm đa 10 thức P(x) = 5x + không? Bài tập 3: x = Tại sao? Trang 84 Giáo án Phụ đạo Toán Năm học 2010-2011 Giải không nghiệm đa thức 10 P(x) P( ) 10 x = GV đa tập ? Muốn tìm nghiệm đa thức ta làm nh nào? HS thực cá nhân vào vở, vài HS Bài tập 4: Tìm nghiệm đa thức sau: lên bảng làm a)3x - b) - 3x - - c) - 17x - 34 GV chốt lại cách tìm nghiệm đa thức d) x2 - x biến bậc cách chứng minh đa thức vô nghiệm dạng dơn giản e) x2 - x + f) 2x2 + 15 Củng cố: - GV chốt lại kiến thức Hớng dẫn nhà: - Xem lại dạng tập chữa - Làm tập SBT ================================ Trang 85 -2 0; 1 vô nghiệm Giáo án Phụ đạo Toán Năm học 2010-2011 ÔN TậP TíNH CHấT ĐƯờNG PHÂN GIáC 2/ Kiểm tra cũ : 3/ Bài : Hoạt động GV ,HS Nội dung GV nêu câu hỏi kiểm tra -HS1: vẽ góc xOy, dùng thớc H haix lề vẽ tia phân giác góc xOy b M a K tiay phân giác Phát biểu tính chất điểm môt góc Minh hoạ tính chất hình Trên hình vẽ kẻ MH Ox, MK Oy kí vẽ hiệu MH = MK -HS2: Chữa tập 42 tr.29 SBT HS 2: vẽ hình A nhọn ABC Tìm điểm D thuộc Cho tam giác trung tuyến AM cho D cách dều hai cạnh E I B góc D B C P M Giải thích: Điểm D cách hai cạnh góc B nên D phải thuộc phân giác góc B; D phải thuộc trung tuyến AM D giao điểm trung tuyến AM với tia phân giác góc B GV hỏi thêm: Nếu tam giác ABC (tam HS: Nếu tam giác ABC toán giác tù, tam giác vuông) toán đúng không? GV nên đa hình vẽ sẵn để minh hoạ cho câu trả lời HS A A E E D D B A M B ( B vuông) GV nhận xét, cho điểm HS A M ( B tù) Bài 34 tr.71 SGK (Đa đề lên bảng phụ) GV yêu cầu HS đọc đề SGK HS lên x B toán bảng vẽ hình, ghi GT,AKL 12 12 C I D y Trang 86 HS nhận xét câu trả lời làm HS đợc kiểm tra Một HS đọc to đề Một HS lên bảng vẽ hình ghi GT,KL Giáo án Phụ đạo Toán Năm học 2010-2011 GT KL ã xOy A, B Ox C, D Oy OA = OC; OB = OD a) BC = AD b) IA = IC; IB = ID c) O1 = O2 a) GV yêu cầu HS trình bày miệng a) HS trình bày miệng Xét OAD OCB có: OA = OC (gt) O chung OD = OB (gt) OAD = OCB (c.g.c) AD = CB ( cạnh tơng ứng) b) GV gợi ý phân tích lên IA = IC; IB = ID IAB = ICD B = D ; AB = CD; A = C Tại cặp góc, cặp cạnh nhau? b) OAD = OCB (chứng minh trên) D = B (góc tơng ứng) A1 = C1 (góc tơng ứng) mà A1 kề bù A2 C1 kề bù C2 A2 = C2 = O c) Chứng minh O Bài 35 Tr 71 SGK x B GV yêu cầu HS đọc đề A bài, lấy miếng bìa cứng có hình dạng góc nêu cách vẽ phân giác I góc thớc thẳng 12 C D y Có OB = OD (gt) OA = OC (gt) OB - OA = OD - OC hay AB = CD Vậy IAB = ICD (g.c.g) IA = IC ; IB = ID (cạnh tơng ứng) c) Xét OAI OCI có: OA = OC (gt) OI chung IA = IC (chứng minh trên) OAI = OCI (c.c.c) = O (góc tơng ứng) O `HS thực hành Dùng thớc thẳng lấy hai cạnh góc đoạn thẳng: OA = OC; OB = OD (nh hình vẽ) Nối AD BC cắt I Vẽ tia OI, ta có OI phân giác góc xOy V Rút kinh nghiệm: Trang 87 Giáo án Phụ đạo Toán Năm học 2010-2011 ôN TậP CHơNG IV 2/ Kiểm tra cũ : 3/ Bài : Hoạt động thầy trò HĐ1 (10) Gv cho đề toán lên bảng: BT1: a)Viết đơn thức có biến x;y có x y có bậc khác nhau? b) Phát biểu qui tắc cộng trừ đơn thức đồng dạng c) Khi số a gọi nghiệm đa thức P(x) BT 2: Gv cho đề toán lên bảng: Cho hai đa thức: P = 5x2y - 4xy2 + 5x - Q = xyz - 4x2y + xy2 + 5x - Tính P - Q Y/c HS cần thực phép tính không sai dấu biết xếp đơn thức đồng dạng với để thực phép tính BT2: Giải: P - Q = (5x2y - 4xy2 + 5x - 3) - (xyz - 4x2y + xy2 + 5x - ) = 5x2y - 4xy2 + 5x - - xyz + 4x2y - xy2 -5x + = (5x2y - 4x2y) +(- 4xy2 + xy2) + (5x - 5x) - xyz + BT3 Đề: M = 4x2y - 3xyz - 2xy+ Ghi bảng Giải: BT1: a) x3y; 3xy4; -12x5y4; - 5x3y5; xy3 b) Qui tắc(SGK) c) Qui tắc(SGK) + (-3 + N = 5x2y + 2xy - xyz + 1 )= 9x2y - 5xy2 -xyz - 2 Giải: Tính M - N; N - M; GV cho Bt lên bảng HS làm theo nhóm cho KQ lên bảng bảng phụ: Gv hớng dẫn nhóm làm yếu;TB Theo hớng phần tích đơn thức đồng dạng thực phép tính Các HS giỏi cho kèm với hs yếu theo cách nhóm đôi bạn tiến y/c HS yếu làm đợc BT đơn giản BT4 Cho hai đa thức sau: P(x) = 5x2+ 5x4 - x3 + x2 - x - Q(x) = -x4 + x3 + 5x + Hãy tính tổng chúng? HS làm theo nhóm cho KQ lên bảng Gv cho HS lớp kiểm tra chéo Trang 88 M - N = (4x2y - 3xyz - 2xy+ ) - (5x2y + 2xy xyz + ) = 4x2y-3xyz-2xy+ -5x2y-2xy+ xyz 6 = - x2y -2 xyz - 4xy + 1 Tính N - M =(5x2y + 2xy - xyz + ) - (4x2y 3xyz - 2xy+ ) = 5x2y + 2xy - xyz + - 4x2y + 3xyz + + 2xy6 = x2y + 2xyz + 4xy Bài tập 4: P(x) = 2x5+ 5x4 - x3 + x2 - x - Q(x) = -x4 + x3 + 5x + Cách 1: P(x) + Q(x) = (2x5+ 5x4 - x3 + x2 - x - 1) + (-x4 + x3 + 5x + 2) = 2x5+ 5x4 - x3 + x2 - x - -x4 + x3 + 5x + = 2x5 - 4x4 + x2 + 4x + Giáo án Phụ đạo Toán Năm học 2010-2011 GV hớng dẫn HS kiểm tra Kq Gv cho điểm GV Hớng dẫn HS làm cách Cách 2: P(x) = 2x5+ 5x4 - x3 + x2 - x - + Q(x) = -x4 + x3 + 5x + P(x) + Q(x) = 2x5 + 4x4 + x2 + 4x + IV Củng cố dặn dò: GV Hớng dẫn HS nêu bứoc cộng trừ đa thức, đa thức biến nghiệm đa thức biến Các em nhà làm tốt tập lại SGK để tiết sau ta kiểm tra V Rút kinh nghiệm: ÔN TậP CUốI NĂM Trang 89 Giáo án Phụ đạo Toán Năm học 2010-2011 2/ Kiểm tra cũ : 3/ Bài : Hoạt động GV, HS GV nêu yêu cầu kiểm M tra HS1: Chữa tập 37 Tr 37 SGK Nội dung ghi bảng Bài 37 Gv nhận xét, đánh giá K N B P HS1 vẽ hai đờng phân giác hai góc (chẳng hạn N P), giao điểm hai đờng phân giác K Sau HS1 vẽ xong, GV yêu cầu giải thích: HS1: Trong tam giác, ba đờng phân giác điểm K cách cạnh tam giác qua điểm nên MK phân giác góc M Điểm K cách ba cạnh tam giác theo tính chất ba đờng phân giác tam giác HS2: (GV đa đề hình vẽ lên bảng phụ) HS2 chữa tập 39 SGK Chữa tập 39 Tr.73 SGK GT ABC: AB = AC A A1 = A KL Chứng minh: a) Xét ABD ACD có: AB = AC (gt) A1 = A (gt) AD chung ABD = ACD (c.g.c) (1) b) Từ (1) BD = DC (cạnh tơng ứng ) DBC cân DBC = DCB (tính chất tam giác cân) D B a) ABD = ACD b) So sánh DBC DCB C GV hỏi thêm: Điểm D có cách ba cạnh tam giác ABC hay không ? Điểm D không nằm phân giác góc A, không nằm phân giác góc B C nên không cách ba cạnh tam giác HS nhận xét làm trả lời bạn Hoạt động LUYệN TậP Bài 40 (Tr.73 SGK) (Đa đề lên bảng phụ) - Trọng tâm tam giác giao điểm ba đờng GV: - Trọng tâm tam giác gì? Làm trung tuyến tam giác Để xác định G ta vẽ hai để xác định đợc G? trung tuyến tam giác, giao điểm chúng G - Còn I đợc xác định ? - Ta vẽ hai phân giác tam giác (trong có phân giác A), giao chúng I GV yêu cầu toàn lớp vẽ hình toàn lớp vẽ hình vào vở, HS lên bảng vẽ hình, ghi GT, KL Trang 90 Giáo án Phụ đạo Toán Năm học 2010-2011 A E N I G B M C GT KL ABC: AB = AC G: trọng tâm I: giao điểm ba đờng phân giác A, G, I thẳng hàng GV: Tam giác ABC cân A, phân giác Vì tam giác ABC cân A nên phân giác AM AM tam giác đồng thời đờng gì? tam giác đồng thời trung tuyến (Theo tính chất tam giác cân) - Tại A, G, I thẳng hàng ? - G trọng tâm tam giác nên G thuộc AM (vì AM trung tuyến), I giao đờng phân giác tam giác nên I thuộc AM (vì AM phân giác) A, G, I thẳng hàng thuộc AM Hớng dẫn nhà: - Ôn tập tính chất ba đờng phân giác tam giác tính chất đờng phân giác góc, tính chất đờng phân giác tam giác cân, tam giác V Rút kinh nghiệm: ÔN TậP CUốI NĂM 2/ Kiểm tra cũ : 3/ Bài : Hoạt động thầy, trò Nội dung ghi bảng Bài 42 (Tr 73 SGK) Chứng minh định lí: Nếu GT ABC tam giác có đơng trung tuyến đồng thời A1 = A phân giác tam giác tam giác cân BD = DC KL ABC cân GV hớng dẫn HS vẽ hình: kéo dài AD đoạn DA = DA (theo gợi ý củaA SGK) GV gợi ý HS phân tích toán: ABC cân 2AB = AC có AB = AC AC1 = AC C B (do ADB = ADC ) D2 CAA cân A ' = A A = ADC) (có, ADB trình bày chứng Chứng minh Xét ADB ADC có: Sau gọi HS lên bảng minh AD = AD (cách vẽ) D = D (đối đỉnh) DB = DC (gt) Trang 91 Giáo án Phụ đạo Toán Năm học 2010-2011 ADB = ADC (c.g.c) = A ' (góc tơng ứng) A AB = AC (cạnh tơng ứng) Xét CAA cân AC = AC (định nghĩa cân) mà AC = AB (chứng minh trên) AC = AB ABC cân HS đa cách chứng minh khác GV hỏi: Ai có cách chứng minh khác? A I i 12 k C minh khác Nếu HS Bkhông tìm đợc cách chứng D GV đa cách chứng minh khác (hình vẽ chứng minh viết sẵn bảng phụ giấy trong) để giới thiệu với HS Từ D hạ DI AB, DK AC Vì D thuộc phân giác góc A nên DI = DK (tính chất điểm phân giác góc) Xét vuông DIB vuông DKC có I = K = 1v DI = DK (chứng minh trên) DB = DC (gt) vuông DIB = vuông DKC (trờng hợp cạnh huyền, cạnh góc vuông) B = C (góc tơng ứng) ABC cân Hoạt động HƯớNG DẫN Về NHà - Học ôn định lí tính chất đờng phân giác tam giác, góc, tính chất dấu hiệu nhận biết tam giác cân, định nghĩa đờng trung trực đoạn thẳng Các câu sau hay sai? 1) Trong tam giác, đờng trung tuyến ứng với cạnh đáy đồng thời đờng phân giác tam giác 2) Trong tam giác đều, trọng tâm tam giác cách cạnh 3) Trong tam giác cân, đờng phân giác đồng thời đờng trung tuyến 4) Trong tam giác, giao điểm ba đờng phân giác cách đỉnh độ dài đờng phân giác đồng thời đờng phân giác qua đỉnh 5) Nếu tam giác có đờng phân giác đồng thời trung tuyến tam giác cân Mỗi HS mang mảnh giấy có mép thẳng để học tiết sau Trang 92 [...]... tập đã chữa Trang 14 Giáo án Phụ đạo Toán 7 Tuần 9 Ngày soạn: 16/10/2010 Ngày dạy: 20/10/2010 Năm học 2010-2011 ôn tập: tỉ lệ thức I Mục tiêu: - Ôn tập củng cố kiến thức về tỉ lệ thức - Rèn kỹ năng thực hiện thành thạo các bài toán về tỉ lệ thức, kiểm tra xem các tỉ số có lập thành một tỉ lệ thức không, tìm x trong tỉ lệ thức, các bài toán thực tế II Chuẩn bị: 1 Giáo viên: Bảng phụ 2 Học sinh: ễn li... 5) 2.6 4 = = 11 11 = 2 3 (6 1) 3.5 5 GV đa ra bài tập 2 Bài tập 2: So sánh: ? Để so sánh hai luỹ thừa ta thờng làm a, 2 27 và 318 nh thế nào? Trang 11 Giáo án Phụ đạo Toán 7 Năm học 2010-2011 HS hoạt động nhóm trong 6 Ta có: 2 27 = (23)9 = 89 Hai nhóm lên bảng trình bày, các nhóm 318 = (32)9 = 99 còn lại nhận xét Vì 89 < 99 2 27 < 318 b, (32)9 và (18)13 Ta có: 329 = (25)9 = 245 245< 252 < (24)13 = 1613.. .Giáo án Phụ đạo Toán 7 Năm học 2010-2011 Ngày soạn: 9/10/2010 Ngày dạy: 13/10/2010 luỹ thừa của một số hữu tỉ (Tiếp) I Mục tiêu: - Ôn tập củng cố kiến thức về luỹ thừa của một số hữu tỉ - Rèn kỹ năng thực hiện thành thạo các phép toán II Chuẩn bị: 1 Giáo viên: Bảng phụ 2 Học sinh: ễn li cỏc kin thc ó hc III Tiến trình lên lớp: 1 Kiểm tra bài cũ: ? Viết dạng tổng... phân vô hạn tuần hoàn ) a/ 8,5 : 3 = 2,8(3) b/ 18 ,7 : 6 = 3,11(6) c/ 58 : 11 = 5,( 27) d/ 14,2 : 3,33 = 4,(264) Bài 3 : ( bài 70 ) Viết các số thập phân hữu hạn sau dới dạng phân số tối giản : Giáo án Phụ đạo Toán 7 Năm học 2010-2011 32 8 = 100 25 124 31 b / 0,124 = = 1000 250 128 32 c / 1,28 = = 100 25 312 78 d / 3,12 = = 100 25 Bài 4 : ( bài 71 ) Viết các phân số đã cho dới dạng số thập phân :... Trang 24 Giáo án Phụ đạo Toán 7 Năm học 2010-2011 GV: nhận xét và cho điểm đánh giá Dạng 2: Tính hợp lý Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề bài HS: Tính hợp lí các giá trị sau: Bài 2 : Tính hợp lý các giá trị sau: a) (-3,8) + [(-5 ,7 + (+3,8)] b) 31,4 + 4,6 + (-18) c) (-9,6) + 4,5) (1,5 -1) d) 12345,4321 2468,91011 + + 12345,4321 (-2468,91011) Ta áp dụng những tính chất, công thức để tính toán hợp lý... tập 3: Hai đại lợng x và y có tỉ lệ Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thuận với nhau không? Nếu có hãy tìm hệ số tỉ lệ a, x 1 2 3 4 5 y 9 18 27 36 45 HS đọc bài toán ? Bài toán cho biết gì? yêu cầu gì? b, x y Trang 26 1 120 2 60 3 40 4 30 5 15 Giáo án Phụ đạo Toán 7 Năm học 2010-2011 ? Có nhận xét gì về quan hệ giữa lợng muối có trong nớc biển với lợng nớc biển? ? Vậy tìm lợng muối có trong 150lit nớc... C S 75 0 y x z I T HS đọc đầu bài, một HS khác lên bảng A vẽ hình HS hoạt động nhóm A H B Bài tập 2: Cho ABC vuông tại A Kẻ AH vuông góc với BC (H BC) Trang 28 Giáo án Phụ đạo Toán 7 Năm học 2010-2011 a, Tìm các cặp góc phụ nhau b, Tìm các cặp góc nhọn bằng nhau Giải a, Các góc phụ nhau là: b, Các góc nhọn bằng nhau là: A 0 70 0 30 C B H D ã ã a, HAB = 200 ; HAC = 600 ã ã b, ADC = 1100 ; ADB = 70 0... bảng d phụ A ? Bài toán yêu acầu gì? Ghi bảng I Kiến thức cơ bản: a, Định nghĩa: b, Tính chất: c, Dấu hiệu nhận biết: D 1 E 1 1 G Giải HS lần lợt lên bảng trình bày Ta có Trang 13 a / /b à = 900 d b B d a Giáo án Phụ đạo Toán 7 Năm học 2010-2011 a / /c 0 à d c C = 90 d a ả =G à = 1100 (So le trong) Ta có: D 1 1 à +G à = 1800 (Trong cùng phía) Ta có: E Lại có 1 1 à + 1100 = 1800 E à = 70 0 E... động nhóm, một nhóm lên bảng b) Từ 5x = 7y = 7 5 báo cáo, các nhóm còn lại kiểm tra chéo Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta lẫn nhau có: c) Giả sử: x y = =k 3 5 x = - 3k; y = 5k Vậy: (-3k).5k = 5 1 k2 = 27 81 k = x = ; y = x y x 1 y 1 x y = = = (1) 3 4 3 3 4 3 9 12 y z y 1 z 1 y z = = = (2) 3 5 3 4 5 4 12 20 d) Từ Trang 17 Giáo án Phụ đạo Toán 7 Năm học 2010-2011 Từ (1) và (2) ta... a = -1,5 và b = -0 ,75 1 5 7 Ta có: M = 1 ; N = 3 ; P = 2 12 18 Giáo án Phụ đạo Toán 7 Năm học 2010-2011 Ngày soạn: 13/11/2010 Ngày dạy: 22/11/2010 ôn tập: Đại lợng Tỉ lệ thuận I Mục tiêu: - Ôn tạp các kiến thức về đại lợng tỉ lệ thuận - Rèn cho HS cách giải các bài tập về đại lợng tỉ lệ thuận - giáo dục ý thức vận dụng các kiến thức đã học để giải bài tập thực tế II Chuẩn bị: 1 Giáo viên: 2 Học sinh:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án phụ đạo toán lớp 7, Giáo án phụ đạo toán lớp 7, Giáo án phụ đạo toán lớp 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay