Bình luận về các biện pháp bảo hộ đầu tư theo quy định của Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) năm 2009 và chỉ ra những điểm mới so với Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư (IGA) năm 1987 và Hiệp định về Khu vực đầu tư ASEAN (AIA) năm 1998

12 986 2
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:13

Hiệp định Đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) được kí kết vào ngày 26022009, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 2932012 với mục đích thúc đẩy tiến trình xây dựng một khu vực đầu tư tự do, mở cửa, minh bạch và hội nhập trong ASEAN nhằm đạt được mục tiêu thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015. Để nghiên cứu rõ hơn về vấn đề này, nhóm em xin lựa chọn đề bài số 6: “Bình luận về các biện pháp bảo hộ đầu tư theo quy định của Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) năm 2009 và chỉ ra những điểm mới so với Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư (IGA) năm 1987 và Hiệp định về Khu vực đầu tư ASEAN (AIA) năm 1998.” cho bài tập nhóm tháng. MỞ ĐẦU Hiệp định Đầu toàn diện ASEAN (ACIA) kí kết vào ngày 26/02/2009, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 29/3/2012 với mục đích thúc đẩy tiến trình xây dựng khu vực đầu tự do, mở cửa, minh bạch hội nhập ASEAN nhằm đạt mục tiêu thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015 Để nghiên cứu rõ vấn đề này, nhóm em xin lựa chọn đề số 6: “Bình luận biện pháp bảo hộ đầu theo quy định Hiệp định đầu toàn diện ASEAN (ACIA) năm 2009 điểm so với Hiệp định khuyến khích bảo hộ đầu (IGA) năm 1987 Hiệp định Khu vực đầu ASEAN (AIA) năm 1998.” cho tập nhóm tháng GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I/ Khái quát chung Hiệp định đầu toàn diện ASEAN (ACIA) năm 2009 Hoàn cảnh đời Hiệp định Đầu toàn diện ASEAN (ACIA) Bộ trưởng Kinh tế ASEAN ký kết ngày 26 tháng 02 năm 2009 ACIA kết tổng hợp sửa đổi từ Hiệp định Đầu ASEAN: Hiệp định ASEAN Xúc tiến Bảo hộ Đầu 1987 (được biết đến Hiệp định Bảo hộ Đầu ASEAN IGA) Hiệp định khung Khu vực Đầu ASEAN 1998 (thường gọi “Hiệp định AIA”), Nghị định thư liên quan Mục đích việc kết hợp Hiệp định để thích ứng với môi trường cạnh tranh toàn cầu, hướng tới nâng cao hấp dẫn ASEAN với cách điểm đến đầu nước ngoài, thiết lập chế đầu tự mở cửa đáp ứng mục tiêu hội nhập kinh tế ACIA Hiệp định Đầu toàn diện điều chỉnh lĩnh vực Sản xuất, Nông nghiệp, 1 Ngư nghiệp, Lâm nghiệp, Khai khoáng, Dịch vụ liên quan tới lĩnh vực Theo quy định Hiệp định ACIA, tự hóa đầu tiến hành bước, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường đầu tự mở cửa khu vực, phù hợp với mục tiêu Cộng đồng kinh tế ASEAN ACIA cho phép tự hóa lĩnh vực khác tương lai Nội dung Hiệp định ACIA bao gồm: • Các quy định đầu toàn diện dựa trụ cột tự hóa, bảo hộ, thuận lợi hóa xúc tiến đầu tư; • Các thời hạn rõ ràng tự hóa đầu tư; • Lợi ích dành cho nhà đầu nước đặt trụ sở ASEAN; • Duy trì ưu đãi Hiệp định AIA; • Khẳng định lại quy định liên quan Hiệp định AIA ASEAN IGA, đối xử quốc gia đối xử tối huệ quốc Những điều khoản Hiệp định ACIA gồm: • Các quy định môi trường đầu tự do, thuận lợi, minh bạch cạnh tranh dựa kinh nghiệm quốc tế tốt nhất; • Hoàn thiện quy định hành Hiệp định AIA IGA Tranh chấp đầu Nhà đầu Quốc gia thành viên (ISDS), Chuyển giao Đối xử Đầu • Điều khoản Ngăn cấm Yêu cầu Hiệu suất (TRIMs) quy định đánh giá xem xét cam kết bổ sung; • Các quy định nhân quản lý cao cấp ban giám đốc tạo thuận lợi cho việc di chuyển nhà quản lý cấp cao chủ chốt nước Các quy định toàn diện Hiệp định ACIA tăng cường bảo hộ đầu củng cố niềm tin nhà đầu đầu khu vực ACIA 2 khuyến khích phát triển đầu nội khối ASEAN nữa, đặc biệt công ty đa quốc gia có trụ sở ASEAN thông qua hợp tác phát triển công nghiệp chuyên môn hòa, góp phần tăng cường hội nhập kinh tế II/ Bình luận biện pháp bảo hộ đầu thep quy định Hiệp định đầu toàn diện ASEAN (ACIA) năm 2009 Bồi thường trường hợp ổn định Theo Điều 12 Hiệp định ACIA 2009 Bồi thường trường hợp ổn định hiểu sau : “Mỗi quốc gia thành viên dành cho nhà đầu Quốc gia thành viên khác, liên quan đến khoản đầu họ bảo hộ chịu thiệt hại phạm vi lãnh thổ quốc gia xung đột vũ trang, nội chiến tình trạng khẩn cấp, đối xử không phân biệt khoản bồi thường, đền bù khoản bồi thường có giá trị khác” Như vậy, quốc gia thành viên có nghĩa vụ phải bồi thường cách bình đẳng cho nhà đầu quốc gia thành viên khác có thiệt hại lãnh thổ quốc gia lí ổn định, xung đột vũ trang tình trạng khẩn cấp Ví dụ: Quốc gia A Quốc gia B thành viên ASEAN Một đồn điền Quốc gia A sở hữu nhà đầu Quốc gia B phải gánh chịu thiệt hại từ vụ xung đột vũ trang lực lượng phủ Quốc gia A nhóm dậy Theo đó, vào Điều 12 Hiệp định ACIA 2009 trường hợp này, Quốc gia A phải bồi thường cho nhà đầu Quốc gia B Có thể coi quy định cụ thể hóa cho sách bảo hộ đầu nước thành viên tham gia ACIA Chính sách có vai trò quan trọng vấn đề phát triển kinh tế, đặc biệt lĩnh vực đầu thương mại Với quy định vậy, nhà đầu quốc gia 3 ASEAN yên tâm đầu tới quốc gia thành viên khác, từ thúc đẩy hợp tác đầu quốc gia Hiệp hội Chuyển tiền Theo quy định điều 13 Hiệp định đầu toàn diên ASEAN(ACIA) quy định “Mỗi quốc gia thành viên cho phép việc chuyển tiền liên quan tới khoản đầu bảo hộ thực cách tự không chậm trễ vào khỏi lãnh thổ mình.” Việc chuyển tiền bao gồm: Phần vốn góp, bao gồm phần vốn góp ban đầu; Lợi nhuận, thu nhập từ vốn, cổ tức, tiền quyền, phí cấp phép, phí hỗ trợ kỹ thuật phí quản lý, lãi thu nhập khác thu từ khoản đầu bảo hộ; Tiền thu từ việc bán phần toàn toán khoản đầu bảo hộ; Các khoản tiền theo hợp đồng, bao gồm hợp đồng cho vay; … Việc ACIA quy định mở rộng tự chuyển tiền nhà đầu nước nhằm đảm bảo quyền lợi ích đáng nhà đầu trình thực hoạt động đầu với mục đính kinh doanh.Và xuất phát từ mục đích tất yếu nhà đầu kinh doanh để thu lợi nhuận, khoản tiền chuyển nước phải hợp pháp Ngoài việc quy định tự chuyển tiền liên quan đến hoạt động đầu tiến hành tự lãnh thổ việc quy định dễ nảy sinh trường hợp lợi dụng thông thoáng pháp luật để chuyển tiền bất hợp pháp,gây khó khăn việc phòng chống việc rửa tiền Tịch biên bồi thường Tại điều 14 ACIA quy định “Các quốc gia thành viên không tịch biên quốc hữu hóa khoản đầu tư, trừ trường hợp mục 4 đích công cộng phải có bồi thường thỏa đáng, tương đương với giá thị trường phần đầu bị tịch biên Đồng thời việc tịch biên phải thực hiên cách bình đẳng (bình đẳng nhà đầu nước nhà đầu nước ngoài) sở pháp luật” Việc quy định vấn đề thành điều làm minh bạch vấn đề tịch biên bồi thường so với AIA Với mục tiêu ASEAN điểm đến đầu hấp dẫn trình hội nhập khu vực vào năm 2015, nhằm tạo chế đầu minh bạch, thông thoáng tự theo tiêu chí hội nhập kinh tế ASEAN, nên việc bảo đảm lợi ích nhà đầu khoản đầu họ vấn đề cần thiết phải quy định rõ ràng Với quy định ACIA tịch biên bồi thường góp phần nâng cao tự tin nhà đầu khu vực, đặc biệt công ty đa quốc gia ASEAN mở rộng hoạt động đầu doanh nghiệp vừa nhỏ SME, đồng thời tạo nên phát triển kinh tế hội nhập cho ASEAN Thế quyền Có thể hiểu, quyền quyền người, sau bồi thường cho người khác theo nghĩa vụ pháp lý có quyền thay mặt người đòi bên thứ ba trách nhiệm bồi thường cho hưởng quyền lợi hợp pháp người Về bảo hộ đầu tư, kế thừa quy định Hiệp định khuyến khích bảo hộ đầu ( IGA ) năm 1987, Hiệp định đầu toàn diện Asean ( ACIA) năm 2009 bảo hộ cho tất lĩnh vực, hình thức đầu biện pháp bảo hộ, quyền Theo đó, trường hợp cụ thể việc áp dụng biện pháp điều chỉnh cho phù hợp với tình hình theo thỏa thuận bên không vượt nghĩa vụ cam kết hiệp định 5 Điều 15- Hiệp định ACIA 2009 quy định biện pháp quyền sau:“ Nếu quốc gia trả bồi thường cho nhà đầu khoản tiền liên quan đến rủi ro phi thương mại khoản đầu quốc gia thành viên khác phải thừa nhận việc nhượng quyền Đồng thời, thực quyền nhượng quốc gia phải thông báo cho nhà đầu có liên quan.”Điều khoản cho thấy: Trong hoạt động thương mại, bên xảy rủi ro mà quốc gia khác thay mặt bên chịu trách nhiệm bồi thường, bồi thường cho bên bị rủi ro hai bên bị rủi ro bên bị bồi thường phải thừa nhận việc bồi thường quốc gia công nhận quốc gia chủ thể thay cho bên bị bồi thường Đồng thời, việc nhượng quyền cần phải quốc gia thông báo cho bên có liên quan Mặt khác, trường hợp bên ký kết thay mặt nhà đầu nước thực quyền khiếu nại nước chủ nhà bên ký kết bồi thường cho nhà đầu theo thỏa thuận bảo đảm đầu tư, áp dụng trường hợp có bên thứ liên quan đến tổn thất vào lúc này, biện pháp quyền áp dụng phép quốc gia thay mặt công ty bảo hộ đầu đòi quyền lợi từ bên thứ Như vậy, từ phân tích thấy rằng, quyền biện pháp tốt bảo hộ đầu ACIA Nó không giúp quốc gia thu lại chút vốn liếng sau tổn thất mà giảm bớt thiệt hại, tránh tình trạng công ty nước bảo hộ đầu nước trục lợi cách đòi tiền quốc gia bên gây thiệt hại Giải tranh chấp nhà đầu quốc gia thành viên Hiệp định đầu ASEAN (ACIA)điểm tiến so với Hiệp định khuyến khích bảo hộ đầu (IGA) năm 1987 Hiệp định 6 Khu vực đầu ASEAN (AIA) năm 1998 Theo IGA 1987, tranh chấp xảy ra, hai bên không hòa giải đơn phải đệ trình lên hội nghị AEM để giải có Tòa trọng tài thành lập để giải tranh chấp ACIA quy định cụ thể phần thủ tục mà IGA không đề cập đến Còn AIA điều 17 có quy định:” “Nghị định thư chế giải tranh chấp ASEAN áp dụng liên quan đến tranh chấp phát sinh khác biệt quốc gia thành viên liên quan đến việc giải thích áp dụng Hiệp định thỏa thuận phát sinh…” Có thể thấy AIA dẫn chiếu quy định Nghị định thư làm sở để giải tranh chấp quốc gia thành viên hoạt động đầu tư, dừng lại phạm vi tranh chấp liên quan tới việc giải thích áp dụng AIA thỏa thuận khác phát sinh từ AIA ACIA quy định phần riêng giải tranh chấp nhà đầu quốc gia thành viên từ Điều 28 đến Điều 41 Điều 18 đến điều 41 ACIA nằm riêng phần để quy định chế giải tranh chấp quốc gia thành viên với nhà đầu Theo chế này, tranh chấp giải thông qua hòa giải, tham vấn trọng tài Phạm vi giải tranh chấp tranh chấp ảnh hưởng đến quyền lợi bên liên quan cụ thể tranh chấp đối xử quốc gia, đối xử tối huệ quốc, quản trị cấp cao Hội đồng quản trị, đối xử đầu tư, bồi thường trường hợp xung đột; chuyền tiền; quản lý, điều hành, bán hủy bỏ khoản đầu quan có thẩm quyền quốc gia thành viên có tranh chấp xác nhận văn bản; khoản đầu nhà đầu xác nhận quan nhà nước có thẩm quyền quốc gia thành viên bị thiệt hại hành vi vi phạm gây Các trường hợp ngoại lệ 7 Các trường hợp ngoại lệ quy định điều 16,17,18 khoản 3,4,5 điều 19 Hiệp định ACIA Các trường hợp ngoại lệ liên quan đến vấn đề cụ thể sau: Biện pháp bảo hộ cán cân toán Cán cân toán ghi chép tất giao dịch thực nước cụ thể phần lại giới trông khoảng thời gian xác định Cán cân toán so sánh chênh lệch tính theo đồng hồ dollar lượng xuất nhập khẩu, bao gồm tất xuất nhập tài Biện pháp bảo hộ cán cân toán chưa đề cập IGA, đến AIA quy định điều 15 chuyển thành điều 16 ACIA Cả hai hiệp định có chung nội dung: “Trong trường hợp khó khăn nghiêm trọng cán cân toán khó khăn tài từ bên đe dọa từ đó, quốc gia thành viên thừa nhận dy trì hạn chế toán chuyển tiền liên quan đến đầu tư.” Biện pháp thông qua trì thay đổi phải thông báo cho nước thành viên khác Theo quy định hiệp định biện pháp nêu phải phù hợp với điều lệ IMF, không phân biệt đối xử quốc gia, tránh thiệt hại không cần thiết cho thương mại, lợi ích kinh tế tài nước thành viên, không vượt mức cần thiết để đối phó với tình trạng trên, tạm thời loại bỏ dần tình trạng cải thiện tới mức độ mà không lặp lại trình theo WTO, IMF, trình tương tự khác Nước thành viên áp dụng biện pháp bắt đầu tham vấn với quốc gia thành viên khác mà yêu cầu tham vấn để xem xét lại hạn chế thông qua Cán cân toán sử dụng dấu hiệu ổn định kinh tế trị Vì vậy, mà biện pháp bảo cán 8 cân toán bảo vệ lơi ích nhà đầu tư, đảm bảo an toàn đầy đủ cho khoản đầu Các trường hợp ngoại lệ chung quy định điều 17 AIA ACIA quy định ngăn cấm quốc gia thành viên thông qua thực biện pháp với điều kiện biện pháp không áp dụng theo cách để tạo phân biệt đối xử tùy tiện thành viên nhà đầu nơi có điều kiện tương tự nhau, hạn chế trá hình việc lưu chuyển đầu Trong trường hợp cần thiết quốc gia thành viên tiến hành biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, đe dọa đạo đức xã hội để trì trật tự công cộng, bảo vệ người, động vật thực vật, tuân thủ pháp luật phù hợp với điều khoản Hiệp định, đảm bảo công việc đánh thuế thu thuế trực tiếp đầu nước thành viên Bảo hộ đầu thừa kế quy định AIA IGA, nhiên định nghĩa nhà đầu khoản đầu ACIA bao gồm người thường trú nước ASEAN nhà đầu từ nước thứ ba có sở kinh doanh ASEAN nên đối tượng bảo hộ theo mở rộng Tạo thuận lợi cho nhà đầu thông qua biện pháp chủ yếu tạo môi trường đầu thuận lợi, cải thiện tin tưởng để đầu vào ASEAN Mà đảm bảo khu vực cần thiết cho tất hình thức đầu bảo đảm lợi ích nhà đầu khoản đầu họ, việc đối xử công bằng, bảo đảm an ninh sách liên quan đến quyền nghĩa vụ nhà đầu III/ Những điểm Hiệp định ACIA 2009 so với Hiệp định IGA 1987 Hiệp định AIA 1998 9 Hiệp định ACIA 2009 có phát triển toàn diện IGA 1987 AIA 1998 Mục tiêu ACIA đề cao môi trường đầu ASEAN thu hút đầu nước FDI Một số điểm ACIA so với IGA AIA thể qua nội dung cụ thể sau: Tự hóa đầu tư: Trước hết cần khẳng định Hiệp định ACIA thỏa thuận đầu cung cấp tương tác rõ ràng quy định có liên quan, cung cấp lợi ích trước mắt cho nhà đầu ASEAN ASEAN dựa nhà đầu nước Ngắn thời gian để đạt môi trường đầu tự cởi mở Hiệp định ACIA mở rộng phạm vi đầu tư, không giới hạn cụ thể lĩnh vực mở cửa tự hóa đầu mà rõ hoạt động không thuộc phạm vi điều chỉnh Hiệp định ACIA quy định rõ ràng ngoại lệ nhóm nguyên tắc phân biệt đối xử thương mại đầu cách liệt kê cụ thể, rõ ràng minh bạch ngoại lệ Có thể thấy ưu việt tieén vượt bậc ACIA so với AIA vấn đề tự hóa đầu phải khửng định lại rằng, đời ACIA bước ngoặt lớn trình xây dựng thành công khu vực đầu ASEAN – tiến tới khu vực tự hóa đầu lành mạnh, cạnh tranh cao đầu có hiệu Về chuyển tiền: Khác với quy định chuyển tiền ACIA khoản điều 15 AIA lại có quy định hạn chế chuyển tiền, theo quy định trường hợp cân toán lâm vào tình trạng nghiêm trọng gặp khó khăn tài đối ngoại có đe ọa xảy tình trạng trên, quốc gia thành viên đưa trì hạn chế đầu mà quốc gia cam kết cụ thể, kể việc toán chuyển tiền để thực giao dịch liên quan đến cam kết Vấn đề chuyển tiền ghi nhận điều 13 ACIA, theo quốc gia thành viên 10 10 có nghĩa vụ cho phép thực hoạt động chuyển tiền liên quan đến đầu tiến hành tự lãnh thổ quốc gia Các khoản tiền bao gồm: đóng góp tài bao gồm đóng góp ban đầu; lợi nhuận thu nhập khác phát sinh từ khoản đầu tư; thu nhập từ việc bán lý toàn phần khoản đầu tư; khoản tiền thường trường hợp có xung đột; tiền trả phát sinh từ việc giải tranh chấp; tiền công thù lao khác nhân viên tuyển dụng làm việc đầu lãnh thổ nước Quy định ACIA mở rộng việc tự chuyển tiền nhà đầu lãnh thổ quốc gia thành viên đảm bảo quyền lợi tối đa nhà đầu tư, từ khuyến khích đầu nhà đầu Tuy nhiên, theo nhóm quy định có phần hạn chế việc quy định nhà đầu tự chuyển tiền lãnh thổ quốc gia thành viên tiềm ẩn nguy tội phạm xuyên quốc gia, mà đặc biệt tội phạm rửa tiền; tội phạm kinh tế cách thức phương tiện rửa tiền ngày tinh vi, đa dạng, quy mô quốc gia ASEAN nói riêng phải đối mặt với tội phạm xuyên quốc gia Về giải tranh chấp: ACIA qui định cách chi tiết trình tự thủ tục giải tranh chấp nhà đầu với quốc gia thành viên ACIA qui định phần riêng giải tranh chấp nhà đầu quốc gia thành viên từ Điều 28 đến Điều 41 Phạm vi giải tranh chấp tranh chấp ảnh hưởng đến quyền lợi bên liên quan cụ thể tranh chấp đối xử quốc gia, đối xử tối huệ quốc, quản trị cấp cao Hội đồng quản trị, đối xử đầu tư, bồi thường trường hợp xung đột; chuyền tiền; quản lý, điều hành AIA dẫn chiếu qui định Nghị định thư chế giải tranh chấp làm sở để giải tranh chấp 11 11 quốc gia thành viên hoạt động đầu tư, dừng lại phạm vi tranh chấp liên quan tới việc giải thích áp dụng AIA thỏa thuận khác phát sinh từ AIA KẾT LUẬN Về bảo hộ đầu tư, kế thừa quy định IGA, ACIA bảo hộ cho tất lĩnh vực, hình thức đầu bảo hộ cho khoản đầu sau thành lập, trừ biện pháp gây ảnh hưởng đến thương mại dịch vụ phạm vi quy định Hiệp định khung ASEAN dịch vụ mà nước thành viên áp dụng Vì mục đích bảo hộ đầu liên quan đến việc cung cấp dịch vụ theo phương thức diện thương mại quy định đối xử đầu tư; bồi thường trường hợp ổn định; chuyển tiền; tịch biên bồi thường; quyền quy định giải tranh chấp nhà đầu nước thành viên áp dụng Trong trường hợp cụ thể việc áp dụng quy định điều chỉnh cho phù hợp với tình hình theo thỏa thuận bên không vượt nghĩa vụ cam kết Hiệp định 12 12 [...]... AIA KẾT LUẬN Về bảo hộ đầu tư, kế thừa quy định của IGA, ACIA bảo hộ cho tất cả các lĩnh vực, hình thức đầu chỉ bảo hộ cho các khoản đầu sau khi thành lập, trừ các biện pháp gây ảnh hưởng đến thương mại dịch vụ trong phạm vi quy định của Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ mà các nước thành viên áp dụng Vì mục đích bảo hộ đầu liên quan đến việc cung cấp dịch vụ theo phương thức hiện diện thương... việc giải quy t tranh chấp; tiền công các thù lao khác của nhân viên được tuyển dụng làm việc về đầu trong lãnh thổ nước đó Quy định này của ACIA mở rộng việc tự do chuyển tiền của các nhà đầu trong ngoài lãnh thổ của quốc gia thành viên do vậy sẽ đảm bảo quy n lợi tối đa của các nhà đầu tư, từ đó khuyến khích hơn nữa đầu của các nhà đầu Tuy nhiên, theo nhóm thì quy định này cũng... mại các quy định về đối xử đầu tư; bồi thường trong trường hợp mất ổn định; chuyển tiền; tịch biên bồi thường; thế quy n các quy định về giải quy t tranh chấp giữa nhà đầu nước thành viên sẽ được áp dụng Trong từng trường hợp cụ thể việc áp dụng các quy định này có thể sẽ điều chỉnh cho phù hợp với tình hình theo thỏa thuận của các bên nhưng không vượt quá nghĩa vụ cam kết trong Hiệp định. .. giải quy t tranh chấp: ACIA qui định một cách chi tiết trình tự thủ tục giải quy t tranh chấp giữa nhà đầu với quốc gia thành viên ACIA qui định một phần riêng về giải quy t tranh chấp giữa nhà đầu quốc gia thành viên từ Điều 28 đến Điều 41 Phạm vi giải quy t tranh chấp là những tranh chấp ảnh hưởng đến quy n lợi cơ bản của các bên liên quan cụ thể những tranh chấp về đối xử quốc gia, đối xử tối... tối huệ quốc, quản trị cấp cao Hội đồng quản trị, đối xử đầu tư, bồi thường trong trường hợp xung đột; chuyền tiền; quản lý, điều hành AIA dẫn chiếu qui định của Nghị định thư về cơ chế giải quy t tranh chấp làm cơ sở để giải quy t tranh chấp giữa các 11 11 quốc gia thành viên về hoạt động đầu tư, nhưng chỉ dừng lại ở phạm vi các tranh chấp liên quan tới việc giải thích áp dụng AIA hoặc bất kì thỏa... bởi việc quy định nhà đầu có thể tự do chuyển tiền trong ngoài lãnh thổ của quốc gia thành viên sẽ có thể tiềm ẩn những nguy cơ về tội phạm xuyên quốc gia, mà đặc biệt là tội phạm rửa tiền; tội phạm kinh tế trong khi cách thức phương tiện rửa tiền ngày càng tinh vi, đa dạng, quy mô hơn các quốc gia trong ASEAN nói riêng đang phải đối mặt với tội phạm xuyên quốc gia Về giải quy t tranh chấp:...có nghĩa vụ cho phép thực hiện các hoạt động chuyển tiền liên quan đến đầu được tiến hành tự do trong ngoài lãnh thổ của quốc gia mình Các khoản tiền này bao gồm: đóng góp tài chính bao gồm cả đóng góp ban đầu; lợi nhuận các thu nhập khác phát sinh từ khoản đầu tư; thu nhập từ việc bán hoặc thanh lý toàn bộ hoặc một phần các khoản đầu tư; các khoản tiền thường trong trường hợp có
- Xem thêm -

Xem thêm: Bình luận về các biện pháp bảo hộ đầu tư theo quy định của Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) năm 2009 và chỉ ra những điểm mới so với Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư (IGA) năm 1987 và Hiệp định về Khu vực đầu tư ASEAN (AIA) năm 1998, Bình luận về các biện pháp bảo hộ đầu tư theo quy định của Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) năm 2009 và chỉ ra những điểm mới so với Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư (IGA) năm 1987 và Hiệp định về Khu vực đầu tư ASEAN (AIA) năm 1998, Bình luận về các biện pháp bảo hộ đầu tư theo quy định của Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) năm 2009 và chỉ ra những điểm mới so với Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư (IGA) năm 1987 và Hiệp định về Khu vực đầu tư ASEAN (AIA) năm 1998

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay