Tình hình mắc bệnh viêm phổi ở lợn thịt tại trại ông hà duy văn thành phố sông công tỉnh thái nguyên và phác đồ điều trị

60 256 2
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:58

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - ĐẶNG VĂN THIỆN Tên đề tài: “TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM PHỔI Ở LỢN THỊT TẠI TRẠI ÔNG HÀ DUY VĂN – THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG – TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ” NHẬT KÝ THÍ NGHIỆM Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Khoa: Chăn nuôi Thú y Khóa học: 2011 – 2015 Thái Nguyên - 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - ĐẶNG VĂN THIỆN Tên đề tài: “TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM PHỔI Ở LỢN THỊT TẠI TRẠI ÔNG HÀ DUY VĂN – THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG – TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Lớp: K43 – Thú y Khoa: Chăn nuôi Thú y Khóa học: 2011 – 2015 Giảng viên hƣớng dẫn: TS Cù Thị Thúy Nga Thái Nguyên - 2015 i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập, rèn luyện dƣới mái trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nhƣ thực tập tốt nghiệp, nhận đƣợc giúp đỡ tận tình thầy cô khoa Chăn nuôi Thú y Nhân dịp xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới: Ban giám hiệu trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa toàn thể thầy giáo, cô giáo khoa Chăn nuôi Thú y Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo hƣớng dẫn đề tài TS Cù Thị Thúy Nga, tận tình hƣớng dẫn để hoàn thành tốt khóa luận Để góp phần cho việc hoàn thành khóa luận đạt kết tốt nhận đƣợc động viên, giúp đỡ gia đình bạn bè Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành trƣớc giúp đỡ Một lần xin đƣợc gửi tới thầy giáo, cô giáo bạn bè lời cảm ơn sâu sắc, lời chúc sức khỏe điều tốt đẹp Tôi xin chânn thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 14 tháng 12 năm 2015 Sinh viên Đặng Văn Thiện ii LỜI NÓI ĐẦU Thực tập tốt nghiệp giai đoạn cuối trình đào tạo trƣờng Đây giai đoạn sinh viên tiếp xúc với thực tiễn, củng cố lại kiến thức học giảng đƣờng Bên cạnh đó, giúp sinh viên vận dụng, học hỏi kinh nghiệm sản xuất để nâng cao trình độ nhƣ phƣơng pháp tổ chức tiến hành nghiên cứu Tạo điều kiện cho thân có tác phong làm việc nghiêm túc, đắn, có hội vận dụng sáng tạo vào thực tế sản xuất, góp phần vào công đổi đất nƣớc, làm cho đất nƣớc ngày phát triển Đƣợc trí Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y, trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đồng ý cô giáo hƣớng dẫn tiếp nhận sở, tiến hành đề tài: “Tình hình mắc bệnh viêm phổi lợn thịt trại Ông Hà Duy Văn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên phác đồ điều trị” Do bƣớc đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, thời gian lực thân hạn chế nên khóa luận không tránh khỏi sai sót Vì vậy,tôi mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy giáo, cô giáo bạn bè đồng nghiệp để khóa luận hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! iii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Một số phác đồ điều trị bệnh viêm phổi 28 Bảng 4.1: Kết công tác phục vụ sản xuất 34 Bảng 4.2 Tỷ lệ mắc hội chứng hô hấp theo đàn theo cá thể 35 Bảng 4.3: Tỷ lệ mắc bệnh viêm phổi theo tuổi 37 Bảng 4.4: Tỷ lệ mắc bệnh viêm phổi theo tháng 38 Bảng 4.5: Tỷ lệ mắc bệnh viêm phổi theo tính biệt 39 Bảng 4.6: Tỷ lệ lợn chết mắc bệnh viêm phổi 40 Bảng 4.7: Những biểu lâm sàng bệnh tích lợn mắc bệnh 41 Bảng 4.8: Kết điều trị bệnh viêm phổi theo phác đồ điều trị 42 Bảng 4.9: Tỷ lệ tái nhiễm bệnh viêm phổi kết điều trị lần 43 iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT cs : Cộng ĐVT : Đơn vị tính Kg : Kilôgam ml : Mililit m2 : Mét vuông Nxb : Nhà xuất TS : Tiến sĩ STT : Số thứ tự TT : Thể trọng TNHH : Trách nhiệm hữu hạn VTM : Vitamin v MỤC LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Vai trò, chức sinh lý máy hô hấp 2.1.2 Những hiểu biết chung bệnh viêm phổi 2.1.3 Nguyên tắc, phƣơng pháp phòng điều trị bệnh viêm phổi lợn 18 2.1.4 Hiểu biết hai loại thuốc sử dụng đề tài 21 2.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc nƣớc 23 2.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc 23 2.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc 25 Phần ĐỐI TƢỢNG NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 27 3.2 Điể m và thời gian tiến hành 27 3.3 Nô ̣i dung nghiên cƣ́u 27 3.4 Phƣơng pháp nghiên cƣ́u tiêu theo dõi 27 3.4.1 Phƣơng pháp điều tra 27 3.4.2.Phƣơng pháp chẩn đoán lâm sàng 27 2.4.3 Phƣơng pháp bố trí thí nghiệm 28 3.4.4 Các tiêu theo dõi 29 3.4.5 Phƣơng pháp xác định tiêu 29 3.4.6 Phƣơng pháp xử lý số liệu 29 vi PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 Công tác phục vụ sản xuất 30 4.1.1 Công tác chăn nuôi 30 4.1.2 Công tác thú y 31 4.1.3 Công tác khác 33 4.2 Kết nghiên cứu thảo luận 35 4.2.1 Tỷ lệ lợn mắc bệnh viêm phổi theo đàn theo cá thể trại Hà Duy Văn – thành phố Sông Công – thành phố Thái Nguyên 35 4.2.2 Tỷ lệ mắc bệnh viêm phổi theo tuổi lợn thịt nuôi trại 36 4.2.3 Tỷ lệ mắc bệnh viêm phổi theo tháng lợn thịt nuôi trại 38 4.2.4 Tỷ lệ mắc bệnh viêm phổi theo tính biệt lợn thịt nuôi trại 39 4.2.5 Tỷ lệ lợn chết mắc bệnh viêm phổi 40 4.2.6 Những biểu lâm sàng bệnh tích lợn mắc bệnh 41 4.2.7 Kết điều trị bệnh viêm phổi theo phác đồ điều trị 42 4.2.8 Tỷ lệ tái nhiễm bệnh viêm phổi lợn thịt hiệu điều trị lần 43 Phần 45 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Đề nghị 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Nói đến ngành chăn nuôi, trƣớc tiên phải kể đến chăn nuôi lợn tầm quan trọng ý nghĩa thiết thực Chăn nuôi lợn ngành đem lại hiệu kinh tế cao, năm qua, ngành chăn nuôi lợn nƣớc ta đạt nhiều thành tựu mới, xu chuyên môn hoá sản xuất, chăn nuôi trang trại tập trung ngày phổ biến Trong năm gần nhà nƣớc liên tục nhập giống gia súc, gia cầm có suất chất lƣợng cao từ nƣớc có chăn nuôi phát triển nhằm mục đích nâng cao sản lƣợng chất lƣợng sản phẩm Tuy nhiên chăn nuôi muốn thu đƣợc lợi nhuận cao vấn đề giống, công tác dinh dƣỡng công tác thú y vấn đề cấp bách định thành công ngƣời chăn nuôi.T rong thời gian này đă ̣c điể m khí hậu miền Bắc nƣớc ta l nắng nóng kéo dài , xen kẽ đó có nhƣ̃ng trâ ̣n mƣa rào rấ t lớn, làm thời tiết thay đổi đột ngột Sƣ́c đề kháng của thể vâ ̣t nuôi bị giảm sút, nế u không đƣơ ̣c chăm sóc nuôi dƣỡng tố t, vê ̣ sinh sa ̣ch sẽ thì rấ t rễ bùng phát dich ̣ bê ̣nh, đă ̣c biê ̣t là các bê ̣nh liên quan đế n hô hấ p nhƣ: viêm phổ i, viêm đƣờng hô hấ p… Nế u không có các biê ̣n pháp phòng bê ̣nh hơ ̣p lý và điề u tri ̣ bê ̣nh hiê ̣u quả thì sẽ gây thiê ̣t ̣i rấ t lớn cho ngành chăn nuôi lơ ̣n nói r iêng và chăn nuôi nói chung Trong bệnh truyền nhiễm lợn bệnh đƣờng hô hấp gây thiệt hại kinh tế lớn cho ngành chăn nuôi lợn, đặc biệt bệnh viêm phổi Để góp phần giảm bớt thiệt hại bệnh hô hấp nói chung gây bệnh viêm phổi nói riêng, tiến hành nghiên cứu đề tài: : "Tình hình mắc bệnh viêm phổi lợn thịt trại Ông Hà Duy Văn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên phác đồ điều trị " 1.2 Mục đích đề tài - Đánh giá đƣơ ̣c tình hình mắ cbệnh viêm phổi đàn lơ ̣n thiṭ nuôi ta ̣i tra ̣i Hà Duy Văn, thị xã Sông Công, thành phố Thái Nguyên phác đồ điều trị - Đánh giá đƣơ ̣c hiê ̣u lƣ̣c điề u tribệnh viêm phổ i hai phác đồ ̣ 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học - Cung cấp thêm tƣ liệu tình hình dịch tễ hội chứng viêm phổi lợn ngoại chăn nuôi công nghiệp - Nghiên cứu ảnh hƣởng nhiệt độ, độ ẩm chuồng trại đến tỷ lệ mắc hội chứng viêm phổi lợn ngoại 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Đề xuất số biện pháp phòng hội chứng viêm phổi cho lợn trang trại công nghiệp - Đề xuất phác đồ điều trị hội chứng viêm phổi đạt hiệu cao 38 đƣợc hiệu phòng bệnh cao làm tốt công tác phòng bệnh vệ sinh 4.2.3 Tỷ lệ mắc bệnh viêm phổi theo tháng lợn thịt nuôi trại Để thấy đƣợc tỷ lệ lợn mắc bệnh đƣờng hô hấp lợn thịt theo tháng tiến hành theo dõi đàn lợn qua tháng 6, 7, 8, 9, 10 Kết thu đƣợc qua bảng 4.4 Bảng 4.4: Tỷ lệ mắc bệnh viêm phổi theo tháng Số lợn theo dõi Số lợn mắc bệnh Tỷ lệ mắc bệnh (con) (con) (%) 554 12 2,17 554 16 2,89 553 19 3,44 552 21 3,80 10 551 25 4,54 Tính chung 554 93 16,79 Tháng Qua bảng 4.4, thấy lợn tất tháng nhiễm bệnh, nhiên tỷ lệ nhiễm bệnh viêm phổi lợn thịt tháng có khác rõ: Thấp tháng với tỷ lệ mắc bệnh 2,17% Cao tháng 10 với tỷ lệ mắc bệnh 4,54% Các tháng 7, 8, có tỷ lệ mắc bệnh tƣơng ứng 2,89%; 3,44%; 3,80% Qua kết điều tra cho thấy: Nguyên nhân chủ yếu ảnh hƣởng yếu tố thời tiết khí hậu Khí hậu thay đổi đột ngột nguyên nhân gây bệnh viêm phổi Chính vậy, tháng 6, 7, 8, thời tiết mát mẻ, lợn ăn tốt sức đề kháng cao, chống chịu với thay đổi điều kiện ngoại cảnh nên yếu tố gây bệnh có hội phát triển Mặt khác thời tiết thay đổi đột ngột làm cho mầm bệnh có hội phát triển, với 39 sức đề kháng thể lợn bị suy giảm nhiều thay đổi thời tiết, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, nguyên nhân làm cho tỷ lệ mắc bệnh tăng cao Tỷ lệ lợn mắc bệnh viêm phổi tăng cao vào tháng 10 do: thời tiết khí hậu khô hanh, rét, lại có đợt gió mùa đông bắc kéo dài làm mầm bệnh phát tán rộng nên lợn dễ cảm nhiễm với bệnh Bên cạnh công tác vệ sinh chuồng trại, tắm rửa cho lợn không đƣợc thƣờng xuyên, thời tiết thay đổi đột ngột (rét hơn) nên sức đề kháng với yếu tố gây bệnh kém hơn, lợn ăn Kết hoàn toàn phù hợp Nicolet J (1992) [22], John Carr (1997) [5], ảnh hƣởng yếu tố môi trƣờng, thời tiết, khí hậu trạng thái stress đến khả mắc bệnh viêm phổi lợn thịt Tóm lại: Vi khuẩn nguyên nhân gây bệnh viêm phổi nhƣng yếu tố môi trƣờng, thời tiết, khí hậu, tình trạng stress có vai trò hỗ trợ, giúp phát huy tác dụng gây bệnh vi khuẩn gây bệnh viêm phổi, làm cho bệnh phát triển mạnh, nhanh, mức độ lây lan rộng Và để hạn chế đƣợc tỷ lệ mắc bệnh qua tháng ta cần phải hạn chế đƣợc ảnh hƣởng yếu tố nhiệt độ, ẩm độ, tháng có thay đổi thời tiết đột ngột 4.2.4 Tỷ lệ mắc bệnh viêm phổi theo tính biệt lợn thịt nuôi trại Bảng 4.5: Tỷ lệ mắc bệnh viêm phổi theo tính biệt Số lợn theo dõi Số lợn mắc bệnh Tỷ lệ mắc bệnh (con) (con) (%) Đực 289 41 14,18 Cái 265 52 19,62 Tính chung 554 93 16,78 Tính biệt Qua bảng 4.5, thấy lợn đực nhiễm bệnh, nhiên tỷ lệ mắc bệnh viêm phổi lợn theo tính biệt có khác nhau: 40 Qua theo dõi 554 có tới 93 mắc bệnh Trong đó, lợn đực theo dõi 289 có 41 mắc bệnh chiếm tỷ lệ 14,18% Lợn theo dõi 265 có tới 52 mắc bệnh chiếm tỷ lệ 19,62% Nhƣ tỷ lệ mắc bệnh viêm phổi lợn cao lợn đực 5,44%, chúng sống điều kiện môi trƣờng giống nhau, thƣờng xuyên có di chuyển lợn, dồn ghép đàn, mật độ nuôi nhốt đông, điều kiện vệ sinh không đảm bảo tính có sức đề kháng kém tính đực nên dễ mắc bệnh 4.2.5 Tỷ lệ lợn chết mắc bệnh viêm phổi Bảng 4.6: Tỷ lệ lợn chết mắc bệnh viêm phổi Số lợn Số lợn theo dõi mắc bệnh (con) (con) 554 12 0.00 554 16 6.25 553 19 5.26 552 21 4.76 10 551 25 0.00 Tổng 554 93 0,03 Tháng Số lợn chết (con) Tỷ lệ chết/số lợn mắc bệnh (%) Kết bảng 4.6 cho thấy: Tỷ lệ lợn chết số lợn mắc bệnh viêm phổi theo tháng chiếm từ 0% đến 6,25% Tỷ lệ lợn chết cao vào tháng Qua tháng theo dõi tỷ lệ lợn chết chiếm 0,03% Kết phù hợp với nghiên cứu Nicolet J (1992) [22], tỷ lệ lợn chết mắc bệnh viêm phổi không cao Nhƣ vậy, thiệt hại kinh tế bệnh viêm phổi gây số lợn chết, mà bệnh gây thiệt hại chỗ tỷ lệ mắc bệnh cao, lợn mắc bệnh ăn uống bình thƣờng nhƣng sinh trƣởng chậm, tiêu tốn thức ăn/kg thể trọng tăng cao dẫn đến hiệu chăn nuôi thấp Do vậy, để 41 hạn chế thiệt hại kinh tế bệnh viêm phổi gây điều quan trọng phải hạn chế đƣợc tỷ lệ mắc bệnh biện pháp tốt phải có phƣơng pháp phòng bệnh hiệu Bên cạnh nên sử dụng loại kháng sinh mẫn cảm với vi khuẩn đƣờng hô hấp phải có quy trình vệ sinh phòng bệnh đảm bảo tối thiểu lây lan mầm bệnh cần có chế độ chăm sóc nuôi dƣỡng tốt 4.2.6 Những biểu lâm sàng bệnh tích lợn mắc bệnh Qua theo dõi lợn mắc bệnh viêm phổi, ghi chép lại biểu lâm sàng bệnh (triệu chứng) điển hình bệnh viêm phổi Với lợn bị chết bệnh viêm phổi tiến hành mổ khám xem bệnh tích ghi lại bệnh tích chủ yếu bệnh Kết hợp triệu chứng lâm sàng bệnh tích để tìm nguyên nhân gây nên bệnh viêm phổi đàn lợn trại Kết theo dõi triệu chứng bệnh tích điển hình đƣợc thể qua bảng 4.7 Bảng 4.7: Những biểu lâm sàng bệnh tích lợn mắc bệnh Chỉ tiêu Biểu lâm sàng Lợn chết mắc Lợn mắc bệnh - Ho, ho khan, khó bệnh viêm phổi - Ho, khó thở, há mồm để thở, tần số hô thở, há mồm để thở hấp tăng cao - Tần số hô hấp tăng - Sốt cao, ủ rũ, tách đàn nhanh - Bỏ ăn, ăn - Chảy nƣớc mũi - Phổi viêm lan rộng có màu hồng nâu Bệnh tích xám, có tƣợng nhục hoá, gan hoá - Hạch lâm ba phổi sƣng to - Khí quản có nhiều bọt khí - Xoang ngực tích nƣớc 42 - Phổi bị viêm dính vào thành ngực, phổi bị chuyển màu nâu sẫm Qua bảng 4.7 cho thấy lợn mắc bệnh viêm phổi có biểu lâm sàng bệnh tích điển hình Về triệu chứng: ho, lúc đầu ho khan, thở nhanh, tần số hô hấp tăng dần, há mồm để thở, đặc biệt ngày thay đổi thời tiết, buổi sáng sớm chiều tối Về bệnh tích: Chủ yếu quan hô hấp Đặc biệt phổi, phổi bị viêm lan rộng, có màu hồng nâu xám, có tƣợng nhục hoá, gan hoá, sƣng to, xoang ngực tích nƣớc Đối với bệnh viêm phổi - màng phổi có tƣợng số vùng phổi bị viêm dính vào thành ngực, phổi chuyển màu sẫm 4.2.7 Kết điều trị bệnh viêm phổi theo phác đồ điều trị Bảng 4.8: Kết điều trị bệnh viêm phổi theo phác đồ điều trị Chỉ tiêu ĐVT Tylogenta Vetrimoxin LA Số lợn điều trị Con 46 47 Số lợn khỏi bệnh Con 45 45 Tỷ lệ khỏi bệnh % 97,83 95,74 Số ngày điều trị Ngày 3,43 4,46 STT Qua bảng 4.8, thấy kết điều trị bệnh viêm phổi hai loại thuốc Tylogenta Vetrimoxin LA cao Qua theo dõi phát 93 lợn mắc bệnh, cách ly chia làm hai lô điều trị Kết 46 lợn đƣợc điều trị Tylogenta có 45 lợn khỏi bệnh, tỷ lệ khỏi bệnh 97,83%, 47 lợn điều trị Vetrimoxin LA có 45 lợn khỏi bệnh, tỷ lệ khỏi bệnh 95,74% 43 Triệu chứng lợn khỏi bệnh là: Lợn khoẻ mạnh trở lại, nhanh nhẹn, lại ăn uống bình thƣờng, không ho, tần số hô hấp nhịp thở trở lại bình thƣờng Qua bảng ta thấy sử dụng phác đồ thuốc Tylogenta để điều trị bệnh viêm phổi đem lại hiệu điều trị cao (2,09%) thời gian điều trị ngắn (1,03ngày) so với thuốc Vetrimoxin LA 4.2.8 Tỷ lệ tái nhiễm bệnh viêm phổi lợn thịt hiệu điều trị lần Sau điều trị lợn khỏi bệnh, tiếp tục theo dõi phát thấy có 12 tái nhiễm, lợn đƣợc điều trị Tylogenta tái nhiễm chiếm tỷ lệ 10,63%, lợn điều trị Vetrimoxin LA tái nhiễm chiếm tỷ lệ 15,21% Chúng sử dụng hai phác đồ để điều trị lợn tái nhiễm nhƣng tăng số ngày điều trị lên Kết đƣợc thể bảng 4.9 Bảng 4.9: Tỷ lệ tái nhiễm bệnh viêm phổi kết điều trị lần STT Chỉ tiêu ĐVT Phác đồ Phác đồ (Tylogenta) (Vetrimoxin LA) Số lợn điều trị Con 46 44 Số lợn tái nhiễm Con Tỷ lệ tái nhiễm % 10,86 16,27 Số điều trị khỏi lần Con 5 Tỷ lệ điều trị khỏi lần % 80 71,43 Thời gian điều trị khỏi lần Ngày 4,8 5,57 Qua bảng 4.9 thấy kết điều trị lần hai loại thuốc tốt (>95%) Nhƣng qua theo dõi so sánh hiệu điều trị bệnh đàn lợn Chúng thấy điều trị kháng sinh Tylogenta cho kết cao Vetrimoxin LA thể qua tiêu sau: 44 - Tỷ lệ tái nhiễm sau sử dụng thuốc Tylogenta thấp thuốc Vetrimoxin LA 5,41% - Thời gian điều trị lần thuốc Tylogenta ngắn thuốc Vetrimoxin LA 0,77 ngày Từ kết trên, đƣa khuyến cáo cho trại nên sử dụng kháng sinh Tylogenta để điều trị bệnh viêm phổi lợn thịt 45 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian thực tập trại Hà Duy Văn - Sông Công - Thái Nguyên với đề tài: “Tình hình mắc bệnh viêm phổi lợn thịt trại Ông Hà Duy Văn – Thành Phố Sông Công – tỉnh Thái Nguyên phác đồ điều trị” Từ kết thu đƣợc qua phần thảo luận, rút đƣợc số kết luận nhƣ sau: Tỷ lệ mắc bệnh viêm phổi đàn lợn thịt nuôi trại tƣơng đối cao (16,78%) Lợn nuôi thịt tất lứa tuổi mắc, nhiên lợn giai đoạn cai sữa - tháng tuổi mắc thấp (10,15%), giai đoạn - tháng tuổi mắc cao (25,17%) Lợn mắc bệnh viêm phổi tất tháng thời gian theo dõi Tháng tháng 10 lợn mắc bệnh viêm phổi nhiều (19,09% 23,58%), tháng có tỷ lệ lợn mắc bệnh viêm phổi thấp (10,52%) Cả lợn đực mắc bệnh viêm phổi Tuy nhiên, lợn có tỷ lệ mắc bệnh cao lợn đực (5,44%) Tỷ lệ lợn chết số lợn mắc bệnh viêm phổi theo tháng chiếm từ 0% đến 6,25% Tỷ lệ lợn chết cao vào tháng Qua tháng theo dõi tỷ lệ lợn chết chiếm 0,03% Hầu hết lợn mắc bệnh viêm phổi thể triệu chứng bệnh tích rõ ràng Về triệu chứng: Ho, lúc đầu ho khan, khó thở, thở thể bụng, đặc biệt thời tiết thay đổi vào buổi sáng sớm, chiều tối Về bệnh tích: Chủ yếu quan hô hấp Đặc biệt phổi, phổi bị viêm lan rộng, có màu hồng nâu xám, có tƣợng nhục hóa, gan hóa, 46 sƣng to, xoang ngực tích nƣớc, phổi bị viêm dính vào thành ngực, phổi chuyển màu sẫm Hai loại thuốc kháng sinh Tylogenta Vetrimoxin LA có tác dụng tốt việc điều trị bệnh viêm phổi lợn thịt Tuy nhiên thuốc Tylogenta có nhiều ƣu hiệu quả, thời gian điều trị 5.2 Đề nghị Qua thời gian thực tập trại Hà Duy Văn - Sông Công - Thái Nguyên mạnh dạn đƣa số đề nghị giúp hạn chế tỷ lệ lợn nhiễm bệnh viêm phổi, cụ thể nhƣ sau: Cần thực nghiêm ngặt công tác vệ sinh thú y chăn nuôi nhƣ tiêm phòng Chuồng trại phải đảm bảo vệ sinh sẽ, tiêu độc định kỳ, tránh ô nhiễm môi trƣờng Với nhƣ̃ng kế t quả nghiên cƣ́u khuyến cáo ngƣời chăn nuôi nên sƣ̉ du ̣ng phác đồ để điều trị bệnh viêm phổi cho lợn thịt quá trình chăn nuôi lợn 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO I TIẾNG VIỆT Đặng Xuân Bình, Nguyễn Thị Ngân, Phan Thị Hồng Phúc (2007), “Tình hình nhiễm Actinobacillus Pleuropneumoniae bệnh viêm phổi - màng phổi lợn”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập XIV (2), tr 5659 Nguyễn Xuân Bình (2005), Phòng trị bệnh cho lợn nái, lợn con, lợn thịt, Nxb Nông nghiệp Hà Nội Herenda D., Chambers P.G., Ettriqui, Soneviratna, Daislva I J P (1994), “Bệnh viêm phổi”, Cẩm nang kiểm tra thịt lò mổ dùng cho các nước phát triển, (119), tr 175-177 Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ (2007), Hội thảo PRRS, Khoa thú y, trƣờng Đại học Nông nghiệp I John Carr (1997), “Hai mƣơi nguyên nhân dẫn đến bệnh viêm phổi lợn”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y (3), tr 91 - 94 Phạm Sỹ Lăng, Phan Lục, Trƣơng Văn Dung (2002), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nông nghiệp Hà Nội Phạm Sỹ Lăng, Lê Thị Tài (2006), Thực hành điều trị thú y, Nxb Nông nghiệp Hà Nội Trƣơng Lăng, Xuân Giao (2006), Hướng dẫn điều trị các bệnh lợn, Nxb Lao động xã hội Chu Văn Mẫn (2002), Ứng dụng tin học sinh học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 10.Trịnh Phú Ngọc (1998), Phân lập xác định số tính chất vi khuẩn học Streptococcus gây bệnh số tỉnh phía Bắc, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y (2), Nxb khoa học kỹ thuật, tr 23 – 32 48 11.Nguyễn Ngọc Nhiên (1996), Vai trò số vi khuẩn đường hô hấp hội chứng ho thở truyền nhiễm lợn biện pháp phòng trị, Luận án tiến sỹ khoa học nông nghiệp 12.Lê Văn Ta ̣o (2007), Một số bê ̣nh truyền nhiễm thường gặp ở lợn và biê ̣n pháp phòng tri ̣, Nxb Lao đô ̣ng – Xã hội, tr 7-15 13.Nguyễn Nhƣ Thanh, Nguyễn Bá Hiên, Trần Thị Lan Hƣơng (2001), Vi sinh vật thú y, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 14.Laval.A (2000), Dịch tễ học thú y, Tài liệu tập huấn thú y, Chi cục thú y Hà Nội II TIẾNG ANH 15.Ahn D C and Kim B H (1994), Toxigenicity and capsular serotypes of pasteurella multocida isolated from pneumonic lungs of slaughter pigs, Proc, Int, Pig vet, Soc Congr, pp 165 16.Buttenschon (1991), The primary structure of Staphylococcal enterotoxin B3 The cyanogen bronmide peptides of reduced and aminoethylated enterotoxxin B, and the complete amino acid sepuence 17.Carter G R (1952), Type specific capsular antigens of Pasteurella multocida, Canadian Journal of Medican acid sequency, 30, pp 48-53 18.Haemagglutination test for indentification of serogical types American Journal of veterinary reserch, 16, pp 481 - 484 19.Haddleston K L, Reber P A (1972), Fowl cholera: Cross - immunity imducesin Turkey with formalin - Killer in vivo propagated pasteurella multocida Avian Dis 2, pp 249 - 252 20.Katri Levonen (2000), The detection of respiratory diseseases in swine herds by means by means of antibody assay on colotrum from sows Department of Food and Environment Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, University of Helsinki 49 21.Kielstein P (1966), On the occurrencer of toxi producing Pasteurella multocida Strains atrophic rhinitis and in pneumoniae of cwine and cattle jvet med, pp 418 - 424 22.Nicolet J (1992), Actinobacillus pleuropneumoniae diseases of swine IOWA State University Press/ AMES, IOWA USA, 7th Edion 23.Pijoan C and Trogo E (1989), "Bacterial adhesion to mucosal surfaces with special reference to the Pasteurella multocida isolates from atrophic rhinitis", Can J vet Sci 54: pp 516 - 521 50 MỘT SỐ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Triệu chứng bệnh tích lợn mắc hội chứng viêm phổi Ảnh 1: Lợn lông xù Ảnh : Lợn ngồi thở nhƣ chó Ảnh 3: Lợn ho Ảnh 4: Thùy phổi xuất huyết đối xứng 51 Ảnh 5: Phổi dính sƣờn Ảnh 7: Lợn mắc bệnh viêm phổi ngồi thở nhƣ chó Ảnh 6: Phổi bị gan hóa Ảnh 8: lơn bị bệnh viêm phổi 52 Ảnh 9: Trông lọn, đỡ đẻ cho lợn Ảnh 11: Thuốc Vetrimoxin L.A Ảnh 10: Đỡ đẻ cho lợn Anh 12: Thuốc MD Tylogenta
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình mắc bệnh viêm phổi ở lợn thịt tại trại ông hà duy văn thành phố sông công tỉnh thái nguyên và phác đồ điều trị , Tình hình mắc bệnh viêm phổi ở lợn thịt tại trại ông hà duy văn thành phố sông công tỉnh thái nguyên và phác đồ điều trị , Tình hình mắc bệnh viêm phổi ở lợn thịt tại trại ông hà duy văn thành phố sông công tỉnh thái nguyên và phác đồ điều trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay