Đánh giá tác động trang trại chăn nuôi heo

145 218 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:44

Thông tư số 262011TTBTNMT ngày 1872011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 292011NĐCP ngày 1842011 của Chính phủ Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; Chủ đầu tư: Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường - Dự án: “Xây dựng trại chăn nuôi heo hậu bị quy mô 10.000 con/lứa” MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT NĐ-CP : Nghị định - Chính phủ TT : Thông tư BTNMT : Bộ Tài nguyên Môi trường TNMT : Tài nguyên Môi trường QĐ : Quyết định UBND : Ủy ban nhân dân ĐVT : Đơn vị tính QCVN : Quy chuẩn Việt Nam WHO : Tổ chức Y tế Thế giới PCCC : Phòng cháy chữa cháy ĐTM : Đánh giá tác động môi trường TNHH : Trách nhiệm hữu hạn BYT : Bộ Y tế BOD : Nhu cầu oxy sinh hóa COD : Nhu cầu oxy hóa học DO : Oxy hòa tan SS : Chất rắn lơ lửng STT : Số thứ tự TCVSLĐ : Tiêu chuẩn vệ sinh lao động TCXDVN : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam VN : Việt Nam XLNT : Xử lý nước thải HTXLNT : Hệ thống xử lý nước thải CS-PCTP : Cảnh sát phòng chống tội phạm Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đại Dương Xanh Địa chỉ: 909B Chung cư Thanh Bình, P Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại: 0616.28 6868 – Fax: 0613.943.595 – Email: daiduongxanhdongnai@gmail.com i Chủ đầu tư: Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường - Dự án: “Xây dựng trại chăn nuôi heo hậu bị quy mô 10.000 con/lứa” CP : Cổ phần NXB : Nhà xuất Tp GSMT : Thành phố : Giám sát môi trường Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đại Dương Xanh Địa chỉ: 909B Chung cư Thanh Bình, P Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại: 0616.28 6868 – Fax: 0613.943.595 – Email: daiduongxanhdongnai@gmail.com ii Chủ đầu tư: Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường - Dự án: “Xây dựng trại chăn nuôi heo hậu bị quy mô 10.000 con/lứa” DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Bảng kê tọa độ địa lý điểm móc dự án 11 Bảng 1.1:Quy mô sử dụng đất .16 Bảng 1.2:Diện tích xây dựng hạng mục công trình 17 Bảng 1.3:Các loại máy móc, thiết bị thi công xây dựng dự án 23 Bảng 1.4:Máy móc, trang thiết bị phục vụ dự án .26 Bảng 1.5:Nguyên nhiên vật liệu phục vụ dự án 28 Bảng 1.6:Tổng hợp nhu cầu dùng nước dự án .31 Bảng 1.7:Tiến độ thực dự án 33 Bảng 1.8:Bảng tổng hợp chi phí đầu tư dự án 33 Bảng 2.1:Nhiệt độ trung bình tháng năm (Đơn vị tính: oC) 37 Bảng 2.2:Độ ẩm trung bình tháng năm (Đơn vị tính: %) 37 Bảng 2.3:Lượng mưa trung bình tháng năm (Đơn vị tính: 1/10 mm) 38 Bảng 2.4:Số nắng trung bình tháng năm (Đơn vị tính: giờ) 39 Bảng 2.5:Vị trí lấy mẫu 42 Bảng 2.6:Kết phân tích độ ồn vi khí hậu khu vực dự án 42 Bảng 2.7:Kết phân tích độ ồn chất lượng không khí khu vực dự án 42 Phương pháp phân tích thông số chất lượng nước mặt 43 Bảng 2.8:Kết phân tích chất lượng nước suối 44 Phương pháp phân tích thông số chất lượng nước ngầm .44 Bảng 2.9:Kết phân tích chất lượng môi trường nước ngầm 45 Bảng 2.10:Kết phân tích chất lượng đất khu vực dự án 46 Bảng 3.1:Nguồn gây tác động đến môi trường tự nhiên 49 Bảng 3.2:Nguồn gây tác động đến kinh tế xã hội .49 Bảng 3.3: Hệ số ô nhiễm phương tiện giao thông (Kg/1000km) 51 Bảng 3.4: Tải lượng ô nhiễm không khí phương tiện vận tải 52 Bảng 3.5: Kết tính toán dự báo độ ồn số thiết bị thi công Dự án 52 Bảng 3.6: Tải lượng chất ô nhiễm trung bình người tính cho 50 người .54 Bảng 3.7: Nồng độ chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt 54 Bảng 3.8: Nồng độ chất ô nhiễm nước mưa 56 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đại Dương Xanh Địa chỉ: 909B Chung cư Thanh Bình, P Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại: 0616.28 6868 – Fax: 0613.943.595 – Email: daiduongxanhdongnai@gmail.com iii Chủ đầu tư: Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường - Dự án: “Xây dựng trại chăn nuôi heo hậu bị quy mô 10.000 con/lứa” Bảng 3.9:Chất thải nguy hại phát sinh từ trình thi công xây dựng .59 Bảng 3.10: Bảng tổng hợp hoạt động nguồn gây tác động đến môi trường tự nhiên 61 Bảng 3.11: Bảng tổng hợp nguồn gây tác động đến kinh tế - xã hội 62 Bảng 3.12:Hàm lượng NH3, H2S khu vực chăn nuôi 63 Bảng 3.13:Hàm lượng NH3, H2S khu vực chăn nuôi trước sau xử lý chế phẩm sinh học EM 64 Bảng 3.14:Kết giám sát chất lượng không khí khu vực chăn nuôi .64 Bảng 3.15:: Kết giám sát chất lượng không khí khu vực ủ phân 64 Bảng 3.16:Đặc điểm khí sinh từ trình phân hủy phân heo (Ohio State University, U.S.A) 66 Bảng 3.17:Ảnh hưởng NH3 lên người (Barker cộng tác viên, 1996) 66 Bảng 3.18:Ảnh hưởng H2S lên người (Barker cộng tác viên, 1996) .67 Bảng 3.19:Lượng nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động giao thông .69 Bảng 3.20:Hệ số ô nhiễm phát sinh từ phương tiện giao thông 70 Bảng 3.21:Tải lượng ô nhiễm không khí phương tiện giao thông 70 Bảng 3.22:Hệ số ô nhiễm dầu DO, tải lượng nồng độ ô nhiễm từ máy phát điện .71 Bảng 3.23:Bảng tổng hợp tác động chất gây ô nhiễm không khí 72 Bảng 3.24:Nồng độ chất ô nhiễm có nước mưa chảy tràn 74 Bảng 3.25:Nồng độ chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt .74 Bảng 3.26:Tính chất nước thải chăn nuôi heo 76 Bảng 3.27:Tổng hợp loại nước thải phát sinh từ hoạt động dự án .77 Bảng 3.28:Tổng hợp chất thải rắn không nguy hại phát sinh trình chăn nuôi 79 Bảng 3.29:Chất thải nguy hại phát sinh từ trình hoạt động chăn nuôi .80 Bảng 3.30:Nhận xét mức độ chi tiết, độ tin cậy đánh giá triển khai dự án .86 Bảng 3.31:Mức độ tin cậy phương pháp ĐTM sử dụng 86 Bảng 4.2: Kích thước, hiệu công trình xử lý .105 Bảng 5.1:Tổng hợp chương trình quản lý môi trường 116 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đại Dương Xanh Địa chỉ: 909B Chung cư Thanh Bình, P Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại: 0616.28 6868 – Fax: 0613.943.595 – Email: daiduongxanhdongnai@gmail.com iv Chủ đầu tư: Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường - Dự án: “Xây dựng trại chăn nuôi heo hậu bị quy mô 10.000 con/lứa” DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Sơ đồ quy trình chăn nuôi heo hậu bị 24 Hình 4.1: Quy trình công nghệ xử lý mùi trang trại .93 Hình 4.2: Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 100 Hình 4.3: Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải, công suất 180 m3/ngày 102 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đại Dương Xanh Địa chỉ: 909B Chung cư Thanh Bình, P Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại: 0616.28 6868 – Fax: 0613.943.595 – Email: daiduongxanhdongnai@gmail.com v Chủ đầu tư: Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường - Dự án: “Xây dựng trại chăn nuôi heo hậu bị quy mô 10.000 con/lứa” TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Dự án “Xây dựng trại chăn nuôi heo hậu bị quy mô 10.000 con/lứa ” Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc làm chủ đầu tư thực ấp 5, xã Phú An, Huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai Các nội dung Dự án 1.1 Khối lượng quy mô hạng mục công trình Dự án thực diện tích 75.000 m2 với hạng mục công trình sau: STT Hạng mục công trình Diện tích (m²) Tỷ lệ (%) Tổng diện tích xây dựng công trình 16.000 21,33 Đường giao thông nội bộ, sân bãi 20.700 27,6 Cây xanh, thảm cỏ 38.300 51,07 75.000 100 Tổng diện tích 1.2 Công suất, sản phẩm Sản phẩm công ty trại chăn nuôi heo hậu bị với quy mô 10.000 1.3 Quy trình chăn nuôi Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc thực đầu tư xây dựng trại chăn nuôi heo tập trung theo mô hình trang trại kiểu mẫu, với kỹ thuật tiên tiến trang thiết bị đại Quy trình chăn nuôi heo hậu bị sau: - Mùi hôi, H S, NH , Mercaptan, CH4, Thức ăn, văcxin Nước: cho heo uống, tắm heo, vệ sinh chuồng trại, khử trùng Heo 3-5 tuần tuổi Nuôi heo Kiểm tra Không đạt - Nước thải (vệ sinh chuồng trại, tắm heo,…): BOD, COD, N-NH3, Nt, Pt, Sun phua, Coliform, Samonella… - Chất thải rắn: phân heo, bùn thải, thức ăn thừa, bao bì thải, heo chết (tự nhiên, dịch bệnh), thuốc thú y,… Nghi ngờ mắc bệnh Chọn heo hậu bị đạt chất lượng Nuôi cách ly Xuất bán heo thịt Xuất bán heo hậu bị Điều trị Hết bệnh Chất thải nguy hại Xử lý theo quy định Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đại Dương Xanh Địa chỉ: 909B Chung cư Thanh Bình, P Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại: 0616.28 6868 – Fax: 0613.943.595 – Email: daiduongxanhdongnai@gmail.com vi Chủ đầu tư: Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường - Dự án: “Xây dựng trại chăn nuôi heo hậu bị quy mô 10.000 con/lứa” Các tác động đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội giai đoạn hoạt động 2.1 Tác động đến môi trường tự nhiên 2.1.1 Tác động đến môi trường không khí Nguồn gốc gây ô nhiễm không khí giai đoạn hoạt động Dự án bao gồm: - Khí thải từ loại phương tiện vào - Mùi từ phân heo, HTXLNT, từ kho chứa thức ăn - Mùi của thuốc thú y, thuốc sát trùng - Khí thải từ hoạt động của máy phát điện dự phòng - Bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện giao thông ra, vào khu vực Dự án có chứa bụi, SO2, CO, NO2, THC, … - Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động máy phát điện dự phòng - Các tác nhân vật lý tiếng ồn, độ rung, nhiệt độ, … sinh trình hoạt động Dự án - Ngoài ra, mùi hôi phát sinh từ trình phân hủy rác thải sinh hoạt hàng ngày từ hoạt động hệ thống XLNT 2.1.2 Tác động đến môi trường nước - Nước mưa chảy tràn qua khu vực nhà máy theo cát, đất, rác rơi vãi xuống nguồn nước - Nước thải chăn nuôi phát sinh từ khu vực chuống trại (151,32 m 3/ngày) - Nước thải sinh hoạt cán công nhân viên có chứa cặn bã, chất rắn lơ lửng (SS), chất hữu cơ, chất dinh dưỡng (N, P) vi sinh vật (2,72 m 3/ngày) - Nước thải từ hoạt động nấu ăn canteen công ty có chứa nhiều dầu mỡ, chất rắn lơ lửng (SS), chất hữu cơ, chất dinh dưỡng (N, P) (0,6 m 3/ngày) 2.1.3 Tác động chất thải rắn - Chất thải rắn sinh hoạt khoảng 15 kg/ngày; - Chất thải rắn không nguy hại khoảng 105.606,6 kg/tháng; - Chất thải rắn nguy hại khoảng 218 kg/tháng 2.1.4 Các cố Các cố xảy trình hoạt động Dự án cố tai nạn lao động; cố dịch bệnh; cố cháy nổ; cố hệ thống khống chế ô nhiễm môi trường ngừng hoạt động 2.2 Tác động đến kinh tế - xã hội Các tác động đến kinh tế - xã hội giai đoạn hoạt động: - Góp phần vào phát triển kinh tế khu vực, tạo hội việc làm cho công nhân khu vực; Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đại Dương Xanh Địa chỉ: 909B Chung cư Thanh Bình, P Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại: 0616.28 6868 – Fax: 0613.943.595 – Email: daiduongxanhdongnai@gmail.com vii Chủ đầu tư: Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường - Dự án: “Xây dựng trại chăn nuôi heo hậu bị quy mô 10.000 con/lứa” - Gây xáo trộn đời sống xã hội địa phương gây vấn đề xã hội khác trộm, cướp, đánh nhau; - Các cố điện gây tác hại đến tính mạng tài sản chủ Dự án khu vực thực Dự án Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu giai đoạn hoạt động 3.1 Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí Với đặc thù ngành chăn nuôi heo, chủ dự án áp dụng biện pháp giảm thiểu sau: - Thực thu dọn phân ngày trước vệ sinh chuồng trại hay tắm heo Phân sau thu gom vào bao chứa vận chuyển khỏi khu vực chuồng, mang đến kho chứa ủ cho hoai trước giao cho đơn vị có yêu cầu Sử dụng chế phẩm khử mùi hôi giúp phân hủy nhanh chất hữu cơ, ức chế phát triển vi sinh vật gây bệnh, hấp thụ chất gây mùi hôi chuồng trại… - Bê tông đường nội bộ; thực che chắn, giảm tốc độ phương tiện vào khu vực để xuất nhập nguyên liệu, thành phẩm - Trồng xanh, thảm cỏ với tỷ lệ từ 20% trở lên nhằm giảm phát tán bụi, điều hòa yếu tố vi khí hậu 3.1.1 Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước - Hệ thống thoát nước mưa, nước thải xây dựng tách riêng; - Xử lý sơ nước thải từ nhà ăn hố tách dầu mỡ; xử lý nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh bể tự hoại; - Nước thải chăn nuôi nước thải sinh hoạt nước thải nhà ăn thu gom HTXLNT công suất 180 m 3/ngày để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K q = 1,1, Kf = 1,1 trước thải nguồn tiếp nhận suối nhỏ qua khu vực dự án, vào sông Đạ Huai, cuối sông Đồng Nai 3.1.2 Giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn Chất thải rắn gồm chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp không nguy hại chất thải nguy hại thu gom, lưu giữ xử lý triệt để theo Nghị định 59/2007/NĐ- CP ngày 09/4/2007 Chính phủ quản lý chất thải rắn Thông tư 12/2011 ngày 14/04/2011 quản lý chất thải nguy hại 3.1.3 Phòng ngừa cố môi trường Có biện pháp phòng ngừa cố môi trường thực nghiêm túc quy tắc an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, … Chương trình quản lý giám sát môi trường Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đại Dương Xanh Địa chỉ: 909B Chung cư Thanh Bình, P Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại: 0616.28 6868 – Fax: 0613.943.595 – Email: daiduongxanhdongnai@gmail.com viii Chủ đầu tư: Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường - Dự án: “Xây dựng trại chăn nuôi heo hậu bị quy mô 10.000 con/lứa” 4.1 Chương trình quản lý môi trường Chủ Dự án xây dựng chương trình quản lý môi trường với m ục tiêu nhằm theo dõi, phòng chống, khắc phục giảm thiểu đến mức tác động bất lợi môi trường, đặc biệt phòng chống cố môi trường, dịch bệnh xảy nhằm bảo vệ sống cộng đồng dân cư công nhân trang trại nuôi heo bảo đảm hạn chế ảnh hưởng đến môi trường sinh thái khu vực 4.2 Chương trình giám sát môi trường Để đảm bảo mục tiêu bảo vệ môi trường, Chủ dự án áp dụng biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, phòng ngừa dịch bệnh để thực công tác quản lý môi trường, đồng thời theo dõi nhằm phát cố, kịp thời xử lý theo quy định Thực chương trình giám sát môi trường theo quy định: - Giám sát chất lượng không khí khuôn viên trại, tần suất tháng/lần - Giám sát chất lượng nước thải đầu sau cùng, tần suất tháng/lần - Kiểm tra giám sát việc thu gom, lưu trữ hợp đồng với đơn vị có chức để xử lý chất thải rắn dự án Đồng thời chủ dự án phối hợp với đơn vị tư vấn có chức thực lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ tháng/lần báo cáo Sở Tài nguyên Môi trường theo quy định Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đại Dương Xanh Địa chỉ: 909B Chung cư Thanh Bình, P Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại: 0616.28 6868 – Fax: 0613.943.595 – Email: daiduongxanhdongnai@gmail.com ix Chủ đầu tư: Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường - Dự án: “Xây dựng trại chăn nuôi heo hậu bị quy mô 10.000 con/lứa” MỞ ĐẦU Xuất xứ Dự án 1.1 Tóm tắt xuất xứ, hoàn cảnh đời dự án Trong năm gần đây, ngành chăn nuôi vươn lên mạnh mẽ nhờ trang trại chăn nuôi tập trung áp dụng tiến kỹ thuật giống vật nuôi, thức ăn, chuồng trại, quy trình kỹ thuật chăm sóc vào trình chăn nuôi Loại hình kinh tế chăn nuôi trang trại góp phần khai thác sử dụng có hiệu diện tích đất hoang hóa, nâng cao suất, chất lượng, tạo vùng sản xuất tập trung cung cấp nguồn thực phẩm dồi dào, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thúc đẩy trình chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi, tạo điều kiện cho công nghiệp chế biến phát triển, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn, góp phần hình thành phương thức sản xuất Loại hình chăn nuôi trang trại nuôi heo hậu bị quy mô 10.000 con/lứa, với tổng đàn 25.000 con/năm tương đương với 2,5 lứa/năm Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo hậu bị quy mô 10.000 con/lứa, tại xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai nhằm khai thác cách có hiệu quỹ đất, tạo lợi nhuận cho Công ty, tạo công ăn việc làm đồng thời thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp huyện Tân Phú nói chung tỉnh Đồng Nai nói riêng 1.2 Cơ quan phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc 1.3 Mối quan hệ dự án với quy hoạch phát triển quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định phê duyệt Khu đất dự án nằm vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi giai đoạn I (20ha) của xã Phú An theo quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 01/02/2010 Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Phê duyệt quy hoạch vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi, sở giết mổ tập trung giai đoạn 2009 - 2015 định hướng đến năm 2020 địa bàn huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; Nhằm tuân thủ Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam 2005 mục đích đảm bảo chất lượng môi trường suốt trình hoạt động chăn nuôi heo dự án, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc phối hợp với Công ty Cổ phần Đại Dương Xanh tiến hành lập Báo cáo ĐTM cho dự án “Xây dựng trại chăn nuôi heo hậu bị quy mô 10.000 con/lứa” để đánh giá tác động môi trường từ hoạt động dự án đề biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực suốt thời gian hoạt động trại chăn nuôi Căn pháp luật kỹ thuật việc thực ĐTM 2.1 Các văn pháp luật kỹ thuật cho việc thực ĐTM lập ĐTM - Đánh giá tác động môi trường thực tuân theo Luật, Quy định Quốc hội, Chính phủ Bộ Tài nguyên Môi trường Quyết định sau đây: Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đại Dương Xanh Địa chỉ: 909B Chung cư Thanh Bình, P Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại: 0613.943.595 – Email: daiduongxanhdongnai@gmail.com Giai đoạn Các hoạt động Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường Phi công trình Kinh phí thực Thời gian Cơ quan thực thực Cơ quan giám sát Công trình Rò rỉ nguyên Nhà kho chứa nguyên Lên phương án nhiên liệu nhiên liệu, hóa chất phòng ngừa ứng phó cố Hệ thống báo cháy Cháy nổ, chống Hệ thống chữa cháy, sét chống sét nhà xưởng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đại Dương Xanh Địa chỉ: 909B Chung cư Thanh Bình, P Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại: 0616.28 6868 – Fax: 0613.943.595 – Email: daiduongxanhdongnai@gmail.com 122 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường - Dự án: “Xây dựng trại chăn nuôi heo hậu bị quy mô 10.000 con” 5.2 Chương trình giám sát môi trường Chủ dự án với đơn vị có chức lập chương trình giám sát môi trường, tiến hành thu mẫu giám sát chất lượng môi trường nguồn phát sinh ô nhiễm khu vực dự án theo thời gian định kỳ 03 tháng/lần hoạt động giám sát chất thải 06 tháng/lần hoạt động giám sát chất lượng môi trường xung quanh, để đánh giá sơ trạng chất lượng môi trường, cung cấp thông tin môi trường khu vực cho Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai, góp phần vào công tác quản lý môi trường tỉnh Chủ dự án kết hợp với quan chuyên môn bảo vệ môi trường nhằm mục đích kiểm soát, bảo vệ giám sát ô nhiễm môi trường Tình trạng môi trường thường xuyên theo dõi, số liệu lưu trữ, đồng thời phân công nhân viên môi trường chịu trách nhiệm công tác quản lý, giám sát môi trường Để đảm bảo hoạt động Dự án không gây tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh đánh giá hiệu biện pháp xử lý ô nhiễm, chương trình giám sát chất lượng môi trường nước, không khí chất thải rắn đề xuất sau áp dụng Dự án vào hoạt động Kết giám sát môi trường Báo cáo giám sát môi trường định kỳ lưu giữ Công ty gửi Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai định kỳ với tần suất 02 lần/năm Kế hoạch thực giám sát môi trường cụ thể sau: 5.2.1 Giám sát chất lượng môi trường nước - Vị trí: 01 điểm sau hệ thống Biogas (X: 11.4066742; Y: 107.47904754) 01 điểm sau HTXLNT trang trại(X: 11.4066799; Y: 107.47904671) - Chỉ tiêu: pH, SS, BOD5, COD, Amoni, Sunfua, Tổng N, Tổng P, Coliforms, E.coli - Tần suất giám sát: 03 tháng/lần - Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq= 1,1; Kf=1,1; QCVN 01 14:2010/BNNPTNT 5.2.2 Giám sát chất lượng môi trường không khí 5.2.2.1 Giám sát chất lượng môi trường không khí xung quanh Giám sát không khí xung quanh khuôn viên trang trại để đánh giá chất lượng không khí khu vực xung quanh trang trại ảnh hưởng hoạt động chăn nuôi - Vị trí giám sát: 01 điểm đầu hướng gió trang trại (X: 11.4067654; Y: 107.47904782) 01 điểm cuối hướng gió trang trại (X: 11.4065435; Y: 107.4708127) - Chỉ tiêu giám sát: Tiếng ồn, nhiệt độ, độ ẩm, bụi, SO2, NO2, CO, H2S, NH3 - Tần suất giám sát: 06 tháng/lần - Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 05:2009/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT 5.2.2.2 Giám sát chất lượng môi trường không khí khu vực chăn nuôi Vị trí giám sát: 04 điểm khu vực trại chăn nuôi:  01 điểm khu vực trại chăn nuôi(X: 11.4067231; Y: 107.47904536) Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đại Dương Xanh Địa chỉ: 909B Chung cư Thanh Bình, P Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại: 0613.943.595 – Email: daiduongxanhdongnai@gmail.com 123 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường - Dự án: “Xây dựng trại chăn nuôi heo hậu bị quy mô 10.000 con”  01 điểm khu vực ủ phân(X: 11.4065643; Y: 107.4708825)  01 điểm khu vực đầu quạt hút khí dãy chuồng trại (X: 11.4064523; Y: 107.4706415)  01 điểm khu vực hệ thống xử lý nước thải trang trại (X: 11.4065821; Y: 107.4702841) - Chỉ tiêu giám sát: Tiếng ồn, nhiệt độ, độ ẩm, bụi, SO2, NO2, CO, H2S, NH3 - Tần suất giám sát: 03 tháng/lần - Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 05: 2009, QCVN 06: 2009, QCVN 26:2010 QCVN 01 - 14:2010/BNNPTNT 5.2.2.3 Giám sát chất lượng nước mặt - Vị trí giám sát: 01 mẫu nước mặt suối nhỏ chảy qua khu vực dự án - Tọa độ (X: 11.4067522; Y: 107.4790335) - Chỉ tiêu giám sát: pH, DO, TSS, COD, BOD, Coliform - Tần suất giám sát: 06 tháng/lần - Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 08:2008/BTNMT 5.2.2.4 Giám sát chất lượng môi trường nước ngầm - Vị trí giám sát: 01 mẫu nước ngầm giếng khoan khu vực dự án - Tọa độ (X: 11.4067510; Y: 107.4790238) - Chỉ tiêu giám sát: pH, độ cứng, TSS, COD, Amoni, Clorua, Florua, Fe tổng, E.Coli, Coliform - Tần suất giám sát: 06 tháng/lần - Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 09:2008/BTNMT 5.2.3 Giám sát chất thải rắn - Kiểm tra giám sát việc thu gom, lưu trữ hợp đồng với đơn vị có chức để xử lý chất thải rắn dự án - Thông số giám sát: khối lượng, chủng loại hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải - Vị trí giám sát: 01 điểm khu vực lưu trữ chất thải rắn trang trại - Tọa độ (X: 11.4067894; Y: 107.4790428) - Tần suất giám sát: 03 tháng/lần - Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 07:2009/BTNMT Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đại Dương Xanh Địa chỉ: 909B Chung cư Thanh Bình, P Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại: 0613.943.595 – Email: daiduongxanhdongnai@gmail.com 124 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường - Dự án: “Xây dựng trại chăn nuôi heo hậu bị quy mô 10.000 con” - Văn pháp luật thực hiện: Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 Chính phủ quản lý chất thải rắn; Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định quản lý chất thải nguy hại CHƯƠNG THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG Trong trình thực báo cáo ĐTM cho dự án “Xây dựng trại chăn nuoi heo hậu bị quy mô 10.000 con” xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc tiến hành tham vấn ý kiến cấp quyền địa phương có liên quan như: Ủy ban Nhân dân xã Phú An; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phú An (UBMTTQ xã Phú An) Sau ý kiến UBND UBMTTQ xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai việc góp ý cho dự án Nội dung góp ý tóm tắt sau: 6.1 Ý kiến Ủy ban nhân dân xã Phú An Theo văn số 27/CV - UBND ngày 21/06/2013, Ủy ban nhân dân xã Phú An có ý kiến sau: 6.1.1 Ý kiến tác động xấu Dự án đến môi trường tự nhiên kinh tế phường hội: - Ủy ban nhân dân xã Phú An đồng ý trí với nội dung tương ứng trình bày tài liệu tóm tắt hạng mục đầu tư chính, vấn đề môi trường, giải pháp bảo vệ môi trường chủ Dự án “Xây dựng trại chăn nuôi heo hậu bị quy mô 10.000 con/lứa ” 6.1.2 Ý kiến biện pháp giảm thiểu tác động môi trường Dự án: - Đồng ý trí phương án, biện pháp giảm thiểu tác động xấu lên môi trường trình hoạt động dự án 6.1.3 Kiến nghị Chủ dự án: - Trong trình vào hoạt động, đề nghị chủ dự án thực đầy đủ biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường chương trình quản lý môi trường đề Báo cáo đánh giá tác động môi trường, đảm bảo nguồn phát sinh chất thải hoạt động dự án nằm giới hạn cho phép Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo quy định hành - Đề nghị Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc đảm bảo an ninh trật tự địa bàn khu vực thực dự án trình triển khai thực dự án Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đại Dương Xanh Địa chỉ: 909B Chung cư Thanh Bình, P Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại: 0613.943.595 – Email: daiduongxanhdongnai@gmail.com 125 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường - Dự án: “Xây dựng trại chăn nuôi heo hậu bị quy mô 10.000 con” - Đề nghị Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc phối hợp chặt chẽ với quyền địa phương quan chức việc phòng cháy chữa cháy phòng ngừa ứng phó cố môi trường trình hoạt động 6.2 Ý kiến Ủy ban mặt trận tổ quốc xã Phú An Theo văn số 02/ CV - UBMTTQ ngày 21/06/2013, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phú An có ý kiến sau: 6.2.1 Ý kiến tác động xấu Dự án đến môi trường tự nhiên kinh tế phường hội: - Ủy ban mặt trận tổ quốc xã Phú An đồng ý trí với nội dung tương ứng trình bày tài liệu tóm tắt hạng mục đầu tư chính, vấn đề môi trường, giải pháp bảo vệ môi trường Dự án “Xây dựng trại chăn nuôi heo hậu bị quy mô 10.000 con/lứa ” Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc 6.2.2 Ý kiến biện pháp giảm thiểu tác động môi trường Dự án: - Đồng ý trí biện pháp giảm thiểu tác động xấu lên môi trường Chủ dự án - Chủ dự án ý quan tâm đến vấn đề lựa chọn lao động địa phương 6.2.3 Kiến nghị với Chủ dự án: - Trong trình vào hoạt động, đề nghị Công ty thực đầy đủ biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đề xuất nhằm bảo vệ môi trường, đảm bảo nguồn phát sinh chất thải hoạt động dự án nằm giới hạn cho phép Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo quy định hành pháp luật Việt Nam - Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc phải tạo điều kiện, hỗ trợ công ăn việc làm cho người dân địa phương - Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc phải đảm bảo an ninh trật tự địa bàn phường trình triển khai thực dự án - Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc phải phối hợp chặt chẽ với quyền địa phương việc phòng cháy chữa cháy cố môi trường xảy xây dựng triển khai dự án - Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc tạo điều kiện xây dựng công trình phúc lợi phục vụ nhân dân địa phương 6.3 Ý kiến phản hồi cam kết chủ dự án Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đại Dương Xanh Địa chỉ: 909B Chung cư Thanh Bình, P Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại: 0613.943.595 – Email: daiduongxanhdongnai@gmail.com 126 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường - Dự án: “Xây dựng trại chăn nuôi heo hậu bị quy mô 10.000 con” - Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc đánh giá cao đồng ý ý, kiến nghị UBND UBMTTQ xã Phú An đóng góp cho dự án Qua đó, Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc cam kết thực tốt biện pháp bảo vệ môi trường biện pháp phòng ngừa, ứng phó cố nêu báo cáo ĐTM - Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc cam kết thực đầy đủ giải pháp, biện pháp giảm thiểu tác xấu dự án đến môi trường tự nhiên kinh tế - xã hội trình bày chương báo cáo ĐTM - Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc kết hợp với Chính quyền đại phương công tác bảo đảm an ninh trật tự trình triển khai xây dựng giai đoạn hoạt động dự án - Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc tạo điều kiện tiếp nhận lao động địa phương có nhu cầu việc làm phân công công việc phù hợp với trình độ chuyên môn lao động, tạo việc làm thu nhập ổn định cho người lao động Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đại Dương Xanh Địa chỉ: 909B Chung cư Thanh Bình, P Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại: 0613.943.595 – Email: daiduongxanhdongnai@gmail.com 127 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường - Dự án: “Xây dựng trại chăn nuôi heo hậu bị quy mô 10.000 con” KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT Kết luận Trên sở phân tích đánh giá tác động Dự án tới môi trường, Chủ dự án rút số kết luận sau đây: Dự án “Xây dựng trại chăn nuôi heo hậu bị quy mô 10.000 con, tại xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai” Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc là dự án đầu tư phát triển ngành nông nghiệp, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất chăn nuôi nhằm tăng giá trị kinh tế, giảm giá thành sản xuất sản phẩm đầu Đây là dự án mang lại hiệu quả kinh tế cao, vào hoạt động góp phần giải nhu cầu về lao động của địa phương Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhận dạng đánh giá hầu hết mức độ, quy mô tác động dự án môi trường, kinh tế xã hội địa phương giai đoạn chuẩn bị, thi công xây dựng hoạt động dự án, từ đưa biện pháp giảm thiểu tác động xấu phòng chống, ứng phó cố, rủi ro môi trường Trong trình xây dựng dự án dự án vào hoạt động, không tránh khỏi tác động đến môi trường xung quanh, nhiên với biện pháp giảm thiểu đã trình bày cam kết thực nghiêm túc biện pháp thực tế của chủ đầu tư, tác động xấu đến chất lượng môi trường giảm thiểu đến mức chấp nhận Kiến nghị Để dự án vào hoạt động có hiệu mang lại lợi ích phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội chung toàn tỉnh, chủ dự án có số kiến nghị sau: - Trên sở phân tích trên, mong cấp có thẩm quyền xét duyệt để Dự án sớm vào hoạt động - Tạo đầy đủ điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư trình hoạt động như: việc vận chuyển nguyên, nhiên liệu; việc cấp điện, nước cho Dự án, đường sá giao thông, … - Hỗ trợ công tác an toàn giao thông, an ninh, trật tự xã hội khu vực Dự án Cam kết Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc – Chủ dự án xin cam kết: - Tuân thủ văn pháp luật kỹ thuật nêu phần mở đầu, mục - Nghiêm túc thực biện pháp khống chế nguồn ô nhiễm phát sinh từ hoạt động dự án theo phương án kỹ thuật nêu Báo cáo ĐTM yêu cầu theo Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM - Đảm bảo tiến độ đầu tư thời hạn hoàn tất công trình môi trường (trước dự án vào hoạt động thức) quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận trước Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đại Dương Xanh Địa chỉ: 909B Chung cư Thanh Bình, P Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại: 0613.943.595 – Email: daiduongxanhdongnai@gmail.com 128 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường - Dự án: “Xây dựng trại chăn nuôi heo hậu bị quy mô 10.000 con” đưa vào vận hành thức - Đảm bảo kinh phí đầu tư công trình xử lý môi trường kinh phí thực chương trình giám sát môi trường Thực biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải và mùi hôi phát sinh từ quá trình chăn nuôi, sản xuất; - Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, tách riêng với hệ thống thoát nước thải - Xây dựng hệ thống Biogas và hệ thống thu khí đúng yêu cầu kỹ thuật, xây dựng hệ thống xử lý nước thải để xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn quy định với máy móc, thiết bị đầu tư hoàn toàn - Thực biện pháp khống chế, giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn - Vận hành hệ thống xử lý nước thải kỹ thuật, thường xuyên kiểm tra lưu lượng nước đầu vào hệ thống xử lý nước thải để phát kịp thời cố rò rỉ lưu lượng nước thải tăng đột biến - Tuân thủ các quy định của Cục Thú y về an toàn vệ sinh phòng dịch đối với ngành chăn nuôi - Phối hợp với chính quyền địa phương việc vệ sinh, nạo vét hệ thống thoát nước khu vực, giảm thiểu khả gây ngập úng cục bộ, đồng thời hỗ trợ địa phương công tác xây dựng, hoàn thiện hạ tầng thoát nước mưa, nước thải - Đảm bảo nguồn phát sinh chất thải hoạt động dự án nằm giới hạn cho phép Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường:  Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT;  QCVN 05: 2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng không khí xung quanh;  QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số chất độc hại không khí xung quanh;  QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải công nghiệp số chất hữu cơ;  QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn;  QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia độ rung;  QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngưỡng chất thải nguy hại; - Đảm bảo việc quản lý chất thải rắn tuân thủ Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 Chính phủ quản lý chất thải rắn; Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định quản lý chất thải nguy hại, giám Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đại Dương Xanh Địa chỉ: 909B Chung cư Thanh Bình, P Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại: 0613.943.595 – Email: daiduongxanhdongnai@gmail.com 129 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường - Dự án: “Xây dựng trại chăn nuôi heo hậu bị quy mô 10.000 con” sát chất thải rắn chất thải nguy hại phát sinh theo QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngưỡng chất thải nguy hại - Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên Môi trường - Cam kết hoàn thành công trình môi trường xác nhận quan chức trước vào hoạt động thức - Thực đầy đủ, nội dung báo cáo ĐTM Dự án phê duyệt - Có phận chuyên môn đủ lực để thực nhiệm vụ bảo vệ môi trường - Công khai thông tin, lưu giữ, cập nhật số liệu môi trường báo cáo việc thực nội dung Báo cáo ĐTM phê duyệt dự án - Thực chương trình giám sát môi trường định kỳ nộp Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 02 lần/năm đến Sở Tài nguyên Môi trường Đồng Nai - Trong trình hoạt động có yếu tố môi trường phát sinh trình báo với quan quản lý môi trường địa phương quan có chuyên môn để xử lý nguồn ô nhiễm 3.1 Cam kết giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường thực hoàn thành giai đoạn xây dựng đến thời điểm trước dự án vào vận hành thức - Thực biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa ứng phó cố môi trường trình bày chương 4, phần 4.1 - Thực chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát môi trường nêu chương 3.2 Cam kết giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường thực hoàn thành giai đoạn từ dự án vào vận hành thức kết thúc dự án - Thực biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa ứng phó cố môi trường trình bày chương 4, phần 4.2 - Thực chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát môi trường nêu chương 3.3 Cam kết đền bù khắc phục ô nhiễm môi trường trường hợp cố, rủi ro môi trường xảy triển khai dự án - Thực nghiêm chỉnh biện pháp phòng ngừa ứng phó cố môi trường trình bày phần 4.2 - Thực đền bù khắc phục ô nhiễm môi trường theo quy định trường hợp xảy cố, rủi ro môi trường triển khai dự án - Chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đại Dương Xanh Địa chỉ: 909B Chung cư Thanh Bình, P Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại: 0613.943.595 – Email: daiduongxanhdongnai@gmail.com 130 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường - Dự án: “Xây dựng trại chăn nuôi heo hậu bị quy mô 10.000 con” xảy cố gây ô nhiễm môi trường vi phạm tiêu chuẩn Việt Nam, công ước quốc tế mà Việt Nam thành viên./ TÀI LIỆU THAM KHẢO - Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai 2010, Cục thống kê Đồng Nai, tháng 05/2011; - Địa chất công trình, PGS TS Phạm Hữu Sy, 2011; - Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội UBND huyện Tân Phú, 2011; - Các tài liệu số liệu địa lý tự nhiên, kinh tế xã hội Tỉnh Đồng Nai, huyện Tân Phú website: http://wikimedia.org; http://www.trangbom-dongnai.gov.vn; http://daitudien.net/dia-li-hoc/dia-li-hoc-ve-trang-bom.html; http://www.thuviendongnai.gov.vn; cập nhật năm 2012; - Đặc điểm địa chất, địa mạo Việt Nam, Chuyên khảo địa lý Việt Nam, Lê Đức An, Lại Huy Anh, Ngô Quang Toàn, NXB Hà Nội, 1999; - Khí hậu Việt Nam, Phạm Ngọc Toàn, Phan Tất Đắc, NXB khoa học kỹ thuật, 1993; - Nghiên cứu biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao thông đường Tp Hồ Chí Minh; - Ô nhiễm không khí xử lý khí thải, tập 1: Ô nhiễm không khí tính toán khuếch tán chất ô nhiễm; tập 2: Cơ học bụi phương pháp xử lý bụi, GS.TS Trần Ngọc Chấn, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1999; - Ô nhiễm không khí, PGS.TS Đinh Xuân Thắng, NXB Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh, 2003; - Ô nhiễm không khí, GS.TS.Trần Ngọc Chấn, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2004; - Ô nhiễm không khí xử lý khí thải – Tập (Ô nhiễm không khí, tính toán khuếch tán chất ô nhiễm) Tập (Lý thuyết tính toán Công nghệ xử lý khí độc hại), GS.TS.Trần Ngọc Chấn, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2001; - Công khai thông tin chất lượng môi trường nước mặt địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng đầu năm 2012, Trung tâm Quan trắc & Kỹ thuật Môi trường Đồng Nai; - Xử lý nước thải đô thị công nghiệp – tính toán thiết kế công trình, PGS.TS Lâm Minh Triết (Chủ biên), Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Phước Dân, NXB Đại học quốc gia Tp Hồ Chí Minh, 2008; - Giáo trình cấp thoát nước, Hoàng Huệ, 1997; - Quan trắc kiểm soát ô nhiễm môi trường nước, PTS Lê Trình, 1997; - Xử lý nước thải đô thị, TS.Trần Đức Hạ, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2006; Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đại Dương Xanh Địa chỉ: 909B Chung cư Thanh Bình, P Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại: 0613.943.595 – Email: daiduongxanhdongnai@gmail.com 131 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường - Dự án: “Xây dựng trại chăn nuôi heo hậu bị quy mô 10.000 con” - Tính toán thiết kế công trình xử lý nước thải, TS.Trịnh Xuân Lai, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2000; - Quản lý chất thải rắn, GS.TS Trần Hiếu Nhuệ, TS Ứng Quốc Dũng, TS Nguyễn Thị Kim Thái, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2001; - Báo cáo Tình hình phát sinh chất thải rắn sinh hoạt đô thị Việt Nam, Cục bảo vệ môi trường, năm 2010; - Địa chất công trình, PGS TS Phạm Hữu Sy, 2011; - Handbook of emission, Non Industrial source, Netherlands, 1987; - VOC/PM Speciation Data System – Version 1.50, United States Environmental Protection Agency, Office of air Quality Planning and Standard Research Triangle, USA, 1992; - Assessment of sources of air, water, and land pollution, Part one: Rapid inventory techniques in environmental pollution, WHO, Geneva 1993; - Environmental Technology Series Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution A guide to rapid source inventory techniques and their use in formulating environmental control strategies – Part I and II, WHO, 1993 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đại Dương Xanh Địa chỉ: 909B Chung cư Thanh Bình, P Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại: 0613.943.595 – Email: daiduongxanhdongnai@gmail.com 132 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường - Dự án: “Xây dựng trại chăn nuôi heo hậu bị quy mô 10.000 con” PHẦN PHỤ LỤC PHỤ LỤC I : MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN PHỤ LỤC II : KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG PHỤ LỤC III : MỘT SỐ SƠ ĐỒ, BẢN VẼ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đại Dương Xanh Địa chỉ: 909B Chung cư Thanh Bình, P Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại: 0613.943.595 – Email: daiduongxanhdongnai@gmail.com 133 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường - Dự án: “Xây dựng trại chăn nuôi heo hậu bị quy mô 10.000 con” PHỤ LỤC I MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đại Dương Xanh Địa chỉ: 909B Chung cư Thanh Bình, P Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại: 0616.28 6868 – Fax: 0613.943.595 – Email: daiduongxanhdongnai@gmail.com Chủ đầu tư: Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường - Dự án: “Xây dựng trại chăn nuôi heo hậu bị quy mô 10.000 con” PHỤ LỤC II KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đại Dương Xanh Địa chỉ: 909B Chung cư Thanh Bình, P Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại: 0616.28 6868 – Fax: 0613.943.595 – Email: daiduongxanhdongnai@gmail.com Chủ đầu tư: Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường - Dự án: “Xây dựng trại chăn nuôi heo hậu bị quy mô 10.000 con” PHỤ LỤC III MỘT SỐ SƠ ĐỒ, BẢN VẼ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đại Dương Xanh Địa chỉ: 909B Chung cư Thanh Bình, P Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại: 0616.28 6868 – Fax: 0613.943.595 – Email: daiduongxanhdongnai@gmail.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tác động trang trại chăn nuôi heo, Đánh giá tác động trang trại chăn nuôi heo, Đánh giá tác động trang trại chăn nuôi heo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay