Biện pháp buộc người phải thi hành án thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định

13 442 2
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:41

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU1NỘI DUNG1I. Lý luận chung về cưỡng chế thi hành nghĩa vụ thực hiện hoặc không thực hiện công việc nhất định trong thi hành án dân sự11. Khái niệm, đặc điểm cưỡng chế thi hành nghĩa vụ thực hiện hoặc không thực hiện công việc nhất định trong thi hành án dân sự.1a)Khái niệm1b)Đặc điểm22. Điều kiện áp dụng, ý nghĩa cưỡng chế thi hành nghĩa vụ thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định trong thi hành án dân sự3a)Điều kiện áp dụng3b)Ý nghĩa33. Những loại biện pháp áp dụng cưỡng chế thi hành nghĩa vụ buộc thực hiện hoặc không thực hiện công việc nhất định.4II. Các vướng mắc tồn tại và đề xuất kiến nghị hoàn thiện.71.Các vướng mắc tồn tại.72.Đề xuất kiến nghị hoàn thiện.9KẾT LUẬN10DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO11 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Thực tiễn việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân phức tạp mà thân lại có vai trò ý nghĩa lớn công tác thi hành án dân Từ cần có nhận thức cách đắn thành đạt vấn đề vướng mắc tồn để có giải pháp khắc phục Do đó, phạm vi viết mình, em xin tìm hiểu phân tích Đề số 13: “Biện pháp buộc người phải thi hành án thực không thực công việc định” NỘI DUNG I Lý luận chung cưỡng chế thi hành nghĩa vụ thực không thực công việc định thi hành án dân Khái niệm, đặc điểm cưỡng chế thi hành nghĩa vụ thực không thực công việc định thi hành án dân a) Khái niệm Biện pháp buộc người phải thi hành án thực không thực công việc định biện pháp cưỡng chế thi hành án dân áp dụng trường hợp người phải thi hành án phải thực nghĩa vụ buộc thực không thực nghĩa vụ định theo án, định Biện pháp buộc người phải thi hành án thực không thực công việc định quy định từ Điều 118 đến Điều 121 luật Thi hành án dân 2008 Theo đó, đối tượng biện pháp công việc định phải thực theo án, định, chấm dứt việc thực công việc mà theo án, định không thực hiện, giao người chưa thành niên cho người giao nuôi dưỡng theo án, định, buộc nhận người lao động trở lại làm việc Biện pháp kết thúc công việc thực b) Đặc điểm Nhìn chung, biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ thực không thực công việc định thi hành án dân có đặc điểm sau: Thứ nhất, quyền hạn quan Nhà nước đảm bảo thực sức mạnh cưỡng chế Nhà nước Thứ hai, đối tượng biện pháp cưỡng chế nghĩa vụ thực không thực công việc định Thứ ba , chấp hành viên áp dụng người phải thi hành án không tự nguyện thi hành án Thứ tư, người phải thi hành án chịu chi phí cưỡng chế thi hành án dân Điều kiện áp dụng, ý nghĩa cưỡng chế thi hành nghĩa vụ thực không thực công việc định thi hành án dân a) Điều kiện áp dụng Điều kiện áp dụng cưỡng chế thi hành nghĩa vụ thực không thực công việc định cần phải tuân thủ điều kiện chung việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án Khi người phải thi hành án có điều kiện thi hành án hết thời gian tự nguyện thi hành án Chấp hành viên làm đầy đủ thủ tục phápđịnh thi hành, giấy báo tự nguyện ấn định thời gian cụ thể 15 ngày kể từ ngày nhận thông báo hợp lệ định thi hành án kết thúc thời gian ấn định tự nguyện thi b) hànhngười phải thi hành không tự nguyện thi hành Ý nghĩa Cưỡng chế thi hành nghĩa vụ thực không thực công việc định Chấp hành viên dùng quyền lực Nhà nước buộc người phải thi hành án có nghĩa vụ không thực công việc định theo án, định Tòa án Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ không thực công việc định giúp cho người thi hành án bảo đảm quyền lợi ích thực hiện, tránh việc lề mề kéo dài người phải thi hành án Ngoài ra, việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ không thực công việc định giúp nâng cao hiệu công tác thi hành án, giáo dục thuyết phục người phải thi hành án có nghĩa vụ không thực công việc định hoạt động cưỡng chế hành vi người tài sản Những loại biện pháp áp dụng cưỡng chế thi hành nghĩa vụ buộc thực không thực công việc định a Cưỡng chế thi hành nghĩa vụ buộc thực công việc định(Điều 118 Luật THADS 2008) - Trường hợp thi hành nghĩa vụ phải thực công việc định theo án, địnhngười phải thi hành án không thực Chấp hành viên định phạt tiền ấn định thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày định phạt tiền để người thực nghĩa vụ thi hành án - Hết thời hạn ấn địnhngười phải thi hành án không thực nghĩa vụ thi hành án Chấp hành viên xử lý sau: Trường hợp công việc giao cho người khác thực thay Chấp hành viên giao cho người có điều kiện thực hiện; chi phí thực người phải thi hành án chịu Trường hợp công việc phải người phải thi hành án thực Chấp hành viên đề nghị quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình tội không chấp hành án b Cưỡng chế thi hành nghĩa vụ không thực công việc định (Điều 119 Luật THADS 2008) Người phải thi hành án không tự nguyện chấm dứt việc thực công việc mà theo án, định không thực Chấp hành viên định phạt tiền người đó, trường hợp cần thiết yêu cầu họ khôi phục trạng ban đầu Trường hợp người không chấm dứt công việc không làm, không khôi phục lại trạng ban đầu Chấp hành viên đề nghị quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình tội không chấp hành án c Cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người giao nuôi dưỡng theo án, định(Điều 120 Luật THADS 2008) Chấp hành viên định buộc giao người chưa thành niên cho người giao nuôi dưỡng theo án, định Trước cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người giao nuôi dưỡng, Chấp hành viên phối hợp với quyền địa phương, tổ chức trị - xã hội địa phương thuyết phục đương tự nguyện thi hành án Trường hợp người phải thi hành án người trông giữ người chưa thành niên không giao người chưa thành niên cho người giao nuôi dưỡng Chấp hành viên định phạt tiền, ấn định thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày định phạt tiền để người giao người chưa thành niên cho người giao nuôi dưỡng Hết thời hạn ấn địnhngười không thực Chấp hành viên tiến hành cưỡng chế buộc giao người chưa thành niên đề nghị quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình tội không chấp hành án d Cưỡng chế buộc nhận người lao động trở lại làm việc (Điều 121 Luật THADS 2008) - Theo quy định Điều 121 Luật thi hành án dân trường hợp người sử dụng lao động không nhận người lao động trở lại làm việc theo án, định Chấp hành viên định phạt tiền người sử dụng lao động cá nhân người đứng đầu quan, tổ chức sử dụng lao động, đồng thời ấn định thời hạn 10 ngày, kể từ ngày định phạt tiền để người sử dụng lao động thực việc nhận người lao động trở lại làm việc Hết thời hạn ấn địnhngười sử dụng lao động không thực Chấp hành viên đề nghị quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật truy cứu trách nhiệm hình tội không chấp hành án Trường hợp bố trí người lao động trở lại làm công việc theo nội dung án, định người sử dụng lao động phải bố trí công việc khác với mức tiền lương tương đương theo quy định pháp luật lao động Trường hợp người lao động không chấp nhận công việc bố trí yêu cầu người sử dụng lao động toán chế độ theo quy định pháp luật lao động người sử dụng lao động phải thực việc toán để chấm dứt nghĩa vụ thi hành án Người sử dụng lao động phải toán cho người lao động khoản tiền lương thời gian chưa bố trí công việc theo án, định, kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án người lao động nhận trở lại làm việc Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân ảnh hưởng lớn đến quyền lợi ích hợp pháp bên người thứ ba có liên quan, vậy, đòi hỏi việc áp dụng phải thận trọng, chặt chẽ Hồ sơ thi hành án phải đảm bảo thể đầy đủ định ban hành, hoạt động thi hành án thực Thủ trưởng quan thi hành án, Chấp hành viên, giấy tờ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khác theo quy định pháp luật II Các vướng mắc tồn đề xuất kiến nghị hoàn thiện Các vướng mắc tồn Luật Thi hành án dân sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ thực không thực công việc định thi hành án dân Quá trình áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ buộc thực không thực công việc định để thi hành án gặp nhiều vướng mắc, bất cập Những vướng mắc nhiều nguyên nhân khác gây cản trở cho việc cưỡng chế : phối hợp quan tổ chức việc cưỡng chế chưa tốt; chế quản lý, hoạt động việc thi hành án dân chồng chéo; mặt khác có nguyên nhân xuất phát trực tiếp từ quy định pháp luật cưỡng chế thi hành án chưa chặt chẽ , rõ ràng có thiếu sót nên biện pháp cưỡngchế thi hành nghĩa vụ buộc thực không thực công việc định nhiều nơi phạm vi nước thực công tác động viên, giáo dục, thuyết phục phải thi hành án người có quyền nghĩa vụ liên quan tự nguyện thi hành Một hình thức thường xuyên áp dụng biện pháp cưỡng chế buộc người phải thi hành án thực không thực công việc buộc giao người chưa thành niên cho người khác nuôi dưỡng Biện pháp mang tính đạo đức nhân văn cao Mục đích biện pháp hướng tới lợi ích tốt người chưa thành niên.Khoản Điều 120 luật Thi hành án dân 2008 quy định: “Chấp hành viên định buộc giao người chưa thành niên cho người giao nuôi dưỡng theo án, định Trước cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người giao nuôi dưỡng, Chấp hành viên phối hợp với quyền địa phương, tổ chức trị - xã hội địa phương thuyết phục đương tự nguyện thi hành án” Tuy nhiên, thực tế, việc Thi hành án giao người chưa thành niên cho người khác nuôi dưỡng gặp nhiều khó khăn Phần lớn biện pháp áp dụng án ly hôn, cha mẹ người chưa thành niên muốn giành quyền nuôi nên người phải thi hành án không tự nguyện, cố tình đem người chưa thành niên trốn tránh thân người phải thi hành án có biểu thái chống đối người có thẩm quyền thi hành án gây khó khăn cho việc thi hành án Ví dụ: Chi cục THA dân huyện TH tỉnh PY thụ lý thi hành án số 14/HNGĐ-ST ngày 05/06/2014 Tòa án nhân dân huyện T Nội dung thi hành: anh Nguyễn T phải giao Nguyễn Thị Thu H sinh ngày 01/02/2013 cho mẹ Trương Thị C nuôi dưỡng Trong trình THA anh T giữ nhiều nơi khác nên chị C không cung cấp địa nơi cháu H sinh sống Khi Chi cục phối hợp quyền địa phương đến để giao anh T chuyển nơi khác sinh sống Việc giao chưa thể tiến hành Đề xuất kiến nghị hoàn thiện Thứ nhất, công tác giáo dục thuyết phục đương tự nguyện chấp hành án, định Tòa án việc làm quan trọng bỏ qua Chấp hành viên Đồng thời, Chấp hành viên nên xem biện pháp cưỡng chế giải pháp sau phải dùng phức tạp mà gây tốn thời gian lẫn vật chất Bên cạnh đó, phải coi trọng công tác phối hợp kịp thời chặt chẽ với ban ngành hữu quan khác để hỗ trợ nhằm đạt kết tốt công tác thi hành án Thứ hai, cần hạn chế đến mức thấp sai sót xảy ra, việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án phải kịp thời, xác với án,quyết định Tòa án Để đạt kết tốt nhất, Chấp hành viên áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế để thi hành án, định Tòa án phán Thứ ba, khắc phục quy định chưa đồng bộ, bổ sung khoảng trống chưa pháp luật điều chỉnh Đảm bảo thống quy định văn văn pháp luật Hoàn thiện mặt pháp luật cộng với đổi tổ chức hoạt động cách hợp lý giúp cho việc hoàn thiện thi hành án nói chung, cưỡng chế thi hành án nói riêng 10 KẾT LUẬN Biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ buộc thực không thực công việc định có vai trò quan trọng việc đảm bảo hiệu lực phán dân Tòa án Qua nghiên cứu đề tài mình, em thấy trình áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ buộc thực không thực công việc định để thi hành án gặp rât nhiều khó khăn, bất cập, vướng mắc nhiều nguyên nhân khác gây cản trở không nhỏ việc cưỡng chế Vì vậy, cần phải đưa thực giải pháp cần thiết để góp phần xây dựng, hoàn thiện pháp luật thi hành án dân cho phù hợp với phát triển kinh tế- xã hội đất nước giai đoạn 11 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật thi hành án dân Việt Nam, Nxb CAND, Hà Nội, 2010 “Tài liệu tập huấn triển khai nội dung Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thi hành án dân sự, văn hướng dẫn thi hành kỹ rà soát, đạo, giải vụ việc khiếu nại, tố cáo thi hành án dân sự”.- Tổng cục thi hành án dân - Bộ Tư pháp http://thabacninh.vn/index.php/vi/news/San-pham/CHUYEN-DENHUNG-VAN-DE-CAN-LUU-Y-TRONG-VIEC-AP-DUNG- BIEN-PHAP-CUONG-CHE-THI-HANH-AN-845/ “Cưỡng chế buộc nhận người lao động trở lại làm việc theo Luật thi hành án dân chưa thực thi thực tế”.-Ths Nguyễn Thị Phíp, Ths Cao Thị Kim Trinh https://luatduonggia.vn/bien-phap-cuong-che-trong-thi-hanh-an- dan-su http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/thi-hanh-phap-luat.aspx? ItemID=98 http://www.thanhtra.edu.vn/category/detail/835-cuong-che-thihanh-an -ly-luan-va-thuc-tien-ap-dung-.html 12 13 [...]...KẾT LUẬN Biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ buộc thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định có vai trò hết sức quan trọng trong việc đảm bảo hiệu lực các phán quyết dân sự của Tòa án Qua nghiên cứu đề tài của mình, em thấy rằng trong quá trình áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ buộc thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định để thi hành án còn gặp rât nhiều... thi hành án dân sự, các văn bản hướng dẫn thi hành và kỹ năng rà soát, chỉ đạo, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự”.- Tổng cục thi hành 3 án dân sự - Bộ Tư pháp http://thabacninh.vn/index.php/vi/news/San-pham/CHUYEN-DENHUNG-VAN-DE-CAN-LUU-Y-TRONG-VIEC-AP-DUNG- 4 BIEN-PHAP-CUONG-CHE -THI- HANH-AN-845/ “Cưỡng chế buộc nhận người lao động trở lại làm việc theo Luật thi hành án. .. nhiều nguyên nhân khác nhau gây cản trở không nhỏ đối với việc cưỡng chế Vì vậy, cần phải đưa ra và thực hiện các giải pháp cần thi t để góp phần xây dựng, hoàn thi n pháp luật thi hành án dân sự sao cho phù hợp với sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay 11 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật thi hành án dân sự Việt Nam, Nxb CAND, Hà Nội,... lao động trở lại làm việc theo Luật thi hành án dân sự chưa được thực thi trên thực tế”.-Ths Nguyễn 5 Thị Phíp, Ths Cao Thị Kim Trinh https://luatduonggia.vn/bien-phap-cuong-che-trong -thi- hanh-an- 6 dan-su http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages /thi- hanh-phap-luat.aspx? 7 ItemID=98 http://www.thanhtra.edu.vn/category/detail/835-cuong-che-thihanh-an -ly-luan-va-thuc-tien-ap-dung-.html 12 13
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp buộc người phải thi hành án thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định, Biện pháp buộc người phải thi hành án thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định, Biện pháp buộc người phải thi hành án thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định, Những loại biện pháp áp dụng cưỡng chế thi hành nghĩa vụ buộc thực hiện hoặc không thực hiện công việc nhất định., Đề xuất kiến nghị hoàn thiện.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay