Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định lượng

9 192 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:28

Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định lượng Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định lượng Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định lượng Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định lượng Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định lượng Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định lượng Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định lượng Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định lượng Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định lượng Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định lượng Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định lượng Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định lượng Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định lượng Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định lượng Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định lượng Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định lượng Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định lượng Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định lượng Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định lượng Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định lượng Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định lượng Group Luyện thi Đại học Quốc gia Nội 2016 https://www.facebook.com/profile.php?id=148227178852695&ref=ts&fref=ts ĐỀ THI THỬ KÌ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TEST VNU 2016 LẦN Bài thi : định lượng Thời gian : 80 phút Câu Nghiệm phương trình sin x  cos3x : A C  x 14  k 27  x    k 2  B  x 10  k 25  x    k 2  D  x 12  k 27  x    k 2   x 14  k 27  x    k  Câu Khi biểu diễn nghiệm phương trình 3cot x   3, với điều kiện cos x  0, đường tròn lượng giác, ta số điểm : A.1 B C D Câu Cho hai đường tròn (C1 ) : x2  y  x  y   (C2 ) : x2  y  Tìm câu trả lời đúng: A (C1 ) (C2 ) tiếp xúc B (C1 ) (C2 ) C (C1 ) (C2 ) cắt D (C1 ) (C2 ) có tiếp tuyến chung Câu Đường tròn C qua hai điểm A(4,3), B(2,1), có tâm nằm đường thẳng ( ) : x  y   có phương trình : A x2  y  x  y  25  B x2  y  x  y  25  C x2  y  x  y  25  D x2  y  x  y  25  Câu Tập hợp nghiệm bất phương trình : x 1 x   là: x 1 x  A 1;   B  ; 1  1;3 C  3;5   6;16 D  6;  \ 0 Câu Cho hai đường thẳng : ( A1 ) : x  y   0; ( A2 ) : 3x  y 1  Góc hai đường thẳng theo đơn vị độ là: Câu Giá trị nhỏ biểu thức : F  x2  y  y   x2  y  y  16 Câu Tìm hai chữ số tận tổng S  105  110  115   995 : Câu Tích tất nghiệm phương trình : log ( x  2)   6log 3x  : Câu 10 Tìm tính chất ABC Biết : a  2b cos ACB với a  BC, b  AC, c  AB A ABC cân A B ABC cân C C ABC vuông A D ABC vuông C Câu 11 Cho hàm số y  x2  x 1 Tìm kết sai kết sau : x 1 A y tăng khoảng  ;0  B y giảm khoảng  0;1 tăng khoảng  2;   C y tăng tập  0;1  1; 2 D y giảm khoảng 1;  Câu 12 Định m để hai đồ thị có hai điểm chung : y  mx  y  A 2  m  m  B m  hay m  2 C m  D Với m 2x  x 1  Câu 13 Tính tích phân s inx  cos x  s inx  cos x  dx, Câu 14 Cho ABC, AB : x  y   0; AC : x  y   B C đối xứng với qua gốc tọa độ O Phương trình BC là: A 5x  y  B 5x  y  C x  y  D x  y  Câu 15 Gọi S diện tích hình phẳng giới hạn đường cong y   x2 trục Ox Giá trị S  x Câu 16 Hệ số số hạng thứ khai triển    theo số mũ tăng dần 2  x là: Câu 17 Trong không gian Oxyz cho A(1,0,0); B(0, 2,0); C(0,0,3) Phương trình đường tròn giao tuyến mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC mặt phẳng (ABC) là:  x  y  z  x  y  3z   A 6 x  y  z    x  y  z  x  y  3z   B 6 x  y  z    x  y  z  x  y  3z  C  6 x  y  z    x  y  z  x  y  3z  D  6 x  y  z   Câu 18 Cho I  0 ex e x dx J  0 e x  e x dx Các mệnh đề sau, mệnh đề sai e x  e x e2  2e I I  J 1 II I  J  ln e2  III J  I  ln 2e 1 e2   I   ln IV   2 2e  A I B II C III D IV Câu 19 Giải phương trình C5x2  2.C5x1  C5x  35 ta nghiệm: A B C D x  3 x  x  4 x  x  4 x  x  5 x    neu x   Câu 20 Cho hàm số f ( x)   x  x    x  3(a  1) neu x  Tìm a để f(x) liên tục x  : A a  B a  12 C a  D a  13 Câu 21 Trong mp (Oxy) cho elip ( E) : x2  y  đường thẳng (d ) : y  x  k Điều kiện k (E) D cắt hai điểm phân biệt là: A k  B k  C k  D k  Câu 22 Cho không gian (Oxyz) điểm M (2,3,1) hai đường thẳng  x   3t x  y   (d1 ) :  ; (d ) :  y  t x  y  z    z  2t  Phương trình đường thẳng D qua M, cắt (d1 ),(d2 ) phương trình sau đây:  x  y  z  20   x  y  5z   B   x  y  z  20   x  y  5z    x  y  z  20   x  y  5z   D  A   x  y  z  20   x  y  5z   C  Câu 23 Nghiệm bất phương trình log  7.10x  5.25x   x  : A  1,0  C. 1,0 B  1,  D  1, 0 Câu 24 Cho A(1,1,1); B(2, 2,0); O(0,0,0) Mặt phẳng (P) qua A vuông góc với OA; d1 đường thẳng qua B phương với OA Tính d(A,d1) A B C D Câu 25 Một nguyên hàm f(x)=cos2x kết sau đây,biết nguyên hàm  x  ? A  sin x B sin x C sin x 1 d sin x  Câu 26 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh AB  a đường cao h  Gọi S diện tích toàn phần hình chóp, giá trị S : a2 a Câu 27 Trong hệ tọa độ Oxyz cho điểm A(2,4,3) mp ( P) :2 x  y  z  19  Tọa độ hình chiếu A’ A lên mp (P) là:  20 37  A   ,  ,  7   20 37  B   , ,   7 7  20 37  C   , ,   7   20 37  D  ,  ,  7   Câu 28 Phương trình đường thẳng qua điểm cực đại cực tiểu đồ thị hàm số: y  x3  3x2  x  m là: A y  6 x  m  B y  x  m  C y  6 x  m  D y  x  m  Câu 29 Cho hàm số y  mx  (2m  3) cos x Xác định số nguyên dương m nhỏ để hàm số đồng biến? Câu 30 Mặt cầu ( x  2)2  ( y  1)2  z  49 tiếp xúc với mặt phẳng sau đây? A 3x  y  z  16  B x  y  z  16  C x  y  z  16  D Một mặt phẳng khác Câu 31 Đồ thị hàm số y  x3  3mx2  2m(m  4) x  9m2  m cắt Ox ba điểm phân biệt cách m nhận giá trị : Câu 32 Với giá trị m phương trình x3  3mx2  m  có ba nghiệm phân biệt? A m  B m  C m  D m  Câu 33 Đồ thị hàm số y  2x 1 có điểm uốn? x  x 1 Câu 34 Cho hàm số y   x3  3x2  , đồ thị C Gọi d tiếp tuyến M  (C ) d có hệ số góc lớn M có tọa độ? A.(1, 2) B.(1,0) C.(0, 4) D.(2,0) Câu 35 Cho parabol ( P) : y  x đường thẳng :4 x  y   Gọi A B hai giao điểm (P) Góc tạo tiếp tuyến (P) A B có số đo (đơn vị độ) giây ) Biết vận tốc chất điểm tuân theo qui luật v  s '  t  Vận tốc chất điểm Câu 36.Một chất điểm chuyển động theo quy luật s  t  2t  7t  (t tính theo chuyện động đại giá trị nhỏ thời điểm : a) t  giây b) t  giây c) t  giây d) t  giây Câu 37 Cho hàm số y  A f '    B f '    Câu 38 Hàm số y  x  A R \  2; 2 Câu 39 Tính lim x 0 ax  b với  a  b  0 Tính f '   có kết : ab x a ab C f '  0  b D f '    có miền giá trị : B R \  2;  x s inx C R \ 0 D R \ 1 Câu 40 Trong , phương trình A z   i B z   2i   i có nghiệm là: z 1 C z   3i D z   2i Câu 41 mặt phẳng thức, gọi A, B, C điểm biểu diễn số phức z1  (1  i)(2  i), z2   3i, z3  1  3i Tam giác ABC là: A Cân (không đều) B Đều C Vuông không cân D.Vuông cân Câu 42 Số phức z  1  i viết dạng lượng giác là:   6 A z  2(cos  i sin ) C z  2(cos   4 B z  2(cos  i sin ) 3 3  i sin ) 4   6 D z  3(cos  i sin ) Câu 43 Cho số phức z  1  i Argumen z (sai khác k 2 ) bằng: A  B 3 C 5 D 7 Câu 44 Có mặt cầu qua đường tròn cho trước A 1; B 2; C 3; D Vô số Câu 45 Cho hình chóp tam giác S.ABC Biết SA  2cm, góc mặt bên mặt đáy 600 Khi thể tích khối chóp là: A 24 cm3 ; 7 B 21 cm3 ; 5 C 24 cm ; D 6cm3 Câu 46 Thể tích khối tứ diện cạnh 1cm bằng: A cm ; B cm ; 12 C 3 cm ; 12 D 2cm3 Câu 47 Cho hình chóp tứ giác có cạnh đáy a cạnh bên tạo với mặt đáy góc 450 Thể tích hình chóp : A a3 ; B a3 ; C a3 ; 12 D a3 10 Câu 48 Cho lăng trụ tam giác ABC A ' B ' C ' Mặt phẳng qua A, B trung điểm M cạnh CC ' chia lăng trụ thành hai phần tích V1 ,V2 (V1  V2 ) Tính V1 V2 Câu 49 Có thể chia khối chóp từ giác thành khối tứ diện vuông nhau? Câu 50 Hình chóp ngũ giác có trục đối xứng A B C D Tổ chuyên môn CTV - Ban Quản trị Group Luyện thi Đại học Quốc gia 2016
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định lượng, Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định lượng, Đề thi tử kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội tư duy định lượng

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay