TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề đại đoàn kết dân tộc

6 619 2
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:26

TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề đại đoàn kết dân tộc TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề đại đoàn kết dân tộc TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề đại đoàn kết dân tộc TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề đại đoàn kết dân tộc TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề đại đoàn kết dân tộc TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề đại đoàn kết dân tộc TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề đại đoàn kết dân tộc TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề đại đoàn kết dân tộc TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề đại đoàn kết dân tộc TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề đại đoàn kết dân tộc TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề đại đoàn kết dân tộc TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề đại đoàn kết dân tộc TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề đại đoàn kết dân tộc TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề đại đoàn kết dân tộc TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề đại đoàn kết dân tộc TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề đại đoàn kết dân tộc TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề đại đoàn kết dân tộc TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề đại đoàn kết dân tộc TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề đại đoàn kết dân tộc TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề đại đoàn kết dân tộc TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề đại đoàn kết dân tộc TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề đại đoàn kết dân tộc TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề đại đoàn kết dân tộc TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề đại đoàn kết dân tộc TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề đại đoàn kết dân tộc TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề đại đoàn kết dân tộc TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề đại đoàn kết dân tộc TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC Họ tên : Nguyễn Văn Bình MSSV : 20110072 Mã lớp : 60362 I Tư tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc Cơ sở hình thành a.Thứ nhất: Truyền thống đoàn kết dân tộc - Từ thực tiễn đấu tranh dựng nước giữ nước, sớm nảy sinh ý thức đoàn kết cộng đồng, ý thức tập thể cao ý thức dân tộc người Việt Nam - Phương thức tổ chức, kết cấu xã hội truyền thống vừa sở hi ện thực, v ừa bi ểu tượng văn hoá đoàn kết cộng đồng người Việt: Gia đình – Làng xã – Qu ốc gia - Truyền thống đoàn kết quê hương - Tham khảo, đúc rút kinh nghiệm bậc tiền bối: Phan B ội Châu, Phan Chu Trinh b.Thứ hai: Tổng kết học kinh nghiệm Việt Nam giới - Việt Nam: + Nguyên nhân dẫn tới thất bại phong trào yêu nước Vi ệt Nam cu ối th ế kỷ XIX, đầu XX chưa có lực lượng lãnh đạo, chưa có đường lối phương pháp đoàn kết đắn, chưa tập hợp lực lượng thống toàn dân t ộc + Trước tìm đường cứu nước, HCM thấy hạn chế nhà yêu nước tiền bối, Người tâm tìm m ột đường cứu nước mới, phương thức đoàn kết mới, vượt khỏi hệ tư tưởng phương th ức đoàn k ết truy ền thống -Thế giới: + Phong trào yêu nước nước thuộc địa, đặc bi ệt n ước ph ương Đông không thành công vì: > Rơi vào “đơn độc”, liên kết với dân tộc xung quanh > Chưa biết tổ chức lãnh đạo đoàn kết + Chính sách quán chủ nghĩa thực dân: “Chia để tr ị”, gây mâu thu ẫn, xung đột, chia rẽ lĩnh vực: Lãnh thổ, kinh tế, văn hoá… c.Thứ ba: Lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin đoàn kết: Cách mạng nghiệp quần chúng, nhân dân ng ười sáng t ạo l ịch s ử, liên minh công nông, đoàn kết dân tộc, đoàn kết qu ốc tế d.Thứ tư: Yếu tố chủ quan: Xuất phát từ tư tưởng thân dân, tin tưởng vào sức mạnh nhân dân c H Chí Minh: “Trong bầu trời quý h ơn nhân dân, th ế gi ới m ạnh lực lượng đoàn kết nhân dân” Quan điiểm HCM đại đoàn kết dân tộc: a Đại đoàn kết dân tộc vấn đề có ý nghĩa chiến lược: - Đoàn kết chiến lược sách lược, thủ đo ạn tr ị nh ất th ời - Nguyên nhân dẫn tới thất bại phong trào yêu n ước ch ống Pháp di ễn lẻ tẻ, rời rạc, dân tộc chưa hợp thành lực lượng thống - Đại đoàn kết chiến lược, song sách l ược t ừng giai đoạn cụ thể lực lượng, tổ chức, phương pháp phù hợp, “sách lược n ằm chiến lược” b Đại đoàn kết mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu cách mạng - Đoàn kết phương tiện, cao phương tiện, trở thành mục tiêu c cách m ạng - Muốn thực mục tiêu, điều quan trọng, có ý ngh ĩa hàng đầu ph ải ệt đối tin tưởng vào sức mạnh nhân dân, từ xây dựng khối đoàn k ết toàn dân c Đoàn kết phải phân biệt bạn thù d Đại đoàn kết dân tộc đại đoàn kết toàn dân - Khái niệm “dân” “nhân dân” tư tưởng HCM - Tư tưởng khoan dung, nhân nghĩa nhằm t ăng cường đoàn k ết c HCM - Đoàn kết phải đứng vững lập trường giai cấp công nhân, c s kh ối liên minh công – nông – trí thức làm tảng e Đoàn kết phải có tổ chức, có lãnh đạo - Đoàn kết không dừng lại quan niệm, l ời kêu g ọi mà ph ải tr thành sức mạnh vật chất, thành lực lượng có tổ chức, mặt tr ận dân tộc th ống nh ất - Đoàn kết phải đặt lãnh đạo Đảng cộng sản II Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại Tính tất yếu: a Từ lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin: - Các nhóm, cộng đồng, dân tộc có quy ền lợi bao gi c ũng có khuynh h ướng xích lại gần nhau, liên kết với nhau, k ết h ợp ngày gia t ăng ( nguyên lý thống nhất) - Cách mạng vô sản muốn thành công, phải tạo hình bình hành l ực b Bối cảnh thời đạ Thời đại Hồ Chí Minh bước vào đời hoạt động trị thời đại di ễn bước phát triển nhảy vọt lịch sử loài người tất c ả m ặt: kinh t ế, trị, xã hội, khoa học công nghệ… - CNTB chuyển sang giai đoạn đế quốc, xuất mâu thu ẫn b ản mâu thu ẫn gi ữa chủ nghĩa đế quốc dân tộc thuộc địa - Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh, đặc bi ệt “s ự thức t ỉnh châu Á” - Thắng lợi cách mạng tháng 10 Nga, đời Nhà nước XôVi ết, Qu ốc t ế c ộng sản tạo điều kiện đẩy mạnh phong trào cách mạng giới, mở chuy ển h ướng cách mạng giải phóng dân tộc theo qu ỹ đạo cách mạng vô s ản - Sự phát triển không CNTB làm sâu s ắc thêm mâu thu ẫn gi ữa n ước đế quốc với nhau, gây hai chiến tranh giới Quá trình nhận thức Hồ Chí Minh quan hệ sức m ạnh dân t ộc s ức m ạnh thời đại - Sức mạnh dân tộc - Sức mạnh thời đại - Hệ thống Xã hội chủ nghĩa khoa học kĩ thuật Quan điểm HCM kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh th ời đại a Nắm bắt xác đặc điểm xu phát triển thời đại, đặt cách mạng Việt Nam gắn bó với cách mạng giới - Nắm bắt đặc điểm xu phát triển thời đại: + Tìm phương thức sản xuất chủ đạo + Tìm giai cấp trung tâm + Nội dung đặc điểm chủ yếu thời đại + Phương hướng phát triển thời đại (Các bậc tiền bối: Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh nh ững ng ười yêu n ước khác không tìm xu phát triển thời đại, không tìm đường cứu nước cho dân tộc) - Đặt cách mạng Việt Nam gắn bó với cách mạng giới: + “Cách mạng An Nam phận cách m ạng giới, làm cách mạng giới đồng chí nhân dân An Nam” + Sự nghiệp đấu tranh hoà bình, dân chủ tiến b ộ th ế gi ới t ạo ều ki ện thuận lợi cho nghiệp cách mạng Việt Nam, nghi ệp cách m ạng Vi ệt Nam góp phần quan trọng vào tiến trình tiến chung c cách m ạng th ế gi ới b Kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản, độc lập dân tộc với CNXH c Giữ vững độc lập, tự chủ, dựa vào sức chính, tranh thủ giúp đỡ lực lượng tiến giới, đồng thời không quên nghĩa vụ quốc tế cao d Mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị, hợp tác “sẵn sàng làm bạn với nước dân chủ” III Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết h ợp với s ức m ạnh th ời đại bối cảnh - Kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc CNXH - Tự chủ, chủ động hội nhập quốc tế - Kiên trì cảnh giác, đập tan âm mưu phá hoại lực thù địch
- Xem thêm -

Xem thêm: TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề đại đoàn kết dân tộc, TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề đại đoàn kết dân tộc, TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề đại đoàn kết dân tộc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay