Tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế thị xã sông công tỉnh thái nguyên

123 44 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:26

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH DƢƠNG ĐẠI LÂM TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ SÔNG CÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH DƢƠNG ĐẠI LÂM TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ SÔNG CÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS ĐẶNG THỊ PHƢƠNG HOA THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn "Tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng Chi cục thuế Thị xã Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên” trung thực, kết nghiên cứu riêng C c t i iệu, số liệu sử dụng luận văn Tổng cục Thuế, Cục Thuế Thái Nguyên, UBND TX Sông Công, Chi cục Thuế TX Sông Công cung cấp cá nhân thu thập từ báo cáo Ngành thuế, sách, báo, tạp chí Thuế, c c ết n i n cứu c i n quan đến đ t i đ đ văn đ u đ đ r n uồn ốc cc c côn ố C c tr c d n tron uận Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả luận văn Dương Đại Lâm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đ tài "Tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng Chi cục thuế Thị xã Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên”, đ n ận đ ớng d n, iúp đỡ, động viên nhi u cá nhân tập thể Tôi xin đ c c bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể đ tạo u kiện iúp đỡ học tập nghiên cứu, đặc biệt Ban n đạo Chi cục thuế Thị xã Sông Công, Cục thuế T nh Thái Nguyên Tôi xin chân trọng cảm ơn Ban Gi m iệu Nhà tr ờn , P òn Đ o tạo, khoa, phòng Tr ờn Đại ọc in tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái N uy n đ tạo u kiện iúp đỡ v mặt trình học tập hoàn thành luận văn n y Tôi xin trân trọng cảm ơn iúp đỡ tận tình gi o vi n PGS.TS Đặng Thị P ơn Hoa đ ôn quản vất vả ớng d n ớng d n, tận tình ch bảo, iúp đỡ Tôi xin cảm ơn iúp đỡ, đ n p n i u ý kiến quý báu nhà khoa học, thầy, cô i o tron Tr ờn Đại ọc in tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên Trong trình thực đ t i, đ c iúp đỡ cộng tác đồng chí địa điểm nghiên cứu, xin chân thành cảm ơn Ban n đạo Cục Thuế Thái Nguyên; Chi cục thuế Thị xã Sông Công; cán c c Đội thuế p ờng, xã Chi cục Thuế… Tôi xin cảm ơn độn vi n, iúp đỡ bạn è v ia đìn đ iúp t ực luận văn n y Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc iúp đỡ quý uđ Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả luận văn Dương Đại Lâm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đ tài Tổng quan tài liệu Mục tiêu nghiên cứu Đối t ng phạm vi nghiên cứu 5 Ý n ĩa oa học luận văn Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THUẾ GTGT 1.1 Thuế giá trị ia tăn 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm thuế GTGT 1.1.2 Nguyên tắc thiết lập thuế GTGT 1.1.3 Nội dun ản thuế GTGT 12 1.2 Quản lý thuế giá trị ia tăn 28 1.2.1 Khái niệm quản lý thuế giá trị ia tăn 28 1.2.2 Nội dung quản lý thuế giá trị ia tăn 28 1.3 Các yếu tố ản ởn đến công tác quản lý thuế giá trị ia tăn 37 1.3.1 Nhân tố chủ quan 37 1.3.2 Nhân tố khách quan 39 1.4 Kinh nghiệm quốc tế v phòng chống gian lận thuế [6] 40 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 46 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 46 22 P ơn p p n i n cứu 46 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 221 P ơn p p t u t ập thông tin 46 222 P ơn p p xử lý số liệu 47 223 P ơn p p p ân tích số liệu 47 2.3 Các ch tiêu phân tích 48 2.3.1 Hệ thống phân cấp ngành thuế 48 2.3.2 Trìn độ học vấn, chuyên môn cán Chi cục thuế TX Sông Công 48 2.3.3 Các ch tiêu phản ánh v công tác quản lý, thu thuế GTGT 48 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ SÔNG CÔNG - TỈNH THÁI NGUYÊN 50 3.1 Khái quát v chi cục thuế thị xã Sông Công - t nh Thái Nguyên 50 3.1.1 Đi u kiện kinh tế - tự nhiên - xã hội Thị xã Sông Công - t nh Thái Nguyên 50 3.1.2 Khái quát v Chi cục thuế thị xã Sông Công thuộc Cục thuế t nh Thái Nguyên 59 3.2 Thực trạng quản lý thuế giá trị ia tăn chi cục thuế thị xã Sông Công 65 3.2.1 Quản ý n ời nộp thuế 65 3.2.2 Quản ý tính thuế 70 3.2.3 Quản lý công tác hoàn thuế giá trị ia tăn 74 3.2.4 Quản lý công tác tra, kiểm tra thuế 77 3.2.5 Quản lý công tác n v c ỡng chế n thuế 79 3.2.6 Quản lý công tác tuyên truy n hỗ tr 80 33 Đ n i thực trạng quản lý thuế giá trị ia tăn chi cục thuế thị xã Sông Công 82 3.3.1 Những kết đạt đ c 82 3.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 85 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ THUẾ GTGT TẠI CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ SÔNG CÔNG - TỈNH THÁI NGUYÊN 91 Quan điểm, p ơn ớng quản lý thuế giá trị ia tăn chi cục thuế thị xã Sông Công - t nh Thái Nguyên 91 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 4.1.1 Xu ớng cải cách thuế giá trị ia tăn Việt Nam 91 4.1.2 Quản điểm tăn c ờng công tác quản lý thuế giá trị ia tăn tron thời gian tới 93 4.2 Giải p p tăn c ờng quản lý thuế giá trị ia tăn chi cục thuế thị xã Sông Công 94 Tăn c ờng công tác tuyên truy n, hỗ tr n 2 Tăn c ờng quản ý đối t ời nộp thuế 94 ng nộp thuế GTGT 97 Tăn c ờng quản lý công tác kê khai thuế GTGT 99 4 Tăn c ờng công tác quản lý n thuế v c ỡng chế thuế 101 Nân cao trìn độ, năn ực chuyên môn đội n ũ c n ộ thuế 102 Tăn c ờng công tác phối h p, kiểm tra, giám sát l n phận thuộc Chi cục 103 4.3 Kiến nghị 104 4.3.1 Kiến nghị với Cục Thuế t nh Thái Nguyên 104 4.3.2 Kiến nghị với Tổng cục Thuế Bộ Tài 107 KẾT LUẬN 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 PHỤ LỤC 112 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT STT NGU ÊN NGHĨA CTCP Côn ty cổ p ần DN Doan n iệp DNTN Doan n iệp t n ân GDP Tốc độ tăn tr ởn GTGT Gi trị ia tăn 17 HĐND Hội đồn n ân dân HTX H pt cx 19 KT - XH MST M số t uế NNT N NSNN N ân s c N 10 TNCN T u n ập c n ân 11 TNDN T u n ập doan n 12 TNHH Tr c n iệm ữu ạn 13 TTĐB Ti u t ụ đặc iệt 14 UBND Ủy an n ân dân 18 UBND Ủy an n ân dân 16 VAT T uế i trị ia tăn 15 XHCN in tế x Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN in tế ội ời nộp t uế ội c ủ n n ớc iệp ĩa http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Giá trị sản xuất v cấu kinh tế iai đoạn 2011 - 2013 53 Bản 2: T u, c i n ân s c tr n địa bàn thị x Sôn Côn qua c c năm 53 Bảng 3.3 Trìn độ quản lý toàn chi cục thuế Sông Công 63 Bảng 3.4: Đ n i c ất ng nguồn nhân lực Chi cục Thuế thị xã Sông Công - t n T i N uy n năm 2014 64 Bảng 3.5 Trang thiết bị quản lý thu thuế Chi cục thuế Sôn Côn năm 2013 65 Bảng 3.6 Số n đơn vị kinh doanh cấp mã số thuế 67 Bảng 3.7: Tình hình quản ý n ời nộp thuế năm 2014 70 Bảng 3.8: Kết hoàn thuế GTGT năm 2014 77 Bảng 3.9: Quy trình quản lý n thuế v c ỡng chế thuế Chi cục thuế TX Sông Công 80 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1 Mô hình phân cấp quản lý .60 Sơ đồ 3.2: Quy trình hoàn thuế GTGT Chi cục thuế Thị xã Sông Công .75 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 99 4.2.3 Tăng cường quản lý công tác kê khai thuế GTGT Công tác kê khai có vị tr đặc biệt quan trọng công tác quản lý thuế, phận kê khai thuế cấp nơi tập trung xử lý liệu n ời nộp thuế, chịu trách nhiệm v tình hình quản lý Mã số, tình hình chấp hành Kê khai, thu nộp, miễn giảm thuế, hoàn thuế n ời nộp thuế theo từn Cơ quan t uế cho Lãnh đạo cấp để phục vụ công tác ch đạo u n t u N ân s c N n ớc Để thực tốt công tác cán quản lý kê khai thuế cần t ờng xuyên r so t c c đối t ng, kịp thời thực đ n m số thuế doanh nghiệp, đơn vị in doan n n hồ sơ oạt động, tiến hành lập danh sách doanh nghiệp phải nộp t uế tr n sở đ x c địn đún số t uế mà doanh i đến hạn để có biện pháp quản lý thích h p Tiến hành lập danh nghiệp phải nộp sách doanh nghiệp t hồ sơ ng hồ sơ ờng xuyên vi phạm chế độ kê khai (nộp chậm, không nộp t uế) tăn c ờng quản lý, kiểm tra doanh nghiệp với việc áp dụng hình thức phạt vi phạm t eo quy địn thuế (trong phạm vi quy n hạn h p với c c n n i n quan để xử ý n Tr ờng h p tái phạm, Chi cục o c o quan quản lý cấp trên) kết đ nghị Sở kế hoạc v Đầu t tạm đìn ch hoạt động kinh doanh, thu hồi chứng nhận đăn ý in doan Đối với doanh nghiệp chây ỳ, cố tình vi phạm cần thực biện pháp mạnh ản ởng đến tồn hoạt động doanh nghiệp khiến doanh nghiệp chấp hành nộp tờ đún ạn, đảm bảo 100% doanh nghiệp thuộc diện kê khai nộp tờ khai đến hạn + Bám sát tình hình phát sinh thuế doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp trọn điểm Đôn đốc c c đơn vị nộp tờ khai thuế t n , quý, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp nộp đầy đủ, kịp thời số thuế phát sinh vào NSNN Triển khai thực tốt ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) + Tiếp tục mở rộng triển khai hệ thống nộp thuế điện tử c o n ời nộp thuế, mở rộng triển khai nộp thuế qua hệ thống ngân hàng góp phần giảm thiểu chi phí tuân thủ c o n ời nộp thuế, đẩy mạnh tự động hóa quy trình tiếp nhận giải hồ sơ, t ủ tục hành thuế ; triển khai nâng cấp, đ o tạo tập huấn hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin thuế đ p ứng yêu cầu công tác quản lý thuế cải cách, đại hóa ngành thuế tron Nâng cao chất iai đoạn ng tờ khai, hạn chế sai sót áp dụn c ơn trìn phần m m hỗ tr kê khai doanh nghiệp Nội dun n y đòi ỏi quan t uế 100 cần t ờng xuyên mở lớp tập huấn ớng d n sử dụng phần m m hỗ tr kê khai cho doanh nghiệp kết h p với biện pháp tuyên truy n, hỗ tr đồng thời v phần m m cần có sửa đổi, nâng cấp kịp thời đ p ứn t ay đổi c ế s c i n quan cũn n n ững phát sinh trình thực Công tác kiểm tra tờ khai cần phải đ c tiến hành chặt chẽ tr ớc nhập tờ v o sở liệu đội nghiệp vụ Sau liệu đ c nhập, đội kiểm tra tr n sở khai thác triệt để thông tin v c c đơn vị kinh doanh, doanh nghiệp liệu đ c u iữ tiến n đối chiếu Do vậy, cần phải thu thập thôn tin đầy đủ, xác v doanh nghiệp từ nhi u n c n au để kiểm định tờ khai cách nhanh chóng, xác, hạn chế thực kiểm tra doanh nghiệp Chi cục cần đẩy mạnh công tác kiểm tra thuế, cán đội kiểm tra phải t xuyên rà soát lại doanh nghiệp không hoạt động, sử dụn o đơn n n ờng ôn kê khai thuế để xử lý, thông báo công khai kịp thời c o quan c ức năn , p ối h p chặt chẽ với quan ảo vệ pháp luật, quan cấp giấy p ép đăn n ăn c ặn việc l i dụng gây thiệt hại N ân s c n ý in doan n ớc; tăn c ờng quản ý n nộp thuế để đảm bảo 100% doanh nghiệp đăn ời ý t uế, nộp tờ khai thuế hàng t n đầy đủ, đún t ời ian quy địn v c độ xác cao; kiểm tra, rà soát lại doanh nghiệp đ đ c cấp đăn ý in doan , đ cấp mã số thuế doanh nghiệp quan t uế đan quản lý thuế, có chênh lệch cần xác định rõ nguyên nhân có biện pháp xử lý, chấn ch nh kịp thời để đ a v o quản lý thuế nhằm tránh thất thu v n ời nộp thuế Chi cục cần tổ chức tốt công tác phối kết h p với c c quan, an, n n tron uyện n côn an, quản lý thị tr ờng, thành lập đội kiểm tra liên ngành tập trung kiểm tra doanh nghiệp Tăn c ờng áp dụng tin học vào quản lý thuế Cơ quan t uế cấp đ c mạng nội có nối mạn internet; n n c ủ yếu trang bị cho phận có liên quan trực tiếp quản lý doanh nghiệp, việc khai thác v n c nguyên nhân mặt thiết bị đồng bộ, cán c cục thuế nhi u hình thức,biện pháp phối h p t a t ực hiệu a sử dụng khai thác tốt Chi ờng xuyên, chặt chẽ ơn với c c quan c ức năn , với quy n xã, tổ dân c , tr ởng thôn rà soát, nắm tình hình hoạt độn in doan , đối chiếu số liệu đăn ý in doan , đăn ý mã số thuế với tài liệu kê khai nộp thuế, kết h p với u tra xác minh thực tế để đảm bảo tất tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh thuộc diện quản lý thuế đ uđ c quan t uế quản ý t eo quy định 101 4.2.4 Tăng cường công tác quản lý nợ thuế cưỡng chế thuế Công tác quản lý n v c ỡng chế n thuế nhiệm vụ quan trọng công tác quản lý thuế ngành thuế Mặc dù đ c n i u cố gắng n n số thuế n v n cao Số liệu n thuế c a c n x c, côn t c đôn đốc n , đôn đốc thu theo kê khai hạn chế v n tình trạng n thuế phát sinh; côn t c c ỡng chế n hạn chế Trong thời gian tới, để công tác quản lý n thuế v c ỡng chế n thuế có hiệu cần thực số giải pháp sau: - Tăn c ờn r so t, x c định số thuế n đọng từn đối t Tiến hành phân loại n thuế v n uy n n ân t eo c c ti u c chờ xử lý n có khả năn t u Tr n sở đ n ng nộp thuế n khó thu, n p dụng biện pháp thu n thuế phù h p với khoản n đọng thuế Có thể thực hiện, lập hồ sơ x a n ti n thuế, ti n phạt doanh nghiệp, xoá n c o c c tr ờng h p n thuế; xoá khoản ti n phạt chậm nộp doanh nghiệp cam kết toán toàn khoản ti n n thuế gốc phát sinh; gia hạn n thuế n ăn v t i c n n gặp k ời nộp thuế kinh doanh thua lỗ, n c cam ết trả n để khuyến c n ời nộp thuế toán hết n gốc Đồng thời, thực gia hạn nộp thuế số tr ờng h p t ay đổi với số tr ờng h p t ay đổi sách làm ản kết sản xuất kinh doanh n ởng trực tiếp đến ời nộp thuế - Phối h p với c c quan i n quan xử lý khoản n thuế khó thu với ngân n để áp dụng biện pháp thu n , bằn c c đ a ệnh thu trích tài khoản doanh nghiệp n ân n để thực n công an quy n địa p ĩa vụ thuế Phối h p với quan ơn để truy tìm đối t ng trốn thuế, lập danh sách doanh nghiệp n thuế bỏ trốn gửi quan côn an, t ôn p o tr n c c ơn tiện t ôn tin đại c ún c c đơn vị, doanh nghiệp vi phạm - Tập trung ch đạo liệt công tác quản lý n v c ỡng chế n thuế, bổ sung lực ng làm công tác quản lý n v c ỡng chế n thuế, đặc biệt gắn trách nhiệm cán kiểm tra với công tác quản lý n v c ỡng chế n thuế, tập trung phân tích n đọn để có biện pháp quản lý phù h p, hiệu khoản n thuế, khoản n lớn Bên cạn đ , cần phải phối h p nhi u ơn với Ủy ban nhân dân, ngành liên quan vận động nhân dân thực đún n ĩa vụ nộp thuế Chi cục thuế cần c ơn xử lý nghiêm nộp chậm, trốn thuế thực c ỡng chế cần thiết Đồng thời, cần nân cao đạo đức v trìn độ chuyên môn cán thuế công tác thu n , áp dụng biện p p răn đe cán vi phạm quy định v quản lý thuế 102 - Lập danh sách doanh nghiệp n thuế bỏ trốn gửi quan côn an, t ôn o tr n c c p ơn tiện t ôn tin đại c ún c c đơn vị, doanh nghiệp vi phạm; phối h p với Kho bạc N doanh nghiệp hoạt độn tron n ớc thu thuế 2% thu n thuế ĩn vực xây dựn ản Đồng thời tổ chức kiểm tra quy trình quản lý n v c ỡng chế n thuế chi cục thuế, qua đ ịp thời chấn ch nh tồn tại, hạn chế có giải pháp khắc phục 4.2.5 Nâng cao trình độ, lực chuyên môn đội ngũ cán thuế Đây u kiện địn để công tác quản lý thuế n y c n đ c hoàn thiện ơn Để quản lý thuế tốt đòi ỏi cán thuế Chi cục thuế Thị xã Sông Công phải c đầy đủ năn ực, trìn độ, phẩm chất Vấn đ n y đòi ỏi Chi cục thuế thời gian tới cần trọn ơn côn t c đ o tạo, bồi d ỡng cán v chuyên môn nghiệp vụ lực trọn đến số ng mà phải nâng cao chất trìn độ c uy n môn đ ng cán trẻ Không ch ng Ch cán thuế thực có c đ o tạo có phẩm chất tốt đ a sách, pháp luật n n ớc v o t ực tiễn thực thi chúng cách triệt để hiệu Để c đội n ũ c n ộ thuế vững mạnh v số ng chất ng, Chi cục thuế Thị xã Sông Công cần thực giải pháp cụ thể sau: - Xây dựng tiêu chuẩn cán theo chức danh, vị trí công việc Đảm bảo tạo đ c đội n ũ c n ộ chuyên gia theo chức năn quản lý thuế Phân cấp cán t eo năn ực hiệu công việc - Rà so t, đ n trìn độ, độ tuổi, năn i năn ực ực cán toàn Chi cục thuế, phân loại cán theo c định số cán bố trí vào chức năn , ộ phận quản ý t eo cấu Lập kế hoạc đ o tạo v t i đ o tạo cán phù h p c định số cán với yêu cầu ôn đủ u kiện tiêu chuẩn tiếp tục sử dụng máy - Xây dựn đội n ũ cán quản lý c năn ực,c đạo đức thông qua việc phát hiện, bồi d ỡng, quy hoạch đ bạt cách minh bạch, công nhằm nân cao năn ực u hành quan t uế Đ o tạo cán t eo ớng chuyên môn hoá sâu theo chức năn côn việc, phù h p với mô hình quản lý thuế t eo p đ n t ơn p p tự tính, tự khai, tự nộp thuế Xây dựng quy chế kiểm tra, i trìn độ công chức n năm để đ n i iệu côn t c đ o tạo, ờng xuyên cải tiến lựa chọn hình thức nội dun đ o tạo thích h p 103 Đối với phận Chi cục cần có kế hoạc đ o tạo cụ thể Tran ị đầy đủ v lý luận thực tiễn, bảo đảm cán có khả năn tốt việc p ân t c , đ n i ả năn t ực thi sách thuế sách thuế cũn n m uc o m sở cho hoạc địn đ xuất biện pháp quản ý t u để từ đ c t ể tham n đạo chiến ớc phát triển lâu dài Cần trọn đ o tạo, nâng cao trìn độ ngoại ngữ, tin học để bắt kịp với xu hội nhập giới, lẽ lực ng cán đ c n i u năm côn t c, c n i u kinh nghiệm có phần hạn chế v trìn độ tin học ngoại ngữ Để tăn c ờng quản ý v nân cao trìn độ ng cán quản lý thuế cần đ p ứn trìn độ ngoại ngữ tin hiểu biết lực học địn Đặc biệt xu ứng dụng công nghệ đan đ dụng quản lý số liệu, n c tăn c ờng sử ời nộp thuế… - Xây dựng chế độ bắt buộc chế độ khuyến c đ o tạo công chức thuế Đi i n với sách này, cần dành nguồn kinh phí thỏa đ n c o côn t c đ o tạo 4.2.6 Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát lẫn phận thuộc Chi cục Thông qua công tác kiểm tra góp phấn t úc đẩy việc chấp quy định N n đún đắn n ớc v thuế từ đ p t uy n ân tố tích cực, n ăn c ặn xử lý vi phạm, lập lại trật tự kỷ c ơn t ực công xã hội tron ĩn vực thu nộp ti n thuế Để thực biện pháp nhằm tăn c ờng thu nộp ti n thuế vào NSNN Chi cục thuế Thị xã Sông Công cần thực số giải pháp sau: + Đẩy mạnh công tác kiểm tra tr n sở tờ khai hàng tháng, quý thông qua p ơn p p quản lý rủi ro lựa chọn nhữn đối t doanh nghiệp qua phân tích hồ sơ ng trọng tâm, trọn điểm, t uế có dấu hiệu gian lận, trốn thuế để kiểm tra Phát xử lý nghiêm hành vi chuyển giá, trốn thuế, gian lận thuế, tội phạm buôn bán sử dụn NSNN Tăn c ờng kiểm tra số a đơn ất h p p p để chiếm đoạt ti n thuế ng doanh nghiệp, phấn đấu kiểm tra đ c 20% doanh nghiệp tổng số doanh nghiệp c tr n địa bàn Lựa chọn đối t ng có dấu hiệu gian lận thuế, đặc biệt tập trung vào doanh nghiệp có dấu hiệu thất thu lớn Tiếp tục phối h p chặt chẽ với c c quan c ức năn tr n địa n đẩy mạn côn t c u tra, phát xử lý nghiêm hành vi chuyển giá, trốn thuế, gian lận thuế Tăn c ờng số ng cán c o c c đội kiểm tra, đặc biệt kiểm soát viên chính, cần tập trung 40% số ng cán cho công tác 104 kiểm tra toán thuế, hoàn thuế, x c đối chiếu công việc kiểm tra t a đơn v t ực ờng xuyên khác + Thực tốt công tác thu thập, p ân t c t ôn tin để đ n i mức độ rủi ro v thuế, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, nhằm t c động tích cực đến ý thức tuân thủ pháp luật n ời nộp thuế Hoạt động kiểm tra cần chuyển từ diện rộng sang kiểm tra theo hệ thống tiêu thức lựa chọn, v o c i u sâu theo mức độ vi phạm Chuyển từ kiểm tra toàn diện sang kiểm tra theo c uy n đ nội dung vi phạm + Phải đẩy mạn ơn việc phối h p c c quan n Kho bạc, Công an, Quản lý thị tr ờn …v tăn c ờng hỗ tr , T ic n , n đạo cấp, ngành từ huyện đến x để công tác thu thuế v o n ân s c N n ớc đ c thuận l i v đạt kết cao ơn góp phần phục vụ nhu cầu phát triển KT-XH thị xã Trong phối h p đ , cần có phối h p với c c quan cn quan kiểm toán, tra tài chính, phải p ân định rõ chức năn n iệm vụ quan tra, kiểm tra để tránh tra chồn c éo c c sở kinh doanh, gây phi n hà ản n ởng không tốt đến hoạt động sản xuất kinh doanh ời nộp thuế + Đối với tra thuế cần nắm n ời nộp thuế v đặc điểm ngành ngh sản xuất kinh doanh, quy trình công nghệ, năn ực sản xuất, hình thức đăn p nhằm không kéo dài ý nộp thuế để áp dụn p gây phi n c o đối t n đ + Phải độn vi n đ ơn p p t an tra p ù c tra c quần chúng tham gia tiến hành tra Phải biết dựa vào quần c ún đ n tin cậy, có hiểu biết việc để thu thập c c t ôn tin t liệu cần thiết v đối t n đan t an tra, để phục vụ cho công tác tra 4.3 Kiến nghị Qua nghiên cứu thực trạn vai trò n n ớc v quản lý thuế doanh nghiệp tr n địa bàn Thị xã Sông Công, tác giả có số kiến nghị n sau: 4.3.1 Kiến nghị với Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên Thứ nhất, tăng cường đại hóa trang thiết bị phục vụ công tác quản lý thuế nói chung thuế GTGT nói riêng Kinh tế nhữn năm tới phát triển với tốc độ cao t eo xu toàn cầu hoá chịu ản ớng hội nhập, ởng mạnh phát triển Intemet công nghệ thông tin, t eo đ , p t sin n ững hình thức kinh doanh n t ơn mại điện tử, bán 105 hàng, toán qua mạng, quản trị kinh doanh doanh nghiệp n y c n đ c tin học hoá, gây áp lực lớn hệ thống quản lý thuế Để đ p ứn đ c nhiệm vụ quản lý thuế tron iai đoạn mới, Chi cục thuế Thị xã Sông Công cần phải đẩy đại hoá trang thiệt bị, áp dụng ứng dụng công nghệ tin học để tạo khả năn t c ứng cao khả năn xử ý, p ân t c đ c khối ng thông tin khổng lồ, kết nối thông tin với ngành quốc ia để quản ý đ n ĩa vụ nộp thuế từn n dụng công nghệ t ôn tin tron ời nộp thuế Mặt khác, Chi cục thuế phải ứng ĩn vực cung cấp thông tin v thuế c o n thuế cách nhanh chóng, thuận tiện nhằm nâng cao chất tăn c ờng tính tự giác tuân thủ luật thuế n Địn ớn tron c tình trạng thực ời nộp ng phục vụ ời nộp thuế iai đoạn tới, p dụn côn n ệ t ôn tin tạo công cụ phân tích thông tin tình trạng nộp thuế, tình hình biến động kinh doanh doanh nghiệp tham chiếu với c c t ôn tin t u t ập từ ngành phục vụ cho công tác tra, kiểm tra đún đối t lại hiệu cao Để m đ Một , xây đựn n , ạn chế lãng phí nhân lực v đem c u đ cần phải thực đ c mục tiêu sau: o sở liệu v tình hình hoạt độn , t ay đổi tình trạng kê khai, nộp thuế tình hình tài tổ chức, cá nhân nộp thuế để phục vụ cho công tác kiểm tra thuế Hai là, xây dựng hệ thống phần m m để phân tích thông tin v tình hình nộp thuế, tình hình sản xuất, kinh doanh phân tích kinh tế n n để lựa chọn tr ờng h p, t Ba , ổ sun ng có nghi ngờ vi phạm v thuế o sở liệu v thông tin từ bên thứ ba phục vụ mục đ c đối chiếu công tác kiểm tra Bốn , xây dựng phần m m tr Năm iúp đ n i iệu công tác kiểm tra , p ối h p đ a ệ thống sổ tay nghiệp vụ kiểm tra mạng nội Cục Thuế T nh Thái Nguyên cho cán kiểm tra thuế Sáu là, số n n ời nộp thuế đ a v o ế hoạch kiểm tra thuế hệ thống máy tính chọn lọc Bảy , o sở liệu phục vụ kiểm tra đ p ứng đ c 90% thông tin cần phục vụ cho nhu cầu công tác kiểm tra thuế Trong thời gian tới phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tập trung t điểm kê khai từ xa hoàn thuế nộp thuế, mở rộng kết nối với ngân hàng Cùng với qu trìn đ , p ải hoàn thiện ơn cổn điện tử trang Web Chi 106 cục thuế để đ p ứn đ pháp luật v c yêu cầu ản v thông tin tuyên truy n sách ớng tới đ p ứng dịch vụ công V quản lý nội bộ, cần phải trang bị phần m m quản lý đại, giúp c o n ời cán thuế làm việc từ xa, đồng thời theo dõi sát tiến độ công việc cấp d ới Thứ hai, tăng cường công tác xây dựng, luân chuyển đào tạo cán bộ, viên chức thuế Kiến nghị Cục Thuế Thái Nguyên xây dựng luân chuyển đội n ũ côn chức, viên chức có ĩn c n trị vữn v n , c năn với ngh nghiệp; đủ v số tốt nhiệm vụ trị đ ực chuyên môn, tâm huyết ng, h p lý v cấu cho Chi cục để Chi cục hoàn thành c giao, hoàn thành dự to n t u n ân s c n năm Một là, v tuyển dụng, bố trí, sử dụng công chức, viên chức - Thực n i m c c quy định v tuyển dụng công chức, viên chức theo ớng công khai, minh bạc v tăn t n cạnh tranh - Bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm; thực chế độ thi nâng ngạc công chức t eo cấu ngạch công chức; t ăn ạng chức danh ngh nghiệp viên chức t eo cấu chức danh ngh nghiệp đ đ c phê duyệt - Xây dựng thực c ế miễn nhiệm công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật Hai , đa dạng hình thức đ o tạo công chức, viên chức Ngoài việc tiếp tục coi trọn đ o tạo công chức, viên chức nân cao trìn độ v c uy n môn n t ạc sĩ, tiến sĩ; đ o tạo, bồi d ỡng v quản lý hành nhà n ớc, v lý luận trị t eo quy định chung, kiến nghị Cục Thuế tập trung thực hình thức đ o tạo cn : - Đi u động, biệt phái công chức c c quan, đơn vị ngành việc mt quản ý n ờng xuyên, có kế hoạc để góp phần đ o tạo kiến thức sâu, rộng v n ớc - Biệt phái công chức, viên chức v công tác địa p ơn , sở để góp phần đ o tạo v kiến thức thực tiễn - Mở rộng diện, địa bàn luân chuyển công chức, viên chức để đ o tạo cán n đạo, quản ý; đ a côn t c uân c uyển cán trở thành việc m t - Thực chế độ đ o tạo bắt buộc iđ ờng xuyên c bổ nhiệm lần đầu v kỹ năn n đạo, quản lý chế độ bồi d ỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, hành chính, kỹ năn quản ý định kỳ cán n đạo, quản lý 107 Ba là, v quy hoạch, bổ nhiệm cán n đạo, quản lý - Làm tốt công tác quy hoạch cán n đạo, quản lý, vừa đ p ứng yêu cầu ngắn hạn vừa có tầm n ìn c o iai đoạn dài; h p lý v cấu, độ tuổi, tỷ lệ nữ, cán trẻ, n -T ời dân tộc thiểu số điểm tập số vị trí n đạo cấp p để đ o tạo, trẻ a đội n ũ cán n đạo, quản lý -N ời đứn đầu quan, đơn vị có trách nhiệm bồi d ỡn , đ o tạo cấp phó chuẩn bị nguồn thay cấp tr ởng; lựa chọn, giới thiệu để đ nghị bổ nhiệm cấp phó Ngoài ra, kiến nghị Cục Thuế đ o tạo tuyển dụng cán tin học có trình độ bồi d ỡng nâng cao kiến thức tin học cho toàn thể cán bộ, công chức để cán thuế vận dụn v t c đ c tất ứng dụng quản lý thuế; nâng cấp hệ thống máy tính có lên hệ u n cao ơn, c tốc độ chạy nhanh ơn v đảm bảo an toàn thông tin tốt ơn 4.3.2 Kiến nghị với Tổng cục Thuế Bộ Tài Cần hoàn thiện pháp luật v thuế giá trị ia tăn t eo ớng minh bạc ơn, đơn iản ơn V đối t ng chịu thuế: Trong giai đoạn tr ớc mắt Chính phủ cần giảm hạn chế đến mức thấp hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối t GTGT để tránh t n ôn côn ằn ng chịu thuế iữa mặt hàng chịu thuế không chịu thuế GTGT N n ớc cần đ a t m c c đối t hàng sản phẩm âu sản xuất nông nghiệp để bảo đảm thực thuế GTGT ng chịu thuế GTGT mặt liên hoàn thống tất c c ĩn vực sản xuất kinh doanh, bảo đảm tính công bằng, trung lập thuế GTGT V t uế suất t uế GTGT: Tron qu trìn thực Luật Thuế GTGT vừa qua cho thấy việc định nhi u mức thuế suất với không rõ ràng việc phân biệt hàng hoá chịu thuế theo công dụng, mục đ c sử dụn nhi u cho việc tính thuế Do đ , N n ớc cần giảm số 02 mức thuế suất Việc u ch nh mức thuế suất GTGT ây ăn ng thuế suất tối đa để bảo đảm nguồn thu NSNN thực cắt giảm thuế nhập Tron đ , xếp lại để hạn chế sản phẩm, dịch vụ thuộc nhóm thuế suất 5%, ại đa số c c sản phẩm, dịch vụ áp dụng mức thuế suất 10%, để đến iai đoạn tới, áp dụng thống mức thuế suất 10% tất sản phẩm hàng hoá, dịch vụ 108 V quy trình hoàn thuế: Quy trình hoàn thuế đ c xây dựng dựa luật thuế GTGT Sửa đổi quy trình hoàn thuế đòi hỏi phải sửa đổi luật thuế GTGT Tr ớc mắt, cần thực vấn đ sau: - Qui trình hoàn thuế GTGT dựa tr n quan điểm doanh nghiệp nộp thuế GTGT t eo c ế tự khai báo thuế tự nộp thuế; doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm v tính trung thực v số thuế đ nộp Dựa tr n quan điểm qui trình hoàn thuế đ c xây dựn tr n sở hoàn thuế tr ớc, kiểm tra sau Vấn đ đặt doanh nghiệp vi phạm t ì n t ìđ tr c n iệm n phạt, tron đ số n ớc phải xử lý, n n ớc không xử ý đ c n ớc Luật thuế đ qui định nhữn tr ờng h p xử ian ận thuế GTGT bị phạt từ - lần giá trị gian lận; trốn thuế với ng lớn đ ị xử phạt v vi phạm hành v thuế mà có hành vi tiếp tục vi phạm nghiêm trọng khác bị truy cứu trách nhiệm hình N vậy, qui trình hoàn thuế t eo c ế hoàn thuế tr ớc, kiểm tra sau phù h p Mặc dù Ngành thuế cũn đ p ân oại nhữn đối t kiểm tra, t an tra tr ớc, hoàn thuế sau; đối t ng cần đ ng cần thực việc c o n tr ớc kiểm tra, t an tra sau t eo T ôn t 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 Bộ Tài Tuy nhiên, việc thực thi nhi u lúng túng phức tạp, việc theo dõi doanh nghiệp Ngành thuế ch dựa vào báo cáo thời kỳ doanh nghiệp gửi lên, c Muốn giải đ a t eo d i đ c giao dịch doanh nghiệp c tình trạng trên, ngành thuế phải thiết lập đ c hệ thống thông tin đến tận doanh nghiệp đến ban ngành - quận - huyện, để có thông tin kịp thời v giao dịch doanh nghiệp Từ đ , c t ể hạn chế đ c tối đa tìn trạng gian lận thuế - Việc quản ý o đơn t uế cần phải thực hệ thống máy tính toàn quốc để truy cập, x c o đơn cách thuận l i nhanh gọn Do đ , n n t uế cần phải phát triển hệ thống mạng t nh, thành phố nhằm x c địn đún số thuế GTGT kê khai khấu trừ, hoàn thuế; phát kịp thời hoá đơn đ t ôn o ôn i trị sử dụng - Khấu trừ khống: nên bỏ khấu trừ khống - Cơ quan t uế cần làm tốt chức năn xử phạt hành Cần nghiêm khắc phạt phạt nặng nhữn đối t ng cố tình gian lận làm giảm số thuế phải nộp Tr ờng h p cố tình làm giấy tờ giả để đ nhiệm hình c khấu trừ thuế cần phải truy cứu trách ôn đơn t uần ch xử phạt n c n n iện 109 - Thực đồng luật thuế GTGT luật có liên quan - Giáo dục n sắm: n ời dân nhận thức đ ời tiêu dùng cần phải lấy o đơn tránh nhữn c tầm quan trọng o đơn i mua sắm hàng hoá nhằm n động gian lận v thuế, iúp n n ớc t u đủ số thuế - Một số cán ngành thuế, Hải quan c a m tròn v đún vai trò, nhiệm vụ Trong số tr ờng h p đ t ôn đồng với c c đối t lận thuế, làm ti n N Thuế Hải quan phải đ đại o đất n ớc n ớc Thiết n c đặt n i mua ng gian ĩ côn t c c n ngành n đầu nghiệp công nghiệp hoá, 110 KẾT LUẬN Trong nhữn năm ần đây, số ng doanh nghiệp tr n địa bàn Thị xã Sông côn tăn n an , tốc độ phát triển cao tạo tỷ trọng thu ngày lớn tổng số t u NSNN tr n địa bàn Chính vậy, công tác quản lý thuế nói chung thuế GTGT n i ri n tr n địa bàn Thị xã Sông công cần đ c quan tâm ơn Với nội dung phân tích đ tài, công tác quản lý thu thuế GTGT doanh nghiệp Chi cục thuế Thị x Sôn côn đ đạt đ c nhi u kết quan trọn v t c động tích cực đến nhi u ĩn vực kinh tế, trị thị xã Tuy nhiên, trình triển khai thực công tác quản lý thuế GTGT v n nhi u hạn chế Công tác quản lý thuế nhằm tăn t u t uần túy, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạc đ c giao c a ớng tới tự giác cao n Qua công tác kiểm tra cho thấy, hầu n ời nộp thuế iểm tra doanh nghiệp n o cũn phát vi phạm pháp luật thuế Phản ánh hiệu công tác quản lý thuế c a cao, côn t c quản lý thuế c hành pháp luật thuế c c đối t a n ằm tới mục đ c nân cao t n tự giác chấp ng nộp thuế Để thực tốt công tác quản lý thu thuế GTGT doanh nghiệp Chi cục thuế Thị x Sôn Côn , đảm bảo nguồn thu NSNN mục tiêu công tác quản lý thuế cần đ đ c x c địn đầy đủ ơn, rộn ơn, n o i o n t n ế hoạch c giao việc nuôi d ỡng nguồn t u, tăn c ờng tự giác, minh bạch chấp hành luật thuế đối t ng nộp thuế Đ t i đ t ực giải vấn đ ản: Thứ nhất, xây dựng hệ thốn Thứ ai, p ân t c , đ n a sở lý luận quản lý thuế GTGT i t ực trạng quản lý thuế GTGT Chi cục thuế Thị xã Sông Công - T nh Thái Nguyên Thứ a, đ xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT Chi cục thuế Thị xã Sông Công - T n T i N uy n Đồng thời, đ xuất kiến nghị Cục thuế T nh Thái Nguyên, Tổng cục thuế Bộ Tài Tác giả mong, với giải pháp kiến nghị đ c đ xuất tron đ tài trở t n sở giúp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế GTGT Chi cục thuế Thị xã Sông Công, góp phần tích cực vào việc chống thất t u n ân s c n n ớc 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Chi cục Thuế TX Sông Công (2014), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2013 [2] Chi cục Thuế TX Sông Công (2015), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2014 [3] Học viện tài (2009), Giáo trình Nghiệp vụ Thuế, Nhà Xuất Tài chính, Hà Nội, pp 471 [4] Nguyễn Cẩm Tú (2014), Tăng cường quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ vừa Chi cục thuế Thị xã Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên, Tr ờn Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh [5] Quốc hội n ớc Cộng hoà xã hội chủ n ĩa Việt Nam (2008), Luật Thuế Giá trị gia tăng, Vol 13/2008/QH12, Quốc hội [6] TS Lê Quang Thuận (2013), Kinh nghiệm quốc tế phòng, chống gian lận thuế, Tạp chí Tài [7] Vũ Min Hằng (2014), Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp quốc doanh Chi cục thuế Huyện Mê Linh, Học viện Tài [8] Website Thành phố Sông Công (2015), Giới thiệu chung Thị xã Sông Công, http://www.songcong.gov.vn/, ngày truy cập [9] Wedsite Bộ Tài (2014), http://www.mof.gov.vn, ngày truy cập 112 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ THÔNG TIN VÀ TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ NGƢỜI NỘP THUẾ I THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƢỜI NỘP THUẾ Thông tin chung Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………… Địa ch : ………………………………… ………………………………… Điện thoại : ………………………Emai : ………… …… …… …… … N ời cung cấp t ôn tin: …… ………………C ức vụ: ………………… Cơ cấu sản xuất quy mô doanh nghiệp (đánh dấu X vào ô tương ứng) Cơ cấu sản xuất - Công nghiệp - Xây dựng - Nông nghiệp - Dịch vụ, t ơn mại - Khác 2.2 Quy mô doanh nghiệp - Vốn u lệ: - Doan t u ìn quân năm: - Tổng số ao động: - Các loại thuế phải nộp: Giá trị ia tăn 6.Tài nguyên Môn Ti n t u đất Thu nhập doanh nghiệp Phí, lệ phí Tiêu thụ đặc biệt Thu nhập cá nhân Thuế xuất, nhập 10 Khác - Tổng số thuế nộp tron năm: - Có n đọng thuế không: Có  triệu đồng Không  + Nếu có số tiền nợ: triệu đồng -Đ ị c ỡng chế nộp thuế lần: + Hình thức cưỡng chế: 113 II CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ Qua cán thuế Đơn vị nhận đ c Qua Tivi, báo chí, tạp chí thông tin v sách Qua internet thuế từ đâu? Qua doanh nghiệp, CSKD khác Khác Đến gặp trực tiếp quan t uế Liên hệ qua điện thoại Hình thức tuyên truy n, Gửi côn văn đến quan t uế Gửi t điện tử hỗ tr , cung cấp thông Tra cứu trang web tin ngành Thuế Hỗ tr trực tiếp trụ sở n ời nộp thuế m đơn vị cho phù h p Đối thoại có hiệu Hội nghị, hội thảo, tập huấn Các hình thức khác (chi tiết) Rất kịp thời hiệu Đơn vị thấy việc tuyên Kịp thời hiệu truy n, hỗ tr Chi C a ịp thời hiệu cục Thuế n t ế nào? Ý kiến khác (chi tiết) Đơn vị thấy việc giải đ p Rất kịp thời, xác hiệu Kịp thời, xác hiệu v ớng mắc v sách C a ịp thời, xác hiệu thuế Chi cục Thuế Ý kiến khác (chi tiết) n t ế nào? Rất nhiệt tình Đơn vị thấy t i độ Nhiệt tình cán Chi cục Thuế C a n iệt tình hỗ tr doanh nghiệp Ý kiến khác (chi tiết) n t ế nào? Xin trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp hỗ trợ hoàn thành phiếu điều tra này!
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế thị xã sông công tỉnh thái nguyên , Tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế thị xã sông công tỉnh thái nguyên , Tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế thị xã sông công tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay