Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh

5 591 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:26

Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh Họ tên : Nguyễn Văn Bình MSSV : 20110072 Nhóm : Lớp : 60362 Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh I Cơ sở khách quan a) Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh - Xã hội Việt Nam cuối kỷ XIX đầu kỷ XX : + Chính quyền nhà Nguyễn thi hành sách đối n ội, đối ngo ại b ảo th ủ, ph ản động, không cho Việt Nam hội tiếp xúc bắt nhịp với phát triển th ế gi ới Không phát huy mạnh dân tộc đất nước, chống lại âm m ưu xâm lược CNTD Phương Tây + Khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam (1858), xã h ội Việt Nam tr thành xã h ội thu ộc địa nửa phong kiến, xuất mâu thuẫn bản: Toàn thể dân tộc VN >< TD Pháp tay sai phong ki ến (mâu thu ẫn dân t ộc) Toàn dân VN (nông dân) >< địa chủ PK (mâu thuẫn giai c ấp ) + Nhiều phong trào yêu nước nhân dân VN n ổi d ậy nh ưng b ị th ất b ại nh thất bại ptrào Cần Vương theo hệ tư tưởng PK, p.trào Đông Du, Đông Kinh nghĩa thục theo hệ tư tưởng TS giúp NAQ nhận rõ ch ỗ h ạn chế c p.trào ch ưa biết tổ chức, chưa có tổ chức >Thúc đẩy NAQ tìm đường cứu nước nhân dân VN - Bối cảnh thời đại (quốc tế) + CNTB trở thành CNĐQ, CNTB xác lập thống trị ph ạm vi th ế gi ới Lúc không dừng lại áp g/c qu ốc mà m r ộng s ự áp b ức dân tộc khác Vì đấu tranh giải phóng dân t ộc không ch ỉ hành động riêng lẻ mà trở thành đấu tranh chung d.tộc thuộc địa chống ĐQ + Cuộc đấu tranh g.phóng d.tộc gắn liền với cu ộc đấu tranh g.phóng g/c Cu ộc đấu tranh g.phóng d.tộc trở thành đấu tranh g.phóng g/c VS TG + Sự thắng lợi CMT 10 Nga, CNXH trở thành hi ện thực TG, đánh d ấu b ước chuyển biến lớn chuyển biến lớn thời đại Thời đại độ lên CNXH giúp HCM nhận chân lý thời đại " Chỉ có CNXH, CNCS gi ải phóng DT b ị áp người LĐ TG khỏi ách nô lệ." b) Những tiền đề tư tưởng, lý luận * Giá trị truyền thống VHDT dân tộc VN - CN yêu nước ý chí đấu tranh bất khuất để gìn nước giiữ nước, nét yếu , đặc sắc nhất, rõ nét LS tư tưởng VN - CN yêu nước điểm xuất phát nguồn sâu xa Tư tưởng H Chí Minh, CN yêu nước hành trang lớn đường tìm đường cứu nước HCM - HCM tiếp thu gía tri truyền thống DTVN, truy ền th ống VH VN nh truy ền th ống nhân nghĩa, đoàn kết, tinh thần khoan dung thủy chung, l ạc quan yêu đời, tr ọng trí th ức, quý hiền tài nhân dân * Tinh hoa văn hoá nhân loại - Văn hoá phương Đông: + Người tiếp thu tư tưởng Nho giáo cách có ch ọn l ọc, hay nói cách khác Người chắt lọc mặt tích cực ,loại bỏ tiêu cực xây dựng XH m ới t ốt đẹp " Những chuẩn mực để tu dưỡng đạo đức XH Nho giáo, tư tưởng m ột XH đại đồng khổng Tử; tư tưởng lấy dân làm gốc, tư tưởng hành đạo giúp đời, đề cao vi ệc học , coi trọng hiền tài " + Phật giáo: HCM kế thừa mặt tích cực, hợp lý Ph ật giáo nh ư: t t ưởng cứu khổ cứu nạn, đề cao lao động, chống lười biếng, chủ trương thực hi ện bình đẳng XH Người tìm thấy "chủ nghĩa tam dân" c Tôn Trung S ơn điều phù hợp với điều kiện cách mạng nước ta Tư tưởng dân chủ ti ến b ộ " dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc." - Văn hoá phương Tây: + HCM nghiên cứu tư tưởng của: Croxo, Monte, Vonte ti ếp thu tinh th ần dân chủ + Sau nghiên cứu TNĐL CM M ỹ, tuyên ngôn nhân quy ền dân quy ền c CM Pháp, HCM nhận thức tính tất yếu quyền người, quyền d.t ộc mà CM sáng lâp * Chủ nghĩa Mác-Lênin - Chủ nghĩa Mác-Lênin nguồn gốc lý luận trực tiếp, quy ết định b ản ch ất c t t ưởng Hồ Chí Minh, sở giới quan phương pháp lu ận c t t ưởng H Chí Minh, đồng thời tư tưởng Người góp phần làm phong phú thêm ch ủ ngh ĩa Mác-Lênin thời đại dân tộc bị áp vùng lên giành độc lập, tự CN Mác - Lenin cho HCM: + T.giới quan khách quan, nhân sinh quan CM + Phương pháp vật biện chứng > Sự chuyển biến chất: + Tư tưởng HCM thuộc hệ lý luận Mac - lenin + Có tính khoa học sâu sắc + Có tính CM triệt để > CN Mác - Lenin nguồn gốc lý luận, trực tiếp định b ản ch ất tư t ưởng HCM II Nhân tố chủ quan + Ỏ Hồ Chí Minh bật lên khả xử lý, chuyển hóa tri th ức nhân lo ại thành trí tuệ thân Từ HCM trở thành người dẫn đường + Khả tư độc lập tự chủ sáng tạo HCM + Hồ Chí Minh người có đầu óc phê phán tinh t ường, không b ị đánh l ừa b ởi nh ững hào quang chớp nhoáng bên + Có tư tưởng lạc quan yêu đời, tin tưởng vào th ắng lợi ngh ĩa + Sự khổ công rèn luyện học tập để chiếm lĩnh tri thức phong phú c th ời đại với kinh nghiệm đấu tranh phong trào gi ải phóng dân t ộc phong trào công nhân quốc tế để tiếp cận với chủ nghĩa Mác Lênin cách khoa h ọc + Có tâm hồn nhà yêu nước chân chính, m ột chiến s ĩ c ộng s ản nhi ệt thành trái tim yêu nước thương nòi, yêu thương người kh ổ, sãn sàng ch ịu đựng hi sinh cao độc lập tổ quốc, hạnh phúc đồng bào Kết luận: TTHCM sản phẩm tổng hoà phát tri ển bi ện ch ứng TT v ăn hoá truyền thống dân tộc, tinh hoa TT văn hoá ph ương Đông ph ương Tây v ới chủ nghĩa M-L làm tảng, với thực tiễn c dân t ộc th ời đại qua s ự ti ếp bi ến phát triển HCM - người có tư sáng t ạo, có PP bi ện ch ứng, có nhân cách, phẩm chất CM cao đẹp tạo nên TTHCM TT VN đại }
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh, Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh, Cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay