Xây dựng chỉ số hiệu suất cốt yếu (KPI) trong đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần giải pháp công nghệ xanh

112 708 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:25

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG CHỈ SỐ HIỆU SUẤT CỐT YẾU (KPI) TRONG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XANH Sinh viên thực : Nguyễn Thị Ngọc Anh Mã sinh viên : A21131 Chuyên ngành kinh doanh HÀ NỘI – 2015 : Quản trị BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG CHỈ SỐ HIỆU SUẤT CỐT YẾU (KPI) TRONG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XANH Giảng viên hƣớng dẫn : Th.s Lê Huyền Trang Sinh viên thực : Nguyễn Thị Ngọc Anh Mã sinh viên : A21131 Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh HÀ NỘI – 2015 LỜI CẢM ƠN Theo kế hoạch thực tập Nhà trường đưa nhận giúp đỡ nhiệt tình Giáo viên hướng dẫn Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Xanh, em đến công ty thực tập Trong thời gian thực tập, em nhận giúp đỡ nhiều từ phòng ban công ty Chính điều giúp em dễ dàng việc tìm hiểu hoạt động công ty Em nghiêm túc cố gắng tìm hiểu công ty cách kỹ lưỡng nhằm hoàn thành khóa luận Trước hết, xin trân trọng cảm ơn Giảng viên Lê Huyền Trang nhiệt tình hướng dẫn em thực Khóa luận tốt nghiệp Xin trân trọng cảm ơn Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Xanh phòng ban tạo điều kiện tốt việc giúp em tìm hiểu mặt hoạt động công ty để hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Anh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Anh MỤC LỤC N 1.CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ XÂY DỰNG CHỈ SỐ HIỆU SUẤT CỐT YẾU (KPI GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CP GIẢI ) TRONG ĐÁNH PHÁP CÔNG NGHỆ XANH 1.1.Khái quát đánh giá thực công việc 1.1.1.Khái niệm vai trò đánh giá thực công việc 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Vai trò đánh giá thực công việc 1.1.2 Một số phương pháp đánh giá thực công việc 1.1.2.1 Phương pháp thang đo đánh giá đồ họa 1.1.2.2 Phương pháp danh mục kiểm tra 1.1.2.3 Phương pháp ghi chép kiện quan trọng 1.1.2.4 Phương pháp đánh giá thang đo dựa hành vi 1.1.2.5 Phương pháp so sánh 1.2 Khái quát xây dựng số hiệu suất cốt yếu (KPI) đánh giá thực công việc 1.2.1 Khái niệm phân loại số hiệu suất cốt yếu (KPI) 1.2.1.1 Khái niệm 1.2.1.2 Đặc điểm số hiệu suất cốt yếu (KPI) 1.2.1.3 Yêu cầu số hiệu suất cốt yếu (KPI) 1.2.2 Phân loại số hiệu suất cốt yếu (KPI) 1.2.2.1 Chỉ số hiệu suất cốt yếu (KPI) đánh giá kết hoạt động công ty 1.2.2.2 KPI đánh giá kết thực công việc nhân viên 1.2.3 Vai trò số hiệu suất cốt yếu (KPI) đánh giá thực công việc 1.2.4 Quy trình xây dựng số hiệu suất cốt yếu KPI Đánh giá thực công việc cho cá nhân 10 1.2.4.1 Bước 1: Xác định mục tiêu phòng ban, phận dựa mục tiêu công ty 11 1.2.4.2 Bước 2: Xác định người xây dựng KPIs 11 1.2.4.3 Bước 3: Xác định vị trí chức danh trách nhiệm vị trí chức danh .11 1.2.4.4 Bước 4: Xác định số KPIs (chỉ số đánh giá) thu thập liệu 12 1.2.4.5 Bước 5: Xác định mức độ điểm số cho kết đạt ngưỡng mục tiêu/hiệu kinh doanh 13 1.2.4.6 Bước 6: Liên hệ kết đánh giá KPIs lương, thưởng 14 PHẦN THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHỈ SỐ KPI TRONG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XANH 16 2.1 Tổng quan công ty CP Giải pháp Công nghệ Xanh 16 2.1.1 Giới thiệu chung công ty CP Giải pháp Công nghệ Xanh 16 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển công ty CP Giải pháp Công nghệ Xanh 16 2.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty CP Giải pháp Công nghệ Xanh 18 2.1.4 Đặc điểm lao động công ty CP Giải pháp Công nghệ Xanh 19 2.1.4.1 Số lượng lao động 19 2.1.4.2 Lao động theo giới tính 20 2.1.4.3 Lao động theo trình độ học vấn 20 2.1.4.4 Lao động theo độ tuổi lao động 20 2.1.5 .Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP Giải pháp Công nghệ Xanh 20 2.1.5.1 Doanh thu 21 2.1.5.2 Chi phí 21 2.1.5.3 Lợi nhuận 21 2.2 Thự c trạng đánh giá thực công việc công ty CP Giải pháp Công nghệ Xanh 22 2.2.1 .Thự c trạng đánh giá thực công việc công ty CP Giải pháp Công nghệ Xanh 22 2.2.1.1 .Phư ơng pháp đánh giá thực công việc áp dụng công ty CP Giải pháp công nghệ Xanh 22 2.2.1.2 .Hạn chế phương pháp đánh giá áp dụng công ty CP Giải pháp công nghệ Xanh 26 2.2.2 T hực trạng xây dựng số hiệu suất cốt yếu KPI Đánh giá thực công việc công ty CP Giải pháp Công nghệ Xanh 28 .1 Bước 1: Xác định mục tiêu phòng ban, phận dựa mục tiêu công 2.2.2 30 ty .2 Bước 2: Xác định người xây dựng số KPI 32 2.2.2.3 B ước 3: Xác định vị trí chức danh trách nhiệm vị trí chức danh (Xây dựng mô tả công việc) 34 2.2.2.4 Bước 4: Xác định số KPIs (chỉ số đánh giá) 40 2.2.2.5 Bư ớc 5: Xác định mức độ điểm số cho kết đạt ngưỡng mục tiêu/hiệu kinh doanh 47 2.2.2.6 Bước 6: Liên hệ kết đánh giá KPIs lương, thưởng 50 2.2.3 Đ ánh giá thực trạng công tác đánh giá thực công việc áp dụng xây dựng số hiệu suất cốt yếu KPI Đánh giá thực công việc công ty CP Giải pháp Công nghệ Xanh 51 2.2.3.1 Ư u điểm xây dựng số hiệu suất cốt yếu KPI ĐGTHCV công ty CP Giải pháp Công nghệ Xanh 51 2.2.3.2 N hược điểm xây dựng số hiệu suất cốt yếu KPI ĐGTHCV công ty CP Giải pháp Công nghệ Xanh 52 2.2.3.3 Nguy ên nhân hạn chế phương pháp đánh giá thực công việc áp dụng 53 PHẦN 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN XÂY DỰNG CHỈ SỐ HIỆU SUẤT CỐT YẾU KPI TRONG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XANH 55 3.1 Định hƣớng phát triển công ty 2016- 2020 55 3.2 Chính sách phát triển công ty năm 2015 - 2020 56 3.3 Các giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng số hiệu suất cốt yếu KPI đánh giá thực công việc công ty CP Giải pháp Công nghệ Xanh 56 thực không hiệu Vì vậy, đặc biệt phải ý đến việc Việc đào tạo phòng Hành nhân cử người giảng dạy thuê chuyên gia giảng dạy Nội dung đào tạo cần trọng vào việc làm rõ vai trò lợi ích việc đánh giá sử dụng KPI cách thức triển khai xây dựng KPI Các nội dung phải cụ thể, chi tiết, có ví dụ minh họa rõ ràng, phần kỹ thuật xây dựng KPI Giảng viên giảng đến phần cho học viên ứng dụng phần phận mình, sau giảng viên kiểm tra kết học viên, cho họ chỗ chưa phần ứng dụng mình, có giải thích rõ nguyên nhân phải việc xây dựng KPI Trong trình giảng dạy phải thường xuyên trì trao đổi hai chiều với học viên, việc trao đổi phải rõ ràng, sát thực 3.3.11.3 Đánh giá thực công việc sử dụng số KPI Khi đánh giá, phận nhân in phiếu đánh giá tương ứng với số nhân viên đánh giá kỳ Toàn phiếu chia theo phòng ban chuyển cho người đánh giá phận, phòng ban Trong phiếu đánh giá thể rõ tiêu chí đánh giá, thức đo lường, mốc hoàn thành công việc cần đạt được, mức điểm tỷ lệ phần trăm hoàn thành tương ứng, vậy, người đánh giá người đánh giá vào để so sánh với kết thực công việc thực tế người lao động, từ cho điểm tương ứng Trước hết, người đánh giá kiểm tra kết thực công việc thực tế người lao động, dựa vào báo cáo kết công việc hàng tuần, hàng tháng Kết phải lượng hóa quy đổi thành tỷ lệ % hoàn thành theo cách thức đo lường ghi rõ phiếu đánh giá tiêu chí đánh giá Tiếp theo, người đánh giá áp tỷ lệ % vào thang điểm Phiếu đánh giá, để xác định điểm số cụ thể người đánh giá, nội dung đánh giá Làm đến hết cuối tổng kết lại số điểm người lao động Đối chiếu kết với xếp hạng bên dưới, có ghi rõ phần C để xếp hạng loại hoàn thành công việc nhân viên Sau kết thúc chương trình đánh giá, nhóm dự án cần họp lại để rút kinh nghiệm trình thực lỗi cần tránh lần đánh giá tới 3.3.11.4 Phỏng vấn đánh giá Trong quy trình đánh giá thực công việc khâu cuối quan trọng Thông tin phản hồi kết đánh giá thường thực thông qua thảo luận thức người lãnh đạo phận người lao động cuối kỳ đánh giá Thông tin phản hồi có ý nghĩa quan trọng việc cung cấp thông tin phản hồi cho người lao động thực định họ thù lao, vị trí làm việc, kỷ luật lao động hay nhu cầu đào tạo Trước vấn đánh giá, người lãnh đạo trực tiếp phải xem xét lại kết đánh giá lần lần trước để rút điểm mà nhân viên đạt được, có tiến điểm hạn chế kéo dài 67 Tại đây, người lãnh đạo trực tiếp nhân viên vào kết phiếu đánh ể xét lại toàn tình hình thực công việc nhân viên; từ có g tin tình hìnhgiá thực công việc qua mối quan hệ với định đ tương lai họ biện pháp nhằm hoàn thiện thực nhân sự; tiềm công việc họ Đặc biệt, thực vấn đánh giá, người lãnh đạo nên trước hết nhấn mạnh mặt tích cực thực công việc, giải thích để người lao động biết đánh giá nhằm hoàn thiện trình thực công việc họ không nhằm kỷ luật, khiến người lao động tham gia với thái độ thoải mái tự nguyện Bên cạnh đó, ý kiến phê bình, góp ý phải cụ thể, vào điểm số kết thực công việc thực tế người lao động, không nói chung chung, mập mờ Bản thân ý kiến phê bình thường đón nhận với thái độ không thoải mái nên phê bình phải nói cụ thể, cho người lao động biết, hành vi thực công việc không đúng, thái độ sai… Chính cụ thể giúp người lao động nhận thấy hạn chế có phương hướng khắc phục cụ thể để tránh thái độ tự ti Bản thân người đánh giá cần giữ bình tĩnh không tranh cãi với người lao động trường hợp có bất đồng ý kiến, đồng thời cần hành động cụ thể mà nhân viên cần phải thực để hoàn thành công việc Kết thúc vấn, nhấn mạnh mặt tích cực trình thực công việc người lao động Đây điều cần thiết nhằm giúp người nhân viên tự tin thoải mái tiếp tục cố gắng Tóm tắt chƣơng Dựa sở lý luận số KPI đánh giá thực công việc đề cập chương qua tìm hiểu, phân tích thực trạng công tác đánh giá thực công việc quy trình xây dựng KPI Công ty trình bày chương 2, nêu lên quy trình đánh giá thực hiên công việc theo số KPI công ty làm sở cho giải pháp nói tới chương Những giải pháp đề cập bao gồm: Hoàn thiện công tác xây dựng số hiệu suất cốt yếu KPI đánh giá thực công việc công ty – Đẩy mạnh quan tâm lãnh đạo – Thành lập lại nhóm xây dựng số KPI đánh giá thực công việc – Trang bị kiến thức KPI cho người đánh giá – Nâng cao trình độ chuyên môn nói chung trình độ hiểu biết KPI nói riêng cho phận Hành – nhân – Phổ biến phương pháp số KPI cho toàn nhân viên công ty 68 – Hoàn thiện mô tả công việc cho số vị trí chức danh – trường hợp phòng hành - nhân – Bổ sung số KPI cho số vị trí chức danh – trường hợp phòng Hành – nhân – – – – + Đề xuất mẫu phiếu đánh giá Nâng cao hiệu sử dụng kết đánh giá Thực kiểm tra khảo sát công tác ĐGTHCV Triển khai ĐGTHCV sử dụng KPI xây dựng Họp lãnh đạo trưởng phòng để thống người đánh giá chu kỳ đánh giá + Đào tạo người đánh giá + Đánh giá thực công việc sử dụng số KPI + Phỏng vấn đánh giá 69 KẾT LUẬN Con người nguồn lực quan trọng doanh nghiệp Để phát triển bền yếu tố người đặt lên hàng đầu Qua việc nghiên cứu tình hình đánh giá thực hiệnvững công việc công ty CP Giải pháp Công nghệ Xanh giúp em phần vận dụng kiến thức học trường để tìm hiểu, phân tích hoạt động thực tiễn nói chung vấn đề quản lý nguồn nhân lực nói riêng Đánh giá thực công việc nhân viên ngày đề cao vận dụng công ty nước Hiện nay, doanh nghiệp Việt Nam đối đầu với đối thử cạnh tranh nước mà phải đối mặt với cạnh tranh đối thử nước ngoài, phát triển khoa học công nghệ thiếu hụt lao động Do để đảm bảo chất lượng, số lượng nguồn nhân lực công ty công tác đánh giá thực công việc vô quan trọng, từ kết đánh giá nhà quản lý có nhìn bao quát chất lượng lao động có thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hoạt động công ty Xuất phát từ tình hình đánh giá thưc công việc nên trình thực tập công ty CP Giải pháp Công nghệ Xanh, em lựa chọn đề tài “Xây dựng số hiệu suất cốt yếu KPI đánh giá thực công việc công ty CP Giải pháp Công nghệ Xanh” làm đề tài tốt nghiệp Khóa luận hoàn thành nhờ hướng dẫn Th.S Lê Huyền Trang giúp đỡ phòng Hành – nhân Công ty CP Giải pháp Công nghệ Xanh Trong trình thực không tránh khỏi thiếu sót, mong muốn nhận thông cảm ý kiến đóng góp Hội đồng đánh giá, thầy cô, ban Giám đốc để đề tài hoàn thiện Hà nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Anh 70 Phụ lục Phụ lục 01 PHIẾU KHẢO SÁT ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN VỀ THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XANH Công tác đánh giá thực công việc đóng vai trò vô quan trọng công ty cá nhân Hiện có nhiều phương pháp đánh giá thực công việc khác Mỗi công ty, tổ chức có phương pháp đánh giá thực công việc khác tùy thuộc vào loại hình công việc công ty Một phương pháp áp dụng đánh giá cao phương pháp sử dụng số hiệu suất cốt yếu KPI đánh giá thực công viêc Chúng mong nhận hợp tác Anh/Chị thông tin Kính gửi: Nhân viên công ty CP Giải pháp Công nghệ Xanh Tôi đến từ lớp Quản trị kinh doanh, trường Đại học Thăng long Tôi thực đề tài: “Xây dựng số hiệu suất cốt yếu (KPI) đánh giá thực công việc công ty CP Giải pháp Công nghệ Xanh” Anh chị vui lòng đánh dấu X để chọn câu trả lời cho câu hỏi Tất ý kiến từ Anh/Chị giúp quan trọng cho hoàn thiện nghiên cứu Khóa luận tốt nghiệp Tôi cam kết tính bảo mật thông tin ý kiến Anh/chị khảo sát Xin chân thành cảm ơn hỗ trợ Anh/Chị! Thông tin cá nhân Giới tính Nam 2 Nữ Tuổi: 18 – 30 tuổi 31- 40 tuổi Trên 40 tuổi Trình độ chuyên môn Đại học Cao đẳng Trung cấp, khác Thời gian công tác : Chức vụ: Phòng ban làm việc: CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Câu 1: Anh/Chị có biết tên phƣơng pháp đánh giá thực công việc công ng áp dụng? ty đa Có biết Tên cụ thể: Không biết Không có phương pháp cụ thể Câu 2: Anh/Chị có hài lòng phƣơng pháp đánh giá thực công việc công ty áp dụng không? Rất hài lòng 2.Hài lòng 3.Không hài lòng Câu 3: Theo Anh/Chị hạn chế phƣơng pháp đánh giá thực công việc công ty áp dụng? Đánh giá mang tính chủ quan người đánh giá Đánh giá chưa chi tiết đến vị trí công việc Đánh giá mang tính hình thức Tất phương án Câu 4: Theo Anh/Chị, công ty có nên áp dụng phƣơng pháp đánh giá thực khác không? Có Không Câu 5: Anh/Chị có biết đến phƣơng pháp đánh giá thực công việc thông qua số hiệu suất cốt yếu KPI không? Có Không Câu 6: Theo Anh/Chị, áp dụng số hiệu suất cốt yếu KPI đánh giá thực công việc có phù hợp với công ty không? Rât phù hợp Phù hợp Không phù hợp Câu 7: Theo Anh/Chị, số hiệu suất cốt yếu KPI cần thòa mãn tiêu quan trọng áp dụng số KPI đánh giá thực công việc công ty? Cụ thể, rõ ràng (Speicfic) Có thể đo đếm (Measureable) Có thể đạt (Achievale) Thực tế (Realistic) Timed (Có thời hạn) Tất ý kiến Câu 8: Theo Anh/Chị, công ty hay nhân viên có đƣợc lợi ích áp dụng số hiệu suất cốt yếu KPI đánh giá thực công việc ? Đánh giá rõ ràng, khách quan hiệu làm việc cá nhân, phòng ban Dễ dàng nắm hiệu làm việc nhân viên để có thay đổi cải thiện cho phù hợp thời gian ngắn Khen thưởng, nhắc nhở kịp thời, tạo động lực phát triển cho cán nhân viên Là tiền đề cho quản lý nhân phát triển nhân công ty Là sở để xác định mức lương, thưởng, phạt cho nhân viên Tất phương án Câu 9: Theo Anh/Chị, thời gian hợp lý cho chu kỳ đánh giá thực công việc là: 1 tháng/lần tháng/lần tháng/lần 12 tháng/lần Câu 10: Anh/Chị có muốn đƣợc quản lý trao đổi kết đánh giá thực công việc theo KPI không? Rất muốn Muốn Không muốn Câu 11: Nếu áp dụng số KPI đánh giá thực công viêc tai công ty Anh/Chị có sẵn sàng hợp tác giúp đỡ phòng ban để xây dựng KPI? Có Không Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh/chị! Phụ lục 02 TỔNG KẾT KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XANH Kết TT Số lƣợng Đáp án Nội dung % 58 Quản lý Nhân viên 100 8,62 24 43,1 27 48,28 0 2 10,34 3 49 89,66 1 8,62 2 3,45 13,79 40 77,14 Có nên áp dụng phương pháp đánh Câu giá thực công việc khác 47 87,93 12,07 Có biết đến phương pháp ĐGTHCV Câu thông qua số KPI 47 89,66 10,35 17,24 38 70,69 12,07 3,44 5,18 0 6,89 3,44 Tên phương pháp ĐGTHCV công ty Câu áp dụng Có hài lòng phương pháp ĐGTHCV Câu công ty áp dụng Những hạn chế phương pháp Câu ĐGTHCV công ty áp dụng Áp dụng số KPI ĐGTHCV có Câu phù hợp với công ty Câu Chỉ số KPI ĐGTHCV cần thỏa mãn yếu tố 43 81,04 1 1,72 Áp dụng số KPI ĐGTHCV Câu mang lại lợi ích Thời gian hợp lý cho chu kỳ đánh Câu giá Câu 10 Câu 11 Có trao đổi kết quản lý nhân viên Có sẵn sàng hợp tác giúp đỡ áp dụng số KPI ĐGTHCV 1,72 1,72 0 5,18 48 89,66 1 5,18 6,89 3 45 82,75 5,18 18,96 2 41 74,14 6,89 40 77,59 13 22,41 PHỤ LỤC 03 Chức nhiệm vụ phòng ban công ty – Phòng Kế hoạch đầu tƣ: Bảng 2.0.4 Chức nhiệm vụ phòng Kế hoạch – đầu tƣ công ty CP Giải pháp Công nghệ Xanh Chức Nhiệm vụ 1.Xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn dài hạn đảm bảo phát triển bền vững Công ty Tổng hợp số liệu, dự báo yếu tố tác động phân tích xác định mục tiêu nhiệm vụ trình Tổng giám đốc Công ty làm sở cho đơn vị, phòng ban xây dựng đề xuất kế hoạch SXKD dài hạn, trung hạn, ngắn hạn Công ty Phối hợp với đơn vị, phòng ban xây dựng, phân bổ kế hoạch SXKD cho đơn vị, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực kế hoạch SXKD hàng tháng, quý, năm theo tiêu kinh tế kỹ thuật giao Phối hợp với phòng Tài kế toán lượng hóa kế hoạch theo tiêu tài chính(các khoản chi, khoản thu, lợi nhuận,…) để xây dựng kế hoạch tài Công ty Tổ chức kiểm tra, giám sát phân tích đánh giá tình hình thực kế hoạch đơn vị toàn Công ty Đề xuất biện pháp nhằm thực thành công kế hoạch điều chỉnh kế hoạch có tác động khách quan quản lý đầu tư xây Nghiên cứu xây dựng kế hoạch, lập danh mục dự dựng công trình án đầu tư xây dựng công trình theo quy định pháp luật chế độ sách nhà nước quản lý đầu tư xây dựng Phối hợp với phòng ban, đơn vị, quan liên quan tổ chức giám sát, đánh giá hiệu đầu tư dự án giao, tổng hợp tình hình thực kế hoạch đầu tư, báo cáo Tổng giám đốc Công ty cấp có thẩm quyền theo quy định Khai thác tìm nguồn cung cấp sản phẩm - - Tìm kiếm phát triển hệ thống nhà cung cấp cho công ty Hoàn thiện danh mục sản phẩm Quản lý điều phối Đẩy mạnh nâng cao chất lượng quảng cáo hình ảnh hoạt động liên quan đến công ty khách hàng hoạt - Có kế hoạch cụ thể cho chiến dịch quảng cáo động tiêu thụ sản phẩm Hoàn thiện nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng - Hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm (Nguồn: Phòng Kế hoạch – đầu tư) – Phòng Hành Nhân sự: Bảng 2.0.5 Chức nhiệm vụ phòng Hành – nhân công ty CP Giải pháp Công nghệ Xanh Chức Nhiệm vụ 1.Tổ chức tuyển dụng, đào tạo, quản lý nhân viên quản lý hồ sơ thông tin nhân viên công ty Lập triển khai kế hoạch tuyển dụng nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực phận yêu cầu tuyển dụng nhân viên Xây dựng thực quy trình tuyển dụng quảng cáo, thu nhận hồ sơ, thi vấn, khám sức khoẻ thương lượng với ứng viên Lập triển khai kế hoạch đào tạo cho cán công nhân viên nhằm nâng cao kiến thức hiểu biết & kỹ công việc Thực trích nộp đăng ký bảo hiểm xã hội cho nhân viên Lập kế hoạch, triển khai kiện, hoạt động phúc lợi cho toàn công nhân viên công ty như: giao lưu đồng nghiệp, ngày hè sảng khoái, lễ kỷ niệm thành lập công ty,… - Lưu trữ hồ sơ, thông tin nhân viên 2.Thực quản lý hệ Quản trị hệ thống mạng máy tính hỗ trợ nhân viên thống mạng máy tính, ứng dụng tin học công viêc thiết bị văn phòng - Bảo trì máy tính, thiết bị văn phòng 3.Thực công văn thư, lễ tân, hỗ trợ dự án - Tiếp nhận xử lý công văn giấy tờ nhiệm gửi công văn giấy tờ chịu trách Tổ trức kiện hỗ trợ lãnh đạo tiếp khách công ty - Hỗ trợ nhóm dự án giấy tờ cần thiết cho dự án 4.Quản lý văn phòng Lập kế hoạch toán toán chi phí văn phòng - Quản lý hồ sơ trang thiết bị văn phòng (Nguồn: Phòng Kế hoạch – đầu tư) – Phòng Tài Chính – Kế toán: Bảng 2.0.6 Chức nhiệm vụ phòng Tài Chính – Kế toán công ty CP Giải pháp Công nghệ Xanh Chức Nhiệm vụ Xây dựng tổ chức thực lập báo cáo kết kinh doanh hàng năm, tổ chức tổ công tác hoạch toán kế toán, lập báo cáo tài theo quy định Lập báo cáo tài tổ chức kiểm tra định kỳ Cung cấp thông tin số liệu kế toán đảm bảo không sai sót báo cáo Đảm bảo hoạt động tài công ty Tổ chức tham mưu cho giám đốc hoạt động tài công ty Đảm bảo cân đối nguồn vốn điều phối tiền ngắn hạn 3.Hoàn thành công nợ - Tổ chức hạch toán kế toán quy định - Rà soát đối chiếu đôn đốc thu hồi toán công nợ (Nguồn: Phòng Kế hoạch – đầu tư) - Phòng Thiết kế - Thi công: Bảng 2.0.7 Chức nhiệm vụ phòng Phòng Thiết kế - Thi công công ty CP Giải pháp Công nghệ Xanh Chức 1.Thiết kế dự án Nhiệm vụ Thiết kế dự án thời hạn đảm bảo chất lượng theo yêu cầu Nghiên cứu hồ sơ mời thầu, kết hợp với phòng kế hoạch tham gia dự thầu - Giám sát thi công thực theo thiết kế 2.Thi công Tổ chức quản lý thi công đáp ứng thời hạn chất lượng thể Thi công theo thiết kế giảm thiểu chi phí có - Đề xuất lựa chọn vật tư 3.Phối hợp, cung cấp thông Phối hợp với phòng kế hoạch lập kế hoạch tham gia tin dự thầu Phối hợp với phòng hành cung cấp giấy tờ, thủ tục cần thiết để tiến hành thi công (Nguồn: Phòng Kế hoạch – đầu tư) DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Nguyễn Ngọc Quân, ThS Nguyễn Vân Điềm (2013), Giáo trình Giáo dân trình Quản trị nhân lực, ĐH Kinh tế quốc PGS TS Trần Kim Dung (2011), Giáo trình quản trị nguồn nhân lực (Human Resource Management), Nhà xuất thống kê TS Hoàng Văn Hải, ThS Vũ Thùy Dương (2011), Giáo trình Quản trị nhân lực, Nhà xuất Thống Kê ,TS Nguyễn Hữu Thân (2008), Giáo trình Quản trị nhân sự, Nhà xuất lao động xã hội Quyển quy chế, nội quy sách nguồn nhân lực Công ty CP Giải pháp Công nghệ Xanh ThS Vương Thị Thanh Trì ,Th.S Lê Thị Hạnh (2014), Bài giảng: Quản trị nguồn nhân lực, Đại học Thăng Long Nguyễn Duy Cường (2009), Luận văn Sử dụng phương pháp KPI đo lường mức độ thỏa mãn với công việc kết thực công việc nhân viên Công ty International SOS Việt Nam, Trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Trần Mạnh Cường (2010) , Luận văn Hệ thống KPI ứng dụng Công ty Cổ phần tài phát triển doanh nghiệp (FBS), Trường đại học Kinh tế quốc dân Trần Trang Ngân (2012), Luận văn Tìm hiểu số đánh giá hiệu KPI (KPI – Key Performance Indicators) quản trị nguồn nhân lực khả áp dụng doanh nghiệp Việt Nam, Trường đại học Ngoại thương 10 Cách viết mô tả công việc, http://eduviet.vn 11 Bản mô tả công viêc, http://quantrinhansu-online.com/ban-mo-ta-cong-viec
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chỉ số hiệu suất cốt yếu (KPI) trong đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần giải pháp công nghệ xanh , Xây dựng chỉ số hiệu suất cốt yếu (KPI) trong đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần giải pháp công nghệ xanh , Xây dựng chỉ số hiệu suất cốt yếu (KPI) trong đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần giải pháp công nghệ xanh , Giảng viên hƣớng dẫn : Th.s Lê Huyền Trang Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Ngọc Anh Mã sinh viên : A21131, PHẦN 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN XÂY DỰNG CHỈ SỐ HIỆU SUẤT CỐT YẾU KPI TRONG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XANH 55, 3 Các giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng chỉ số hiệu suất cốt yếu KPI trong đánh giá thực hiện công việc tại công ty CP Giải pháp Công nghệ Xanh 56, DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, Bố cục luận văn, Vai trò với người lao động:, Bảng 1.1 Khái quát bản mô tả công việc cho vị trí chức danh, Tóm tắt chƣơng 1, Bảng 2.4Mẫu phiếu đánh giá thực hiện công việc tại Công ty CP Giải pháp Công nghệ Xanh năm 2013, Bƣớc 4: Tổng hợp và phân tích thông tin đánh giá, Biểu đồ 2.3Công ty có nên áp dụng Phƣơng pháp ĐGTHCV khác, Trách nhiệm, nhiệm vụ của từng nhân viên, Bảng 2.9 Bản mô tả công việc của chức danh nhân viên Thiết kế, Bảng 2.19 Bảng hệ số hoàn thành nhiệm vụ, PHẦN 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN XÂY DỰNG CHỈ SỐ HIỆU SUẤT CỐT YẾU KPI TRONG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XANH, 3 Các giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng chỉ số hiệu suất cốt yếu KPI trong đánh giá thực hiện công việc tại công ty CP Giải pháp Công nghệ Xanh, Bảng 3.3 Bản mô tả công việc của chức danh nhân viên Quản lý văn phòng, Tóm tắt chƣơng 3, Trình độ chuyên môn, TỔNG KẾT KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XANH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay