Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH gia khoa

88 773 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:24

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIA KHOA SINH VIÊN THỰC HIỆN : BÙI LAN PHƢƠNG MÃ SINH VIÊN : A21151 NGÀNH HÀ NỘI – 2016 : TÀI CHÍNH BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIA KHOA Giáo viên hƣớng dẫn : ThS Đỗ Trƣờng Sơn Sinh viên thực : Bùi Lan Phƣơng Mã sinh viên : A21151 Ngành : Tài HÀ NỘI -2016 LỜI CẢM ƠN Lời em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ThS Đỗ Trường Sơn người tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ em suốt trình thực khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu nhà trường, Khoa Kinh tế Quản lý tất thầy, cô giảng dạy trường Đại học Thăng Long tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em có môi trường học tập phát triển tốt suốt trình học trường Cuối em xin gửi lời cảm ơn đến toàn anh, chị nhân viên phòng Tài chính-Kế toán Công ty TNHH Gia Khoa nhiệt tình hướng dẫn, bảo; đồng thời giúp đỡ em thu thập số liệu suốt thời gian thực tập Công ty, để em có đầy đủ số liệu phục vụ nghiên cứu, phân tích hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Sinh viện thực Bùi Lan Phương LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên (Ký ghi rõ họ tên) Bùi Lan Phương MỤC LỤC ƢƠNG 11 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI SẢN NGẮN HẠN VÀ HIỆU CHTÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP QUẢ SỬ DỤNG 1.1 Tổng quan tài sản ngắn hạn 1.1.1 Khái niệm tài sản ngắn hạn doanh nghiệp 1.1.2 Đặc điểm tài sản ngắn hạn 1.1.3 Phân loại tài sản ngắn hạn 1.1.4 Vai trò tài sản ngắn hạn hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 1.2 Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn doanh nghiệp 1.2.1 Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn 1.2.2 Chính sách quản lý tiền 1.2.3 Chính sách quản lý hàng tồn kho 10 1.2.4 Chính sách quản lý khoản phải thu 12 1.3 Tổng quan hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn 17 1.3.1 Khái niệm hiệu sử dụng tài sản doanh nghiệp 17 1.3.2 Sự cần thiết việc nâng cao hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn .18 1.3.3 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn doanh nghiệp .19 1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn doanh nghiệp 23 1.4.1 Các nhân tố chủ quan 23 1.4.2 Các nhân tố khách quan 24 KẾT LUẬN CHƢƠNG 25 CHƢƠNG 2THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH GIA KHOA 26 2.1 Khái quát Công ty TNHH Gia Khoa 26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH Gia Khoa 26 2.1.2 Bộ máy quản lý Công ty TNHH Gia Khoa 27 2.1.3 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh 28 2.1.4 Tình hình sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Gia Khoa giai đoạn 2012- 2014 29 2.2 Phân tích khái quát biến động tài sản ngắn hạn Công ty TNHH Gia Khoa 41 2.2.1 Quy mô cấu tài sản ngắn hạn 41 2.2.2 Tài sản tiền khoản tương đương tiền 43 2.2.3 Tài sản khoản phải thu ngắn hạn 45 2.2.4 Tài sản hàng tồn kho 47 2.2.5 Tài sản ngắn hạn khác 48 2.3 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn 48 2.3.1 Nhóm tiêu đánh giá khả toán 49 2.3.2 Nhóm tiêu đánh giá hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn chung .51 2.3.3 Nhóm tiêu đánh giá hiệu sử dụng phận cấu thành tài sản ngắn hạn 53 2.3.4 Nhóm tiêu đánh giá khả sinh lời 56 2.4 Đánh giá hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn Công ty TNHH Gia Khoa 57 2.4.1 Kết đạt 57 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 58 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG 59 TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH GIA KHOA 59 3.1.Định hƣớng phát triển Công ty TNHH Gia Khoa giai đoạn 2015-2016 59 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn Công ty TNHH Gia Khoa 60 3.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý hàng tồn kho 60 3.2.2 Giải pháp nâng cao quản lý khoản phải thu 62 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý 64 3.2.4 Giải pháp nâng cao đào tạo bồi dưỡng cán 64 3.2.5 Giải pháp liên quan đến máy móc thiết bị 65 DANH MỤC VIẾT TẮT Kí hiệu viết tắt Tên đầy đủ DTT Doanh thu HTK Hàng tồn kho LNST Lợi nhuận sau thuế NSTSNH Năng suất tài sản ngắn hạn TCDN Tài doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSNH Tài sản ngắn hạn TSDH Tài sản dài hạn VCSH Vốn chủ sở hữu DANH MỤC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ Bảng 1.1 Tiêu thức Character-Đặc điểm (C1) .14 Bảng 1.2 Tiêu thức Capital-Vốn (C2) 14 Bảng 1.3 So sánh với giá trị khả toán ngành .15 Bảng 1.4 Tiêu thức Capacity-Năng lực (C3) .15 Bảng 1.5 Hệ số yếu tố mô hình 3C .16 Bảng 1.6 Phân nhóm khách hàng 16 Bảng 2.1 Tình hình kết kinh doanh Công ty TNHH Gia Khoa .30 Bảng 2.2 Cơ cấu tài sản Công ty TNHH Gia Khoa giai đoạn 2012-2014 35 Bảng 2.3 Cơ cấu nguồn vốn Công ty TNHH Gia Khoa giai đoạn 2012-2014 37 Bảng 2.4 Các tiêu tài Công ty giai đoạn 2012-2014 38 Bảng 2.5 Chi tiết cấu tài sản ngắn hạn Công ty TNHH Gia Khoa giai đoạn 2012-2014 41 Bảng 2.6 Cơ cấu khoản mục tiền tương đương tiền Công ty TNHH Gia Khoa giai đoạn 2012-2014 44 Bảng 2.7 Cơ cấu khoản mục khoản phải thu ngắn hạn Công ty TNHH Gia Khoa giai đoạn 2012-2014 46 Bảng 2.8 Chỉ tiêu phản ánh khả toán ngắn hạn Công ty Công ty ngành giai đoạn 2012 - 2014 49 Bảng 2.9 Nhóm tiêu đánh giá hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn chung 51 Bảng 2.10 Kỳ lưu kho bình quân Công ty 53 Bảng 2.11 Kỳ thu nợ bình quân Công ty .54 Bảng 2.12 Kỳ trả nợ bình quân Công ty 55 Bảng 2.13 Kỳ luân chuyển tiền bình quân Công ty .55 Bảng 2.14 Nhóm tiêu khả sinh lợi 56 Bảng 3.1 Áp dụng mô hình EOQ cho lốp xe du lịch Bridgestone 61 Bảng 3.2 Phân tích tiêu Character – Đặc điểm: 63 Bảng 3.3 Phân tích tiêu Capital – Vốn: 63 Bảng 3.4 Phân tích tiêu Capacity – Năng lực: 63 Biểu đồ 2.1 Cơ cấu tài sản Công ty TNHH Gia Khoa giai đoạn 2012-2014 36 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu nguồn vốn Công ty Gia Khoa giai đoạn 2012-2014 37 Biểu đồ 2.3 Cơ cấu tài sản ngắn hạn Công ty qua năm 2012-2014 .42 Biểu đồ 2.4 Cơ cấu khoản mục tiền tương đương tiền Công ty TNHH Gia Khoa giai đoạn 2012-2014 44 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH Gia Khoa 27 Hình 1.1 Mô hình chiến lược quản lý tài sản ngắn hạn Hình 1.2 Mô hình Baumol Hình 1.3 Mức dự trữ tiền mặt theo mô hình Miller - Orr Hình 1.4 Đồ thị thời điểm đặt hàng 11 Hình 1.5 Mô hình EOQ .11 Nhóm tiêu đánh giá hiệu sử dụng phận cấu thành tài sản 2.3.3 hạn ngắn Hàng tồn kho 2.3.3 Bảng 2.10 Kỳ lưu kho bình quân Công ty Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Chênh lệch 2013-2012 Chênh lệch 2014-2013 DTT Ng/đồng 47.991.019 55.279.001 83.240.944 7.287.982 27.961.943 Hàng tồn kho Ng/đồng 9.174.871 9.959.320 9.614.968 784.449 (344.352) Hàng tồn kho bình quân Ng/đồng 9.123.094 9.567.096 9.787.144 444.002 220.048 Vòng quay hàng tồn kho Lần 5,26 5,78 8,51 0,52 2,73 Kỳ lưu kho bình quân Ngày 68,50 62.30 42.33 (6,2) (19,97) (Nguồn: Tính toán từ báo cáo tài Công ty) Vòng quay hàng tồn kho: Đây tiêu cho biết tốc độ luân chuyển kho Công ty cao hay thấp, năm 2012 giá trị Công ty 5,26 lần tương đương năm hàng tồn kho Công ty quay vòng 5,26 vòng Năm 2013 tiêu cải thiện phần tăng 0,52 lần lên 5,78 vòng Tuy nhiên so sánh với giá trị trung bình ngành qua hai năm 2012, 2013 7,5 vòng; 6,79 vòng (số liệu trang web cophieu68.vn tính toán tác giả) số Công ty thấp Công ty cần tiếp tục quản trị kho tốt để tài sản luân chuyển nhanh Đến năm 2014 vòng quay kho tăng vượt bậc lên mức từ 5,78 lần lên 8,51 lần Sự tăng cho thấy công tác tác quản lý, xúc tiến bán hàng doanh nghiệp cải thiện Như phân tích mục trước Công ty bán nhiều hàng năm 2013 dẫn đến giá vốn hàng bán tăng, đồng thời giảm dự trữ hàng tồn kho, từ nguyên nhân dẫn tới vòng quay kho năm cải thiện đáng kể Thậm chí năm 2014, tiêu Công ty cao giá trị trung bình ngành đạt 7,52% vòng, hiệu tích cực hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty Kỳ lƣu kho bình quân: Chỉ tiêu phản ánh số ngày trung bình vòng quay hàng tồn kho Chỉ tiêu tỷ lệ nghịch với tiêu số vòng quay hàng tồn kho (số vòng quay nhỏ thời gian luân chuyển kho cao) 53 Năm 2012 số khoảng 69 ngày, năm 2013 tốc độ luân chuyển kho cải thiện đáng kể nên thời gian luân chuyển rút ngắn xuống khảng 62 ngày, giảm ngày so với năm trước Đến năm 2014 thời gian quay vòng hàng tồn kho khoảng 42 ngày giảm khoảng 20 so với năm 2013 Thời gian quay vòng hàng tồn kho năm tương đối ngắn Việc thời gian luân chuyển kho trung bình giảm làm giảm chi phí liên quan tới việc quản lý kho Bên cạnh thấy rằng, năm 2013 năm 2014 Công ty trọng nhiều đến công tác quản lý hàng tồn kho đạt hiệu kinh doanh nên số vòng quay hàng tồn kho tăng Điều cho thấy cho thấy dấu hiệu tích cực Công ty 2.3.3.2 Các khoản phải thu: Bảng 2.11 Kỳ thu nợ bình quân Công ty Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2012 Năm 2013 DTT Ng/đồng KPT ngắn hạn Ng/đồng 1.689.533 2.261.771 KPT ngắn hạn bình quân Ng/đồng 1.639.309 Vòng quay KPT Lần Kỳ thu nợ bình quân Ngày Năm 2014 47.991.019 55.279.001 83.240.944 Chênh lệch 2013-2012 Chênh lệch 2014-2013 7.287.982 27.961.943 1.727.293 572.238 (534.478) 1.975.652 1.994.532 336.343 18.880 29,27 27,98 41,73 (1,29) 13,75 12,29 12,87 8,63 0,58 (4,24) (Nguồn: Tính toán từ báo cáo tài Công ty) Vòng quay khoản phải thu: Với tiêu cho biết năm khoản phải thu Công ty quay vòng lần, năm 2012 giá trị 29,27 lần tốc độ luân chuyển tốt chứng tỏ công tác quản lý nợ Công ty hoạt động hiệu quả, người mua không nợ nhiều Tuy nhiên năm 2013 tốc độ lại giảm xuống 27,98 lần, tương đương giảm 1,29 lần, nguyên nhân năm 2013 Công ty nới lỏng đáng kể sách tín dụng thời gian tối đa để khách hàng nợ tiền tăng lên, làm cho tốc độ thu hồi nợ giảm xuống Đến năm 2014 thắt chặt lại sách tín dụng nên tốc độ thu nợ cải thiện phần lên mức 41,73 vòng tăng 13,75 lần so với năm 2013 Công ty cần tiếp tục quản lý nợ hiệu hơn, không cần thắt chặt sách tín dụng thiết phải thu nợ hạn, tránh để vốn Kỳ thu nợ bình quân: Từ tiêu vòng quay khoản phải thu ta xác định thời gian thu nợ trung bình Công ty, năm 2012 giá trị 12,29 ngày mức tốt giá trị doanh nghiệp ngành 41,40 ngày Do năm 54 tốc độ thu nợ giảm gần nên thời gian thu nợ tăng chút 12,87 ngày Và năm 2013 tốc độ thu nợ cải thiện so với năm trước nên thời gian thu nợ 2014 8,63 ngày Trong giai đoạn này, thời gian thu tiền ảm 4,24 ngày xuống gi cho thấy dấu hiệu tốt với Công ty thời gian thu trung bình ngắn Điều tiền ngắn Công ty không bị chiếm dụng vốn lớn lâu, làm giảm áp lực huy động vốn để đầu tư 2.3.3.3 Kỳ luân chuyển tiền Bảng 2.12 Kỳ trả nợ bình quân Công ty Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Nợ ngắn hạn Nghìn đồng 5.634.236 7.760.450 8.510.044 Nợ ngắn hạn bình quân Nghìn đồng 5.356.214 6.697.343 8.135.247 Doanh thu Nghìn đồng 47.991.019 55.279.001 83.240.944 40,18 43,62 35,18 Kỳ trả nợ bình quân Ngày (Nguồn: Tính toán từ báo cáo tài Công ty) Nhìn chung kỳ trả nợ tương đối ngắn chủ yếu khoản phải trả người bán Kỳ trả nợ bình quân tăng vào năm 2013 43,62 ngày giảm vào năm 2014 35,18 Theo xu hướng chung giai đoạn 2012-2013 kinh tế khó khăn Công ty chiếm dụng vốn bên nhiều Đến năm 2014 Công ty giảm việc chiếm dụng vốn năm trước Một số đối tác thắt chặt sách tín dụng để phòng ngừa rủi ro nhiên số cho thấy khả trả nợ đến hạn Công ty 2.3.3.4 Kỳ luân chuyển tiền Bảng 2.13 Kỳ luân chuyển tiền bình quân Công ty (Đơn vị tính: Ngày) Chỉ tiêu Năm 2014 Chênh lệch Chênh lệch 2013-2012 2014-2013 Năm 2012 Năm 2013 Kỳ lưu kho bình quân 68,5 62,30 42,33 (6,2) (19,98) Kỳ thu nợ bình quân 12,29 12,87 8,63 0,58 (4,24) Kỳ trả nợ bình quân 40,18 43,62 35,18 3,44 (8,43) Kỳ luân chuyển tiền 40,61 31,56 15,77 (9,05) (15,79) (Nguồn: Tính toán từ báo cáo tài Công ty) Kỳ luân chuyển tiền hiểu độ dài trung bình thời gian để tài sản ngắn hạn không kể tiền mặt chuyển từ hình thái hàng hóa sang tiền Qua năm ta thấy rõ kỳ luân chyển tiền doanh nghiệp có xu hướng giảm từ 40,61 ngày xuống 55 31,56 ngày vào năm 2013, xuống 15,77 ngày vào năm 2014 Với kỳ luân chuyển tiền mặt rút ngắn làm tăng khả sinh lợi Công ty chu kỳ chuyển đổi tiền ngắn nhu cầu tài trợ từ bên với chi phí cao thấp Do đó, cách giảm thời gian tiền mặt bị ứ đọng vốn luân chuyển, Công ty hoạt động hiệu hơn, Công ty cần tiếp tục phát huy 2.3.4 Nhóm tiêu đánh giá khả sinh lời − Phân tích sức sinh lợi tài sản ngắn hạn Sức sinh lời TSNH = LNST Doanh thu = ROS X X DTT TSNH bình quân Năng suất tài sản ngắn hạn Bảng 2.14 Nhóm tiêu khả sinh lợi Chỉ tiêu Đơn vị Chênh lệch 2013-2012 Chênh lệch 2014-2013 8.902 1.229.590 Ng/đồng 11.979.304 14.544.892 16.963.451 2.56.588 2.418.559 Ng/ đồng 11.980.302 13.262.098 15.754.171,5 1.281.796 2.492.073,5 TSNH TSNH bình quân 430.472 Năm 2014 1.668.964 Ng/đồng NSTSNH Năm 2013 439.374 LNST ROCA Năm 2012 % 3,59 3,31 10,59 (0,28) 7,28 Lần 4,01 4,17 5,28 0,16 1,12 (Nguồn: Tính toán từ báo cáo tài Công ty) Tỷ suất sinh lời tài sản ngắn hạn (ROCA): Qua bảng ta thấy năm 2012 tỷ suất sinh lời tài sản ngắn hạn Công ty 3,59% tương đương với 100 đồng đầu tư vào tài sản ngắn hạn thu 3,59 đồng, so với ROCA trung bình ngành năm 2012 4,67% (số liệu trang web cophieu68.vn tính toán tác giả) tỷ suất sinh lời Công ty mức thấp, đồng nghĩa với việc công tác quản lý chí phí chưa cao hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn chưa cao Đến năm 2013 chi tiêu có chiều hướng giảm xuống 3,31% tương đương giảm 0,28% số giảm so với giá trị ngành năm 2,39% số Công ty cao Như năm Công ty hoạt động hiệu ảnh hưởng tất yếu tình hình kinh tế thị trường Cuối đến năm 2014 ROCA có tăng thêm 7,28% so với năm trước để đạt mức 10,59%, lúc khoảng chênh lệch giá trị trung bình ngành 4,6% tiêu Công ty tiếp tục nới rộng, chứng tỏ Công ty hoạt động tốt năm 56 Để có nhìn rõ nguyên nhân biến động tỷ suất sinh lời qua hai gần 2013-2014 tiến hành phân tích dupont tiêu ROCA nhân tố ảnhnăm hưởng tác động nào: xem Có : ROCA 2013= ROS 2013 x NSTSNH 2013 = 0,794% x 4,24 = 3,37% ROCA 2014 = ROS 2014 x NSTSNH2014 = 2% x 5,355 = 10,71%  SSLTSNH (2014-2013) = 10,68%-3,34%= 7,34% Thực phương pháp thay liên hoàn: Mức độ ảnh hưởng ROS lên ROCA: ROCA ROS = ROS2014 x NSTSNH 2013 = 2% x 4,24 = 8,48% ROCA ROS = ROCA ROS – ROCA 2013 = 8,48%-3,34 = 5,14% Mức độ ảnh hưởng NSTSNH lên ROCA: ROCA NSTSNH = ROS2014 x NSTSNH2014 = ROCA 2014 = 10,71% ROCA NSTSNH = ROCA 2014 - ROCA ROS=10,71% - 8,48% =2,2%  ROCA (2014-2013) = ROCA ROS + ROCA NSTSNH = 5,14%+2,2%=7,34% Như dự đoán trên, sau tính toán, ta thấy ROS tăng 1,21% tác động làm ROCA thay đổi 5,14%; NSTSNH tăng 1,11% tác động làm ROCA thay đổi 2,2%, tức tác động yếu tố ROS đến ROA mạnh thay đổi suất tài sản ngắn hạn 2.4 Đánh giá hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn Công ty TNHH Gia Khoa 2.4.1 Kết đạt Qua phân tích chi tiết thực trạng sử dụng tài sản ngắn hạn cho thấy Công ty TNHH Gia Khoa có nhiều cố gắng việc tận dụng tài sản ngắn hạn Dưới số kết mà Công ty đạt giai đoạn 2012-2014: Tài sản ngắn hạn: có xu hướng gia tăng qua năm; năm 2012 11.718.313 nghìn đồng, năm 2013 14.348.702 nghìn đồng, năm 2014 lầ 16.832.061 nghìn đồng Xu hướng phù hợp với đặc điểm kinh doanh Công ty, tài sản ngắn hạn đảm bảo phục vụ trình kinh doanh, không bị động số lượng giá thị trường biến động, đảm bảo yếu tố cung cho khách hàng từ đảm bảo doanh thu lợi nhuận Hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn: Công ty qua năm tăng cụ thể là: năm 2012 đạt 4,01 lần, năm 2013 đạt 4,17 lần, năm 2014 đạt 5,28 lần cho thấy tài sản ngắn hạn Công ty tận dụng đầy đủ không bị lãng phí Tốc độ luân chuyển tài sản ngắn hạn: Qua năm 2012 2013 tốc độ luân 57 chuyển tài sản ngắn hạn cải thiện so với năm trước, đến năm 2014 tiêu đạt khoảng 68,13 ngày giảm khoảng 22 ngày so với năm trước, chí thấp nhiều so với doanh nghiệp tiêu biểu ngành Điều cho thấy sách quản lý tài sản ngắn hạn Công ty dần phát huy hiệu đóng góp không nhỏ vào thành tựu đạt năm gần Công ty Nhờ hiệu đạt công tác quản lý sử dụng tài sản ngắn hạn làm cho hoạt động kinh doanh Công ty phát triển mạnh mẽ, đem lại kết cao đảm bảo cho nhân viên Công ty có công việc ổn định, mức sống nâng lên 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân Ngoài việc xem xét thành tích đáng biểu dương Công ty giai đoạn 2012-2014, ta cần nhìn lại điều chưa đạt cần khắc phục bước sang năm 2015 Hàng tồn kho: ứ đọng nhiều năm 2013, phát sinh thêm số chi phí gây ảnh hưởng đến công tác bán hàng doanh nghiệp Nguyên nhân tồn đọng Công ty nhập lượng hàng lớn để đón đầu tương lai nhiên cần phải tính toán cẩn thận, không nên ham rẻ nhập nhiều hàng hóa tiêu thụ chậm Hiện Công ty không áp dụng mô hình quản lý hàng tồn kho nào, vấn đề tiềm ẩn nhiều nguy thiếu hụt dư thừa hàng kho dẫn đến gián đoạn hoạt động kinh doanh lãng phí Các khoản phải thu khách hàng: khoản mục phức tạp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: thị trường, đối tác… Công ty chưa áp dụng mô hình cụ thể, không nắm rõ khách hàng chi tiết, ngày xuất nhiều khách hàng có quy mô kinh doanh lớn nhỏ khác Công ty cần có sách tín dụng khác với nhóm khách hàng KẾT LUẬN CHƢƠNG Qua phân tích cấu tiêu tài tài sản ngắn hạn chương cho thấy điểm hạn chế việc quản lý sử dụng tài sản ngắn hạn Công ty TNHH Gia Khoa Từ đó, dựa vào kết ta đưa số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý sử dụng tài sản ngắn hạn cho Công ty chương 58 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH GIA KHOA 3.1 Định hƣớng phát triển Công ty TNHH Gia Khoa giai đoạn 2015- 2016 Căn vào chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Gia Khoa giai đoạn 2012-2014 sở mục tiêu, chương trình giải pháp thực ban giám đốc công ty đề Trên sở đánh giá thực trạng Công ty lực thiết bị thi công, người tình hình tài chính, khó khăn thuận lợi Mục tiêu phương hướng phát triển Công ty giai đoạn 2012-2014 sau: Về hoạt động kinh doanh Tập trung quản lý khoản mục tài sản ngắn, đảm bảo hệ thống thông tin để lập kế hoạch, sách phù hợp với thời điểm Công ty Trong năm 2015 cần tiếp tục nắm giữ thị trường sẵn có Thời gian tới nhu cầu sản phẩm săm lốp, ắc quy Công ty phát triển kinh tế dần phục hồi, đặc biệt số kỉ lục ngành ô tô đạt năm 2014 Vì năm tới công ty tiếp tục nghiên cứu tiến hành phương án mở rộng thị trường sang địa bàn khác nước Tạo uy tín xây dựng phát triển thương hiệu sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao với cam kết, mở rộng thị trường chiếm lĩnh thị phần Để làm Công ty cần phải sử dụng thông tin tri thức cách chọn lọc có hiệu để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, đồng thời cần phải chia sẻ học hỏi kinh nghiệm từ doanh nghiệp khác nước Tạo thân thiện giữ chân nhóm khách hàng lâu năm việc trọng vào sách hậu mãi, đồng thời phải đẩy mạnh tìm kiếm nhóm khách hàng tiềm Về nguồn nhân lực Tổ chức lớp đào tạo dài hạn cho cán công nhân viên nhằm chuyên môn hóa sâu hóa lĩnh vực đáp ứng nhu cầu Công ty nói riêng thị trường nói chung Phát triển nguồn nhân lực cho mảng kỹ thuật: dựa lực lượng có chủ yếu đội ngũ cán quản lý chuyên nghiệp đội ngũ kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật có tay nghề Đặc biệt trọng đào tạo kĩ bán hàng, kĩ giao tiếp, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho nhân viên 59 Ngoài lợi ích cho người lao động theo qui định, Công ty cần chăm lo tới đời sống cán công nhân viên để giữ chân người có lực đồng thời thu hút thêm nhân tài cho Công ty Đầu tƣ, quản lý, khai thác sử dụng có hiệu máy móc thiết bị Khai thác sử dụng nguồn lực thiết bị có Công ty Lập kế hoạch tiến độ sử dụng thiết bị phù hợp đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng Các thiết bị máy móc cũ, lạc hậu, khai thác hiệu nhu cầu sử dụng cần nhanh chóng làm thủ tục lý, tổ chức mở thầu, bán đấu giá thu hồi vốn Gắn trách nhiệm đơn vị sử dụng, người vận hành thiết bị với tài sản giao: Ký hợp đồng trách nhiệm vật chất với cá nhân giao vận hành sử dụng thiết bị, hư hỏng phải bồi thường Đầu tư cho công tác đổi mới, chuyển giao công nghệ để nâng cáo lực công nghệ hoá Công ty, làm tiền đề cho nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, khả cạnh tranh 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn Công ty TNHH Gia Khoa Từ phân tích chi tiết thực trạng hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn Công ty TNHH Gia Khoa từ năm 2012 đến năm 2014, thấy công ty có bước phát triển định tình hình tài nhiều bất cập, đòi hỏi ban giám đốc Công ty cần có giải pháp tức thời lâu dài cho vấn đề sử dụng tài sản ngắn hạn công ty cho năm tài Để khắc phục mặt yếu việc quản lý tài sản ngắn hạn công ty cần chủ động sáng tạo, hạn chế khó khăn, phát triển thuận lợi để tạo môi trường hoạt động có lợi cho Dưới giải pháp nhằm tăng cường hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Gia Khoa 3.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý hàng tồn kho Hàng tồn kho loại tài sản dự trữ với mục đích đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh diễn thường xuyên liên tục Tỷ trọng hàng tồn kho giúp cho Công ty chủ động việc cung ứng hàng hoá kịp thời cho kinh doanh tỷ trọng lớn dễ bị dư thừa, ứ đọng lãng phí; dự trữ làm cho trình kinh doanh bị gián đoạn gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Công ty cần xác định mức dự trữ hàng tồn kho tối ưu Áp dụng linh hoạt mô hình quản lý hàng tồn kho cho thành phần tồn kho khác như: Mô hình EOQ (mô hình sản lượng đặt hàng hiệu nhất) để quản lý hàng tồn kho Không trọng tới chiết khấu làm ảnh hưởng 60 định mua vượt mức hàng dự trữ tồn tối ưu Theo thống kê phòng Tài chínhán lốp xe du lịchquế Bridgestone 185/60R14 AR10 chiếm tỷ trọng cao, luận xây dựngt mô hình EOQ cho loại hàng tồn kho này, Công ty áp dụng tương tự cho cáckế loại hàng tồn kho khác Để xây dựng mô hình ta cần liệu sau: Bảng 3.1 Áp dụng mô hình EOQ cho lốp xe du lịch Bridgestone Yếu tố Giá trị Nhu cầu lốp TB năm (S) 400 Chi phí lần đặt hàng (O) 700.000 VNĐ Chi phí dự trữ đơn vị HTK (C) 12.000 VND/cái Lượng hàng tối ưu cho lần đặt * Q (Nguồn: Phòng Tài chính-Kế toán) Từ ta xác định mức dự trữ HTK tối ưu Q* Công ty theo công thức mô hình EOQ: Q*= √2 400 = Từ lượng hàng dự trữ tối ưu ta thấy, Công ty nên trì lượng lốp xe du lịch Bridgestone 185/60R14 AR10 mức 216 lần đặt làm cho tổng chi phí lưu kho chi phí đặt hàng nhỏ Dưới số biện pháp khác liên quan tới hàng tồn kho: Lập kế hoạch cho hoạt động sản xuất kinh doanh sở tình hình hoạt động năm báo cáo, chi tiết số lượng theo tháng, quý Có biện pháp thích hợp kiểm soát bảo vệ hàng tồn kho, tránh tác động môi trường nhiều làm giá trị bị giảm sút Tiếp tục phát triển quan hệ tốt đẹp với nhà cung cấp nước truyền thống Bridgestone, Michelin… Ngoài công ty tìm kiếm nhà cung cấp nước khác Thái Lan, Trung Quốc để đa dạng hoá nguồn sản phẩm đảm bảo sản phẩm chất lượng cao với giá phải Tăng cường thúc đẩy hoạt động marketing đơn vị kinh doanh Công ty, không ngừng tiết kiệm chi phí, chủ yếu chi phí quản lý Công ty Áp dụng mô hình marketing-mix vào Công ty kinh tế thị trường đại đầy cạnh tranh, hoạt động Marketing ngày đóng vai trò quan trọng, tận dụng tốt giúp cho doanh nghiệp tồn tại, phát triển, tạo lập uy tín vị 61 Ngoài ra, Công ty nên đẩy mạnh công tác tiêu thụ hàng tồn kho hình thức tăng cường công tác quảng cáo, quảng bá sản phẩm thông qua in ấn catalog tăng cường truyền thông đến đại lý dành cho sản phẩm mình, giảm bớt lượng hàng tồn kho doanh thu tạo thêm uy tín cho nhà cung cấp với chiến lược bán hàng Để tăng lượng tiêu thụ dòng sản phẩm Công ty, ta áp dụng chiết khấu thương mại cho đại lý để tăng khả truyền thông sản phẩm đến với khách hàng nhiều 3.2.2 Giải pháp nâng cao quản lý khoản phải thu Trong hoạt động quản trị tài doanh nghiệp, quản lý khoản phải thu khách hàng vấn đề quan trọng phức tạp tất doanh nghiệp Đặc biệt với Công ty TNHH Gia Khoa khoản phải thu chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản ngắn hạn (trên 90%) Việc khoản phải thu chiếm tỷ trọng cao kéo theo việc gia tăng khoản chi phí quản lý nợ, chi phí thu hồi nợ, chi phí trả lãi tiền vay để đáp ứng nhu cầu vốn thiếu vốn doanh nghiệp bị khách hàng chiếm dụng Hơn nữa, tăng khoản phải thu làm tăng rủi ro doanh nghiệp dẫn đến tình trạng nợ hạn khó đòi không thu hồi khách hàng vỡ nợ, gây vốn doanh nghiệp Vì vậy, việc đưa sách tín dụng hợp lý doanh nghiệp thu hút khách hàng, làm tăng doanh thu lợi nhuận doanh nghiệp cần phải có biện pháp theo dõi sách tín dụng hoạt động nào, có đem lại hiệu không, thời hạn khách hàng vay có thời hạn mà Công ty cung cấp hay không Dưới số biện pháp hỗ trợ Công ty việc quản lý sách tín dụng khách hàng Để đáp ứng nhu cầu hưởng tín dụng thương mại khách hàng, Công ty đa dạng hóa sách tín dụng Tuy nhiên, việc áp dụng sai cho đối tượng khách hàng dẫn đến rủi ro hậu lớn tương lai Vậy nên, Công ty cần thu thập thông tin, phân tích xác, phân loại hợp lý nhóm khách hàng để đưa sách tối ưu Hiện nay, Công ty TNHH Gia Khoa sử dụng phương pháp phân tích đánh giá cho điểm khách hàng 3C để phân loại nhóm khách hàng Cụ thể sau: Bƣớc 1: Thu thập số liệu: Công ty đưa yêu cầu cho khách hàng cung cấp báo cáo tài doanh nghiệp năm gần nhất, số liệu thu thập nên đầy đủ để đưa kết xác tương đối Xét ví dụ cụ thể đại lý Xuân Tùng (Kinh doanh săm lốp, ắc quy ô tô, xe máy Đường Phạm Văn Đồng Quận Cầu Giấy) khách hàng thường xuyên Công ty, áp dụng phương pháp tính điểm tín dụng 3C 62 Bƣớc 2: Phân tích đánh giá qua tiêu: 3C – “Character – Đặc điểm”, ital – Vốn”, “Capacity – Năng lực” đại lý Xuân Tùng “Cap 3.2 Phân tích tiêu Character – Đặc điểm: Bảng Tiêu thức đánh giá Hệ số quan trọng Điểm số 1.Thời gian toán 50% 2.Thời gian hoạt động 25% 3.Khả cạnh tranh 15% 4.Thái độ toán 10% Bảng 3.3 Phân tích tiêu Capital – Vốn: (Đơn vị: Đồng) Tiêu thức đánh giá 1.Quy mô vốn Giá trị Hệ số quan trọng Điểm số 1.200.000.000 40% 30% 30% 2.Doanh thu 3.Tiềm thị trƣờng Tốt Bảng 3.4 Phân tích tiêu Capacity – Năng lực: Đơn vị: Lần Tiêu thức đánh giá Giá trị Hệ số quan trọng Điểm số 1.Khả toán nhanh 0,69 60% 2.Khả toán hành 0,87 40% Cuối cùng, tổng điểm 3C đại lý Xuân Tùng tính toán đưa sau: Với số điểm tín dụng đạt 5,005 điểm khách hàng xếp vào nhóm 3, tức mức độ rủi ro trung bình Đây nhóm khách hàng cần cân nhắc kỹ lưỡng định cho vay, nên Công ty sử dụng tín dụng thương mại với tỷ lệ chiết 63 khấu 1,5 – 2% thời gian toán linh hoạt 30 ngày, 45 ngày, 60 ngày tùy theo mức độ uy tín để xem xét lại năm hai lần Tóm lại, thực mô hình tính điểm tín dụng 3C dành cho khách hàng để đánh giá cho việc cấp tín dụng Công ty TNHH Gia Khoa có ưu điểm mang tính xác cao tiêu đo lường, cho điểm cách công minh sai lệch 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý Nguồn thông tin xác, đáng tin cậy cần thiết cho Công ty tác quản lý Công ty Nguồn thông tin cung cấp bao gồm: thông tin từ kế toán thông tin từ bên Thông tin kế toán: Là số liệu báo cáo tài phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp Các nhà quản trị doanh nghiệp dựa vào số liệu báo cáo tài đưa định kịp thời mang tính chiến lược cho công tác quản lý đưa định đầu tư cho dự án phát triển Công ty tương lai Thông tin bên ngoài: Công ty thu thập thông tin bên từ nhiều luồng khác thông qua báo, đài, phương tiện thông tin đại chúng mạng internet…để phục vụ cho công tác quản lý Khi thu thập thông tin bên cần phải tổng hợp, phân loại chọn thông tin hữu ích phục vụ cho công tác quản lý Công ty Sử dụng thông tin kế toán thông tin bên để lập công tác kế hoạch hoá tài nhằm xác định nhu cầu tài sản sử dụng thường xuyên cho hoạt động sản xuất kinh doanh thời hạn định, tài sản tài trợ cho tài sản lưu động Sử dụng thông tin bên để theo dõi giá thành sản phẩm, nguyên vật liệu thị trường, theo dõi giá đối thủ cạnh tranh để có sách thích hợp cho mặt hàng thời điểm khác 3.2.4 Giải pháp nâng cao đào tạo bồi dưỡng cán Công ty cần có sách tuyển dụng tốt, kế hoạch đào tạo phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ để thu hút nguồn nhân lực có kiến thức, có kỹ lực đáp ứng nhu cầu phát triển Công ty Đặc biệt ứng viên có kinh nghiệm nhiều năm ngành Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề cán nhân viên vấn đề cần phải ưu tiên Bởi vì, trình độ cán nhân viên Công ty nâng cao, trau dồi kiến thức hiệu công việc mang lại cao 64 Đối với nhân viên yếu tham gia trình sản xuất, cần điều viên lành nghề, am hiểu để hướng dẫn kèm cặp, nhằm nâng cao tay nghề nh trạng làm sai hỏng, tốn nguyên vật liệu Công ty nhân viên, tránh tình ân Tổ chức thi đua theo tháng, theo quý nhân viên sản xuất để nâng cao tinh thần làm việc cho nhân viên, có hình thức thưởng phạt thi Công ty cần có sách thưởng, phạt vào cuối năm thưởng tết, thưởng nhân viên làm việc tích cực, nhằm đem lại tinh thần làm việc lòng yêu mến Công ty Quan tâm đến đời sống, gia đình nhân viên hiếu hỷ, ốm đau, hay có phần quà cho em học tập giỏi nhân viên Công ty 3.2.5 Giải pháp liên quan đến máy móc thiết bị Đầu tư ứng dụng phần mềm vào công tác quản lý (HRM, Misa, ERP…) phấn đấu đến hết năm 2016 tất số liệu sản xuất kinh doanh Công ty cập nhật online phần mềm máy tính ứng dụng kỹ quản lý tiên tiến công tác điều hành sản xuất kinh doanh Tiếp tục đầu tư thêm số máy móc thiết bị chuyên dùng để làm đơn hàng có chất lượng cao mang lại hiệu kinh tế lớn cho Công ty máy tính cá nhân, máy in… KẾT LUẬN CHƢƠNG Toàn chương nêu mục tiêu cụ thể định hướng kinh doanh Công ty TNHH Gia Khoa năm Ngoài chương nêu định hướng sử dụng tài sản ngắn hạn Công ty để từ đưa giải pháp kiến nghị Công ty để hoàn thiện công tác quản lý sử dụng hiệu tài sản ngắn hạn Công ty TNHH Gia Khoa 65 KẾT LUẬN Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trường nay, vấn đề sử dụng hiệu tài sản ngắn hạn có vai trò quan trọng doanh nghiệp nói chung Công ty TNHH Gia Khoa nói riêng Việc quản lý sử dụng hiệu tài sản ngắn hạn góp phần nâng cao công tác quản lý tài chính, từ góp phần nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Tuy nhiên, việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh nói chung hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn nói riêng vấn đề giải hai mà mục tiêu phấn đấu lâu dài công ty Trong năm qua công ty có nhiều cố gắng, tích cực vươn lên kinh doanh, làm ăn có lãi Nhưng gặp phải khó khăn việc sử dụng tài sản ngắn hạn cho có hiệu Việc nghiên cứu để tìm giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn Công ty TNHH Gia Khoa điều kiện kinh tế nước ta chuyển sang chế thị trường có ý nghĩa thiết thực lý luận thực tiễn Trong thời gian thực tập Công ty, việc so sánh, đánh giá kiến thức lý thuyết áp dụng vào điều kiện cụ thể Công ty cho nhìn trực quan sinh động thực trạng hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn Công ty TNHH Gia Khoa năm gần Kết hợp kiến thức học trường cộng với việc tìm hiểu thực tế tổ chức hoạt động sản xuất quản lý tài sản ngắn hạn Công ty, em trình bày thực trạng hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn Công ty, để từ em mạnh dạn đưa số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hiệu sử dụng sản ngắn Công ty TNHH Gia Khoa Nhờ bảo tận tình Ths Đỗ Trường Sơn với hướng dẫn, giúp đỡ cán bộ, anh chị phòng tài chính-kế toán Công ty, em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn Công ty TNHH Gia Khoa ” Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Sinh viên Bùi Lan Phương 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: PGS.TS Lưu Thi Hương (2002), Giáo trình Tài doanh nghiệp, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội PGS.TS Trần Ngọc Thơ (2009), Giáo trình quản trị tài doanh nghiệp đại, Nhà xuất Thống kê Th.S Bùi Tuấn Anh, ThS Nguyễn Hoàng Nam (2006), Quản trị tài doanh nghiệp, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội TS Lê Thị Xuân, Tài doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế quốc dân ThS Nguyễn Đình Kiệm – Bạch Đức Hiền (1999), Tài doanh nghiệp, NXB Tài Chính, Hà Nội GS.TS Phạm Quang Trung, Giáo trình quản trị tài doanh nghiệp, NXB Đạo học Kinh tế quốc dân (2012) PGS.TS Lê Văn Tâm, PGS.TS Ngô Kim Thanh, Giáo trình quản trị doanh nghiệp, Phần 2- Đại học Kinh tế quốc dân Trang Web: http://doc.edu.vn/ http://www.cophieu68.vn [...]... về tài sản ngắn hạn và hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Gia Khoa Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Gia Khoa CHƢƠNG 1 SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI SẢN NGẮN HẠN VÀ HIỆU QUẢ SỬ CƠ TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP DỤNG 1.1 Tổng quan về tài sản ngắn hạn 1.1.1 Khái niệm tài sản. .. phân tích, đánh giá làm rõ thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Gia Khoa Ba là tìm ra được một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Gia Khoa 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Gia Khoa Về không gian: Công ty TNHH Gia Khoa Về thời gian nghiên cứu đối tượng: năm 2012-2014... sử dụng tài sản ngắn hạn càng cao 1.3.2 Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn là một trong những nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận, đến quyền lợi đến mục đích cao nhất của doanh nghiệp Như vậy ta có thể nhận thấy nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn là việc làm thiết yếu của bất kỳ của doanh nghiệp nào Nâng cao hiệu quả sử. .. các loại tài sản ngắn hạn và các khoản nợ ngắn hạn hầu như là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại cuối cùng của họ Trong thời gian qua, Công ty TNHH Gia Khoa đã có nhiều cố gắng trong quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn tuy nhiên hiệu quả chưa đạt mức tối ưu Công ty vẫn đang tìm cách khắc phục tình trạng đó, đẩy nhanh công tác hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty trong... thời gian bình quân của một vòng quay tài sản ngắn hạn hay số ngày bình quân cần thiết để tài sản ngắn hạn thực hiện trong một vòng quay trong kỳ Ngược với chỉ tiêu hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn, thời gian quay vòng tài sản ngắn hạn càng chứng tỏ tài sản ngắn hạn càng sử dụng có hiệu quả − Hệ số đảm nhiệm tài sản ngắn hạn: Hệ số đảm nhiệm TSNH = Tài sản ngắn hạn bình quân Doanh thu thuần Chỉ tiêu... quả sử dụng tài sản ngắn hạn có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nếu thiếu thì mọi hoạt động sẽ bị ngưng trệ Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tức là có thể tăng tốc độ luân chuyển tài sản ngắn hạn, rút ngắn thời gian lưu trữ của tài sản ngắn hạn, tiết kiệm lượng tài sản ngắn hạn trong luân chuyển Tăng tốc độ luân chuyển tài sản ngắn hạn còn... trả các khoản nợ ngắn hạn mang tính lập tức của một đơn vị Khả năng thanh toán tức thời = Tiền và các khoản tương đương tiền Nợ ngắn hạn 19 1.3.3.2 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn chung: − Hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn: Hiệu suất sử dụng TSNH Doanh thu thuần = Tổng tài sản ngắn hạn bình quân Chỉ tiêu này cho biết mỗi đơn vị giá trị tài sản ngắn hạn sử dụng trong kỳ đem... hạn của Công ty trong thời gian tới Chính vì tầm quan trọng nêu trên rút ra từ nền kinh tế thị trường và những tồn đọng tại doanh nghiệp em đã quyết định lựa chọn đề tài Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Gia Khoa làm khóa luận tốt nghiệp 2 Mục đích nghiên cứu Một hệ thống lại cơ sở lý luận về tài sản ngắn hạn và hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại doanh nghiệp Hai là phân... phải sử dụng tài sản ngắn hạn như thế nào để phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, phù hợp với quy mô, điều kiện sản xuất và nhu cầu thị trường để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất Trong đó nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn là vấn đề cần thiết nhất Việc sử dụng và quản lý tài sản ngắn hạn có hiệu quả mang lại lợi thế cạnh tranh trên thị trường cũng như đem lại lợi nhuận cho mỗi công ty. .. vốn: Tài sản ngắn hạn dự trữ: là tất cả những tài sản ngắn hạn tồn tại trong khâu dự trữ của doanh nghiệp bao gồm: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, hàng mua đang đi đường, nguyên vật liệu tồn kho, công cụ dụng cụ trong xưởng, hàng gửi gia công Các loại tài sản ngắn hạn này luôn phải có sẵn để có thể chủ động sử dụng cho khâu sản xuất, lưu thông 2 Tài sản ngắn hạn sản xuất: là tất cả những tài sản ngắn hạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH gia khoa , Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH gia khoa , Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH gia khoa , Giáo viên hƣớng dẫn : ThS. Đỗ Trƣờng Sơn Sinh viên thực hiện : Bùi Lan Phƣơng Mã sinh viên : A21151, CHƢƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG 59, Kết cấu khóa luận

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay