Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH MDA ec

127 621 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH MDA E&C SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN THÙY DUNG MÃ SINH VIÊN : A21048 NGÀNH : KẾ TOÁN HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH MDA E&C Giáo viên hƣớng dẫn : ThS Đào Diệu Hằng Sinh viên thực : Nguyễn Thùy Dung Mã sinh viên : A21048 Ngành : Kế toán HÀ NỘI - 2016 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, trước hết em xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô Trường Đại học Thăng Long dạy dỗ, truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt năm học tập rèn luyện trường Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến giáo viên hướng dẫn: Thạc sĩ Đào Diệu Hằng bỏ nhiều công sức, tận tình, chu đáo hướng dẫn em hoàn thành khóa luận Ngoài ra, em xin chân thành cảm ơn cô, chú, anh, chị Phòng Tài - Kế toán nói riêng Công ty TNHH MDA E&C nói chung giúp đỡ em suốt trình thực tập Công ty Trong trình thực tập trình làm khóa luận tốt nghiệp, hạn chế kiến thức kinh nghiệm thực tiễn nên khóa luận tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận dẫn ý kiến đóng góp thầy cô để khóa luận em hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên Nguyễn Thùy Dung MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp ảnh hƣởng đến kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 1.2 Khái quát chung chi phí sản xuất giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 1.2.1 Chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp phân loại chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp 1.2.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất 1.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 1.2.2 Giá thành sản phẩm xây lắp phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 1.2.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp 1.2.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 1.2.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp 1.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp 1.3.1 Đối tượng phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 1.3.1.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 1.3.1.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 10 1.3.2 Chứng từ tài khoản sử dụng 10 1.3.2.1 Chứng từ sử dụng 10 1.3.2.2 Tài khoản sử dụng 11 1.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 14 1.3.3.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 14 1.3.3.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 15 1.3.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 16 1.3.3.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 21 1.3.3.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 23 1.4 Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 24 1.5 Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp 25 1.5.1 Đối tượng tính giá thành 25 1.5.2 Kỳ tính giá thành 25 1.5.3 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 25 1.6 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp theo phƣơng thức khoán gọn 27 1.6.1 Trường hợp đơn vị nhận khoán không tổ chức máy kế toán riêng 27 1.6.2 Trường hợp đơn vị nhận khoán có tổ chức máy kế toán riêng .28 1.7 Hình thức sổ kế toán áp dụng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 31 1.7.1 Các hình thức sổ kế toán 31 1.7.2 Hình thức Nhật ký chung 31 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH MDA E&C 33 2.1 Khái quát chung Công ty TNHH MDA E&C .33 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH MDA E&C .33 2.1.1.1 Giới thiệu khái quát chung Công ty TNHH MDA E&C 33 2.1.1.2 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH MDA E&C 33 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty TNHH MDA E&C 35 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy kế toán Công ty TNHH MDA E&C 38 2.1.4 Chính sách kế toán áp dụng Công ty TNHH MDA E&C 39 2.2 Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất Công ty TNHH MDA E&C 39 2.2.1 Đối tượng phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 39 2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 40 2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 48 2.2.4 Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 58 2.2.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 64 2.2.6 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 76 2.4 Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 80 2.5 Thực trạng kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty TNHH MDA E&C 80 2.5.1 Đối tượng phương pháp tính giá thành 80 2.5.2 Thẻ tính giá thành 81 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN T VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH XUẤ MDA E&C 82 3.1 Nhận xét kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty TNHH MDA E&C 82 3.1.1 Những ưu điểm 82 3.1.2 Những hạn chế 83 3.2 Yêu cầu nguyên tắc hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 84 3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty TNHH MDA E&C 85 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CCDC Công cụ dụng cụ CNTT Công nhân trực tiếp CPNCTT Chi phí nhân công trực tiếp CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPSDMTC Chi phí sử dụng máy thi công CPSX Chi phí sản xuất CPSXC Chi phí sản xuất chung GTGT Giá trị gia tăng HMCT Hạng mục công trình K/c Kết chuyển KPCĐ Kinh phí công đoàn MTC Máy thi công NVL Nguyên vật liệu SDCK Số dư cuối kỳ SDĐK Số dư đầu kỳ TGĐ Tổng giám đốc TK Tài khoản TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .15 Sơ đồ 1.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp .16 Sơ đồ 1.3 Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công (Trường hợp doanh nghiệp tổ chức đội MTC riêng, tổ chức kế toán riêng) 18 Sơ đồ 1.4 Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công (Trường hợp không tổ chức đội MTC riêng có tổ chức đội MTC riêng không tổ chức kế toán riêng) 20 Sơ đồ 1.5 Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công (Trường hợp doanh nghiệp thuê ca máy thi công) 21 Sơ đồ 1.6 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 22 Sơ đồ 1.7 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất .23 Sơ đồ 1.8 Kế toán theo phương thức khoán gọn đơn vị giao khoán (Trường hợp đơn vị nhận khoán nội không tổ chức máy kế toán riêng) 28 Sơ đồ 1.9 Kế toán phương thức khoán gọn đơn vị nhận khoán (Trường hợp đơn vị nhận khoán có tổ chức máy kế toán riêng không xác định kết kinh doanh riêng) .29 Sơ đồ 1.10 Kế toán theo phương thức khoán gọn đơn vị nhận khoán (Trường hợp đơn vị nhận khoán nội có tổ chức máy kế toán riêng xác định kết kinh doanh riêng) 29 Sơ đồ 1.11 Kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm xây lắp theo phương thức khoán gọn đơn vị giao khoán (Trường hợp đơn vị nhận khoán có tổ chức máy kế toán riêng) 30 Sơ đồ 1.12 Trình tự ghi sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp theo hình thức Nhật ký chung 32 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty TNHH MDA E&C 35 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ tổ chức máy kế toán .38 Biểu 2.1 Giấy đề nghị tạm ứng tiền mua NVL 41 Biểu 2.2 Hóa đơn GTGT mua NVL 42 Biểu 2.3 Phiếu nhập xuất thẳng NVL 43 Biểu 2.4 Giấy đề nghị toán tạm ứng tiền mua NVL 44 Biểu 2.5 Sổ chi tiết TK 621 45 Biểu 2.6 Sổ Nhật ký chung TK 621 46 Biểu 2.7 Sổ TK 621 47 Biểu 2.8 Hợp đồng giao khoán nhân công 50 Biểu 2.9 Biên nghiệm thu khối lượng hoàn thành 52 Biểu 2.10 Bảng chấm công 53 Biểu 2.11 Bảng toán tiền lương nhân công trực tiếp 54 Biểu 2.12 Sổ chi tiết TK 622 55 Biểu 2.13 Sổ Nhật ký chung TK 622 56 Biểu 2.14 Sổ TK 622 57 Biểu 2.15 Hợp đồng thuê máy thi công .59 Biểu 2.16 Hóa đơn GTGT thuê máy thi công .60 Biểu 2.17 Sổ chi tiết TK 623 61 Biểu 2.18 Sổ Nhật ký chung TK 623 62 Biểu 2.19 Sổ TK 623 63 Biểu 2.20 Bảng toán tiền lương nhân viên quản lý 66 Biểu 2.21 Bảng phân bổ lương khoản trích theo lương 67 Biểu 2.22 Hóa đơn GTGT mua CCDC 69 Biểu 2.23 Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ .70 Biểu 2.24 Hóa đơn tiền điện 71 Biểu 2.25 Bảng kê toán hóa đơn GTGT dịch vụ mua .72 Biểu 2.26 Sổ chi tiết TK 627 73 Biểu 2.27 Sổ Nhật ký chung TK 627 74 Biểu 2.28 Sổ TK 627 75 Biểu 2.29 Sổ chi tiết TK 154 77 Biểu 2.30 Sổ Nhật ký chung TK 154 78 Biểu 2.31 Sổ TK 154 79 Biểu 2.32 Thẻ tính giá thành sản phẩm xây lắp 81 Biểu 3.1 Bảng kê nguyên vật liệu lại cuối kỳ .86 Biểu 3.2 Bảng phân bổ lương khoản trích theo lương .87 Biểu 3.3 Sổ chi tiết TK 623 88 Biểu 3.4 Sổ Nhật ký chung TK 623 89 Biểu 3.5 Sổ TK 623 90 Biểu 3.6 Sổ chi tiết TK 627 91 Biểu 3.7 Sổ Nhật ký chung TK 627 92 Biểu 3.1 Bảng kê nguyên vật liệu lại cuối kỳ Công ty TNHH MDA E&C Công trình: Nhà máy RFT Thái Nguyên BẢNG KÊ NGUYÊN VẬT LIỆU CÒN LẠI CUỐI KỲ Ngày 31 tháng 05 năm 2015 STT Tên vật liệu Xi măng FICO Cát đen ĐVT Số lƣợng Bao 50 kg Đơn giá Thành tiền 13 72.000 936.000 M3 10 190.000 1.900.000 Tổng cộng Ghi 9.425.377 Ngƣời lập (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Căn vào bảng kê số nguyên vật liệu lại cuối kỳ, kế toán xác định lại chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thực tế sử dụng cho việc thi công công trình “Nhà máy RFT Thái Nguyên” sau: 1.601.686.383 - 9.425.377 = 1.592.261.006 đồng Như vậy, giá thành thực tế công trình giảm còn: 2.911.969.955 - 9.425.377 = 2.902.544.578 đồng Hoàn thiện hạch toán chi phí sử dụng MTC chi phí sản xuất chung Việc hạch toán sai lương nhân viên giám sát máy thi công (anh Nguyễn Văn Thành) làm ảnh hưởng đến bảng phân bổ lương khoản trích theo lương, sổ chi tiết, sổ Nhật ký chung sổ TK 623, 627, 154 thẻ tính giá thành công trình “Nhà máy RFT Thái Nguyên” Sau đây, em xin minh họa ảnh hưởng chi phí lương tháng 02 năm 2015 anh Nguyễn Văn Thành tới bảng sổ sách có liên quan 86 Biểu 3.2 Bảng phân bổ lương khoản trích theo lương CÔNG TY TNHH MDA E&C Tầng 13, tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội BẢNG PHÂN BỔ LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY RFT THÁI NGUYÊN Tháng 02 năm 2015 TK 334 - Phải trả lao động STT Chỉ tiêu TK 622 - CPNCTT TK 623- CPSDMTC TK 627- CPSXC TK 334- Phải trả người lao động Cộng Lƣơng Phụ cấp 125.640.000 5.035.000 4.000.000 24.263.000 42.000.000 154.938.000 46.000.000 Cộng có TK 334 TK 338 - Các khoản phải trả KPCĐ 3382 BHXH 3383 BHYT 3384 BHTN 3389 Tổng cộng Cộng có TK 338 125.640.000 125.640.000 9.035.000 9.035.000 66.263.000 585.960 200.938.000 585.960 5.273.640 878.940 292.980 7.031.520 73.294.520 2.343.840 439.470 292.980 3.076.290 3.076.290 7.617.480 1.318.410 585.960 10.107.810 211.045.810 Ngày 28 tháng 02 năm 2015 Ngƣời lập (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) 87 Biểu 3.3 Sổ chi tiết TK 623 CÔNG TY TNHH MDA E&C Tầng 13, tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN (Trích) TÀI KHOẢN 623 - CHI PHÍ SỬ DỤNG MÁY THI CÔNG NHÀ MÁY RFT THÁI NGUYÊN Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 NT GS Chứng từ Số phát sinh Diễn giải TK ĐƢ Nợ 28/02 0012064 28/02 Chi phí MTC tháng - Nhà máy RFT TN 1413 150.095.000 31/03 0013765 31/03 Chi phí MTC tháng - Nhà máy RFT TN 1413 85.648.500 30/04 0014659 30/04 Chi phí MTC tháng - Nhà máy RFT TN 1413 137.219.400 31/05 0014978 31/05 Chi phí MTC tháng - Nhà máy RFT TN 1413 68.543.200 31/05 Số hiệu PKT NT K/c CPSDMTC cho 31/05 công trình Nhà máy RFT Thái Nguyên Ngƣời lập sổ (Ký, họ tên) 154 Có 441.506.100 Tổng số phát sinh nợ: 441.506.100 Tổng số phát sinh có: 441.506.100 Số dƣ cuối kỳ: Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) 88 Biểu 3.4 Sổ Nhật ký chung TK 623 CÔNG TY TNHH MDA E&C Tầng 13, tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội SỔ NHẬT KÝ CHUNG (Trích) Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 NT GS Chứng từ Số hiệu NT 28/02 0012064 28/02 Đ G SC Diễn giải Chi phí MTC tháng - Nhà máy RFT TN 31/05 PKT 150.095.000 x 133 14.106.000 x 1413 623 85.648.500 x 133 8.564.850 x 1413 Cộng mang sang trang sau 94.213.350 x 623 137.219.400 x 133 13.721.940 x 1413 150.941.340 x 623 68.543.200 x 133 6.854.320 x 1413 x 154 x 623 164.201.000 x K/c CPSDMTC cho 31/05 công trình Nhà máy RFT Thái Nguyên Có 623 Chi phí MTC tháng 31/05 0014978 31/05 - Nhà máy RFT TN Nợ Chi phí MTC tháng 30/04 0014659 30/04 - Nhà máy RFT TN Số phát sinh x Chi phí MTC tháng 31/03 0013765 31/03 - Nhà máy RFT TN TK ĐƢ 75.397.520 441.506.100 441.506.100 xxx xxx Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Ngƣời lập sổ Kế toán trƣởng Tổng giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 89 Biểu 3.5 Sổ TK 623 CÔNG TY TNHH MDA E&C Tầng 13, tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội SỔ CÁI TÀI KHOẢN (Trích) TÀI KHOẢN 623 - CHI PHÍ SỬ DỤNG MÁY THI CÔNG Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 Chứng từ NT GS Số hiệu NT 28/02 0012064 28/02 Nợ Có Chi phí MTC tháng - Nhà máy RFT TN 1413 150.095.000 Chi phí MTC tháng - Nhà máy RFT TN 1413 Chi phí MTC tháng - Nhà máy RFT TN 1413 137.219.400 Chi phí MTC tháng - Nhà máy RFT TN 1413 30/04 0014659 30/04 Diễn giải 31/03 0013765 31/03 31/05 0014978 31/05 31/05 PKT Số phát sinh TK ĐƢ K/c CPSDMTC cho 31/05 công trình Nhà máy RFT Thái Nguyên 85.648.500 68.543.200 154 Tổng phát sinh 441.506.100 xxx Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Ngƣời lập sổ (Ký, họ tên) 90 xxx Biểu 3.6 Sổ chi tiết TK 627 CÔNG TY TNHH MDA E&C Tầng 13, tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN (Trích) TÀI KHOẢN 627 - CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG NHÀ MÁY RFT THÁI NGUYÊN Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 NT GS Chứng từ Số hiệu Diễn giải NT Số phát sinh TK ĐƢ Nợ 28/02 BPBLT2 28/02 Chi phí lương nhân viên quản lý đội 1413 66.263.000 28/02 BPBLT2 28/02 Các khoản trích theo lương 1413 7.031.520 28/02 0074996 02/02 Chi phí CCDC 1413 10.587.000 28/02 BTKH 28/02 Khấu hao TSCĐ 1413 2.500.000 28/02 BKTT DVMN 28/02 Chi phí dịch vụ mua tháng 1413 6.785.450 31/05 PKT K/c CPSXC cho 31/05 công trình Nhà máy RFT Thái Nguyên Ngƣời lập sổ (Ký, họ tên) 154 Có 208.456.452 Tổng số phát sinh nợ: 208.456.452 Tổng số phát sinh có: 208.456.452 Số dƣ cuối kỳ: Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) 91 Biểu 3.7 Sổ Nhật ký chung TK 627 CÔNG TY TNHH MDA E&C Tầng 13, tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội SỔ NHẬT KÝ CHUNG (Trích) Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 NT GS Chứng từ Diễn giải Số hiệu NT 28/02 BPBLT2 28/02 Chi phí lương nhân viên quản lý đội Nhà máy RFT TN 28/02 Các khoản trích theo lương - Nhà máy RFT TN 28/02 28/02 28/02 28/02 31/05 BPBLT2 0074996 BTKH BKTT DVMN PKT 02/02 28/02 28/02 31/05 Chi phí CCDC Nhà máy RFT TN Khấu hao TSCĐ Nhà máy RFT TN Chi phí dịch vụ mua tháng Đ G SC Có x 627 66.263.000 x 1413 x 627 x 1413 x 627 10.587.000 x 133 1.058.700 x 1413 x 627 x 1413 x 627 6.785.450 x 133 597.125 x 1413 66.263.000 7.031.520 7.031.520 11.645.700 2.500.000 2.500.000 7.382.575 x 154 208.456.452 x 627 Cộng mang sang trang sau Số phát sinh Nợ K/c CPSXC cho công trình Nhà máy RFT Thái Nguyên TK ĐƢ 208.456.452 xxx xxx Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Ngƣời lập sổ (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) 92 Tổng giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Biểu 3.8 Sổ TK 627 CÔNG TY TNHH MDA E&C Tầng 13, tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội SỔ CÁI TÀI KHOẢN (Trích) TÀI KHOẢN 627 - CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 Chứng từ NT GS Số hiệu NT Số phát sinh Diễn giải TK ĐƢ Nợ Có BPBLT2 Chi phí lương nhân 28/02 viên quản lý đội Nhà máy RFT TN 1413 66.263.000 28/02 BPBLT2 Các khoản trích theo 28/02 lương - Nhà máy RFT TN 1413 7.031.520 28/02 0074996 02/02 Chi phí CCDC Nhà máy RFT TN 1413 10.587.000 28/02 BTKH 28/02 Khấu hao TSCĐ Nhà máy RFT TN 1413 2.500.000 28/02 BKTT DVMN Chi phí dịch vụ mua 28/02 tháng - Nhà máy RFT TN 1413 6.785.450 28/02 31/05 PKT K/c CPSXC cho 31/05 công trình Nhà máy RFT Thái Nguyên 154 Tổng phát sinh 208.456.452 xxx Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Ngƣời lập sổ (Ký, họ tên) 93 xxx Biểu 3.9 Sổ chi tiết TK 154 CÔNG TY TNHH MDA E&C Tầng 13, tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN TÀI KHOẢN 154 - CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH DỞ DANG NHÀ MÁY RFT THÁI NGUYÊN Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 Chứng từ TK ĐƢ Số phát sinh NT GS Số hiệu NT 31/05 PKT 31/05 Kết chuyển CPNVLTT 621 1.601.686.383 31/05 PKT 31/05 Kết chuyển CPNCTT 622 660.321.020 31/05 PKT 31/05 Kết chuyển CPSDMTC 623 441.506.100 31/05 PKT 31/05 Kết chuyển CPSXC 627 208.456.452 31/05 PKT 31/05 Kết chuyển giá vốn 632 Diễn giải Ngƣời lập sổ (Ký, họ tên) Nợ Có 2.911.969.955 Tổng số phát sinh nợ: 2.911.969.955 Tổng số phát sinh có: 2.911.969.955 Số dƣ cuối kỳ: Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) 94 Biểu 3.10 Sổ Nhật ký chung TK 154 CÔNG TY TNHH MDA E&C Tầng 13, tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội SỔ NHẬT KÝ CHUNG (Trích) Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 NT GS Chứng từ ĐG SC Diễn giải Số hiệu NT TK ĐƢ Nợ Có 1.601.686.383 Kết chuyển 31/05 PKT 31/05 CPNVLTT - Nhà máy RFT TN x 154 x 621 Kết chuyển 31/05 PKT 31/05 CPNCTT - Nhà máy RFT TN x 154 x 622 Kết chuyển 31/05 PKT 31/05 CPSDMTC - Nhà máy RFT TN x 154 x 623 Kết chuyển 31/05 PKT 31/05 CPSXC - Nhà máy RFT TN x 154 x 627 Kết chuyển giá 31/05 PKT 31/05 vốn - Nhà máy RFT TN x 632 x 154 Cộng mang sang trang sau Số phát sinh 1.601.686.383 660.321.020 660.321.020 441.506.100 441.506.100 208.456.452 208.456.452 2.911.969.955 2.911.969.955 xxx xxx Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Ngƣời lập sổ Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 95 Tổng giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Biểu 3.11 Sổ TK 154 CÔNG TY TNHH MDA E&C Tầng 13, tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội SỔ CÁI TÀI KHOẢN (Trích) TÀI KHOẢN 154 - CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH DỞ DANG Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 NT GS 31/05 31/05 31/05 31/05 Chứng từ Số hiệu NT Số phát sinh Diễn giải TK ĐƢ Nợ Có PKT Kết chuyển 31/05 CPNVLTT - Nhà máy RFT TN 621 1.601.686.383 PKT Kết chuyển 31/05 CPNCTT - Nhà máy RFT TN 622 660.321.020 PKT Kết chuyển 31/05 CPSDMTC - Nhà máy RFT TN 623 441.506.100 627 208.456.452 PKT Kết chuyển 31/05 CPSXC - Nhà máy RFT TN 31/05 PKT Kết chuyển giá 31/05 vốn - Nhà máy RFT TN 632 Tổng phát sinh 2.911.969.955 xxx Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Ngƣời lập sổ (Ký, họ tên) 96 xxx Biểu 3.12 Thẻ tính giá thành sản phẩm xây lắp CÔNG TY TNHH MDA E&C Tầng 13, tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP CÔNG TRÌNH: NHÀ MÁY RFT THÁI NGUYÊN Từ ngày 02/02/2015 đến ngày 31/05/2015 STT Chỉ tiêu Tổng số Các khoản mục chi phí CPNVLTT CPSXKDDD đầu kỳ CPNCTT CPSDMTC CPSXC 0 0 CPSX phát sinh kỳ 2.911.969.955 1.601.686.383 660.321.020 441.506.100 208.456.452 Giá thành sản phẩm hoàn thành 2.911.969.955 1.601.686.383 660.321.020 441.506.100 208.456.452 CPSXKDDD cuối kỳ 0 0 Ngày 31 tháng 05 năm 2015 Ngƣời lập phiếu Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 97 Tổng giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường nay, công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đóng vai trò quan trọng doanh nghiệp xây lắp Việc tiết kiệm chi phí sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm vấn đề quan tâm hàng đầu doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao lực cạnh tranh thị trường Do đó, hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm việc làm cần thiết doanh nghiệp Qua trình học tập, nghiên cứu thực tập Công ty TNHH MDA E&C, em nhận thấy rõ mức độ quan trọng cần thiết việc thực tập để áp dụng kiến thức mà học trường vào môi trường làm việc thực tế Em học hỏi nhiều kinh nghiệm từ hoạt động thực tế công ty, đặc biệt Phòng Tài - Kế toán Đây thực kinh nghiệm, kiến thức thực tế vô quý giá sinh viên ngành kế toán em Em xin chân thành cảm ơn toàn thể nhân viên Công ty TNHH MDA E&C tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình thực tập Em xin cảm ơn cô Đào Diệu Hằng hướng dẫn, bảo tận tình để em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Do thời gian thực tập có hạn lượng kiến thức em hạn chế nên khóa luận em tránh thiếu sót Em mong nhận góp ý thầy cô để khóa luận tốt nghiệp em hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thùy Dung DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO P GS.TS Nguyễn Văn Công (2006) “Lý thuyết thực hành kế toán tài chính” - Nhà xu ất Đại học Kinh tế quốc dân PGS.TS Nguyễn Thị Đông (2007) “Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán” - Nhà xuất Tài Chính PGS.TS Võ Văn Nhị (2008) “Kế toán doanh nghiệp xây lắp” - Nhà xuất Giao thông vận tải PGS.TS Đặng Thị Loan (2013) “Giáo trình kế toán tài doanh nghiệp” - Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân Một số định, thông tư Bộ Tài hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp Một số tài liệu Công ty TNHH MDA E&C
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH MDA ec , Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH MDA ec , Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH MDA ec , Giáo viên hƣớng dẫn : ThS. Đào Diệu Hằng Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thùy Dung Mã sinh viên : A21048, C. Phƣơng thức thanh toán

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay