Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng hạ tầng sông đà

175 669 0
  • Loading ...
1/175 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:24

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN THỊ DUNG MÃ SINH VIÊN : A21325 CHUYÊN NGÀNH HÀ NỘI – 2016 : KẾ TOÁN BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Giáo viên hƣớng dẫn : Th.S Đoàn Thị Hồng Nhung Sinh viên thực : Nguyễn Thị Dung Mã sinh viên : A21325 Chuyên ngành : Kế Toán HÀ NỘI - 2016 Than Lon Universit Librar LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, lời em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới giáo viên hƣớng dẫn: ThS Đoàn Thị ng Nhung đ tận tình hƣớng dẫn em suốt trình nghiên cứu thực đề tài Em xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo khoa Kinh tế - Quản lý, thầy cô trƣờng Đ i học Th ng Long, đ trang bị cho em kiến thức kinh nghiệm quý giá trình học tập t i trƣờng Ngoài ra, em xin gửi lời cảm ơn tới cô, ch , anh, chị Công ty C phần XD T Sông Đà đ t o điều kiện gi p đỡ em thời gian thực tập Công ty Trong trình thực tập, nhƣ trình làm khóa luận tốt nghiệp, trình độ thân nhƣ kinh nghiệm thực tiễn h n chế nên khóa luận tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy cô để em học thêm đƣợc nhiều kinh nghiệm Em xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hƣớng dẫn không chép Công trình nghiên cứu ngƣời khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có ngu n gốc đƣợc trích dẫn rõ ràng Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên Nguyễn Thị Dung 1.4.5 Kế toán chi phí sản xuất chung 22 1.4.6 Kế toán chi phí sản xuất theo phương thức khoán gọn 25 1.4.7 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 27 1.5 Tính giá thành sản phẩm 29 1.5.1 Đối tượng tính giá thành kỳ tính giá thành 29 1.5.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 30 1.6 Hệ thống sổ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 32 Than Lon Universit Librar MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1 Sự cần thiết kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức kế toán doanh nghiệp xây lắp 1.2.1.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp xây lắp 1.2.2 Đặc điểm tổ chức kế toán DNXL 1.2.3.Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 1.3 Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp 1.3.1 Khái niệm phân loại chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp 1.3.2 Khái niệm phân loại giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 1.3.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp 10 1.3.4 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 11 1.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp 12 1.4.1.Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp 12 1.4.2 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 13 1.4.3 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 15 1.4.4 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 16 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP XDHT SÔNG ĐÀ 35 2.1 Tổng quan công ty Cổ phần XDHT Sông Đà 35 2.1.1.Quá trình hình thành phát triển công ty Cổ phần XDHT Sông Đà 35 2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 36 2.1.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 37 2.1.4 Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty Cổ phần XDHT Sông Đà 39 2.1.5 .Đặc điểm tổ chức máy kế toán công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng sông Đà 41 2.1.6 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán công ty Cổ phần XDHT sông Đà .44 2.2 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty Cổ phần XDHT Sông Đà 46 2.2.1 Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty Cổ phần XDHT Sông Đà 46 2.2.2 Đối tượng tập hợp chi phí đối tượng tính giá thành sản phẩm 46 2.2.3 Phương pháp tập hợp chi phí 47 2.2.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất công ty Cổ phần XDHT Sông Đà .47 2.2.5 Đánh giá giá trị sản phẩm dở dang Công ty Cổ phần XDHT Sông Đà 111 2.2.6 Kế toán tính giá thành SPXL công ty Cổ phần XDHT Sông Đà 111 CHƢƠNG MỘT SỔ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ 113 3.1.Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà 113 3.1.1 Ưu điểm 113 3.1.2 Những vấn đề tồn nhược điểm cần khắc phục 115 3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà 118 3.2.1 Đối với hạn chế máy kế toán 118 3.2.2 Đối với tình hình luân chuyển chứng từ Công ty 118 3.2.3 Hoàn thiện công tác quản lý chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 119 3.2.4 Hoàn thiện công tác quản lý chi phí máy thi công 121 Hoàn thiện kế3.2.5 toán khoản thiệt hại sản xuất 121 iệc lập bảng3.2.6 phân bổ tiền lương bảo hiểm 123 Hoàn thiện công 3.2.7tác kế toán trích lập dự phòng bảo hành công trình 124 3.2.8 ề hệ thống tài khoản Công ty sử dụng 124 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC VIẾT TẮT Than Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ BHXH Bảo hiểm x hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp CT Công trình CCDC Công cụ, dụng cụ CPSXC Chi phí sản xuất chung CP C phần DDCK Dở dag cuối k DDĐK Dở dang đầu k GTGT Giá trị gia t ng HMCT H ng mục công trình KLXL Khối lƣợng xây lắp KPCĐ Kinh phí công đoàn NCTT Nhân công trực tiếp NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp MTC Máy thi công SXKD Sản xuất kinh doanh SXC Sản xuất chung SPDD Sản ph m dở dang TSCĐ Tài sản cố định XDCB Xây dựng XDHT Xây dựng h tầng Lon Universit Librar cần thiết Các chứng từ tiền lƣơng kế toán lập ghi rõ số công, số tiền công nhân gi p cho công tác kiểm tra nhƣ việc ghi chép, phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh Công ty đƣợc thuận lợi rõ ràng − Máy thi công sử dụng việc thi công toàn công ty, gi p công ty chủ động việc quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản ph m xây lắp đ ng thời tiết kiệm đƣợc chi phí thuê máy đắt đỏ thời bu i kinh tế l m phát − Kế toán chi phí sản xuất chung: nhìn chung, Công ty đ h ch toán khoản mục CPSXC theo đ ng chế độ quy định Công ty đ tiến hành tính lƣơng trích lập khoản theo lƣơng theo đ ng tỷ lệ quy định nhân viên Công ty, h ch toán vào TK 6271 theo đ ng chế độ kế toán Việc chi tiết CPSXC thành khoản mục chi phí t o điều kiện cho việc theo dõi đƣợc chặt chẽ cụ thể CPSXC phát sinh công trình tập hợp trực tiếp cho công trình − Phƣơng pháp tính giá thành: Công ty áp dụng phƣơng pháp trực tiếp để tính giá thành sản ph m xây lắp Phƣơng pháp đƣợc sử dụng ph biến DNXL sản xuất thi công mang tính đơn chiếc, đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất phù hợp với đối tƣợng tính giá thành ơn áp dụng phƣơng pháp cho phép cung cấp kịp thời số liệu giá thành k báo cáo cách tính đơn giản, dễ thực Những ƣu điểm quản lý t chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản ph m nêu đ có tác dụng tích cực việc tiết kiệm chi phí sản xuất, h giá thành sản ph m xây lắp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty Tuy nhiên công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản ph m t i Công ty CP XD T Sông Đà không tránh khỏi nhƣng h n chế số t n t i định cần phải hoàn thiện 3.1.2 Những vấn đề tồn nhược điểm cần khắc phục ên c nh ƣu điểm, công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản ph m xây lắp t i công ty CP XD T Sông Đà nhƣợc điểm số t n t i định cần hoàn thiện Qua trình tiếp cận tìm hiểu đề tài chi phí giá thành đ ng thời tìm hiểu thực tế t i công ty CP XD T Sông Đà, em xin đƣa số nhƣợc điểm h n chế t n t i sau: 3.1.2.1 Về máy kế toán Công tác t chức máy chƣa ch trọng tới công tác đào t o, nâng cao nghiệp vụ nhân viên Cụ thể, cán kế toán đơn thực phần hành 115 đảm nhiệm, định k trao đ i nhiệm vụ nhân viên nên có g nhân viên kế toán làm tốt phần hành nhƣng l i nghiệp vụ nhữn hành khác Vì vậy, có thay đ i nhân lực vị trí đòi hỏi nghiệp vụ cao nhƣ kế toán t ngphần hợp l i phải điều chuyển cán thời gian đào t o nghiệp vụ cho cán kế toán khác, làm ảnh hƣởng tới toàn công tác kế toán phòng, ảnh hƣởng tới việc cung cấp thông tin ho t động kiểm tra, kiểm soát đơn vị 3.1.2.2 Việc luân chuyển chứng từ Do đặc điểm ngành xây lắp có địa bàn ho t động rộng, công trình đƣợc tiến hành nhiều nơi công ty t chức sản xuất kinh doanh theo mô hình trực tuyến, t chức máy kế toán theo mô hình tập trung, tất đầu mối tập trung t i công ty nên việc luân chuyển chứng từ thƣờng chậm trễ, không tập hợp nhanh chóng, không đảm bảo cung cấp số liệu kịp thời làm cho công việc kế toán bị d n vào cuối k ảnh hƣởng đến việc ghi chép lập báo cáo tài Ngoài ra, công trình xây dựng đƣợc tiến hành thi công thời gian dài, chứng từ nộp phòng Tài – Kế toán theo tháng Tuy nhiên Công ty l i chƣa có quy định cụ thể ngày bàn giao chứng từ với T đội, điều gây thiếu hụt thông tin với báo cáo quản trị lập theo yêu cầu an Giám đốc, đ ng thời việc d n chứng từ tới cuối tháng xử lý làm khối lƣợng công việc bị ứ đọng Chứng từ phát sinh thƣờng gắn liền với công trình cụ thể Việc tập hợp kiểm tra chứng từ kế toán đội thực Do tính đầy đủ xác chứng từ phụ thuộc lớn vào ý thức trách nhiệm kế toán công trƣờng mức độ chủ động việc kiểm tra đôn đốc công tác thu thập chứng từ nhà quản lý Thực tế t i công ty phát sinh t n t i bất cập liên quan tới việc ghi khống số liệu chứng từ hay chứng từ phát sinh không phản ánh đ ng thực tế đặc biệt công tác thu mua vật tƣ Nguyên nhân chủ yếu có cấu kết ngƣời bán, ngƣời mua kế toán công trƣờng Điều gây l ng phí thất thoát cho Công ty mà ảnh hƣởng trực tiếp tới chất lƣợng công trình 3.1.2.3 Hạn chế chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Với đặc thù riêng ngành xây lắp thực công trình rải rác nhiều nơi để thuận tiện cho việc thi công tiết kiệm chi phí vận chuyển nên công ty không t chức dự trữ nguyên vật liệu mà nguyên vật liệu mua đƣợc chuyển thẳng tới kho công trƣờng Do công ty kiểm soát đƣợc số lƣợng chất lƣợng nguyên vật liệu xuất dùng công trƣờng dẫn đến tình tr ng l ng phí, thất thoát Việc mua nguyên vật liệu đ đƣợc tính toán theo dự toán kế ho ch thi công nhƣng thực tế doanh nghiệp thƣờng mua nguyên vật liệu xuất thẳng nên số vật liệu cuối k l i t i công trình chƣa sử dụng hết chiếm lƣợng lớn, chi phí NVLTT thực tế phát sinh k chƣa đƣợc phản ánh xác 3.1.2.4 Về công tác quản lý sử dụng chi phí sử dụng MTC Hiện nay, máy móc thi công công trình hoàn toàn công ty Điều gây khó kh n việc thi công công trình xa, làm cho công ty phải tốn thêm chi phí vận chuyển máy thi công đến công trình 3.1.2.5 Công tác trích lập dự phòng bảo hành công trình Xuất phát từ đặc điểm ngành XDC sản ph m mang tính đơn chiếc, có khối lƣợng lớn, giá trị sử dụng lâu dài, nhận biết đƣợc chất lƣợng sau bàn giao đƣa vào sử dụng nên thời gian bảo hành thƣờng kéo dài Do đó, việc trích lập dự phòng chi phí bảo hành công trình đƣợc tính toán chặt chẽ Tuy nhiên công ty l i không thực trích trƣớc khoản chi phí Khi công trình bàn giao cho chủ đầu tƣ, phải thời gian dài, khoản chi phí bảo hành phát sinh Khi công ty tính khoản mục chi phí bảo hành vào chi phí SXC t i k Cách h ch toán nhƣ đ vi ph m nguyên tắc phù hợp kế toán,chi phí k phải phù hợp với doanh thu k Đây lý khiến chi phí k t i t ng bất thƣờng, làm giảm lợi nhuận công ty 3.1.2.6 Việc lập bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm Công ty bảng phân b tiền lƣơng bảo hiểm Cuối tháng lập bảng kê tiền lƣơng cho toàn công ty, bảng kê đƣợc tài khoản đối ứng, gây khó kh n cho việc kiểm tra đối chiếu số liệu 3.1.2.7 Hạch toán khoản thiệt hại sản xuất T chức sản xuất ngành xây lắp nói chung t i công ty C phần XDHT Sông Đà nói riêng thƣờng chịu ảnh hƣởng nhiều điều kiện tự nhiên việc thi công trời nên xảy thiệt h i điều tránh khỏi Ngoài ra, trình sản xuất khối lƣợng công việc lớn đòi hỏi kỹ thuật cao hay chủ quan công nhân phận giám sát nên xảy thiệt h i mang tính chủ quan Cụ thể, h ng mục không đ t yêu cầu phải phá làm l i thiệt h i kể làm l ng phí chi phí lao động sống lao động vật hóa Điều làm ảnh hƣởng không nhỏ đến kết ho t động sản xuất Công ty Tuy khoản mục không đƣợc theo dõi phản ánh đầy đủ Nói cách khác, chi phí vật liệu nhân công cho khoản thiệt sản xuất đƣợc tính vào giá thành công trình Cách giải không thỏa đáng vai trò nâng cao trách nhiệm ngƣời lao động 117 .8 Về hệ thống tài khoản kế toán 3.1.2 Chi phí sử dụng MTC khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn giá h sản ph m xây lắp Chi phí máy thi công g m chi phí nguyên vật liệu ch y cho máy, chi phí nhân thàn công lái máy, chi phí khấu hao máy thi công… iện Công ty tất chi phí đƣợc h ch toán chung vào TK 623 mà không chia thành tiểu khoản nhỏ nhƣ CPSXC làm khó kh n nhiều thời gian cho việc theo dõi chi tiết chi phí 3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà 3.2.1 Đối với hạn chế máy kế toán Để khắc phục tình tr ng trên, việc phân công nhiệm vụ cần đƣợc luân chuyển n m lần, đảm bảo khách quan t o điều kiện thuận lợi cho nhân viên kế toán thông th o nhiều nghiệp vụ, đ ng thời tránh sai sót hệ thống cán đảm nhiệm công việc lâu t ng khả n ng sáng t o, cải tiến công việc cho khoa học, hợp lý ngƣời đƣợc giao công việc khác có điều kiện phát huy khả n ng sáng t o vào công việc Ngoài ra, công tác kiểm tra kế toán, b i dƣỡng trình độ nghiệp vụ cán kế toán cần đƣợc ch trọng Để t ng cƣờng công tác tự kiểm tra thân kế toán, Kế toán trƣởng cần có kế ho ch kiểm tra tháng lần số liệu s sách kế toán với báo cáo nhanh phần hành, kịp thời phát sai sót, chênh lệch để có biện pháp xử lý phù hợp Ngoài ra, theo kế ho ch mở rộng mô hình ho t động Công ty, Công ty tiến hành c phần hoá Xí nghiệp H tầng xây lắp số 2, nhà máy que hàn Sông Đà - Thƣợng Hải, thành lập Ban quản lý dự án Yên Phong II t i Bắc Ninh Quy mô mở rộng đ ng nghĩa với khối lƣợng công việc công tác kế toán lớn Với ho t động độc lập tƣơng đối công ty con, Công ty cần thành lập Bộ phận Kiểm toán nội độc lập để kiểm tra, giám sát ho t động t chức h ch toán kế toán t i đơn vị trực thuộc, đảm bảo thông tin từ báo cáo kế toán đơn vị trực thuộc trung thực, hợp lý 3.2.2 Đối với tình hình luân chuyển chứng từ Công ty Để giải vấn đề chậm thời gian việc luân chuyển chứng từ từ T đội lên phòng Tài – Kế toán công ty, kế toán áp dụng biện pháp sau: Thứ nhất, nên quy định ngày chuyển chứng từ với T đội, lần tháng thay cho lần tháng vào ngày cuối tháng nhƣ Với công trình gần, thời gian nộp chứng từ ngắn hàng tuần Còn với công trình xa, h n chế không gian, kéo dài thời gian nộp chứng từ, nhƣng tối đa tuần lần để đảm bảo tính kịp thời, xác thông tin Thứ hai, kế toán công ty t chức hƣớng dẫn chi tiết nhân viên kế toán đội lập bảng t ng hợp CPSX phát sinh dựa bảng t ng hợp chi phí phận t i CT, MCT tháng gửi kèm chứng từ gốc (hóa đơn, chứng từ vận chuyển) Khi gửi chứng từ gốc phòng kế toán công ty, kế toán đội gửi kèm bảng t ng hợp chi phí sản xuất Kế toán công ty cần kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp chứng từ, kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ gốc với bảng t ng hợp chi phí sản xuất kèm theo xem xét việc phản ánh chi phí sản xuất phát sinh theo khoản mục có đ ng không, thực sửa đ i có sai sót Sau kế toán c n vào dòng “t ng cộng” làm c n tính toán chi phí sản xuất phát sinh k để tiến hành nhập liệu vào máy m hóa theo yếu tố chi phí Thứ ba, nên đƣa hình thức ph t việc trì trệ, ỷ l i công tác luận chuyển chứng từ ình thức gi p nâng cao ý thức trách nhiệm nhân viên 3.2.3 Hoàn thiện công tác quản lý chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn giá thành sản ph m xây lắp nên việc quản lý chặt chẽ chi phí NVLTT điều tất yếu Giảm chi phí nguyên vật liệu cắt xén hay mua vật tƣ chất lƣợng với giá rẻ mà giảm chi phí không cần phát sinh nhƣ vận chuyển, thiệt h i thất thoát, l ng phí mà l i đảm bảo việc sản xuất xây lắp không gián đo n Hiện nay, công tác thu mua giá vật tƣ thƣờng xuyên biến động ảnh hƣởng từ nhân tố tiêu cực bên nên đòi hỏi Công ty phải thƣờng xuyên khảo sát, lập dự toán chi tiết cho công trình, MCT Công ty nên đàm phán ký kết hợp đ ng với nhà phân phối uy tín với khung giá thành n định Điều gi p Công ty có vật liệu đ t tiêu chu n, chất lƣợng cao mà làm giảm chi phí nguyên vật liệu chịu tác động m nh l m phát Kế toán công ty cần yêu cầu nhân viên thống kê đội lập bảng kê vật liệu thừa chƣa sử dụng hết công trình để có c n phản ánh xác chi phí NVLTT thực tế phát sinh Để lập bảng kê này, nhân viên thống kê đội cán kỹ thuật tiến hành kiểm kê xác định khối lƣợng vật liệu l i t i công trình HMCT t i thời điểm hoàn thành ảng kê nguyên vật liệu l i cuối k lập theo mẫu: 119 Cô STT Tên vật liệu Đơn vị tính Khối lƣợng Đơn giá Thành tiền Ghi Tổng cộng Biểu 3.1 Bảng kê nguyên vật liệu lại cuối kỳ ng Ty C Phần Xây Dựng H Tầng Sông Đà Công trình: Trụ sở công an quận Long iên BẢNG KÊ NGUYÊN VẬT LIỆU CÕN LẠI CUỐI KỲ Ngày…tháng…năm… Dòng t ng cộng cột thành tiền cho biết t ng giá trị NVL l i cuối k c n để tính toán xác định chi phí NVLTT thực tế phát sinh để tiến hành nhập liệu Để thực việc lập bảng kê vật liệu l i cuối k bảng t ng hợp chi phí sản xuất đòi hỏi nhân viên kế toán đội phải có trình độ định kế toán Do ban tài kế toán cần t chức hƣớng dẫn đào t o lập chứng từ nói cho nhân viên thống kê đội Công ty cần phải t chức kiểm kê lƣợng vật liệu l i chƣa sử dụng t i công trƣờng xây dựng công trình đ hoàn thành ởi NVL dù đƣợc mua dựa tính toán theo dự toán kế ho ch thi công song việc thừa vật liệu thi công điều khó tránh khỏi cho dù không nhiều Hầu hết, đội thi công tiến hành bán số vật liệu thừa không sử dụng hết kế toán tính toán xác định giá vốn vật liệu thừa đem bán ghi nhận doanh thu Song vật liệu thừa thƣờng kế toán ghi giảm chi phí tƣơng ứng với số tiền thu đƣợc theo định khoản: Nợ TK 111, 112, 131… Có TK 621 Ví dụ: Giả sử sau công trình “Trụ sở công an quận Long iên” hoàn thành, số nguyên vật liệu thừa đƣợc xác định qua bảng kê đƣợc bán nhƣ sau: Biểu 3.2 Bảng kê nguyên vật liệu thừa CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Công trình: Trụ sở công an quận Long Biên BẢNG KÊ NGUYÊN VẬT LIỆU CÕN LẠI CUỐI KỲ STT Tên vật liệu ĐVT Xi m ng PCB 30 Tấn 0,5 1.000.000 500.000 Cát vàng 3 170.000 510.000 Tổng cộng M Số lƣợng Đơn giá Thành tiền Ghi 1.010.000 Nhƣ vậy, c n vào bảng kê số nguyên vật liệu l i cuối k , kế toán xác định l i chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thực tế sử dụng cho thi công công trình Trụ sở công an quận Long iên n m 2015 nhƣ sau: 7.157.786.276 – 1.010.000 = 7.156.776.276 Giá thành công trình thực tế giảm còn: 14.803.028.170 – 1.010.000 = 14.802.018.170 3.2.4 Hoàn thiện công tác quản lý chi phí máy thi công Để khắc phục h n chế nêu công ty sử dụng máy thi công công ty, em xin kiến nghị công ty nên sử dụng linh ho t vừa thuê sử dụng máy thi công vừa sử dụng máy thi công công ty Đối với công trình gần trụ sở công ty, công ty nên điều động máy thi công công ty nhằm tiết kiệm chi phí thuê máy thi công Còn công trình xa, việc vận chuyển máy móc thi công khó kh n, công ty thuê máy thi công gi p công việc đƣợc diễn nhanh chóng, tiết kiệm đƣợc chi phí vận chuyển máy đến công trình 3.2.5 Hoàn thiện kế toán khoản thiệt hại sản xuất Để đảm bảo tiêu giá thành đƣợc xác Công ty nên theo dõi khoản mục “thiệt h i sản xuất” Trong trƣờng hợp sai ph m kỹ thuật nhỏ, không cần thiết phải phá để làm l i mà cần sửa chữa, điều chỉnh chi phí thực tế phát sinh dùng để sửa chữa đƣợc tập hợp vào chi phí phát sinh tài khoản có liên quan nhƣ sản xuất Giá trị thiệt h i phá làm l i đƣợc xử lý nhƣ sau: − Nếu thiên tai gây đƣợc xem nhƣ khoản thiệt h i bất thƣờng: Nợ TK 811 121 Có TK 154 − Nếu bên giao thầu gây bên giao thầu phải b i thƣờng thiệt h i, bên thi công coi nhƣ đ thực xong khối lƣợng công trình bàn giao tiêu thụ: Nợ TK 632 Có TK 154 − Nếu bên thi công gây tính vào giá thành, tính vào khoản thiệt h i bất thƣờng sau trừ phần giá trị bắt ngƣời ph m lỗi phải b i thƣờng thiệt h i phần giá trị phế liệu thu h i đƣợc Có thể xử lý nhƣ sau: Xác định phần thiệt h i cá nhân phải b i thƣờng: Nợ TK 1388, 334 Có TK 154 Xác định phần thiệt h i tính vào chi phí bất thƣờng: Nợ TK 811 Có TK 154 Nếu trƣờng hợp thiệt h i chƣa rõ nguyên nhân, chờ xử lý: Nợ TK 1388 – Tài sản thiếu chờ xử lý Có TK 154 Giá trị phế liệu thu h i, ghi giảm thiệt h i: Nợ TK 111, 152 Có TK 154 3.2.6 iệc lập bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm Để cho việc h ch toán, kiểm tra tiền lƣơng bảo hiểm Công ty đƣợc dễ dàng, chi tiết, công ty nên lập bảng tính phân b tiền lƣơng bảo hiểm Mẫu bảng phân b tiền lƣơng bảo hiểm theo đ ng quy định ộ Tài Em xin lập bảng tính phân b tiền lƣơng tháng 10 n m 2015 công ty để làm ví dụ: Biểu 3.3 Bảng phân bổ số BẢNG PHÂN BỔ LƢƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI – BẢNG PHÂN BỔ SỐ Tháng 10 năm 2014-Đội xây dựng số Công trình: Trụ sở công an quận Long Biên Ghi có TK Số TT Ghi nợ TK TK 622 - CPNCTT TK 334- Phải trả ngƣời lao động TK 338- Phải trả phải nộp khác Tổng cộng Lƣơng Các khoản khác Công có TK 334 KPCĐ (2%) BHXH (18%) BHYT (3%) BHTN (1%) Công có TK 338 10 11 209.602.410 209.602.410 209.602.410 TK 623 - CPSDMTC 16.400.000 16.400.000 16.400.000 TK 627 - CPSXC 24.103.846 2.540.000 26.643.846 TK 334 – Phải trả lao động Cộng 250.106.256 2.540.000 252.646.256 123 450.110 450.110 4.050.990 675.165 225.055 5.401.320 7.309.320 1.800.440 337.582,5 225.055 2.363.077,5 2.604.577,5 5.851.430 1.012.747,5 450.110 7.764.397,5 244.881.858,5 Hoàn thiện công tác kế toán trích lập dự phòng bảo hành công trình 3.2.7 Kế toán nên trích lập dự phòng chi phí bảo hành công trình, MCT việc quan trọng doanh nghiệp xây lắp Đây Khi trích lập số dự phòng phải trả bảo hành công trình xây lắp, kế toán định khoản nhƣ sau: Nợ TK 627: Chi tiết cho CT, HMCT Có TK 352: Dự phòng phải trả Khi phát sinh chi phí bảo hành công trình kế toán ghi: Nợ TK 621, 622, 623, 627: Chi phí phát sinh ho t động bảo hành Nợ TK 133 (nếu có) Có TK 111, 112, 331,… Cuối k , kết chuyển CP vào TK 154 Nợ TK 154: Chi phí phát sinh ho t động bảo hành Có TK 621, 622, 623, 627: Chi phí phát sinh ho t động bảo hành Khi sửa chữa, bảo hành công trình hoàn thành bàn giao cho K ghi: Nợ TK 352 Có TK 154 Hết thời h n BH công trình xây lắp chi phí dự phòng lớn CPBH thực tế phát sinh hoàn nhập dự phòng: Nợ TK 352 Có TK 711 Ví dụ: Đối với công trình “Trụ sở công an quận Long iên”, kế toán cần lập thêm khoản dự phòng cho việc bảo hành mức hợp lý đƣợc thỏa thuận với bên giao thầu.Giả sử công ty giữ l i 5% giá trị công trình, kế toán định khoản nhƣ sau: Nợ TK 627 Có TK 352 881.285.687 881.285.687 (=5% x 17.625.713.740) Khi giá thành công trình t ng lên 17.625.713.740 + 881.285.687 = 18.506.999.427 đ ng 3.2.8 ề hệ thống tài khoản Công ty sử dụng Công ty nên mở thêm tài khoản - TK 623 - Chi phí máy thi công, g m tài khoản cấp II: Than Lon Universit Librar − TK 6231: Chi phí nhân công điều khiển máy, phản ánh khoản tiền lƣơng, tiền công, phụ cấp lƣơng, khoản trích theo lƣơng tính vào chi phí công nhân điều khiển máy thi công − TK 6232: Chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ dùng cho máy thi công − TK 6234: Chi phí khấu hao máy thi công − TK 6237: Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí thuê ca máy thi công, thuê sửa chữa máy thi công − TK 6238: Chi phí khác khoản chi phí trên, trích trƣớc chi phí sửa chữa máy thi công Nhƣ Công ty vừa tuân thủ theo đ ng theo hệ thống tài khoản vừa gi p kế toán theo dõi h ch toán khoản mục đƣợc xác Từ nhà quản lý dễ dàng theo dõi đƣợc khoản mục chi phí chi tiết cấu thành nên giá thành sản ph m xây lắp 125 KẾT LUẬN Để phát huy vai trò cung cấp thông tin kinh tế tài kế toán cách có phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp công tác kế toán nói chung cônghiệu tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản ph m cần không ngừng cải tiến hoàn thiện Việc tập hợp chi phí phải đ ng đủ công tác tính giá thành sản ph m đƣợc xác Tính xác hợp lý việc xác định giá thành sản ph m yếu tố đinh gi p công ty đứng vững khẳng định vị thị trƣờng c nh tranh khốc liệt thành phần kinh tế chế thị trƣờng Công ty C phần XD T Sông Đà đặc biệt ch ý đến công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản ph m Chính điều đ gi p công ty quản lý tốt chi phí sản xuất, t o điều kiện thuận lợi cho việc h giá thành sản ph m nhƣng đảm bảo sản ph m có chất lƣợng tốt, góp phần t o đƣợc chỗ đứng công ty kinh tế thị trƣờng khắc nghiệt Qua thời gian đƣợc thực tập Công ty C phần XD T Sông Đà, em đ thực học hỏi đƣợc nhiều điều, đƣợc tìm hiểu cách vận hành, h ch toán công tác kế toán đây, đặc biệt công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản ph m xây lắp Qua tìm hiểu, em đ tự r t đƣợc ƣu điểm nhƣợc điểm kế toán chi phí giá thành Công ty nhƣ Mặc dù đ có nhiều cố gắng nhƣng với khả n ng có h n, thời gian tiếp x c với thực tế chƣa nhiều nên chắn khóa luận không tránh khỏi thiếu sót Vì em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy cô giáo để em có điều kiện b sung nâng cao kiến thức thân, phục vụ tốt cho công tác thực tế sau Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo ThS Đoàn Thị ng Nhung toàn thể thầy cô khoa Kinh tế – Quản lý trƣờng Đ i học Th ng Long cán nhân viên công ty C phần XD T Sông Đà đ gi p đỡ em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Nội, ngày 10 tháng 03 n m 2016 Sinh viên Nguyễn Thị Dung TÀI LIỆU THAM KHẢO GS TS NGND Ngô Thế Chi, TS Trƣơng Thị Thủy (2013), Giáo trình kế toán tài chính, NX Tài Chính, Nội PGS TS Nguyễn Thị Đông (2007), Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán, NX Tài Chính, Nội GS TS Đặng Thị Loan (2013), Giáo trình Kế toán tài doanh nghiệp, NX Đ i học Kinh tế Quốc dân, Nội TS Phan Đức Dũng (2010), Kế toán chi phí giá thành, NXB Thống kê Thông tƣ số 200/2014/TT-BTC cùa ộ Tài Chính ban hành ngày 24/12/2014 Tài liệu Công ty C phần xây dựng h tầng Sông Đà Một số luận v n anh chị khóa trƣớc Than Lon Universit Librar
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng hạ tầng sông đà , Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng hạ tầng sông đà , Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng hạ tầng sông đà , Giáo viên hƣớng dẫn : Th.S Đoàn Thị Hồng Nhung Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Dung, CHƢƠNG 3. MỘT SỔ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay