Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần cơ khí 120

102 652 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:21

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120 Giáo viên hƣớng dẫn : ThS Đoàn Thị Hồng Nhung Sinh viên thực : Nguyễn Thu Hà Mã sinh viên : A20965 Ngành : Kế Toán HÀ NỘI – 2016 Than Lon Universit Librar LỜI CẢM ƠN Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, em xin gửi lời cám ơn chân thành Quý thầy cô Trường Đại học Thăng Long, Quý thầy cô khoa Kinh tế - Quản lí, chuyên đếnKế toán dạy dỗ, truyền đạt kiến thức quý báu cho em ngành suốt bốn năm học tập rèn luyện trường Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô Thạc sĩ Đoàn Thị Hồng Nhung, người bỏ nhiều công sức, tận tình bảo, hướng dẫn em suốt trình làm khóa luận Đồng thời, em chân thành cảm ơn cô, chú, anh, chị Công ty Cổ phần Cơ khí 120 nói chung phòng kế toán nói riêng tạo điều kiện, giúp đỡ em suốt trình thực tập hoàn thiện khóa luận Do giới hạn thời gian thực tập Công ty khả lý luận thân nhiều thiếu sót, kính mong dẫn đóng góp Quý thầy cô giáo để khóa luận em hoàn thiện Cuối em kính chúc Quý thầy, cô dồi sức khỏe thành công nghiệp cao quý Đồng kính chúc cô, chú, anh, chị Công ty Cổ phần Cơ khí 120 dồi sức khỏe, đạt nhiều thành công tốt đẹp công việc Em xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên Nguyễn Thu Hà 1.5.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 1.5.3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 1.5.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 10 1.5.3.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 11 1.5.3.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 13 Than theo phương pháp kiểm kê định kì 14 Lon Universit Librar MỤC LỤC ƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CH ÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ 1.1 Khái niệm phân loại chi phí sản xuất 1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất 1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 1.1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí 1.1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục 1.1.2.3 Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất vào đối tượng chịu chi phí 1.1.2.4 Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ chi phí với khối lượng sản phẩm, công cụ, lao vụ hoàn thành 1.2 Khái niệm phân loại giá thành sản phẩm 1.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm 1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm 1.2.2.1 Phân loại theo sở số liệu thời điểm tính giá thành .4 1.2.2.2 Phân loại theo phạm vi phát sinh chi phí 1.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 1.4 Vai trò, nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.4.1 Vai trò kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.4.2 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 1.5.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 1.5.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 1.5.4.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 14 1.5.4.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 15 1.5.4.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 15 1.5.4.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 15 1.6 Sản phẩm dở dang phƣơng pháp đánh giá sản phẩm dở dang 17 1.6.1 Khái niệm 17 1.6.2 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 17 1.6.2.1 Xác đinh giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu 17 1.6.2.2 Xác đinh giá trị sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính hoàn thành tương đương 18 1.6.2.3 Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến 18 1.6.2.4 Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo định mức 19 1.7 Kế toán tính giá thành sản phẩm 19 1.7.1 Đối tượng tính giá thành 19 1.7.2 Kỳ tính giá thành 19 1.7.3 Phương pháp tính giá thành 19 1.7.3.1 Phương pháp trực tiếp 20 1.7.3.2 Phương pháp hệ số 20 1.7.3.3 Phương pháp tỷ lệ chi phí (định mức) 21 1.7.3.4 Phương pháp tổng cộng chi phí 21 1.7.3.5 Phương pháp loại trừ chi phí sản xuất phụ 22 1.8 Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 23 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120 25 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Cơ khí 120 25 2.1.1 Giới thiệu Công ty Cổ phần Cơ khí 120 25 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Cơ khí 120 25 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lí Công Ty Cổ Phần Cơ Khí 120 26 2.1.4 Đặc điểm tổ chức máy kế toán Công Ty Cổ Phần Cơ Khí 120 30 2.1.5 Chính sách kế toán áp dụng Công ty Cổ phần Cơ khí 120 31 2.2 Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành Công Ty Cổ Phần Cơ Khí 120 32 2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành sản phẩm 32 2.2.2 Kế toán chi phi nguyên vật liệu trực tiếp 34 2.2.3 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 41 2.2.4 Kế toán chi phí sản xuất chung 51 2.2.4.1 Chi phí nhân viên phân xưởng 51 2.2.4.2 Chi phí nhiên, vật liệu 56 2.2.4.3 Chi phí khấu hao 61 2.2.4.4 Chi phí dịch vụ mua 62 2.2.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 69 2.2.6 Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì 70 2.2.7 Kế toán tính giá thành sản phẩm 70 CHƯƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120 74 3.1 Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Cơ khí 120 74 3.1.1 Ưu điểm 74 3.1.2 Những vấn đề tồn 75 3.2 Giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Cơ khí 120 76 DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Sơ đồ 1.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 10 Sơ đồ 1.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 12 Sơ đồ 1.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất .13 Sơ đồ 1.5 Kế toán nguyên vật liệu trực tiếp 15 Sơ đồ 1.6 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất .16 Sơ đồ 1.7 Trình tự ghi sổ kế toán tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm theo hình thức Nhật ký chung .24 Sơ đồ 2.1 Mô hình tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần Cơ khí 120 27 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ tổ chức máy kế toán Công ty Cổ phần Cơ khí 120 30 Sơ đồ 2.3 Quy trình ghi sổ Công ty Cổ phần Cơ khí 120 32 Sơ đồ 2.4 Quy trình sản xuất chung Buloong .33 ảng 2.1 Phiếu xuất kho vật liệu 35 ảng 2.2 Sổ chi tiết vật liệu Thép ∅16 36 ảng 2.3 Phiếu xuất kho vật liệu phụ 37 ảng 2.4 Sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 621 38 ảng 2.5 Sổ Nhật kí chung 39 ảng 2.6 Sổ TK 621 “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp” 40 ảng 2.7 ảng chấm công công nhân trực tiếp sản xuất Phân xưởng sản xuất Tháng 03/2015 44 ảng 2.8 ảng toán lương công nhân trực tiếp sản xuất Phân xưởng sản xuất Tháng 3/2015 45 ảng 2.9 ảng phân bổ tiền lương bảo hiểm xã hội 46 ảng 2.10 Sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 622 48 ảng 2.11 Sổ Nhật kí chung 49 ảng 2.12 Sổ TK 622 “Chi phí nhân công trực tiếp” 50 ảng 2.13 ảng tính hệ số lương, phụ cấp nhân viên phân xưởng 52 ảng 2.14 ảng chấm công nhân viên phân xưởng sản xuất 54 ảng 2.15 ảng toán tiền lương nhân viên phân xưởng sản xuất .55 ảng 2.16 Hóa đơn mua nhiên liệu kỳ phân xưởng sản xuất 57 ảng 2.17 ảng phân bổ khấu hao TSCĐ tháng 3/2015 61 ảng 2.18 Hóa đơn tiền điện tháng 3/2015 phân xưởng sản xuất 62 Than Lon Universit Librar 2.19 Sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 627 65 ảng 2.20 Sổ Nhật kí chung 67 ảng 2.21 Sổ tài khoản 627 “Chi phí sản xuất chung” 69 ảng ảng 2.22 Sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 627 69 ảng 2.23 Thẻ tính giá thành sản phẩm Buloong M16x80 71 ảng 2.24 Sổ Nhật kí chung 72 ảng 2.25 Sổ TK 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” 73 ảng 3.1 Sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 154 chi tiết theo sản phẩm Buloong M16x80 80 2.2.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất Cuối tháng, để tập hợp tất chi phí tháng có liên quan đến tính giá thành sản phẩm bao gồm: CPNVLTT, CPNCTT, CPSXC, kế toán công ty sử dụng TK 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” Toàn chi phí sản xuất phát sinh kế toán nhập vào Excel, sau tự động phân bổ cho loại sản phẩm hoàn thành Sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 621,622,627, tiếp đến liệu bút toán phân bổ chuyển sang Sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 154, sổ Nhật kí chung sổ Cái TK 154 ảng 2.22 Sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 627 Công ty Cổ phần Cơ khí 120 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội Mẫu số: S36 – DN an hành theo QĐ số 15/ QĐ – BTC ngày 20/03/2006 ộ Tài Chính SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Từ ngày 01/03/2015 đến ngày 31/03/2015 Tài khoản: 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang – Phân xưởng sản xuất (Đơn vị tính: Đồng) Ngày ghi sổ Chứng từ Số hiệu Diễn giải Ngày tháng TK đối ứng Tổng số 621 Số dƣ đầu kỳ … … … 31/03 PKT 31/03 … … … 31/03 PKT 31/03 … … … 31/03 PKT 31/03 … … … 31/03 PNK 09 31/03 … … … Ghi nợ TK 154 Chia 622 627 … … … … Kết chuyển CPNVLTT – Buloong M16x80 621 228.780.046 228.780.046 … … … … Kết chuyển CPNCTT – Buloong M16x80 622 25.186.579 … … … Kết chuyển CPSXC – Buloong M16x80 627 62.400.240 … … … TP – Buloong M16x80 155 (316.366.865) … … Số dƣ cuối kỳ … … … … 25.186.579 … … … 62.400.240 … … … Ngày 31 tháng 03 năm 2015 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người ghi sổ (Ký, họ tên) (Nguồn: Phòng Tài – Kế toán) Than Lon 8 Librar Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì 2.2.6 Tại Công ty Cổ phần Cơ khí 120 sản phẩm dở dang cuối kì Nguyên nhân do: Sản phẩm làm theo dây chuyền sản xuất khép kín, thời gian sản xuất ngắn sản xuất số lượng mà phòng Kỹ thuật yêu cầu Hơn nữa, nguyên vật liệu tạo thành sản phẩm chủ yếu sắt thép, vật liệu xử lí qua hóa chất mà không chế tạo dẫn đến việc bị ăn mòn, đứt gãy kết cấu nội hàm bên trong, dẫn đến việc sản phẩm làm không đạt chất lượng, gây thiệt hại cho công ty Do vậy, Công ty sản phẩm dở dang, chi phí sản xuất phát sinh tính hết cho sản phẩm hoàn thành kì 2.2.7 Kế toán tính giá thành sản phẩm Do công ty sản phẩm dở dang nên giá thành sản phẩm hoàn thành kì tổng chi phí phát sinh kì Giá thành sản phẩm hoàn thành kỳ = CP NVL trực tiếp + CP NC trực tiếp + Chi phí sản xuất chung = Giá thành đơn vị sản phẩm Tổnghoàn số lƣợng Tổng giá thành sản phẩm thànhsản phẩm hoàn thành Trong tháng, công ty hoàn thành nhập kho 16.258 kg thành phẩm Buloong M16x80 Vậy tổng giá thành sản xuất kì 316.366.865 đồng 316.366.865 = 19.459 (đồng/kg) 16.258 = Sau tính giá thành sản phẩm hoàn thành, kế toán lập thẻ tính giá thành, lập phiếu nhập kho, sổ Nhật kí chung sổ TK 154 Giá thành đơn vị sản phẩm Trong tháng, số lượng sản phẩm hỏng công ty 174 kg Vì số lượng sản phẩm hỏng nhỏ nên Công ty tính toàn giá trị sản phẩm hỏng vào giá thành sản phẩm hoàn thành Đồng thời, Công ty bán phế liệu ghi nhận khoản thu vào thu nhập khác ảng 2.23 Thẻ tính giá thành sản phẩm Buloong M16x80 Công ty Cổ phần Cơ khí 120 Mẫu số: S37 – DN an hành theo QĐ số 15/ QĐ – BTC ngày 20/03/2006 ộ Tài Chính 609 Trương định, Hoàng Mai, Hà Nội THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ Tháng 03 năm 2015 Tên sản phẩm, dịch vụ: Buloong M16x80 Số lượng: 16.258 kg (Đơn vị tính: Đồng) Chia theo khoản mục Chỉ tiêu 1.CP SXKD dở dang đầu kỳ Tổng số tiền CPNVL CPNC trực tiếp trực tiếp CPSXC - - - 2.CPSXKD phát sinh kỳ 316.366.865 228.780.046 25.186.579 62.400.240 3.Giá thành SP, DV kỳ 316.366.865 228.780.046 25.186.579 62.400.240 - - - 19.459 14.072 1.549 3.838 CP SXKD dở dang cuối kỳ Đơn giá sản phẩm hoàn thành Ngày 31 tháng 03 năm 2015 Người lập Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Nguồn: Phòng Tài – Kế toán) ảng 2.24 Sổ Nhật kí chung Cổ phần Cơ khí 120 Mẫu số S3a – DN Công ty ơng Định, Hoàng Mai, Hà Nội an hành theo QĐ số 15/ QĐ/ - BTC ngày 20/03/2006 Bộ Tài Chính SỔ NHẬT KÍ CHUNG (Trích) Năm 2015 Ngày ghi sổ Số hiệu Ngày … … … 31/03 Chứng từ PKT Diễn giải … (Đơn vị tính: Đồng) Số phát sinh Ghi Tài khoản … … … 154 228.780.046 Kết chuyển CPNVLTT– 31/03 Buloong M16x80 Nợ Có 621 … 31/03 … PKT … …… … Kết chuyển CPNCTT– 31/03 Buloong M16x80 228.780.046 … … 154 25.186.579 622 … 31/03 … PKT … …… … Kết chuyển CPSXC– 31/03 Buloong M16x80 … 31/03 PNK 05 … 31/03 …… … TP – Buloong M16x80 … … 154 62.400.240 … … …… Cộng phát sinh … … … 155 316.366.865 … … 62.400.240 154 … … 25.186.579 627 … … … 316.366.865 … … 13.652.128.162 13.652.128.162 (Nguồn: Phòng Tài – Kế toán) ảng 2.25 Sổ TK 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” Công ty Cổ phần Cơ khí 120 Mẫu số S3b – DN an hành theo QĐ số 15/ QĐ/ - BTC 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội ngày 20/03/2006 Bộ Tài Chính SỔ CÁI TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Từ ngày 01/03/2015 đến ngày 31/03/2015 Chứng từ Ngày tháng Số Ngày ghi sổ hiệu tháng Diễn giải TK đối ứng Số dƣ đầu kỳ … … 31/03 PKT … … 31/03 PKT … … 31/03 PKT … … 31/03 PKT … 31/03 … … 31/03 … 31/03 … 31/03 … 31/03 … 31/03 (Đơn vị tính: Đồng) Số phát sinh Nợ Có … … … Kết chuyển CPNVL TT – Buloong M16x80 621 228.780.046 … … … Kết chuyển CPNCTT– Buloong M16x80 622 … … Kết chuyển CPSXC– Buloong M16x80 627 … … TP – Buloong M16x80 155 … … … … Cộng phát sinh x 931.999.221 931.999.221 Số dƣ cuối kỳ … … 25.186.579 … … 62.400.240 … … 316.366.865 Ngày 31 tháng 03 năm 2015 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Nguồn: Phòng Tài – Kế toán) CHƢƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120 3.1 Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Cơ khí 120 3.1.1 Ưu điểm Công ty Cổ phần Cơ khí 120 tiền thân doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam, có quy mô sản xuất lớn với ưu sản xuất sản phẩm Kết cấu thép, hạng mục công trình… Cùng với phát triển ngành công nghiệp nước ta, gặp nhiều khó khăn, Công ty phấn đấu không ngừng để ngày trở nên vững mạnh Thứ nhất: Về máy quản lí Sau cổ phần hóa, máy quản lý công ty cấu lại hợp lí, phân chia rõ ràng theo chức phòng ban, trách chồng chéo, cồng kềnh Thứ hai: Về máy kế toán Bộ máy kế toán công ty tương đối hoàn thiện, phản ánh đầy đủ nội dung hạch toán đáp ứng yêu cầu quản lí Đội ngũ nhân viên kế toán người có lực, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao Mỗi nhân viên kế toán chịu trách nhiệm số phần hành, công việc khác tạo điều kiện cho việc chuyên môn hóa, nâng cao suất lao động trí óc nên hoàn thành công việc giao, phát huy hết khả Thứ ba: Về hình thức, hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán Công ty sử dụng phần mềm Excel để hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đồng thời kết xuất sổ sách, báo cáo cần thiết phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh Hình thức giúp kế toán giảm bớt khối lượng ghi chép, thuận lợi cho việc kiểm tra đối chiếu số liệu Hệ thống chứng từ công tác kế toán Công ty tương đối đầy đủ hoàn thiện, sổ sách chứng từ sử dụng theo mẫu biểu quy định Nhà nước Kế toán Công ty lập, ghi chép, phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào khoản mục sổ sách theo quy định Các loại sổ sách, chứng từ lưu giữ tốt, bảo quản riêng tập theo tháng, quý, năm nên dễ kiểm tra, truy xuất cần thiết Việc áp dụng thành tựu khoa học vào công tác kế toán giúp cắt giảm đáng kể khối lượng công việc cho kế toán viên, giúp cho công việc xử lí nhanh gọn có hiệu Công ty có nối mạng máy tính nên thuận lợi cho việc cập nhật thông tin nhất, đặc biệt thông tư, nghị định Thứ tƣ: Về công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Nhìn chung, công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty đáp ứng nhu cầu quản lý mà Công ty đặt ra, đảm bảo thống phương pháp tính toán kì kế toán, giúp cho việc tính giá thành nhanh xác Nguyên vật liệu: Nguyên vật lệu Công ty chủ yếu sắt, thép, nhôm, yếu tố quan trọng hoạt động sản xuất Công ty, chiếm đến gần 80% chi phí sản xuất Nhận thức tầm quan trọng đó, Công ty ký kết hợp đồng lâu dài với nhà cung cấp, điều giúp Công ty chủ động nguồn nguyên liệu trước biến động giá cả, từ giúp ổn định giá thành sản phẩm Lương khoản trích theo lương: Công ty tính lương theo thời gian có ưu điểm tạo cho công nhân có mức thu nhập ổn định, khuyến khích công nhân làm việc chuyên cần Đồng thời, Công ty có đóng bảo hiểm cho người lao động theo quy định, góp phần bảo vệ quyền lợi người lao động đảm bảo lợi ích cho Công ty 3.1.2 Những vấn đề tồn Bên cạnh thành tựu mà Công ty đạt tồn số vấn đề định cần hoàn thiện sau: Thứ nhất: Về máy kế toán Việc tổ chức hình thức kế toán tập trung công ty có ưu điểm đảm bảo hoạt động thống nhất, kịp thời cho việc đạo kinh doanh Tuy nhiên, nhà xưởng công ty Hưng Yên, công ty Hà Nội nên luân chuyển chứng từ lâu, dễ xảy thất lạc, làm tăng khối lượng công việc kế toán vào cuối tháng - quý - năm, dẫn đến chậm hoàn thành Báo cáo tài Công ty không sử dụng hoàn toàn phần mềm Excel để hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh, phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho… kế toán công ty hạch toán thủ công, dễ xảy tình trạng thất lạc, sai sót nhiều thời gian để tìm kiếm điều chỉnh Thứ hai: Về tính lƣơng cho công nhân trực tiếp sản xuất Việc áp dụng hình thức trả lương theo thời gian không phù hợp với doanh nghiệp sản xuất chưa thể công sức bỏ người lao động, chưa đánh giá lực làm việc người Đồng thời, Công ty có chế độ khen thưởng cho cá nhân tích cực, hay hình thức chưa hát cá nhân gây thiệt hại cho Công ty, làm giảm nhiệt tình đối xử ông việc, gắn bópđối với công ty người lao động với c Thứ ba: Về quản lí sản phẩm hỏng Trong trình sản xuất không tránh khỏi có sản phẩm hỏng, đặc biệt Công ty hoạt động lĩnh vực có liên quan đến sắt, thép, sản phẩm hỏng khó tái chế để sử dụng lại Ở Công ty, toàn sản phẩm hỏng đưa bán phế liệu hạch toán: Nợ TK 111, 112 : tiền thu từ bán sản phẩm hỏng Có TK 711 : giá trị sản phẩm hỏng thu hồi Có 3331 : thuế giá trị gia tăng Công ty chưa có quy chế xử lí, bồi thường thiệt hại hay xây dựng định mức cho sản phẩm hỏng, việc xử lí sản phẩm hỏng chưa hợp lí gây lãng phí Điều gây khó khăn cho Công ty việc quản lí, xác định chi phí làm giảm ý thức trách nhiệm công nhân làm việc Thứ tƣ: Về phƣơng pháp tính giá xuất kho Hiện nay, công ty áp dụng phương pháp giá bình quân kỳ dự trữ, phương pháp đơn giản chưa phản ánh kịp thời tình hình biến động nguyên vật liệu, hàng hóa, công việc kế toán bị dồn vào cuối kì phải chờ tính giá trị hàng tồn kho cuối kì, từ lên sổ sách báo cáo tài Thứ năm: Về Sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 154 Trong công ty, sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 621, 622, 627 tập hợp theo phân xưởng phân bổ chi tiết cho đối tượng, đó, Sổ chi phí sản xuất kinh doanh công ty mở chi tiết cho sản phẩm để tiện cho việc lập tính giá thành sản phẩm hoàn thành 3.2 Giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Cơ khí 120 Sau thời gian tìm hiểu công tác kế toán Công ty Cổ phần Cơ khí 120, bên cạnh ưu điểm Công ty số hạn chế cần khắc phục công tác kế toán nói chung công tác kế toán chi phí sản xuất nói riêng Xuất phát từ tồn trên, dựa sở kiến thức học tập rèn luyện trường Công ty thời gian thực tập, em xin đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Thứ nhất: Nâng cao trình độ học vấn kiến thức nhân viên Phần mềm Excel bảng tính hữu hiệu phục vụ cho công việc kế toán, để khai thác hết tiện ích mang lại, Công ty nên tạo điều kiện cho kế toán viên đào tạo chuyên sâu, nâng cao tay nghề chuyên môn, điều giúp cho công tác tổ chức hạch toán kế toán Công ty ngày nhanh chóng hiểu Thứ hai: Thay đổi hình thức trả lƣơng cho công nhân trực tiếp sản xuất Công ty nên xem xét hình thức trả lương theo sản phẩm, để khuyến khích công nhân trực tiếp sản xuất làm việc hăng say, tạo nhiều sản phẩm có chất lượng, đồng thời đánh giá, công nhận cách khách quan, xác công sức người lao động bỏ suốt trình làm việc Hình thức trả lương theo sản phẩm hình thức tính trả lương cho người lao động theo số lượng chất lượng sản phẩm công việc hoàn thành Công thức tính lương theo sản phảm sau: Lƣơng sản phẩm = Số lƣợng sản phẩm làm x Đơn giá lƣơng sản phẩm Do đó, để xác định lương theo sản phẩm phải xác định số lượng sản phẩm làm quy cách đơn giá tiền lương quy định cho đơn vị sản phẩm Để làm điều này, Công ty cần xây dựng định mức đơn giá tiền lương cho sản phẩm cụ thể, dựa vào doanh thu bán sản phẩm Đồng thời, để xác định số lượng sản phẩm mà công nhân làm ra, Công ty phân công cho quản đốc phân xưởng kiểm tra, kiểm kê số lượng thành phẩm nhập kho, lập Phiếu xác nhận sản phẩm công việc hoàn thành Cuối tháng, kế toán Công ty dựa vào chứng từ để tính, phân bổ trả lương cho công nhân Giả sử: Tháng 03/2015, công nhân Nguyễn Ngọc Xuân công nhân trực tiếp sản xuất, hệ số lương 1,98 Phụ cấp ăn ca 680.000 đồng/tháng Phụ cấp công việc là: 400.1 đồng/tháng Trong tháng, xí nghiệp sản xuất 16.258 kg Buloong M16x80, đơn giá cho 1kg sản phẩm 3% doanh thu, tương ứng với 1.198 đồng/kg Anh Xuân sản xuất 1.018 kg sản phẩm Lương sản phẩm = 1.018 x 1198 = 1.219.564; Tổng phụ cấp = 680.000 + 400.000 = 1.080.000 đồng; Lương đóng bảo hiểm = 1,98 x 1.150.000 = 2.277.000 đồng; Các khoản trích theo lương anh Xuân tháng : ác khoản trích theo lƣơng C Tính vào chi phí Trừ vào lƣơng 2.277.000 x 18% = 409.860 2.277.000 x 8% = 182.160 ảo hiểm y tế 2.277.000 x 3% = 68.310 2.277.000 x 1,5% = 34.155 ảo hiểm thất nghiệp 2.277.000 x 1% = 22.770 2.277.000 x 1% = 22.770 hiểm xã hội ảo Kinh phí công đoàn Tổng 2.277.000 x 2% = 45.540 546.480 239.085 Cuối tháng, lương sản xuất uloong M16x80 anh Xuân là: 1.219.564 +1.080.000 – 239.085 = 2.060.479 (đồng) Thứ ba: Hạch toán thiệt hại sản phẩm hỏng gây sản xuất Sản phẩm hỏng sản phẩm không thỏa mãn tiêu chuẩn chất lượng đặc điểm kỹ thuật nhà sản xuất Đối với đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty sản phẩm hỏng sửa chữa Công ty không thực hạch toán sản phẩm hỏng khoản thiệt hại chiếm tỉ lệ không lớn Tuy nhiên, để thành phẩm chịu phần thiệt hại giá thành bị tăng lên, làm cho sản phẩm công ty khó cạnh tranh thị trường Do đó, để hạch toán thiệt hại sản phẩm hỏng gây ra, kế toán cần xây dựng định mức sản phẩm hỏng, từ tính giá trị sản phẩm hỏng Sản phẩm hỏng định mức: số lượng sản phẩm hỏng mà công ty dự kiến xảy trình sản xuất Công ty xem việc tránh chi phí phát sinh liên quan đến sản phẩm hỏng tính vào giá thành sản phẩm, đó, công ty phát sinh sản phẩm hỏng định mức không cần hạch toán Sản phẩm hỏng định mức: số lượng sản phẩm hỏng dự kiến công ty Sản phẩm hỏng bất thường xảy chủ yếu ngưng hoạt động sản xuất đột ngột hay máy móc hỏng Kế toán cần theo dõi riêng giá trị sản phẩm hỏng TK 1381 chi tiết cho sản phẩm hỏng ngoại định mức, coi tài sản thiếu chờ xử lí cần xác định nguyên nhân có biện pháp xử lí thích hợp Sau trừ phần phế liệu thu hồi bồi thường thiệt hại giá trị thực sản phẩm hỏng tính vào chi phí khác, quỹ dự phòng tài Như vậy, sản phẩm hỏng định mức định khoản sau: TK 152, 153, 334, 338 TK 1381 TK 152, 1388, 334, 111 Chi phí sửa chữa sản phẩm hỏng Giá trị thu hồi, bồi thường TK 154, 155, 157 Giá trị sản phẩm hỏng không sửa chữa TK 811, 415 Xử lí số thiệt hại sản phẩm hỏng Với cách theo dõi giảm thiểu thiệt hại không đáng có, đồng thời theo dõi chặt chẽ nguyên nhân gây sản phẩm hỏng từ nâng cao ý thức cho người lao động sản xuất Giả sử: Tháng 03 năm 2015, Công ty sản xuất 16.258 kg thành phẩm, có 174 kg bị hỏng định mức tương đương với 6.566.000 đồng Công ty định xử lí sau: tiền thu bán phế liệu 3.000.000 đồng, phạt lương công nhân 3.000.000, lại công ty chịu Kế toán công ty ghi nhận nghiệp vụ: − Khi phát sinh sản phẩm hỏng Nợ TK 1381 Có TK 154 6.566.000 6.566.000 − Xử lí sản phẩm hỏng Nợ TK 111 3.000.000 Nợ TK 334 3.000.000 Nợ TK 811 566.000 Có TK 1381 6.566.000 Thứ tƣ: Tính giá xuất kho theo phƣơng pháp bình quân sau lần nhập Phương pháp khắc phục nhược điểm phương pháp tính giá bình quân kì dự trữ, vừa đơn giản dễ tính, lại phản ánh kịp thời tình hình biến động giá nguyên vật liệu, hàng hóa Đồng thời, Kế toán công ty cần đặt lệnh Excel tính giá xuất kho lúc nào, tiện cho việc lên sổ sách báo cáo tài chính, công việc mà không bị dồn vào cuối kì Thứ năm: Mở Sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 154 chi tiết theo sản phẩm Để tiện cho việc kiểm tra, tính toán theo dõi giá trị thành phẩm nhập kho, kế toán công ty mở sổ chi tiết TK 154 cho sản phẩm hoàn thành Than Lon Universit Librar 79 Than Lon Universit Librar ảng 3.1 Sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 154 chi tiết theo sản phẩm Buloong M16x80 ty Cổ phần Cơ khí 120 Mẫu số: S36 – DN Công an hành theo QĐ số 15/ QĐ – BTC ngày 20/03/2006 ộ Tài Chính 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Từ ngày 01/03/2015 đến ngày 31/03/2015 Tài khoản: 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang – Buloong M16x80 (Đơn vị tính: Đồng) Ngày ghi sổ Ghi nợ TK 154 Chứng từ TK Diễn giải Số hiệu Ngày tháng đối ứng Số dƣ đầu kỳ 31/03 31/03 PKT PKT 31/03 31/03 Kết chuyển CPNVLTT – Buloong M16x80 Kết chuyển CPNCTT – Buloong M16x80 31/03 PKT 31/03 Kết chuyển CPSXC – Buloong M16x80 31/03 PNK 05 31/03 TP – Buloong M16x80 Chia Tổng số 621 622 627 621 228.780.046 622 25.186.579 627 62.400.240 155 (316.366.865) Số dƣ cuối kỳ 228.780.046 25.186.579 62.400.240 Ngày 31 tháng 03 năm 2015 Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) KẾT LUẬN Cùng với bước tiến xã hội, hệ thống kế toán Việt Nam không ngừng hoàn thiện phát triển để phù hợp với kinh tế thị trường xu hướng mở cửa, hội nhập kinh tế khu vực toàn cầu Kế toán tài nói chung Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng, không ngừng hoàn thiện cho phù hợp với quy định, chế độ, luật lệ, chuẩn mực giới nhằm đem đến thông tin có chất lượng, xác, độ tin cậy cao cho nhà quản lí người có nhu cầu sử dụng thông tin Nhất là, đứng trước cạnh tranh ngày gay gắt hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ngày trở nên quan trọng công tác kế toán doanh nghiệp sản xuất Đợt thực tập cung cấp thêm cho em hiểu biết nhìn bao quát cách thức cấu hoạt động công ty sản xuất, sâu vào tìm hiểu tình hình sản xuất, kinh doanh, cách thức quản lí, tổ chức, chế độ sách công ty Đặc biệt là, em có điều kiện tìm hiểu, nghiên cứu sâu công tác kế toán nói chung công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành nói riêng Dưới góc độ sinh viên thực tập, em mạnh dạn đưa số giải pháp với hy vọng giúp phần để hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Một lần em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo, cô, chú, anh chị Công ty Cổ phần Cơ khí 120 tạo điều kiện giúp đỡ em suốt thời gian thực tập Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến cô ThS Đoàn Thị Hồng Nhung thầy cô giáo khoa có hướng dẫn, đóng góp ý kiến quý báu để em hoàn thành khóa luận Cuối em xin kính chúc thầy cô giáo toàn thể ban lãnh đạo, công nhân viên công ty mạnh khoẻ thành đạt Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2015 Sinh viên thực Nguyễn Thu Hà TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS Đặng Thị Loan (2013), “Kế toán tài doanh nghiệp”, NX Đại học Kinh tế Quốc dân PGS.TS Nguyễn Thị Đông (2006), “Giáo trình hạch toán kế toán doanh nghiệp”, Nhà xuất ĐH kinh tế quốc dân Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Báo cáo tài chính, chứng từ sổ sách kế toán Công ty Cổ phần Cơ khí 120 Khóa luận tốt nghiệp thư viện trường Đại học Thăng Long
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần cơ khí 120 , Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần cơ khí 120 , Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần cơ khí 120 , Giáo viên hƣớng dẫn : ThS. Đoàn Thị Hồng Nhung Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thu Hà, ƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT ÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1, CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120 74, Chƣơng 1: Cơ sở lí luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất., . Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất, .2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp, Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp Có, Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Có, .1. Phương pháp trực tiếp, Xí nghiệp sửa chữa xe máy công trình, Thứ năm: Mở Sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 154 chi tiết theo sản phẩm

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay