Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhà ở cẩm phả

128 651 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:21

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CẨM PHẢ SINH VIÊN THỰC HIỆN : PHẠM MAI THƢ MÃ SINH VIÊN : A21203 CHUYÊN NGÀNH : KẾ TOÁN HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CẨM PHẢ GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN : PGS-TS NGUYỄN THỊ ĐÔNG SINH VIÊN THỰC HIỆN : PHẠM MAI THƢ MÃ SINH VIÊN : A21203 CHUYÊN NGÀNH : KẾ TOÁN HÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Cô PGS.TS Nguyễn Thị Đông tận tình hƣớng dẫn em suốt trình viết khóa luận tốt nghiệp, giúp em có hiểu biết sâu sắc công việc hạch toán kế toán thực tế Em chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô Bộ môn Kế toán trƣờng Đại học Thăng Long tận tình truyền đạt kiến thức cho em thời gian học tập trƣờng để em có tảng vững phục vụ cho trình nghiên cứu khóa luận hành trang cho công việc thực tế sau Cùng với đó, em xin cảm ơn phòng Kế toán công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển nhà Cẩm Phả tạo điều kiện thuận lợi cho em đƣợc thực tập công ty, cô chú, anh công tác công ty bảo, giúp đỡ em trình thực tập Mặc dù có nhiều cố gắng để hoàn thành khóa luận nhƣng kiến thức nhƣ kinh nghiệm thực tế nhiều hạn chế nên khóa luận em không tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy, cô giáo để khóa luận em đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Phạm Mai Thƣ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực hiện, có hỗ trợ từ giáo viên hƣớng dẫn không chép từ công trình nghiên cứu ngƣời khác Các liệu thông tin sử dụng Khóa luận có nguồn gốc đƣợc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên Phạm Mai Thƣ MỤC LỤC CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1 Đặc điểm kinh doanh xây lắp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 1.1.1 Đặc điểm kinh doanh xây lắp 1.1.2 Khái niệm chi phí sản xuất phân loại chi phí sản xuất .2 1.1.2.1 Khái niệm chi phí sản xuất 1.1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất 1.1.3 Khái niệm giá thành sản phẩm phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 1.1.3.1 Khái niệm giá thành sản phẩm 1.1.3.2 Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 1.1.4 Yêu cầu quản lý nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm xây lắp 1.1.4.1 Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp .7 1.1.4.2 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất xác định giá thành sản phẩm 1.2 Kế toán chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp (TT200/2014/TT- BTC) 1.3 1.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .9 1.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp .12 1.2.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 14 1.2.4 Kế toán chi phí sản xuất chung 19 Tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp (TT 200/2014/TT-BTC) 21 1.3.1 Tổng hợp chi phí sản xuất (phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên) .21 1.3.2 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 23 1.3.3 Tính giá thành sản phẩm xây lắp 25 1.3.3.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm kỳ tính giá thành sản phẩm 25 1.3.3.2 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 26 1.4 Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm hệ thống sổ kế toán doanh nghiệp xây lắp 29 1.4.1 .Hình thức kế toán nhật ký chung 29 1.4.2 Sổ kế toán chi tiết chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 30 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CẨM PHẢ 32 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển nhà Cẩm Phả32 2.1.1 Giới thiệu Công ty CP Xây dựng Phát triển nhà Cẩm Phả .32 2.1.1.1 Giới thiệu chung 32 2.1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 32 2.1.2 Đặc điểm kinh doanh xây lắp 33 2.1.2.1 Khái quát ngành nghề kinh doanh 33 2.1.2.2 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất 34 2.1.2.3 Thực trạng sở vật chất kỹ thuật 36 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý 37 2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 40 2.2 2.1.4.1 Tổ chức máy kế toán 40 2.1.4.2 Các sách, chế độ kế toán áp dụng Công ty 41 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển nhà Cẩm Phả 42 2.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 43 2.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 55 2.2.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 65 2.2.4 Kế toán chi phí sản xuất chung .71 2.3 Tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tính giá thành công trình xây lắp Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển nhà Cẩm Phả 83 2.3.1 Tổng hợp chi phí sản xuất .83 2.3.2 Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ 83 2.3.3 Tính giá thành sản phẩm 84 CHƢƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CẨM PHẢ 88 3.1 Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Xây dựng Phát triển nhà Cẩm Phả 88 3.1.1 Ƣu điểm 88 3.1.2 Nhƣợc điểm nguyên nhân chủ yếu 90 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá 3.2 thàn h sản phẩm Công ty Xây dựng Phát triển nhà Cẩm Phả .91 Giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm xây lắp áp 3.3 dụng cho Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển nhà Cẩm Phả 98 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP DANH MỤC BẢNG, BIỂU, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ Biểu số 2.1 Hóa đơn GTGT mua nguyên vật liệu trực tiếp 45 Biểu số 2.2 Phiếu giao hàng (Xác nhận nợ) 46 Biểu số 2.3 Phiếu nhập kho 47 Biểu số 2.4 Phiếu yêu cầu vật tƣ 48 Biểu số 2.5 Phiếu Xuất Kho 49 Biểu số 2.6 Hóa đơn tiền NVL đƣa thẳng vào Công trình 50 Biểu số 2.7 Phiếu nhập xuất thẳng NVL 51 Biểu số 2.8 Sổ chi tiết vật liệu, sản phẩm, hàng hóa 52 Biểu số 2.9 Sổ chi tiết tài khoản 621 53 Biểu số 2.10 Sổ tài khoản 621 (Trích) 54 Biểu số 2.11 Giấy ủy quyền lao động 57 Biểu số 2.12 Biên giao khoán khối lƣợng xây lắp 58 Biểu số 2.13 Biên nghiệm thu khối lƣợng công việc hoàn thành 59 Biểu số 2.14 Bảng chấm công (Trích) 60 Biểu số 2.15 Bảng toán lƣơng (Trích) 62 Biểu số 2.16 Sổ chi tiết tài khoản 622 (Trích) 63 Biểu số 2.17 Sổ tài khoản 622 64 Biểu số 2.18 Giấy đề nghị điều động máy thi công .66 Biểu số 2.19 Biên bàn giao Máy thi công 67 Biểu số 2.20 Bảng tổng hợp chi phí sử dụng máy thi công 68 Biểu số 2.21 Sổ chi tiết tài khoản 623 69 Biểu số 2.22 Sổ tài khoản 623 70 Biểu số 2.23 Bảng tính khoản trích BHXH, BHYT, BHTN KPCĐ 73 Biểu số 2.24 Bảng toán tiền lƣơng .74 Biểu số 2.25 Bảng phân bổ tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng .75 Biểu số 2.26 Phiếu xuất kho 76 Biểu số 2.27 Hóa đơn dịch vụ viễn thông 77 Biểu số 2.28 Phiếu chi 78 Biểu số 2.29 Bảng tính phân bổ khấu hao tài sản cố định 79 Biểu số 2.30 Bảng tổng hợp chi phí sản xuất chung 80 Biểu số 2.31 Sổ chi tiết TK 627 81 Biểu số 2.32 Sổ TK 627 82 Biểu số 2.33 Bảng tổng hợp chi phí sản xuất (Trích) 83 Biểu số 2.34 Thẻ tính giá thành sản phẩm xây lắp .85 Biểu số 2.35 Sổ nhật ký chung 86 Biểu số 3.1 Biên giao nhận chứng từ .93 Biểu số 3.2 Mẫu Sổ Nhật ký chung .95 Biểu số 3.3 Mẫu sổ 96 Sơ đồ 1.1 Kế toán nguyên vật liệu trực tiếp 12 Sơ đồ 1.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp .14 Sơ đồ 1.3 Trình tự kế toán chi phí sử dụng MTC (trƣờng hợp doanh nghiệp có tổ chức máy thi công riêng có tổ chức hạch toán riêng) 17 Sơ đồ 1.4 Trình tự kế toán chi phí sử dụng MTC (trƣờng hợp doanh nghiệp có đội máy thi công riêng có tổ chức kế toán riêng nhƣng phận doanh nghiệp không tính kết riêng) 17 Sơ đồ 1.5 Kế toán chi phí sử dụng MTC (Trƣờng hợp doanh nghiệp có đội máy thi công riêng, có tổ chức kế toán riêng phận doanh nghiệp tính kết riêng) 17 Sơ đồ 1.6 Kế toán chi phí sử dụng MTC (Trƣờng hợp doanh nghiệp không tổ chức đội máy thi công riêng có tổ chức đội máy thi công riêng nhƣng không tổ chức hạch toán riêng) 18 Sơ đồ 1.7 Trình tự kế toán chi phí sử dụng MTC thuê 19 Sơ đồ 1.8 Kế toán chi phí sản xuất chung 21 Sơ đồ 1.9 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ 23 Sơ đồ 1.10 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung 30 Sơ đồ 1.11 Sổ kế toán chi tiết chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp theo hình thức Nhật Ký Chung 31 Sơ đồ 2.1 Quy trình thi công xây lắp 34 Sơ đồ 2.2 Cơ cấu tổ chức công ty CP Xây dựng Phát triển nhà Cẩm Phả 37 Sơ đồ 2.3 Tổ chức máy kế toán Công ty CP Xây dựng Phát triển nhà Cẩm Phả 40 Sơ đồ 2.4 Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán nhật ký chung Công ty 42 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp CCDC Công cụ dụng cụ CT Công trình CP Cổ phần CPSX Chi phí sản xuất DDĐK Dở dang đầu kì DDCK Dở dang cuối kì GTGT Giá trị gia tăng HMCT Hạng mục công trình KLXL Khối lƣợng xây lắp KPCĐ Kinh phí công đoàn NCTT Nhân công trực tiếp NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp MTC Máy thi công SXKD Sản xuất kinh doanh THPT Trung học phổ thông TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định XD&PT Xây dựng Phát triển - Hệ thống chứng từ: hệ thống chứng từ ban đầu Công ty đƣợc tổ chức tƣơng đối tốt, đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, hợp lệ Bộ Tài Chính Công ty trọngtới việc lập hệ thống sổ chi tiết nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho ngƣời sử dụng, tạo điều kiện cho việc tổng hợp kế toán cuối kỳ lập báo cáo tính giá thành - Hệ thống tài khoản: Công ty mở chi tiết cho công trình, hạng mục công trình đáp ứng kịp thời yêu cầu cung cấp thông tin kinh tế đồng thời đảm bảo công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm - Sổ kế toán: Công ty áp dụng hình thức sổ “Nhật ký chung” Đây hình thức sổ phù hợp với quy mô, loại hình, đặc điểm sản xuất lĩnh vực xây lắp nhƣ Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển nhà Cẩm Phả Thứ tư, tổ chức kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp - Về đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành: Công ty xác định rõ đối tƣợng tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp công trình, hạng mục công trình giúp kế toán tập hợp chi phí sản xuất cách rõ ràng, thuận tiện việc theo dõi, phân tích đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ tạo tảng cho việc tính giá thành sản phẩm xây lắp sau dễ dàng, xác - Về phƣơng pháp tập hợp chi phí sản xuất phƣơng pháp tính giá thành: Công ty hạch toán chi phí sản xuất theo bốn khoản mục: chi phí NVLTT, chi phí NCTT, chi phí sử dụng MTC, chi phí sản xuất chung tính giá thành sản phẩm xây lắp theo phƣơng pháp trực tiếp (giản đơn) phù hợp với đặc điểm ngành, phù hợp với yêu cầu quản lý thực tế Công ty Mỗi khoản mục đƣợc theo dõi chi tiết cho công trình, hạng mục công trình nên dễ dàng đối chiếu, kiểm tra với số tổng hợp dự toán ban đầu Việc tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cung cấp cho lãnh đạo công ty nắm đƣợc toàn chi phí sản xuất kỳ, biết đƣợc kết cấu, tỷ trọng yếu tố chi phí để từ có biện pháp hạn chế chi phí không cần thiết, điều chỉnh chi phí phù hợp phục vụ cho sản xuất đạt hiệu cao Thứ năm, kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Vật tƣ, nguyên vật liệu mua xong thƣờng không qua trình lƣu kho mà đƣợc chuyển thẳng đến nhập kho chân công trình để giảm thiểu biến động thay đổi giá thị trƣờng Đây phƣơng pháp đƣợc sử dụng phổ biến doanh nghiệp xây lắp, giúp cho công tác hạch toán trở nên đơn giản hơn, giá thành công trình, hạng mục công trình trở nên xác Thứ sáu, kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp: Đối với công nhân trực tiếp sản xuất, Công ty áp dụng hình thức trả lƣơng khoán theo khối lƣợng công việc hoàn thành, ngƣời làm nhiều lƣơng cao tính tỷ lệ với 89 sản phẩm làm Đối với lao động gián tiếp sản xuất, công ty trả lƣơng theo thời gian nên đảm bảo máy gián tiếp đƣợc vận hành cách liên tục Hình thức trả lƣơng hoàn toàn phù hợp với chế Thứ bảy, kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công: Tại công trình địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Công ty sử dụng chủ yếu máy thi công Công ty để tiết kiệm chi phí thời buổi kinh tế lạm phát Thứ tám, tập hợp chi phí sản xuất chung: Chi phí sản xuất chung công ty đƣợc chia thành nhiều khoản mục rõ ràng chi tiết, thuận lợi cho việc tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 3.1.2 Nhược điểm nguyên nhân chủ yếu Bên cạnh ƣu điểm trên, Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển nhà Cẩm Phả tồn số hạn chế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp nhƣ sau: Thứ nhất, hạn chế máy kế toán: Tuy máy kế toán Công ty tƣơng đối đầy đủ, gọn nhẹ gồm 22 nhân viên nhƣng công việc hạch toán chƣa thật hợp lý nhƣ kế toán trƣởng phải kiêm kế toán tổng hợp, công việc lại đƣợc trải cho nhiều nhân viên kế toán Thứ hai, hạn chế chế độ kế toán áp dụng doanh nghiệp: Thông tƣ 200/2014/TT-BTC đƣợc Bộ Tài Chính ban hành ngày 22/12/2014, quy định chế độ kế toán cho doanh nghiệp thay cho chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng (QĐ 15/2006/QĐ-BTC) Tuy nhiên Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển nhà Cẩm Phả áp dụng Quyết định 15/2006/QĐ-BTC mà chƣa cập nhập áp dụng Thông tƣ 200/2014/TT-BTC kịp thời theo quy định Bộ tài Thứ ba, hạn chế công tác hạch toán: Công ty áp dụng công nghệ thông tin vào công tác hạch toán kế toán nhƣng chƣa áp dụng phần mềm kế toán Do khối lƣợng công việc mà kế toán viên phải xử lý lớn, gây khó khăn cho công tác hạch toán kế toán Thứ tư, hạn chế việc luân chuyển chứng từ: Công ty vận dụng hình thức công tác kế toán tập trung nhƣng trang thiết bị hệ thống kỹ thuật tính toán (hệ thống máy vi tính nối mạng cục bộ) chƣa đầy đủ, đặc điểm địa bàn sản xuất rộng nên việc kiểm tra giám sát thu thập số liệu kế toán hạn chế, việc luận chuyển chứng từ chậm, trƣờng hợp số liệu báo cáo phận không thống nên việc cung cấp thông tin cho ban lãnh 90 đạo không kịp thời, xác gây ảnh hƣởng đến công tác đạo sản xuất công tác báo cáo toán tài Công ty Bên cạnh đó, việc bảo quản lƣu trữ chứng từ gốc chƣa có tính khoa học, lộn xộn, không phân loại chứng từ cách hợp lý gây khó khăn khâu tìm kiếm kiểm tra Thứ năm, kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Công ty hạch toán giá trị NVL xuất kho theo phƣơng pháp thực tế đích danh đòi hỏi kế toán phải theo dõi xác giá thực tế nhập kho NVL Tuy nhiên, giá trị NVL nhiều nên NVL xuất kho có giá trị chƣa thật xác, ảnh hƣởng đến việc hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Thứ sáu, kế toán chi phí nhân công trực tiếp: Trong việc hạch toán chi phí nhân công trực tiếp sản xuất, công ty không áp dụng phƣơng pháp trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép công nhân mà có phát sinh tính vào lƣơng công nhân sản xuất kỳ Mặt khác, công nhân công ty thƣờng xuyên nghỉ phép không Việc hạch toán đảm bảo tập hợp đầy đủ chi phí sản xuất kỳ nhƣng khoản tiền lƣơng nghỉ phép kỳ hạch toán không đồng nên không thực trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép làm cho giá thành sản phẩm kỳ không đƣợc phản ánh xác Thứ bảy, việc trích khấu hao TSCĐ Hiện Công ty áp dụng việc trích khấu hao TSCĐ theo đƣờng thẳng Phƣơng pháp chƣa phản ánh thực tế giá trị TSCĐ kết chuyển vào sản phẩm xuất tháng năm có tháng sản lƣợng sản xuất nhiều, có tháng sản lƣợng sản xuất Có TSCĐ không tham gia vào tất kỳ hạch toán nhƣng kế toán trích khấu hao đặn kỳ làm cho giá thành tăng lên so với thực tế Điều không phản ánh đƣợc xác giá thành sản phẩm sản xuất kỳ Thứ tám, việc kế toán trích lập dự phòng bảo hành công trình xây lắp Ngành xây dựng ngành có sản phẩm đặc thù mang tính đơn chiếc, có khối lƣợng lớn, giá trị sửa dụng lâu dài, nhận biết chất lƣợng sau bàn giao đƣa vào sử dụng nên thời gian bảo hành thƣờng kéo dài Do đó, việc trích lập dự phòng chi phí bảo hành công trình cần đƣợc tính toán cách chặt chẽ Tuy nhiên Công ty không thực trích trƣớc khoản chi phí 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Xây dựng Phát triển nhà Cẩm Phả − Bố trí nhân lực phòng kế toán hợp lý 91 Hiện Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển nhà Cẩm Phả, kế toán trƣởng kiêm kế toán tổng hợp Công ty tuyển thêm ngƣời để đảm nhận công việc kế toán tổng hợp Để tiết kiệm chi phí, Công ty đề cử nhân viên có đầy đủ lực phận tiền lƣơng làm kế toán tổng hợp theo thực tế kế toán tiền lƣơng văn phòng có trợ giúp kế toán đội nên công việc không nhiều nhƣ phận khác Có thêm kế toán tổng hợp giúp kế toán trƣởng có nhiều thời gian để tổ chức thực công tác kế toán tài đƣợc hiệu quả, phù hợp với tình hình tài công ty − Áp dụng phần mềm kế toán vào công tác hạch toán kế toán Ngày có nhiều phần mềm kế toán hữu hiệu nhƣ Misa, Fast Accounting, CNS Accounting Online Công ty nên áp dụng phần mềm kế toán nối mạng toàn phần hành kế toán Phần mềm giúp giảm nhẹ công tác ghi chép, giải phóng lao động kế toán, tăng suất lao động nhân viên kế toán Mỗi nhân viên lúc theo dõi đƣợc đến tài khoản đối ứng, cụ thể nhƣ: + Bên nợ TK 152 – theo dõi nguyên vật liệu nhập kho đối ứng bên có TK 331– Phải trả ngƣời bán + Bên có TK 152 – theo dõi nguyên vật liệu xuất kho, đối ứng với Tk 621, 627 chi tiết cho đối tƣợng sử dụng Việc kiểm tra kế toán đƣợc tiến hành máy vi tính, không cần kiểm tra phần mà đảm bảo đƣợc độ xác cao kịp tiến độ công việc Để khai thác hết tính năng, công dụng phần mềm kế toán, Công ty cần trang bị đầy đủ sở vật chất, máy móc thiết bị Đào tạo đội ngũ nhân viên để sử dụng phần mềm kế toán có hiệu − Luân chuyển chứng từ hợp lý Việc luân chuyển chứng từ có ý nghĩa quan trọng cung cấp thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vì Công ty cần có quy định cụ thể cho phận có liên quan hàng tháng phải thu thập gửi chứng từ đúng, xác, kịp thời theo thời gian quy định Nếu phận vi phạm phải tự chịu trách nhiệm, trừ vào tiền lƣơng tháng Nếu có việc đột xuất bàn giao đƣợc chứng từ phải báo cho ngƣời có chức giải để việc luân chuyển chứng từ đảm bảo theo quy định Kế toán nên lập biên giao nhận chứng từ theo mẫu sau: 92 Biểu số 3.1 Biên giao nhận chứng từ Công ty CP XD&PT nhà Cẩm phả BIÊN BẢN GIAO NHẬN CHỨNG TỪ Công trình: Ngày tháng năm Bên giao: Ông/bà Chức vụ: Địa chỉ: STT Ngày CT Bên giao (Ký tên) Số CT Bên nhận: Ông/bà Chức vụ: Địa chỉ: Diễn giải Giá trị Ghi Bên nhận (Ký tên) Công ty cần xây dựng kho chứng từ riêng, đảm bảo chứng từ đƣợc phân loại, cất giữ hợp lý, ngăn nắp, khoa học, thuận lợi cho việc tìm kiếm, ghi chép kế toán Kho chứng từ cần phải có biện pháp bảo quản thích hợp tránh mối mọt, mục nát, ẩm ƣớt, gây hƣ hỏng ảnh hƣớng tới công việc hạch toán lập báo cáo Công ty cần giao nhiệm vụ, trách nhiệm cho nhân viên cụ thể việc bảo quản, lƣu trữ chứng từ, đảm bảo giữ đúng, đủ loại chứng từ phục vụ cho hoạt động tra, kiểm tra ban Giám đốc Công ty quan Thuế − Áp dụng thông tư 200/2014/TT-BTC chế độ kế toán doanh nghiệp Kế toán công ty cập nhập điểm khác thông tƣ 200 so với chế độ kế toán cũ mà công ty áp đụng để thay đổi theo quy định Bộ tài Theo có thay đổi nội dung, kết cấu phƣơng pháp ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung mà công ty dùng Cụ thể nhƣ: + Bỏ tất hình thức sổ kế toán, doanh nghiệp tự định hình thức sổ phù hợp với doanh nghiệp + Doanh nghiệp đƣợc chủ động xây dựng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán nhƣng phải đáp ứng đƣợc yêu cầu Luật kế toán đảm bảo rõ ràng, minh bạch + Các tài khoản tài sản không phân biệt ngắn hạn, dài hạn: theo định 15/2006/QĐ-BTC tài sản ngắn hạn (< năm) ghi vào TK 142, tài sản dài hạn (>1 năm) ghi vào TK 242 nhƣng theo TT 200/2014/TT-BTC sổ Nhật ký chung sổ khác đƣợc ghi vào TK 242; Tài sản đƣợc phân ngắn hạn hay dài hạn Bảng cân đối kế toán 93 + Các chi phí bảo dƣỡng, sửa chữa, trì cho TSCĐ hoạt động bình thƣờng định kỳ đƣợc trích trƣớc dự phòng phải tra TK 352 ( không sử dụng TK 335) Nợ TK 627 Nợ TK 641 Nợ TK 642 Có TK 352 94 Biểu số 3.2 Mẫu Sổ Nhật ký chung theo hƣớng dẫn TT 200/2014/TT-BTC Công ty CP XD&PT nhà Cẩm Phả Số 76, đƣờng Bái Tử Long, TP.Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh Mẫu số S03a-DN (Ban hành theo TT số 200/2014/TTBTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm Đơn vị tính ………… NT ghi sổ Chứng từ SH NT A B C Diễn giải D Đ STT ghi dòng sổ TK ĐƢ E G H x x x Số phát sinh Nợ Có Trang trƣớc chuyển sang Cộng chuyển trang sau - Sổ có … trang, đánh số từ trang số 01 đến trang … - Ngày tháng năm Ngày mở sổ:… Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 95 Biểu số 3.3 Mẫu sổ theo hƣớng dẫn TT 200/2014/TT-BTC Mẫu số S03a-DN Công ty CP XD&PT nhà Cẩm Phả Số 76, đƣờng Bái Tử Long, TP.Cẩm Phả, (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Tỉnh Quảng Ninh Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CÁI Năm Tên tài khoản Số hiệu Nhật ký chung Chứng từ NT ghi sổ SH NT A B C Diễn giải Trang STT sổ dòng D E G TK ĐƢ H Số tiền Nợ Có Số dƣ đầu năm Số phát sinh tháng Cộng số phát sinh tháng Số dƣ cuối tháng Cộng lũy kế từ đầu quý Sổ có … trang, đánh số từ trang số 01 đến trang … - Ngày mở sổ:… Ngày tháng năm Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) − Nguyên vật liệu trực tiếp: Kế toán nguyên vật liệu phải theo dõi ghi chép xác, cẩn thận, biến động tài sản theo thời gian để phản ánh đắn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Công trình, hạng mục công trình − Chi phí nhân công trực tiếp: Hiện số lƣợng công nhân viên trực tiếp sản xuất Công ty chiếm tỷ trọng tƣơng đối lớn Việc trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép công nhân sản xuất góp phần làm cho giá thành không bị thay đổi nhiều phát sinh tiền lƣơng phép thực tế 96 công nhân trực tiếp Điều giúp cho chi phí sản xuất giá thành sản phẩm hợp lý không biến động nhiều Tiền lƣơng nghỉ phép công nhân trực tiếp sản xuất đƣợc tính nhƣ sau: Tiền lƣơng phép = công nhân Lƣơng ngày công × Số ngày phép đƣợc hƣởng (3.1) Hàng tháng trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép, kế toán vào kết tính toán trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép công nhân sản xuất để hạch toán: Nợ TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp Có TK 335: Chi phí phải trả − Thay đổi phương pháp trích khấu hao: Công ty nên áp dụng trích khấu hao TSCĐ dùng sản xuất theo số lƣợng thực tế sản phẩm sản xuất ra: Mức trích khấu hao tháng TSCĐ tháng = Nguyên giá TSCĐ Năng lực sản xuất × Sản lƣợng sản phẩm (3.2) hoàn thành tháng Trong đó: Năng lực sản xuất = Năng suất TSCĐ × năm Thời gian sử dụng hữu ích TSCĐ (Năm) (3.3) Công ty áp dụng biện pháp tính khấu hao theo sản lƣợng giúp kế toán phản ảnh xác phần chi phí TSCĐ vào giá thành sản phẩm hoàn thành − Kế toán trích lập dự phòng bảo hành công trình xây lắp Công ty dự kiến mức tổn thất trích bảo hành công trình xây lắp thực bán bàn giao năm tiến hành lập dự phòng cho công trình xây lắp có cam kết bảo hành Tổng mức trích lập dự phòng bảo hành công trình xây lắp theo quy định cam kết với khách hàng nhƣng tối đa không 5% tổng giá trị công trình xây lắp Sau lập dự phòng cho công trình xây lắp, doanh nghiệp tổng hợp toàn khoản dự phòng vào bảng kê chi tiết Khi xác định số dự phòng phải trả chi phí bảo hành công trình xây dựng, kế toán ghi: Nợ TK 627: Chi phí sản xuất chung Có TK 352: Dự phòng phải trả Khi phát sinh khoản chi phí liên quan đến việc bảo hành, kế toán ghi: 97 Nợ TK 621, 622, 627 Nợ TK 133: Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (nếu có) Có TK 111, 112, 152, 214, 331, 334, 338, Cuối kỳ, kết chuyển chi phí bảo hành thực tế phát sinh kì, kế toán ghi: Nợ TK 154: Chi phí SXKD dở dang Có TK 621, 622, 627, Khi sửa chữa bảo hành công trình hoàn thành bàn giao cho khách hàng, kế toán ghi: Nợ TK 352: Dự phòng phải trả Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán (chênh lệch số dự phòng trích lập nhỏ chi phí thực tế bảo hành) Có TK 154: Chi phí SXKD dở dang Hết thời hạn bảo hành công trình xây dựng, công trình bảo hành số dự phòng phải trả bảo hành công trình xây dựng lớn chi phí thực tế phát sinh số chênh lệch phải hoàn nhập, kế toán ghi: Nợ TK 352: Dự phòng phải trả Có TK 711: Thu nhập khác 3.3 Giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm xây lắp áp dụng cho Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển nhà Cẩm Phả - Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cách: + Giảm đơn giá nguyên vật liệu trực tiếp: trƣớc tiến hành nhập mua NVL, công ty tham khảo so sánh giá cả, mức chiết khấu đại lý hay nhà phân phối thị trƣờng để lựa chọn cho nhà cung cấp NVL với giá rẻ nhƣng đảm bảo chất lƣợng + Nâng cao ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu đội ngũ công nhân, Tổ trƣởng theo dõi quản lý NVL đƣợc giao để đảm bảo bảo quản tốt, tránh hƣ hỏng, chất lƣợng không sử dụng đƣợc gây lãng phí - Tiết kiệm chi phí nhân công trực tiếp cách: sử dụng lao động có hiệu quả, có mức khen thƣởng hợp lý để lao động công ty thi đua vƣơn lên công việc Liên tục đào tạo công nhân lành nghề công ty tiếp cận với kỹ thuật sau dạy lại cho lao động khác để nâng cao tay nghề, làm việc ngày hiệu - Tiết kiệm chi phí sử dụng máy thi công: Các đội thi công giới thƣờng xuyên kiểm tra tình trạng máy thi công đội để phát sử c h ữ a k ị p t h i n ế u m y h ỏ n g , 98 bảo trì đặn, sử dụng mục đích thi công tránh gây hỏng hóc, kéo dài tuổi thọ cho máy móc - Tiết kiệm chi phí sản xuất chung cách: Hiện nay, công ty thực tốt công tác quản lý chi phí sản xuất chung Vì thế, công ty cần tiếp tục trì để mức hạ tỷ lệ hạ giá thành ngày tăng Tuy nhiên, điều quan trọng cần nâng cao ý thức tiết kiệm toàn thể cán công nhân viên công ty thông qua chƣơng trình tiết kiệm, hiệu cổ động, huấn luyện nhằm nâng cao hiểu biết ý thức tiết kiệm, đợt thi đua, đề tài giải pháp, khen thƣởng thành tích đạt đƣợc Nếu tiết kiệm tốt khoản mục chi phí nêu giúp cho doanh nghiệp hạ đƣợc giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành 99 Kết luận Trong trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển nhà Cẩm Phả để đạt đƣợc thành tựu ngành Xây dụng không dễ dàng Công tác tổ chức, hạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp yếu tố quan trọng định tới sức cạnh tranh, thành công hay thất bại doanh nghiệp thị trƣờng Sau thời gian thực tập Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển nhà Cẩm Phả, qua tìm hiểu thực tế kết hợp với kiến thức đƣợc học nhà trƣờng, với hƣớng dẫn tận tình Cô giáo Nguyễn Thị Đông cô phòng Kế toán Công ty giúp em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển nhà Cẩm Phả” Trong khóa luận em mạnh dạn nêu số ý kiến đề xuất mong muốn công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển nhà Cẩm Phả ngày đƣợc hoàn thiện Song khó khăn mặt thông tin nhƣ khả kiến thức thân hạn chế nên khóa luận không tránh khỏi thiếu sót vấn đề chƣa giải đƣợc chọn vẹn Em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp bảo thầy cô giáo khoa Kinh tế- Quản lý trƣờng Đại học Thăng Long Em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến cô giáo Nguyễn Thị Đông toàn thể thầy cô giáo tập thể cán Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển nhà Cẩm Phả tận tình giúp đỡ em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016 Phạm Mai Thƣ TÀI LIỆU THAM KHẢO Chế độ Kế toán doanh nghiệp_ Bộ tài Slide Kế toán tài 1, 2, _ Đại học Thăng Long Khóa luận sinh viên trƣờng Đại học Thăng Long Trang web: http://www.tapchiketoan.com.vn/ Trang web: http://webketoan.com/ Một số tài liệu khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhà ở cẩm phả , Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhà ở cẩm phả , Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhà ở cẩm phả , 1 Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng và Phát triển nhà ở Cẩm Phả 88, Biểu số 2.10 Sổ cái tài khoản 621 (Trích), Biểu số 2.22 Sổ cái tài khoản 623, Biểu số 2.24 Bảng thanh toán tiền lƣơng, Biểu số 2.28 Phiếu chi, Biểu số 2.33 Bảng tổng hợp chi phí sản xuất (Trích)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay