Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị hudse

156 695 0
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TÀO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG o0o KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUDSE SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN HỮU NAM MÃ SINH VIÊN : A21335 CHUYÊN NGHÀNH : KẾ TOÁN HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TÀO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG o0o KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUDSE Giáo viên hƣớng dẫn : Ths Nguyễn Thanh Thủy Sinh viên thực : Nguyễn Hữu Nam Mã sinh viên : A21335 Chuyên nghành : Kế toán HÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu đƣợc dẫn tận tình cô giáo Ths Nguyễn h Than Thủy với giúp đỡ cô, anh, chị phòng Tài – Kế toán công ty Cổ phần đầu tƣ phát triển nhà đô thị HUDSE, em hoàn thành khóa luận Tuy nhiên, dù cố gắng nhƣng thời gian thực tập chƣa nhiều trình độ kiến thức thân hạn chế nên viết em nhiều thiếu sót Em mong nhận đƣợc đóng góp bảo tận tình thầy, cô để viết em đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn cô, phòng Kế toán – Tài công ty em xin chân thành cảm ơn cô giáo Ths Nguyễn Thanh Thủy tận tình giúp đỡ em thời gian qua để em hoàn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên Nguyễn Hữu Nam LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hƣớng dẫn không chép công trình nghiên cứu ngƣời khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc đƣợc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan ! Sinh viên thực Nguyễn Hữu Nam MỤC LỤC CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP THEO THÔNG TƢ 200/TT/2014 – BTC 1.1 Khái quát chung kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.1.1 Đặc điểm 1.1.2 Nhiệm vụ 1.2 Chi phí sản xuất kế toán chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp 1.2.1 Khái niệm chi phí sản xuất 1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất 1.2.2.1 Phân loại theo khoản mục chi phí tính giá thành .2 1.2.2.2 Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí 1.2.2.3 Phân loại CPSX mối quan hệ với khối lượng hoạt động 1.2.2.4 Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ khả quy nạp chi phí vào đối tượng kế toán chi phí 1.2.3 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 1.2.4 Phương pháp tập hợp chi phí 1.2.5 Kế toán chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp 1.2.5.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 1.2.5.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 1.2.5.3 Kế toán chi phí máy thi công 1.2.5.4 Kế toán chi phí sản xuất chung 13 1.2.5.5 Tổng hợp chi phí sản xuất 14 1.3 Giá thành sản phẩm kế toán tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 15 1.3.1 Khái niệm giá thành sản phẩm 15 1.3.2 Phân loại giá thành sản phẩm 16 1.3.3 Đối tượng tính giá thành sản phẩm 17 1.3.4 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 17 1.3.5 Đánh giá giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ 17 1.3.6 Thẻ tính giá thành sản phẩm xây lắp 19 1.3.7 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp 19 1.4 Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo phƣơng thức khoán gọn 20 1.4.1 Trường hợp đơn vị nhận khoán không tổ chức máy kế toán riêng 21 1.4.1.1 Kế toán đơn vị nhận khoán 21 1.4.1.2 Kế toán đơn vị giao khoán 21 1.4.2 Trường hợp đơn vị nhận khoán tổ chức máy kế toán riêng, phân cấp quản lý tài 23 1.4.2.1 Hạch toán đơn vị nhận khoán 23 1.4.2.2 Hạch toán đơn vị giao khoán 24 1.5 Tổ chức sổ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 24 1.5.1 Các hình thức sổ kế toán 24 1.5.2 Hình thức nhật ký chung 24 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUDSE 26 2.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh tổ chức máy quản lý công ty 26 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty 26 2.1.1.1 Giới thiệu khái quát chung công ty 26 2.1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Công ty 26 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty 27 2.1.3 Tổ chức máy kế toán công ty 28 2.1.3.1 Tổ chức máy kế toán 28 2.1.3.2 Các sách kế toán áp dụng công ty 30 2.2 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty cổ phần đầu tƣ phát triển nhà đô thi HUDSE 31 2.2.1 Khái quát chung đặc điểm kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm công ty 31 2.2.2 Nội dung kế toán chi phí sản xuất công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà đô thị HUDSE 33 2.2.2.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 33 2.2.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 45 2.2.2.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 57 2.2.2.4 Kế toán chi phí sản xuất chung 73 2.2.2.5 Tổng hợp chi phí tính giá thành sản phẩm 90 2.2.3 Đánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành sản phẩm 90 2.2.3.1 Đánh giá sản phẩm dở dang 90 2.2.3.2 Tính giá thành sản phẩm xây lắp 95 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN HUDSE 101 3.1 Nhận xét chung kế toán chi phí sản xuất tính giá thành Công ty Cổ phần đầu tƣ phát triển nhà đô thị HUDSE 101 3.1.1 Những ưu điểm công tác kế toán 101 3.1.1.1 Tổ chức máy quản lý 101 3.1.1.2 Tổ chức sổ kế toán hệ thống chứng từ sổ sách 101 3.1.1.3 Nội dung kế toán chi phí sản xuất tính giá thành công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà đô thị HUDSE 102 3.1.2 Những hạn chế tồn công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất 102 3.1.2.1 Công tác hạch toán phần mềm kế toán 103 3.1.2.2 Tính kịp thời luân chuyển chứng từ cung cấp số liệu .Error! Bookmark not defined 3.1.2.3 Kế toán chi phí sản xuất 103 3.1.2.4 Chi phí lãi vay: 103 3.1.2.5 Trích lập dự phòng bảo hành công trình 103 3.2 Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Cổ phần đầu tƣ phát triển nhà đô thị HUDSE 104 3.2.1 Hoàn thiện công tác kế toán phầm mềm 104 3.2.2 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất 104 3.2.2.1 Hoàn thiện công tác quản lý chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 104 3.2.2.2 Hoàn thiện công tác quản lý chi phí nhân công trực tiếp .105 3.2.2.3 Hoàn thiện công tác quản lý chi phí sử dụng máy thi công 106 3.2.2.4 Hoàn thiện công tác quản lý chi phí sản xuất chung 108 3.2.2.5 Hoàn thiện công tác xác định giá thành công trình 112 3.2.3 Hoàn thiện công tác trích lập dự phòng bảo hành công trình 115 DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp CCDC Công cụ dụng cụ CPSX Chi phí sản xuất GTGT Giá trị gia tăng HMCT Hạng mục công trình KPCĐ Kinh phí công đoành MTC Máy thi công NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp NVL Nguyên vật liệu NCTT Nhân công trực tiếp TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định SXKD Sản xuất kinh doanh SXC Sản xuất chung Bảng 3.1 Bảng tóm tắt hạn chế kiến nghị Khoản mục chi phí Tài khoản công ty phản ánh Mua bê tông thƣơng phẩm Tài khoản kiến nghị 6238 621 Tiền ăn ca công nhân trực tiếp 622 6271 Tiền lƣơng nhân viên lái thêm máy thi công 6428 6238 Phí chuyển khoản toán chi phí phục vụ cho công trình 6428 6278 Thuê giàn giáo cốt pha 6237 6277 Chi phí lãi vay Công ty thực tập Không tập hợp vào TK hợp vào TK 154 tính giá 154 để tính giá thành thành cho công trình 3.2 Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Cổ phần đầu tƣ phát triển nhà đô thị HUDSE 3.2.1 Hoàn thiện công tác kế toán phầm mềm Với hóa đơn chứng từ, kế toán công ty nên nhập liệu vào phân hệ thích hợp (phân hệ dự án…) để quản lý chi phí rõ ràng, chi tiết, đồng thời tiết kiệm thời gian cho kế toán cần đối chiếu sổ sách 3.2.2 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất 3.2.2.1 Hoàn thiện công tác quản lý chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cấu tạo nên sản phẩm, số khoản chi phí nhƣ Bê tông thƣơng phẩm công ty hạch toán TK 6238 cần đƣợc hạch toán TK 621 để phù hợp với quy định 104 Biểu 3.1 Sổ chi tiết TK 621 (Kiến Nghị) SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Từ ngày 01/07/2015 đến ngày 30/09/2015 Tài khoản: 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp Công trình: Nhà ký túc xá Samsung Thái Nguyên Số dƣ đầu kỳ: 0.00 Tổng phát sinh nợ: 7.045.705.254 Tổng phát sinh có: 7.045.705.254 Số dƣ cuối kỳ: Chứng từ Số tiền Diễn giải TK đối ứng 31/07 TTTU014 Thép 1413 – KTX 9.980.000 31/07 TTTU014 Mua vật tƣ nƣớc 1413 – KTX 17.736.000 Ngày Số … 0.00 PS Nợ PS Có … 25/09 PKT0110 Gia công hoàn thiện kết cấu thép 331 231.689.410 30/09 PKT0125 Mua bê tông thƣơng phẩm 331 5.636.367 30/09 TTTU015 Mua vật tƣ nƣớc 1413 – KTX 9.980.000 30/09 Kết chuyển chi phí SXKD dở dang 154 – KTX PKT0123 7.045.705.254 Ngày 30 tháng 09 năm 2015 Ngƣời lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 3.2.2.2 Hoàn thiện công tác quản lý chi phí nhân công trực tiếp Với số tiền lớn, công ty nên sử dụng hình thức chuyển khoản tới chủ nhiệm công trình để đảm bảo an toàn, tránh thất thoát số tiền 105 3.2.2.3 Hoàn thiện công tác quản lý chi phí sử dụng máy thi công Tiền lƣơng công nhân lái máy đƣợc tính tiền thuê máy thi công, khoản chi phí phát sinh công nhân lái máy phát sinh đƣợc kế toán hạch toán vào TK 6428 không phù hợp với quy định tại, khoản chi phí phát sinh khác liên quan tới máy thi công nên kế toán cần phải hạch toán vào TK 6238- chi phí tiền khác để phù hợp với quy định Biểu 3.2 Sổ chi tiết TK 6238 (Kiến Nghị) SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Từ ngày 01/07/2015 đến ngày 30/09/2015 Tài khoản: 6231 – Chi phí nhân viên lái máy Công trình: nhà ký túc xá Samsung Thái Nguyên Số dƣ đầu kỳ: 0.00 Tổng phát sinh nợ: 4.430.000 Tổng phát sinh có: 4.430.000 Số dƣ cuối kỳ: Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Ngày Số 07/07 PC0084 Thanh toán tiền làm thêm lái cẩu 1111 30/09 PKT0123 Kết chuyển chi phí SXKD dở dang 154KTX 0.00 Số tiền PS Nợ PS Có 4.430.000 4.430.000 Ngày 30 tháng 09 năm 2015 Ngƣời lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 106 Để quản lý chặt chẽ, nhƣ cung cấp đầy đủ thông tin cách chi tiết công ty nên lập bảng kê chi tiết khoản mục chi phí mở sổ chi tiết theo khoản mục chi phí cho tài khoản 623 Mẫu 3.1 Bảng kê chi tiết chi phí sử dụng máy thi công (kiến nghị) BẢNG KÊ CHI TIẾT CHI PHÍ SỬ DỤNG MÁY THI CÔNG Công trình nhà ký túc xá Samsung Thái Nguyên Quý năm2015 TT CHỨNG TỪ SỐ NỘI DUNG TK Đối ứng Xăng RON92 141 KTX NGÀY 0004512 03/07/2015 PC0084 07/27/2015 12 … 0003215 31/07/2015 13 0003114 31/07/2015 14 0008655 13/08/2015 …… … CÁC KHOẢN MUC CHI PHÍ 6231 Tiền lái thêm máy cẩu … Thuê bơm bê tông Bơm vận chuyển bê tông Thuê cẩu tháp, vận chuyển tháo dỡ ……… Tổng 1111 6232 6.233 6.237 CỘNG 6.238 1.250.210 4.430.000 1.250.210 125.021 40.272.727 4.027.273 26.677.272 2.667.727 30.545.446 30.545.446 3.054.545 1.739.352.517 …… 1.829.721.164 … 182.971.212 … 331 40.272.727 331 26.677.272 331 4.430.000 THUẾ VAT 26.677.272 Ngƣời lập (Ký, ghi rõ họ tên) 18.000.000 45.361.375 Kế toán trƣởng (Ký ghi rõ họ tên) 107 3.2.2.4 Hoàn thiện công tác quản lý chi phí sản xuất chung Các khoản chi phí liên quan tới thuê giàn giáo, cốt pha công ty nên hạch toán tài khoản 6277 để xác định xác đƣợc giá dự toán chi phí sử dụng máy thi công Biểu 3.3 Sổ chi tiết tài khoản 6277 (Kiến Nghị) SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Từ ngày 01/07/2015 đến ngày 30/09/2015 Tài khoản: 6277 – Chi phí dịch vụ mua Công trình: nhà ký túc xá Samsung Thái Nguyên Số dƣ đầu kỳ: 0.00 Tổng phát sinh nợ: 945.271.173 Tổng phát sinh có: 945.271.173 Số dƣ cuối kỳ: Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền Ngày Số 03/08 PKT0080 Thuê cốt pha tháng 07 331 75.502.610 18/08 PKT0088 Thuê giáo xây dựng, vận chuyển 331 109.474.354 … 30/09 … PKT0123 0.00 PS Nợ PS Có Kết chuyển chi phí SXKD dở dang 154KTX 945.271.173 Ngày 30 tháng 09 năm 2015 Ngƣời lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Khi thực nghiệp vụ toán liên quan tới chi phí sản xuất qua ngân hàng, phí chuyển khoản ngân hàng công ty cần hạnh toán TK 6278 để đƣa khoản chi phí vào giá thành công trình 108 109 Biểu 3.4 Sổ chi tiết TK 6278 (Kiến Nghị) SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Từ ngày 01/07/2015 đến ngày 30/09/2015 Tài khoản: 6278 – Chi phí tiền khác Công trình: nhà ký túc xá Samsung Thái Nguyên Số dƣ đầu kỳ: 0.00 Tổng phát sinh nợ: 53.486.199 Tổng phát sinh có: 53.486.199 Số dƣ cuối kỳ: Chứng từ Ngày Số 31/07 BN0054 31/07 TTTU014 0.00 Số tiền Diễn giải TK đối ứng Thanh toán tiền bơm bê tông 6278 20.000 1413KTX 1.389.545 11.089.600 PS Nợ PS Có … 30/09 PC0148 Thanh toán tiền dung dịch pha sơn 1111 30/09 PKT0123 Kết chuyển chi phí SXKD dở dang 154KTX 53.486.199 Ngày 30 tháng 09 năm 2015 Ngƣời lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 110 Để xác định chi tiết khoản mục chi phí, công ty nên lập bảng tổng hợp khoản mục chi phí tài khoản 627 Hoặc mở sổ chi tiết theo khoản mục chi phí Mẫu 3.2 Bảng kê chi tiết chi phí sản xuất chung (Kiến Nghị) BẢNG KÊ CHI TIẾT CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG Công trình Nhà ký túc xá Samsung Thái Nguyên Quý năm2015 CHỨNG TỪ TT TK Đối ứng SỐ NGÀY 0000363 5/7/2015 Tiếp khách 1111 0000936 11/7/2015 Máy bơm Koshin 331 … 11 NỘI DUNG CÁC KHOẢN MUC CHI PHÍ 6271 6273 6277 18.000.000 … Mực in màu 141KTX Phân bổ CCDC Tháng 08/2015 2421 3.381.818 THUẾ CỘNG 6278 5.201.000 5.201.000 VAT 520.100 18.000.000 1.800.000 … … 3.381.818 338.182 0000695 27/8/15 12 PKT0122 31/8/2015 … … 35 PKT0120 30/09/2015 Hạch toán lƣơng phận sản xuất tháng 09/2015 3341 364 860 000 364.860.000 36 PKT0121 30/09/2015 Hạch toán lƣơng T7,8 năm 2015 3341 755 550 000 755.550.000 … 21.422.361 … … tổng cộng 21.422.361 1.140.650.000 218.360.210 945.271.173 51.615.825 1.537.879.999 Ngƣời lập 23.887.910 Kế toán trƣởng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 111 3.2.2.5 Hoàn thiện công tác xác định giá thành công trình Công ty tính giá trị công trình bao gồm chi phí lãi vay nhƣ không quy định, công ty cần loại chi phí lãi vay khỏi chi phí sản xuất để tính giá thành công trình Biểu 3.5 Sổ chi tiết TK 154 (Kiến Nghị) SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Từ ngày 01/07/2015 đến ngày 30/09/2015 Tài khoản: 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Công trình: Nhà ký túc xá Samsung Thái Nguyên Số dƣ đầu kỳ : 5.101.236.450 Tổng phát sinh nợ: 16.933.318.047 Tổng phát sinh có: 12.030.083.484 Số dƣ cuối kỳ Chứng từ : 10.004.471.013 Diễn giải TK đối ứng PKT 0123 Kết chuyển chi phí SXKD dở dang 621: KTX 7.045.705.254 30/09 PKT 0123 Kết chuyển chi phí SXKD dở dang 622: KTX 6.510.015.391 30/09 PKT 0123 Kết chuyển chi phí SXKD dở dang 6231 KTX 4.430.000 30/09 PKT 0123 Kết chuyển chi phí SXKD dở dang 6232: KTX 26.677.272 30/09 PKT 0123 Kết chuyển chi 6233phí SXKD dở dang KTX 18.000.000 30/09 PKT 0123 Kết chuyển chi phí SXKD dở dang 6237: KTX 945.271.173 30/09 PKT 0123 Kết chuyển chi 6238phí SXKD dở dang KTX 45.691.375 30/09 PKT 0123 Kết chuyển chi phí SXKD dở dang Ngày Số 30/09 6271: KTX 112 Số tiền PS Nợ 1.120.410.000 PS Có 30/09 PKT0123 Kết chuyển chi phí SXKD dở dang 6272: KTX 218.360.210 30/09 PKT0123 Kết chuyển chi phí SXKD dở dang 6277: KTX 945.271.173 30/09 PKT0123 Kết chuyển chi phí SXKD dở dang 6278: KTX 53.486.199 30/09 PKT0123 Kết chuyển giá vốn hàng bán 632: KTX 12.030.083.484 Ngày 30 tháng 09 năm 2015 Ngƣời lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 113 Mẫu 3.3 Thẻ tính giá thành công trình (Kiến nghị) Công ty cổ phần đầu tƣ phát triển nhà đô thị HUDSE Mẫu số S37 – DN Ban hành theo TT số 200/2014/TT BTC ngày 22/12/2014 Bộ trƣởng BTC Tầng – 21 Kim Đồng – Giáp Bát – Hoàng Mai – Hà Nội THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ (KIẾN NGHỊ) Quý 03 năm 2015 Công trình nhà ký túc xá Samsung Thái Nguyên Chỉ tiêu Tổng số tiền A Chia theo khoản mục Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp Chi phí sử dụng máy thi công Chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ 5.101.236.450 2.155.245.761 1.975.310.069 619.583.374 351.097.246 Chi phí sản xuất phát sinh kỳ 16.933.318.047 7.045.705.254 6.510.015.391 1.040.069.820 2.337.527.582 Giá thành sản phẩm, dịch vụ kỳ 12.030.083.484 5.071.932.981 4.588.891.744 1.227.600.294 1.141.658.465 Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ 10.040.471.013 4.467.374.887 3.642.138.754 774.344.981 1.156.612.391 Ngƣời lập Kế toán trƣởng (Ký,họ tên) (Ký, họ tên) 114 Sau điều chỉnh chi phí tài khoản hợp lý thi chi phí phát sinh kỳ 16.933.318.047 điều chỉnh giảm 616.124.945 so với mức chi phí phát sinh kỳ trƣớc điều chỉnh 17.549.442.992 Để tính giá thành xác kế toán cần hạch toán khoản mục chi phí để làm sở xác định giá vốn công trình nhƣ tình hình chi phí, lãi lỗ công trình thực 3.2.3 Hoàn thiện công tác trích lập dự phòng bảo hành công trình Theo thông tƣ 200/2014/TT BTC ngày 22/12/2014 việc trích lập dự phòng bảo hành công trình xây lắp đƣợc trích lập tài khoản 352 dự phòng phải trả Bộ phận kỹ thuật công trình đƣa mức tổn thất dự kiến, kế toán dựa vào để tiến hành trích lập dự phòng bảo hành cho công trình với mức trích lập không đƣợc 5% giá trị công trình Khoản trích lập công ty hạch toán vào bên nợ tài khoản 627 – chi phí sản xuất chung ghi có tài khoản 352 – dự phòng phải trả 110 KẾT LUẬN Xây dựng ngành quan trọng kinh tế Nền kinh tế với xu hƣớng ngày có phát triển vƣợt bậc kéo theo sản phẩm ngành xây dựng không ngừng có bƣớc tiến vƣợt bậc chất lƣợng lẫn kiến trúc thẩm mỹ nhằm đáp ứng tốt cho nhu cầu ngày cao ngƣời sử dụng Thời gian thực tập công ty Cổ phần đầu tƣ phát triển nhà đô thị HUDSE giúp em có thêm nhiều hiểu biết thực tế, trình hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị xây lắp Qua thời gian thực tập công ty giúp em có hội va chạm, học hỏi thêm nhiều kiến thức sách nhận thức đầy đủ vai trò, tầm quan trọng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Trong viết em có phân tích, đề xuất dƣới góc nhìn sinh viên kế toán công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần đầu tƣ phát triển nhà đô thị HUDSE Do trình độ thân hạn chế, thời gian tiếp xúc với thực tế chƣa nhiều nên khóa luận không tránh khỏi thiếu xót, hạn chế Em mong nhận đƣợc góp ý, bảo thầy, cô giáo để nhận thức em vấn đề ngày hoàn thiện Một lần em xin bày tỏ long biết ơn sâu sắc tới cô giáo – Ths Nguyễn Thanh Thủy tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ em nhiều để em hoàn thành đƣợc khóa luận Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tƣ phát triển nhà đô thị HUDSE, đặc biệt tập thể cán phòng Kế toán – Tài giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em trình thực tập Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016 Sinh viên Nguyễn Hữu Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO Thông tƣ 200/TT/2014 – BTC ngày 22/12/2014 Bộ trƣởng BTC Slide giảng Kế toán tài – Ths Nguyễn Thanh Thủy Các tài liệu Công ty cổ phần đầu tƣ phát triển nhà đô thị HUDSE Một số tài liệu khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị hudse , Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị hudse , Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị hudse , Giáo viên hƣớng dẫn : Ths. Nguyễn Thanh Thủy, CHƢƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN HUDSE 101, Bố cục bài khóa luận, Sơ đồ 1.3 Sơ đồ kế toán chi phí sử dụng MTC thuê ngoài, Sơ đồ 1.8 Trình tự kế toán tổng hợp chi phí sản xuất cuối kỳ, CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUDSE., Bảng 2.1 Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất tính giá thành tại công ty, Biểu 2.2 (Trích) Sổ cái tài khoản 621 – chi phí NVL trực tiếp, Mẫu 2.8 Hợp đồng lao động (Trích), Mẫu 2.10 Bảng chấm công, Mẫu 2.18 Hóa đơn GTGT thuê máy thi công, Biểu 2.6 (Trích) Sổ cái tài khoản 623, Mẫu 2.26 Bảng tính và thanh toán lƣơng, Mẫu 2.27 Bảng phân bổ công cụ dụng cụ tháng 08 năm 2015, Biểu 2.10 (Trích) Sổ cái TK 154, Biểu 2.11 (Trích) Sổ nhật ký chung, Mẫu 3.3 Thẻ tính giá thành công trình (Kiến nghị)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay