Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH khánh phúc

107 679 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHÁNH CHÚC SINH VIÊN THỰC HIỆN MÃ SINH VIÊN : VŨ NGỌC HÀ : A21349 NGÀNH : KẾ TOÁN HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHÁNH CHÚC Giáo viên hƣớng dẫn Sinh viên thực : ThS Nguyễn Thanh Huyền : Vũ Ngọc Hà Mã sinh viên : A21349 Ngành : Kế toán HÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập rèn luyện trƣờng Đại học Thăng Long, cố gắng thân em nhận đƣợc quan tâm, giúp đỡ tập thể thầy cô giáo trƣờng Nhân dịp cho phép em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu nhà trƣờng, Ban chủ nhiệm khoa Kinh tế - Quản lý thầy cô giảng dạy truyền đạt kiến thức cho em suốt năm học trƣờng Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo Ths Nguyễn Thanh Huyền, ngƣời tận tình bảo hƣớng dẫn em suốt trình nghiên cứu để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể ban lãnh đạo, đặc biệt cô chú, anh chị nhân viên phòng kế toán công ty TNHH Khánh Chúc tạo điều kiện giúp đỡ em tiếp cận tình hình thực tế để hoàn thành khóa luận Do kiến thức thân hạn chế nhƣ thời gian thực tập không dài nên khóa luận em không tránh khỏi thiếu sót Vì em mong nhận đƣợc góp ý thầy cô giáo môn Kinh tế - Quản lý để đề tài em đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2016 Sinh viên Vũ Ngọc Hà LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hƣớng dẫn không chép công trình nghiên cứu ngƣời khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc đƣợc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên (Ký ghi rõ họ tên) Vũ Ngọc Hà MỤC LỤC GIÁƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Vai trò nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.1.1 Vai trò kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.1.2 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm .1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 Khái niệm phân loại chi phí sản xuất 1.2.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất 1.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất Khái niệm phân loại giá thành sản phẩm 1.2.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm 1.2.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 1.3 1.3.1 1.3.2 Khái quát chung chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Kế toán chi phí sản xuất Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 1.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 1.3.3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 1.3.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 1.3.3.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 10 1.3.4 Kế toán chi phí sản xuất đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 12 1.3.4.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 12 1.3.4.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 13 1.3.4.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 13 1.4 Đánh giá giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ 15 1.4.1 Khái niệm sản phẩm dở dang cuối kỳ 15 1.4.2 Phương pháp đánh giá giá trị sản phẩm dở dang 15 1.4.2.1 Đánh giá giá trị SPDD theo chi phí nguyên vật liệu 15 1.4.2.4 1.4.2.2 Đánh giá giá trị SPDD theo sản lượng ước tính tương đương 15 1.4.2.3 Đánh giá giá trị SPDD theo 50% chi phí chế biến 16 Đánh giá giá trị SPDD theo chi phí NVL trực chi phí trực tiếp 16 1.4.2.5 1.5 Đánh giá giá trị SPDD theo chi phí định mức kế hoạch 16 Tính giá thành sản phẩm 17 1.5.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm 17 1.5.2 Kỳ tính giá thành 17 1.5.3 Phương pháp tính giá thành 17 1.5.4 Thẻ tính giá thành 20 1.6 Tổ chức sổ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 21 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH KHÁNH CHÚC 23 2.1 Khái quát chung công ty TNHH Khánh Chúc 23 2.1.1 Giới thiệu chung công ty TNHH Khánh Chúc 23 2.1.2 Cơ cấu tổ chức công ty TNHH Khánh Chúc 23 2.1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ phận 24 2.1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Khánh Chúc 25 2.1.4 Cơ cấu máy kế toán sách kế toán công ty TNHH Khánh Chúc 26 2.2 2.2.1 2.1.4.1 Chức năng, nhiệm vụ kế toán phần hành 27 2.1.4.2 Chính sách kế toán công ty TNHH Khánh Chúc 28 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Khánh Chúc 29 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Khánh Chúc 30 2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 30 2.2.2.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 30 2.2.2.2 Chi phí nhân công trực tiếp 36 2.2.2.3 Chi phí sản xuất chung 46 2.2.3 Kế toán kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang công ty 60 2.2.4 Kế toán tính giá thành công ty 60 2.2.4.1 Phương pháp tính giá thành 60 2.2.4.2 Thẻ tính giá thành 62 CHƢƠNG PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH KHÁNH CHÚC 67 3.1 Đánh giá chung kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Khánh Chúc 67 3.1.1 Ưu điểm 3.1.2 Nhược điểm 68 3.2 67 Phƣơng hƣớng hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Khánh Chúc 69 DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT CCDC Bảo hiểm y tế Công cụ dụng cụ CP Chi phí CPSX Chi phí sản xuất GTGT Giá trị gia tăng KPCĐ Kinh phí công đoàn NC Nhân công NCTT Nhân công trực tiếp NVL Nguyên vật liệu PX Phân xƣởng SPDD Sản phẩm dở dang SX Sản xuất SXC Sản xuất chung TSCĐ Tài sản cố định VLC Vật liệu DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Sơ đồ Kế toán chi phí sản xuất (phƣơng pháp KKTX) .11 Sơ đồ Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (phƣơng pháp KKĐK) 13 Sơ đồ Kế toán chi phí sản xuất (phƣơng pháp KKĐK) .14 Sơ đồ Sơ đồ cấu tổ chức công ty TNHH Khánh Chúc .24 Sơ đồ 2 Sơ đồ quy trình sản xuất .25 Sơ đồ Sơ đồ máy kế toán công ty TNHH Khánh Chúc 27 Sơ đồ Tổ chức sổ kế toán công ty TNHH Khánh Chúc 29 Tk đối ứng ghi sổ 17/7 SH NT PX7/15 17/7 Xuất xơ Acrylic SX JC2 1521 2.122.839.600 17/7 PX7/16 17/7 Xuất kho than đốt lò 1525 3.812.170 18/7 PC7/9 18/7 Thay toán tiền thay bình ga 1111 6.950.500 19/7 HĐ 0010285 19/7 24/7 PX7/27 26/7 PX7/29 26/7 28/7 PX7/30 28/7 Xuất xơ Acrylic SX JC3 31/7 BPBTL 31/7 31/7 Diễn giải Mua dầu Shell Corane Nợ 1111 2.000.000 24/7 Xuất phụ tùng sửa chữa 1535 17.000.000 Xuất thuốc tẩy trắng SX JC2 1523 1.526.320 1521 1.943.346.600 Có 334 271.550.000 BPBTL 31/7 Trích theo lƣơng NCTT 338 36.487.000 31/7 BPBTL 31/7 Tiền lƣơng nhân viên QL 334 17.315.000 31/7 BPBTL 31/7 Trích theo lƣơng QL 338 2.189.220 31/7 BPBKH 31/7 Chi phí khấu hao TSCĐ 214 77.699.762 31/7 PN7/6 31/7 Nhập kho thành phẩm JC1 155-JC1 2.902.679.839 31/7 PN7/7 31/7 Nhập kho thành phẩm JC2 155-JC2 2.611.658.136 31/7 PN7/8 31/7 Nhập kho thành phẩm JC3 155-JC3 3.408.167.227 Tiền lƣơng công nhân trực tiếp SX Cộng phát sinh 8.959.138.591 Số dƣ cuối kỳ 8.922.505.202 214.324.239 (Nguồn: Phòng Tài kế toán) 66 PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ CHƢƠNG SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH KHÁNH CHÚC 3.1 Đánh giá chung kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Khánh Chúc 3.1.1 Ưu điểm Qua thời gian thực tập công ty TNHH Khánh Chúc, em đƣợc tiếp cận thực tế với công tác quản lý hạch toán kế toán nói chung, nhƣ công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Em nhận thấy công ty tổ chức đƣợc mô hình máy kế toán khoa học, hợp lý, hoạt động hiệu Về máy kế toán Bộ máy kế toán công ty TNHH Khánh Chúc đƣợc tổ chức theo mô hình tập trung Trong kế toán trƣởng trực tiếp đạo hoạt động kế toán phần hành Hình thức có ƣu điểm bảo đảm tập trung, thống chặt chẽ việc đạo công tác kế toán giúp đơn vị kiểm tra, đạo sản xuất kịp thời, chuyên môn hoá cán bộ, giảm nhẹ biên chế, tạo điều kiện cho việc ứng dụng phƣơng tiện tính toán đại có hiệu Về hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản sổ sách kế toán Hệ thống chứng từ công ty đƣợc luân chuyển hợp lý, đầy đủ theo quy định Bộ tài ban hành, thuận tiện cho công tác kiểm tra, đối chiếu số liệu sau Công ty sử dụng hệ thống tài khoản kế toán theo quy định chế độ kế toán theo QĐ48/2006/QĐ – BTC Các tài khoản kế toán khoản tập hợp chi phí đƣợc mở chi tiết theo yêu cầu quản lý công ty, nhờ mà kế toán tập hợp chi phí đƣợc thuận tiện, dễ dàng hợp lý Việc tổ chức chi tiết hệ thống tài khoản giúp kế toán quản lý chi tiết thông tin nghiệp vụ phát sinh, đảm bảo cung cấp thông tin xác, kịp thời Hiện hình thức sổ đƣợc áp dụng công ty hình thức Nhật ký chung Với hình thức mẫu sổ sử dụng đơn giản dễ thực hiện, cung cấp thông tin kịp thời xác, thuận tiện cho công tác kiểm tra đối chiếu thời điểm sổ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành Công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành công ty TNHH Khánh Chúc phản ánh đƣợc thực trạng trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhƣ phản ánh kịp thời thay đổi giá thành sản phẩm − Phƣơng pháp tính giá thành đơn giản, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 67 − Đối tƣợng tính giá thành loại sản phẩm, điều phù hợp với quy trình sản xuất doanh nghiệp − Đối với NVL phục vụ sản xuất, công ty có quy định chặt chẽ việc bảo quản quản lý nguyên vật liệu kho Khi xuất kho sản xuất, NVL đƣợc kiểm tra kĩ lƣỡng chất lƣợng số lƣợng trƣớc đƣa vào sản xuất sản phẩm Cuối kỳ, thủ kho thƣờng tiến hành kiểm kê, so sánh đối chiếu kho nguyên vật liệu với sổ sách Bởi mà lƣợng hao hụt hay dƣ thừa NVL sản xuất − Hiện công ty áp dụng hình thức trả lƣơng theo ngày công lao động thực tế cho NCTT sản xuất Do sản phẩm hoàn thành đƣợc chế biến theo trình liên tục, cần sức lao động tập thể nên xác định lƣơng cho ngƣời lao động theo số lƣợng sản phẩm hoàn thành Bởi mà việc tổ chức tính lƣơng công ty coi hợp lý Ngoài lƣơng chính, công ty có trả cho NCTT sản xuất khoản phụ cấp, tiền ăn trƣa, tiền thƣởng theo quy định công ty Chế độ đãi ngộ hợp lý khuyến khích công nhân hăng hái tham gia sản xuất, có trách nhiệm với công việc chung − Việc tập hợp chi phí sản xuất chung đƣợc thực đầy đủ xác Với nghiệp vụ kinh tế phát sinh có đầy đủ chứng từ liên quan Các chứng từ chi phí sản xuất chung đƣợc ký duyệt đầy đủ, đảm bảo chi phí phát sinh hợp lý xác 3.1.2 Nhược điểm Bên cạnh ƣu điểm đạt đƣợc, kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Khánh Chúc tồn vài vấn đề sau cần đƣợc khắc phục Một việc trích khấu hao TSCĐ Đối với tài sản có giá trị nhỏ 30 triệu đồng, kế toán hạch toán sản cố định tiến hành trích khấu hao cho tài sản Điều không phù hợp với quy định Thông tƣ 45/2013/ TT- BTC Hai phân bổ chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung cho loại sản phẩm Hiện công ty TNHH Khánh Chúc tiến hành tập hợp chi phí NC trực tiếp chi phí SXC theo phƣơng thức gián tiếp Cả loại chi phí đƣợc kế toán tập hợp chung cho toàn phân xƣởng, sau đến cuối kỳ kế toán tiến hành phân bổ cho loại sản phẩm Do sản phẩm hoàn thành, NVL chiếm phần lớn giá trị cấu thành nên thành phẩm nên công ty định lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí NVL 68 Tuy nhiên, việc chọn chi phí NVL làm tiêu thức để phân bổ chi phí cho từngloại sản phẩm chƣa hợp lý tác nhân ảnh hƣởng tới chi phí NC trực tiếp chi phí SXC giá trị NVL xuất dùng kỳ Từ lƣợng nguyên liệu xơ Acrylic (NVL chính), với định mức sản xuất khác sản xuất loại sản phẩm với số lƣợng không giống với Bởi vậy, giá trị NVL xuất dùng kỳ nhiều hay không ảnh hƣởng tới chi phí NC trực tiếp chi phí SXC nhiều hay Thực chất tác nhân gây ảnh hƣởng tới chi phí tập hợp chung phân bổ cho loại sản phẩm số lƣợng sản phẩm hoàn thành Do ta thấy việc sử dụng tiêu thức chi phí NVL để phân bổ chi phí NC trực tiếp chi phí SXC cho loại sản phẩm chƣa xác 3.2 Phƣơng hƣớng hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Khánh Chúc Từ thực trạng tình hình kế toán công ty TNHH Khánh Chúc, em xin đề xuất vài phƣơng hƣớng nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Một việc trích khấu hao TSCĐ Theo Thông tƣ 45/2013/TT – BTC Bộ Tài chính, tài sản đƣợc coi TSCĐ tài sản có thời gian sử dụng năm, chắn thu đƣợc lợi nhuận tƣơng lai từ việc sử dụng tài sản đó, nguyên giá tài sản phải đƣợc xác định cách có tin cậy có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mƣơi triệu đồng) trở lên Đối với tài sản có đặc điểm nhƣ nhƣng nguyên giá dƣới 30.000.000 đồng đƣợc coi công cụ dụng cụ Khi xuất kho sử dụng kế toán tiến hành phân bổ dần giá trị tài sản vào kỳ kế toán theo quy định Kế toán công ty TNHH Khánh Chúc hạch toán tài sản có giá trị nhỏ 30.000.000 đồng TSCĐ tiến hành trích khấu hao cho tài sản Việc hạch toán nhƣ sai so với quy định Bộ Tài chính, nên em kiến nghị công ty không tiến hành trích khấu hao với tài sản có giá trị nhỏ 30.000.000 đồng, lần xuất kho tài sản kế toán phải hạch toán nhƣ xuất kho công cụ dụng cụ − Khi xuất kho công cụ dụng cụ: Nợ TK 242 : Giá trị công cụ dụng cụ xuất kho Có TK 153: Giá trị công cụ dụng cụ xuất kho − Định kỳ tiến hành phân bổ vào khoản mục chi phí Nợ TK 154, TK 642: Giá trị CCDC xuất dùng phân bổ cho kỳ Có TK 242: Giá trị CCDC xuất dùng phân bổ cho kỳ 69 Ví dụ: Ngày 1/7/2015, công ty đƣa dàn máy vi tính Samsung có giá trị 15.690.000 đồng vào sử dụng, phục vụ cho phòng Tài kế toán với thời gian sử dụng 36 tháng − Khi xuất kho công cụ dụng cụ: Nợ TK 242 15.690.000 Có TK 153 15.690.000 − Định kỳ tiến hành phân bổ vào khoản mục chi phí Nợ TK 642 Có TK 242 435.833 (15.690.000/36 =435.833) 435.833 Nhƣ vậy, việc hạch toán lại tài sản có giá trị nhỏ 30.000.000 đồng không làm ảnh hƣởng tới chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh kỳ, nhƣng việc giúp kế toán xếp khoản mục chi phí theo quy định Hai phân bổ chi phí NC trực tiếp chi phí SXC cho loại sản phẩm Em xin kiến nghị công ty thay đổi tiêu thức phân bổ chi phí tập hợp chung từ tiêu thức NVL sang thành tiêu thức số lƣợng sản phẩm hoàn thành Do số lƣợng sản phẩm hoàn thành ảnh hƣởng tới biến động chi phí NC trực tiếp chi phí SXC giá trị NVL nên chọn tiêu thức phân bổ chi phí tập hợp chung số lƣợng sản phẩm hoàn thành hợp lý Nhƣ vậy, sản phẩm có số lƣợng hoàn thành lớn chịu nhiều chi phí tập hợp chung hơn, sản phẩm có số lƣợng hoàn thành chịu chi phí tập hợp chung Từ mà giá thành loại sản phẩm hoàn thành đƣợc xác Cuối kỳ kế toán, sau kế toán tổng hợp đƣợc số lƣợng sản phẩm hoàn thành kỳ loại sản phẩm, kế toán xác định hệ số phân bổ chi phí cho sản phẩm dựa tỷ lệ số lƣợng sản phẩm hoàn thành tổng số tất loại sản phẩm hoàn thành Sau xác định đƣợc hệ số phân bổ sản phẩm, kế toán tiến hành phân bổ chi phí tập hợp chung cho loại sản phẩm dựa hệ số phân bổ xác định tiến hành tính giá thành cho loại sản phẩm Ví dụ: Tiến hành tính giá thành sản phẩm JC1 tháng 7/2015, biết kỳ số sản phẩm JC1 hoàn thành 39.780 kg sợi tổng tất loại sản phẩm đƣợc sản xuất kỳ 103.120 kg sợi 70 Hệ số phân bổ chi phí 39.780 = 103.120 − Phân bổ chi phí NC trực tiếp cho sản phẩm JC1: Chi phí NC trực tiếp phân bổ cho sản phẩm JC1 = 39.780 308.037.000 103.120 = 118.829.634 = 196.763.174 − Phân bổ chi phí SXC cho sản phẩm JC1 Chi phí SXC phân bổ cho sản phẩm JC1 = 39.780 510.060.796 103.120 − Giá trị SPDD đầu kỳ = 51.690.850 đồng − Tổng chi phí sản xuất phát sinh tháng sản phẩm JC1 = 2.642.015.360 + 118.829.634+ 196.763.174 − Giá trị SPDD cuối kỳ Tổng giá trị sản phẩm JC1 hoàn thành = = 51.690.850 + = 2.957.608.168 đồng = 54.166.249 đồng 2.957.608.168 - 54.166.249 2.955.132.769 đồng Giá thành đơn vị sản phẩm JC1 hoàn thành kỳ 2.955.132.769 = 39.780 = 74.287 đồng / Kg sợi 71 Nhƣ vậy, phân bổ chi phí tập hợp chung theo tiêu thức NVL ta có giá thành đơn vị cho sản phẩm JC1 hoàn thành tháng 72.968 đồng / Kg sợi, chọn tiêu thức phân bổ số lƣợng sản phẩm hoàn thành giá thành đơn vị cho sản phẩm JC1 tăng lên 74.287 đồng / Kg sợi Khi tiêu thức phân bổ chi phí tập hợp chung thay đổi làm cho giá thành sản phẩm hoàn thành thay đổi Lựa chọn tiêu thức phân bổ số lƣợng sản phẩm hoàn thành kỳ tập hợp đƣợc giá thành sản phẩm hoàn thành cách xác so với tiêu thức chi phí NVL 72 Mẫu số S18 – DNN Đơn vị: Công ty TNHH Khánh Chúc Địa chỉ: Khu Công nghiệp Quang Minh – Hà Nội (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ – BTC ngày 14/09 /2006 Bộ trƣởng BTC) SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Tài khoản: 154 – JC1 Tên loại sản phẩm: Len màu sợi Acrylic(JC1) Kỳ kế toán: Tháng năm 2015 Chứng từ SH NT PX7/1 PX7/11 PX7/12 PX7/14 … 03/07 14/07 15/07 16/07 … 31/07 31/07 Diễn giải Số dƣ đầu kỳ Xuất xơ tóp Acrylic sản xuất JC1 Xuất thuộc nhuộm sản xuất JC1 Xuất kho thuốc tẩy trắng sản xuất JC1 Xuất kho thuốc làm màu cho JC1 … Phân bổ chi phí tiền lƣơng NCTT Phân bổ chi phí sản xuất chung Cộng phát sinh Ghi có TK 154 Số dƣ cuối kỳ TK đối ứng 1521 1522 1523 1524 … 154 154 X 155-JC1 Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) 73 Tổng số 51.690.850 2.242.323.000 8.688.120 1.600.000 1.689.540 … 118.829.634 196.763.174 2.957.608.168 2.955.132.769 54.166.249 154-JC1.1 51.690.850 2.242.323.000 8.688.120 1.600.000 1.689.540 … Ghi nợ TK 154 154-JC1.2 154-JC1.3 … 118.829.634 … 196.763.174 196.763.174 196.763.174 2.642.015.360 118.829.634 2.639.539.961 118.829.634 54.166.249 Ngày 31 tháng 07 năm 2015 Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Đơn vị: Công ty TNHH Khánh Chúc Địa chỉ: Khu Công nghiệp Quang Minh Mẫu số S19- DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trƣởng BTC) THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ Tháng năm 2015 Tên sản phẩm, dịch vụ: Len màu sợi Acrylic (JC1) Số lƣợng: 39.780 Kg Chia theo khoản mục Chỉ tiêu Tổng số tiền NVL trực tiếp NC trực tiếp SXC A Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ 51.690.850 51.690.850 Chi phí SXKD phát sinh kỳ 2.957.608.168 2.642.015.360 118.829.634 196.763.174 Tổng giá thành 2.955.132.769 2.639.539.961 118.829.634 196.763.174 Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ 54.166.249 54.166.249 Ngày 31 tháng năm 2015 Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) 74 KẾT LUẬN Trong điều kiện kinh tế thị trƣờng Việt Nam, doanh nghiệp muốn tồn phát triển phải không ngừng nâng cao chất lƣợng sản phẩm hạ giá thành sản xuất doanh nghiệp Góp phần không nhỏ vào việc phát triển doanh nghiệp phải kể đến công tác hạch toán kế toán mà cụ thể kế toán hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Trong suốt thời gian thực tập công ty TNHH Khánh Chúc, em có hội vận dụng kiến thức lý thuyết đƣợc học trƣờng vào thực tế doanh nghiệp, đặc biệt phần hành kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Từ củng cố thêm kiến thức đƣợc học hiểu biết thêm kiến thức thực tiễn đa dạng, phong phú Trên toàn khóa luận em với đề tài: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty trách nhiệm hữu hạn Khánh Chúc” Để hoàn thành khóa luận em nhận đƣợc giúp đỡ dạy nhiệt tình từ giáo viên ThS Nguyễn Thanh Huyền, với giúp đỡ cô chú, anh chị nhân viên phòng kế toán công ty Do kiến thức thân hạn chế nhƣ thời gian thực tập không dài nên khóa luận em không tránh khỏi thiếu sót Vì em mong nhận đƣợc bảo thầy cô giáo để khóa luận em đƣợc hoàn thiện Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo Ths Nguyễn Thanh Huyền, ngƣời tận tình bảo hƣớng dẫn em suốt trình nghiên cứu để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Và em xin đƣợc cảm ơn cô nhân viên công ty TNHH Khánh Chúc nhiệt tình giúp đỡ em suốt thời gian thực tập công ty Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2016 Sinh viên Vũ Ngọc Hà DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ThS Đoàn Thị Hồng Nhung, Slide giảng “ Tổ chức hạch toán kế toán” – Trƣờng đại học Thăng Long ThS Vũ Thị Kim Lan, Slide giảng “Kế toán tài 1” – Trƣờng đại học Thăng Long QĐ 48/2006/QĐ – BTC ban hành ngày 14 tháng 09 năm 2006 Bộ trƣởng Bộ Tài Chính Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, NXB Lao động – Xã hội Tài liệu công ty TNHH Khánh Chúc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Đơn vị thực tập: Địa đơn vị thực tập: Xác nhận Sinh viên: Ngày sinh: Mã sinh viên: Lớp: Chuyên ngành: Trƣờng: Đã có thời gian thực tập đơn vị từ ngày tháng tới ngày Hà Nội, ngày tháng tháng năm năm XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP (Ký tên, đóng dấu) [...]... Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Khánh Chúc” Khóa luận bao gồm 3 chƣơng: Chƣơng 1 Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất Chƣơng 2 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Khánh Chúc Chƣơng 3 Phƣơng hƣớng hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và. .. hình sản xuất giản đơn, sản xuất ít chủng loại sản phẩm với số lƣợng lớn sản phẩm và chu kỳ sản xuất ngắn Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành và giá thành đơn vị của thành phẩm đƣợc tính theo công thức: 17 Tổng giá thành SP hoàn thành Chi phí SXDD đầu kỳ = Giá thành đơn vị sản phẩm hoàn thành + Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ - Chi phí SXDD cuối kỳ Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành = Số lƣợng sản phẩm. .. kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 1.1.1 Vai trò của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Trong nền kinh tế thị trƣờng, mở cửa hội nhập với thế giới của Việt Nam, một doanh nghiệp sản xuất muốn tồn tại và phát triển vững mạnh thì sản phẩm sản xuất phải đạt đƣợc hai yêu cầu là chất lƣợng sản phẩm và hạ giá thành sản phẩm Công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính. .. bộ chi phí này vào tài khoản 631 – Giá thành sản xuất để tính giá thành sản phẩm 1.3.4.3 Kế toán chi phí sản xuất chung Các chi phí NVL, chi phí CCDC xuất dùng chung tại phân xƣởng sẽ đƣợc hạch toán nhƣ kế toán chi phí NVL trực tiếp tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ Các chi phí còn lại sẽ đƣợc tập hợp vào tài khoản 631 Giá thành sản xuất để cuối kỳ tính giá thành. .. vài phƣơng diện Chi phí sản xuất đƣợc tập hợp theo kỳ, luôn gắn liền với một kỳ sản xuất nhất định Chi phí sản xuất bao gồm các chi phí sản xuất sản phẩm phát sinh trong kỳ, chi 5 phí sản phẩm dở dang cuối kỳ và chi phí cho các sản phẩm hỏng Trong khi đó giá thành luôn gắn liền với số lƣợng sản phẩm hoàn thành trong kỳ Giá thành không bao gồm chi phí sản phẩm dở dang cuối kỳ này nhƣng lại bao gồm chi. .. đến quá trình sản xuất sản phẩm đồng thời kế toán cũng sử dụng tài khoản này để tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Kết cấu tài khoản 154 Nợ - TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Tập hợp chi phí NVL trực tiếp Tập hợp chi phí NC trực tiếp Tập hợp chi phí SXC - Số dƣ nợ: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ 8 Có Giá thành sản xuất thực tế của sản phẩm hoàn thành đã tiến... về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 1.2.1 Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất 1.2.1.1 Khái niệm về chi phí sản xuất Trong quá trình tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp phải bỏ ra các hao phí về vật chất, sức lao động để sản xuất sản phẩm Tất cả các hao phí có liên quan đến quá trình sản xuất sản phẩm đều đƣợc gọi là chi phí sản xuất Do đó, chi phí sản xuất. .. Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành CPSX dở dang cuối kỳ Mối quan hệ này còn đƣợc thể hiện qua công thức tính giá thành sản phẩm trong kỳ: Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành = CPSX dở dang đầu kỳ + CPSX phát sinh trong kỳ - CPSX dở dang cuối kỳ Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có mối quan hệ mật thiết với nhau Số liệu của kế toán tập hợp chi phí sản xuất là cơ sở để xác định giá thành sản phẩm. .. kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ giúp cho doanh nghiệp nắm đƣợc những thông tin về tình hình sử dụng tài sản, sức lao động và thực trạng quá trình sản xuất sản phẩm, từ đó các nhà quản trị doanh nghiệp có thể đƣa ra các chi n lƣợc giúp giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm, góp phần tối ƣu hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp 1.1.2 Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính. .. nhanh gọn và đơn giản hơn Giá trị SPDD cuối kỳ = Khối lƣợng SPDD cuối kỳ 16 Định mức chi phí 1.5 Tính giá thành sản phẩm 1.5.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm Đối tƣợng tính giá thành là các loại sản phẩm, công vụ, lao vụ mà doanh nghiệp đã sản xuất hoàn thành đòi hỏi phải tính tổng giá thành và giá thành đơn vị Việc xác định đối tƣợng tính giá thành cũng cần phải căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất,
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH khánh phúc , Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH khánh phúc , Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH khánh phúc , Giáo viên hƣớng dẫn : ThS. Nguyễn Thanh Huyền Sinh viên thực hiện : Vũ Ngọc Hà, 2 Phƣơng hƣớng hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Khánh Chúc 69, Chƣơng 1. Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất, 2 Khái quát chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, 3 Kế toán chi phí sản xuất, 2 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Khánh Chúc, 2 Phƣơng hƣớng hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Khánh Chúc, = 74.287 đồng / Kg sợi

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay