Đổi mới quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách Nhà nước tại các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Chính phủ

221 155 0
  • Loading ...
1/221 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:21

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý dự án đầu tư công là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, vấn đề quản lý dự án đầu tư công nói chung, quản lý dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) từ ngân sách Nhà nước (NSNN) nói riêng đối với các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, trong đó đầu tư cho phát triển khoa học và công nghệ (KH-CN) cũng không là ngoại lệ, đã thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học, nhà quản lý. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm từng bước đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó bao gồm các đơn vị sự nghiệp khoa học. Một trong những hướng đổi mới là tạo dựng đầu tư cơ sở vật chất ban đầu, để có điều kiện giao tài sản cho các đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, bảo toàn, xác định khấu hao đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế,trên cơ sở đó có lộ trình từng bước cho hoạt động chuyển đổi sang cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm, giảm dần tỷ lệ hỗ trợ từ NSNN đối với các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung, các đơn sự nghiệp KH-CN nói riêng. Có thể nói, thời gian qua, Nhà nước đã quan tâm đầu tư cho KH-CN nói chung, các tổ chức KH-CN công lập thuộc Chính phủ nói riêng, trong đó chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học. Nguồn vốn đầu tư từ NSNN đã góp phần không nhỏ vào quá trình hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, trang thiết bị làm việc như: tăng cường đáng kể diện tích làm việc, nâng cấp và xây dựng mới một số viện nghiên cứu chuyên ngành, các phòng thí nghiệm, xây dựng và bảo quản các kho tư liệu quí, các trung tâm thông tin, tư liệu-thư viện... Nhìn chung, hoạt động quản lý dự án (QLDA) ĐTXD từ nguồn vốn NSNN tại các tổ chức KH-CNthuộc Chính phủbước đầu đi vào nề nếp, thứ tự ưu tiên được xác định theo quy hoạch được duyệt...Tuy nhiên, hầu hết tiến độ thực hiện dự án còn chậm so với kế hoạch; Quá trình thực hiện có nhiều thay đổi trong thiết kế, cơ cấu vốn, tổng mức đầu tư (TMĐT); Hoạt động hạch toán kế toán và báo cáo định kỳ chưa được thực hiện; Công tác quyết toán công trình hoàn thành còn chậm và yếu; Hoạt động bảo hành, bảo trì còn lúng túng; Công tác kiểm tra giám sát của cấp quyết định đầu tư (QĐĐT) chưa được duy trì thường xuyên do chưa có quy trìnhquản lý hữu hiệu; Mô hình QLDA đã lỗi thời...không còn phù hợp với những quy định mới của Nhà nước. Vậy làm thế nào để hoạt động QLDA đầu tư xây dựng từ NSNN tại các tổ chức KH-CN thuộc Chính phủ đáp ứng được yêu cầu đổi mới cơ chế, chính sách của Nhà nước, tiết kiệm, chống lãng phí và đảm bảo mục tiêu xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại theo các chuẩn mực quốc tế, khu vực, phục vụ hiệu quả hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn chính sách như quy hoạch phát triển các tổ chức này đến 2020 và tầm nhìn đến 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong bối cảnh đó, vấn đề: “Đổi mới quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách Nhà nước tại các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Chính phủ” được tác giả chọn làm đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ, chuyên ngành quản lý kinh tế. VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỦY LAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC CHÍNH PHỦ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, 2016 VIỆN HÀN LÂM MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨULIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu tác giả nước 1.1.1 Nghiên cứu ngân sách Nhà nước, mối quan hệ ngân sách Nhà nước đầu tư công 1.1.2 Nghiên cứu quản lý dự án đầu tư quản lý đầu tư công 1.2 Tình hình nghiên cứu tác giả nước 11 1.2.1 Nghiên cứu chi ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng11 1.2.2 Nghiên cứu quản lý dự án đầu tư xây dựng nói chung 12 1.2.3.Nghiên cứu quản lý vốn đầu tư xây dựng quản lý dự án 16 1.2.4 Nghiên cứu thẩm định dự án đầu tư xây dựng 19 1.3 Kết nghiên cứu vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu 20 1.3.1 Kết nghiên cứu đạt 20 1.3.2 Hạn chế vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu 20 1.3.3 Khung phân tích luận án 22 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẰNG VỐNNGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2.1 Đầu tư công, đầu tư xây dựng vốn ngân sách Nhà nước 24 2.1.1.Đầu tư đầu tư công 24 2.1.2 Khái niệm, chất đầu tư xây dựng vốn ngân sách Nhà nước25 2.2 Vốn, nguồn hình thành, vốn đầu tư xây dựng quản lý dự án đầu tư xây dựng 27 2.2.1.Vốn 27 2.2.2 Các nguồn hình thành vốn đầu tư 28 2.2.3 Chi phí đầu tư xây dựng vốn đầu tư xây dựng 29 2.2.4 Quản lý dự án đầu tư xây dựng vốn ngân sách Nhà nước 30 2.3 Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng vốn ngân sách Nhà nước 34 2.3.1 Chu trình thực dự án đầu tư xây dựng 34 2.3.2 Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng vốn ngân sách Nhà nước 34 2.3.3 Các hình thức quản lý dự án 53 2.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý dự án 59 2.4 Bài học kinh nghiệm quản lý dự án đầu tư vốn ngân sách nhà nước số nước 63 2.4.1 Kinh nghiệm quản lý dự án đầu tư vốn Nhà nước Trung Quốc Hàn Quốc 63 2.4.2 Bài học kinh nghiệm 71 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGBẰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÁC TỔ CHỨCKHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC CHÍNH PHỦ 3.1 Khái quát tổ chức khoa học công nghệ thuộc Chính phủ 73 3.1.1.Tổ chức khoa học công nghệ thuộc Chính phủ 73 3.1.2 Đặc điểm, tổ chức khoa học công nghệ thuộc Chính phủ 74 3.1.3 Đặc điểm, phân loại dự án đầu tư xây dựng vốn ngân sách Nhà nước tổ chức khoa học công nghệ thuộc Chính phủ 75 3.2 Thực trạng đầu tư Nhà nước cho khoa học công nghệ Việt Nam 77 3.2.1 Thực trạng đầu tư Nhà nước Việt Nam 77 3.2.2 Thực trạng đầu tư Nhà nước cho khoa học công nghệ 78 3.3 Thực trạng quản lý dự án đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước tổ chức khoa học công nghệ thuộc Chính phủ 85 3.3.1 Quản lý phạm vi, qui hoạch, kế hoạch 85 3.3.2 Quản lý chuẩn bị đầu tư, lập thẩm định phê duyệt thiết kế 86 3.3.3 Quản lý hoạt động đấu thầu 86 3.3.4 Hoạt động quản lý chất lượng 95 3.3.5 Quản lý tiến độ 97 3.3.6 Quản lý chi phí vốn đầu tư 99 3.3.7 Quản lý giai đoạn kết thúc đầu tư công trình vào sử dụng 107 3.4 Đánh giá chung 107 3.4.1 Những kết đạt 107 3.4.2 Hạn chế 110 3.4.3 Nguyên nhân 114 Chương GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGBẰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÁC TỔ CHỨCKHOA HỌC CÔNG NGHỆ THUỘC CHÍNH PHỦ 4.1 Bối cảnh nước quốc tế 117 4.1.1 Bối cảnh quốc tế……………………………………………………117 4.1.2 Bối cảnh nước 118 4.2 Quan điểm, mục tiêu phát triển tổ chức khoa học công nghệ thuộc Chính phủ thời gian tới 119 4.2.1 Quan điểm phát triển 119 4.2.2 Định hướng phát triển 120 4.2.3 Mục tiêu phát triển 120 4.3 Giải pháp đổi quản lý dự án tổ chức khoa học công nghệ thuộc Chính phủ 122 4.3.1 Nhóm giải pháp nguồn lực tài 122 4.3.2 Nhóm giải pháp tổ chức thực dự án 126 4.3.3 Đổi hoạt động quản lý tài dự án 131 4.3.4 Nhóm giải pháp cấu tổ chức máy nguồn nhân lực 134 4.3.5 Nhóm giải pháp đổi quy trình quản lý kiểm tra giám sát 139 4.4 Một số kiến nghị 142 4.4.1 Đối với Nhà nước 142 4.4.2 Kiến nghị với tổ chức khoa học công nghệ thuộc Chính phủ 144 KẾT LUẬN 146 TÀI LIỆU THAM KHẢO 148 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CPM Critical Path Method CCPM Critical Chain Project Management DAĐT Dự án đầu tư DTXD Dự toán xây dựng ĐTXD Đầu tư xây dựng EPC Engineering-Procurement of Goods-Construction FDI Foreign Direct Investment ISO The International Organnization for Standardization KH-CN Khoa học Công nghệ KHĐT Kế hoạch đấu thầu KH-TC Kế hoạch tài KTNN Kiểm toán Nhà nước KT-TC Kinh tế tài KT-XH Kinh tế - xã hội MPM Metra potential method NSĐP Ngân sách địa phương NSNN Ngân sách Nhà nước NSTW Ngân sách Trung ương ODA Official Development Assistance ODF Official development finance PCCC Phòng cháy, chữa cháy PMC Project Management Consultancy PMI Project Management Institute PERT Program Evaluatian and Review Technique PPP Public Private Partnership QĐĐT Quyết định đầu tư QLCL Quản lý chất lượng QLDA Quản lý Dự án TMĐT Tổng mức đầu tư TVGS Tư vấn giám sát UBND Ủy ban nhân dân VASS Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Vietnam Academy of Social Sciences) VAST Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam (Vietnam Academy of Science and Technology) XDCB Xây dựng XHCN Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Cơ cấu đầu tư công Việt Nam từ 2006-2014 theo giá hành 75 Bảng 3.2 Kinh phí đầu tư XDCB từ NSNN cho tổ chức KH-CN thuộc Chỉnh phủ giai đoạn 2006-2015 80 Bảng 3.3 Tổng hợp kết đấu thầu dự án theo hình thức đấu thầu từ năm 2010 -2015 90 Bảng 3.4 Tổng hợp kết đấu thầu dự án theo lĩnh vực đấu thầu từ năm 2010 - 2015 93 Bảng 3.5 Danh mục dự án chậm tiến độ giai đoạn 2006-2015 98 Bảng 3.6 Dự toán -giải ngân -tạm ứng -thanh toán dự án giai đoạn 20102015 101 Bảng 3.7 Kết kiểm toán kiến nghị giảm chi đầu tư xây dựng 104 Bảng 3.8 Tổng hợp toán hoàn thành giai đoạn 2006-2015 106 Bảng 4.1 Tổng hợp vốn trung hạn 2016-2020 tổ chức KH-CN thuộc Chính phủ 120 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Tổng mức đầu tư dự án 48 Hình 2.2 Nội dung quản lý dự án 53 Hình 3.1 Tổng dự toán chi NSNN giai đoạn 2006-2010 dự toán chi đầu tư xây dựng từ ngân sách trung ương 81 Hình 3.2 Tổng dự toán chi ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015 chi đầu tư xây dựng từ ngân sách trung ương 82 Hình 3.3 So sánh dự toán chi ĐTXD cho KHCN từ NSTW chi ĐTXD cho tổ chức KHCN thuộc Chính phủ 83 Hình 3.4.So sánh tổng dự toán chi ĐTXD VASS VAST 84 Hình 3.5.So sánh hình thức đấu thầu 91 Hình 3.6.So sánh lĩnh vực đấu thầu 94 Hình 3.7 Dự toán-giải ngân-tạm ứng-thanh toán dự án ĐTXD 102 Hình 4.1 Mô hình ban quản lý dự án công trình chuyên ngành, ban quản lý dự án công trình khu vực 136 Hình 4.2 Mô hình tư vấn quản lý dự án điều chỉnh 137 Hình 4.3 Mô hình tổng thầu xây dựng 138 Hình 4.4 Qui trình tổ chức thực dự án 140 Hình 4.5 Qui trình tổ chức đấu thầu 141 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tiết kiệm, chống lãng phí quản lý dự án đầu tư công chủ trương lớn Đảng Nhà nước ta Trong trình chuyển sang kinh tế thị trường hội nhập quốc tế, vấn đề quản lý dự án đầu tư công nói chung, quản lý dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) từ ngân sách Nhà nước (NSNN) nói riêng lĩnh vực khác kinh tế, đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ (KH-CN) không ngoại lệ, thu hút quan tâm nhà khoa học, nhà quản lý Cùng với phát triển kinh tế xã hội (KT-XH), Nhà nước ban hành nhiều sách nhằm bước đổi chế hoạt động chế quản lý tài đơn vị nghiệp công lập, bao gồm đơn vị nghiệp khoa học Một hướng đổi tạo dựng đầu tư sở vật chất ban đầu, để có điều kiện giao tài sản cho đơn vị nghiệp công lập quản lý, bảo toàn, xác định khấu hao đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật tình hình thực tế,trên sở có lộ trình bước cho hoạt động chuyển đổi sang chế tự chủ tự chịu trách nhiệm, giảm dần tỷ lệ hỗ trợ từ NSNN đơn vị nghiệp công lập nói chung, đơn nghiệp KH-CN nói riêng Có thể nói, thời gian qua, Nhà nước quan tâm đầu tư cho KH-CN nói chung, tổ chức KH-CN công lập thuộc Chính phủ nói riêng, trọng đầu tư sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học Nguồn vốn đầu tư từ NSNN góp phần không nhỏ vào trình đại hóa sở hạ tầng, trang thiết bị làm việc như: tăng cường đáng kể diện tích làm việc, nâng cấp xây dựng số viện nghiên cứu chuyên ngành, phòng thí nghiệm, xây dựng bảo quản kho tư liệu quí, trung tâm thông tin, tư liệu-thư viện Nhìn chung, hoạt động quản lý dự án (QLDA) ĐTXD từ nguồn vốn NSNN tổ chức KH-CNthuộc Chính phủbước đầu vào nề nếp, thứ tự ưu tiên xác định theo quy hoạch duyệt Tuy nhiên, hầu hết tiến độ thực dự án chậm so với kế hoạch; Quá trình thực có nhiều thay đổi thiết kế, cấu vốn, tổng mức đầu tư (TMĐT); Hoạt động hạch toán kế toán báo cáo định kỳ chưa thực hiện; Công tác toán công trình hoàn thành chậm yếu; Hoạt động bảo hành, bảo trì lúng túng; Công tác kiểm tra giám sát cấp định đầu tư (QĐĐT) chưa trì thường xuyên chưa có quy trìnhquản lý hữu hiệu; Mô hình QLDA lỗi thời không phù hợp với quy định Nhà nước Vậy làm để hoạt động QLDA đầu tư xây dựng từ NSNN tổ chức KH-CN thuộc Chính phủ đáp ứng yêu cầu đổi chế, sách Nhà nước, tiết kiệm, chống lãng phí đảm bảo mục tiêu xây dựng sở vật chất - kỹ thuật đại theo chuẩn mực quốc tế, khu vực, phục vụ hiệu hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn sách quy hoạch phát triển tổ chức đến 2020 tầm nhìn đến 2030 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Trong bối cảnh đó, vấn đề: “Đổi quản lý dự án đầu tư xây dựng vốn ngân sách Nhà nước tổ chức khoa học công nghệ thuộc Chính phủ” tác giả chọn làm đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ, chuyên ngành quản lý kinh tế Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu làm rõ thực trạng QLDA ĐTXD tổ chức KH-CN thuộc Chính phủ giai đoạn 2006-2015, mặt làm được, hạn chế, phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp đổi hoạt động tổ chức KH-CN thuộc Chính phủ giai đoạn tới 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: - Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài; nghiên cứu kinh nghiệm QLDA vốn Nhà nước số nước khu vực để rút học - Hệ thống số khái niệm QLDA ĐTXD vốn NSNN, làm rõ nội dung QLDA ĐTXD vốn NSNN; - Đánh giá thực trạng QLDA ĐTXD vốn NSNN tổ chức KH-CN thuộc Chính phủ, rút số tồn phân tích nguyên nhân; - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện đổi QLDA ĐTXD vốn NSNN tổ chức KH-CN thuộc Chính phủ Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Quản lý dự án đầu tư xây dựng vốn NSNN tổ chức KH-CN thuộc Chính phủ 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Quá trình tổ chức quản lý, thực dự án ĐTXD vốn ĐTXD tập trung từ NSNN - Về không gian:Dự án ĐTXD tổ chức KH-CN thuộc Chính phủ - Về thời gian: Từ 2006-2015 định hướng đến 2020, tầm nhìn 2030 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khác nhau, sở phươngpháp luận vật biện chứng vật lịch sử Các phương pháp nghiên cứu cụ thể bao gồm: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Nhằm làm rõ sở lý luận nội dung hình thức hoạt động QLDA đầu tư xây dựng từ vốn NSNN, đồng thời kế thừa kết nghiên cứu có để tổng kết kinh nghiệm rút 28 Khu NCTKCN Cổ Đầu tư Nâng cấp Trung tâm giám định ADN hài cốt liệt sỹ Nhuế, Bắc Từ Liêm, thiếu thông tin Viện Công nghệ sinh học Hà Nội 29 Khu Ươm tạo CN Viện Hàn lâm KHCNVN 30 2015-2016 229.000 B Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 2014-2017 179.866 B Xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu Dioxin thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam Nhà A1- số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 2015-2017 148.664 B 31 Đầu tư thí điểm phát triển đại hóa viện địa chất Hà Nội 2013-2017 121.000 32 Cơ sở nghiên cứu viện CNVT-HSB Hà Nội 2013-2017 93.864 33 Cơ sở NCTK Viện KHVLUD TPHCM 2013-2017 114.690 B B B 34 Trung tâm nghiên cứu tiên tiến sáng tạo Hòn Chồng Nha Trang 2014-2018 57.260 B 35 Xây dựng Khu hóa, bảo tồn sinh vật biển trưng bày mẫu vật Hoàng Sa Trường Sa Nha Trang 2015-2018 50.000 B 36 Cơ sở nghiên cứu Viện Công nghệ Hóa học P Thạnh Lộc, Q.12, Tp.HCM 2015-2018 80.000 B 37 Đầu tư xây dựng Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung 321 Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Huế 2015-2018 52.400 B 38 Trung tâm Tin học Tính toán Trung tâm Vũ trụ Việt Nam 2015 - 2018 75.000 B 2012-2020 12.363.710 A 39 Nhà A7 Việt Nam (Hà Nội, Nha Trang, Hồ Chí Minh); Nhật Bản xxxix II Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Nhà mái che hệ thống thoát nước Hoàng thành Thăng Long Hà Nội 2005-2006 3.778 C Trung tâm phân tích dự báo Hà Nội 2006-2007 6.954 Xây dựng phần mềm quản lý thư viện Nam Bộ TPHCM 2006-2007 2.481 Đầu tư chiều sâu số Liễu Giai Hà Nội 2006-2007 6.989 Trung tâm tích hợp liệu Hà Nội 2002-2007 4.100 Nhà làm việc - Hội trường Viện PTBV vùng Trung Bộ Đà Nẵng 2009-2011 41.355 Thư viện tổng hợp Hà Nội 2008-2011 238.372 Dự án Mở rộng Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam Hà Nội 2007-2013 113.942 Học viện KHXH Hà Nội 2012-2016 101.370 10 Cơ sở nghiên cứu Viện Nam Bộ TPHCM 2012-2016 127.411 11 Cơ sở nghiên cứu Viện PTBV vùng Tây Nguyên Buôn Ma Thuột 2012-2017 85.000 12 Khu đào tạo thư viện - Viện PTBV vùng Trung Bộ Đà Nẵng 2011-2016 183.290 C C C C B B B B B B B xl PHỤ LỤC BIỂU DỰ TOÁN-GIẢI NGÂN-TẠM ỨNG-THANH TOÁN Đơn vị: 1000đ CHỈ TIÊU Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 NSTW I Viện Hàn lâm KHCN Dự toán chi ĐTXD từ NSNN 64.000 95.000 191.050 205.600 251.000 Năm 2014 ODA II NSTW 1.599.600 339.500 Kéo dài sang năm sau 64.000 63.769 20.107 43.662 95.000 92.880 27.605 65.274 191.050 184.989 40.742 144.248 205.600 199.711 20.098 179.613 251.000 250.162 42.836 207.326 Tỷ lệ giải ngân so với dự toán (%) 99,639 97,768 96,828 97,135 99,666 100 31,531 29,722 22,024 10,064 17,123 68,469 70,278 77,976 89,936 82,877 Dự tóan chi đầu tư XDCB từ NSNN 93.000 115.000 103.500 76.000 83.000 Kéo dài sang năm sau Dự tóan thực Giải ngân Tạm ứng Thanh toán KLHT 1.445 91.555 91.524 20.697 70.827 28.975 87.470 85.043 38.967 46.076 10.000 122.475 122.475 45.893 76.582 86.000 85.964 13.013 72.951 xli 83.000 82.946 6.365 76.581 Trung bình 2010-2015 ODA NSTW ODA 250 1.146.150 1.599.850 72.580 Dự tóan thực Giải ngân Tạm ứng Thanh toán KLHT Tỷ lệ tạm ứng so với giải ngân Tỷ lệ toán so với giải ngân Viện Hàn lâm KHXH Năm 2015 72.580 1.599.850 1.599.850 250 1.073.570 1.057.301 196.167 861.134 78,289 100 92,248 100 - 16,847 - 18,554 - 100 83,153 100 81,446 100 1.599.600 266.920 1.599.600 265.791 44.779 1.599.600 221.012 250 250 97.000 567.500 97.000 70.499 19.872 50.627 40.420 567.500 538.451 144.807 393.644 1.599.850 Tỷ lệ giải ngân so với dự toán (%) CHỈ TIÊU III Tỷ lệ tạm ứng so với giải ngân Tỷ lệ toán so với giải ngân Tổng hợp tổ chức KHCN thuộc CP 99,97 97,23 100,00 99,96 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 99,93 Năm 2014 22,614 45,820 37,471 15,138 NSTW 7,674 77,386 54,180 62,529 84,862 92,326 ODA 94,88 Năm 2015 NSTW 28,188 ODA 71,812 Trung bình 2010-2015 NSTW 26,893 ODA 73,107 - Dự tóan chi đầu tư XDCB từ NSNN 157.000 210.000 294.550 281.600 334.000 Kéo dài sang năm sau 1.445 28.975 10.000 - - Dự tóan thực 155.555 182.470 313.525 291.600 334.000 Giải ngân Tạm ứng Thanh toán KLHT 155.293 40.804 114.489 177.923 66.572 111.350 307.464 86.635 220.830 285.675 33.111 252.564 333.108 49.201 283.907 Tỷ lệ giải ngân so với dự toán (%) 98,913 84,725 104,384 101,447 99,733 26,275 37,416 28,177 11,590 14,770 73,725 62,584 71,823 88,410 85,230 Tỷ lệ tạm ứng so với dự toán Tỷ lệ toán so với giải ngân 72,68 Nguồn: Tác giả tính toán từ số liệu Vụ Đầu tư, Bộ Tài xlii 1.599.600 436.500 250 1.713.650 1.599.850 - 113.000 - 1.599.600 363.920 250 1.641.070 1.599.850 1.599.600 336.290 64.651 1.599.600 271.639 250 250 1.595.752 340.974 1.254.778 1.599.850 1.599.850 100 93,120 100 21,368 - 78,632 100 - 100 72.580 77,042 19,225 100 80,775 100 Phụ lục DANH MỤC CÁC DỰ ÁN BỐ TRÍ TRONG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 CỦA CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THUỘC CHÍNH PHỦ Đơn vị: Triệu đồng Tổng mức đầu tư TT (1) Danh mục dự án (2) Địa điểm XD Thời gian KCHT (3) TỔNG SỐ VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM Các dự án hoàn thành, 1.1 bàn giao, vào sử dụng trước ngày 31/12/2015 Dự án Mở rộng Bảo tàng dân tộc học Việt Nam Dự án Cải tạo nâng cấp sở nghiên cứu đào tạo Học viện KHXH Hà Nội 1.2 Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 Tổng số (tất nguồn vốn) Trong đó: NSTW Lũy kế vốn bố trí từ khởi công Kế hoạch 2016-2020 Vốn luỹ hết 2015 Trong đó: NSTW Tổng số 13 14 15 3.022.338 2.987.338 1.032.868 1.032.868 1.935.351 Trong kế hoạch 2016 Trong đó: Thu hồi Thanh toán khoản nợ ứng XDCB trước 16 Tổng số Trong đó: Thu hồi Thanh toán khoản nợ ứng XDCB trước 17 18 19 20 5.000 480.550 5.000 21 974.455 939.455 462.391 462.391 457.945 5.000 118.000 5.000 235.312 235.312 195.823 195.823 19.570 5.000 19.570 5.000 5.000 5.000 Hà Nội 20072013 133.942 133.942 109.023 109.023 5.000 Hà Nội 20122015 101.370 101.370 86.800 86.800 14.570 245.143 245.143 215.443 215.443 29.500 xliii 5.000 14.570 0 29.500 Ghi 0 Tổng mức đầu tư TT (1) Danh mục dự án (2) Địa điểm XD Thời gian KCHT (3) Tổng số (tất nguồn vốn) Trong đó: NSTW Lũy kế vốn bố trí từ khởi công Kế hoạch 2016-2020 Vốn luỹ hết 2015 Trong đó: NSTW Tổng số 13 14 15 Trong kế hoạch 2016 Trong đó: Thu hồi Thanh toán khoản nợ ứng XDCB trước 16 17 Tổng số 18 Dự án Viện phát triển bền vững Vùng Trung Bộ (giai đoạn 2) Đà Nẵng 20112015 126.243 126.243 105.743 105.743 20.500 20.500 Dự án Cơ sở nghiên cứu Viện PTBV Vùng Nam Bộ TP Hồ 2012Chí 2015 Minh 118.900 118.900 109.700 109.700 9.000 9.000 85.000 85.000 50.125 50.125 34.875 85.000 85.000 50.125 50.125 34.875 409.000 374.000 1.000 1.000 374.000 199.000 199.000 1.3 Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 Dự án Cơ sở nghiên cứu đào tạo Viện phát triển bền vững Vùng Tây Nguyên (giai đoạn 1) 1.4 Các dự án khởi công năm 2016 Dự án Cơ sở nghiên cứu khối viện nghiên cứu quốc tế ĐăK LăK Hà Nội 20132015 20162019 199.000 xliv 0 25.000 Trong đó: Thu hồi Thanh toán khoản nợ ứng XDCB trước 19 20 Ghi 21 0 0 25.000 0 43.930 25.500 Lũy kế vốn bố trí từ khởi công Tổng mức đầu tư TT Danh mục dự án Địa điểm XD Thời gian KCHT Tổng số (tất nguồn vốn) Trong đó: NSTW (1) (2) (3) Dự án Cơ sở Học viện KHXH Trung tâm nghiên cứu, tư vấn khoa học thuộc VASS TP Hồ Chí Minh Hà Nội 20162020 155.000 120.000 Dự án Hệ thống thiết bị trưng bày bảo quản Bảo tàng dân tộc học Việt Nam Hà Nội 20162018 55.000 55.000 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Các dự án hoàn thành, 1.1 bàn giao, vào sử dụng trước ngày 31/12/2015 1.2 Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2016 2.047.883 2.047.883 0 112.250 112.250 Kế hoạch 2016-2020 Vốn luỹ hết 2015 Trong đó: NSTW Tổng số 13 14 15 1.000 1.000 570.477 84.500 xlv Trong đó: Thu hồi Thanh toán khoản nợ ứng XDCB trước 16 17 Tổng số 18 120.000 3.430 55.000 15.000 570.477 1.477.406 84.500 Trong kế hoạch 2016 27.750 Trong đó: Thu hồi Thanh toán khoản nợ ứng XDCB trước 19 20 Ghi 21 0 362.550 0 0 27.750 0 Tổng mức đầu tư TT Danh mục dự án Địa điểm XD Thời gian KCHT (1) (2) (3) Tăng cường mạng lưới quan sát động đất phục vụ công tác báo tin động đất cảnh báo sóng thần Việt Nam Hà Nội 20092016 Đầu tư nâng cấp Trạm NC tổng hợp TNMT Miền Trung DA chuyển tiếp hoàn 1.3 thành sau năm 2016 Cơ sở nghiên cứu Viện Công nghệ vũ trụ Hóa sinh biển Đầu tư phát triển đại hóa Viện Địa chất GĐ1 Tổng số (tất nguồn vốn) Trong đó: NSTW 91.000 Quảng 201521.250 Bình 2016 91.000 21.250 1.330.633 1.330.633 Lũy kế vốn bố trí từ khởi công Kế hoạch 2016-2020 Vốn luỹ hết 2015 Trong đó: NSTW Tổng số 13 14 15 74.500 74.500 16.500 10.000 10.000 Trong kế hoạch 2016 Trong đó: Thu hồi Thanh toán khoản nợ ứng XDCB trước 16 17 18 485.537 845.096 20 21 11.250 0 231.500 Hà Nội 20132016 93.865 93.865 72.787 72.787 21.078 12.000 Hà Nội 20132017 119.952 119.952 64.980 64.980 54.972 22.000 Cơ sở nghiên cứu, triển khai Viện KHVL Ứng dụng Tp HCM 20132016 114.690 114.690 70.600 70.600 44.090 20.000 Khu Ươm tạo CN Viện Hàn lâm KHCNVN Khu sáng tạo CN Hòn Chồng Hà Nội Nha Trang 20132017 20132017 179.866 179.866 76.000 76.000 103.866 35.000 57.260 57.260 24.750 24.750 32.510 16.500 xlvi 19 Ghi 16.500 11.250 485.537 Tổng số Trong đó: Thu hồi Thanh toán khoản nợ ứng XDCB trước 0 Tổng mức đầu tư TT (1) 10 11 12 13 Danh mục dự án (2) Hệ thiết bị giải mã gen người sinh vật đặc hữu VN Cải tạo Khu TN Kim loại Đất Cơ sở nghiên cứu Viện KH Miền Trung Trung tâm Tin học tính toán Cơ sở NC Viện Công nghệ Hóa học Khu hóa, bảo tồn sinh vật biểnvà trưng bày mẫu vật Trường Sa - Hoàng Sa 14 Xây dựng PTN trọng điểm nghiên cứu đioxin 15 Đầu tư nâng cấp Trung tâm giám định AND hài cốt liệt sỹ thiếu thông tin 1.4 Các dự án khởi công Địa điểm XD Thời gian KCHT (3) Hà Nội 20132017 Hà Nội Hà Nội 20152019 20152018 20152018 Tp HCM Tổng số (tất nguồn vốn) Trong đó: NSTW Lũy kế vốn bố trí từ khởi công Kế hoạch 2016-2020 Vốn luỹ hết 2015 Trong đó: NSTW Tổng số 13 14 15 Trong kế hoạch 2016 Trong đó: Thu hồi Thanh toán khoản nợ ứng XDCB trước 16 17 Tổng số 18 75.000 75.000 35.500 35.500 39.500 18.500 55.000 55.000 11.140 11.140 43.860 7.500 52.400 52.400 11.500 11.500 40.900 9.500 75.000 75.000 15.140 15.140 59.860 10.000 20152018 80.000 80.000 16.140 16.140 63.860 7.500 Nha Trang 20152017 50.000 50.000 10.000 10.000 40.000 9.000 Hà Nội 20152019 148.600 148.600 30.000 30.000 118.600 30.000 20152016 229.000 229.000 47.000 47.000 182.000 34.000 605.000 605.000 440 440 604.560 Huế xlvii 0 103.300 Trong đó: Thu hồi Thanh toán khoản nợ ứng XDCB trước 19 20 Ghi 21 0 Tổng mức đầu tư TT (1) 16 17 18 19 20 21 22 Danh mục dự án (2) năm 2016 Xây dựng sở nghiên cứu Viện Vật lý Khu triển khai công nghệ Thủ Đức Cơ sở nghiên cứu Viện Sinh thái học Miền Nam Xây dựng sở Viện Tài nguyên Môi trường biển mở rộng bảo tàng hải dương học GĐ2 Sửa chữa nâng cấp Bảo tàng Sinh học Tây nguyên Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Vn cứu hộ động, thực vật thuộc Bảo tàng Thiên nhiên VN Giao thông kết nối, hạ tầng kỹ thuật Trung tâm bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam cứu hộ động, thực vật Địa điểm XD Thời gian KCHT (3) Hà Nội Tp HCM Tp HCM 20162020 20162020 20162019 Hải Phòng Tổng số (tất nguồn vốn) Trong đó: NSTW 140.000 140.000 60.000 60.000 45.000 45.000 20162020 175.000 Đà Lạt 20162019 Huế Huế Lũy kế vốn bố trí từ khởi công Kế hoạch 2016-2020 Vốn luỹ hết 2015 Trong đó: NSTW Tổng số 13 14 15 290 16 17 Tổng số 18 139.710 28.000 60.000 12.000 44.850 9.000 175.000 175.000 34.300 55.000 55.000 55.000 4.000 20162020 95.000 95.000 95.000 11.000 20162018 35.000 35.000 35.000 5.000 150 xlviii 290 Trong đó: Thu hồi Thanh toán khoản nợ ứng XDCB trước Trong kế hoạch 2016 150 Trong đó: Thu hồi Thanh toán khoản nợ ứng XDCB trước 19 20 Ghi 21 Phụ lục Phân loại dự án theo qui mô dự án (Theo Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015của Chính phủ) TT PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG A NHÓM A TMĐT I PHÂN LOẠI DỰ ÁN NHÓM A THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN ĐIỀU CỦA Không phân biệt LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG DAĐ T quy định Điểm a Khoản Điều Luật Đầu tư công, bao gồm: tổng mức a) DAĐ T địa giới di tích theo định công nhận di tích quốc gia đặc biệt đầu tư quan có thẩm quyền; b) DAĐ T địa giới di tích, địa bàn có di tích quốc gia đặc biệt có ảnh hưởng trực tiếp đến di tích theo quy định pháp luật bảo tồn di sản quốc gia Dự án quy định Điểm b Khoản Điều Luật Đầu tư công DAĐ T tổng thể địa bàn đặc biệt quan trọng quốc phòng, an ninh Đối với dự án thành phần dự án đầu tư cấp có thẩm quyền phê duyệt định riêng đầu tư địa bàn đặc biệt quan trọng quốc phòng an ninh, việc phân nhóm dự án theo tiêu chí phân loại dự án quy định Điểm 1, 3, Mục Mục II, III, IV, V Phần A Phần B, C Phụ lục Dự án quy định Điểm c Khoản Điều Luật Đầu tư công dự án thuộc danh mục bảo mật quốc gia, quan có thẩm quyền định theo quy định pháp luật bảo mật quốc gia Dự án quy định Điểm d Khoản Điều Luật Đầu tư công bao gồm: a) Nhà máy sản xuất kho chứa hóa chất nguy hiểm độc hại; b) Nhà máy sản xuất kho chứa vật liệu nổ Dự án quy định Điểm đ Khoản Điều Luật Đầu tư công dự án đầu tư tổng thể hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất Với dự án thành phần haydự án NgườiQDĐT phê duyệt định riêng khu CN, khu chế xuất, việc phân loại dự án theo tiêu chí quy định điểm 1, 2, Mục Mục II, III, IV, V Phần A Phần B, C Phụ lục II PHÂN LOẠI DỰ ÁN NHÓM A THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN ĐIỀU CỦA Từ 2.300 tỷ LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG Dự án quy định Điểm a Khoản Điều Luật Đầu tư công, bao gồm: a) Cầu đường tuyến đường ô tô cao tốc đường quốc lộ; b) Cầu đường sắt tuyến đường sắt cao tốc, đường sắt tốc độ cao đường sắt quốc gia; c) Cảng biển quốc tế, cảng sông; cảng, bến thủy nội địa, gồm: cảng, bến hàng hóa; cảng, bến hành khách; bến cảng biển nội địa; nhà ga đường thủy; d) Sân bay quốc tế; sân bay nội địa; nhà ga hàng không; đ) Đường sắt cao tốc, đường sắt tốc độ cao đường sắt quốc gia; đường sắt đô thị, đường sắt cao, đường tàu điện ngầm (Metro); đường sắt chuyên dụng, đường sắt địa phương, nhà ga đường sắt cao tốc tốc độ cao; e) Hầm đường ô tô; hầm đường sắt, hầm cho người bộ; hầm tàu điện ngầm; g) Đường ô tô cao tốc đường quốc lộ Dự án quy định Điểm b Khoản Điều Luật Đầu tư công, bao gồm: a) Nhà máy (trung tâm) nhiệt điện; b) Nhà máy thủy điện, hồ chứa nước nhà máy thủy điện, đập loại công trình thủy điện; nhà máy thủy điện tích năng; c) Nhà máy điện gió (trang trại điện gió); d) Nhà máy điện mặt trời (trang trại điện mặt trời); đ) Nhà máy điện địa nhiệt; e) Nhà máy điện sử dụng lượng biển, như: thủy triều, sóng biển, dòng hải lưu, ; g) Nhà máy điện từ rác; h) Nhà máy điện sinh khối; i) Nhà máy điện khí biogas; xlix đồng trở lên k) Nhà máy phát điện khác; l) Đường dây trạm biến áp Dự án quy định Điểm c Khoản Điều Luật Đầu tư công bao gồm: a) Giàn khoan thăm dò, khai thác dầu khí biển; b) Tuyến ống dẫn khí, dầu thiết bị phụ trợ để hút dầu Dự án quy định Điểm d Khoản Điều Luật Đầu tư công bao gồm: a) Nhà máy sản xuất hóa chất bản, gồm: nhà máy sản xuất Amoniac, axit, xút, clo loại; nhà máy sản xuất sô đa; nhà máy sản xuất loại hóa chất vô tinh tinh khiết; nhà máy sản xuất que hàn; nhà máy sản xuất hóa chất khác, trừ dự án quy định điểm Mục III Phần A Phụ lục này; b) Nhà máy sản xuất hóa dầu; c) Nhà máy sản xuất phân bón; d) Nhà máy sản xuất xi măng Dự án quy định Điểm đ Khoản Điều Luật Đầu tư công bao gồm: a) Nhà máy luyện kim mầu; b) Nhà máy luyện, cán thép; c) Nhà máy khí chế tạo máy động lực máy công cụ loại; d) Nhà máy chế tạo thiết bị công nghiệp thiết bị toàn bộ; đ) Nhà máy chế tạo ô tô Dự án quy định Điểm e Khoản Điều Luật Đầu tư công bao gồm: a) Nhà máy sản xuất sản phẩm nguyên liệu mỏ hóa chất (tuyển quặng Apatit); b) Nhà máy chọn rửa, tuyển than; c) Nhà máy tuyển quặng, làm giàu quặng; d) Nhà máy sản xuất alumin; đ) Mỏ khai thác vật liệu xây dựng; e) Dự án khai thác than, quặng; g) Nhà máy dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản khác Dự án quy định Điểm g Khoản Điều Luật Đầu tư công bao gồm: a) Khu đô thị;b) Khu nhà chung cư PHÂN LOẠI DỰ ÁN NHÓM A THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN ĐIỀU CỦA Từ 1.500 tỷ III LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG đồng trở Dự án quy định Điểm a Khoản Điều Luật Đầu tư công, bao gồm: lên a) Đường ô tô, đường đô thị (đường cao tốc đô thị, đường phố, đường gom), đường nông thôn, bến phà; b) Cầu đường bộ, cầu hành; cầu đường sắt; cầu phao; c) Đường thủy sông, hồ, vịnh đường đảo; kênh đào; d) Luồng tàu cửa biển, cửa vịnh hở, biển; đ) Bến phà cảng đảo, bến cảng chuyên dụng, công trình biển (bến phao, đê thủy khí, bến cảng đa năng, ); e) Hệ thống phao báo hiệu hàng hải sông, biển; g) Đèn biển, đăng tiêu; h) Các dự án giao thông khác, trừ dự án quy định Điểm Mục II Phần A Phụ lục Dự án quy định Điểm b Khoản Điều Luật Đầu tư công, bao gồm: a) Dự án đê sông, đê biển, đê cửa sông, đê bối, đê bao đê chuyên dùng; b) Công trình chỉnh trị, bao gồm đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng, kè, bờ bao bảo vệ bờ, cửa biển, ven biển sông; c) Hồ chứa nước; hồ điều hòa; d) Nạo vét sông, hồ làm thông thoáng dòng chảy; hệ thống dẫn, chuyển nước điều tiết nước; đ) Trạm bơm; giếng; công trình lọc xử lý nước; e) Các dự án thủy lợi chịu áp khác; g) Dự án cấp nguồn nước chưa xử lý cho ngành sử dụng nước khác; h) Công trình cống, đập; i) Các công trình phụ trợ phục vụ quản lý, vận hành khai thác công trình thủy lợi Dự án quy định Điểm c Khoản Điều Luật Đầu tư công, bao gồm: a) Nhà máy nước; dự án xử lý nước sạch, bể chứa nước sạch, trừ dự án quy định l Điểm đ Khoản Mục này; b) Trạm bơm (nước thô nước sạch), trạm bơm nước mưa, trừ dự án quy định Điểm đ Khoản Mục này; c) Tuyến ống cấp nước (nước thô nước sạch); tuyến cống thoátnước mưa, cống chung; d) Dự án xử lý nước thải, trừ dự án xử lý nước thải tập trung nằm dự án tổng thể hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đ) Tuyến cống thoát nước thải; trạm bơm nước thải; e) Dự án xử lý bùn; g) Dự án xử lý rác thải, gồm: trạm trung chuyển, bãi chôn lấp rác, nhà máy đốt, xử lý chế biến rác; khu xử lý chất thải rắn; h) Dự án chiếu sáng công cộng; i) Dự án công viên xanh; k) Nghĩa trang; l) Bãi đỗ xe ô tô, xe máy, gồm: bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe nổi; m) Cống cáp; hào kỹ thuật, nen kỹ thuật; n) Dự án mua sắm phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng cho quan quản lý hành nhà nước, quan quốc phòng, an ninh tính bảo mật quốc gia Dự án quy định Điểm d Khoản Điều Luật Đầu tư công dự án chế tạo máy móc kỹ thuật điện: máy phát điện, động điện, máy biến thế, máy chỉnh lưu Dự án quy định Điểm đ khoản Điều Luật Đầu tư công, bao gồm: a) Nhà máy lắp ráp điện tử, điện lạnh; b) Nhà máy chế tạo linh kiện, phụ tùng thông tin điện tử Dự án quy định Điểm e Khoản Điều Luật Đầu tư công, bao gồm: a) Nhà máy sản xuất sản phẩm tẩy rửa; b) Nhà máy sản xuất hóa mỹ phẩm; c) Nhà máy sản xuất hóa dược (vi sinh), thuốc Dự án quy định Điểm g Khoản Điều Luật Đầu tư công, bao gồm: a) Nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa; b) Nhà máy sản xuất pin; c) Nhà máy sản xuất ắc quy; d) Nhà máy sản xuất sơn loại, nguyên liệu nhựa alkyd, acrylic; đ) Nhà máy sản xuất săm lốp ô tô, máy kéo, mô tô, xe đạp; nhà máy sản xuất băng tải; nhà máy sản xuất cao su kỹ thuật; e) Dự án sản xuất vật liệu khác, trừ dự án quy định Điểm Mục II Phần A Phụ lục Dự án quy định Điểm h Khoản Điều Luật Đầu tư công bao gồm: a) Nhà máy lắp ráp xe máy; b) Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy, xe đạp; c) Dự án khí khác, trừ dự án quy định Điểm Mục II Phần Phụ lục Dự án quy định Điểm i Khoản Điều Luật Đầu tư công bao gồm: a) Tháp (cột) thu, phát sóng viễn thông; b) Tuyến cấp bể, tuyến cột, tuyến cáp viễn thông; c) Nhà phục vụ thông tin, nhà bưu điện, nhà bưu cục, nhà lắp đặt thiết bị viễn thông; d) DAĐ T trang thiết bị bưu chính, viễn thông PHÂN LOẠI DỰ ÁN NHÓM A THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN ĐIỀU CỦA Từ 1.000 tỷ IV LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG đồng trở Dự án theo quy định Điểm a Khoản Điều Luật Đầu tư công, bao gồm: lên a) Trồng rừng phòng hộ đầu nguồn, trồng chắn sóng bảo vệ đê; xây dựng, tu bổ đê; b) Dự án bảo vệ phát triển rừng, hạ tầng lâm sinh; c) Dự án sản xuất giống trồng, vật nuôi, giống lâm nghiệp giống thủy sản; d) Hạ tầng sản xuất phát triển nông, lâm nghiệp, diêm nghiệp thủy sản Dự án quy định Điểm b Khoản Điều Luật Đầu tư công, bao gồm: a) Dự án bảo vệ phát triển rừng vườn quốc gia; b) Dự án bảo vệ khu bảo tồn thiên nhiên; khu bảo tồn biển khu bảo tồn vùng nước nội địa; li c) Dự án bảo vệ bảo tồn động, thực vật hoang dã; dự án bảo tồn lưu giữ nguồn gien quý hiếm, trung tâm cứu hộ động vật hoang dã; d) Dự án xây dựng công viên động vật hoang dã Dự án quy định Điểm c Khoản Điều Luật Đầu tư công dự án tổng thể hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Đối với dự án thành phần dự án đầu tư hạ tầng cấp có thẩm quyền phê duyệt định đầu tư riêng khu đô thị (trừ dự án quy định Điểm Mục III Phần A Phụ lục này), việc phân nhóm dự án theo tiêu chí phân nhóm dự án quy định Điểm 1, 2, Mục Mục I, II, III, V Phần A Phần B, C Phụ lục Dự án quy định Điểm d Khoản Điều Luật Đầu tư công, bao gồm: a) Nhà máy sữa; nhà máy sản xuất bánh kẹo, mỳ ăn liền; nhà máy sản xuất dầu ăn, hương liệu; nhà máy sản xuất rượu, bia, nước giải khát; nhà máy xay xát, lau bóng gạo; nhà máy chế biến nông, lâm sản khác; b) Nhà máy dệt; nhà máy sản xuất sản phẩm may; c) Nhà máy in, nhuộm; d) Nhà máy thuộc da sản xuất sản phẩm từ da; đ) Nhà máy sản xuất đồ sành sứ, thủy tinh; e) Nhà máy bột giấy giấy; g) Nhà máy sản xuất thuốc lá; h) Nhà máy chế biến thủy sản; nhà máy chế biến đồ hộp; i) Nhà máy chế biến gỗ lâm sản gỗ; k) Nhà máy đóng tầu; dự án đóng tầu; l) Dự án công nghiệp khác, trừ dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp quy định Mục I, II III Phần A Phụ lục PHÂN LOẠI DỰ ÁN NHÓM A THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN ĐIỀU CỦA Từ 800 tỷ V LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG đồng trở Dự án quy định Điểm a Khoản Điều Luật Đầu tư công lên a) Bệnh viện từ trung ương đến địa phương; phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa; sở giám định y khoa; sở chẩn đoán; nhà hộ sinh; trạm y tế cấp xã tương đương; sở y tế dự phòng; sở phục hồi chức năng; tổ chức giám định pháp y, tổ chức giám định pháp y tâm thần từ trung ương đến địa phương; sở y tế khác; b) Nhà điều dưỡng, phục hồi chức năng, chỉnh hình, nhà dưỡng lão; c) Trung tâm HNghi, nhà hát, nhà V.hóa, câu lạc bộ, rạp chiếu phim, xiếc, vũ trường; d) Bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà trưng bày dự án văn hóa khác có chức tương tự; đ) Di tích; dự án phục vụ tín ngưỡng (hành lễ); tượng đài trời; e) Xây dựng phòng học, giảng đường, thư viện, nhà liên bộ, phòng làm việc, nhà công vụ, công trình chức phụ trợ, trang thiết bị sở giáo dục, đào tạo giáo dục nghề nghiệp; g) Khu nhà cho sinh viên, học sinh (ký túc xá sinh viên, học sinh) Dự án quy định Điểm b Khoản Điều Luật Đầu tư công a) Đầu tư sở vật chất cho tổ chức khoa học công nghệ; b) Phòng thí nghiệm, xưởng thực nghiệm; c) Trung tâm phân tích, kiểm nghiệm, kiểm định; d) Phòng thiết kế chuyên dụng lĩnh vực khoa học tự nhiên kỹ thuật; trung tâm ứng dụng chuyển giao công nghệ; đ) Dự án Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng; e) Trạm, trại thực nghiệm; g) Dự án tổng thể hạ tầng khu; công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng CNCao; h) Mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn, quan trắc môi trường, quan trắc tài nguyên nước, đo đạc đồ, quản lý đất đai, địa chất khoáng sản; i) Đầu tư hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin; k) Dự án bảo mật an toàn thông tin điện tử; l) Hạ tầng thương mại điện tử, giao dịch điện tử; m) Tháp thu, phát sóng truyền thanh, truyền hình, cột BTS; n) Dự án phát thanh, truyền hình lii Dự án quy định Điểm c Khoản Điều Luật Đầu tư công, bao gồm: a) Kho xăng dầu; b) Kho chứa khí hóa lỏng; c) Kho đông lạnh; d) Kho, bến bãi lưu giữ hàng dự trữ quốc gia; đ) Kho lưu trữ chuyên dụng; e) Kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu, kho vật chứng; g) Các dự án kho tàng khác Dự án theo quy định Điểm d Khoản Điều Luật Đầu tư công, bao gồm: a) Khu vui chơi, giải trí; b) Cáp treo vận chuyển người; c) Dự án hạ tầng khu, điểm du lịch, bao gồm: đường nội khu, điểm du lịch; kè nạo vét lòng hồ để bảo vệ, tôn tạo tài nguyên du lịch khu, điểm du lịch dự án hạ tầng khác khu, điểm du lịch; d) Sân vận động, nhà thi đấu, tập luyện công trình thể thao khác trời, nhà, sân gôn Dự án theo quy định Điểm đ Khoản Điều Luật Đầu tư công, bao gồm: a) Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, trung tâm hội chợ triển lãm, trung tâm logistic dự án thương mại, dịch vụ khác; b) Nhà đa năng, nhà khách, khách sạn; c) Trụ sở quan nhà nước tổ chức trị, trụ sở làm việc đơn vị nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức trị xã hội tổ chức khác; d) Dự án nhà ở, khu nhà biệt thự, khu nhà riêng lẻ, trừ dự án xây dựng khu nhà quy định Điểm Mục II Phần A Phụ lục này; đ) Dự án xây dựng dân dụng khác B NHÓM B I Dự án thuộc lĩnh vực quy định Mục II Phần A Từ 120 tỷ đồng đến 2.300 tỷ đồng II Dự án thuộc lĩnh vực quy định Mục III Phần A Từ 80 tỷ đồng đến 1.500 tỷ đồng III Dự án thuộc lĩnh vực quy định Mục IV Phần A Từ 60 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng IV Dự án thuộc lĩnh vực quy định Mục V Phần A Từ 45 tỷ đồng đến 800 tỷ đồng C NHÓM C I Dự án thuộc lĩnh vực quy định Mục II Phần A Dưới 120 tỷ đồng II Dự án thuộc lĩnh vực quy định Mục III Phần A Dưới 80 tỷ đồng III Dự án thuộc lĩnh vực quy định Mục IV Phần A Dưới 60 tỷ đồng IV Dự án thuộc lĩnh vực quy định Mục V Phần A Dưới 45 tỷ đồng liii
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách Nhà nước tại các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Chính phủ, Đổi mới quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách Nhà nước tại các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Chính phủ, Đổi mới quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách Nhà nước tại các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Chính phủ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay