40 Đề thi học kỳ 1 Hóa 10

24 160 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:21

Đề kiểm tra hóa 10 học kì 1 tphcm, Các đề kiểm tra hóa 10 của các trường trên thành phố hồ chí minh năm học 20152016.Đề kiểm tra hóa 10 học kì 1 tphcm, Các đề kiểm tra hóa 10 của các trường trên thành phố hồ chí minh năm học 20152016 BỘ 38 ĐỀ THI HỌC KỲ HÓA 10 TPHCM NĂM 2015-2016 Các đề Tự luận ĐỀ SỐ 1: TRƯỜNG THPT DIÊN HỒNG, NĂM 2015 – 2016 Câu1: Cho biết: Nguyên tố X chu kì nhóm VIA Nguyên tố Y chu kì 4, nhóm IA a/ Xác định kí hiệu hóa học X,Y Nguyên tử nguyên tố có electron lớp electron nằm lớp thứ ? b/ Cho biết tính chất hóa học viết cấu hình electron nguyên tử X, Y c/ Để đạt cấu hình electron bền khí nguyên tử X, Y có khuynh hướng nhường hay nhận thêm electron? Viết phương trình tạo thành ion cấu hình electron ion tạo thành Câu 2: a/ Oxit cao nguyên tố R RO Hợp chất khí R với Hidro có chứa 94,12% khối lượng R Xác định nguyên tố R b/ Trong tự nhiên, nguyên tố đồng có đồng vị, đồng vị (chiếm 30,85% tổng số nguyên tử) đồng vị Tính nguyên tử khối trung bình Cu Câu 3: Cho chất sau: NH3, Cl2, Na2O a/ Cho biết liên kết chất thuộc loại liên kết gì? b/ Viết công thức cấu tạo chất có liên kết cộng hóa trị c/ Xác định điện hóa trị cộng hóa trị nguyên tố chất Câu 4: Cho sơ đồ sau: Fe(OH)3 ⟶ Fe2O3 + H2O Cl2 + SO2 + H2O⟶ HCl +H2SO4 a/ Phản ứng phản ứng oxi hóa khử? Giải thích b/ Cân phản ứng oxi hóa khử theo phương pháp thăng electron Xác định chất khử chất oxi hóa Giải thích Câu 5: Cho 4,8 (g) kim loại M nhóm IIA tác dụng hoàn toàn với nước Sau phản ứng thu 2,688 lít khí H2 (đktc) a/ Xác định kim loại M b/ Đem toàn lượng khí khử hoàn toàn 16 (g) CuO nung nóng Tính khối lượng chất rắn thu sau phản ứng ĐỀ SỐ 2:TRƯỜNG THPT PHÚ THUẬN, NĂM 2015 – 2016 PHẦN 1: Câu 1: Biễu diễn công thức cấu tạo chất sau: CH4, CO2, HClO4, Mg(NO3)2 Câu 2: Cho , , , a/ Tính số hạt proton Na3PO4, b/ Tính số hạt electron P2O5, Câu 3:Cân phản ứng hóa học theo phương pháp thăng electron Xác định rõ chất oxi hóa chất khử a/ NH3 + O2⟶ N2 +H2O b/ Mg + HNO3⟶Mg(NO3)2 +N2O + H2O Câu 4: Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron lớp 3p1 a/ Xác định tên nguyên tố X b/ Xác dinh vị trí (số thứ tự nguyên tố, chu kì, nhóm A hay B: có giải thích) tính chất nguyên tố X (loại nguyên tố, khả tạo thành ion, hợp chất oxit cao nhất, hơp chất hydroxit X) PHẦN II: Câu 5A: Hòa tan 5,67 (g) kim loại X thuộc nhóm IIIA vào dung dịch HCl (có dư 12% so với nhu cầu), sau phản ứng thu 7,056 (l) khí (đktc) Xác định tên kim loại X tính khối lượng dung dịch HCl loãng 22% sử dụng ban đầu Câu 5B: Hòa tan hết 20 (g) hỗn họp kim loại X,Y nhóm IIA (thuộc chu kì liên tiếp bảng tuần hoàn) vào dung dịch HCl dư thu 15,68 (l) khí (đktc) a/ Định tên kim loại X, Y b/ Tính % kim loại kim loại hỗn hợp ban đầu ĐỀ SỐ 3: TRƯỜNG THPT GÒ VẤP, NĂM 2015 – 2016 Câu 1: Lập phương trình hóa học phản ứng oxi hóa khử theo phương pháp thăng electron I2 + HNO3⟶HNO3 + NO + H2O KMnO4 +HCl ⟶ KCl+ MnCl2 +Cl2 +H2O Câu 2: Hợp chất khí nguyên tố R với H có công thức RH Trong hợp chất cao R có 40% R khối lượng Xác định tên nguyên tố Viết công thức hidroxit R Câu 3: Biết N (Z=7), H (Z=1), Na (Z=11), S (Z=16) Xác định loại liên kết chất sau: NH 3, Na2S, N2: a/ Nếu liên kết ion: viết sơ đồ hình thành ion phương trình phản ứng kèm theo di chuyển electron b/ Nếu liên kết cộng hóa trị: viết công thức electron công thức cấu tạo Câu 4: Ion A3+ có cấu hình electron lớp 2p6 lon B- có cấu hình electron giống cấu hình khí Ar(Z=18) Viết cấu hình electron nguyên từ A, B Xác định A, B hệ thống tuần hoàn cho biết tính chất chúng Câu 5: Cho g hỗn hợp kim loại A, B nằm hai chu kì liên tiếp nhóm IIA tác dụng với dung dịch H2SO410% thu 3,136 (l) khí H2 (đktc) a/ Xác định tên kim loại b/ Tính khối lượng dung dịch H2SO4 dùng Câu 6: Lượng cồn (C2H5OH) máu người xác định cách cho thuyết tác dụng với dung dịch Kali dicromat (K2Cr2O7): C2H5OH + K2Cr2O7 + H2SO4⟶CO2 + Cr2(SO4)3+ K2SO4 + H2O.Biết 60 g huyết người lái xe tác dụng vừa hết với 18 ml dung dịch K 2Cr2O70,01 M Hỏi người lái xe có phạm luật không, biết theo luật hàm lượng cồn không vượt 0,02% theo khối lượng ĐỀ SỐ 4: TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA, NĂM 2015 – 2016 Câu 1:Cho nguyên tử Mg có 12 hạt electron Viết cấu hình electron nguyên tử Mg Hãy cho biết:vị trí (ô, chu kì, nhóm) nguyên tố Mg bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học a/ Magie kim loại hay phi kim ? b/ Công thức oxit cao hidroxit tương ứng Mg Oxit hidroxit có tính axit hay bazơ ? Cho bảng xếp nguyên tử nguyên tố bảng HTTH sau: Hãy xếp nguyên tử nguyên tố theo thứ tự độ âm điện giảm dần (không cần giải Nhóm IVA Nhóm VA Nhóm VIA Nhóm VIIA thích) Chu kỳ X Chu kỳ Y M T Câu 2: a) Dựa vào hiệu độ âm điện, cho biết loại liên kết phân tử KCl Giải thích tạo thành liên kết Cho độ âm điện: K=0,82, Cl=3,16 b) Viết công thức cấu tạo công thức electron phân tử sau theo quy tắc bát tử: N 2, CO2 c) Cho biết điện hóa trị, cộng hóa trị nguyên tố hợp chất sau: CH 4, CaF2 Câu 3: Cho biết số oxi hóa nguyên tố photpho phân tử ion sau: PH 3, H2PO4 (không cần trình bày phép tính) Cho phản ứng hóa học sau: KMnO4 + HCl⟶KCl + MnCl2+ Cl2+ H2O a/ Cân phản ứng sau phương pháp thăng electron, ghi rõ chất khử, chất oxi hóa trình khử, trình oxi hóa b/ Nếu cho 3,32 (g) KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc, dư (phản ứng xảy trên) có mol HCl bị oxi hóa? Cho biết phản ứng xảy hoàn toàn Câu 4: Hợp chất với Hidro nguyên tố R có công thức phân tử RH Mặt khác, Oxit cao R có chứa 74,08% Oxi khối lượng a/ Xác định nguyên tố R b/ Cho 2,16 (g) oxit cao R (vừa xác định câu a) vào 250 ml dung dịch HNO 0,12M sau phản ứng xảy hoàn toàn thu đượcdung dịch X Xác định nồng độ mol dung dịch X Xem thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể ĐỀ SỐ 5:TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU, NĂM 2015 – 2016 Câu 1: Nguvên tử nguyên tố B có tổng số hạt 93 Trong số hạt mang điện nhiều hạt không mang điện 23 hạt Xác định số hiệu nguyên tử viết cấu hình electron B Câu 2: So sánh (không giải thích) a/ Bán kính nguyên tử S, Cl, K, Ca b/ Tính kim loại Be, Mg, Ca, K Câu 3: Cho chất sau: Na2O, Cl, CO2, HCl, MgCl2, NH3 Dựa vào tính chất nguyên tố cấu tạo nên phân tử, cho biết phân tử có liên kết cộng hóa trị, phân tử có liên kết ion Câu 4: Viết CTCT HNO3 NH3 Câu 5: Anion X- cation Y2+ có cấu hình electron lớp 4s 24p6 Xác định vị trí nguyên tố bảng hệ thống tuần hoàn? Câu 6: Hòa tan 5,85 (g) kim loại M nhóm IA vào nước thu 1,68 (l) khí (đktc) Xác định tên kim loại Câu 7: X thuộc nhóm VIA.Trong hợp chất khí nguyên tố X với H X chiếm 94,12% khối lượng Tính % khối lượng nguyên tố X Oxit cao nhất? Câu 8: Cân phản ứng oxi khử sau phương pháp thăng electron (cho biết chất oxi hóa khử, trình oxi hóa khử) P + HNO3 +H2O ⟶ H3PO4 + NO Câu 9A: Nguyên tử z có bán kính R A° khối lượng nguyên tử = 65 dvC Tính D Zn theo đơn vị (g/cm3) Câu 10A: Hòa tan hoàn toàn 1,6 (g) Cu dung dịch HNO3, thu khí NO2 (là sản phẩm khử nhất) Tính V khí NO2 (đktc) Câu 9B: Brom có đồng vị 79Br 80Br Brom có khối lượng trung bình 79,9 u Nếu có 500 nguyên tử 79 Br có 80Br tồn tự nhiên? Câu 10B: Viết cấu hình electron Br (Z=35) phân bố electron vào obitan ĐỀ SỐ 6: TRƯỜNG THPT NGUYỄN TIIƯỢNG HIÊN, NĂM 2015 – 2016 Câu 1: Cho nguyên tố : K (Z= 19), S (Z=16), Ca (Z=20), Cl (Z=17) Viết sơ đồ electron hình thành liên kết phân tử K2S, CaO2 Câu 2: Viết công thức cấu tạo chất sau: CaCO3, SO2, Ca3(PO4)2, Na2SO4 Câu 3: Cân phản ứng oxi hóa khử sau theo phương pháp thăng eleetron Cho biết chất khử chất oxi hóa, trình oxi hóa, trình khử ' Al+ HNO3⟶ Al(N03)3 + N2O + H2O KmnO4 + Na2SO4 + H2SO4⟶MnSO4 + K2SO4 + Na2SO4 + H2O Câu 4: Một nguyên tố R thuộc nhóm VIIA Trong hợp chất R với Hidro có chứa 97,26 % khối lượng nguyên tố R a/ Xác định nguyên tố R b/ Cho biết tính chất nguyên tố R Cho 22,4 (g) hồn hợp gồm kim loại A hóa trị II CaC0 tác dụng với dung dịch HR dư thu 6,72 (1) hỗn hợp Y (dktc) có d y/H2=15 Xác định tên kim loại A khối lượng muối khan thu sau phản ứng Câu 5: Hòa tan hỉnh thành 2,16 (g) hỗn hợp gồm kim loại kiềm A, B chu kì liên tiếp vào 200 ml nước thu dung dịch X Trung hòa dung dịch X cần 100 (ml) dung dịch H 2SO4 0,4M a/ Xác định hai kim lọai A, B b/ Tính % chất dung dịch X (biết DH20=1 g/ml) ĐỀ SỐ 7: TRƯỜNG THTP NGUYỄN THÁI BÌNH, NĂM 2015 – 2016 Câu a/ Anion X2- có phân lớp electron 2p6 Viết cấu hình electron ion X2-, cấu hình electron nguyên tử X Xác định vị trí nguyên tố X bảng tuần hoàn (ô, nhóm, chu kì) b/ Dự đoán liên kết phân tử K 2O N2 Viết sơ đồ hình thành liên kết từ nguyên tử tương ứng để tạo nên phân tử K2O N2 Xác định hóa trị nguyên tố phân tử K2O N2 Câu 2: Cân phương trình hoá học sau phương pháp thăng electron, rõ chất khử, chất oxi hóa: Al + H2SO4⟶ Al2(S04)3+ SO2 + H2O Câu 3: Công thức Oxit cao nguyên tố R R2O5 Trong hợp chất khí với Hidro R, nguyên tố Hidro chiếm 17,65% khối lượng a/ Tìm tên nguyên tố R b/ Tính % khối lượng nguyên tố R hydroxit R (công thức có dạng HRO 3) Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 5,75(g) kim loại kiềm A (A có hóa trị I) 494,5 ml nước, tạo 2,8 ml khí H2(dktc) a/ Xác định tên kim loại A b/ Xác định nồng độ % khối lượng dung dịch thu ĐỀ SỐ 8: TRƯỜNG THPT MẠC ĐỈNH CHI, NĂM 2015 – 2016 I PHẦN CHUNG Câu 1: Cho A có mức lượng cao 3s2; B có electron lớp thứ a/ Viết cấu hình electron nguyên tử A B b/ Xác định vị trí A B bảng tuần hoàn Giải thích c/ Viết công thức oxit cao nhất, công thức hidroxit tương ứng với oxit cao B? d/ Viết sơ đồ hình thành liên kết ion phân tử K20 Biết K (Z=19), O (Z=8) Câu 2: Viết CTCT phân tử sau: H2SiO3, C2H4, HClO, C2H7N Câu 3: Cân phản ứng oxi hóa khử sau phương pháp thăng electron ' Zn + H2SO4⟶ ZnS04 + H2S + H2O Câu 4: Ion tạo thành từ nguyên tử M có cấu hình electron lớp 2s 22p6 Viết tất cấu hình electron có M Câu 5: Nguyên tố X thuộc nhóm IIA bảng HTTH Trong oxit cao X chiếm 60% khối lượng a/ Tìm tên nguyên tố X b/ Cho a (g) X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl IM (d=1,2 g/ml) Tính nồng độ % muối dung dịch thu II PHẦN RIÊNG: CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO Câu 6: Cân phương trình phản ứng sau phương pháp thăng electron Al + HNO3⟶Al(N03)3 + N2 + NO + H2O Với tỉ lệ số mol N2: NO=3:2 Câu7:Cho cốc A, B khối lượng Đặt lên đĩa cân, cân thăng Cho vào cốc A 126 (g) Na 2CO3và vào cốc B 85 (g) AgNO3 Thêm vào cốc A 100 (g) dung dịch H 2SO4 19,6 % vào cốc B 100 (g) HCl 36,5% Hỏi phải thêm gam nước vào cốc A hay cốc B cân lặp lại cân (coi nước bay không đáng kể) ĐỀ SỐ 9: TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ DIỆU, NĂM 2015 – 2016 I PHẦN CHUNG: Câu 1:Cation M2+ có cấu hình electron phân lớp 2p6 a/ Viết cấu hình electron nguyên tử M b/ Viết kí hiệu nguyên tử nguyên tố M, biết nguyên tố M có 13 hạt không mang điện Câu 2: Cân phương trình sau theo phương pháp thăng electron (xác định chất khử, chất oxi hóa, trình oxi hóa, trình khử) a / P + KClO3 ⟶P2O5 + KCl b/ Mg + HNO3⟶ Mg(N03) +NH4NO3 + H2O Câu 3: So sánh xếp nguyên tố sau theo tính kim loại tăng dần: nNa, 4Be, 2Mg, 19K Có giải thích Câu 4: A/Viết công thức electron, CTCT hợp chất sau: a/ H2S b/CO2 B/ Viết phương trình phản ứng có di chuyển electron giữa: a/ Kali clo b/ Canxi Oxi Câu 5: Hãy giải thích tạo thành liên kết nguyên tốOxi Kali Câu 6: Nguyên tố R có công thức oxit cao RO Trong hợp chất khí với Hidro có chứa 75% R khối lượng a/Xác định tên nguyên tố R b/ Trong hợp chất H2RH3 nguyên tố R chiếm 19,355% khối lượng Xác định tên nguyên tố Y Câu 7: Hòa tan hoàn toàn 10,1 (g) hỗn hợp hai kim loại kiềm (IA) chu kì liên tiếp bảng hệ thống tuần hoàn 200 (g) nước thu 3,36 (1) khí (dktc) a/ Xác định tên kim loại kiềm b/ Tính thành phần % khối lương hai kim loại hỗn hợp ban đầu ĐỀ SỐ 10: TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN, NĂM 2015 – 2016 Câu 1: Cho nguyên tố : K (Z= 19), S (Z=16), Ca (Z=20), Cl (Z=17) Viết sơ đồ electron hình thành liên kết phân tử K2S, CaCl2 Câu 2: Viết CTCT của: CaCO3, SO2, Ca3(PO4)2, Na2SO4 Câu 3: Cân phản ứng oxi hóa khử sau theo phương pháp thăng electron Cho biết chất khử chất oxi hóa, trình oxi hóa, trình khử Al+ HNO3⟶Al(NO3)3 + N2O + H2O KMnO4 + Na2O3 + H2SO4⟶ MnSO4 + K2O4 + Na2SO4 + H2O Câu 4: Một nguyên tố R thuộc nhóm VIIA Trong hợp chất R với Hydro có chứa 97,26% khối lượng nguyên tố R a/ Xác đinh nguyên tố R b/ Cho biết tính chất nguyên tố R Cho 22,4 (g) hỗn hợp gồm kim loại A hóa trị II CaCO tác dụng với dung dịch HR dư thu 6,72 (1) hỗn hợp Y (dktc) có dY/H2=15 Xác định tên kim loại A khối lượng muối khan thu sau phản ứng Câu 5: Hòa tan hình thành 2,16 (g) hỗn hợp gồm kim loại kiềm A, B chu kì liên tiếp vào 200 ml nước thu dung dịch X Trung hòa dung dịch X cần 100 (ml) dung dịch H 2SO40,4M a/ Xác định hai kim loại A, B b/ Tính % chất dung dịch X (biết DH20=1 g/ml) ĐỀ SỐ 11: TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC, NĂM 2015 – 2016 Câu 1: Xác định vị trí nguyên tố bàng tuần hoàn gồm : ô, chu kì, nhóm tính chất kim loại ,phi kim hay khí trơ (không cần giải thích): a/ Nguyên tử nguyên tố A có cấu hình electron phân mức lượng cao 4s1 b/ Nguyên tố X có cấu hình electron phân mức lượng cao 3d3 Câu 2: So sánh tính chất: Cho A (Z=17), T (7=9), X (Z=35) Hãy xếp nguyên tố theo chiều giảm dân tính phi kim loại Câu 3: Viết CTCT, CT electron chất sau: a/ C2H6 b/ HNO3 Biết N (Z=7), H (Z=1), C(Z=6), O (Z=8) Câu 4: Viết sơ đồ hình thành liên kết ion phân tử CaO Biết Ca (Z=20), O(Z=8) Câu 5: Xác định số oxi hóa tất nguyên tử ữong hợp chất ion sau: a/ b/ Fe2(SO4)3 Câu 6: Cân phản ứng sau theo phương pháp thăng electron Xác định chất khử, chất oxi hóa, khử, oxi hóa a/ Al + HNO3⟶ Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O b/ Zn + HNO3⟶ Zn(NO3)3 + NxOy + H2O Câu 7: Một nguyên tố tạo hợp chất với Hydro có công thức NH Nguyên tố chiếm 25,93% khối lượng oxit cao Hãy tìm nguyên tố R Câu 8: Hòa tan 8,4 (g) hydroxit ROH cần vừa đủ 90 (g) dung dịch H 2SO4 1M (d=l,2 g/ml) Xác định tên nguyên toá R Câu 9: Cho phản ứng: KMn04 +HCl⟶ KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O; Nếu cho 0,12 (g) KMnO4 tham gia phản ứng vừa đủ dung dịch HCl Tính tổng khối lượng muối có dung dịch thu sau khí clo thoát hết khỏi phản ứng ĐỀ SỐ 12: TRƯỜNG THPT TÂY THẠNH, NĂM 2015 – 2016 I PHẦN CHUNG Câu 1: Cân phản ứng sau theo phương pháp thăng electron, ghi rõ chất khử, chất oxi hóa : SO2 + KClO4 + H2O⟶ KCl + H2SO4 FeS + HNO3⟶ Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 +NO + H2O Câu 2: Viết CTCT, CT electron của: NH3, CI2, C2H6O Câu 3: Giải thích hình thành liên kết hợp chất khí cho Mg tác dụng với Flo viết phương trình biểu diễn di chuyển electron Cho biết z Mg =12; F=9 Câu 4: Tổng số hạt có ion X 53 hạt Trong đó, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 17 hạt Xác định điện tích hạt nhân nguyên tử X Câu 5: a/ Viết cấu hình electron lưu huỳnh (Z=16), cho biết công thức oxit cao nhất, hợp chất khí với hidro hidroxit tương ứng b/ Một hidroxit có dạng HRO4, R chiếm 55,172 % khối lượng Tìm công thức HRO II PHẦN RIÊNG Phần dành học sinh khối A, C, D Câu 6: Hòa tan kim loại M có hóa trị I yào 68,4375 (g) dung dịch HCl 8% phản ứng vừa đủ Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 18,15 (g) chất rắn khan, xác định kí hiệu hoá học kim loại M Câu 7: Cho 6.21 (g) AI vào dung dịch HNO loãng, vừa đủ Sau phản ứng có muối nhôm nitrat hỗn hợp khí gồm NO N2O có tỷ lệ mol 2:5 (phàn ứng hoàn toàn) Tính thể tích khí N 2O sinh (đktc) B Phần dành cho học sinh khối A1, A2, B Câu 6: Hòa tan hết 2,8 (g) kim loại E (thuộc nhóm IIA, có câu hình phân lớp s vào nước dư dung dịch G Để trung hòa toàn dung dịch G cần dùng 200 ml dung dịch hỗn gồm HCl 0,75 M H2SO40,625 M Xác định kí hiệu hoá học kim loại E Câu 7: Cho phản ứng: aMg+bHN03⟶ cMg(NO3)2 +dN2 + (l,75.d)N2O + (2.d)NO + eH20 Với a,b,c,d,e hệ số tối giản chất phản ứng Giả sử phản ứng xảy hoàn toàn Sau phản ứng có 5,32 (l) khí thoát (dktc) Tính khối lượng Mg dùng ban đầu ĐỀ SỐ 13: TRƯỜNG THPT TRẦN KHAI NGUYÊN, NĂM 2015 – 2016 Câu 1: Cho ion sau nguyên tố sau: 2- a/ Gọi tên nguyên tố X R Xác định số proton, notron,electron ion X2- nguyên tố R b/ Viết cấu hình electron vẽ sơ đồ cấu tạo ion X2- nguyên tố R Câu 2: Cho nguyên tố sau: X (Z=12), Y (Z=19), R (Z=20), M (Z=37) a/ Gọi tên nguyên tố, viết CT Oxit cao Hidroxit tương ứng b/ xếp theo chiều giảm dần tính bazơ Hidroxit giải thích Câu 3: a/ Nguyên tử X có cấu hình electron lớp 3s 23p4 b/ Nguyên tử Y có điện tích hạt nhân 13+ c/ Nguyên tử R thuộc chu kì nhóm IA bảng tuần hoàn d/ Nguyên tử T có Z=8 Gọi tên nguyên tố Cho biết kiểu liên kết giải thích hình thành liên kết phân từ hình thành giữa: A/ Xvà R B/ YvàT Cho độ âm điện X=2,58, Y=1,61, R=2,2, T=3,44 Câu 4: Cân phản ứng oxi hóa khử phương pháp thăng electron Mg + HNO3⟶Mg(N03)3 + NH4NO3 + H2O NaCrCO2 + Br2 + NaOH ⟶Na2CrO4 + NaBr + H2O Câu 5:Nguyên tố R có giá trị oxit cao với oxi giá trị với Hidro Trong oxit cao R oxi chiếm 72,72% khối lượng a/ Xác định R b/ Từ vị trí R bảng tuần hoàn, cho biết cấu tạo nguyên tố R Câu 6:Ion X3+ có tổng số hạt 37 Viết cấu hình electron ion X3+và ký hiệu nguyên tử X Câu 7: Cho 11,6 (g) hidroxit kim loại M thuộc nhóm IIA tác dụng vừa đủ với 146 (g) dung dịch HCl 10% thu đưực dung dịch X a/ Xác định tên kim loại M b/ Cho dung dịch X tác dụng với 204 (g) dung dịch AgNO 20% tbu dung dịch Y Tính C% chất tan dung dịch Y ĐỀ SỐ 14: TRƯỜNG THPT BÀ ĐIỂM, NĂM 2015 – 2016 Câu 1:Dựa vào độ âm điện nguyên tố, xäc định loại liên kết chất sau: NH CaCl2, AI2O3, N a/Cho độ ân điện H=2,2; Ca=1; Cl=3,16; Al=1,61; O=3,44; N=3,04 b/ cho hợp chất sau CO2, MgO c/Mô tả hình thành liên kết ion hợp chất có liên kết ion Viết phương trình phản ứng có di chuỵển electron d/Viết công thức electron, công thức cấu tạo hợp chất có liên kết cộng hóa trị Cho C (Z=6), Mg(Z=20), O(Z=8) Câu 2:Cân phương trinh phản ứng oxi hóa khử sau theo phương pháp thăng electron xác định chất khử, chất oxi hóa, trình khử, trình oxi hóa a/ H2SO4 + HI ⟶ I2 + H2S + H2O b/ Zn + HNO3⟶Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O Câu 3:Nguyên tố R, anionY2- có cấu hình electron lớp 3s2p6 a/ Xác định vị trí R,Y bảng HTTH R, Y kim lọai, phi kim, khí hiếm? b/ Nguyên tử X có tổng số hạt 58, số hạt mang điện gấp 1,9 lần số hạt không mang điện Tìm số hạt loại viết kí hiệu nguyên tử X Câu 4:Nêu điều chế Clo phòng thí nghiệm, người ta đun nóng 8,7 (g) MnO với dung dịch HCl đậm đặc (dư) theo phương trình: MnO2 + HCl⟶ MnCl2 + Cl2 + H2O Hãy lựa chọn hệ số cân thích hợp cho phương tình phản ứng hóa học Tính thể tích khí clo thu (đktc) Câu 5: Hòa tan hoàn toàn 35,7 (g) hỗn hợp gồm CaO Na 2O cần dùng vừa đủ 400 (ml) dung dịch HCl 3M thu dung dịch X a/ Tính % khối lượng chất hỗn hợp ban đầu b/ Cho toàn dung dịch X tác dụng vừa đủ với dung dịch AgNO Tính khối lượng kết tủa tạo thành ĐỀ SỐ 15: TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU, NĂM 2015 – 2016 Câu 1: Dựa vào giá trị hiệu độ âm điện xếp chất sau theo thứ tự tăng dần độ phân cực: Br 2,HBr2, NaBr, AlBr3 Câu 2: a/ Biểu diễn liên kết cộng hóa trị hợp chất N b/ Biểu diễn hình thành liên kết ion hợp chất Na 2O Câu 3:Viết CTCT hợp chất: Al2(SO4)3, H3PO4, SiO2, C2H3Cl Câu 4: Cân phản ứng oxi hóa - khử sau phương pháp thăng electron (có xác định chất khử - chất oxi hoá) Zn + HNO3⟶ Zn(NO3)2 + N2 + H2O K2Cr2O7 + HCl⟶Cl2 + KCl + CrCl3 + H2O Câu 5: Cho m gam Mg tan hoàn toàn dung dịch HNO loãng thu dung dịch chứa muối Mg(NO 3)2 hỗn hợp khí gồm 0,224 lít khí NO; 0,336 lít N2O Thể tích khí đktc Tính m Câu : Cho 20,2 gam hỗn hợp hai kim loại A, B thuộc nhóm IA hai chu kỳ liên tiếp vào dung dịch HCl dư thu 6,72 lít khí H2 (đktc) a/ Xác định tên A, B ? b/ Tính số mol kim loại hỗn hợp Cho C= 12, Br= 80, Sr = 88, Ba = 137, Be =9, Cs=133, Cl= 35,5, Rb= 85, K=39,O = 16, S =32, Na=23 N=14, H=1, P=31 ĐỀ SỐ 16: TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN, NĂM 2015 – 2016 Câu 1: Viết CTCT hợp chất: SiH4, NaHS, N2 C2H6 Câu 2: a/ Bổ túc trình hình thành ion sau từ nguyên tử tương ứng: Mg ⟶ Mg2+; Al ⟶ Al3+; S⟶ S2-; Cl⟶ Clb/ Viết cấu hình electron ion sau: 26Fe3+, 26S2Câu 3: Xác định số prôton, notron electron ion sau: + , 2+, 3-,(với ) Câu 4: So sánh tính kim loại nguyên tố X, Y, Z, T biết: X: Chu kỳ 4, nhóm IA Z: Chu kỳ 3, nhóm IA Y: Chu kỳ 4, nhóm IIA T: Chu kỳ 3, nhóm IIA Câu 5: Cho phát biểu sau hay sai ? a/ Cho nguyên tử nguyên tố X có mức lượng cao 3p Suy nguyên tố X thuộc nhóm VA b/ Nguyên tố Y thuộc chu kỳ 3, nhóm VIA Y phi kim c/ Liên kết Na Clo phân tử NaCl thuộc loại liên kết ion d/ Flo nguyên tố có độ âm điện lớn HTTH Câu 6: Cân phản ứng oxi hóa khử phương pháp thăng electron Xác định chất khử, chất oxi hóa Mg + HNO3⟶Mg(NO3)2 + H2O + NH4NO3 Câu 7: Cho phản ứng sau: Al + H2SO4⟶Al2(SO4)3 + SO2 + H2O a/Cân phản ứng b/ Nếu dùng 3,24 gam Al phản ứng vừa đủ với dung dịch H 2SO4 đậm đặc nói tạo lít khí SO2 (dktc) Câu 8: Nguyên tử nguyên tố R có cấu hình electron lớp ns np2 Trong họp khí với Hidro nguyên tố R, nguyên tố R chiếm 97,26% khối lượng a/ Tìm tên nguyên tố R? b/ Hòa tan 14,6 g hợp chất khí với Hidro nguyên tố R nói vào nước tạo thành dung dịch A Trung hòa dung dịch A cần V ml dung dịch Ba(OH)21,2 M Tìm giá trị V ĐỀ SỐ 17: TRƯỜNG THPT LÊ MINH XUÂN, NĂM 2015 – 2016 Câu 1: Nguyên tử X có tổng số hạt 52, số hạt mạng điện nhiều số hạt không mang điện 16 hạt a/ Tính số hạt p, e, n, tính điện tích hạt nhân b/ Viết cấu hình electron X xác định vị trí X bảng tuần hoàn Câu 2: Viết CTCT HCN, H2O, O2, CH4 Câu 3: Cân phản ứng oxi hóa - khử sau phương pháp thăng electron (có xác định chất khử chất oxi hóa) Al + HNO3⟶Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O FeSO4 + KMnO4 + H2SO4⟶Fe2(SO4)3 + MnSO4+ K2SO4 + H2O Câu 4: Viết cấu hình electron nguyên tử sau đây: a/ Nguyên tố X chu kỳ 3, nhóm A, oxit cạo X2O7 b/ Nguyên tố X có tổng số electron phân lớp s c/ Nguyên tố X chu kỳ 4, nhóm A, công thức hợp chất khí H 2X d/ Nguyên tố X chu kỳ 2, nhóm VIIA , Câu 5: Giải thích hình thành liên kết ion giữa: a/ Al Cl b/K S Câu 6: Oxit cao R có dạng R 205, hợp chất khí với Hydro R có chứa 8,82% Hidro khối lượng a/ Tìm nguyên tố R? b/ Hòa tan m gam oxit cao R vào 174,44 gam nước thu dung dịch có nồng độ 17.64% tính m? Câu 7: Hòa tan hết 2,34 gam kim loại X nhóm 1A vào nước dư thu dung dịch Y 672 ml khí H2(đktc) a/ Tìm nguyên tố X ? b/ Tính khối lượng dung dịch H2SO4 10% trung hòa hết dung dịch Y trên? (Cho K=39 O= 16, S-32, Na=23, N=14, O=16, H=1, P=31) ĐỀ SỐ 18: TRƯỜNG THPT MARIE CURIE, NĂM 2015 – 2016 Câu 1: Cho nguyên tố: K (Z= 19) F (Z= 9) a/ Viết cấu hình electron hai nguyên tử b/ Xác định vị trí hai nguyên tố bảng tuần hoàn, giải thích? Câu 2: Viết CTCT HCl, H2O, O2, CH4 Câu 3: Cho nguyên tố: N, O, Cl, P, S Xếp nguyên tố theo tính phi kim tăng dần Giải thích Câu 4: Theo quy tắc bát tử, viết công thức electron của: SiO2, SO2, H2O2, HNO3 Câu 5: Cân phản ứng oxi hóa khử theo phương pháp thăng electron Xác định chất khử, chất oxi hóa, trình oxi hóa, trình khử K 2Cr2O7 + HBr + H2SO4⟶ Br2 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O Câu 6: Công thức oxit cao R có dạng R 2O7 Trong hợp chất R với Hydro có 97,26% R khối lượng a/ Tìm nguyên tố R? b/ Hòa tan hợp chất R vào nước thu dung dịch X Cho 2,4 gam kim loại M thuộc nhóm IIA tác dụng hoàn toàn với dung dịch X, thấy thoát 2,24 lít khí hidro (đktc) Xác định tên kim loại M khối lượng chất tan có dung dịch X (Cho Zn=65, Fe= 56, Cl=35,5, Ba=137, Mg=24) ĐỀ SỐ 19: TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ, NĂM 2015 – 2016 Câu 1: Cho nguyên tố: Mg (Z = 12), Al (Z = 13), Si (Z= 14), Ca (Z= 20) a/ Xác định vị trí nguyên tố bảng hệ thống tuần hoàn b/ Sắp xếp oxit chúng theo chiều giảm dần tính bazơ Giải thích Câu 2:Giải thích hình thành liên kết hai nguyên tử có số hiệu 20 17 (có viết cấu hình electron trình cho, nhận hay góp chung electron để đạt cấu hình bền) a/ Viết CTCT của: Cl2O5, N2, H2SO4, Ca(NO3)2 b/ Trong hợp chất câu (b), hợp chất có chứa liên kết cộng hóa trị không phân cực, liên kết ion ? Câu 3:Cân phản ứng oxi hóa - khử sau phương pháp thăng electron (có xác định chất khử chất oxi hóa) a/ P + KClO3⟶ P205 b/ KMnO4 + HCl⟶ KCl+ MnCl + Cl + H2O Câu 4: Hợp chất khí với Hydro R có dạng RH Trong oxit cao R, nguvên tố oxi chiếm 74,07% khối lượng Xác định tên nguyên tố R viết công thức hidroxit tương ứng với oxit cao R Câu5: Hòa tan hòa toàn 5,3 gam hỗn hợp kim loại X, Y thuộc nhóm IA vào 175 gam H 20 thu 36 lít H2 (đktc) dung dịch A a/ Xác định tên kim loại X Y biết chúng chu kì liên tiếp b/ Tính nông độ phần trăm chất dung dịch A (Cho K=39, C=12, Na=23, N=14, O=16, H=1, P=31, As = 75, Rb = 85) ĐỀ SỐ 20: TRƯỜNG THPT NGUYỄN HIỀN, NĂM 2015 – 2016 Câu 1: a/ Cho ký hiệu nguyên tử, xác định vị trí X bảng tuần hoàn b/Cation M2+ có 24 electron, viết cấu hình electron nguyên tử M c/ Z thuộc chu kì 4, nhóm IIIA bảng tuần hoàn Xác định số thứ tự nguyên tố Z Câu 2: Hãy xếp (không cần giải thích) theo chiều a/ Tăng tính phi kim nguyên tố 14Si,7N,15N, 8O b/ Giảm dần tính bazo oxit tương ứng: 4Be, 12Mg,19K,11Na Câu 3: Cho chất HCl, N2, BaCl2 a/ Viết CTCT BaCl2 CT electron N2, HCl b/ Sắp xếp chất theo chiều phân cực liên kết giảm dần Câu 4: Cân phản ứng oxi hóa - khử sau phương pháp thăng electron (có xác định chất khử chất oxi hóa) NH3 + O2 (t°) ⟶ NO + H2O K2Cr2O7 + H2SO4+ FeSO4⟶ Fe(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O Câu 5: Cho phản ứng sau: Na + H2O⟶ NaOH + H2 KClO3 (t°, xt) ⟶ KCl + O2 NaCl + AgNO3⟶AgCl + NaNO3 KCl + KMnO4 + H2SO4⟶K2SO4 + MnSO4 + Cl2 + H2O Phản ứng phản ứng oxi hóa khử? Câu 6: Nêu tượng quan sát viết phương trình phản ứng xảy ngâm đinh sắt vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4 Câu 7: Một oxit kim loại thuộc nhóm A (số thứ tự nhóm số lẻ) có khối lượng phân tử 102(u) Xác định nguyên tố Câu 8: Hòa tan 13,5 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm thuộc hai chu kỳ liên tiếp bảng tuần hoàn vào nước thu 0,3 gam khí hidro Xác định tên hai kim loại Câu 9: Hợp chất khí với Hydro nguyên tố RH3, có 8,823% H khối lượng, a/ Xác định nguyên tố R b/ Đốt cháy hoàn toàn RH với oxi thu oxit cao nước Hòa tan m gam oxit cao vàonước thu dung dịch X Biết để trung hòa X cần dùng vừa đủ 200 gam dung dịch NaOH 15% Viết phương trình phản ứng xảy xác định giá trị m (Cho C= 12, Br= 80, Sr = 88, Ba = 137, Be =9, Cs = 133, Cl= 35,5, Rb= 85, K=39, S=32,Na=23, N=14, O=16, H=1, P=31) ĐỀ SỐ 21: TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẦU, NĂM 2015 – 2016 Câu 1: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: KMnO4 ⟶Cl2⟶ KCl⟶ FeCl ⟶ Fe(OH)3⟶ Fe2O3⟶ FeCl3⟶ Fe(NO3)3 Câu 2: Cân phản ứng oxi hóa - khử sau phương pháp thăng electron (có xác định chất khử chất oxi hóa) Al + HNO3⟶ Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O FeS + HNO3⟶ Fe2(SO4)3 + Fe(SO4)3 + NO + H2O Câu 3: Cho số hiệu nguyên tử nguyên tố sau: Z N = 7, ZCl = 17, ZSi = 14, Zo = Viết CT electron CTCT hợp chất cộng hóa trị sau: NCl3, SiO2 a/ Nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm A, oxit cao X2O7 b/ A B nguyên tố thuộc nhóm IIA chu kỳ liên tiếp bảng tuần hoàn có tổng số hạt proton 58 Tìm số proton nguyên tố A, B biết ZB > ZA c/ Ion X3+ có tổng số electron 10, tỉ lệ số hạt mang điện số hạt không mang điện 23:14 Viết kí hiệu nguyên tử X Câu 4: Chia m gam hỗn hợp X gồm Cu Fe thành hai phần Phần 1: Tác dụng với dung dịch HCl 10% vừa đủ sinh 3,36 lít khí H 2(đktc) thu dung dịch Y Phần 2: Đem đốt bình chứa khí Clo thấy lượng khí cần dùng vừa đủ 7,28 lít (đktc) a/Tính m ? b/ Tính nồng độ phần trăm chất tan có dung dịch Y? (Cl=35,5; H=1;Cu=64; Fe=65) Câu 6: Oxit cao R có dạng R2O5, hợp chất khí với Hidro R có chứa 8,82% hidro khối lượng a/ Tìm nguyên tố R? b/ Hòa tan m gam oxit cao R vào 174,44 gam nước thu dung dịch có nồng độ 17 64% tính m? Câu 7: Hòa tan hết 2,34 gam kim loại X nhóm IA vào nước dư thu dung dịch Y 672 ml khí H2(đktc) a/ Tìm nguyên tố X? b/ Tính khối lượng dung dịch H2SO4 10% để trung hòa hết dung dịch Y trên? (Cho K= 39 O= 16, S=32, Na= 23, N=14, O= 16, H=1, P= 31) ĐỀ SỐ 22: TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN, NĂM 2015 – 2016 Câu 1:Cho chất sau: H2SO4; Na2O; N2; BaCl2; K2S Dự đoán liên kết hóa học hợp chất cho ( liên kết ion, liên kết cộng hóa trị )? a/ Giải thích liên kết hóa học hình thành phân tử BaCl 2? b/ Viết CTCT hợp chất sau: C3H8; HNO3; CO2 ? Câu 2:Cân phản ứng oxi hóa – khử phương pháp thăng electron (có xác định chất khử chất oxi hóa) Zn + HNO3⟶ Zn(N03)2+ NH4NO3 + H2O KMnO4 + HCl⟶ CI2 + MnCl + KCl + H2O Câu 3: Cho X có cấu hình electron ls 22s22p6 Hãy xác định vị trí nguyên tố X bảng hệthống tuần hoàn, dự định tính chất X Câu 4: Tính số electron ion sau: ; Câu 5: Hỗn hợp A gồm kim loại X, Y thuộc hai chu kỳ liên tiếp nhóm IA Cho 8.15 gam hỗn hợp kim loại tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu 2,8 lít khí (đktc) a/ Xác định X Y? b/ Nếu hòa tan 8,15 gam hỗn hợp A vào nước thu dung dịch B Tính thể tích dung dịch HCl 1M cần dùng để trung hòa hết dung dịch B ? Câu 6: Cho nhôm vào dung dịch HNO3 loãng dư thu Al(NO3)3, N2O, H2O a/ Hoàn thành phương trình phản ứng? b/ Tính thể tích khí thu (đktc) dùng gam nhôm? Câu 7: Hòa tan 10,7 gam hidroxit kim loại hóa trị III 300ml dung dịch HCl 1M Xác định tên kim loại (Cho Al= 27, Fe = 56 Mg=24, Mn= 55, Li=7, Na=23, K=39, O=16, H=1, S=32, Cl= 35,5) ĐỀ SỐ 23: TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI, NĂM 2015 – 2016 Câu 1: Viết cấu hình electron xác định vị nguyên tố mà nguyên tử có electron độc thân z O Câu 10: Số oxi hóa cua Cl hợp chất HC;l, HCl, HClO2, HClO3, HClO4 là: A/ –1,-2,+4,+5,+7 B/ -1,+1,+3,+5,+7 C/ +1,-1,-3,-5,-7 D/ -1,-2,+1,+3,+5 Câu 11: Nguyên tố X có 11 proton, nguyên tố Y có proton, công thức hợp chất hình thành X Y loại liên kết hóa học chúng lần lượt: A/ X2Y với liên kết ion C/XY2 với liên kết cộng hóa trị B/ XY2 với liên kết ion D/X2Y với liên kết cộng hóa trị Câu 12: Qui tắc sai xác định số oxi hóa: A/ Trong phân tử, số oxi hóa Cl -1 B/ Số oxi hóa ion đơn nguyên tử C/ Trong phân tử, tổng số oxi hóa nguyên tố D/ Số oxi hóa đơn chất Câu 13:Cấu hình e nguyên tố là: ns 2np5 Liên kết nguyên tố với nguyên tố hidro thuộc loại liên kết sau đây? A/ Liên kêt cộng hóa trị có cực C/Liên kết cộng hóa trị không cực B/ Liên kêt ion D/Liên kết bội Câu 14: Dấu hiệu nhận biết phản ứng oxi hóa khử: A/ Tạo chất kết tủa B/ Có thay đổi số oxi hóa số nguyên tố C/ Tạo chất khí D/ Có thay đổi màu sắc chất Câu 15: Cho trình: Fe2+⟶Fe3+ + 1e trình A/ Khử B/ Oxi hóa C/Nhận proton D/Tựoxi hóa B PHẦN TỰ LUÂN: Câu 1: Viết trình khử, trình oxi hóa cân phản ứng oxi khử sau: a/ FeS2 + HNO3⟶ Fe(NO3)3 + NO + H2SO4 + H2O b/ P + H2SO4⟶ H3PO4 + SO2 + H2O Câu 2: a/ Giải thích hình thành liên kết ion hợp chất: Al 2O3, KCl b/ Viết công thức e, công thức cấu tạo phân tử PH3 c/ Cho biết số hiệu nguyên tử nguyên tố là: Al (Z=13), O (Z=8), K (Z=19), Cl (Z=17), P (Z=15), H (Z=1) Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 20 (g) hỗn hợp kim loại kiềm thổ X Y thuộc chu kì liên tiếp vào dung dịch HCl dư thu 15,68 (l) khí (dktc) a/ Xác định tên kim loại b/ Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp đầu ĐỀ SỐ 35:TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH, NĂM 2015 – 2016 A TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Tổng số hạt electron ion M3+ 10 Vị trí M bảng tuần hoàn là: A/ Chu kì 4, nhóm IA C/ Chu kì 3, nhóm VIA B/ Chu kì nhóm IVA D/ Chu kì 3, nhóm IIIA Câu 2: Phát biểu liên kết ion là: A/ Liên kết hình thành lực hút tĩnh điện ion mang điện tích trái dấu B/ Liên kêt hình thành từ nhiều cặp electron dùng chung C/ Liên kết hình thành nguyên tử có độ âm điện D/ Liên kết hình thành lực hút tĩnh điện ion mang điện tích dấu Câu 3: Tổng hạt nguyên tử 82 hạt Trong số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện là 22 hạt số khối nguyên tử : A/ 55 B/ 57 C/ 56 D/ 65 Câu 4: Nguyên tửchứa : A/ Hạt nhân có 6proton lớp vỏ có electron B/Hạt nhân có proton notron C/Hạt nhân có hạt lóp vỏ có 12 electron D/ Hạt nhân có proton notron ; lớp vỏ có electron Câu 5:Chọn câu trả lời câu sau: Trong chu kì theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử thì: A/ Tính kim loại tăng, tính phi kim giảm B/ Tính kim loại tăng, tính phi kim tăng C/Tính kim loại giảm, tính phi kim giảm D/ Tính kim loại giảm, tính phi kim tăng Câu 6: Nguyên tố R có công thức oxit cao R2O5 Vậy công thức hợp chất với hidro R là: A/ RH5 B/ RH3 C/ RH4 D/ RH2 Câu 7: Có nguyên tử, , Những nguyên tử đồng vị nhau? A/ X, Y Z B/X vàZ C / Y vàZ D / X vàY Câu 8: Tổng số electron thuộc phân lớp P số hiệu nguyên tử X : A/ 13 B/ 10 C/ 15 D/ 16 Câu 9: Cho nguyên tử nguyên tố X1,X2,X3,X4,X5, có cấu hình electron sau: X1: 1s2s2p6s2 X3: 1s2s2p6s2p64s2X5: 1s2s2p6s2p6 3d54s1 X2: 1s2s2p6s2p64s1X 4: 1s2s2p6 X6: 1s2s2p6s6p64s2 Các nguyên tố kim loại gồm: A/ A, B, F B/A, D, F C/ B, C, E D/ C,E,F Câu 11: Trong nhóm A theo chiều tăng điện tích hạt nhân thì: A/ Số electron lớp giảm dần B/ Tính bazơ oxit hidroxit tương ứng tăng dần, đồng thời tính axit tăng dần C/ Tính kim loại giảm, tính phi kim tăng D/ Độ âm điện giảm Câu 12: Cho chất sau: 1) CaCO3⟶ CaO + CO2 3) CuO + H2⟶ Cu + H2O 2) H2S + O2⟶ 2S + H2O 4) CaO + H2O ⟶ Ca(OH)2 Dãy gồm phản ứng oxi hóa khử là: A/2;3 B/ 1; 2; 3; C/ 1; 2; D/ 2;3;4 B TỰ LUẬN Câu 1: Cân phản ứng oxi hóa khử sau bằi oxi hóa, trình oxi hóa, trình khử : a/ NH3 + CuO ⟶ N2 + Cu + H2O b/ KMnO4 + HCl⟶ KCL + MnCl2 + Cl2 + H2O Câu 2: a/ Viết công thức electron, công thức cấu tạo của: NH3, CO2 b/ Xác định loại liên kết giải thích hình thành liên kết nguyên tử 11Na 17Cl Câu 3: Cho 31,2 (g) nguyên tố A tác dụng hoàn toàn với nước, thấy bay 0,8 (g) khí Xác định tên nguyên tố A Câu 4A: Magie cóhai đồng vịlà X Y Đồng vị X có số khối 24 Đồng vị Y nhiều notron a/ Tính khối lượng nguyễn tử trung bình Mg, biết số nguyên tử hai đồng vị tỉ lệ X:Y=3:2 b/ Cho 3,6 (g) Magie tác dụng với V lít khí Clo (đktc) thu m (g) muối Tìm V, m Câu 4B: Một dung dịch chứa 8,19 (g) muối NaX tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO thu 20,09 (g) kết tủa a/ Tìm nguyên tử khối gọi tên X b/ X có hai đồng vị, giả sử số nguyên tử đồng vị thứ gấp số nguyên tử đồng vị thứ Hạt nhân đồng vị thứ có đồng vị thứ nơtron Tìm số khối đồng vị ĐỀ SỐ 36: TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC, NĂM 2015 – 2016 A PHẦN TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Trong phản ứng sau: MnO2+ HCl ⟶MnCl2+ Cl2+ H2O A/ Chất oxi hóa C/ Chất khử B/ Chất tạo môi trường D/ Chất khử môi trường Câu 2: Xét phản ứng : CuO + H2⟶ Cu + H2O chất oxi hóa chất nào? A/ H2O B/ H2 C/ CuO D/ Cu Câu 3:Số oxi hóa N hơp chất: , N2O, N2, NO, là: A/ +5,+1, 0,+2,-3 C/ -6,+2,0,+1 ,-3 B/ +1, ,-3,+5,+2 D/ +5,+1,0,-3,+2 Câu 4: Dãy phân tử sau có liên kết cộng hóa trị phân cực? A/ N2, CO2, Cl2, HCl C/ N2, CO2, Cl2, H2 B/ N2,CO2, HI, CH4 D/ N2, CO2, SO2, H2 Câu 5: Chất oxi hóa chất: A/ Cho điện tử B/ Nhận điện tử C/ Nhận proton D/ Cho proton Câu 6: Liên kết ion liên kết hình thành A/ Bởi cặp e chung nguyên tử kim loại nguyên tử phi kim B/ Bởi cặp e chung nguyên tử kim loại C/ Bởi cặp e chung nguyên tử phi kim điển hình D/ Bởi lực hút tĩnh điện ion mang điện tích trái dấu Câu 7: Trong chất đây, chất có liên kết cộng hóa trị? H2S, SO2, NaCl,4CaO, 5NH3, 6HBr, 7H2SO4,8CO2, K2S A/ 1,2,5,6,7,8 B/ 3,5,6,7,8,9 C/ 1,4,5,7,8,9 D/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Câu 8: Chất khử chất: A/ Nhận e có số oxi hóa tăng sau phản ứng B/ Nhường e có số oxi hóa giảm sau phản ứng C/Nhận e có số oxi hóa giảm sau phản ứng D/ Nhường e có số oxi hóa tăng sau phán ứng Câu 9: Công thức cấu tạo CO2 A/ O-C-O B/ O=C-O C/ O=C=O D/ O=C->O Câu 10: Số oxi hóa Cl hợp chất HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4 là: A/-1,-2,+4,+5,+7B/-1,+1;+3,+5,+7 C/+1,-1,-3,-5,-7 D/-1,-2,+1,+3,+5 Câu 11: Nguyên tố X có 11 proton, nguyên tố Y cố proton, công thức hợp chất hình thành X Y loại liên kết hóa học chúng lần lượt: A/ X2Y với liên kêt ion C/ XY2với liên kếtcộng hóa trị B/ XY2 với liên kết ion D/ X2Y với liên kết cộng hóa trị Câu 12: Qui tắc sai xác định số oxi hóa: A/ Trong phân tử, số oxi hóa Cl -1 B/ Số oxi hóa ion đơn nguyên tử C/ Trong phân tử, tổng số oxi hóa nguyên tố D/ Số oxi hóa đơn chất Câu 13: Cấu hình e nguyên tố là: ns 2np5 Liên kết nguyên tố với nguyên tố hidro thuộc loại liên kết sau đây? A/ Liên kết cộng hóa trị có cực C/ Liên kết cộng hóa trị không cực B/ Liên kết ion D/ Liên kết bội Câu 14: Dấu hiệu nhận biết phản ứng oxi hóa khử: A/ Tạo chất kết tủa B/ Có thay đổi số oxi hóa số nguyên tố C/ Tạo chất khí D/ Có thay đổi màu sắc chất Câu 15: Cho trình: Fe2+⟶ Fe3+ + 1e trình A/ Khử B/ Oxi hóa C/ Nhận proton D/ Tự oxi hóa B PHẦN TỰ LUẬN: Câu 1: Viết trình khử, trình oxi hóa cân phản ứng oxi khử sau: FeS2+ HNO3⟶ Fe(N03)3 + NO + H2SO4 + H2O P + H2SO4⟶ H3PO4 + SO2 + H2O Câu 2: a/ Giải thích hình thành liên kết ion hợp chất: Al 2O3, KCl b/ Viết công thức e, công thức cấu tạo phân tử PH3 c/ Cho biết số hiệu nguyên tử nguyên tố là: Al(Z=13),O(Z=8),K(Z=19),Cl(Z=17),P(Z=15),H(Z=1) Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 20 (g) hỗn hợp kim loại kiềm thổ X Y thuộc chu kì liên tiếp vào dung dịch HCl dư thu 15,68 (l) khí (đktc) a/ Xác định tên kim loại b/ Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu ĐỀ SỐ 37: TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH, NĂM 2015 – 2016 TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Tổng số hạt electron ion M3+ 10 Vị trí M bảng tuần hoàn A/ Chu kì 4, nhóm IA C/ Chu kì 3, nhóm VIA B/ Chu kì 3, nhóm IVA D/ Chu kì 3, nhóm IIIA Câu 2: Phát biểu liên kết ion là: A/ Liên kết hình thành lực hút tĩnh điện ion mang điện tích trái dấu B/ Liên kết hình thành từ nhiều cặp electron dùng chung C/ Liên kết hình thành nguyên tử có độ âm điện D/ Liên kết hình thành lực hút tĩnh điện Câu 3: Tổng hạt nguyên tử 82 hạt Trong số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện là 22 hạt số khối nguyên tử : A/ 55 B/ 57 C/ 56 D/ 65 Câu 4: Nguyên tửchứa : A/ Hạt nhân có 6proton lớp vỏ có electron B/ Hạt nhân có proton notron C/Hạt nhân có hạt lóp vỏ có 12 electron D/ Hạt nhân có proton notron ; lớp vỏ có electron Câu 5:Chọn câu trả lời câu sau: Trong chu kì theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử thì: A/ Tính kim loại tăng, tính phi kim giảm B/ Tính kim loại tăng, tính phi kim tăng C/Tính kim loại giảm, tính phi kim giảm D/ Tính kim loại giảm, tính phi kim tăng Câu 6: Nguyên tố R có công thức oxit cao R2O5 Vậy công thức hợp chất với hidro R là: A/ RH5 B/ RH3 C/ RH4 D/ RH2 Câu 7: Có nguyên tử, , Những nguyên tử đồng vị nhau? A/ X, Y Z B/X vàZ C / Y vàZ D / X Y Câu 8: Tổng số electron thuộc phân lớp P số hiệu nguyên tử X : A/ 13 B/ 10 C/ 15 D/ 16 Câu 9: Cho nguyên tử nguyên tố X1,X2,X3,X4,X5, có cấu hình electron sau: X1: 1s2s2p6s2 X3: 1s2s2p6s2p64s2X5: 1s2s2p6s2p6 3d54s1 X2: 1s2s2p6s2p64s1X 4: 1s2s2p6 X6: 1s2s2p6s6p64s2 Các nguyên tố kim loại gồm: A/ A, B, F B/A, D, F C/ B, C, E D/ C,E,F Câu 11: Trong nhóm A theo chiều tăng điện tích hạt nhân thì: A/ Số electron lớp giảm dần B/ Tính bazơ oxit hidroxit tương ứng tăng dần, đồng thời tính axit tăng dần C/ Tính kim loại giảm, tính phi kim tăng D/ Độ âm điện giảm Câu 12: Cho chất sau: 1) CaCO3 ⟶ CaO + CO2 3) CuO + H2⟶ Cu + H2O 2) H2S + O2 ⟶ 2S + H2O 4) CaO + H2O ⟶ Ca(OH)2 Dãy gồm phản ứng oxi hóa khử là: A/2;3 B/ 1; 2; 3; C/ 1; 2; D/ 2;3;4 B TỰ LUẬN Câu 1: Cân phản ứng oxi hóa khử sau bằi oxi hóa, trình oxi hóa, trình khử : a/ NH3 + CuO ⟶ N2 + Cu + H2O b/ KMnO4 + HCl ⟶ KCL + MnCl2 + Cl2 + H2O Câu 2: a/ Viết công thức electron, công thức cấu tạo của: NH3, CO2 b/ Xác định loại liên kết giải thích hình thành liên kết nguyên tử 11Na 17Cl Câu 3: Cho 31,2 (g) nguyên tố A tác dụng hoàn toàn với nước, thấy bay 0,8 (g) khí Xác định tên nguyên tố A Câu 4A: Magie cóhai đồng vịlà X Y Đồng vị X có số khối 24 Đồng vị Y nhiều notron a/ Tính khối lượng nguyễn tử trung bình Mg, biết số nguyên tử hai đồng vị tỉ lệ X:Y=3:2 b/ Cho 3,6 (g) Magie tác dụng với V lít khí Clo (đktc) thu m (g) muối Tìm V, m Câu 4B: Một dung dịch chứa 8,19 (g) muối NaX tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO thu 20,09 (g) kết tủa a/ Tìm nguyên tử khối gọi tên X b/ X có hai đồng vị, giả sử số nguyên tử đồng vị thứ gấp số nguyên tử đồng vị thứ Hạt nhân đồng vị thứ có đồng vị thứ nơtron Tìm số khối đồng vị Các đề Trắc nghiệm ĐỀ SỐ 38: TRƯỜNG THPT HỌC THỰC HÀNH, NĂM 2015 – 2016 A Phần bắt buộc: 24 câu (từ câu đến câu 24) Câu 1: Chọn phát biểu cấu tạo hạt nhân nguyên tử? A/ Hạt nhân nguyên tử cấu tạo hạt proton B/ Hạt nhân nguyên tử cấu tạo hạt notron C/ Hạt nhân nguyên tử cầu tạo hạt proton không mang điện hạt notron mang điện dương D/ Hạt nhân nguyên tử thường cấu tạo hạt proton notron Câu 2: Khi nói ký hiệu nguyên tử: học sinh đưa nhận xét (1) A sổ khối (xem khối lượng gần đúng) nguyên tử X; (2) Z điện tích hạt nhân nguyên từ X; (3) Z số electron lớp vỏ nguyên tử X Nhận xét là: A/ (1), (2), (3) B/ (2), (3) C/ (l), (2) D/ (l),(3) Câu 3: Nguyên từ nguyên tố X cỏ tổng số hạt electron phân lớp p Nguyên tố X là: A/Al B/Cl C/B D/Ca + Câu 4: Cation M có cấu hình electron lớp 2s22p6 là: A/ Li+ B/Na+ C/K+ D/ Rb+ 3+ Câu 5: Hãy chọn cấu hình electron cation Al : A/ 1s22s22p6 B/ 1s22s22p63s23p4 C/ 1s22s22p63s23p1 D/ 1s22s22p63s2 Câu 6: Trong bảng tuần hoàn, tính chất đơn chất hợp chất nguyên tố biến đổi tuần hoàn lý sau đây? A/ Điện tích hạt nhân tăng dần từ đầu đến cuối chu kỳ B/ Có biến đổi tuần hoàn bán kính nguyên tử C/ Có biến đổi tuần hoàn cấu hình e lớp nguyên tử nguyên tố D/ Có biến đổi tuần hoàn số lớp e sau chu kỳ Câu 7: Trong axit sau: H2SO3, HClO3, HBrO3, HIO3, axit mạnh là: A/ HIO3 B/ HClO3 C/H2SO3 D/ HBrO3 Câu 8: Sắp xếp nguyên tố F (Z=9), S (Z= 16), Cl (Z=17) theo chiều tính phi kim tăng dần là: A/F < S < Cl B/ F >Cl > S C/S
- Xem thêm -

Xem thêm: 40 Đề thi học kỳ 1 Hóa 10, 40 Đề thi học kỳ 1 Hóa 10, 40 Đề thi học kỳ 1 Hóa 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay