Nghiên cứu sự ô nhiễm trứng giun tròn oesophagostomum spp trong môi trường chăn nuôi lợn tại huyện phú bình tỉnh thái nguyên và thử nghiệm biện pháp phòng trị bệnh

65 186 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:20

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - BÙI THỊ TRÌNH NGHIÊN CỨU SỰ Ô NHIỄM TRỨNG GIUN TRÒN OESOPHAGOSTOMUM SPP TRONG MÔI TRƢỜNG CHĂN NUÔI LỢN TẠI HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ THỬ NGHIỆM BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ BỆNH KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Lớp: 43 Thú y Khoa: Chăn nuôi Thú y Khoá học: 2011 - 2015 Giảng viên hƣớng dẫn: GS.TS Nguyễn Thị Kim Lan Khoa Chăn nuôi Thú y– Trường Đaị học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên, năm 2015 i LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu viết khóa luận, em nhận quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ nhiều tập thể cá nhân trường Xuất phát từ lòng kính trọng em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đặc biệt thầy cô giáo khoa Chăn nuôi thú y người dạy dỗ, hướng dẫn em năm tháng học tập trường Đồng thời em xin chân thành cảm ơn cô chú, anh chị công tác Phòng Nông nghiệp huyện Phú Bình tận tình giúp đỡ, tạo điều kịên thuận lợi cho em suốt trình thực tập Đặc biệt, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Gs Ts Nguyễn Thị Kim Lan, NCS Bùi Văn Tú cùng các cán bô ̣ Phòng Nông nghiê ̣p huyê ̣n Phú Biǹ h ân cần bảo tận tình giúp đỡ em suố t quá triǹ h thực hiê ̣n đề tài Cuối cùng em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới gia đình, người thân bạn bè động viên, giúp đỡ em hoàn thành tốt việc học tập nghiên cứu suốt trình học vừa qua Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng 12 năm 2015 Sinh viên Bùi Thị Trình ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Thực trạng phòng chống bệnh giun, sán cho lợn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 26 Bảng 4.2: Tỷ lệ nhiễm giun tròn Oesophagostomum spp lợn số xã thuộc huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên 29 Bảng 4.3: Sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp 31 Bảng 4.4: Sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp xung quanh chuồng nuôi 33 Bảng 4.5: Sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp vườn, bãi trồng thức ăn cho lợn 35 Bảng 4.6: Sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp thức ăn lợn 38 Bảng 4.7: Sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp nước uống lợn 39 Bảng 4.8 Hiệu lực thuốc tẩy giun Oesophagostomum cho lợn 40 Bảng 4.9: Độ an toàn thuốc tẩy giun Oesophagostomum cho lợn thực địa 41 Bảng 4.10: Tỷ lệ cường độ nhiễm Oesophagostomum spp lợn trước thử nghiệm biện pháp phòng bệnh 42 Bảng 4.11: Tỷ lệ cường độ nhiễm Oesophagostomum spp lợn sau tháng thử nghiệm 44 Bảng 4.12: Tỷ lệ cường độ nhiễm Oesophagostomum spp lợn sau tháng thử nghiệm 45 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Loài O dentatum Hình 2.2 Loài O longicaudum Hình 2.3 Giun O dentatum Hình 2.4 Trứng giun O dentatum Hình 2.5 Sơ đồ vòng đời giun kết hạt Hình 4.1: Biểu đồ thực trạng phòng chống bệnh giun, sán cho lợn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 29 Hình 4.2: Biểu đồ tỷ lệ nhiễm giun kết hạt lợn xã thuộc huyện Phú Bình 30 Hình 4.3: Biể u đồ ô nhiễm trứng Oesophagostomum chuồng 33 Hình 4.4: Biểu đồ ô nhiễm trứng Oesophagostomum xung quanh chuồng nuôi 35 Hình 4.5: Sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp vườn bãi trồng thức ăn 37 iv DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT cs Cộng Nxb: Nhà xuất PTCN: Phương thức chăn nuôi O dentatum: Oesophagostomum dentatum O longicaudum: Oesophagostomum longicaudum n: Dung lượng mẫu TT: Thể trọng spp : species plural v MỤC LỤC Trang PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa ho ̣c của đề tài 2.1.1 Đặc điểm sinh học giun tròn Oesophagostomum spp 2.1.2 Bệnh giun kết hạt gây lợn 2.1.3 Đặc điểm bệnh lý lâm sàng bệnh 10 2.1.4 Chẩn đoán bệnh 11 2.1.5 Các biện pháp phòng điều trị 13 2.2 Tình hình nghiên cứu nước nước 17 2.2.1 Tình hình nghiên cứu nước 17 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 18 PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Đối tượng vật liệu nghiên cứu 19 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 19 3.1.2 Vật liệu nghiên cứu 19 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 19 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu 19 3.2.2 Thời gian nghiên cứu 20 3.3 Nội dung nghiên cứu 20 vi 3.3.1 Thực trạng phòng chống bệnh giun sán cho lợn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 20 3.3.2 Tỷ lệ nhiễm giun tròn Oesophagostomum spp lợn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 20 3.3.3 Nghiên cứu ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp môi trường chăn nuôi lợn 20 3.3.4 Nghiên cứu biện pháp phòng trị Oesophagostomosis cho lợn 20 3.4 Phương pháp nghiên cứu 20 3.4.1 Bố trí, thu thập phương pháp xét nghiệm mẫu 20 3.4.2 Phương pháp xử lý số liệu 25 Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 Thực trạng phòng chống bệnh giun sán cho lợn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 26 4.2 Tỷ lệ nhiễm giun tròn Oesophagostomum spp lợn huyện Phú Bình 29 4.3 Xác định ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp môi trường chăn nuôi lợn 31 4.3.1 Sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp môi trường chăn nuôi lợn 31 4.3.2 Sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp thức ăn lợn 37 4.3.3 Sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp nước uống lợn 39 4.4 Nghiên cứu thử nghiệm biện pháp phòng trị Oesophagostomois cho lợn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 40 4.4.1 Xác định hiệu lực số thuốc tẩy giun tròn Oesophagostomum spp cho lợn thực địa 40 vii 4.4.2 Nghiên cứu, thử nghiệm biện pháp phòng trị Oesophagostomosis cho lợn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 42 4.5 Đề xuất biện pháp phòng chống bệnh Oesophagostomum spp cho lợn 46 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Đề nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Nước ta nước nông nghiê ̣p , có tới 70% dân số làm nghề nông Trong chăn nuôi lợn có vị trí quan tro ̣ ng ngành chăn nuôi gia súc nước giới nước ta, nguồn cung cấp thực phẩm chủ yếu cho nhu cầu nước xuất Chăn nuôi lợn tạo sản phẩm có tỷ trọng cao chất lượng tốt cho người, nguồn cung cấp sản phẩm phụ da, mỡ, xương…cho ngành công nghiệp chế biến Chăn nuôi lợn kết hợp với trồng trọt, thủy sản tạo nên mô hình VAC mang lại hiệu kinh tế cao có ý nghĩa lớn việc cải thiện môi trường sinh thái Trong năm qua, chăn nuôi lợn nước ta ngày phát triển, Thái Nguyên tỉnh có nghề chăn nuôi lợn phát triển, số lượng đàn lợn tỉnh ngày tăng lên, nhiều trang trại xây dựng mới, người dân đầu tư cho lợn xem nghề ổn định gia đình Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều địa phương, chăn nuôi lợn theo phương thức nhỏ lẻ , tâ ̣n du ̣ng, hiệu chăn nuôi thấp, lợn chậm lớn, còi cọc, tiêu chảy…Một nguyên nhân gây nên tình trạng bệnh ký sinh trùng Giun kết hạt (Oesophagostomum) ký sinh trùng gây bệnh cho nhiều loài động vật khác nhau, có lợn Giun trưởng thành ký sinh xoang ruột, ấu trùng ký sinh thành ruột tạo nên u kén ruột gia súc Súc vật nhiễm giun kết hạt nặng chết Bệnh giun kết hạt lợn phân bố rộng hầu hết vùng miền Ở tỉnh miền núi phía Bắc, bệnh giun kết hạt phổ biến, không gây thể bệnh cấp tính làm chết nhiề u lợ n, bệnh giun kết hạt làm cho lợn gầy yếu, giảm tăng trọng, gây thiệt hại đáng kể kinh tế cho người chăn nuôi lợn Trong năm gần đây, chăn nuôi lợn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên phát triển mạnh Tuy nhiên, việc phòng bệnh ký sinh trùng, đặc biệt bệnh giun kết hạt ý Xuất phát từ nhu cầu cấp bách thực tế chăn nuôi lợn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, thực đề tài:" Nghiên cứu ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp môi trường chăn nuôi lợn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên thử nghiệm biện pháp phòng trị bệnh” 1.2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun tròn Oesophagostomum spp gây lợn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên biện pháp phòng trị 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học Kết đề tài thông tin khoa học đặc điểm dịch tễ bệnh giun tròn Oesophagostomum spp gây ra, sở khoa học cho việc nghiên cứu biện pháp phòng trị Oesophagostomosis lợn, từ đề xuất quy trình phòng chống bệnh hiê ̣u quả 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết đề tài sở khoa học để khuyến cáo người chăn nuôi cách phòng trị bệnh giun tròn Oesophagostomum spp gây ra, nhằm hạn chế tác hại cho lợn, góp phần nâng cao suất chăn nuôi thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển 43 Lợn bố trí thành lô: lô thử nghiệm lô đối chứng, tương đối đồng yếu tố như: tuổi, khối lượng, tính biệt, điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng, tình trạng vệ sinh thú y, tỷ lệ cường độ nhiễm giun Oesophagostomum spp Mỗi lô có 15 lợn nhiễm giun tròn Oesophagostomum spp., tỷ lệ nhiễm 100% Về cường độ nhiễm: Lô thử nghiê ̣m có nhiễm mức độ nhẹ(≤ 700 trứng/gam phân), tỷ lệ nhiễm nhe ̣ 46,67%, nhiễm mức độ trung bình (>700 – 1500 trứng/gam phân), tỷ lệ nhiễm ở mức trung bình là 33,33%, nhiễm mức độ nặng (>1500 trứng/ gam phân), tỷ lệ nhiễm nă ̣ng là 20,00%; lô đố i chứng có nhiễm mức độ nhẹ (≤ 700 trứng/gam phân), tỷ lệ nhiễm nhẹ 60,00%, nhiễm mức độ trung bình (>700 – 1500 trứng/gam phân), tỷ lệ nhiễm mức trung bình 26,67%, nhiễm mức độ nặng (>1500 trứng/ gam phân), tỷ lệ nhiễm nă ̣ng là 13,33% Lô thử nghiệm áp dụng biện pháp phòng trị bệnh giun tròn Oesophagostomum spp., lô đối chứng không áp dụng biện pháp phòng trị Các biện pháp dùng là: + Dùng thuốc Hanmectin - 25 (liề u 0,2 mg/kgTT) để tẩy phòng giun tròn Oesophagostomum spp + Vệ sinh chuồng khu vực xung quanh chuồng trại + Ủ phân diệt trứng giun + Vệ sinh thức ăn nước uống cho lợn 4.4.2.2 Tỷ lệ cường độ nhiễm giun Oesophagostomum spp lợn sau tháng thử nghiệm Sau tháng thử nghiệm, xét nghiệm phân để xác định tỷ lệ cường đô ̣ nhiễm trứng giun Kết đươ ̣c triǹ h bày ở bảng4.11 44 Bảng 4.11: Tỷ lệ cƣờng độ nhiễm Oesophagostomum spp lợn sau tháng thử nghiệm Thử Đối nghiệm chứng Số lợn kiểm tra (con) 15 15 Số lợn nhiễm (con) 15 Tỷ lệ nhiễm (%) 0,00 100 n % 0,00 33,33 n % 0,00 46,67 n % 0,00 20,00 Lô Diễn giải ≤ 700 Cường độ nhiễm (trứng/g phân) > 700 – 1500 > 1500 Qua bảng 4.11 ta thấy: Ở lô thử nghiệm, sau tháng áp dụng biê ̣n pháp phòng tri ̣bê ̣nh, xét nghiê ̣m phân thấ y không còn trứng giun Oesophagostomum spp phân Ở lô đối chứng, sau tháng không áp dụng biện pháp phòng trị bệnh tỷ lệ nhiễm trứng giun Oesophagostomum spp 100% So sánh về cường đô ̣ nhiễm giun Oesophagostomum spp trước và sau tháng thử nghiệm thấ y : Tỷ lệ nhiễm ở mức đô ̣ nă ̣ng sau nghiê ̣m là 20,00%, tăng so với trước thử nghiê ̣m tháng thử (13,33%); tỷ l ệ nhiễm ở mức đô ̣ tr ung bình sau tháng thử nghiệm 46,67%, tăng so với trước thử nghiê ̣m (26,67%); tỷ lệ nhiễm mức độ nhiễm nhẹ tháng thử nghiệm 33,33%, giảm so với trước thử nghiê ̣m Như vâ ̣y , sau mô ̣t tháng thử nghiệm sau (60,00%) , lơ ̣n ở lô đố i chứng nhiễm Oesophagostomum spp nă ̣ng so với trước thử nghiê ̣m 45 Như vâ ̣y , sau áp dụng biện pháp phòng trị bệnh giun kế t ̣t cho đàn lợn lô thử nghiệm, đàn lơ ̣n đã sa ̣ch bê ̣nh Từ cho thấy, biện pháp phòng trị bệnh đã có ảnh hưởng rấ t tốt đến vấ n đề phòng chố ng bê ̣nh giun kế t ̣t cho đàn lợn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên Theo chúng tôi, muốn toán bệnh giun sán, phải áp dụng biện pháp phòng bệnh mô ̣t cáchchủ động Dùng tất phương pháp vật lý (ánh sáng, nhiệt độ), giới, hóa học, sinh vật học… để diệt giun sán thể ký chủ, ngoại cảnh, tất giai đoạn phát dục (trứng, ấu trùng, giun sán trưởng thành) + Diệt bệnh thể lợn: Định kỳ tẩy giun cho lợn + Diệt bệnh bên ngoài: ủ phân dung loại thuốc hóa học diệt trứng giun có hiệu như: Creolin, axit cacbonic kiềm tính… + Quét dọn, vệ sinh chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi… + Vệ sinh thức ăn, nước uống 4.4.2.3 Tỷ lệ cường độ nhiễm Oesophagostomum spp lợn sau tháng thử nghiệm Sau tháng thử nghiệm, xét nghiệm phân lơ ̣n ở lô thí nghiê ̣m Kết đươ ̣c trin ̀ h bày ở bảng 4.12 Bảng 4.12: Tỷ lệ cƣờng độ nhiễm Oesophagostomum spp lợn sau tháng thử nghiệm Lô Diễn giải Số lợn kiểm tra (con) Số lợn nhiễm (con) Tỷ lệ nhiễm (%) ≤ 700 Cường độ nhiễm (trứng/g phân) > 700 – 1500 > 1500 n % n % n % Thử nghiệm Đối chứng 15 15 6,67 6,67 0,00 0,00 15 100 13,33 53,33 33,33 46 Qua bảng 4.12 cho thấy: Sau tháng thử nghiệm , lô thí nghiệm có lơ ̣n nhiễm giun Oesophagostomum spp, chiế m tỷ lệ 6,67%; lơ ̣n đó nhiễm ở cường đô ̣ nhẹ Ở lô đối chứng, tỷ lệ nhiễm giun Oesophagostomum spp 100% Về cường độ nhiễm, có thay đổi rõ rệt, số lợn có cường độ nhiễm nặng tăng lên con, chiế m tỷ lệ 33,33%; số lợn có cường độ nhiễm trung bình tăng lên con, chiế m tỷ lệ 53,33%; số lợn có cường độ nhiễm nhẹ giảm xuống con, chiế m tỷ lệ 13,33% Sau tháng thử nghiệm , nhận thấy : Các biện pháp phòng trị bệnh phát huy hiệu tốt, làm giảm rõ rệt tỷ lệ cường độ nhiễm giun kế t ̣t Vì , khuyế n cáo hộ chăn nuôi trang trại chăn nuôi lơ ̣n cầ n thực biện pháp phòng chố ng tổng hợp bê ̣nh ký sinh trùng cho đàn lợn, từ làm giảm thiệt hại bệnh gây ra, góp phần nâng cao suấ t và chấ t lươ ̣ng cho ngành c hăn nuôi 4.5 Đề xuất biện pháp phòng chống bệnh Oesophagostomum spp cho lợn Oesophagostomum spp ký sinh gây tác hại lớn thể lợn: Làm cho lợn gầy còm, chậm lớn, thiếu máu, rối loạn tiêu hoá Do vậy, việc xây dựng quy trình phòng chống tổng hợp bệnh Oesophagostomum spp cho lơ ̣n cần thiết Kế t hơ ̣p kết nghiên cứu đề tài với nguyên lý phòng chống bệnh giun, sán nói chung, đề xuất số biện pháp phòng chống bệnh Oesophagostomum spp cho lợn sau: * Tẩy giun Oesophagostomum spp cho lợn: Để tẩy giun có hiệu quả, cần phải chọn thuốc tẩy giun có h iệu cao, độc, không nguy hiểm, phổ tác dụng rộng, dễ sử dụng giá thành hợp lý Người chăn nuôi sử dụng thuốc Nova – levasol hoă ̣c hanmectin – 25 để tẩy giun kết hạt cho lợn 47 Khi tẩ y giun cầ n lưu ý: - Ưu tiên tẩy cho lợn bị nhiễm nặng có biểu lâm sàng bệnh giun kế t ̣t - Định kỳ tẩy giun cho đàn lợn thấy đàn lợn có số mắ c bê ̣nh - Đối với lợn nái cần tẩy giun trước phố i giố ng Đối với lợn đực giống tháng tẩy lần Đối với lợn nuôi thịt, tẩy giun lầ n vào lúc – tháng tuổi * Xử lý phân để diệt trứng Oesophagostomum spp hàng ngày thu gom phân lợn chuồng nuôi, tập trung vào nơi, vun thành đống phủ bùn dày 10 – 15 cm Sau – tuần, nhiệt độ đống ủ tăng lên 55 – 600C diệt toàn trứng ấu trùng giun Có thể trộn thêm tro bếp, vôi bột xanh vào phân để tăng nhiệt độ phân ủ * Vệ sinh chuồng nuôi lợn: Chuồng nuôi lợn phải thoáng mát mùa hè, ấm áp mùa đông; chuồng phải khô ráo, * Tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng đàn lợn: Cần tăng cường nuôi dưỡng, chăm sóc đàn lợn, đặc biệt giai đoạn lợn non lợn sinh trưởng mạnh nhằm nâng cao sức đề kháng lợn với bệnh tật, có bệnh Oesophagostomum spp * Vệ sinh khu vực xunh quanh chuồng nuôi lợn Không sử dụng phân, nước thải chuồng nuôi chưa qua xử lý để bón cho trồng Rau sống phải rửa trước cho lợn ăn 48 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Từ kết thu đề tài, rút số kết luận sau: - Thực tra ̣ng chăn nuôi và phòng chố ng bê ̣nh ký sinh trùng ở huyê ̣n Phú Bình chưa tốt - Tỷ lệ nhiễm giun kế t ̣t lợn nuôi xã 24,90% - Nề n chuồ ng, xung quanh chuồ ng nuôi, vườn baĩ trồ ng thức ăn nông hộ có lợn nhiễm giun kế t ̣t bi ̣ô nhiễm trứng giun với tỷ lê ̣ khá cao: 75,00%, 47,50% 35,63% - Nền chuồng, xung quanh chuồ ng nuôi , vườn baĩ trồ ng thức ăn nông hộ lợn nhiễm giun kế t ̣t cũng bi ̣ô nhiễm trứng giun với tỷ lê ̣ rấ t thấ p: 1,86%, 3,13% 3,75% - Ở nông hộ có lợn nhiễm, ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp thức ăn tinh là 3,13%, thức ăn x anh là 51,25% Ở nông hộ lợn nhiễm, ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp thức ăn tinh 0%, thức ăn xanh là 4,38% - Ở hộ có lợn nhiễm giun kết hạt có 18,75% mẫu nước uố ng của lơ ̣n nhiễm trứng giun kế t ̣t - Thuố c levamisole hanmectin - 25 tẩ y giun kế t ̣t cho lơ ̣n đa ̣t hiê ̣u cao, hiê ̣u lực tẩ y sa ̣ch đa ̣t 95,00% - 100% an toàn với lợn - Các biện pháp phòng bệnh áp dụng đã làm giảm tỷ lê ̣ và cường đô ̣ nhiễm giun kế t ̣t ở lơ ̣n 5.2 Đề nghị Từ kết nghiên cứu đề tài có số đề nghị sau: - Các hộ chăn nuôi nên thực biện pháp phòng bệnh Oesophagostomum spp cho lợn cách: 49 + Chuồng lợn xây nơi cao ráo, thoáng mát mùa hè, ấm mùa đông, lát gạch xi măng + Thường xuyên vệ sinh chuồng trại, thức ăn, nước uống + Xử lý triệt để chất thải chất độn chuồng, thu gom ủ phân theo phương pháp nhiệt sinh học + Tẩy giun cho lợn thịt thuốc levamisole hanmectin – 25 lần vào lúc – tháng tuổi, tẩy cho lợn nái lợn đực giống định kỳ -5 tháng lần + Tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng để tăng sức đề kháng cho lợn TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt Phạm Đức Chương, Cao Văn, Từ Quang Hiển, Nguyễn Thị Kim Lan (2003), Dược lý học thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 220 - 223 Phạm Hữu Doanh, Lưu Kỳ, Nguyễn Văn Thưởng (1995), Kỹ thuật nuôi lợn thịt lớn nhanh, nhiều nạc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 62 - 63 Phạm Khắc Hiếu (2009), Giáo trình dược lý học thú y , Nxb Giáo du ̣c Viê ̣t Nam, tr 124 - 17 Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Quang Nguyễn Quang Tuyên (1999), Ký sinh trùng thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 12, 112 - 115 Nguyễn Thị Kim Lan, Lê Minh, Nguyễn Thi ̣Ngân (2006), “ Vai trò của ký sinh trùng đường tiêu hóa hô ̣i chứng tiêu chảy ở lơ ̣n sau cai sữa ở Thái Nguyên” , Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y , Tâ ̣p VII (số 3), tr 36 – 40 Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Thị Lê, Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Văn Quang (2008), Ký sinh trùng học thú y (Giáo trình dùng cho bậc cao học), Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Thị Kim Lan (2012), Ký sinh trùng bệnh ký sinh trùng thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 166 - 170 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (1997), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr - 24 Trương Lăng - Xuân Giao (2002), Hướng dẫn điều trị bệnh lợn, Nxb Lao động - Xã hội, tr 67 10 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (2005), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị (tập II), Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 11 Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Thị Kim Lan, Lê Ngọc Mỹ, Nguyễn Thị Kim Thành, Nguyễn Văn Thọ, Chu Đình Tới (2009), Ký sinh trùng bệnh ký sinh trùng vật nuôi, Nxb Giáo dục Việt Nam, tr 204 - 207 12 Bùi Lập (1979), “Khu hệ giun sán lợn miền Trung Bộ”, Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật nông nghiệp, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 138 - 139 13 Phan Địch Lân, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Quang (2002), Bệnh ký sinh trùng đàn dê Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 75 - 79 14 Phan Địch Lân, Phạm Sỹ Lăng, Đoàn Văn Phúc (2005), Bệnh giun tròn vật nuôi Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 52 - 56, 110 - 115 15 Nguyễn Thị Lê, Phạm Văn Lực, Hà Duy Ngọ, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Thị Minh (1996), Giun sán ký sinh Việt Nam, Nxb Khoa học - Kỹ thuật, tr 157 - 158 16 Nguyễn Thi Lê (1998), Ký sinh trùng học đại cương , Nxb Khoa học kỹ ̣ thuâ ̣t, Hà Nội 17 Phan Lục, Nguyễn Đức Tâm (2000), “Giun tròn chủ yếu ký sinh lợn hiệu thuốc tẩy”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, Tập XI, số 1, tr 70 - 73 18 Phan Lục (2006), Giáo trình bệnh ký sinh trùng thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 124 - 126 19 Phan Lu ̣c, Ngô Thi ̣Hòa, Phan Tuấ n Dũng (2006), Giáo trình bệnh ký sinh trùng thú y, Nxb Nông nghiê ̣p, Hà Nội 20 Nguyễn Thi ̣Bích Ngà , Nguyễn Văn Quang , Nguyễn Thi ̣Kim Lan , Trương Thi ̣ Tính (2011), “Tình hình nhiễm giun Oesophagostomum spp tỉnh Thái Nguyên ”, Tạp chí Kh oa học kỹ thuật thú y XVIII, số 5, tr 73 – 77 , Tâ ̣p 21 Skjabin K.I., Ptrov A.M (1977), Nguyên lý môn giun tròn thú y (Bùi Lập, Đoàn Thị Băng Tâm Tạ Thị Vịnh dịch từ nguyên bản tiế ng Nga ), tâ ̣p I, II, Nxb Khoa học và Kỹ thuật , Hà Nội, tr.19 - 38, 102 - 104, 154 - 157 22 Trịnh Văn Thịnh (1963), Ký sinh trùng thú y, Nxb Nông thôn, Hà Nội 23 Trịnh Văn Thịnh, Đỗ Dương Thái (1978), Công trình nghiên cứu ký sinh trùng vật nuôi (tâ ̣p 2), Nxb Khoa ho ̣c kỹ thuâ ̣t, tr 238 - 239 24 Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó (2006), Phương pháp phòng chống ký sinh trùng, Nxb Lao Động, Hà Nội, tr 105 25 Nguyễn Thị Ánh Tuyết (2010), “ Kết sử dụng Albendazole tẩy giun sán gia súc ”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập XVII, số 5, tr 94 - 97 26 Phan Thế Việt, Nguyễn Thị Kỳ, Nguyễn Thị Lê (1977), Giun sán ký sinh động vật Việt Nam, Nxb Khoa học - Kỹ thuật, tr 357 - 358 II Tài liệu tiếng anh 27 Johanes Kaugfmann (1996), Parasitic infections of Domestic Animals: adiogmostic basel manal, Poston, Berlin, Birkhauser, pp 150 - 158 28 Kagira J.M., Kanyari P.N., Githigia S.M., Maingi N., Nanag J C., Gachohi J.M (2010), Risk factors associated with occurrence of nematodes in free range pigs in Busia District, Kenya, Trypanosomiasis Research Centre - KARI, PO Box 362, 00625, Kikuyu, Kenya 29 Lai M., Zhou R Q., Huang H C., Hu S J (2010), Prevalence and risk factors associated with intestinal parasites in pigs in Chongqing China, Department of veterinary Medicine, Rongchang Campus Southwest University, Chongqing 402460, people’s Republic of china 30 Pit D S S, Blotkamp J., Polderman A M., Baeta S., Eberhard M L (2000), The capacity of thirs-stage larvae of Oesophagostomum bifurcum to survice adverse conditions, Animals of Tropical Medicine and Parasitology, Volum 94, Issue 2, pp 165 – 171 31 Soulsby E J L (1982), Helmithes Arthropods and Protozoa of domesticated animals, Lea & Febiger, Philadelphia 32 Stromberg B E (1997), Environmental factors influencing transmission, Department of Veterinary pathobiology, College of Veterinary Medicine, University of Minnesota, St Paul 55108, USA Ảnh 2: Trứng giun Oesophagostomum spp thải theo phân Ảnh 3: Trứng giun Oesophagostomum spp phát triển thành trứng có ấu trùng Ảnh 4: Ấu trùng giun Oesophagostomum spp có sức gây nhiễm Ảnh 5: Lợn nhiễm giun Oesophagostomum spp Ảnh 6: Mổ khám giun Oesophagostomum spp lợn Ảnh 7: Giun Oesophagostomum spp ký sinh ruột già lợn MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐỀ TÀI Ảnh 1:Xét nghiệm phân tìm trứng giun Oesophagostomum spp Ảnh 8: Thuố c tẩ y giun kế t haṭ [...]... huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 3.3.2 Tỷ lệ nhiễm giun tròn Oesophagostomum spp ở lợn tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 3.3.3 Nghiên cứu sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp trong môi trường chăn nuôi lợn - Sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp ở môi trường chăn nuôi lợn - Sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp trong thức ăn của lợn - Sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum. .. Oesophagostomum spp trong nước uống của lợn 3.3.4 Nghiên cứu biện pháp phòng trị Oesophagostomosis cho lợn - Xác định hiệu lực của một số thuốc tẩy giun tròn Oesophagostomum spp cho lợn trên thực địa - Nghiên cứu thử nghiệm biện pháp phòng trị Oesophagostomosis cho lợn ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên - Đề xuất biện pháp phòng trị Oesophagostomosis cho lợn 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 3.4.1 Bố trí, thu thập và. .. đình và các trang trại chăn nuôi lợn với quy mô khác nhau ở một số xã tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên - Địa điểm xét nghiệm, phân tích và xử lý mẫu: Phòng thí nghiệm Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 20 3.2.2 Thời gian nghiên cứu Từ ngày 25 tháng 5 năm 2015 đến ngày 18 tháng 11 năm 2015 3.3 Nội dung nghiên cứu 3.3.1 Thực trạng phòng chống bệnh giun sán cho lợn ở huyện Phú. .. thiết Và điều này phụ thuộc trước hết vào sự ô nhiễm nơi đó Mức độ ô nhiễm cao là những nơi nuôi lợn trong tình trạng vệ sinh thú y kém, ít sử dụng các thuốc phòng và trị bệnh cho lợn Công tác phòng bệnh có ý nghĩa quan trọng trong quá trình tiêu diệt bệnh giun sán nói chung và bệnh giun kết hạt nói riêng Theo Phan Địch Lân và cs (2005) [14] việc phòng bệnh giun kết hạt cũng như phòng các bệnh ở giun tròn, ... áp dụng biện pháp phòng trị bệnh giun tròn Oesophagostomum spp. , lô đối chứng không áp dụng biện pháp phòng trị + Định kỳ dùng thuốc có hiệu lực cao tẩy phòng giun tròn Oesophagostomum spp + Vệ sinh chuồng và xung quanh chuồng trại + Ủ phân diệt trứng + Vệ sinh thức ăn và nước uống cho lợn - Chỉ tiêu theo dõi: + Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun tròn Oesophagostomum spp của lợn sau 1 tháng thử nghiệm 25... tháng thử nghiệm, xét nghiệm phân để xác định tỷ lệ và cường độ nhiễm giun tròn Oesophagostomum spp của lô thử nghiệm và đối chứng bằng phương pháp Fullerborn và phương pháp Mc Master Từ đó đánh giá sơ bộ hiệu quả của các biện pháp phòng trị đã áp dụng + Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun tròn Oesophagostomum spp của lợn sau 2 tháng thử nghiệm Sau 2 tháng thử nghiệm, xét nghiệm phân để xác định tỷ lệ và cường... định tỷ lệ và cường độ nhiễm giun tròn Oesophagostomum spp của lợn trước thử nghiệm bằng phương pháp Fulleborn và phương pháp Mc Master - Bố trí thử nghiệm Lợn được bố trí thành 2 lô: lô thử nghiệm và lô đối chứng, tương đối đồng đều về các yếu tố như: tuổi, khối lượng, tính biệt, điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng, tình trạng vệ sinh thú y, tỷ lệ và cường độ nhiễm giun Oesophagostomum spp Lô thử nghiệm được... điểm dịch tễ và chẩn đoán trong phòng thí nghiệm Chẩn đoán trong phòng thí nghiệm lại gồm: Nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng Nghiên cứu định tính nhằm xác định có hoặc không có giun Oesophagostomum ký sinh Đây là phương pháp thông dụng để đánh giá tình hình nhiễm giun Oesophagostomum ở lợn Nghiên cứu định lượng nhằm xác định số lượng trứng trong phân để đánh giá mức độ nhiễm và hiệu quả... [13]: Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun kết hạt phụ thuộc vào phương thức chăn nuôi Tỷ lệ nhiễm giun kết hạt lợn cao ở vụ Hè – Thu và giảm đi ở vụ Đông – Xuân - Tỷ lệ nhiễm theo phương thức chăn nuôi: Lợn nuôi theo phương pháp truyền thống (tận dụng) có tỷ lệ và cường độ nhiễm cao hơn nhiều so với lợn nuôi theo phương thức công nghiệp (Nguyễn Thị Bích Ngà và cs 2011 [20]) 10 2.1.3 Đặc điểm bệnh lý và lâm sàng... hiệu lực tốt với Oesophagostomum spp trên số lượng ít lợn, tiếp tục dùng thuốc đó cho số lượng lớn lợn ngoài thực địa Kiểm tra lại phân sau 15 ngày dùng thuốc để xác định hiệu lực của thuốc * Phương pháp thử nghiệm các biện pháp phòng bệnh giun tròn Oesophagostomum spp cho lợn trên thực địa Thí nghiệm tiến hành trên thực địa tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Đối tượng thử nghiệm là lợn 2 - 3 tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự ô nhiễm trứng giun tròn oesophagostomum spp trong môi trường chăn nuôi lợn tại huyện phú bình tỉnh thái nguyên và thử nghiệm biện pháp phòng trị bệnh, Nghiên cứu sự ô nhiễm trứng giun tròn oesophagostomum spp trong môi trường chăn nuôi lợn tại huyện phú bình tỉnh thái nguyên và thử nghiệm biện pháp phòng trị bệnh, Nghiên cứu sự ô nhiễm trứng giun tròn oesophagostomum spp trong môi trường chăn nuôi lợn tại huyện phú bình tỉnh thái nguyên và thử nghiệm biện pháp phòng trị bệnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay