bài tập học kỳ môn Luật sở hữu trí tuệ

11 446 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:19

Đề bài số 01: “Nhà sử học A viết cuốn sách “Việt Nam một biên niên sử bằng hình ảnh” trong đó có sử dụng rất nhiều tư liệu trong và ngoài nước của các đồng nghiệp. Sau khi cuốn sách được xuất bản năm 2010. Nhà nhiếp ảnh B phát hiện ra trong cuốn sách có sử dụng 03 tấm ảnh do ông chụp nhưng không ghi tác giả, ông A cũng không xin phép ông B. Những tấm ảnh này ông A đã chụp lại từ một tạp chí của Báo ảnh Việt Nam xuất bản từ những năm 60 của thế kỷ trước. Ông C – cũng là một nhà báo cho rằng cuốn sách của ông A đã sử dụng nhiều tư liệu bao gồm các số liệu, thông tin, sự kiện… do ông sưu tầm và viết trong một cuốn sách đã được xuất bản. Ông B và ông C đều làm đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng vì cho rằng ông A đã xâm phạm quyền tác giả của họ.Hãy phân tích vụ việc trên và đưa ra hướng1 giải quyết phù hợp.” MỤC LỤC Từ viết tắt Luật SHTT Luật Sở hữu Trí tuệ Việt Nam năm : 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) TÌNH HUỐNG Đề số 01: “Nhà sử học A viết sách “Việt Nam- biên niên sử hình ảnh” có sử dụng nhiều tư liệu nước đồng nghiệp Sau sách xuất năm 2010 Nhà nhiếp ảnh B phát sách có sử dụng 03 ảnh ông chụp không ghi tác giả, ông A không xin phép ông B Những ảnh ông A chụp lại từ tạp chí Báo ảnh Việt Nam xuất từ năm 60 kỷ trước Ông C – nhà báo cho sách ông A sử dụng nhiều tư liệu bao gồm số liệu, thông tin, kiện… ông sưu tầm viết sách xuất Ông B ông C làm đơn khiếu nại đến quan chức cho ông A xâm phạm quyền tác giả họ Hãy phân tích vụ việc đưa hướng1 giải phù hợp.” GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG I Phân tích đánh giá khả xâm phạm quyền tác giả B Theo tình đề đưa thì: “Nhà sử học A viết sách “Việt Nam- biên niên sử hình ảnh” có sử dụng nhiều tư liệu nước đồng nghiệp Sau sách xuất năm 2010 Nhà nhiếp ảnh B phát sách có sử dụng 03 ảnh ông chụp không ghi tác giả, ông A không xin phép ông B Những ảnh ông A chụp lại từ tạp chí Báo ảnh Việt Nam xuất từ năm 60 kỷ trước” Theo đó, 03 ảnh ông B chụp trường hợp thuộc loại hình tác phẩm nhiếp ảnh quy định Điều 14 Khoản Điểm h Luật SHTT Do tình không nêu rõ cụ thể nên trường hợp coi ông B tác giả đồng thời chủ sở hữu quyền tác giả 03 tác phẩm nhiếp ảnh chụp Điều 37 Luật SHTT quy định sau: “Điều 37: Chủ sở hữu quyền tác giả tác giả Tác giả sử dụng thời gian, tài chính, sở vật chất - kỹ thuật để sáng tạo tác phẩm có quyền nhân thân quy định Điều 19 quyền tài sản quy định Điều 20 Luật này.” Căn theo quy định Điều 37 Luật SHTT ông B – tác giả đồng thời chủ sở hữu quyền tác giả 03 tác phẩm nhiếp ảnh ông chụp – có toàn quyền nhân thân quyền tài sản quy định Điều 19 Điều 20 Luật SHTT Dựa quyền nhân thân quyền tài sản mà ông B hưởng, em xin đưa ý kiến phân tích sau: Hành vi Ông A xâm phạm đến quyền nhân thân Ông B 03 tác phẩm nhiếp ảnh ông B tự chụp Như nói trên, Ông B có toàn quyền nhân thân theo quy định Điều 19 Luật SHTT 03 tác phẩm nhiếp ảnh cho ông tự chụp bao gồm quyền đặt tên cho tác phẩm; đứng tên thật bút danh tác phẩm; nêu tên thật bút danh tác phẩm công bố, sử dụng; công bố tác phẩm cho phép người khác công bố tác phẩm ; bảo vệ toàn vẹn tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén xuyên tạc tác phẩm hình thức gây phương hại đến danh dự uy tín tác giả Trong đó, quyền nêu tên thật bút danh tác phẩm công bố, sử dụng quy định Khoản Điều 19 Luật SHTT quyền nhân thân tuyệt đối – tức dịch chuyển cho người khác bảo hộ vô thời hạn theo quy định khoản Điều 27 Luật SHTT Do đó, tình này, hành vi ông A hành vi xâm phạm quyền nhân thân tác giả (ở ông B) tác phẩm (03 tác phẩm nhiếp ảnh ông B) ông A sử dụng 03 ảnh ông B chụp cho vào sách “Việt Nam- biên niên sử hình ảnh” xuất không ghi tác giả Vì vậy, tình này,hành vi ông A xâm phạm đến quyền nhân thân ông B mà cụ thể quyền nêu tên thật bút danh tác phẩm sử dụng quy định Khoản Điều 19 Luật SHTT Hành vi Ông A xâm phạm đến quyền tài sản Ông B 03 tác phẩm nhiếp ảnh ông B tự chụp Như phân tích trên, ông B có toàn quyền tài sản quy định Điều 20 Luật SHTT 03 tác phẩm nhiếp ảnh ông tự chụp Theo đó, ông B có toàn quyền sau 03 ảnh nói trên: quyền làm tác phẩm phái sinh; biểu diễn tác phẩm trước công chúng;quyền chép tác phẩm; phân phối, nhập gốc tác phẩm; truyền đạt tác phẩm đến công chúng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử phương tiện kỹ thuật khác Tuy nhiên, quyền tài sản quy định Điều 20 Luật SHTT thuộc loại quyền tác phẩm pháp luật bảo hộ có thời hạn Cụ thể trường hợp này, theo quy định Điều 27 Khoản Điểm a Luật SHTT quyền tài sản ông B tác phẩm nhiếp ảnh (03 ảnh cho ông B chụp) có thời hạn bảo hộ 75 năm kể từ tác phẩm công bố lần đầu tiên, tác phẩm nhiếp ảnh chưa công bố thời hạn 25 năm kể từ tác phẩm định hình thời hạn bảo hộ quyền tài sản tác giả trường hợp 100 năm kể từ tác phẩm định hình Theo tình đề đưa “Những ảnh ông A chụp lại từ tạp chí Báo ảnh Việt Nam xuất từ năm 60 kỷ trước”và sách ông A xuất năm 2010 Từ năm 60 kỷ XX năm 2010 khoảng 50 năm Tuy nhiên liệu để khẳng định xác thời điểm 03 tác phẩm nhiếp ảnh ông B định hình hay thời điểm chúng công bố để xác định thời hạn bảo hộ quyền tài sản ông B 03 tác phẩm nhiếp ảnh Vì vậy, ta chia làm hai trường hợp: Trường hợp một, thời hạn bảo hộ quyền tài sản ông B 03 tác phẩm nhiếp ảnh hết hành vi ông A: “chụp lại” 03 tác phẩm nhiếp ảnh ông B từ tạp chí Báo ảnh Việt Nam không xâm phạm đến quyền tài sản ông B 03 tác phẩm nhiếp ảnh tác phẩm kết thúc thời hạn bảo hộ theo quy định Điều 27 Luật SHTT thuộc công chúng, tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng tác phẩm phải tôn trọng quyền nhân thân tác giả quy định Điều 19 Luật SHTT (theo quy định Điều 43 Luật SHTT) Theo đó, trường hợp này, hành vi ông A không xâm phạm đến quyền tài sản ông B 03 tác phẩm nhiếp ảnh lại xâm phạm đến quyền nhân thân ông B (như phân tích trên) 03 tác phẩm nhiếp ảnh Do vậy, hành vi ông A coi xâm phạm đến quyền tác giả ông B 03 tác phẩm nhiếp ảnh nói Trường hợp hai, thời hạn bảo hộ quyền tài sản ông B 03 tác phẩm nhiếp ảnh thì hành vi ông A: “chụp lại” 03 tác phẩm nhiếp ảnh ông B từ tạp chí Báo ảnh Việt Nam xâm phạm đến quyền tài sản ông B 03 tác phẩm nhiếp ảnh Cụ thể trường hợp này, hành vi ông A xâm phạm đến “quyền chép tác phẩm” ông B – quyền tài sản chủ sở hữu quyền tác giả - quy định Điều 20 Khoản Điểm c Luật SHTT Hành vi xâm phạm quyền tác giả ông A hành vi “sao chép tác phẩm mà không phép tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả” quy định Điều 28 Khoản Luật SHTT ông A sử dụng 03 tác phẩm nhiếp ảnh ông B sách mà không xin phép ông B Do đó: Hành vi Ông A xâm phạm đến quyền tài sản Ông B 03 tác phẩm nhiếp ảnh ông B tự chụp quyền tài sản ông B 03 tác phẩm nhiếp ảnh thời hạn bảo hộ quy định Điều 27 Khoản Điểm a Luật SHTT II Phân tích đánh giá khả xâm phạm quyền tác giả C Theo tình đề nêu “Ông C – nhà báo cho sách ông A sử dụng nhiều tư liệu bao gồm số liệu, thông tin, kiện… ông sưu tầm viết sách xuất bản.” Để đánh giá xem hành vi ông A có xâm phạm đến quyền tác giả ông C không trường hợp ta phải làm rõ xem số liệu, thông tin, kiện…nói ông C sưu tầm có phải đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả hay không Điều 15 Luật SHTT có quy định đối tượng sau không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả: “1 Tin tức thời túy đưa tin Văn quy phạm pháp luật, văn hành chính, văn khác thuộc lĩnh vực tư pháp dịch thức văn Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.” Do tình đề nêu không nói rõ nên ta chia làm hai trường hợp để phân tích: Trường hợp một, A sử dụng số liệu, thông tin, kiện…đơn ông C sưu tầm viết tác phẩm xuất A không xâm phạm đến quyền tác giả ông C số liệu, thông tin, kiện… túy không thuộc phạm vi bảo họ quyền tác giả (căn Điều 15 Luật SHTT) Trường hợp hai, A sử dụng số liệu, thông tin, kiện… ông C sưu tầm viết tác phẩm xuất có kèm theo bình luận ông C tác phẩm hành vi A xâm phạm đến quyền tác giả ông C Hành vi ông A hành vi xâm phạm quyền tác giả quy định Điều 28 Khoản Luật SHTT: sử dụng tác phẩm mà không phép chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, lợi ích vật chất khác Bên cạnh đó, ông A sử dụng số liệu, thông tin, kiện kèm theo bình luận mà không ghi tên tác giả ông C ông A xâm phạm đến quyền nhân thân tác giả ông C (quyền nêu tên thật bút danh quy định Khoản Điều 19 Luật SHTT) Hướng giải vấn đề Giải vấn đề A B Trong trường hợp này, ông A có hành vi xâm phạm đến III quyền tác giả ông B 03 tác phẩm nhiếp ảnh mà ông B chụp nên ông B hoàn toàn có quyền yêu cầu ông A chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải công khai bồi thường thiệt hại theo Điều 198 Khoản Điểm b Luật SHTT Trong trường hợp hành vi ông A vừa phạm đến quyền nhân thân lẫn quyền tài sản ông B 03 tác phẩm nhiếp ảnh ông B tự chụp ông B quyền yêu cầu ông A chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải công khai bồi thường thiệt hại có quyền yêu cầu ông A phải trả tiền nhuận bút, thù lao quyền lợi vật chất khác theo Điều 20 Khoản Luật SHTT : “Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng một, số toàn quyền quy định khoản Điều khoản Điều 19 Luật phải xin phép trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.” Nếu sau ông B yêu cầu mà ông A không chấm dứt hành vi vi phạm, bồi thường thiệt hại trả tiền nhuận bút, thù lao (nếu có) ông B yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm ông A khởi kiện tòa án trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp mình( theo quy định Điểm c Điểm d Khoản Điều 198 Luật SHTT) Giải vấn đề A C Nếu hành vi ông A xâm phạm đến quyền tác giả ông C ông C hoàn toàn có quyền yêu cầu ông A chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải công khai bồi thường thiệt hại theo Điều 198 Khoản Điểm b Luật SHTT Nếu sau 10 yêu cầu mà ông A không chịu hợp tác ông C yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm ông A khởi kiện tòa án trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp mình( theo quy định Điểm c Điểm d Khoản Điều 198 Luật SHTT) DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình “Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam”,trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, 2014 11
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập học kỳ môn Luật sở hữu trí tuệ, bài tập học kỳ môn Luật sở hữu trí tuệ, bài tập học kỳ môn Luật sở hữu trí tuệ, Hành vi của Ông A có thể đã xâm phạm đến quyền tài sản của Ông B đối với 03 tác phẩm nhiếp ảnh do ông B tự chụp.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay