Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật sao bắc

90 650 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SAO BẮC SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ HẰNG MÃ SINH VIÊN : A20743 NGÀNH : KẾ TOÁN HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SAO BẮC Giáo viên hƣớng dẫn : PGS.TS NGUYỄN THỊ ĐÔNG Sinh viên thực : Nguyễn Thị Hằng Mã sinh viên : A20743 Ngành : Kế toán HÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Sao Bắc”, em nhận giúp đỡ từ giáo viên hướng dẫn nhân viên công ty em thực tập Vì vây, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Thị Đông tận tình hướng dẫn suốt thời gian nghiên cứu thực đề tài Em xin gửi lời cảm ơn đến anh chị Phòng Kế toán Ban Giám đốc công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Sao Bắc tạo điều kiện cung cấp số liệu tài liệu liên quan giúp em có sở để nghiên cứu hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Mặc dù có đầy đủ kiến thức học ghế nhà trường kinh nghiệm thực tế hạn chế nên khóa luận tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý thầy, cô giáo để khóa luận em hoàn thiện LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên (Ký ghi rõ họ tên) MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI 1.1 Khái quát bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thƣơng mại 1.1.1 Đặc điểm kinh doanh thương mại 1.1.2 Một số khái niệm liên quan đến kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thương mại 1.1.3 Quản lý nhiệm vụ kế toán bán hàng, xác định kết bán hàng 1.2 Kế toán bán hàng doanh nghiệp thƣơng mại (QĐ 48/2006/QĐ-BTC) ………………………………………………………………………… 1.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán 1.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng khoản giảm trừ doanh thu .11 1.3 Kế toán xác định kết bán hàng doanh nghiệp thƣơng mại (QĐ 48/2006/QĐ-BTC) 16 1.3.1 Kế toán chi phí bán hàng quản lý kinh doanh 16 1.3.2 Kế toán xác định kết bán hàng 19 1.3.3 Báo cáo bán hàng kết bán hàng hóa 20 1.4 Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng hệ thống sổ kế toán doanh nghiệp thƣơng mại (QĐ 48/2006/QĐ-BTC) 20 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG M ẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SAO BẮC 24 2.1 Khái quát chung công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ kỹ thuật Sao Bắc 24 2.1.1 Đặc điểm kinh doanh 24 2.1.2 Đặc điểm quản lý 25 2.1.3 Đặc điểm kế toán 27 2.2 Thực trạng kế toán bán hàng công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ kỹ thuật Sao Bắc 28 2.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán 29 2.2.2 Kế toán doanh thu khoản giảm trừ doanh thu 38 2.3 Thực trạng kế toán xác định kết bán hàng công ty TNHH thƣơng mại dịch vũ kỹ thuật Sao Bắc 44 2.3.1 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 44 2.3.2 Kế toán xác định kết bán hàng báo cáo kế toán bán hàng, kết bán hàng 54 CHƢƠNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SAO BẮC 56 3.1 Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ kỹ thuật Sao Bắc 56 3.1.1 Ưu điểm 56 3.1.2 Tồn nguyên nhân chủ yếu 56 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ kỹ thuật Sao Bắc 56 3.2.1 Thực sách chiết khấu thương mại kế toán chiết khấu thương mại 56 3.2.2 Kế toán lập sổ kế toán phù hợp với kế hoạch mở rộng phương thức bán hàng thời hạn toán công ty 60 3.2.3 Hoàn thiện hệ thống sổ sách 61 3.2.4 Báo cáo bán hàng kết bán hàng 64 3.2.5 Áp dụng phần mềm kế toán máy 64 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC VIẾT TẮT TNHH Trách nhiệm hữu hạn DV Dịch vụ TM Thương mại GĐ Giám đốc TK Tài khoản GVHB Giá vốn hàng bán PGĐ Phó giám đốc TSCĐ Tài sản cố định BTL Bảng tiền lương BPB Bảng phân bổ DTT Doanh thu CP Chi phí CKTM Chiết khấu thương mại GTGT Giá trị gia tăng XK Xuất TTĐB Tiêu thụ đặc biệt KKTX Kê khai thường xuyên KKĐK Kiểm kê định kỳ PXK Phiếu xuất kho DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ, CÔNG THỨC Công thức 1.1 Các khoản giảm trừ doanh thu Công thức 1.2 Doanh thu Công thức 1.3 Lợi nhuận gộp Công thức 1.4 Kết bán hàng Công thức 1.5 Trị giá hàng xuất kho theo phƣơng pháp KKĐK Công thức 1.6 Giá trị thực hàng hóa xuất kho theo phƣơng pháp BQGQ Công thức 1.7 Đơn giá bình quân kì dự trữ Công thức 1.8 Trị giá xuất kho theo phƣơng pháp BQCKDT Công thức 1.9 Đơn giá bình quân sau lần nhập Sơ đồ 1.1 Kế toán giá vốn hàng hóa tiêu thụ theo phƣơng pháp KKTX .10 Sơ đồ 1.2 Kế toán giá vốn hàng hóa tiêu thụ theo phƣơng pháp KKĐK 11 Sơ đồ 1.3.Trình tự kế toán doanh thu bán hàng phƣơng thức bán hàng thu tiền lần, thuế GTGT khấu trừ 12 Sơ đồ 1.5 Trình tự hạch toán phƣơng thức bán hàng trả chậm, trả góp 13 Sơ đồ 1.4 Trình tự kế toán doanh thu môi giới bán hàng hóa .13 Sơ đồ 1.6.Tại đơn vị giao đại lý 14 Sơ đồ 1.7 Tại đơn vị nhận đại lý 14 Sơ đồ 1.8 Trình tự kế toán khoản giảm trừ doanh thu 16 Sơ đồ 1.9 Phƣơng pháp kế toán chi phí quản lý kinh doanh 18 Sơ đồ 1.10 Trình tự kế toán xác định kết kinh doanh 19 Sơ đồ 1.11 Quy trình bán hàng xác định kết bán hàng hình thức sổ nhật ký chung 22 Sơ đồ 1.12 Kế toán theo phần mềm kế toán 23 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 25 Sơ đồ 2.2 Tổ chức máy kế toán 27 Bảng 2.1 Bảng kê chi tiết bán hàng 29 Mẫu 2.1 Hợp đồng kinh tế (Trích) 30 Bảng 2.2 Phiếu xuất kho hàng hóa bán buôn trực tiếp qua kho theo hợp đồng 5109/2015/HĐKT 32 Bảng 2.3 Phiếu xuất kho cho hàng hóa bán lẻ ngày 14/12/2015 33 Bảng 2.4 Sổ nhật ký chung ( Trích) 34 Bảng 2.5 Sổ tài khoản 632 35 Bản g 2.6 Sổ TK 156 35 Bảng 2.7 Sổ chi tiết hàng hóa 36 Bảng 2.8 Bảng kê nhập – xuất – tồn hàng hóa 37 Bảng 2.9 Hóa đơn GTGT 39 Bảng 2.10 Giấy báo có ngân hàng 40 Bảng 2.11 Phiếu thu tiền 41 Bảng 2.12 Hóa đơn GTGT 42 Bảng 2.13 Sổ nhật ký chung (Trích) 43 Bảng 2.14 Sổ TK 511 43 Bảng 2.15 Tỷ lệ trích khoản trích theo lƣơng 45 Công thức 2.1 Lƣơng ngày công 45 Công thức 2.2 Lƣơng thực tế 45 Công thức 2.3 Các khoản trích theo lƣơng 45 Công thức 2.4 Lƣơng thực lĩnh 45 Bảng 2.16 Bảng chấm công tháng 12/2015 45 Bảng 2.17 Bảng toán tiền lƣơng 47 Bảng 2.18 Bảng phân bổ tiền lƣơng bảo hiểm xã hội 48 Bảng 2.19 Bảng tính phân bổ khấu hao tài sản cố định 50 Bảng 2.20 Hóa đơn tiền điện thoại 51 Bảng 2.21 Phiếu chi 52 Bảng 2.22 Sổ nhật ký chung (Trích) 52 Bảng 2.23 Sổ TK 642 53 Bảng 2.24 Sổ nhật ký chung (Trích) 54 Bảng 2.25 Sổ TK 911 55 Bảng 3.1 Hóa đơn GTGT để CKTM cho khách hàng 57 Bảng 3.2 Phiếu chi 58 Bảng 3.3 Sổ nhật ký chung (Trích) 58 Bảng 3.4 Sổ tài khoản 521 59 Bảng 3.5 Sổ tài khoản 511 59 Bảng 3.6 Sổ TK 911 60 Bảng 3.7 Sổ chi tiết toán với ngƣời mua 61 Bảng 3.8 Bảng tổng hợp chi tiết công nợ 61 Bảng 3.9 Sổ chi tiết tài khoản 632 62 Bảng 3.10 Sổ chi tiết tài khoản 511 63 Bảng 3.11 Báo cáo bán hàng theo khu vực địa lý 64 Bảng 2.25 Sổ TK 911 Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Sao Bắc SỔ CÁI (Trích) Từ ngày 01/12 đến ngày 31/12/2015 Tên tài khoản: Xác định kết kinh doanh Số hiệu: 911 Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu Diễn giải Ngày tháng Số hiệu TK đối ứng Số tiền Nợ Có SDĐK … … … … … 31/12 PKT22 31/12 Kết chuyển DTT 511 31/12 31/12 Kết chuyển GVHB 632 391.700.000 Kết chuyển CP quản lý kinh doanh 642 198.000.000 … … PKT23 31/12 PKT24 31/12 Cộng phát sinh … 1.230.000.000 … … 2.349.000.000 2.349.000.000 (Nguồn: Phòng kế toán) Tại công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Sao Bắc, sau ghi sổ kế toán đầy đủ nghiệp phát sinh, kế toán cộng tổng số phát sinh, số dư cuối kỳ cho loại sổ tiến hành lập báo cáo tài Kế toán công ty không lập báo cáo bán hàng, xác định kết bán hàng 55 CHƢƠNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SAO BẮC 3.1 Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ kỹ thuật Sao Bắc 3.1.1 Ƣu điểm - Nhân viên công ty nói chung, nhân viên phòng kế toán nói riêng có trình độ chuyên môn cao, phối hợp nhịp nhàng với Đặc biệt nhân viên phòng kế toán, ghi chép sổ sách cẩn thận, thực chuẩn mực chế độ kế toán Qua thời gian thực tập, em thấy kế toán công ty phản ánh tình trạng hàng hóa, nghiệp vụ trung thực kịp thời - Ban lãnh đạo công ty có chiến lược phù hợp quan tâm nhân viên, cử nhân viên đào tạo chuyên môn thương xuyên - Nhân viên phòng kế toán cập nhật văn pháp luật để có công tác bán hàng xác định kết bán hàng đúng, xác 3.1.2 Tồn nguyên nhân chủ yếu Tồn 1: Không có khoản chiết khấu thương mại khách hàng mua với số lượng lớn nên chưa thu hút khách hàng Tồn 2: Công ty bán buôn hàng hóa qua kho khách hàng phải toán 100% tiền hàng nên khách hàng chưa nhiều Nhận thấy tồn trên, công ty xem xét kế hoạch mở rộng phương thức bán hàng thời gian toán tiền hàng Tồn 3: Công ty áp dụng hình thức ghi sổ nhật ký chung với quy trình, mẫu sổ theo quy định Nhưng kế toán lập sổ tổng hợp sổ chi tiết hàng hóa, chưa có sổ chi tiết doanh thu giá vốn hàng bán Tồn 4: Khi kết thúc năm tài chính, kế toán khóa sổ lên báo cáo tài năm không lập báo cáo bán hàng kết bán hàng Tồn 5: Phần mềm kế toán excel đơn giản, không tốn chi phí quản lý, phân hệ kế toán trưởng kế toán viên chưa cao, tính bảo mật thông tin 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ kỹ thuật Sao Bắc 3.2.1 Thực sách chiết khấu thƣơng mại kế toán chiết khấu thƣơng mại Công ty nên chiết khấu thương mại cho khách hàng mua hàng với tổng giá toán 100 triệu đồng để tăng khả cạnh tranh, thu hút khách hàng Với khoản chiết khấu kế toán thêm định sổ tài khoản 521 – chiết khấu thương mại Đây 56 khoản giảm trừ doanh thu nên có kết cấu ngược với tài khoản doanh thu, cuối kỳ khoản chiết khấu kết chuyển sang tài khoản 511 để xác định kết kinh doanh Ví dụ: Với hợp đồng kinh tế số 5019, Giám đốc công ty định chiết khấu 1% cho khách hàng Khi đó, kế toán lập hóa đơn GTGT gửi đến khách hàng Bảng 3.1 Hóa đơn GTGT để CKTM cho khách hàng Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Sao Bắc Mã số thuế: 0105880979 Địa chỉ: Số 16 ngõ 126/83/3 đường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội Số tài khoản:141928839 HÓA ĐƠN Mẫu số: 01GTGTKT/001 GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu SB/14P Liên 1: Lƣu gốc Ngày 15 tháng 12 năm 2015 Số: 000128 Họ tên người mua hàng: Vũ Huy Hoàng Tên đơn vị: Công ty TNHH thương mại dịch vụ HT Địa chỉ: số 21 Ngõ 154/7 Phố Ngọc Lâm - Long Biên - Hà Nội Số tài khoản: 0321100036666 Phương thức toán: CK Mã số thuế: 0105880979 STT Tên hàng hóa, dịch Đơn vị tính Số lượng Chiết khấu thương mại 1% Thành tiền 6=4x5 3.145.000 Cộng tiền hàng: Thuế suất GTGT: 10% Đơn giá Tiền thuế GTGT: Tổng cộng toán 3.145.000 314.500 3.459.500 Số tiền viết chữ: Ba triệu bốn trăm năm mươi chín nghìn năm trăm đồng Người mua hàng Người bán hàng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 57 Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Bảng 3.2 Phiếu chi Công ty TNHH TM DV kỹ thuật Sao Bắc Số 16 ngõ 126/83/3 đường Xuân Đỉnh Mẫu số: 02 –TT (Ban hành theo QĐ số48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởngBTC) PHIẾU CHI Ngày 15 tháng 12 năm 2015 Số: 87 Nợ: 521, 133 Có: 111 Họ tên người nhận tiền: Bùi Duy KhánhĐịa chỉ: Phòng Kế toán Lý chi: Thanh toán tiền chiết khấu thương mại 1% cho khách Số tiền: 3.459.500 (Viết chữ): Ba triệu bốn trăm năm mươi chín nghìn năm trăm đồng Kèm theo: 01 chứng từ gốc Ngày 15 tháng 12 năm 2015 Giám đốcKế toán trưởng (Ký, họ tên)(Ký, họ tên) Người nhận tiền Người lập phiếuThủ quỹ (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Bảng 3.3 Sổ nhật ký chung (Trích) SỔ NHẬT KÝ CHUNG (Trích) Tháng 12 năm 2015 Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu … … 15/12 PC87 … … Đã ghi sổ Diễn giải Số hiệu TK Ngày tháng Nợ Số trang trước chuyển sang … … Chiết khấu 15/12 thương mại 1% cho khách … Số phát sinh … … … … … … x 521 3.145.000 x 3331 314.500 x 111 … 58 Có 3.459.500 … … Bảng 3.4 Sổ tài khoản 521 Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Sao Bắc SỔ CÁI (Trích) Từ ngày 01/12 đến ngày 31/12/2015 Tên tài khoản: Chiết khấu thương mại Ngày tháng ghi sổ Số hiệu: 521 Chứng từ Số hiệu … 15/12 PC87 31/12 PKT21 Diễn giải Ngày tháng SDĐK … Chiết khấu thương 15/12 mại 1% cho khách 31/12 Kết chuyển sang 511 … … Số hiệu TK đối ứng Số tiền Nợ Có … … 111 3.459.500 … 511 3.459.000 … Cộng phát sinh … … 3.459.500 3.459.500 Số dư cuối kỳ Bảng 3.5 Sổ tài khoản 511 Công ty TNHH thương mai dịch vụ kỹ thuật Sao Bắc SỔ CÁI (Trích) Từ ngày 01/12 đến ngày 31/12/2015 Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu Ngày tháng Diễn giải Số hiệu TK đối ứng Số hiệu: 511 Số tiền Nợ Có SDĐK 15/12 PKT21 31/12 PKT22 Kết chuyển khoản 521 giảm trừ doanh thu 31/12 Kết chuyển sang 911 911 Cộng phát sinh 15/12 59 3.459.500 1.230.000.000 1.233.459.500 1.233.459.500 Bảng 3.6 Sổ TK 911 Công ty TNHH thương mai dịch vụ kỹ thuật Sao Bắc SỔ CÁI (Trích) Từ ngày 01/12 đến ngày 31/12/2015 Tên tài khoản: Xác định kết kinh doanh Ngày tháng ghi sổ Số hiệu TK đối ứng Chứng từ Số hiệu Diễn giải Ngày tháng Số hiệu: 911 Số tiền Nợ Có SDĐK … 31/12 PKT22 31/12 PKT23 31/12 PKT24 … … 31/12 Kết chuyển DTT 31/12 Kết chuyển GVHB Kết chuyển CP quản 31/12 lý kinh doanh … Cộng phát sinh … 511 … … 1.233.459.500 … 2.345.540.500 … 2.345.540.500 391.700.000 198.000.000 … 3.2.2 Kế toán lập sổ kế toán phù hợp với kế hoạch mở rộng phƣơng thức bán hàng thời hạn toán công ty Với kế hoạch bán buôn hàng hóa theo hình thức vận chuyển hàng bán chịu, trả chậm áp dụng từ quý 2/2015, kế toán cần mở thêm sổ công nợ khách hàng bảng tổng hợp chi tiết công nợ Công ty bán hàng có tham gia vận chuyển hàng phát sinh chi phí vận chuyển tính vào chi phí bán hàng Khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế toán lập hóa đơn GTGT, phiếu xuất kho ghi sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết hàng,… tương tự với phương thức bán buôn toán tiền hàng lần phải lập thêm sổ chi tiết toán với người mua Ví dụ: Ngày 1/4/2016, Công ty cổ phần An Khánh mua 02 điều hòa Daikin chiều AVLKH 9000btu với tổng giá 35.860.000đ (đã bao gồm VAT) Khách hàng toán 30% tiền hàng chuyển khoản, số lại toán tháng Định khoản nghiệp vụ trên: Nợ TK 112 10.758.000 Nợ TK 131 25.102.000 Có TK 511 32.600.000 Có TK 3331 3.260.000 Kế toán mở sổ chi tiết toán với người mua sau: 60 Bảng 3.7 Sổ chi tiết toán với người mua SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƢỜI MUA Tháng năm 2016 Tài khoản: 1311 Đối tượng: Công ty cổ phần An Khánh Chứng từ Số phát sinh Số dư Thời NT TK hạn ghi Số hiệu NT Diễn giải đối Nợ Có Nợ Có sổ ứng chiết khấu SDĐK Bán hàng 511, 25.102.000 1/4 000129 1/4 cho công ty 3331 An Khánh … … … … … … … … … … Cộng số 35.120.500 15.000.000 phát sinh 20.150.000 SDCK Bảng 3.8 Bảng tổng hợp chi tiết công nợ TỔNG HỢP CHI TIẾT CÔNG NỢ TK: Phải thu khách hàng Số hiệu: 131 Tháng năm 2016 STT Tên người mua Số dư đầu kỳ Số phát sinh Số dư cuối kỳ Nợ Có Nợ Có Nợ Có 0 35.120.500 15.000.000 20.150.000 Công ty cổ phần An Khánh … … … … … … … … … … … … … … … … Cộng 3.2.3 Hoàn thiện hệ thống sổ sách Kế toán công ty cần lập bổ sung sổ chi tiết cho TK 511 TK 632 để theo dõi tình hình doanh thu giá vốn hàng bán loại mặt hàng xuất bán kỳ Dưới mẫu sổ chi tiết giá vốn hàng bán sổ chi tiết doanh thu bán hàng mặt hàng theo QĐ48/2006/QĐ– BTC, ngày 14/9/2006 61 Bảng 3.9 Sổ chi tiết tài khoản 632 Đơn vị: Công ty TNH thương mại dịch vụ kỹ thuật Sao Bắc Địa chỉ: Số 16 ngõ 126/83/3 đường Xuân Đỉnh SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tài khoản: 632 Từ ngày 1/12 đến ngày 31/12 Đối tượng: Điều hòa Daikin INVERTER chiều FTXM25HVMV 9000 Btu Loại tiền: VNĐ NT ghi sổ Chứng từ Số hiệu NT Diễn giải TK ĐƯ 10/12 PXK3205 10/12 Xuất bán hàng hóa 156 14/12 PXK3206 14/12 Xuất bán hàng hóa 156 31/12 PKT 31/12 Kết chuyển GVHB 911 Cộng phát sinh Số phát sinh Nợ Có 16.100.000 8.050.000 24.150.000 24.150.000 62 24.150.000 Số dư Nợ Có Bảng 3.10 Sổ chi tiết tài khoản 511 Đơn vị:Công ty TNH thương mại dịch vụ kỹ thuật Sao Bắc Địa chỉ:Số 16 ngõ 126/83/3 đường Xuân Đỉnh SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tài khoản: 511 Đối tượng: Điều hòa Daikin INVERTER chiều FTXM25HVMV 9000 Btu Từ ngày 1/12 đến ngày 31/12 Loại tiền: VNĐ Chứng từ NT ghi sổ Số hiệu NT 10/12 000126 10/12 Xuất bán hàng hóa 14/12 000127 14/12 Xuất bán hàng hóa Diễn giải TK ĐƯ Doanh thu Các khoản giảm trừ Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế Khác … 112 … 02 10.500.000 21.100.000 112 01 10.500.000 10.500.000 Cộng phát sinh 31.600.000 Doanh thu 31.600.000 Giá vốn hàng bán 24.150.000 Lợi nhuận gộp 7.450.000 63 3.2.4 Báo cáo bán hàng kết bán hàng Tùy vào yêu cầu cần thiết, kế toán lập báo cáo bán hàng kết bán hàng phù hợp Với công ty TNNHH thương mại dịch vụ Sao Bắc, kế toán nên lập báo cáo bán hàng theo khu vực địa lý báo cáo giúp ban lãnh đạo công ty có nhìn tổng quan để đưa định kinh doanh phù hợp, kế toán có nhiều thông tin chi tiết để tổng hợp Bảng 3.11 Báo cáo bán hàng theo khu vực địa lý Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Sao Bắc BÁO CÁO THEO KHU VỰC ĐỊA LÝ Tháng 12/2015 Miền Bắc STT … Tên hàng hóa Điều hòa Daikin INVERTER chiều FTXM25HVMV 9000 Btu Điều hòa Daikin INVERTER FVY71LAVE3 chiều 26600 Btu Điều hòa Daikin âm trần FHYC100LUV1 chiều 18000 Btu Điều hòa Daikin tử đứng FVY71LAVE3 chiều 27000 Btu … Miền Trung Miền Nam Số Số Doanh thu Doanh thu lượng lượng Số lượng Doanh thu 03 23.210.000 … … … … 01 33.550.000 … … … … 04 178.640.000 … … … … 03 110.550.000 … … … … … … … … … … Tổng 3.2.5 Áp dụng phần mềm kế toán máy Công ty sử dụng phần mềm Fast Acounting để phục vụ cho trình hạch toán Kế toán tiết kiệm thời gian mã hàng cần nhập lần, tránh sai sót Khi sử dụng phần mềm, kế toán trưởng quản lý chứng từ, sổ sách, hoạt động kế toán viên Đặc biệt, thông tư, quy định tài nhà mạng cập nhật thiết kế phần mềm cho phù hợp Kế toán nhập chứng từ đầu vào phần mềm tự động chạy bút toán lên sổ, báo cáo Năng suất làm việc tăng, sai sót giảm, người quản lý dễ dàng xem, kiểm tra, đối chiếu số liệu Phần mềm Fast dùng cho doanh nghiệp thương mại 12 tháng 1.600.000đ, chi phí không cao hiệu công việc cao nhiều 64 KẾT LUẬN Với tình hình kinh tế nay, việc trì phát triển kinh doanh doanh nghiệp không đơn giản Công ty Sao Bắc hình thành chưa lâu thuộc loại hình doanh nghiệp nhỏ, việc trì công ty thêm khó khăn Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, hàng hóa bán với mức giá hợp lý dịch vụ cung cấp chất lượng lợi mà công ty may mắn có Sự quản lý chặt chẽ, sang tạo ban lãnh đạo công ty mau chóng đưa công ty lên, phát triển tương lai gần Qua trình thực tập, phân tích nghiên cứu tình hình tài hoạt đông thương mại hàng ngày Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Sao Bắc, em thấy rõ mức độ quan trọng cần thiết kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Khi thực tập em thấy khó khăn người kế toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày, kiểm tra tình hình hàng hóa kho công ty Trong trình thực tập, em chưa có đóng góp lớn doanh nghiệp, em mong khóa luận với phân tích số liệu công ty mắt trình độ sinh viên không mắc phải sai lầm Em nhận thấy tầm quan trọng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty, phòng ban việc theo dõi quản lý tình hình tài công ty Công ty muốn hoạt động tốt, dự đoán trước khó khăn kế toán công ty bỏ qua làm qua loa nghiệp vụ kinh tế phát sinh Lời cuối, em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Sao Bắc tạo điều kiện giúp đỡ em suốt thời gian thực tập để em hoàn thành khóa luận này, cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị Đông có hướng dẫn đóng góp ý kiến để em hoàn thành khóa luận Do thời gian có hạn kiến thức thực tế chưa nhiều nên khóa luận em tránh khỏi sai sót Em mong nhận ý kiến thầy cô để khóa luận tốt nghiệp em hoàn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO - Sách “Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ” - TS.Võ Văn Nhị, Th.S.Trần Văn Việt - Sách “Hạch toán kế toán doanh nghiệp” – NXB Đại học kinh tế quốc dân, xuất năm 2010 - Tài liệu học tập môn “Kế toán tài 3” - Th.s Vũ Thị Kim Lan Bài giảng “Tổ chức hạch toán kế toán” –Th.s Đoàn Hồng Nhung Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ - Bộ tài Khóa luận tốt nghiệp anh chị khóa Quyết đinh 48/2006/QĐ – BTC Bộ tài ngày 14 tháng 09 năm 2006 Trang web: ketoanthienung.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật sao bắc , Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật sao bắc , Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật sao bắc , Giáo viên hƣớng dẫn : PGS.TS NGUYỄN THỊ ĐÔNG Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Hằng, CHƢƠNG 3. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SAO BẮC 56, .1. Xác định giá vốn hàng hóa, .3. Tài khoản và phương pháp kế toán giá vốn

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay