Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH ô tô huyndai giải phóng

140 625 0
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG o0o KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Ô TÔ HYUNDAI GIẢI PHÓNG Giáo viên hƣớng dẫn : Th.S Đào Diệu Hằng Sinh viên thực : Lê Thu Trang Mã sinh viên : A20915 Chuyên ngành : Kế toán HÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận này, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo Thạc sĩ Đào Diệu Hằng tận tình huớng dẫn em suốt thời gian làm khóa luận tốt nghiệp Em xin đƣợc gửi lời cảm ơn tới Ban giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ô tô Hyundai Giải Phóng anh chị công ty tạo điều kiện giúp đỡ em trình thực tập Em xin đƣợc gửi lời cảm ơn tới thầy cô, giảng viên trƣờng Đại học Thăng Long nhiệt tình, tâm huyết giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu cho chúng em suốt trình học tập, rèn luyện truờng Cuối em xin chúc thầy cô dồi sức khỏe, thành công sống Đồng thời kính chúc anh chị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ô tô Hyundai Giải Phóng mạnh khỏe, thành công công việc Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Lê Thu Trang Than Lon Universit Librar LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khoá luận tốt nghiệp tự thân thực hiện, có giúp đỡ từ giáo viên hƣớng dẫn không chép công trình nghiên cứu ngƣời khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khoá luận có nguồn gốc đƣợc trích dẫn rõ ràng Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoàn này! Sinh viên Lê Thu Trang MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƢƠNG MẠI 1.1 Khái quát chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thƣơng mại 1.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại 1.1.2.Một số khái niệm có liên quan đến kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 1.1.3 Vai trò kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 1.1.4 Nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng .4 1.2 Nội dung kế toán bán hàng 1.2.1 Các phương thức bán hàng doanh nghiệp 1.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 1.2.3 Chứng từ sử dụng 1.2.4 Tài khoản sử dụng 1.2.5 Kế toán bán hàng doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX) 14 1.2.6 Kế toán bán hàng doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKĐK 19 1.2.7 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 20 1.3 Nội dung kế toán xác định kết bán hàng 20 1.3.1 Chứng từ tài khoản sử dụng 20 1.3.2 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 22 1.3.3 Kế toán xác định kết bán hàng 24 2.3.1 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 67 1.4 Tổ chức hệ thống sổ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 24 2.3.2 Kế toán xác định kết kinh doanh bán hàng 85 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT SỐ GIẢI NHẰM HOÀN TOÁN QUẢ CHƢƠNG BÁN HÀNG3.MỘT TẠI CÔNG TY PHÁP TRÁCH NHIỆM HỮUTHIỆN HẠN KẾ Ô TÔ BÁN GIẢI HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG HYUNDAI PHÓNG 27 TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Ô TÔ HYUNDAI GIẢI PHÓNG 87 3.1 Nhận xét thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Than Lon Universit Librar Khái quát chung Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ô tô Hyundai Giải óng 27 Ph 2.1.1 Phóng Thông tin chung Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ô tô Hyundai Giải 27 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển công ty 27 2.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ô tô Hyundai Giải Phóng 28 2.1.4 Đặc điểm tổ chức máy quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ô tô Hyundai Giải Phóng 28 2.1.5 Đặc điểm tổ chức máy kế toán sách kế toán áp dụng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ô tô Hyundai Giải Phóng 30 2.2 Thực trạng kế toán bán hàng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ô tô Hyundai Giải Phóng 33 2.2.1 Các phương thức bán hàng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ô tô Hyundai Giải Phóng 33 2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ô tô Hyundai Giải Phóng 34 2.2.3 Kế toán chi tiết bán hàng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ô tô Hyundai Giải Phóng 38 2.2.4 Kế toán tổng hợp bán hàng Công ty Trách nhiệm hữu hạn ô tô Hyundai Giải Phóng 60 2.2.5 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ô tô Hyundai Giải Phóng 66 2.3 Thực trạng kế toán xác định kết bán hàng Công ty Trách nhiệm hữu hạn ô tô Hyundai Giải Phóng 67 3.1.1 Ưu điểm 87 3.1.2 Nhược điểm 88 3.2 Yêu cầu nguyên tắc hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Ô tô Hyundai Giải Phóng 88 3.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Ô tô Hyundai Giải Phóng 89 3.3.1 Phương thức bán hàng 89 3.3.2 Chiết khấu toán 91 3.3.3 Thực chương trình khuyến mại 92 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế KPCĐ Kinh phí công đoàn BPBKH Bảng phân bổ khấu hao BPBTL Bảng phân bổ tiền lƣơng CKTM Chiết khấu thƣơng mại TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định DT Doanh thu GTGT Giá trị gia tăng GVHB Giá vốn hàng bán HĐ Hóa đơn K/c Kết chuyển KKĐK Kiểm kê định kì KKTX Kê khai thƣờng xuyên PKT Phiếu kế toán PC Phiếu chi PXK Phiếu xuất kho CP Chi phí SP Sổ phụ TK Tài khoản BC Báo có BN Báo nợ XDCB Xây dựng TNDN Thu nhập doanh nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Kế toán bán hàng theo phƣơng thức bán buôn trực tiếp qua kho 15 Sơ đồ 1.2 Kế toán bán hàng theo phƣơng thức bán buôn theo hình thức gửi hàng 15 Sơ đồ 1.3 Kế toán bán buôn vận chuyển thẳng có tham gia toán .16 Sơ đồ 1.4 Kế toán bán buôn vận chuyển thẳng không tham gia toán .16 Sơ đồ 1.5 Kế toán bán hàng theo phƣơng thức bán lẻ hàng hóa 17 Sơ đồ 1.6 Kế toán bán hàng trả góp 17 Sơ đồ 1.7 Kế toán bán hàng đại lý (Tại bên giao đại lý) .18 Sơ đồ 1.8 Kế toán bán hàng đại lý (Tại bên nhận đại lý) 18 Sơ đồ 1.9 Kế toán bán hàng doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp KKĐK 19 Sơ đồ 1.10 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu .20 Sơ đồ 1.11 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 23 Sơ đồ 1.12 Kế toán xác định kết bán hàng 24 Sơ đồ 1.13 Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng theo hình thức 26 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty TNHH Ô tô Hyundai Giải Phóng 29 Sơ đồ 2.2 Tổ chức máy kế toán công ty 31 Bảng 2.1 Sổ chi tiết hàng hóa 35 Bảng 2.2 Báo cáo tổng hợp nhập – xuất – tồn hàng hóa .37 Bảng 2.3 Phiếu xuất kho bán buôn trực tiếp qua kho 40 Bảng 2.4 Hóa đơn GTGT bán buôn trực tiếp 41 Bảng 2.5 Hợp đồng kinh tế 43 Bảng 2.6 Hóa đơn mua hàng 45 Bảng 2.7 Hóa đơn GTGT bán hàng .46 Bảng 2.8 Giấy báo có thu tiền bán hàng 47 Bảng 2.9 Phiếu xuất kho bán lẻ thu tiền tập trung 49 Bảng 2.10 Hóa đơn GTGT bán lẻ thu tiền tập trung 50 Bảng 2.11 Bảng kê bán lẻ 51 Bảng 2.12 Phiếu thu bán lẻ 52 Bảng 2.13 Sổ chi tiết giá vốn hàng bán .53 Bảng 2.14 Sổ chi tiết doanh thu hàng bán 54 Than Lon Universit Librar − Phƣơng pháp kế toán: Nợ TK 111, 112: Số tiền thu đƣợc lần đầu Nợ TK 131: Số tiền cần phải thu lần thu lại Có TK 3387: Lãi trả góp Có TK 511: Doanh thu chƣa thuế Có TK 3331: Thuế GTGT đầu Định kỳ, phân bổ lãi trả góp vào tài khoản 515 Nợ TK 3387 Có TK 515 3.3.2 Chiết khấu toán Công ty kỳ số khoản nợ phải thu khách hàng, để hạn chế việc khách hàng nợ tiền hàng công ty nên có thêm khoản chiết khấu toán khách hàng toán tiền hàng sớm − Tài khoản sử dụng: TK 635 – Chi phí tài − Kết cấu tài khoản − Nợ TK 635 – Chi phí tài Có − − − Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính; Chiết khấu toán cho ngƣời mua; Các khoản lỗ lý, nhƣợng bán khoản đầu tƣ; Dự phòng giảm giá đầu tƣ chứng khoán; Kết chuyển phân bổ chênh lệch tỷ giá hối đoái hoạt động đầu tƣ XDCB hoàn thành đầu tƣ vào chi phí tài − − Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tƣ chứng khoán (Chênh lệch số dự phòng phải lập kỳ nhỏ số dự phòng trích lập năm trƣớc chƣa sử dụng hết); Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn chi phí tài phát sinh kỳ để xác định kết hoạt động kinh doanh − − Phƣơng pháp kế toán Nợ TK 635: Khoản chiết khấu toán cho khách hàng hƣởng Có TK 111, 112, 131: Khoản chiết khấu toán trừ thẳng vào khoản nợ khách trả tiền 3.3.3 Thực chương trình khuyến mại Nhằm thu hút thêm khách hàng tới mua, công ty Hyundai Giải Phóng áp dụng số chƣơng trình khuyến mại nhƣ mua ô tô tặng kèm phụ tùng thay lốp xe Theo Thông tƣ 200/2014/ TT – BTC quy định trƣờng hợp doanh nghiệp bán hàng khuyến mại kèm theo điều kiện mua hàng đƣợc tặng thêm sản phẩm thay khác phải phân bổ doanh thu cho hàng hóa đƣợc bán hàng hóa khuyến mại giá vốn hàng khuyến mại đƣợc ghi nhận vào giá vốn hàng bán Phƣơng pháp kế toán cụ thể nhƣ sau: − Bút toán ghi nhận giá vốn hàng bán Nợ TK 632: Tổng giá vốn hàng bán hàng khuyến mại Có TK 156 (chi tiết hàng bán, hàng khuyến mại) − Bút toán ghi nhận doanh thu dựa sở phân bổ số tiền thu đƣợc cho hàng bán hàng khuyến mại Nợ TK 111, 112, 131 Có TK 511 (chi tiết hàng bán, hàng khuyến mại) Có TK 3331 Trở lại ví dụ 3, ngày 28/6 ông Đỗ Văn Nghiêm mua xe ô tô Grand i10 với giá bán bao gồm thuế VAT 393.400.000 đồng đƣợc tặng lốp xe hiệu Bridgestone trị giá 1.166.000 đồng theo chƣơng trình khuyến mại công ty “Mua xe Grand i10 đƣợc tặng lốp xe” 92 Bảng 3.1 Phiếu xuất kho bán lẻ (Sửa) Đơn vị: Công ty TNHH Ô tô Hyundai Gải Phóng Địa chỉ: Số Đƣờng Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội PHIẾU XUẤT KHO Ngày 28 tháng 06 năm 2015 Quyển số: Số: 01591 Mẫu số: 02 – VT Nợ TK 6321 Ngày 14 tháng năm 2006 Có TK 1561 QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Bộ tài Họ tên ngƣời nhận hàng: Đỗ Văn Nghiêm Tên đơn vị: Khách lẻ Địa chỉ: Hà Nội Nội dung: Xuất kho bán trực tiếp Xuất, ngày 28 tháng năm 2015 Ngƣời nhận Thủ kho Kế toán Giám đốc hàng (Ký, họ (Ký, họ tên) trƣởng (Ký, (Ký, họ tên) tên) họ tên) Bảng 3.2 Hóa đơn bán lẻ (Sửa) HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 3: Lƣu nội Mẫu số: 01GTKT3/001 Ký hiệu: GP/15P Số: 5026 Ngày 28 tháng năm 2015 Họ tên ngƣời mua hàng: Đỗ Văn Nghiêm Tên đơn vị: Khách lẻ Địa chỉ: Hà Nội Hình thức toán: TM/CK Cộng tiền hàng Thuế suất 10% Tiền thuế GTGT: Tổng cộng toán 357.400.000 35.740.000 393.140.000 Số tiền viết chữ: Ba trăm chín ba triệu trăm bốn mƣơi ngàn đồng chẵn / Ngƣời mua hàng (Ký, ghi rõ họ tên) Ngƣời bán hàng (Ký, ghi rõ họ tên) 94 Thủ trƣởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) Bảng 3.3 Bảng tổng hợp giá vốn hàng bán (Sửa) Đơn vị: Công ty TNHH ô tô Hyundai Giải Phóng Địa chỉ: Số Đƣờng Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội BẢNG TỔNG HỢP GIÁ VỐN HÀNG BÁN Tháng năm 2015 STT Tên hàng hóa Giá vốn hàng bán Số lƣợng Đơn giá Thành tiền Santa Fe 1.102.565.456 3.307.696.368 Grand i10 17 344.727.273 5.843.090.911 Avante 501.312.912 501.312.912 Tucson 920.078.657 1.840.157.326 Sonata 998.937.657 1.997.875.314 Creta 769.898.990 781.898.990 Accent 548.741.383 1.097.482.766 Lốp xe Bridgestone 1.166.000 1.166.000 5.187.428.328 15.370.680.587 Cộng Ngƣời lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) 95 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Bảng 3.4 Bảng tổng hợp doanh thu (Sửa) Đơn vị: Công ty TNHH ô tô Hyundai Giải Phóng Địa chỉ: Số Đƣờng Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU Tháng năm 2015 STT Tên hàng hóa SL Doanh thu kỳ Santa Fe 3.390.000.000 Grand i10 17 6.074.634.000 Avante Tucson Các khoản giảm trừ CKTM … Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp 3.390.000.000 3.307.696.368 82.303.632 6.038.894.000 5.843.090.911 195.803.089 532.000.000 532.000.000 501.312.912 30.687.088 1.851.200.000 1.851.200.000 1.840.157.326 11.042.674 Sonata 2.040.000.000 2.040.000.000 1.997.875.314 42.124.686 Creta 790.500.000 790.500.000 781.898.990 8.601.010 Accent 1.138.800.000 1.138.800.000 1.097.482.766 41.317.234 Lốp Bridgestone 1.166.000 1.166.000 1.166.000 Cộng 29 15.818.300.000 15.782.560.000 15.370.680.587 411.879.413 Ngƣời lập biểu (Ký, họ tên) 35.740.000 35.740.000 Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 96 Thang Long University Library Bảng 3.5 Nhật ký chung (Sửa) ty TNHH ô tô Hyundai Giải Phóng Cô Đƣờng Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội ng SỔ NHẬT KÝ CHUNG (Sửa) Tháng năm 2015 Chứng từ NT ghi sổ Số hiệu NT Diễn giải Đã ghi sổ A B C D E … … … 28/6 PXK 01591 … 28/6 HĐ5026 28/6 Doanh thu bán lẻ 30/6 PKT 30/6 PKT … Than … 30/6 K/c GVHB 30/6 K/c CP quản lý kinh doanh … Lon … đối ứng F … 28/6 Xuất kho bán lẻ Phát sinh Số hiệu TK Nợ Có G H … x 632 345.893.273 x 156 x 111 x 511 357.400.000 x 3331 35.740.000 x 911 x 632 x 911 x 642 x … 345.893.273 393.140.000 15.370.680.587 Universit 15.370.680.587 230.728.851 230.728.851 Librar Bảng 3.6 Sổ TK 156 (Sửa) Đơn vị: Công ty TNHH ô tô Hyundai Giải Phóng Địa chỉ: Số Đƣờng Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội SỔ CÁI (Dùng cho hình thức Nhật ký chung) Từ ngày 1/6 đến 30/6 Tài khoản: 156 – Hàng hóa NT ghi sổ Chứng từ SH Diễn giải NT TK đối ứng Số dƣ đầu kỳ … … … … 5/6 PXK 01583 5/6 Xuất kho bán buôn 632 … … … … … … PXK 01591 … 28/6 Xuất kho bán lẻ … … Số dƣ cuối kỳ Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 98 Có … … 2.068.363.638 … … 632 … Cộng số phát sinh Nợ 15.536.931.819 … 28/6 Số phát sinh 345.893.273 … … 8.398.129.551 12.032.842.558 11.902.218.812 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Bảng 3.7 Sổ TK 632 (Sửa) vị: Công ty TNHH ô tô Hyundai Giải Phóng Đơn Địa chỉ: Số Đƣờng Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội SỔ CÁI (Dùng cho hình thức Nhật ký chung) Từ ngày 1/6 đến 30/6 Tài khoản: 632 – Giá vốn hàng bán NT ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng 5/6 Xuất kho bán buôn 1561 2.068.363.638 … … SH NT 5/6 PXK 01583 … … Số phát sinh Nợ Có 20/6 HĐ01679 20/6 Bán hàng chuyển thẳng 331 3.430.000.000 28/6 PXK 01591 28/6 Xuất kho bán lẻ 1561 345.893.273 … 30/6 … PKT … … … 30/6 Kết chuyển giá vốn Cộng số phát sinh Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 911 … 15.370.680.587 15.370.680.587 15.370.680.587 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Bảng 3.8 Sổ TK 642 (Sửa) Công ty TNHH ô tô Hyundai Giải Phóng Số Đƣờng Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội SỔ CÁI (Dùng cho hình thức Nhật ký chung) Từ ngày 1/6 đến 30/6 Tài khoản: 642 – Chi phí quản lý kinh doanh NT ghi sổ Chứng từ Số hiệu NT Diễn giải TK đối ứng Số tiền Nợ Có Số dƣ đầu kỳ 05/6 PC33 05/6 Thanh toán chi phí vận chuyển hàng hóa 111 2.000.000 12/6 PC50 12/6 Thanh toán tiền điện 111 9.038.720 30/6 BN150629 30/6 Chi phí quảng cáo sản phẩm 112 800.000 30/6 BPBTL 30/6 Lƣơng phải trả ngƣời lao động 334 157.450.000 30/6 BPBTL 30/6 Các khoản trích theo lƣơng 338 35.276.250 30/6 BPBKH 30/6 Phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ 214 27.310.101 30/6 PKT 30/6 Phân bổ công cụ dụng cụ dài hạn 242 9.937.500 30/6 PKT 30/6 Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp 911 Cộng số phát sinh 230.728.851 230.728.851 230.728.851 Số dƣ cuối kỳ Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 100 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Bảng 3.9 Sổ TK 911 (Sửa) vị: Công ty TNHH ô tô Hyundai Giải Phóng Đơn Địa chỉ: Số Đƣờng Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội SỔ CÁI (Dùng cho hình thức Nhật ký chung) Từ ngày 1/6 đến 30/6 Tài khoản: 911 – Xác định kết kinh doanh NT ghi sổ Chứng từ Số hiệu NT Diễn giải Số hiệu TK Số tiền Nợ Có Số dƣ đầu kỳ 30/6 PKT 30/6 K/c DT 511 30/6 PKT 30/6 K/c GVHB 632 15.370.680.587 30/6 PKT 30/6 K/c chi phí quản lý doanh nghiệp 642 230.728.851 30/6 PKT 30/6 K/c DT tài 515 30/6 PKT 30/6 K/c CP tài 635 30/6 PKT 30/6 K/c thu nhập khác 711 30/6 PKT 30/6 K/c chi phí khác 811 3.721.500 30/6 PKT 30/6 K/c thuế TNDN 821 125.755.460 30/6 PKT 30/6 K/c lãi, lỗ 421 445.860.266 Cộng số phát sinh 15.782.560.000 134.851.591 157.927 259.493.000 16.176.904.591 16.176.904.591 Số dƣ cuối kỳ Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Than Lon Universit Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Librar KẾT LUẬN Trong xu hội nhập phát triển kinh tế thị trƣờng nay, doanh nghiệp phải tìm cho vị thế, chỗ đứng vững để làm đƣợc điều doanh nghiệp cần phải có phƣơng pháp, ý tƣởng sáng tạo, lạ để có hoạt động kinh doanh phù hợp tạo nhiều lợi nhuận cho công ty nói riêng cho xã hội nói chung Muốn đạt đƣợc điều công tác kế toán nói chung công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng phải đƣợc củng cố hoàn thiện để công tác thƣc trở thành công cụ quản lý tài chính, kinh doanh doanh nghiệp Nhằm đạt đƣợc mục tiêu phát triển lâu dài, Công ty TNHH Ô tô Hyundai Giải Phóng luôn quan tâm nghiên cứu để đƣa sách bán hàng hợp lý, hiệu công tác kế toán công ty góp phần không nhỏ việc Qua trình thực tập kế toán công ty, em học hỏi đƣợc nhiều kinh nghiệm công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng anh chị công ty kết hợp với kiến thức đƣợc học trƣờng em rút đƣợc nhiều học cho Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô giáo Thạc sỹ Đào Diệu Hằng bảo giúp em hoàn thành khóa luận anh chị công ty TNHH Ô tô Hyundai Giải Phóng nhiệt tình giúp đỡ em suốt trình thực tập công ty Trong trình thực tập làm khóa luận em không tránh khỏi có sai sót thời gian thực tập chƣa đƣợc nhiều, kiến thức hạn chế nên em mong nhận đƣợc bảo thầy cô để khóa luận em đƣợc hoàn thiện tốt Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2016 Sinh viên Lê Thu Trang TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình kế toán tài doanh nghiệp – NXB Trƣờng Đại học Kinh Loan – 2011 tế Quốc dân – Chủ biên: PGS.TS Đặng Thị Th.s Nguyễn Thanh Huyền & Th.s Đoàn Thị Hồng Nhung, Slide giảng “Tổ chức hạch toán kế toán”, Trƣờng Đại học Thăng Long Th.s Vũ Thị Kim Lan, Slide giảng “Kế toán tài 1”, Trƣờng Đại học Thăng Long Th.s Vũ Thị Kim Lan, Slide giảng “Kế toán tài 2”, Trƣờng Đại học Thăng Long Th.s Vũ Thị Kim Lan, Slide giảng “Kế toán tài 3”, Trƣờng Đại học Thăng Long Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ (Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ – BTC) – NXB Thống kê 2007 Quyết định 48/2006/QĐ – BTC ban hành ngày 14/09/2006 Thông tƣ 200/2014/TT – BTC ban hành ngày 22/12/2014 Tài liệu Công ty TNHH Ô tô Hyundai Giải Phóng 10 Một số khóa luận anh chị khóa trƣớc
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH ô tô huyndai giải phóng , Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH ô tô huyndai giải phóng , Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH ô tô huyndai giải phóng , CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Ô TÔ HYUNDAI GIẢI PHÓNG 27

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay