Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh năng khiếu ở các trường trung học phổ thông thuộc thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh

97 41 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:06

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM –––––––––––––––––– ĐOÀN QUANG HẢI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THUỘC THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM –––––––––––––––––– ĐOÀN QUANG HẢI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THUỘC THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số : 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS PHÙNG THỊ HẰNG THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Luận văn "Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh khiếu trường trung học phổ thông thuộc thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh" thực từ tháng 8/2014 đến tháng 8/ 2015 Luận văn sử dụng thông tin từ nhiều nguồn khác Các thông tin rõ nguồn gốc Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng công trình nghiên cứu Các tài liệu tham khảo trích dẫn rõ ràng Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả luận văn Đoàn Quang Hải XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC CÁN BỘ HƢỚNG DẪN TS NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN TS PHÙNG THỊ HẰNG Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN i http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: Các thầy cô giáo tham gia giảng dạy lớp Cao học quản lý giáo dục, người thầy trang bị cho tri thức kinh nghiệm quý báu lĩnh vực khoa học giáo dục Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy cô khoa Sau đại học, khoa Tâm lý giáo dục - Đại học Sư phạm Thái Nguyên, bạn bè đồng nghiệp động viên, nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho hoàn thành luận văn Đặc biệt xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo - TS Phùng Thị Hằng tận tình hướng dẫn giúp đỡ hoàn thành luận văn Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả luận văn Đoàn Quang Hải Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN ii http://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC BIỂU ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU Ở CÁC TRƢỜNG THPT 1.1 Vài nét lịch sử vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Ở Việt Nam 1.2 Một số khái niệm đề tài 1.2.1 Quản lý 1.2.2 Bồi dưỡng, hoạt động bồi dưỡng 1.2.3 Học sinh khiếu 11 1.2.4 Hoạt động bồi dưỡng HSNK 12 1.2.5 Quản lý hoạt động bồi dưỡng HSNK 12 1.3 Một số vấn đề quản lý hoạt động bồi dưỡng HSNK trường THPT 13 1.3.1 Vị trí nhà trường THPT hệ thống giáo dục quốc dân 13 1.3.2 Tầm quan trọng hoạt động bồi dưỡng HSNK trường THPT 14 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iii http://www.lrc.tnu.edu.vn 1.3.3 Mục tiêu, nội dung, hình thức phương pháp bồi dưỡng HSNK trường THPT 14 1.3.4 Hiệu trưởng trường THPT với vai trò quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh khiếu 18 1.3.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bồi dưỡng HSNK trường THPT 21 Kết luận chương 24 Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THUỘC THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH 25 2.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội, giáo dục thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 25 2.1.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 25 2.1.2 Khái quát chung tình hình phát triển GD&ĐT thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh 25 2.1.3 Nhận định điểm mạnh, số hạn chế trường THPT thuộc thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 26 2.2 Tổ chức khảo sát thực trạng hoạt động bồi dưỡng thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng HSNK trường THPT thuộc thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 28 2.2.1 Mục đích khảo sát 28 2.2.2 Nội dung khảo sát 29 2.2.3 Đối tượng khảo sát 29 2.2.4 Các loại phiếu hỏi để khảo sát 29 2.2.5 Cách thu thập xử lý số liệu 29 2.3 Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh khiếu trường THPT thuộc thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 30 2.3.1 Quản lý việc lập kế hoạch hoạt động bồi dưỡng HSNK giáo viên 30 2.3.2 Quản lý nội dung, hình thức bồi dưỡng HSNK 32 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iv http://www.lrc.tnu.edu.vn 2.3.3 Quản lý hồ sơ, giáo án bồi dưỡng HSNK GV 34 2.3.4 Quản lý việc thực kế hoạch bồi dưỡng học HSNK 35 2.3.5 Quản lý hoạt động tự bồi dưỡng giáo viên 36 2.3.6 Quản lý việc kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh 38 2.3.7 Quản lý soạn giáo viên 40 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh khiếu Hiệu trưởng trường THPT thuộc thành phố Cẩm Phả 41 2.4.1 Các yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến việc quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh khiếu Hiệu trưởng trường THPT thuộc TP Cẩm Phả 41 2.4.2 Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến việc quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh khiếu Hiệu trưởng trường THPT thuộc thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 43 2.5 Đánh giá chung hoạt động bồi dưỡng học sinh khiếu trường THPT thuộc thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 44 2.6 Đánh giá chung quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh khiếu trường THPT thuộc thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh : 46 2.6.1 Những thành công, hạn chế quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh khiếu trường THPT thuộc thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 46 2.6.2 Nguyên nhân thành công, hạn chế quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh khiếu trường THPT thuộc thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 47 2.6.3 Bài học kinh nghiệm 49 Kết luận chương 50 Chƣơng CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU TẠI CÁC TRƢỜNG THPT THUỘC THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH 51 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 51 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 51 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp 51 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 52 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN v http://www.lrc.tnu.edu.vn 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 52 3.2 Các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh khiếu trường THPT thuộc thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 53 3.2.1 Tổ chức hoạt động nhằm nâng cao nhận thức tầm quan trọng công tác bồi dưỡng học sinh khiếu lực lượng sư phạm - xã hội nhà trường 53 3.2.2 Chỉ đạo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HSNK cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tế nhà trường 55 3.2.3 Chỉ đạo tổ chuyên môn thực tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 58 3.2.4 Tăng cường xây dựng điều kiện CSVC-KT thiết yếu đảm bảo cho hoạt động bồi dưỡng HSNK 62 3.2.5 Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tăng cường phối hợp lực lượng giáo dục, tạo đồng thuận nguồn lực phục vụ công tác bồi dưỡng HSNK nhà trường 65 3.2.6 Thực tốt công tác thi đua, biểu dương gương dạy tốt - học tốt, nhân điển hình tiến tiến GV HS 66 3.3 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 70 Kết luận chương 74 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 75 Kết luận 75 Khuyến nghị 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN vi http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBQL : Cán quản lý CMHS : Cha mẹ học sinh CNH-HĐH : Công nghiệp hóa - đại hóa CSVC : Cơ sở vật chất CSVC-KT : Cơ sở vật chất kỹ thuật GD : Giáo dục GD&ĐT : Giáo dục đào tạo GV : Giáo viên HĐ : Hoạt động HS : Học sinh HSG : Học sinh giỏi HSNK : Học sinh khiếu PPDH : Phương pháp dạy học QL : Quản lý THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thong XHH : Xã hội hóa Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iv http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Thực trạng quản lý kế hoạch hoạt động bồi dưỡng HSNK 30 Bảng 2.2 Thực trạng quản lý nội dung, hình thức bồi dưỡng HSNK 32 Bảng 2.3 Thực trạng quản lý hồ sơ, giáo án 34 Bảng 2.4 Thực trạng quản lý việc thực kế hoạch bồi dưỡng HSNK 35 Bảng 2.5 Thực trạngquản lý hoạt động tự bồi dưỡng giáo viên 36 Bảng 2.6 Thực trạng quản lý việc kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh 38 Bảng 2.7 Thực trạng quản lý soạn giáo viên 40 Bảng 2.8 Các yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến việc QL bồi dưỡng HSNK 42 Bảng 2.9 Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến việc quản lý bồi dưỡng HSNK 43 Bảng 3.1 Kết khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng HSNK trường THPT thuộc TP Cẩm Phả 71 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN v http://www.lrc.tnu.edu.vn trường” với điểm trung bình X = 2.86 Biện pháp đánh giá khả thi “ Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tăng cường phối hợp lực lượng giáo dục, tạo đồng thuận nguồn lực phục vụ công tác bồi dưỡng HSGNK nhà trường” mức với X = 2.64 Xác định tương quan mức độ cấp thiết tính khả thi nội dung cụ thể hệ số tương quan thứ bậc Spearman: 6∑D2 r = - = 0,77 N(N2 - 1) Hệ số tương quan r = 0,77 cho phép kết luận tương quan mức độ cấp thiết tính khả thi biện pháp nêu tương quan thuận chặt chẽ, mức độ cần thiết tính khả thi phù hợp với 73 Kết luận chƣơng Trên sở nghiên cứu lý luận vào vai trò, tầm quan trọng hoạt động quản lý bồi dưỡng HSNK trường THPT, thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng HSNK Hiệu trưởng, để nâng cao chất lượng, hiệu công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng HSNK Hiệu trưởng Quá trình đề xuất để đảm bảo tính pháp lý, tính đồng bộ, tính hiệu tính thực tiễn biện pháp Việc khảo nghiệm cho thấy tính cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất Qua kết khảo nghiệm lấy ý kiến chuyên gia cán quản lý giáo dục, GV có thâm niên kinh nghiệm công tác bồi dưỡng HSNK cho thấy: biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng HSNK Hiệu trưởng trường THPT thành phố Cẩm Phả có tính cấp thiết tính khả thi cao phù hợp với tình hình đặc điểm phát triển giáo dục địa phương Việc thực đồng bộ, thường xuyên biện pháp quản lý có tác dụng nâng cao chất lượng hiệu hoạt động góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trường THPT thuộc thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh Tuy nhiên, biện pháp khẳng định qua khảo nghiệm nên triển khai cần thực linh hoạt, sáng tạo có cải tiến thích hợp nhằm đạt hiệu cao công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng HSNK trường trung học phổ thông 74 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Kết nghiên cứu thực trạng công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng HSNK hiệu trưởng trường THPT thuộc thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho thấy: hoạt động bồi dưỡng HSNK trường THPT thực tốt với đầy đủ nội dung; đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông Hiệu trưởng trường THPT áp dụng khâu quản lý lập kế hoạch, tổ chức, kiểm tra đánh giá với nhiều biện pháp cụ thể, đội ngũ cán quản lý giáo dục nhận thức đắn vai trò, tầm quan trọng biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng HSNK, nhiên số biện pháp chưa quan tâm, đạo thực cách đồng triệt để Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng HSNK đa dạng chủ thể quản lý, chế làm việc, nội dung, chương trình, nguồn nhân lực điều kiện sở vật chất Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến việc quản lý hoạt động bồi dưỡng HSNK khác mức độ cao Từ nghiên cứu lý luận thực trạng hoạt động bồi dưỡng HSNK công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng HSNK nhà trường, để nâng cao chất lượng hiệu công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng HSNK hiệu trưởng THPT thuộc thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, đề tài đề xuất biện pháp quản lý là: Nâng cao nhận thức tầm quan trọng công tác bồi dưỡng học sinh khiếu lực lượng sư phạm - xã hội nhà trường Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh khiếu cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tế nhà trường Chỉ đạo tổ chuyên môn thực công tác bồi dưỡng đội ngũ 75 Tăng cường xây dựng điều kiện CSVC-KT thiết yếu đảm bảo cho hoạt động bồi dưỡng HSNK Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tăng cường phối hợp lực lượng giáo dục, tạo đồng thuận nguồn lực phục vụ công tác bồi dưỡng HSG nhà trường Thực tốt công tác thi đua, biểu dương gương dạy tốt - học tốt, nhân điển hình tiến tiến GV HS Với kết nghiên cứu lý luận thực tiễn cho thấy: Nhiệm vụ nghiên cứu hoàn thành giả thuyết khoa học chứng minh, kết nghiên cứu phù hợp với giả thuyết khoa học Trong trình nghiên cứu đề tài, tác giả thấy xung quanh vấn đề quản lý hoạt động bồi dưỡng HSNK trường THPT nhiều vấn đề đặt cần giải quyết, thời gian nghiên cứu giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài, nên chưa đặt vấn đề giải tất vấn đề Đây tiền đề, câu hỏi đặt cho nghiên cứu đề tài, nhằm hoàn thiện công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng HSNK trường THPT Khuyến nghị 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo Bổ sung Quy chế, chế độ công tác bồi dưỡng HSNK nhà trường phổ thông, có quy định sách ưu tiên cho GV tham gia bồi dưỡng HSG, HSNK, sách đầu tư đặc biệt sở vật chất, phương tiện, thiết bị dạy học, quy định chương trình, nội dung giảng dạy, sách đãi ngộ GV bồi dưỡng HSG, HSNK nhằm đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục giai đoạn nay, tạo sở pháp lý để địa phương hoàn thiện sách ưu tiên đặc biệt dành cho đội ngũ CBGV học sinh tham gia bồi dưỡng học sinh chất lượng cao 76 2.2 Đối với UBND tỉnh Quảng Ninh Cần quan tâm đầu tư cho phát triển giáo dục phổ thông, cho nghiệp bồi dưỡng HSG, HSNK, nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao nhân tài cho tỉnh: Cần có sách đầu tư sở vật chất, phương tiện, thiết bị dạy học đặc biệt quỹ đất cho nhà trường theo hướng chuẩn hóa trường trung học chất lượng cao nước quốc tế, đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hiệu giáo dục chất lượng cao nhà trường Có sách ưu tiên cấp kinh phí đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động thường xuyên, hoạt động dạy học nghiên cứu khoa học, đặc biệt kinh phí bồi dưỡng HSNK Xây dựng chế sách phù hợp, khuyến khích thành phần kinh tế, tổ chức xã hội, cá nhân tham gia phát triển nghiệp giáo dục bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước Sớm hoàn thiện sách ưu tiên, đổi hình thức khen thưởng nhằm tạo động lực đủ mạnhđể khích lệ đội ngũ GV HS chất lượng cao 2.3 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh Làm tốt công tác tham mưu với UBND tỉnh để hoàn thiện chế độ sách ưu tiên đặc biệt đội ngũ GV tham gia bồi dưỡng HSNK Thực nghiên túc công tác sàng lọc GV trường THPT , tuyển chọn GV đủ lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi từ trường THPT tỉnh để làm công tác bồi dưỡng HSNK Xây dựng chương trình, nội dung, cung cấp tài liệu bồi dưỡng HSNK cấp cho trường THPT toàn tỉnh Phân công chuyên viên đến trường THPT giúp đỡ, tư vấn, định hướng cho GV, HS tham gia bồi dưỡng HSNK 77 Tổ chức hội thảo chuyên đề công tác bồi dưỡng HSG, HSNK cho GV cốt cán trường THPT tỉnh 2.4 Đối với quan, tổ chức địa bàn tỉnh Quảng Ninh Thường xuyên quan tâm phối hợp tạo điều kiện để nghiệp giáo dục HSG, HSNK nhà trường tỉnh tiếp tục phát triển Hỗ trợ kinh phí cho nghiệp giáo dục chung nhà trường đặc biệt nguồn kinh phí để đào tạo, khen thưởng GV HS tham gia bồi dưỡng đội tuyển 2.5 Đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh trường THPT thuộc thành phố Cẩm Phả Tuyên truyền đến bậc phụ huynh tầm quan trọng công tác bồi dưỡng HSG, HSNK để bậc phụ huynh, CMHS có nhận thức đắn, từ khuyến khích, động viên em có niềm tin tích cực học tập có hiệu Phối hợp với nhà trường việc thực hoạt động giáo dục toàn diện cho HS Tiếp tục xây dựng quỹ khuyến học, trao xuất học bổng cho HSG, HSNK người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn Khen thưởng mức cho HS đạt giải cao kỳ thi HSG cấp tỉnh cấp Quốc gia 2.6 Đối với trường THPT thuộc thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Nâng cao lực chất lượng đội ngũ cán quản lý; hoàn thiện công tác quy hoạch phát triển bồi dưỡng đội ngũ GV đặc biệt GV cốt cán thực nhiệm vụ bồi dưỡng HSG, HSNK Tích cực tham mưu với lãnh đạo cấp, ngành tỉnh để đảm bảo điều kiện thuận lợi cho công tác xây dựng sở vật chất điều kiện cung ứng cho công tác bồi dưỡng HSNK Tăng cường huy động tham 78 gia tổ chức xã hội, ban ngành đoàn thể tỉnh cho nghiệp giáo dục nhà trường nhằm giáo dục HS phát triển toàn diện Tiếp tục hoàn thiện chế quản lý nội nhằm tạo đồng thuận nhà trường để thực hiệu mục tiêu kế hoạch đề Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng nhân điển hình tiên tiến GV HS nhà trường 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo, Dự thảo chiến lược phát triển giáo dục đào tạo 2009 - 2020 Bộ Giáo dục Đào tạo (2006), Quyết định Ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi theo định số 52/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 29/12/2006 Bộ GD&ĐT (2011), Điều lệ Trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học, ngày 28 /3/2011 Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Đại cương khoa học quản lý, NXb Đại học quốc gia Hà Nội Nguyễn Phúc Châu, Quản lý nhà trường, Nxb Đại học sư phạm Hà Nội, 2000 Nguyễn Mạnh Cường (2009), Phát triển nhà trường trung học phổ thông Việt Nam theo quan điểm nhà trường hiệu quả, Luận án tiến sĩ Phạm Minh Hạc (1998), Nguồn lực người, yếu tố định phát triển xã hội, Nhà xuất Chính trị quốc gia Hà Nội Lê Ngọc Hùng, Xã hội học giáo dục, Nxb Lý luận trị, Hà Nội, 2006 K Mác - Ăngghen (1993) toàn tập - tập 5, Nxb Sự Thật, Hà Nội 10 Luật Giáo dục 2005, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2005 11 Hoàng Phê (2000), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng 12 Sở Giáo dục đào tạo Quảng Ninh, Quy hoạch phát triển Giáo dục đào tạo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2015 định hướng đến năm 2020 13 UBND tỉnh Quảng Ninh, Quyết định số 76/QĐ/UBND ngày 20 tháng 01 năm 2011 UBND tỉnh Quảng Ninh việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 - 2020 80 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG THPT THUỘC THÀNH PHỐ CẨM PHẢ TỈNH QUẢNG NINH Để góp phần nâng cao hiệu việc quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh khiếu trường THPT đồng chí công tác, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến theo thông tin cách đánh dấu “x” vào cột mà theo đồng chí thích hợp Với đồng chí cán quản lý Sở GD&ĐT, xin đồng chí cho ý kiến với câu hỏi số 10 Một số thông tin chung (điền thêm vào chỗ trống) Thời gian đồng chí công tác nhà trường (tại Sở GD&ĐT)?: …… năm; Môn: Số năm kinh nghiệm tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu?: … năm Câu 1: Xin đồng chí cho biết mức độ quan trọng mức độ thực biện pháp quản lý kế hoạch hoạt động bồi dưỡng HSNK trường TT Các biện pháp quản lý Quán triệt đến cán - giáo viên nhiệm vụ năm học, kế hoạch phát triển nhà trường, kế hoạch bồi dưỡng HSNK… Phân công chuyên môn cho giáo viên đảm bảo tính công bằng, hợp lý, khoa học Thống với tổ chuyên môn mẫu kế hoạch kế hoạch cá nhân Chỉ đạo tổ chuyên môn giáo viên xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể cho chuyên đề Hiệu trưởng duyệt kế hoạch với tổ trưởng chuyên môn vào tuần 1, năm học Chỉ đạo thực kế hoạch thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm 81 Mức độ quan trọng Mức độ thực RQT Tốt QT KQT Khá TB Câu 2: Xin đồng chí cho biết mức độ quan trọng mức độ thực công tác quản lý nội dung, hình thức bồi dưỡng HSNK trường TT Mức độ quan trọng Mức độ thực RQT QT KQT Tốt Khá TB Quản lý nội dung hình thức Quy định lịch bồi dưỡng từ đầu năm học Tổ chức tập huấn thường xuyên cho giáo viên toàn trường cách thức bồi dưỡng vào đầu năm học Thông qua toàn kế hoạch hoạt động bồi dưỡng nhà trường hội nghị bồi dưỡng chuyên môn hàng tuần Thống nhóm chuyên môn nội dung bồi dưỡng hàng tuần Ủy quyền cho nhóm chủ động việc xây dựng nội dung bồi dưỡng Có kế hoạch phân công dự thăm lớp cho phó hiệu trưởng tổ trưởng chuyên môn Kiểm tra việc bồi dưỡng định kỳ thông qua biên ghi nội dung bồi dưỡng Câu 3: Xin đồng chí cho biết mức độ quan trọng mức độ thực công tác quản lý hồ sơ, giáo án hiệu trưởng trường TT Mức độ quan trọng Mức độ thực RQT QT KQT Tốt Khá TB Cách thức quản lý Qui định hồ sơ giáo viên từ đầu năm học Định rõ kế hoạch, thời gian kiểm tra hồ sơ tất giáo viên Thông báo kế hoạch kiểm tra trước tuần lên bảng tin nhà trường Thành lập ban kiểm tra hồ sơ, xác định rõ qui trình kiểm tra, mẫu văn kiểm tra Tổ chức hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm sau kiểm tra xong Ủy quyền cho phó hiệu trưởng tổ trưởng kiểm tra lại sau yêu cầu giáo viên khắc phục tồn 82 Câu 4: Xin đồng chí cho biết mức độ quan trọng mức độ thực công tác quản lý việc thực kế hoạch bồi dưỡng HSNK hiệu trưởng trường Nội dung quản lý TT Mức độ quan trọng RQT QT KQT Mức độ thực Tốt Khá TB Quy định với giáo viên việc ghi tiến độ bồi dưỡng thống sổ đầu bài, báo giảng, giáo án Ủy quyền cho tổ trưởng thống kiểm tra việc thực kế hoạch nhóm chuyên môn Ủy quyền cho phó hiệu trưởng tổ trưởng kiểm tra nề nếp, kiểm tra sổ đầu lớp ký duyệt hàng tuần Phân công cho phó hiệu trưởng thường xuyên kiểm tra sổ đầu bài, lịch báo giảng, giáo án học sinh để kiểm tra việc thực chương trình bồi dưỡng giáo viên Sử dụng kênh thông tin từ học sinh Câu 5: Xin đồng chí cho biết mức độ quan trọng mức độ thực công tác quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên hiệu trưởng trường TT Mức độ quan trọng RQT QT KQT Nội dung quản lý Có kế hoạch cụ thể hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên từ đầu năm học Thống với tổ chuyên môn việc phân công giáo viên phụ trách đối tượng học sinh cho phù hợp Chỉ đạo tổ chuyên môn thống chương trình bồi dưỡng HSNK Ủy quyền cho tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên tổ giúp đỡ lẫn Chỉ đạo cho tổ chuyên môn đăng ký chuyên đề, sáng kiến kinh nghiệm từ đầu năm học Chỉ đạo việc dạy chuyên đề, mở hội nghị trao đổi kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học, làm đồ dùng dạy học, bồi dưỡng HSNK, … Căn vào kế hoạch năm học ngành để lên kế hoạch cử giáo viên tiếp thu chuyên đề bồi dưỡng 83 Mức độ thực Tốt Khá TB Câu 6: Xin đồng chí cho biết mức độ quan trọng mức độ thực hiệncông tác quản lý việc kiểm tra đánh giá học sinh hiệu trưởng trường TT Nội dung quản lý Mức độ Mức độ quan trọng thực RQT QT KQT Quán triệt giáo viên qui định đánh giá chất lượng học sinh theo thông tư 58 từ đầu năm học Chỉ đạo tổ chuyên môn thống nội dung, chương trình kiểm tra tất môn học Chỉ đạo cho phó hiệu trưởng tổ CM thành lập ngân hàng đề thi từ đầu năm học Trực tiếp đạo quản lý kỳ thi khảo sát khối lớp học sinh Tổ chức kiểm tra việc chấm, trả với tất giáo viên tham gia bồi dưỡng theo kế hoạch định trước Tổ chức kiểm tra việc lưu kiểm tra học sinh chấm xác xuất Quản lý học sinh qua phần mềm hệ thống máy tính nhà trường 84 Tốt Khá TB Câu 7: Xin đồng chí cho biết mức độ quan trọng mức độ thực công tác quản lý soạn giáo viên trường Mức độ quan trọng Mức độ thực Cách thức quản lý TT RQT Phân công chuyên môn đảm bảo tính khoa học, sư phạm, người, việc Chỉ đạo nhóm chuyên môn thống nội dung giáo án chung, xác nhận quyền tự chịu trách nhiệm người soạn tổ, nhóm chuyên môn từ đầu năm học Quy chế việc soạn giáo viên: -Tất giáo viên lên lớp phải sử dụng giáo án có bổ xung kịp thời mặt kiến thức -Bài soạn phải đảm bảo theo mẫu chung tổ -Bài soạn phải đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng, tính tinh chắc, khoa học, rõ hoạt động thầy trò, … Ủy quyền cho tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra soạn GV ký duyệt hàng tuần vào buổi sinh hoạt tổ chuyên môn Ủy quyền cho PHT thường xuyên kiểm tra việc ký duyệt giáo án tổ trưởng chuyên môn 85 QT KQT Tốt Khá TB Câu 8: Xin đồng chí cho biết yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến việc QL bồi dưỡng HSNK trường Các yếu tố ảnh hƣởng TT Mức độ ảnh hƣởng AHN AHI KAH Nhận thức hiệu trưởng vị trí, vai trò việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HSNK trường THPT Ảnh hưởng hiệu trưởng kế hoạch bồi dưỡng HSNK trường THPT Các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng HSNK hiệu trưởng Thời gian dành cho quản lý hoạt động bồi dưỡng HSNK hiệu trưởng Mức độ ủy quyền hiệu trưởng cho phó hiệu trưởng công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng HSNK Câu 9: Xin đồng chí cho biết yếu tố khách quan ảnh hưởng đến việc QL bồi dưỡng HSNK trường Các yếu tố ảnh hƣởng TT Nề nếp, ý thức giáo viên Trình độ đào tạo lực chuyên môn giáo viên Mức độ tâm huyết, say mê với nghề nghiệp đội ngũ GV Đời sống kinh tế, hoàn cảnh gia đình đội ngũ giáo viên Khả chuyên môn giáo viên việc bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên Năng lực, trách nhiệm, tâm huyết với công việc quản lý chuyên môn phó hiệu trưởng Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phòng học môn trường THPT theo yêu cầu giai đoạn 86 Mức độ ảnh hƣởng AHN AHI KAH Câu 10: Xin đồng chí cho biết tính cấp thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng HSNK trường THPT thành phố Cẩm Phả mà tác giả đề xuất Tính cấp thiết Biện pháp TT RCT CT KCT Nâng cao nhận thức tầm quan trọng công tác bồi dưỡng học sinh khiếu lực lượng sư phạm - xã hội nhà trường Quản lý kế hoạch bồi dưỡng học sinh khiếu cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tế nhà trường Chỉ đạo tổ chuyên môn thực công tác bồi dưỡng đội ngũ GV dạy đối tượng HSNK Tăng cường xây dựng điều kiện CSVC-KT thiết yếu đảm bảo cho hoạt động bồi dưỡng HSNK Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tăng cường phối hợp lực lượng giáo dục, tạo đồng thuận nguồn lực phục vụ công tác bồi dưỡng HSGNK nhà trường Thực tốt công tác thi đua, biểu dương gương dạy tốt - học tốt, nhân điển hình tiến tiến GV HS Xin chân thành cảm ơn đồng chí! 87 Tính khả thi RKT KT KKT
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh năng khiếu ở các trường trung học phổ thông thuộc thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh , Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh năng khiếu ở các trường trung học phổ thông thuộc thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh , Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh năng khiếu ở các trường trung học phổ thông thuộc thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay