Quản lý nhà nước đối với vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông vận tải đường bộ tại việt nam

99 136 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:06

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐINH THỊ BÍCH NGA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƢỜNG BỘ TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐINH THỊ BÍCH NGA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƢỜNG BỘ TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM THỊ HỒNG ĐIỆP XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH CHẨM LUẬN VĂN Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn theo quy định Tác giả Đinh Thị Bích Nga LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chƣơng trình cao học viết luận văn này, nhận đƣợc hƣớng dẫn, giúp đỡ góp ý nhiệt tình quý thầy cô Trƣờng Đại học Kinh tế - Đa ̣i ho ̣c Quố c gia Hà Nô ̣i Trƣớc hết, xin chân thành cảm ơn đến quý th ầy cô trƣờng Đại học Kinh tế, dạy dỗ tôi, cung cấp cho kiến thức suốt trình học tập để hoàn thành luận văn Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Phạm Thị Hồng Điệp ngƣời tận tình bảo, hƣớng dẫn định hƣớng cho chọn đề tài nghiên cứu, sở lý luận nhƣ khảo sát thực tế trình thực viết luận văn tốt nghiệp Mặc dù có nhiều cố gắng nỗ lực, tìm tòi, nghiên cứu để hoàn thiện luận văn, nhiên tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đƣợc đóng góp tận tình quý thầy cô bạn MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIÊT TẮT i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iii MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƢỜNG BỘ 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 Vốn đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông vận tải đƣờng 1.2.1.Khái niệm 1.2.2 Đặc điểm vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông vận tải đường 1.3 Quản lý nhà nƣớc vốn đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông vận tải đƣờng 10 1.3.1 Các khái niệm 10 1.3.2 Mục tiêu quản lý nhà nước vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông vận tải đường .12 1.3.3 Nội dung QLNN vốn đầu tư xây dựng hạ tầng GTVT đường 15 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông vận tải đường .25 1.3.5 Tiêu chí đánh giá QLNN vốn đầu tư xây dựng hạ tầng GTVT đường 29 1.4 Kinh nghiệm Trung Quốc quản lý vốn đầu tƣ xây dựng từ ngân sách nhà nƣớc học cho Việt Nam 35 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước Trung Quốc .35 1.4.2 Những học cho Việt Nam 38 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.1 Phƣơng pháp thu thập tài liêụ, số liệu 40 2.2 Phƣơng pháp xử lý tài liệu, số liệu 40 2.2.1 Phương pháp phân tích tổng hợp .40 2.2.2 Phương pháp thống kê 41 2.2.3 Phương pháp so sánh .42 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƢỜNG BỘ Ở VIỆT NAM 43 3.1 Khái quát vốn đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông đƣờng Việt Nam giai đoạn 2010 – 2015 43 3.1.1 Về sở hạ tầng giao thông đường Việt Nam 43 3.1.2 Tình hình vốn đầu tư xây dựng hạ tầng GTVT đường 46 3.2 Phân tích hoạt động quản lý nhà nƣớc vốn đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông đƣờng 46 3.2.1 Lập kế hoạch vốn đầu tư xây dựng hạ tầng GTVT đường 46 3.2.2 Huy động vốn đầu tư xây dựng hạ tầng GTVT đường 49 3.2.3 Phân bổ vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông vận tải đường 52 3.2.4 Kiểm tra, giám sát vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông vận tải đường 56 3.3 Đánh giá quản lý nhà nƣớc vốn đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông đƣờng 64 3.3.1 Thành công quản lý nhà nước vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông vận tải đường 64 3.3.2 Hạn chế QLNN vốn đầu tư xây dựng hạ tầng GTVT đường 66 3.3.2 Nguyên nhân thành công hạn chế QLNN vốn đầu tư xây dựng hạ tầng GTVT đường 67 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƢỜNG BỘ 71 4.1 Bối cảnh phƣơng hƣớng quản lý nhà nƣớc đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông đƣờng giai đoạn 2016 – 2020 71 4.1.1 Bối cảnh nhu cầu vốn đầu tư xây dựng hạ tầng GTVT đường 71 4.1.2 Phương hướng hoàn thiện QLNN vốn đầu tư xây dựng hạ tầng GTVT đường Việt Nam 74 4.2 Giải pháp hoàn thiện QLNN vốn đầu tƣ xây dựng hạ tầng GTVT đƣờng 75 4.2.1 Hoàn thiện sách có liên quan đến quản lý nhà nước vốn đầu tư xây dựng hạ tầng GTVT đường .75 4.2.2 Hoàn thiện công tác quy hoạch, kế hoạch xây dựng hạ tầng GTVT đường 77 4.2.3 Hoàn thiện quy trình quản lý nhà nước vốn đầu tư xây dựng hạ tầng GTVT đường .78 4.2.4 Hoàn thiện tổ chức máy quản lý nâng cao lực, phẩm chất đội ngũ cán quản lý nhà nước vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông vận tải đường 82 4.2.5 Nâng cao lực kiểm tra, kiểm soát tra 84 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 DANH MỤC TỪ VIÊT TẮT Stt Nguyên nghĩa Ký hiệu GTVT giao thông vận tải NSNN ngân sách nhà nƣớc QLNN quản lý nhà nƣớc TSCĐ Tài sản cố định XDCB xây dựng XHCN Xã hội chủ nghĩa KTNN Kiểm toán nhà nƣớc i DANH MỤC BẢNG Stt Bảng Bảng 3.1 Bảng 3.2 Nội dung Hiện trạng giao thông đƣờng Việt Nam Tổng hợp thu – chi ngân sách nhà nƣớc giai đoạn 2010-2014 Trang 45 46 Kế hoạch vốn đầu tƣ hạ tầng giao thông đƣờng Bảng 3.3 Việt Nam giai đoạn 2010-2016 Bộ 48 Giao thông vận tải quản lý Bảng 3.4 Kế hoạch phân bổ vốn trái phiếu phủ số dự án giai đoạn 2012-2015 49 Tình hình phân bổ vốn đầu tƣ xây dựng hạ Bảng 3.5 tầng Giao thông vận tải đƣờng Bộ 54 GTVT quản lý cho số địa phƣơng Tình hình phân bổ vốn đầu tƣ xây dựng hạ Bảng 3.6 tầng Giao thông vận tải đƣờng cho số 55 dự án qua năm 2010-1015 Tình hình kết kiểm toán dự án xây dựng Bảng 3.7 hạ tầng giao thông vận tải sử dụng vốn NSNN Kiểm toán Nhà nƣớc thực từ 2012-2014 ii 62 DANH MỤC HÌNH Stt Hình Hình 3.1 Nội dung Biểu đồ cấu chi cho đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng giao thông iii Trang 51 chuyên môn, phẩm chất đạo đức đãi ngộ đội ngũ cán viên chức ngƣời lao động làm việc lĩnh vực để họ thực tốt trách nhiệm trƣớc dân, trƣớc nhà nƣớc phần việc đƣợc phân công Có chế, hình thức thƣởng, phạt xử lý nghiêm minh vi phạm làm lãng phí, thất thoát, tham ô, tham nhũng tài sản Nhà nƣớc Bốn là, QLNN vốn đầu tƣ xây dựng hạ tầng GTVT đƣờng từ NSNN theo hƣớng nâng cao lực kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán tra khâu có liên quan đến việc đầu tƣ xây dựng từ NSNN 4.2 Giải pháp hoàn thiện QLNN vốn đầu tƣ xây dựng hạ tầng GTVT đƣờng 4.2.1 Hoàn thiện sách có liên quan đến quản lý nhà nước vốn đầu tư xây dựng hạ tầng GTVT đường - Hoàn thiện chế sách để tăng cƣờng việc huy động vốn sử dụng vốn hiệu quả: Tiếp tục đẩy mạnh thu hút nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, bao gồm nguồn lực nƣớc chế, sách phù hợp Nhà nƣớc cần rà soát, sửa đổi, ban hành chế, sách thu hút đầu tƣ, đặc biệt hoàn thiện hệ thống sách thu hút đầu tƣ theo hình thức PPP, nhằm tạo đột phá thu hút vốn tƣ nhân tham gia đầu tƣ phát triển kết cấu hạ tầng GTVT đƣờng Xem xét xây dựng Luật PPP sở nâng cấp quy định Nghị định 15/2015/NĐ-CP để tạo sở pháp lý cao nhất, thống nhất, đồng cho việc xã hội hóa thu hút đầu tƣ, có xã hội hóa thu hút đầu tƣ kết cấu hạ tầng GTVT đƣờng - Hoàn thiện sách nhằm khai thác tối đa nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc để đầu tƣ phát triển hạ tầng GTVT đƣờng để giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nƣớc: 75 + Đối với vốn ODA: Cần có chế công khai minh, minh bạch giai đoạn thực dự án, từ khâu đấu thầu đến toán vốn đầu tƣ dự án Chỉ đạo liệt thực nhiệm vụ GPMB xây dựng nhà tái định cƣ cho trƣớc bƣớc để tạo thuận lợi cho trình triển khai dự án ODA + Đối với dự án thực theo hình thức PPP: Công khai quy hoạch giao thông vận tải Trên sở quy hoạch đƣợc phê duyệt lập danh sách dự án GTVT đƣờng cần kêu gọi vốn đầu tƣ từ nhà đầu tƣ Các dự án đƣợc nghiên cứu, chuẩn bị đầy đủ, đặc biệt phƣơng án tài để đảm bảo cho việc huy động vốn hiệu Thông qua công tác lựa chọn nhà đầu tƣ để lựa chọn đƣợc nhà đầu tƣ có tiềm lực tài công nghệ để tiến hành đầu tƣ mà không phụ thuộc vào biến động thị trƣờng bên Hợp đồng với nhà đầu tƣ cần đƣợc đàm phán chi tiết, đầy đủ, dự trù đƣợc tình phát sinh cách thức giải quyết, chế tài xảy tranh chấp - Nhà nƣớc cần có sách huy động sử dụng nguồn vốn từ trái phiếu phủ cho dự án đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng GTVT đƣờng Hiện việc huy động vốn từ nguồn thu đƣợc kết khả quan Tuy nhiên cần xác lập chế trách nhiệm việc sử dụng nguồn vốn để đạt đƣợc hiệu cao - Ban hành đủ, đồng hệ thống định mức tƣ vấn đầu tƣ xây dựng để công trình xây dựng đảm báo có định mức để quản lý Xây dựng hoàn thiện số định mức chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng chƣa có nhƣ định mức lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng… Hƣớng dẫn cụ thể, chi tiết cho loại công tác tƣ vấn đầu tƣ xây dựng áp dụng hệ thống định mức chi phí đơn giá tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 76 - Hoàn thiện chế sách quản lý định mức, đơn giá chi phí đầu tƣ xây dựng, quản lý giá xây dựng (do sở để quản lý vốn đầu tƣ xây dựng công trình): + Đối với định mức mới, chƣa có hệ thống định mức cần có hƣớng dẫn cụ thể để dễ triển khai, phù hợp với thực tế dự án + Xây dựng hệ thống thông tin định mức, giá cả, thông tin chi phí xây dựng Hình thành Ngân hàng liệu chi phí đầu tƣ xây dựng phù hợp với yêu cầu quản lý vốn đầu tƣ cách thuận lợi có hiệu 4.2.2 Hoàn thiện công tác quy hoạch, kế hoạch xây dựng hạ tầng GTVT đường - Nâng cao nhận thức cán bộ, ngƣời dân tầm quan trọng quy hoạch phát triển hệ thống GTVT đƣờng bộ: Chiến lƣợc phát triển đất nƣớc nói chung chiến lƣợc phát triển hệ thống GTVT đƣờng nói riêng chủ trƣơng, định hƣớng phát triển quy hoạch cụ thể hóa chiến lƣợc Quy hoạch để thu hút phân bổ nguồn vốn đầu tƣ cho mục tiêu lĩnh vực ƣu tiên Một quy hoạch hợp lý tạo đƣợc lòng tin ngƣời dân nhƣ nhà đầu tƣ, tránh đƣợc thất thoát lãng phí đầu tƣ, nâng cao hiệu QLNN thu hút sử dụng vốn đầu tƣ xây dựng hạ tầng GTVT đƣờng Do vậy, Cần nâng cao nhận thức đào tạo kỹ cho cán lãnh đạo, quản lỹ nhƣ cán tác nghiệp tầm quan trọng công tác quy hoạch, kế hoạch Muốn quy hoạch tốt cần tính đến yếu tố liên quan đến công tác quy hoạch thực thi quy hoạch thực tiễn Quy hoạch GTVT tác động đến lợi ích ngƣời dân Vì vậy, việc di dời đền bù, giải phóng mặt cần đƣợc công khai đảm bảo cân đối lợi ích chung toàn xã hội - Nâng cao chất lƣợng công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển hạ tầng GTVT đƣờng bộ: Quy trình lập kế hoạch vốn đầu tƣ xây dựng hạ tầng GTVT 77 đƣờng chịu ảnh hƣởng lớn chất lƣợng quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống GTVT đƣờng Nếu quy hoạch tốt tạo điều kiện cần thiết để thu hút nhà đầu tƣ, tạo điều kiện phân bổ vốn phù hợp, tránh thất thoát lãng phí, xác định đƣợc thứ tự ƣu tiên Việc lập kế hoạch vốn phân bổ vốn hiệu không dựa quy hoạch phù hợp Do đó, cần thực giải pháp nhƣ: + Rà soát toàn quy hoạch phát triển GTVT đƣờng bộ, xác định luận khoa học để định rõ hƣớng ƣu tiên phát triển + Xây dựng, điều chỉnh quy hoạch dựa sở khoa học vào lợi tự nhiên, trị xã hội vùng miền Đảm bảo kết hợp hài hòa, hợp lý thống quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội uy hoạch phát triển GTVT đƣờng - Xây dựng chiến lƣợc phát triển hạ tầng GTVT đƣờng bộ, cần công khai chiến lƣợc phát triển phƣơng tiện thông tin đại chúng để giúp doanh nghiệp ngƣời dân dễ dàng nắm bắt thông tin 4.2.3 Hoàn thiện quy trình quản lý nhà nước vốn đầu tư xây dựng hạ tầng GTVT đường Quy trình quản lý vốn đầu tƣ xây dựng hạ tầng GTVT đƣờng bao gồm từ khâu lập kế hoạch vốn đầu tƣ, huy động vốn đầu tƣ, phân bổ vốn đầu tƣ kiểm tra, giám sát thực vốn đầu tƣ Một quy trình quản lý đại có khả gắn kết tất khâu quy trình, tăng tính phối hợp phận nhƣ tăng khả kiểm tra, giám sát phát bất cập trình quản lý vốn đầu tƣ xây dựng hạ tầng GTVT đƣờng Các biện pháp cần thực hiện: * Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch vốn đầu tư xây dựng hạ tầng GTVT đường 78 - Kế hoạch vốn đầu tƣ xây dựng hạ tầng phải đƣợc xây dựng dựa lý luận thực tiễn, bao gồm: + Cơ sở quy hoạch phát triền ngành giao thông vận tải; + Đánh giá khả thực kế hoạch giai đoạn trƣớc khả huy động vốn để triển khai kế hoạch thực tiễn + Điều kiện thực kế hoạch (tài chính, máy, chế sách…) - Áp dụng cac công cụ dự báo tiên tiến lập kế hoạch vốn đầu tƣ xây dựng hạ tầng GTVT đƣờng bộ; + Tăng cƣờng việc áp dụng công cụ dự báo tiên tiến (thông qua phần mềm xây dựng dự báo thu, phân bổ dự toán chi…) để phục vụ tốt cho công tác xây dựng thẩm định dự toán quan QLNN có thẩm quyền; + Khuyến khích tổ chức kinh tế độc lập có thẩm quyền đƣa dự báo ngân sách, nhằm giúp quan nhà nƣớc có thẩm quyền có thêm kênh thông tin phục vụ cho việc định kế hoạch vốn - Có chế tài cụ thể để quản lý chặt chẽ trình đầu tƣ, bố trí kế hoạch đầu tƣ dự án có đủ thủ tục đầu tƣ xây dựng (bao gồm: định đầu tƣ, thiết kế, dự toán cấp có thẩm quyền phê duyệt) thời gian theo quy định (trƣớc tháng 10 năm trƣớc năm kế hoach) * Nâng cao chất lượng phân bổ toán vốn đầu tư xây dựng hạ tầng GTVT đường - Rà soát, đánh giá dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng GTVT đƣờng triển khai, lập danh mục dự án ƣu tiên đầu tƣ; tập trung nguồn lực để sớm hoàn thành đƣa vào sử dụng Cơ quan QLNN, chủ đầu tƣ phải thực nghiêm túc trình tự, nội dung lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng GTVT đƣờng Các quan QLNN có thẩm quyền cần mạnh tay cắt dự án đầu tƣ không đạt tiêu chí hiệu kinh 79 tế - xã hội chƣa bảo đảm yêu cầu thủ tục, tập trung vốn cho dự án bảo đảm hoàn thành hạn định có hiệu cao Với công trình đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông vận tải từ vốn NSNN có quy mô lớn, chƣa thật cấp bách, có thời gian đầu tƣ dài nên cắt giảm Có nhƣ vậy, nguồn vốn tập trung đƣợc vào công trình cần thiết đƣợc - Kiểm tra pháp lý cụ thể liên quan đến hoạt động dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng GTVT đƣờng nhƣ: chứng pháp lý tƣ cách pháp nhân tổ chức tham gia dự án, văn giao nhiệm vụ cho phép nghiên cứu dự án quan QLNN, chứng pháp lý khả huy động vốn lực kinh doanh chủ đầu tƣ, thỏa thuận việc sử dụng tài nguyên, đất đai, huy động tài sản… - Việc phân bổ vốn đầu tƣ phải thực quy định gắn với nhu cầu thực tế công trình, phù hợp với tiến độ thi công hạng mục công trình, tránh tình trạng cấp phát vốn sau quy định thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến hiệu sử dụng vốn không cao Cẩn tránh việc phân bổ vốn tràn lan, thừa so với yêu cầu vốn để thực xây dựng công trình đó, nhƣng lại thiếu vốn cho công trình khác, qua dẫn đến tình trạng chỗ thiếu chỗ thừa - Để thanh, toán vốn đầu tƣ đƣợc đảm bảo tiến độ, Kho bạc Nhà nƣớc cần rà soát lại nội dung vƣớng mắc chế sách đƣợc ban hành làm ảnh hƣởng trực tiếp đến công tác giải ngân vốn, kịp thời có ý kiến đến quan có thẩm quyền để nghiên cứu giải Tích cực phối hợp với chủ đầu tƣ ban quản lý dự án việc kiểm tra, giám sát tình hình thực kế hoạch đầu tƣ dự án; khắc phục tình trạng chậm trễ việc hoàn thành thủ tục đầu tƣ Việc giải ngân phải đƣợc tiến hành năm, tránh tình trạng dồn vào cuối năm gây chậm trễ không hoàn thành kế hoạch 80 - Các giải pháp để hoàn thiện quản lý nhà nƣớc công tác toán vốn đầu tƣ: + Thƣờng xuyên kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tƣ việc thực toán vốn đầu tƣ cho dự án đầu tƣ theo kế hoạch năm tránh tình trạng ứ động vốn quan cấp phát vốn đầu tƣ; + Quy định rõ trách nhiệm ngƣời đề nghị toán Ngƣời đề nghị toán cố tình khai tăng giá trị bị phát gian lận việc cắt giảm phần tăng bị phạt số tiền khai tăng - Các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nƣớc công tác toán vốn đầu tƣ công trình: Tổ chức quyế toán dự án sau đƣa công trình vào khai thác sử dụng nội dung thiếu công tác QLNN vốn đầu tƣ xây dựng hạ tầng GTVT đƣờng Quyết toán dự án giai đoạn cuối trình đầu tƣ xây dựng hạ tầng GTVT đƣờng bộ, nhằm đánh giá kết đầu tƣ Quyết toán phải đảm bảo xác, đầy đủ, phân định rõ đƣợc nguồn vốn Do đó, quy định rõ cụ thể mức thƣởng phạt cá nhân, tập thể, đơn vị chủ đầu tƣ việc lập báo cáo toán sai nội dung, sau mẫu biểu quy định, đặc biệt việc toán sai khối lƣợng, đơn giá làm tăng giá trị công trình Chủ đầu tƣ làm sai phải xử phạt giá tăng không Cơ quan thẩm tra, phê duyệt toán vốn đầu tƣ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm kết thẩm tra Trƣờng hợp quan tra, kiểm toán phát thấy sai phạm công tác thẩm tra toán quan thẩm tra phê duyệt toán phải chịu trách nhiệm sai phạm - Các quan QLNN vần có phối hợp chặt chẽ bƣớc thực đầu tƣ cho hạ tầng GTVT đƣờng từ xây dựng kế hoạch, huy động, phân bổ, thanh, toán vốn đầu tƣ 81 4.2.4 Hoàn thiện tổ chức máy quản lý nâng cao lực, phẩm chất đội ngũ cán quản lý nhà nước vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông vận tải đường * Hoàn thiện tổ chức máy quản lý: - Rà soát lại chức năng, nhiệm vụ quan có liên quan đến công tác QLNN vốn đầu tƣ xây dựng hạ tầng GTVT đƣờng - Kiện toàn tổ chức máy, tinh giảm đầu mối quản lý để trách chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quản lý vốn đầu tƣ xây dựng hạ tầng GTVT đƣờng * Nâng cao lực, trình độ phẩm chất đội ngũ cán - Tăng cƣờng đội ngũ cán làm công tác chuyên môn lĩnh vực quản lý tài nhƣ chuyên viên thuộc Kho bạc Nhà nƣớc, Bộ Giao thông vận tải, Kiểm toán nhà nƣớc… Việc bố trí cán số lƣợng, chất lƣợng chuyên môn phải dựa sở cấu chức quản lý theo luật định - Để nâng cao lực đội ngũ cán QLNN vốn đầu tƣ xây dựng hạ tầng GTVT đƣờng cần: + Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá đội ngũ cán cho vị trí công tác nhƣ: lãnh đạo, quản lý chung; xât dựng lập kế hoạch vốn, lập thẩm định dự toán, kiểm soát thanh, toán vốn đầu tƣ, kiểm tra, tra tài dự án đầu tƣ, kiểm toán + Đánh giá đội ngũ ván quản lý số lƣợng chất lƣợng để phân loại cụ thể: loại đạt chuẩn chƣa đạt chuẩn, đồng thời có kế hoạch cụ thể tuyển dụng, đào tạo đào tạo lại, bố trí xếp hợp lý đội ngũ cán công chức máy quản lý - Chú trọng công tác đào tạo cán quản lý vốn đầu tƣ xây dựng hạ tầng GTVT đƣờng bộ: 82 + Việc đào tạo đội ngũ cán cần ý cách toàn diện, chuyên môn, nghiệp vụ, trị, đạo đức, ngoại ngữ… đặc biệt kiến thức liên quan đến QLNN vốn đầu tƣ xây dựng hạ tầng GTVT đƣờng bộ, đảm bảo cho họ vừa có kiến thức xã hội, vừa có kiến thức kinh tế, kỹ thuật Cán thực nhiệm vụ cần đảm bảo tính chuyên nghiệp, chuyên môn hóa, đáp ứng yêu cầu công tác + Thực bồi dƣỡng cán lãnh đạo kế cận, cán quản lý Nhà nƣớc kiến thức, lực thực tế, nắm vững chức nhiệm vụ đơn vị, tham mƣu hoạch định sách - Cần có quy định tiêu chuẩn đạo đức đội ngũ cán quản lý: Tình trạng thất thoát, lãng phí vốn đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông vận tải đƣờng diễn nhiều Nguyên nhân tình trạng trạng mặt tác động phẩm chất đạo đức tinh thần trách nhiệm, mặt khác trình độ chuyên môn ngƣời làm công tác quản lý hạn chế Cho nên, lựa chọn chủ đầu tƣ nhƣ phận quản lý dự án cần xem xét kỹ điều kiện để định theo tinh thần chuyên nghiệp hóa, tạo điều kiện cho họ tự trau dồi trình độ nghiệp vụ chuyên môn Ngoài cần mở lớp bồi dƣỡng để tăng thêm kiến thức cho cán quản lý, cán làm công tác kiểm tra, tra, giám sát, kiểm toán Trƣờng hợp cần thiết ký hợp đồng thuê đối tác làm công tác tƣ vấn trực tiếp quản lý dự án Việc kiện toàn, nâng cao đội ngũ cán góp phần vào việc thực thi giải pháp quản lý sử dụng tiết kiệm nâng cao hiệu vốn đầu tƣ - Có sách đảm bảo thu nhập, cải thiện đời sống cho đội ngũ cán bộ, công nhân Đồng thời, tăng cƣờng tra, giám sát, khen thƣởng kỷ luật thích đáng đội ngũ cán vi phạm kỷ luật -Nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán quản lý, đặc biệt trách nhiệm ngƣời đứng đầu quan QLNN Những ngƣời có trách 83 nhiệm giải trình chịu trách nhiệm trƣớc vấn đề tiêu cực sinh trình quản lý từ có chủ trƣơng đầu tƣ đến hoàn thành dự án đầu tƣ Với hành vi làm thất thoát vốn đầu Nhà nƣớc nhƣ định đầu tƣ sai, quản lý đầu tƣ lỏng lẻo, thông đồng nhà thầu với tƣ vấn giám sát, bắt tay nhóm lợi ích để tham ô, tham nhũng, lãng phí… cần nghiêm trị thu hồi tài sản để bù đắp thiệt hại cho nhà nƣớc; 4.2.5 Nâng cao lực kiểm tra, kiểm soát tra Để công tác tra, kiểm tra, giám sát vốn đầu tƣ đƣợc thuận lợi, mang lại hiệu cao, việc xây dựng áp dụng chế tài xử lý hành vi vi phạm cá nhân tập thể cần thiết Nó có tác dụng răn đe, góp phần chống hành vi tham nhũng thiếu trách nhiệm gây thất thoát, lãng phí nguồn vốn, ảnh hƣởng đến hiệu quản lý thực dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng GTVT đƣờng Các giải pháp đƣợc đƣa ra: - Tiến hành rà soát lại chế tài cụ thể để thực kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ trình thực hiện, bố trí kế hoạch đầu tƣ dự án hạ tầng giao thông đƣờng Cần quy định cụ thể nhiệm vụ quyền hạn, trách nhiệm quan QLNN quy trình đầu tƣ vốn Việc đầy mạnh phân cấp quản lý NSNN đạt đƣợc mục tiêu mong muốn gắn liền với việc tăng cƣờng tính minh bạch trách nhiệm giải trình tài cấp - Tăng cƣờng chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tƣ gắn trách nhiệm ngƣời có thẩm quyền với trách nhiệm thực chế độ báo cáo giám sát quan quản lý Quy định trách nhiệm nhân ngƣời có thẩm quyền định đầu tƣ , xử lý kỷ luật đồng thời sử phạt hành lĩnh vực kế hoạch đầu tƣ không chấp hành quy định báo cáo giám sát Việc thực nhiêm túc chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu 84 tƣ giúp bộ, ngành phân tích đánh giá tình hình thực đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông đƣờng nhằm có phƣơng án đạo điều hành cách phù hợp, để sửa đổi, bổ sung kịp thời chế sách Gắn trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, quy định hình thức mức xử lý đồi với cá nhân, tổ chức làm lãng phí, thất thoát vốn NSNN dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông đƣờng - Nâng cao chất lƣợng tra, tránh nể nang, khép kín, thiếu khách quan thực nhiệm vụ tra dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông đƣờng Có chế tài xử lý nghiêm hành vi dung túng cho sai phạm; Kiểm toán Nhà nƣớc quan tra, kiểm tra tài cần tăng cƣờng công tác chuyên môn nghiệp vụ để thẩm định, đối chiếu, so sánh, phát ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật Xử phạt thật nghiêm trƣờng hợp chi sai mục đích, không khối lƣợng, đơn giá… Kiên định lại dự án không hiệu quả, không bố trí vốn dự án không đủ thủ tục đầu tƣ, không phê duyệt dự án không xác định đƣợc nguồn vốn thực thiện cho việc đầu tƣ mới… - Cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, giám sát: phân chia chức làm loại kiểm tra thƣờng xuyên theo định kỳ kiểm tra đột xuất có dấu hiệu vi phạm Đối với kiểm tra thƣờng xuyên định kỳ cần thực theo kế hoạch Chức kiểm tra thƣờng quyên nên giao cho quan chủ quản, quan Thanh tra quan Kiểm toán nhà nƣớc Tất kiểm tra phải nằm kế hoạch thống - Nâng cao vai trò giám sát cộng đồng (đại diện mặt trận tổ quốc), đoàn thể, hiệp hội, quan báo chí hoạt động đầu tƣ xây dựng hạ tầng GTVT đƣờng bộ, nhằm phát hiện, ngăn chặn, phòng, chống, tham nhũng, thất thoát, lãng phí ngân sách, tiền tài sản nhà nƣớc: cần có 85 chế khuyến khích, khen thƣởng; tuyên truyền để cộng đồng tham gia vào công tác quản lý, giám sát trình thực đầu tƣ - Xây dựng hệ thống thông tin báo cáo tình hình thực đầu tƣ đơn vị QLNN vốn đầu tƣ xây dựng hạ tầng GTVT đƣờng kịp thời, đầy đủ, xác Công khai tất thông tin tình hình phân bổ vốn, kế hoạch vốn, dự toán toán vốn đầu tƣ dự án, công trình, đơn vị Khắc phục tình trạng chủ đầu tƣ không báo cáo kịp thời, đầy đủ tình hình sử dụng vốn đơn vị, trang bị phƣơng tiện đại cho công tác QLNN vốn đầu tƣ nhƣ máy vi tính, điện thoại, internet… Tổ chức ngƣời để thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin; phân công, phân cấp, tổ chức máy thu thập, phân tích tổng hợp thông tin - Xây dựng quy trình kiểm tra, kiểm soát trƣớc, sau thực đầu tƣ xây dựng công trình GTVT đƣờng bộ: + Kiểm soát trƣớc thực đầu tƣ: Trƣớc đầu tƣ, việc giám sát đƣợc thông qua trình lập dự án đầu tƣ, lập kế hoạch vốn đầu tƣ Để giám sát trình này, trƣớc hết cần đƣa quy định, tiêu chí đánh giá rõ ràng, minh bạch; tạo chủ động cho công tác giám sát + Kiểm soát trình thực đầu tƣ: Trong trình thực đầu tƣ, trách nhiệm giám sát quản lý vốn đầu tƣ chủ yếu thuộc chủ đầu tƣ; quan quản lý nhà nƣớc thực việc tra, kiểm soát thấy cần thiết Việc giám sát cần đảm bảo thông thoáng tọa điều kiện để đẩy nhanh tiến độ dự án + Kiểm soát sau trình thực đầu tƣ kết thúc: cần kiểm soát, kiểm tra từ toán, nâng cao tính pháp lý, trách nhiệm lần toán Xóa bỏ tâm lý phải chờ đến quyêt toán xong kiểm tra sau toán xác định sai phạm xử lý trách nhiệm 86 KẾT LUẬN Đầu tƣ xây dựng hạ tầng GTVT điều tất yếu quốc gia, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng buôn bán, đáp ứng đƣợc nhu cầu lạp ngƣời dân Do đặc điểm đầu tƣ xây dựng hạ tầng GTVT liên quan đến nhiều đối tƣợng cần nguồn vốn lớn nên cần đến vai trò quản lý nhà nƣớc nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích cho ngƣời dân, nhà nƣớc nhà đầu tƣ Quản lý nhà nƣớc vốn đầu tƣ xây dựng hạ tầng GTVT đƣờng bao gồm: lập kế hoạch vốn đầu tƣ; huy động vốn đầu tƣ; phân bổ toán vốn đầu tƣ; kiểm tra, giám sát vốn đầu tƣ Trong giai đoạn 2011 – 2015, QLNN vốn đầu tƣ xây dựng hạ tầng GTVT bên cạnh thành công hạn chế công tác lập kế hoạch, huy động vốn, phân bổ kế hoạch vốn kiểm tra giám sát việc quản lý vốn đầu tƣ xây dựng công trình GTVT Để hoàn thiện việc QLNN vốn đầu tƣ xây dựng hạ tầng GTVT cần thực tốt giải pháp nhƣ: - Hoàn thiện sách có liên quan đến quản lý nhà nƣớc vốn đầu tƣ xây dựng hạ tầng GTVT đƣờng bộ, đặc biệt sách liên quan đến huy động vốn đầu tƣ cho xây dựng hạ tầng GTVT đƣờng bộ; - Hoàn thiện quy trình quản lý vốn đầu tƣ xây dựng hạ tầng GTVT đƣờng bao gồm: Nâng cao chất lƣợng kế hoạch vốn đầu tƣ xây dựng hạ tầng GTVT đƣờng bộ, nâng cao chất lƣợng phân bổ toán vốn đầu tƣ xây dựng hạ tầng GTVT đƣờng bộ, tăng cƣờng đánh giá, kiểm tra, giám sát trƣớc, sau đầu tƣ nâng cao chất lƣợng đánh giá hiệu vốn đầu tƣ xây dựng hạ tầng GTVT đƣờng Bên cạnh đó,nâng cao lực, trình độ phẩm chất đội ngũ cán quản lý nhà nƣớc vốn đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông vận tải đƣờng vấn đề cần trọng thực đồng với giải pháp sách quy trình quản lý nêu 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Thị Bình, 2012 Hoàn thiện QLNN vốn đầu tư xây dựng từ NSNN ngành giao thông vận tải Việt Nam Luận án Tiến sỹ Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân Bộ Giao thông vận tải, 2010 Đề án Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng phục vụ nghiệp CNH, HĐH đất nước giai đoạn 2011-2020 Trần Tƣờng Lân, 2013 Về giải pháp huy động nguồn vốn hợp tác công tư để đầu tư phát triển hạ tầng thông tin Vụ kết cấu hạ tầng đô thị, Bộ Giao thông vận tải Hồ Thị Hƣơng Mai, 2015 QLNN vốn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội Luận án Tiến Sỹ Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Bạch Nguyệt Từ Quảng Phƣơng, 2007 Kinh tế đầu tư Hà Nội: Nxb Đại học Kinh tế quốc dân Vụ Kinh tế Tổng hợp, Bộ Kế hoạch Đầu tƣ, 2008 Huy động nguồn vốn đầu tư xã hội hóa đầu tư cho công trình giao thông vận tải đến năm 2010 Đề tài cấp Bộ Ủy ban Kinh tế quốc hội UNDP Việt Nam, 2013 Phương thức đối tác công – tư (PPP): Kinh nghiệm quốc tế khuôn khổ thể chế Việt Nam Hà Nội: Nxb Tri thức Website Nguyễn Thị Hải Bình, 2014 Kinh nghiệm quản lý đầu tƣ, kinh doanh vốn số quốc gia, Tạp chí Tài chính, (http://tapchitaichinh.vn/nghiencuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/kinh-nghiem-quan-ly-dau-tu-kinh-doanhvon-tai-mot-so-quoc-gia-55670.html) [Ngày truy cập 13/11/2014] 88 Dƣơng Văn Chung, 2016 Một số giải pháp huy động nguồn lực đột phá đầu tƣ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, Tạp chí Giao thông, (http://www.tapchigiaothong.vn/mot-so-giai-phap-huy-dong-cac-nguonluc-dot-pha-dau-tu-phat-trien-ket-cau-ha-tang-giao-thong-d20808.html) [Ngày truy cập 23/2/2016] 10 Phạm Đình Hạnh, 2016 Phát triển hạ tầng giao thông: Thực trạng giải pháp,Tạp chí cộng sản http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/PrintStory.aspx?distribution=384 70&print=true [Ngày truy cập 22/4/2016] 11 Tiến Hiếu, 2015 Huy động vốn ngân sách cho giao thông Báo tin tức (http://baotintuc.vn/kinh-te/huy-dong-von-ngoai-ngan-sach-cho-giaothong-20150714230144276.htm) [Ngày truy cập 14/7/2015] 12 Lê Văn Nghĩa, 2014 Trái phiếu phủ: Kênh huy động vốn cho đầu tƣ phát triển Tạp chí tài (http://tapchitaichinh.vn/thi-truong-taichinh/chung-khoan/trai-phieu-chinh-phu-kenh-huy-dong-von-cho-dau-tuphat-trien-48859.html) [Ngày truy cập 8/5/2014] 13 Hồng Phúc, 2015 Huy động vốn trái phiếu phủ đƣợc cải thiện The Sai Gon time(http://www.thesaigontimes.vn/133879/Huy-dong-von-traiphieu-chinh-phu-duoc-cai-thien.html) [Ngày truy cập 3/8/2015] 14 Huy Thắng, 2015 Nâng cao hiệu sử dụng vốn cho hạ tầng giao thông (http://vietstock.vn/2015/09/nang-cao-hieu-qua-su-dung-von-cho-ha-tanggiao-thong-757-438910.htm) [Ngày truy cập: 7/9/2015] 89
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước đối với vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông vận tải đường bộ tại việt nam , Quản lý nhà nước đối với vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông vận tải đường bộ tại việt nam , Quản lý nhà nước đối với vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông vận tải đường bộ tại việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay