Quản lý chi ngân sách nhà nước cho các bệnh viện thuộc sở y tế trên đị bàn hà nội

94 144 1
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:05

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - VƢƠNG THỊ HẢI ANH QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH THUỘC SỞ Y TẾ TRÊN ĐIA ̣ BÀ N HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - VƢƠNG THỊ HẢI ANH QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH THUỘC SỞ Y TẾ TRÊN ĐIA ̣ BÀ N HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS PHẠM THỊ HỒNG ĐIỆP Hà Nội – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố công trình Tác giả luận văn Vƣơng Thị Hải Anh LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn Thạc sĩ hoàn thành với giúp đỡ bảo tận tình Thầy cô giáo, xin chân thành cảm ơn Quý Thầy, Cô Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệt tình truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt trình học tập hoàn thành Luận văn Thạc sĩ Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc PGS TS Phạm Thị Hồng Điệp –Người trực tiếp bảo, hướng dẫn em suốt trình nghiên cứu hoàn thành Luận văn Thạc sĩ Nhân dịp cho xin chân thành cảm ơn toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức công tác ngành Y tế thành phố Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập, nghiên cứu, thu thập số liệu để hoàn thành Luận văn Cuối xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè, đồng nghiệp động viên khuyến khích suốt trình học tập nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn! Hà nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả Vƣơng Thị Hải Anh MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC HÌNH iii MỞ ĐẦU Chƣơng - TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN CẤP TỈNH 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 1.2 Những vấn đề lý luận quản lý chi NSNN cho sở khám chữa bệnh công lập 1.2.1 Khái quát chi NSNN cho sở khám chữa bệnh công lập 1.2.2 Quản lý chi NSNN cho sở khám chữa bệnh công lập điạ bàn cấp tỉnh 1.3 Kinh nghiệm quản lý chi NSNN cho sở khám chữa bệnh công lập số địa phƣơng 22 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý chi NSNN cho sở khám chữa bệnh công lập số địa phương 22 1.3.2 Bài học quản lý chi ngân sách nhà nước cho sở khám chữa bệnh thuộc sở y tế Hà Nội 25 Chƣơng - PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Các phƣơng pháp thu thập số liệu 27 2.2 Các phƣơng pháp xử lý liệu 27 Chƣơng - THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH THUỘC SỞ Y TẾ TRÊN ĐIA ̣ BÀ N HÀ N ỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 30 3.1 Khái quát sở khám chữa bệnh yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý chi NSNN cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế Hà Nội 30 3.1.1 Khái quát sở khám chữa bệnh thuộc Sở y tế Hà Nội 30 3.1.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi NSNN cho sở khám chữa bện thuộc Sở Y tế Hà Nội 31 3.2 Thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nƣớc cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế Hà Nội 36 3.2.1 Lập dự toán chi ngân sách nhà nước cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế 36 3.2.2 Phân bổ giao dự toán chi ngân sách nhà nước cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế 38 3.2.3 Tổ chức thực dự toán chi ngân sách nhà nước cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế 45 3.2.4 Quyết toán chi ngân sách nhà nước cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế 46 3.2.5 Kiểm tra, kiểm soát sử dụng chi ngân sách nhà nước cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế 48 3.3 Đánh giá quản lý chi ngân sách nhà nƣớc cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế Hà Nội 50 3.3.1 Những kết đạt 50 3.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 51 Chƣơng - GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH THUỘC SỞ Y TẾ TRÊN ĐIA ̣ BÀ N HÀ NỘI 56 4.1 Mục tiêu định hƣớng phát triển sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế Hà Nội 56 4.1.1 Mục tiêu phát triển sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế Hà Nội 56 4.1.2 Định hướng phát triển sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế Hà Nội thời gian tới 58 4.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nƣớc cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế Hà Nội 60 4.2.1 Giải pháp hoàn thiện lập dự toán ngân sách nhà nước cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế 60 4.2.2 Giải pháp hoàn thiện phân bổ giao dự toán ngân sách nhà nước cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế Hà Nội 64 4.2.3 Giải pháp hoàn thiện tổ chức thực dự toán ngân sách nhà nước cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế Hà Nội 66 4.2.4 Giải pháp hoàn thiện toán ngân sách nhà nước cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế Hà Nội 72 4.2.5 Giải pháp hoàn thiện kiểm tra, kiểm soát sử dụng ngân sách nhà nước cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế Hà Nội 73 KẾT LUẬN 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa HĐND Hội đồng nhân dân KBNN Kho bạc nhà nước NSNN Ngân sách nhà nước UBND Ủy ban nhân dân i DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tình hình giường bệnh sở khám chữa bệnh TP Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015 30 Bảng 3.2 Tình hình khám chữa bệnh sở khám chữa bệnh TP Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015 31 Bảng 3.3 Tình hình dân số thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015 35 Bảng 3.4 Dự toán chi ngân sách nhà nước cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015 37 Bảng 3.5 Kết chi ngân sách nhà nước cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế phân bổ giai đoạn 2011 – 2015 39 Bảng 3.6 Định mức chi cho nghiệp y tế thành phố Hà Nội 41 Bảng 3.7 Cơ cấu dự toán chi ngân sách nhà nước cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế cấp giai đoạn 2011 – 2015 42 Bảng 3.8 Nội dung phân bổ chi ngân sách nhà nước cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế phân theo địa bàn hành năm 2015 42 Bảng 3.9 Phân bổ dự toán chi NSNN cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế cấp thành phố giai đoạn 2011 – 2015 44 Bảng 3.10 Kết toán chi NSNN cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015 47 Bảng 3.11 Công tác tra, kiểm tra sử dụng nguồn chi NSNN cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế Hà Nội 48 Bảng 3.12 Một số tiêu đến năm 2016 57 Bảng 3.13 Mức chi thường xuyên chi đầu tư ngành Y tế Hà Nội 59 ii DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Cơ cấu kinh tế thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015 34 Hình 3.2 Tình hình cán quản lý chi NSNN sở khám chữ bệnh thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2015 (người) 33 Hình 3.3 So sánh chi NSNN cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế Hà Nội phê duyệt phân bổ giai đoạn 2011 – 2015 (triệu đồng) 40 iii 4.2.3 Giải pháp hoàn thiện tổ chức thực dự toán ngân sách nhà nước cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế Hà Nội Đảm bảo mục tiêu nhiệm vụ dự án phải phù hợp với mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân hàng năm, ưu tiên nhiệm vụ mang tính cấp thiết sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tếHà Nội Nguồn NSNN cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế Hà Nội phải sử dụng phù hợp với mục tiêu bảo vệ sức khỏe nhân dân hàng năm góp phần vào giải vấn đề cấp bách y tế địa phương Tuy nhiên, vấn đề y tế địa phương Sở Y tế quản lý, vấn đề NSNN cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế địa phương lại trực tiếp Sở Tài quản lý Vì để thực tốt giải pháp cần phải nâng cao ý thức trách nhiệm phối hợp Sở Tài Sở Y tế quản lý NSNN cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế Trong phân tích phần điểm yếu nguyên nhân, thấy phối hợp Sở Tài Sở Y tế nhiều hạn chế Sự phối hợp chưa tốt đơn vị chí thực chưa quy định pháp luật quản lý NSNN cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế Điều dẫn đến tình trạng nguồn NSNN cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế chưa thực sát với tình hình nhu cầu khám chữa bệnh thực tế địa phương Vì vậy, thân quan phải tự nâng cao ý thức việc thực đầy đủ chức trách nhiệm vụ giao phối hợp chặt chẽ, kịp thời với thực thi công vụ như: Sở Y tế cần sớm chủ động hướng dẫn đơn vị lập dự toán, liên hệ với Sở Tài để phối hợp thẩm định đề cương, dự toán dự án, đề tài, nhiệm vụ cấp thành phố; tổng hợp phối hợp với Sở Tài báo cáo UBND thành phố phương án dự toán NSNN cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế, đảm bảo tổng mức chi NSNN cho sở khám chữa bệnh toàn thành phố đạt tỷ lệ tối thiểu 2% so với tổng chi NSĐP năm kế hoạch; thực đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra thường xuyên, nghiệm thu kịp thời sản phẩm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bàn giao đưa vào lưu trữ 66 Sở Tài phải cung cấp số thông báo kiểm tra chi NSNN cho sở khám chữa bệnh năm kế hoạch; tích cực phối hợp với Sở Y tế thẩm định cân đối phương án dự toán; sử dụng kết tổng hợp dự toán Sở Y tế để làm cân đối tổng chi NSĐP; phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế công tác đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra đơn vị sử dụng NSNN cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế; thực tra tài theo thẩm quyền Bên cạnh phối hợp Sở Tài Sở Y tế góp phần giúp Sở Tài nắm nhiệm vụ khám chữa bệnh mang tính cấp thiết địa phương Từ đó, Sở Tài có chủ động việc bố trí nguồn ngân sách nhà nước cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế Ưu tiên dự án mang tính trọng tâm, trọng điểm địa phương Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán làm công tác kế toán tài đơn vị nghiệp y tế sở Một nhân tố có ảnh hưởng quan trọng đến công tác quản lý tài nói chung công tác kiểm toán chi ngân sách nói riêng đội ngũ cán làm công tác tài kế toán Thực trạng quản lý tài đơn vị dự toán ngành y tế cho thấy nguyên nhân hạn chế công tác quản lý tài yếu máy tài kế toán từ TƯ đến địa phương Do đó, việc xây dựng đội ngũ cán tài kế toán chuyên trách, có tinh thần trách nhiệm, có nghiệp vụ tài kế toán tốt cần xem khâu then chốt việc tăng cường quản lý tài toàn ngành Trình độ lực làm việc cán làm công tác kế toán, tài đơn vị ảnh hưởng lớn trực tiếp đến quản lý chi ngân sách nhà nước cho nghiệp y tế đơn vị Chính khả làm việc đội ngũ cán kế toán, tài đơn vị y tế sở động lực thúc đẩy việc giải ngân khoản chi Ngân sách Nhà nước đáp ứng kịp thời đầy đủ, mục tiêu đề cho nghiệp y tế Nếu cán kế toán đơn vị nghiệp y tế có ý thức chấp hành chế độ, sách yếu kém, chưa thực nghiêm túc việc gây tình trạng thất thoát, hiệu khoản chi tránh khỏi 67 Sở Tài Hà Nội phải trực tiếp phối hợp với Trung tâm y tế quận, huyện đơn vị nghiệp y tế để mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, tài ngắn hạn nhằm cập nhật quy định, chuẩn mực kế toán cho cán đơn vị Bên cạnh đó, cần nâng cao lực quản lý thủ trưởng đơn vị nghiệp không hoạt động y tế mà bao gồm lực quản lý tài nhằm giúp thủ trưởng có khả bao quát hết hoạt động đơn vị để có hướng quản lý phù hợp với tình hình thực tế Giải pháp nhằm thúc đẩy lực làm việc cán tài kế toán từ sở góp phần quản lý chi NSNN thiết thực làm giảm sai lệch đơn vị y tế sở Sở Tài Bởi vì, đơn vị y tế sở vừa đóng vai trò khâu (trong lập dự toán, toán) vừa đóng vai trò khâu cuối (trong thực khoản chi) nên giải pháp góp phần nâng cao chất lượng làm việc đơn vị y tế sở tạo điều kiện cho công tác quản lý chi Ngân sách Nhà nước Sở Tài sát thực hướng Đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động y tế sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế Hà Nội Xã hội hóa hoạt động y tế vận động tổ chức tham gia rộng rãi nhân dân, toàn xã hội vào việc phát triển nghiệp y tế nhằm bước nâng cao mức hưởng thụ y tế phát triển vật chất tinh thần nhân dân Huy động nguồn vốn đầu tư, tận dụng sở vật chất có để tăng số giường bệnh; xây dựng thêm bệnh viện mới; phát triển y tế công lập; tạo điều kiện khuyến khích phát triển bệnh viện tư nhân góp phần đáp ứng nhu cầu đa dạng nhân dân, chia sẻ gánh nặng với sở y tế Nhà nước Xã hội hoá hoạt động y tế bao gồm: Đa dạng hoá hình thức cung cấp dịch vụ y tế (nhà nước, tập thể, dân lập, tư nhân ) đó, y tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo Cho phép nhiều lực lượng hiểu biết kinh nghiệm nghề nghiệp tham gia dịch vụ chăm sóc sức khoẻ quản lý nhà nước, nhằm cung cấp dịch vụ y tế ngày thuận tiện cho người dân; Thành lập phòng khám chữa bệnh 68 nhân đạo Mở rộng phòng khám tư nhân, quầy thuốc, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ nhà, tủ thuốc trạm y tế xã phục vụ sức khoẻ cộng đồng Để đẩy mạnh công tác xã hội hoá hoạt động y tế áp dụng biện pháp sau: Đa dạng hoá loại hình phục vụ, chăm sóc sức khỏe, cho phép thành lập bệnh viện bán công, bệnh viện tư nhân, bệnh viện liên doanh 100% vốn đầu tư nước ngoài, xí nghiệp dược phẩm tư nhân cổ phần Tổ chức tốt việc khám chữa bệnh cho người nghèo Nhà nước tài trợ phần đồng thời khuyến khích Hội chữ thập đỏ, hội từ thiện, tổ chức quần chúng, tổ chức kinh tế nhà nước nhân dân đóng góp để xây dựng quỹ trợ giúp cho người nghèo khám chữa bệnh, mua BHYT cho gia đình có công với nước cho người nghèo Nâng cao chất lượng mạng lưới y tế sở, huy động đóng góp nhân lực, vật lực, tài lực nhân dân để phát triển mạng lưới y tế sở, thu hút lực lượng công lập tham gia vào chương trình y tế sở, làm cộng tác viên mạng lưới y tế địa phương; Đào tạo y sỹ, y tá, dược sỹ có sách động viên họ công tác sở y tế xã Thực việc liên doanh, liên kết để huy động vốn đầu tư cho lĩnh vực y tế cần hạn chế tiến đến loại bỏ hình thức liên doanh, liên kết đặt máy phạm vi khuôn viên bệnh viện công, tăng cường vay vốn tổ chức tín dụng, ngân hang phát triển Việt Nam…đồng thời cần quy định số loại thiết bị lớn liên doanh, liên kết phải phù hợp với quy hoạch nên cần UBND thành phố phê duyệt, tránh đầu tư lãng phí, lạm dụng kỹ thuật, ảnh hưởng đến người bệnh Tuy nhiên, cần thiết lập khung pháp luật cho hệ thống y tế tư nhân nhà nước, đưa tiêu chuẩn tối thiểu chất lượng dịch vụ, ban hành luật qui chế để quản lý hoạt động nhà cung cấp dịch vụ công cộng tư nhân, áp dụng vào thực tiễn luật qui chế thông qua hệ thống tra giám sát thường xuyên 69 Hoàn thiện chế thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế Hà Nội Tự chủ tài đóng vai trò định, tạo điều kiện để đơn vị thực cấu lại máy, số lượng cán bộ, định hướng phát triển nguồn lực Nhờ giao quyền tự chủ đơn vị phát huy tính chủ động, sáng tạo huy động nguồn lực bao gồm nhân lực, vật lực…phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân địa bàn Tạo điều kiện cho sở y tế tự chủ hoạt động thực việc phân loại đơn vị nghiệp y tế thành nhóm dựa sở, mức độ bảo đảm chi phí hoạt động từ nguồn thu cụ thể:  Nhóm 1: Đơn vị có nguồn thu nghiệp tự bảo đảm toàn kinh phí hoạt động thường xuyên kinh phí đầu tư phát triển  Nhóm 2: Đơn vị có nguồn thu nghiệp tự bảo đảm toàn kinh phí, hoạt động thường xuyên  Nhóm 3: Đơn vị có nguồn thu nghiệp tự bảo đảm phần kinh phí hoạt động thường xuyên  Nhóm 4: Đơn vị có nguồn thu nghiệp thấp nguồn thu, kinh phí hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ giao nhà nước bảo đảm toàn Mỗi nhóm có chế hoạt động, tổ chức, biên chế tài Chính Phủ hợp; đó, đơn vị nhóm giao quyền tự chủ cao Việc thực tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 43 tất yếu khách quan, phù hợp với xu hướng cải cách hành chính, thật đem lại hiệu sở khám, chữa bệnh công lập địa bàn thành phố Tuy nhiên để bệnh viện thật tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thời gian tới nhà nước ngành liên quan cần tháo gỡ vướng mắc cản trở trình tự chủ Qua khảo sát bệnh viện từ tuyến trung ương xuống đến tuyến huyện kiến nghị cần sớm 'cởi nút thắt' viện phí Chính sách viện phí thực gần 20 năm, đến không phù hợp với phát triển Việc thực Nghị định 43 việc 70 nâng cao chất lượng dịch vụ tiêu chí đánh giá quan trọng Khi chất lượng dịch vụ tăng khuyến khích người bệnh đến khám, chữa bệnh làm tăng thu Nhưng thực tế vấn đề chưa giải giá viện phí chưa sửa đổi, bổ sung Cải thiện chất lượng dịch vụ việc nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ phải tăng chi phí Nhưng nhiều dịch vụ làm nhiều, bệnh viện lỗ, sửa đổi chế độ viện phí khắc phục góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ Các đơn vị tự chủ khoản thu, mức thu, quyền tự chủ sử dụng nguồn tài Căn vào khả tài tình hình thực tế, thủ trưởng đơn vị định sử dụng phần nguồn kinh phí chi thường xuyên hàng năm, quỹ phát triển hoạt động nghiệp để chi mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn nhà cửa, sở hạ tầng để tăng cường lực phục vụ nâng cao chất lượng dịch vụ Phần chênh lệch thu lớn chi (nếu có) trích lập quỹ thu nhập tăng thêm dự phòng ổn định thu nhập; Trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi Bên cạnh việc giao quyền tự chủ cần gắn trách nhiệm cho thủ trưởng đơn vị để quản lý chặt chẽ, hiệu nguồn tài chính, nguồn lực đơn vị Nâng cao trách nhiệm giúp giảm bớt thủ tục, bớt khâu trình thẩm định đề án, dự án bệnh viện thực tự chủ Ðồng thời quan chức tăng cường tra, kiểm tra, xử lý nghiêm đơn vị, cá nhân thực không tinh thần chế tự chủ; lạm dụng dịch vụ, kỹ thuật có mức thu cao, lạm dụng xét nghiệm Các ngành liên quan cần bảo đảm tiến độ lộ trình thực BHYT toàn dân Khi chi phí khám chữa bệnh chủ yếu quỹ BHYT toán, thuận lợi việc áp dụng phương thức chi trả mà người dân chi trả trực tiếp khó thực hiện, chi trả trọn gói theo nhóm bệnh, theo trường hợp bệnh, toán theo định xuất Các bệnh viện có điều kiện để cải tiến phác đồ điều trị cho phù hợp, thực tiết kiệm, tránh lãng phí không cần thiết việc sử dụng thuốc dịch vụ kỹ thuật so với phương thức toán theo phí dịch vụ Việc thực tự chủ bệnh viện cần thận trọng, 71 nguồn thu, chi liên quan trực tiếp đến người bệnh Các bệnh viện xác định khám chữa bệnh dịch vụ công đáp ứng an sinh xã hội mà nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút người bệnh, người bệnh có thẻ BHYT Phát huy tính tự chủ Nhà nước tiếp tục tăng đầu tư cho y tế, cho vùng kinh tế - xã hội khó khăn để đơn vị có đủ điều kiện sở hạ tầng, trang thiết bị, chuyên môn nghiệp vụ thực nhiệm vụ giao 4.2.4 Giải pháp hoàn thiện toán ngân sách nhà nước cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế Hà Nội Nguồn NSNN chi sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế khoản chi NSNN, thực cấp phát thông quan KBNN Kiểm soát, toán khoản NSNN cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế qua KBNN thực sở nguyên tắc: Tất khoản NSNN cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế phải kiểm tra, kiểm soát trình chi trả, toán Các khoản chi phải có dự toán NSNN cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế giao, chế độ, tiêu chuẩn, định mức cấp có thẩm quyền quy định thủ trưởng đơn vị sử dụng NSNN cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế người ủy quyền định chi Mọi khoản NSNN cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế hạch toán đồng Việt Nam theo niên độ ngân sách, cấp ngân sách mục lục NSNN Các khoản NSNN cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế ngoại tệ, vật, ngày công lao động quy đổi hạch toán đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ, giá vật, ngày công lao động quan nhà nước có thẩm quyền quy định Trong trình kiểm soát, toán, toán NSNN cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế, khoản chi sai phải thu hồi giảm chi nộp ngân sách Căn vào định quan tài định quan nhà nước có thẩm quyền, KBNN thành phố Hà Nội thực việc thu hồi cho NSNN theo trình tự quy định 72 4.2.5 Giải pháp hoàn thiện kiểm tra, kiểm soát sử dụng ngân sách nhà nước cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế Hà Nội Tăng cường công tác công tác tra tài chính, kịp thời phát xử lý nghiêm trường hợp vi phạm Thanh tra tài công cụ quan trọng nhà nước công tác quản lý tài Công tác tra tài nhằm giúp phát hiện, kịp thời chấn chỉnh xử lý sai phạm lĩnh vực tài chính, ngân sách, đồng thời qua phát sơ hở chế, sách, chế độ quản lý chi để kiến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp Vì vậy, công tác kiểm tra, kiểm soát đòi hỏi phải đảm bảo xác, trung thực khách quan, kết luận phải có cứ, có tác dụng tích cực đơn vị tra, đồng thời rõ việc làm để phát huy việc chưa làm để đơn vị có hướng khắc phục sửa chữa Để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát quản lý NSNN cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội cần tập trung vào giải pháp sau: Xác định lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm cần tập trung tra, đặt biệt lĩnh vực có nguồn kinh phí lớn, dễ xảy thất thoát, lãng phí như: Mua sắm trang bị tài sản phục vụ hoạt động y tế , công tác quản lý thu, chi đơn vị nghiệp công lập giao quyền tự chủ tài Nâng cao trình độ lực phẩm chất đạo đức đội ngũ cán làm công tác tra, thường xuyên đào tạo, cập nhật kiến thức không lĩnh vực kinh tế, tài chính, QLNN mà nhiều kiến thức tổng hợp khác Đổi phương thức tra, kiểm tra theo dự toán NSNN cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế thực tế chi Qua tra cần kết hợp với việc đánh giá hiệu sau thực phân bổ NSNN cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế Tăng cường công tác phối hợp với quan có chức tra địa phương để tránh chồng chéo, trùng lắp trình tra, gây khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động đơn vị tra 73 Xử lý nghiêm minh sai phạm phát để nâng cao hiệu lực công tác tra Tùy theo tính chất, mức độ sai phạm mà kiến nghị mức xử lý phù hợp nhằm làm cho công tác quản lý tài vào nếp Hoàn thiện tổ chức máy, nâng cao lực, trình độ cán quản lý tài Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức mục tiêu quan trọng công tác cải cách hành nói chung lĩnh vực quản lý tài thành phố Hà Nội nói riêng Ý thức điều đó, nhiều năm qua, thành phố Hà Nội nỗ lực đề giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói chung cán làm lĩnh vực quản lý tài nói riêng.Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lĩnh vực tài thành phố bộc lộ mốt số tồn tại, hạn chế như:Năng lực chuyên môn số phận chưa đáp ứng yêu cầu, kinh nghiệm thực tiễn; số thiếu nhiệt tình công tác, ý thức trách nhiệm chưa cao, không yên tâm công tác; việc tuyển dụng, chuẩn bị đội ngũ cán kế cận chưa thực tốt; số cán trẻ, cán nữ giữ chức vụ lãnh đạo ít; cán quản lý giỏi chuyên môn, ngoại ngữ chưa nhiều Nguyên nhân tình trạng công tác cán nói chung nhiều bất cập từ việc tuyển dụng công chức, viên chức; công tác bố trí, đào tạo, quy hoạch, sử dụng cán hạn chế; chưa mạnh dạn bổ nhiệm cán trẻ; việc luân chuyển cán làm ít; công tác đánh giá cán hình thức; trách nhiệm người đứng đầu, vai trò cấp ủy đảng, tham gia tổ chức đoàn thể nhiều đơn vị công tác cán chưa thực thi mức Vì vậy, mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội nói chung ngành Tài thành phố nói riêng từ đến năm 2020 là: Xây dựng đội ngũ cán bộ, cộng chức, viên chức quản lý tài có lĩnh trị vững vàng, có lực chuyên môn, tâm huyết với nghề nghiệp; đủ số lượng, hợp lý cấu, bảo đảm chủ động, chuyển tiếp liên tục hệ cán tham mưu cho thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ trị giao, 74 đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Để đạt mục tiêu trên, thành phố Hà Nội cần phải có giải pháp sau:  Về tuyển dụng, bố trí, sử dụng công chức, viên chức Thực nghiêm quy định tuyển dụng công chức, viên chức theo hướng công khai, minh bạch tăng tính cạnh tranh, tập trung ưu tiên:Tiếp nhận công chức có lực quan thành phố làm việc lĩnh vực tài kinh qua quản lý, đạo điều hành địa phương, sở từ năm trở lên;Tiếp nhận, tuyển dụng công chức từ viên chức đơn vị nghiệp thành phố Bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm; thực chế độ thi nâng ngạch công chức theo cấu ngạch công chức; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo cấu chức danh nghề nghiệp phê duyệt  Xây dựng thực chế miễn nhiệm công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật Đa dạng hình thức đào tạo công chức, viên chức: Ngoài việc tiếp tục coi trọng đào tạo công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn thạc sĩ, tiến sĩ; đào tạo, bồi dưỡng quản lý hành nhà nước, lý luận trị theo quy định chung, thành phốcần tập trung thực hình thức đào tạo khác như:Điều động, biệt phái công chức quan, đơn vị thành phố việc làm thường xuyên, có kế hoạch để góp phần đào tạo kiến thức sâu, rộng QLNN lĩnh vực tài chính; Biệt phái công chức, viên chức công tác sở để góp phần đào tạo kiến thức thực tiễn; Mở rộng diện, địa bàn luân chuyển công chức, viên chức để đào tạo cán lãnh đạo, quản lý; đưa công tác luân chuyển cán trở thành việc làm thường xuyên; Thực chế độ đào tạo bắt buộc bổ nhiệm lần đầu kỹ lãnh đạo, quản lý chế độ bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, hành chính, kỹ quản lý, định kỳ cán lãnh đạo, quản lý  Về quy hoạch, bổ nhiệm cán lãnh đạo, quản lý: Làm tốt công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý, vừa đáp ứng yêu cầu ngắn hạn vừa có tầm nhìn cho 75 giai đoạn dài; Rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành quy định thuộc thẩm quyền thành phố bổ nhiệm cán bộ; tiêu chuẩn, điều kiện công chức, viên chức xem xét bổ nhiệm; quy trình, thủ tục tiến hành bổ nhiệm đảm bảo dân chủ, minh bạch, quy định; Thí điểm việc bổ nhiệm số vị trí lãnh đạo đơn vị nghiệp, cán cấp phòng sở, ban, ngành hình thức thi cạnh tranh; Thí điểm tập số vị trí lãnh đạo cấp phó để đào tạo, trẻ hóa đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý; Người đứng đầu quan, đơn vị có trách nhiệm bồi dưỡng, đào tạo cấp phó chuẩn bị nguồn thay cấp trưởng; lựa chọn, giới thiệu để đề nghị bổ nhiệm cấp phó; Có quy hoạch, sách trọng dụng nhân tài để xây dựng đội ngũ cán đầu ngành lĩnh vực quản lý tài thành phố để có kế hoạch bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển  Đổi công tác đánh giá công chức, viên chức - Thực đánh giá công chức, viên chức, lấy phiếu tín nhiệm hàng năm cán lãnh đạo theo quy định Đảng, Chính phủ - Thí điểm thực đánh giá công chức, viên chức, cán lãnh đạo, quản lý theo thẩm quyền thành phố gắn với vị trí việc làm Kiên đưa khỏi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức có lực chuyên môn yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm đạo đức nghề nghiệp,… Như vậy, để nâng cao lực đội ngũ cán quản lý tài địa bàn thành phố Hà Nội thời gian tới, thiết nghĩ phải thực đồng giải pháp nêu trên, công tác quản lý tài nói chung, quản lý NSNN cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế thành phố đạt hiệu cao 76 KẾT LUẬN Quản lý chi ngân sách cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế có vai trò quan trọng trình phát triển kinh tế - xã hội cải thiện sức khỏe, đời sống nhân dân địa phương nói chung thành phố Hà Nội nói riêng Trong giai đoạn 2011 – 2015, quản lý chi ngân sách cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế Hà Nội phần đáp ứng nhu cầu kinh phí cho công tác khám chữa bệnh hàng năm với tỷ lệ chi ngân sách cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế bố trí dự toán chi ngân sách địa phương hàng năm có xu hướng tăng lên Tuy nhiên, bên cạnh đó, quản lý chi ngân sách cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế Hà Nội có nhiều hạn chế giai đoạn lập dự toán, tổ chức thực dự toán kiểm soát phương pháp lập phân bổ dự toán chưa khoa học; nội dung thiếu chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh người dân; có biểu thiếu trách nhiệm, thiếu phối hợp chặt chẽ quan tham mưu cho quyền cấp tỉnh lập, phân bổ dự toán, đôn đốc, hướng dẫn, nghiệm thu, kiểm soát quản lý chi ngân sách cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế Trên sở nắm thực trạng quản lý chi ngân sách cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế Hà Nội, học tập kinh nghiệm quản lý số tỉnh nước, luận văn vận dụng lý thuyết khoa học quản lý để xây dựng quy trình quản lý chi ngân sách cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế phù hợp với thành phố Hà Nội Đồng thời đề số giải pháp để phát huy ưu điểm, khắc phục yếu điểm quản lý chi ngân sách cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015, hướng đến mục tiêu quản lý chi ngân sách cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế hiệu lực giai đoạn 2016 – 2020 Vì vậy, giai đoạn 2016 –2020, quyền cấp thành phố quan tham mưu địa bàn thành phố Hà Nội cần phải thay đổi tư duy, nhận thức, phương pháp quản lý chi ngân sách cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế, áp dụng đồng giải pháp đề luận văn để đạt tốt mục tiêu quản lý 77 Trong trình đó, quyền thành phố Hà Nội cần quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ Bộ Y tế, Bộ Tài chính, đặc biệt ban hành văn quy phạm pháp luật quản lý chi ngân sách cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế để quản lý chi ngân sách cho sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế Hà Nội sớm vào nề nếp, tuân thủ quy định pháp luật thời gian tới 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO Cục Quản lý khám, chữa bệnh, 2010 Nghiên cứu yếu tố nguy bệnh không lây nhiễm Việt Nam 2009-2010 Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Huyền, 2009 Giáo trình quản trị kinh doanh Hà Nội: Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân Nguyễn Ngọc Hải, 2012 Hoàn thiện chế chi NSNN cho việc cung ứng hàng hoá công cộng Việt Nam Luận văn Thạc sĩ Học viện Tài HĐND thành phố Hà Nội, 2015 Nghị phê chuẩn dự toán ngân sách năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 HĐND thành phố Hà Nội, 2015 Nghị phê chuẩn toán ngân sách năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Phạm Quang Hòa, 2014 Thực trạng tình hình tải nguyên nhân gây tải bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2013 Tạp chí y học thực hành số Hồ Thị Mai Hương, 2015 Quản lý Nhà nước vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Đình Phan, 2007 Quản trị chất lượng tổ chức Hà Nội: Nhà xuất Giáo dục Quốc hội, 2006 Luật số 71/2006/QH11 Quốc hội: Luật Bảo hiểm Xã hội 10 Quốc hội, 2008 Luật số 25/2008/QH12 Quốc hội: luật BHYT 11 Quốc hội, 2009 Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 12 Quốc hội, 2015 Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 13 Sở Y tế Hà Nội, 2015 Báo cáo công tác khám chữa bệnh sở y tế địa bàn thành phố giai đoạn 2011 – 2015 14 Nguyễn Hải Sơn, 2015 Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế Trường Đại học Thái Nguyên 79 15 Trần Quang Thái, 2013 Hoàn thiện quản lý chi NSNN nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa bàn tỉnh Quảng Ninh Luận văn Thạc sĩ Học viện Tài Chính 16 Thủ tướng phủ, 2001 Quyết định số 35/TTg ngày 19/3/2001 phê duyệt ‘‘Chiến lược chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân giai đoạn 20012010’’ 17 Thủ tướng Chính phủ, 2004 Quyết định 145/2004/QĐ-TTg phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - Xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến 2010 tầm nhìn 2020 18 Thủ tướng phủ, 2006 Quyết định phê duyệt số 255 ngày 09/11/2006 việc phê duyệt Chiến lược quốc gia Y tế dự phòng Việt Nam đến 2010 định hướng đến 2020 19 Thủ tướng Chính phủ, 2006 Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 tầm nhìn 2020 20 Nguyễn Thị Minh Thuần, 2013 Đổi quản lý chi NSNN điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế Trường Đại học tài – Ngân hàng Hà Nội 21 Nguyễn Đức Tuấn, 2014 Quản lý ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc, Luận văn Thạc sỹ Học viện Chính trị - Hành khu vực I 80
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chi ngân sách nhà nước cho các bệnh viện thuộc sở y tế trên đị bàn hà nội , Quản lý chi ngân sách nhà nước cho các bệnh viện thuộc sở y tế trên đị bàn hà nội , Quản lý chi ngân sách nhà nước cho các bệnh viện thuộc sở y tế trên đị bàn hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay