Nghiên cứu tính đa dạng thực vật có mạch tại rừng phòng hộ phượng hoàng xã cù vân, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

85 226 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:03

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM DAOPHONE PHETKHAMPHENG NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT CÓ MẠCH TẠI RỪNG PHÒNG HỘ PHƢỢNG HOÀNG XÃ CÙ VÂN, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM DAOPHONE PHETKHAMPHENG NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT CÓ MẠCH TẠI RỪNG PHÒNG HỘ PHƢỢNG HOÀNG XÃ CÙ VÂN, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Sinh thái học Mã số: 60.42.01.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ NGỌC CÔNG THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng cá nhân Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Tác giả luận văn DAOPHONE PHETKHAMPHENG Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN i http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập thực đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Sinh thái học, khoa Sinh - KTNN Trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên, nhận giúp đỡ thầy cô giáo, đồng nghiệp, bạn bè gia đình Trước tiên xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Lê Ngọc Công TS Sỹ Danh Thƣờng tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu để em hoàn thành luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy cô giáo khoa Sinh KTNN, Ban Giám hiệu phòng chức Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho lưu học sinh Lào trình học tập nghiên cứu trường Tôi xin trân trọng cảm ơn Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên, Chi cục thống kê tỉnh Thái Nguyên cung cấp số liệu khu vực nghiên cứu có liên quan đến đề tài Tôi xin cảm ơn Nhà nước, Chính phủ nước CHDCND Lào, Trường Cao đẳng Sư phạm Savannakhet tạo điều kiện cho học tập nâng cao trình độ Cuối cùng, xin bày tỏ lòng biết ơn tới toàn thể gia đình, bạn bè đồng nghiệp cổ vũ, động viên suốt thời gian qua Trong trình thực luận văn, hạn chế mặt thời gian, kinh phí, trình độ chuyên môn nên không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận ý kiến quý báu thầy cô giáo, nhà khoa học, bạn bè, đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 15 tháng năm 2015 Tác giả luận văn DAOPHONE PHETKHAMPHENG Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN ii http://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU 1 Ðặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu Thời gian phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm thảm thực vật - Rừng 1.1.2 Đa dạng sinh học, đa dạng loài 1.2 Những nghiên cứu thảm thực vật giới Việt Nam 1.2.1 Những nghiên cứu thảm thực vật giới 1.2.2 Những nghiên cứu thảm thực vật Việt Nam 1.3 Những nghiên cứu hệ thực vật 1.3.1 Những nghiên cứu hệ thực vật giới 1.3.2 Những nghiên cứu hệ thực vật Việt Nam 1.4 Những nghiên cứu thành phần loài, thành phần dạng sống 1.4.1 Những nghiên cứu thành phần loài 1.4.2 Những nghiên cứu thành phần dạng sống 10 Chƣơng ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 2.1 Ðối tượng địa điểm nghiên cứu 15 2.2 Nội dung nghiên cứu 15 2.3 Phương pháp nghiên cứu 15 2.3.1 Phương pháp điều tra theo tuyến ô tiêu chuẩn (OTC) 15 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iii http://www.lrc.tnu.edu.vn 2.3.2 Phương pháp phân tích mẫu vật 16 2.3.3 Phương pháp điều tra nhân dân 17 Chƣơng ÐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU 18 3.1 Ðiều kiện tự nhiên 18 3.1.1 Vị trí địa lý 18 3.1.2 Địa hình 18 3.1.3 Địa chất, thổ nhưỡng 19 3.1.4 Khí hậu, thủy văn 19 3.2 Ðiều kiện kinh tế - xã hội 20 3.2.1 Dân số, dân tộc 20 3.2.2 Hoạt động nông, lâm nghiệp 20 3.2.3 Giao thông, thủy lợi 21 3.2.4 Văn hóa, giáo dục, y tế 22 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Ða dạng kiểu thảm thực vật khu vực nghiên cứu 24 4.1.1 Thảm thực vật tự nhiên 24 4.1.2 Rừng trồng 27 4.2 Ða dạng hệ thực vật vùng nghiên cứu 27 4.2.1 Đa dạng mức độ ngành 27 4.2.2 Đa dạng mức độ họ 29 4.2.3 Đa dạng mức độ chi 31 4.3 Ða dạng hệ thực vật kiểu thảm thực vật 32 4.3.1 Đa dạng mức độ ngành kiểu thảm thực vật 32 4.3.2 Đa dạng mức độ họ kiểu thảm thực vật 33 4.3.3 Đa dạng mức độ chi kiểu thảm thực vật 38 4.4 Đa dạng thành phần dạng sống 41 4.5 Ða dạng cấu trúc hình thái kiểu thảm thực vật 44 4.5.1 Thảm cỏ 45 4.5.2 Thảm bụi 45 4.5.3 Rừng thứ sinh 45 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iv http://www.lrc.tnu.edu.vn 4.5.4 Rừng Keo tai tượng 46 4.6 Ða dạng giá trị sử dụng 46 4.6.1 Nhóm cho gỗ (G) 47 4.6.2 Nhóm có tanin thuốc nhuộm (Ta) 47 4.6.3 Nhóm làm gia vị (Gi) 48 4.6.4 Nhóm cho ăn (Q) 48 4.6.5 Nhóm cho sợi 48 4.6.6 Nhóm làm thức ăn gia súc (Th) 48 4.6.7 Nhóm tinh dầu (TD) 49 4.6.8 Nhóm làm cảnh (Ca) 49 4.6.9 Nhóm rau ăn (R) 49 4.6.10 Nhóm làm thuốc (T) 49 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 51 Kết luận 51 Khuyến nghị 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN v http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Xin đọc Kí hiệu Q : Cho ăn Ca : Làm cảnh TD : Cho tinh dầu G : Cho gỗ Nh : Cho nhựa T : Làm thuốc R : Làm rau ăn Nxb : Nhà xuất ODB : Ô dạng bạn OTC : Ô tiêu chuẩn SL : Số lượng TTV : Thảm thực vật TV : Thực vật VNC : Vùng nghiên cứu KVNC : Khu vực nghiên cứu % : Tỉ lệ % TB : Thảm bụi TC : Thảm cỏ RS : Rừng thứ sinh RK : Rừng Keo IUCN : Tổ chức bảo tồn tổ chức tài nguyên thiên nhiên Quốc tế (The International Union for conservertion nature and National resource) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iv http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Bảng đánh giá số loài thực vật mô tả toàn giới .7 Bảng 2.1: Ký hiệu độ nhiều thảm tươi theo Drude .16 Bảng 4.1: Phân bố taxon KVNC 27 Bảng 4.2: Các họ đa dạng KVNC 29 Bảng 4.3: Các chi đa dạng khu vực nghiên cứu .31 Bảng 4.4: Số lượng, tỷ lệ (%) họ, chi, loài kiểu TTV 32 Bảng 4.5: Những họ có loài trở lên kiểu thảm thực vật 34 Bảng 4.6: Các họ giầu loài KVNC .37 Bảng 4.7: Các chi có từ loài trở lên kiểu thảm thực vật 38 Bảng 4.8: Dạng sống kiểu thảm thực vật KVNC .41 Bảng 4.9: Cấu trúc hình thái kiểu thảm thực vật KVNC .44 Bảng 4.10: Công dụng loài thực vật KVNC 46 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN v http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Bản đồ khu vực rừng phòng Hộ Phượng Hoàng, xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 23 Hình 4.1: Biểu đồ phân bố tỉ lệ % bậc Taxon KVNC 28 Hình 4.2: Phân bố số lượng bậc taxon kiểu TTV 33 Hình 4.3: Tỷ lệ % dạng sống Thảm cỏ 41 Hình 4.4: Tỷ lệ % dạng sống Thảm bụi 42 Hình 4.5: Tỷ lệ % dạng sống Rừng thứ sinh 42 Hình 4.6: Tỷ lệ % dạng sống rừng Keo .42 Hình 4.7: Tỷ lệ % dạng sống kiểu TTV KVNC 43 Hình 4.8: Biểu đồ giá trị sử dụng loài thực vật KVNC .47 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN vi http://www.lrc.tnu.edu.vn TT Tên khoa học 22 Capparaceae Capparis versicolor Grift Capparis trinervia Hook f & Th Stixis fasciculata (King) Jacobs 23 Caprifoliaceae 86 Lonicera dasystyla Rehd 87 Lonicera macrantha (D Don) Spreng 88 Sambucus javanica Reinw ex Blume 89 Viburnum lutescens Blume 24 Chloranthaceae 90 Chloranthus erectus (Benth & Hook f.) Verdc 25 Clusiaceae 91 Calophyllum membranaceum Gardn & Champ 26 Combretaceae 92 Combretum quadrangulare Kurz 27 Connaraceae 93 Rourea oligophlebia Merr 28 Convolvulaceae 94 Lepistemon binectariferum (Wall.) Kuntze 29 Dichapetalaceae 95 Dichapetalum petelotii Merr 30 Dillenniaceae 96 Dillenia indica L 97 Dillenia turbinata Fin Gagnep 98 Tetracera asiatica (Lour.) Hoogland 31 Elaeagnaceae 99 Elaeagnus gonyanthes Benth 100 Elaeagnus tonkinensis Serv 32 Elaeocarpaceae 83 84 85 Tên Việt Nam Màn Hồng trâu Cáp gân Dây cám Kim ngân Kim ngân vòi nhám Kim ngân hoa to Cơm cháy Vót vàng nhạt Hoa sói Sói đứng Bứa Cồng xương cá Bàng Trâm bầu Lốp bốp Dây lửa gân Khoai lang Lân hùng hai tuyến A tràng A tràng Petelot Sổ Sổ bà Sổ vụ Dây chiều Nhót Nhót hoa vuông Nhót bắc Côm Dạng sống Trạng thái thảm thực vật Rùng Công dụng Thảm Thảm thứ cỏ bụi sinh Ph Ph Ph T T,Q + + Ph Ph Ph Ph T T T, Ca T + + + + + + + Ch Ph T Ph T + + + Cr + Ph Ph Ph Ph Ph + + + + + + + G,Q, T T + + Ph He Rừng keo + + + + + + + + TT 101 Tên khoa học Elaeocarpus chinensis (Gardn & Champ.) Hook f ex Benth Elaeocarpus griffithii (Wight) A Gray 33 Ericaceae Vaccinium bracteatum Thunb 34 Euphorbiaceae Acalypha autralis L Actephila excelsa (Dalz.) Muell.-Arg Antidesma fordii Hemsl Antidesma paxii Mect Antidesma walkerii Pax & Hoffm Tên Việt Nam Dạng sống Trạng thái thảm thực vật Rùng Công dụng Thảm Thảm thứ cỏ bụi sinh Côm trung quốc Ph Côm tầng Đỗ quyên Ỏng ảnh hồng Thầu dầu Tai tượng hoa Da gà cao Chòi mòi kèm Chòi mòi pax Chòi mòi Walker Ph He Ph Ph Ph Ph T R, T Q, G T, Q G, S 109 Aporosa dioica (Roxb.) Muell.-Arg Ngăm Ph Q,T 110 111 112 113 114 115 116 Ngăm thuôn Tai nghé vân nam Dé lớn Chà chôi Cù đèn Eberhardt Sang trắng Thorel Ba soi Đậu Bánh nem Đậu rựa (dây) Trắc hoàng đàn Trắc hoa nhỏ Trắc dây Chàng ràng Dẻ Kha thụ Trung Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph 102 103 104 105 106 107 108 117 118 119 120 121 122 123 Aporosa oblonga Muell.-Arg Aporosa yunnanensis (Pax & Hoffm.) Metc Breynia grandiflora Beille Cleistanthus tonkinensis Jabl Croton eberhardtii Gagnep Drypetes thorelii Gagn Macaranga denticulata (Bl.) Muell.-Arg 35 Fabaceae Bowringia calicarpa Champ ex Benth Canavalia ensiformis (L.) DC Dalbergia hancei Benth Dalbergia parviflora Roxb Dalbergia rimosa Roxb Ormosia pinnata (Lour.) Merr 36 Fagaceae Castanopsis annamensis Hick & Cam + G,Ta + Ph Ph Th Ph Ph Ph Ph Ph Rừng keo + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + R,T T, Ta G T,R + + + + + + + + + + + + + TT Tên khoa học 124 125 126 127 128 129 Castanopsis choboensis Hick & cam Lithocarpus ducampii (Hickel & A Camus) A Camus Litthocarpus finetii (Hick & Cam.) A Cam Quercus macrocalyx Hickel & A Camus Quercus xanthoclada Drake Trigonobalanus verticillata Forman 37 Flacourtiaceae Xylosma longifolium Clos 38 Flagellariaceae Flagellaria indica L 39 Hypericaceae Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume Cratoxylum formosum (Jack.) Dyer Hypericum japonicum Thunb ex Murr 40 Icacinaceae Iodes cirrhosa Turcz Platea latifolia Blume 41 Illiciaceae Illicium henryi Diels Illicium leoiphyllum A C Smith 42 Lamiacea Agastache rugosa (Fisch et May.) Kuntze Ajuga macrosperma Wall ex Benth Basilicum polystachyon (L.) Moench Isodon walkeri (Arn.) Ha Mosla chinensis Maxim Salvia plebeia R Br Scutellaria barbata D Don Stachys oblongifolia Wall ex Benth 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 Tên Việt Nam Dẻ chợ bờ Dẻ/ Giẻ đỏ Dẻ Finet Sồi đấu to Sồi tày Sồi ba cạnh Mùng quân Mộc hương dài Mây nước Mây nước Thành ngạnh Thành ngạnh nam Thành ngạnh đẹp Ban nhật Thụ đào Mộc thông, Thư nguyên Hồi Hồi henry Hồi nhẵn Hoa môi Hoắc hương núi Gân cốt thảo to Thiến thảo Nhị rối walker Lá men trung quốc Xôn dại Thuẫn râu Tầm ma thuôn Dạng sống Ph Ph Ph Ph Ph Ph Trạng thái thảm thực vật Rùng Công dụng Thảm Thảm thứ cỏ bụi sinh + + G + + + G + + G,Q + G + Ph G, T He T Ph Ph Th G, T R, Q T Ph Ph + + + + + + + + + + TD; T; R T T + + T T; TD T T; Th + + + + + + + + Ph Ph Th Th Ch He Ch Ch Ch Ch + + + + + Rừng keo + + TT Tên khoa học 43 Lauraceae 147 Actinodaphne pilosa (Lour.) Merr 148 Actinodaphne rehderiana (All) Kost 149 Cinnamomum auricolor Kosterm sec Phamd Cinnamomum bejolghota 150 (Buch.-Ham ex Nees) Sweet 151 Cinnamomum iners Rienw ex Blume 152 Lindera chunii Merr 153 Litsea baviensis Lec 154 Litsea cubeba (Lour.) Pers 155 Litsea umbellata (Lour.) Merr 156 Litsea verticillata Hance 44 Lobeliaceae 157 Lobelia chinensis Lour 45 Loganiaceae 158 Gelsemium elagans (Gardn & Champ.) Benth 159 Strychnos ignatii Berg 46 Loranthaceae 160 Helixanthera parasitica Lour 161 Scurrula philippensis (Cham & Schl.) G Don 47 Menispermaceae 162 Pericampylus glaucus (Lamk.) Merr 48 Melastomataceae 163 Medinilla assamica (C B Cl.) Chen 164 Medinilla assamica (C B Clarke) C Chen 165 Melastoma sanguineum Sims 166 Melastoma septemnervium (Lour.) Merr 167 Memecylon ligustrinum Champ ex B & H 168 Ochthocharis borneensis Bl Tên Việt Nam Dạng sống Trạng thái thảm thực vật Rùng Công dụng Thảm Thảm thứ cỏ bụi sinh Long não Bộp lông Bộp Re tía Ph Ph Ph T Quế hương Ph G, TD, T + Quế rừng Ô đước chun Bời lời ba Màng tang Bời lời đắng Bời lời mọc vòng Ph Ph Ph Ph Ph Ph G, T T TD TD, T T + + Bán biên liên Mã tiền Lá ngón Mã tiền lông Tầm gửi Chùm gửi kỳ sinh Chùm gửi Tiết dê Dây châu đảo Mua Minh điều Assam Mua leo Mua bà Muối trắng Sầm râm Mua chua He T + Ph Ph T, T + + Ph Ph T Ch T Ph Pm Ph Ph Ph Ph + + + + + + Rừng keo + + + + + + + + + + + R, T T T + + + + + + + + + + + + + + + TT Tên khoa học Tên Việt Nam Dạng sống Trạng thái thảm thực vật Rùng Công dụng Thảm Thảm thứ cỏ bụi sinh + Pseudodissochaeta assamica (C B Clarke) Nayar 46 Mimosaceae 170 Acacia magnum Willd 171 Archidendron clypearia (Jack.) I Niels 47 Molluginaceae 172 Mollugo pentaphylla L 48 Moraceae Giả lưỡng tai assam Trinh nữ Keo tai tượng Mán đỉa Ph Ph Ph T Cỏ bụng cu Dâu tằm Th T 173 Antiaris toxicaria (Pers.) Lesch Sui Ph 174 175 176 177 178 179 180 Vú bò Ngái phún Sung lâm bòng Sung Vú bò đơn Sung rỗ Ruối to Đơn nem Cơm nguội bẹp Cơm nguội năm cạnh Cơm nguội the Đơn nhọn Đồng mập Đồng cưa Đơn hồng Đơn lông dày Mặt cắt Sim Hồng sim Trâm bois Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph 169 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 Ficus heterophylla L Ficus hirta Vahl Ficus lamponga Miq Ficus sagittata Koenig ex Vahl Ficus simplicissima Lour Ficus variolosa Lind ex Benth Streblus macrophyllus Blume 49 Myrsinaceae Ardisia depressa C B Cl Ardisia quinquegona Blume Ardisia villosoides E Walker Maesa acuminatissima Merr Maesa crassifolia R Br sec Phamh Maesa indica A DC Maesa ramentacea Wall Maesa tomentella Mez Myrsine seguinii Levl 50 Myrtaceae Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk Syzygium boisianum (Gagnep.) Merr & Perry Ph Ph Ch Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph + + + G, Q, Nh , T T + + + + T T S, T G + + + + + + T + + T, Th T, R + T T Rừng keo + + + + + + + + + + + + TT 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 Tên khoa học Syzygium cinereum Wall ex Merr & Perry Syzygium formosum (Wall.) Massam Syzygium jambos (L.) Alston Syzygium levinei (Merr.) Merr & Perry Syzygium lineatun (Bl.) Merr.& Perry 51 Myristicaeae Knema mixta de Wilde 52 Oleaceae Jasminum coarctatum Roxb Jasminum nervosum Lour Jasminum laurifolium Roxb ex Hornem Jasminum multiflorum (Burm.f.) Andrews Ligustrum indicum (Lour.) Merr Olea dentata Wall ex A DC 53 Pandaceae Microdesmis casearifolia Pl 54 Piperaceae Piper boehmeriaefolium Wall ex C DC 55 Polygonaceae Fagopyrum esculentum Moench Polygonum chinensis L Polygonum muricatum Meisn Rumex maritimus L 56 Primulaceae Lysimachia candida Lindl Lysimachia decurrens Forst f 57 Proteaceae Helicia cochinchinensis Lour 58 Ranunculaceae Tên Việt Nam Trâm Trâm chụm ba Roi Trâm núi Trâm khế Máu chó Máu chó trộn Nhài Lài bắc Nhài gân Nhài quế Nhài nhiều hoa Râm Ô liu cưa Chanh ốc Chẩn Tiêu Tiêu gai Rau răm Mạch ba góc Lá lồm Nghể thô Dương đề tầu Anh thảo Trân châu trắng Trân châu đứng Quắn hoa Chẹo thui nam Mao lƣơng Dạng sống Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Trạng thái thảm thực vật Rùng Công dụng Thảm Thảm thứ cỏ bụi sinh G + + + T + + G,T,Q + + + + + + + T Rừng keo + + + + Ca,T Ta + + Ph + Ch + Th Ph Th Ph R,T, Ca T He He T T Ph Q + + + + T; Th + + + + + TT Tên khoa học 213 Clematis cadmia Buch.- Ham ex Hook f & Thoms 214 Clematis granutala (Fin & Gagnep.) Ohwi 59 Rhamnaceae 215 Gouania leptoschya DC 216 Rhamnus crenata Sieb & Zucc 217 Ventilago cristata Pierre 218 Ventilago leiocarpa Benth 219 Ventilago pauciflora Pitard 60 Rhizophoraceae 220 Carallia diplopetala Hand.-Maz 61 Rosaceae 221 Rubus cochinchinensis Tratt 62 Rubiaceae 222 Borreria setidens (Miq.) Bold 223 Canthium horridum Bl 224 Cinchona calisaya Wedd 225 Geophila repens (L.) Johnst 226 Hedyotis capitellata var mollis Pierre ex Pit 227 Hedyotis fraterna (Pit.) Phạm Hoàng 228 Hedyotis macrosepala (Pitard) Phamh 229 Hedyotis pilulifera (Pitard) T N Ninh 230 Ixora balansae Pit 231 Ixora diversifolia Wall ex Hook f var flexilis Pitard 232 Lasianthus eberhardtii Pit 233 Lasianthus hispidulus (Drake) Pitard 234 Lasianthus kamputensis Pierre ex Pitard 235 Musaenda glabra Vahl 236 Mussaenda cambodiana Pierre 237 Oxyceros horridus Lour Tên Việt Nam Ông lão ten Dây vằng trắng Táo Dây gân bắc Bột mèo Dây thiếu trâu Đồng bìa trái láng Đồng bìa hoa Đƣớc Xăng mả vòng tràng Hoa hồng Ngấy trắng Cà phê Song nhĩ tơ Căng gai Kí ninh Địa háo bò Dạ cẩm An điền huynh An điền đài to An điền nón Trang balansa Trang dịu Xú hương Eberhardt Xú hương phún Lưới vành Buốm bạc nhẵn Bướm bạc Cam bốt Găng gai cong Dạng sống Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Trạng thái thảm thực vật Rùng Công dụng Thảm Thảm thứ cỏ bụi sinh + T + + T T,S Th Ph Ph Ch Ph Th Ch Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph + + + + Ph Ph Rừng keo + + + T + + + + + + + + + + + + + + + + + + T + T + + + T.Th, R T + + + + + + + TT 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 Tên khoa học Psychotria montana Bl Randia turgida Roxb Tarenna latifolia Pitard Uncaria laevigala Wall ex G Don Uncaria sessilifructus Roxb Urophyllum chinenes Merr.& Chum Urophyllum longifolium Hook f Wendlandia glabrata DC Wendlandia laotica Pitard Wendlandia ternifolia Cowan Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC 63 Rutaceae Acronychia pedunculata (L.) Miq Citrus reticulata Blanco Euodia lepta (Spreng.) Merr Glycosmis pentaphylla (Retz.) Correa Luvunga nitida Pierre Macclurodendron oligophlebia (Merr.) Hartl Micromelum minutum (Forst f ) W & A Murraya paniculata (L.) Jack Paramignya petelotii Guill Zanthoxylym nitidum (Roxb.) DC 64 Sabiaceae Meliosma dolichobotrys Merr 65 Santalaceae Dendrotrophe frutescens (Benth.) Dans 66 Santhophyllaceae Xanthophyllum silvestre (Lour.) Moore Xanthophyllum urophullum Merr Tên Việt Nam Lấu núi Găng trương Cứt chuột Câu đằng gân nhẵn Câu đằng không cuống Vĩ diệp Truung Quốc Bả chóc Hoắc quang không lông Hoắc quang lào Gạc hươu, Huân lang nhẵn Hoắc quang nhuộm Cam Bưởi bung Quýt Ba chạc Cơm rượu Dây cam Bưởi bung gân Kim sương Nguyệt qúi Xáo petelot Xuyên tiêu Mật sạ Mật sạ chùm dài Đàn hƣơng Dây cổ tay Săng ớt Săng ớt rừng Săng ớt có đuôi Dạng sống Ph Ph Ph Ph Ph Ph ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Trạng thái thảm thực vật Rùng Công dụng Thảm Thảm thứ cỏ bụi sinh T + T + + + + T + + + + + + + + T, T + Gi, T Q, TD, T T Q, T + + + + + T + T,Gi; R Ph Ch Ph Ph + + + + + + + + + + T + + + + + + Rừng keo TT Tên khoa học 67 Sapotaceae 263 Xantolis cambodiana (Pierre & Dubard) P Royen 68 Schisandraceae 264 Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib 69 Scrophulariaceae 265 Adenosma caerulea R Br 266 Adenosma indiana (Lour.) Merr 267 Lindenbergia philippensis (Cham.) Benth 268 Lindernia ciliata (Colsm.) Penn Lindernia hookeri (Hook f.) 269 Wettst var cochinchinensis Bon 270 Lindernia micrantha D Don 271 Lindernia mollis (Benth.) Wettst 272 Lindernia viscosa (Hornem.) Bold 273 Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl 70 Solanaceae 274 Solanum torvum Sw 71 Sterculiaceae 275 Bytyneria aspera Colebr in Roxb 276 Firmiana simplex (L.) W Wight 277 Sterculia hymenocalyx K Schum 278 Sterculia rubiginosa Vent 72 Styracaceae 279 Styrax annamensis Guillaum 280 Styrax benjoin Dryand 73 Theaceae 281 Eurya annamensis Gagn 74 Tiliaceae 282 Grewia bulot Gagn Tên Việt Nam Dạng sống Trạng thái thảm thực vật Rùng Công dụng Thảm Thảm thứ cỏ bụi sinh Hồng xiêm Găng tu hú Ngũ vị Xư xe tạp phong đằng Hoa mõm sói Nhân trần Bồ bồ Mến Màn rìa Ch Th He Th Lữ đằng nam He Lữ đằng hoa nhỏ Lữ đằng mềm Lữ đằng trĩn Hông Cà Cà nồng Trôm Bích nữ nhọn Tơ đồng Trôm đài màng Bảy thưa sét Bồ đề Bồ đề trung Bồ đề Chè Chơn trà trung Đay Bù lốt Th Th Th Ph G ; T; Ca + + + Ph T,Q + + Ph Ph Ph Ph T S, T Q, T Ph Ph G, T Ph G Ph T, G, Q + Ph Ph + + T T + + + + T + R T + + + + + + + + + + + + + Rừng keo + TT Tên khoa học 75 Ulmaceae 283 Gironniera subequalis Pl 284 Trema angustifolia (Lanch.) Blume 76 Urticaceae 285 Nanocnide lobata Wedd in DC 286 Oreocnide integrifolia (Gaudich.) Miq 287 Pellionia backanensis Gagnep 288 Pellionia tonkinensis Gagnep 289 Petelotiella tonkinensis (Gagnep.) Gagnep 290 Pilea hookeriana Wedd 291 Pilea hydrophila (Mig.)Bl 292 Pilea melastomatoides (Poir.) Wedd 293 Pilea plataniflora Wright 77 Verbenaceae 294 Callicarpa nudiflora Hook et Arn 295 Callicarpa petelotii Dop 296 Callicarpa rubella Lindl 297 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz 298 Lantana camara L 299 Premna chevalieri Dop 300 Vitex quinata (Lour.) Williams 78 Violaceae 301 Viola inconspicua Blume 79 Viscaceae 302 Viscum articulatum Burm f 80 Vitaceae 303 Cissus repens Lamk 304 Parthenocissus heterophylla (Blume) Merr 305 Tetrastigma erubescens Planch Tên Việt Nam Du Ngát Hu hẹp Gai Vi tiền thuỳ Nái mép nguyên Phu lệ bắc cạn Phu lệ bắc Bạch lô bắc Nan ông hooker Mạo đài háo ẩm Thuỷ ma mua Thạch cân thảo Cỏ roi ngựa Tử châu hoa trần Tử châu pételot Tử châu đỏ Bọ mẩy Ngũ sắc Cách chevalier Mạn kinh Hoa tím Hoa tím ẩn Ghi Ghi phân đốt Nho Dây chìa vôi Trinh đằng lan đức Tứ thư hồng Dạng sống Trạng thái thảm thực vật Rùng Công dụng Thảm Thảm thứ cỏ bụi sinh ph Bụi G S,T,R + He Th Cr He Ch Th Cỏ cao Ch Th T T + + Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph T T T T , Ca T G,T + He R, T + He T + + Ph Ph Ph T,Q,R T + + + + + T + + + Rừng keo + + + + + + + T T T + + + + + + + + + + + + + + + + + + + TT Tên khoa học Tên Việt Nam 306 Tetrastima macrocorymbosum Gagn 307 Vitis balansaeana Planch 81 Xyridaceae 308 Xyris pauciflora Willd LILIOPSIDA 82 Araceae 309 Anadendrum latifolium Hook f 310 Acorus gramineus Soland Tứ thư tản phòng to Nho đất Hoàng đầu Cỏ vàng hoa thưa LỚP HÀNH Ráy Thăng mộc rộng Thạch xương bồ 311 Aglaonema tenuipes Engl 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 Amorphophallus tonkinensis Engl & Gehrm Arisaema petelotii K Krause Pothos chinensis (Raf.) Merr Rhaphidophora decursiva (Roxb.) Schott Rhaphidophora hongkongensis Schott 83 Arecaeae Calamus tenuis Roxb Livistona saribus (Lour.) Merr ex A Chev 84 Convallariaceae Ophiopogon tonkinensis Rodr 85 Cyperaceae Mapania kurzii C B Cl Scirpus wichurai Boeck Carex cryptostachys Brongn Cyperus cuspidatus H.B.K Cyperus exaltatus Retz Eleocharis congesta D Don Fimbristylis fusca (Nees) C.B Clarke Fimbristylis miliacea (L.) Vahl Dạng sống Trạng thái thảm thực vật Rùng Công dụng Thảm Thảm thứ cỏ bụi sinh Dây leo Ph Q, T He Ca Ph He T; C Thuốc rắng Ch T; Ca Nưa bắc Nam tinh petelot Ráy leo trung quốc Lân tơ uyn Đuôi phượng hồng kông Cau dừa Mây đan Cọ Mạch môn đông Xà bì bắc Cói Lác dứa Kurz Hoàng thảo núi Cói túi ẩn gié Cói mũi cong Cói u du cao Năn tía Cói quăn sậm Cói quăn Cr Ch Ph Ph Ph Ca G, Ca T T Ph Ph Q C, G, T + + + + + + + + + + + + + + + + He He Ch He Th Th Th He Th Rừng keo + + + + + + + + S + + Th,S + + TT Tên khoa học 328 Fimbristylis ovata (Burm f.) J Kern 329 Fuirena umbellata Roxb 330 Kyllinga brevifolia Rottb Mapania macrocephala (Gaudich.) 331 K Schum ex Warb 332 Rhynchospora rubra (Lour.) Makino 333 Scleria biflora Roxb 334 Scleria ciliaris Nees 335 Thoracostachyum bancanum (Miq.) Kurz 86 Dioscoreaceae 336 Dioscorea cirrhosa Lour 87 Flagellariaceae 337 Flagellaria indica L 88 Liliaceae 338 Dianella nemorosa Lam ex Schiller f 89 Poaceae 339 Digitaria radicosa (Presl) Miq 340 Echinochloa frumentacea (Roxb.) Link 341 Narenga porphyrocoma (Hance) Bor 342 Panicum bisulcatum Thunb 343 Panicum brevifolium L Schizostachyum polymorphum (Munro) 344 R B Majumdar 345 Sinocalamus bacthaiensis T Q Nguyen 346 Sinocalamus sang T Q Nguyen 90 Orchidaceae 347 Cheirostylis bipunctata Aver 348 Collabium chloranthum (Gagnep.) Seidenf 349 Corymborkis veratrifolia (Reinw.) Blume Tên Việt Nam Dạng sống Trạng thái thảm thực vật Rùng Công dụng Thảm Thảm thứ cỏ bụi sinh + Th + Th, T + Cói quăn đầu ruồi Cói đắng tán Cói bạc đầu ngắn He He He Cói dứa to He Chủy tử đỏ Đưng hai hoa Đưng lông Cói rừng bancan Củ nâu Củ nâu Mây nƣớc Mây nước Bạch huệ Hương lâu Hòa thảo Cỏ chân nhện Cỏ kê Hồng lô Cỏ ống máng Kê ngắn He He He He T S Cr T, Cu + He T + Ch T + Hóp thân tái Ph Mai bắc thái Mai sang Lan Thủ thư hai chấm Liên thiệt hoa xanh Tản lan Ph Ph He He He He Th He Ch Ph Rừng keo + + + + + + + + + + + + + + Th + + + + + + + Ca C + + + + + + + TT 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 Tên khoa học Dendrobium lindleyi Steud Eria pusilla (Griff.) Lindl Liparis acuminata Hook F Luisia morsei Rolfe in Forbes & Hemsl Pelatantheria insectifera (Reichb f.) Ridl Pelatantheria rivesii (Guillaum.) T Tang & F.T Wang Spiranthes sinensis (Pers.) Ames Sunipia scariosa Lindl 91 Smilacaceae Smilax corbularis Kunth Smilax davidiana A DC Smilax lanceifolia Roxb Smilax perfoliata Lour 92 Stemonaceae Stemona tuberosa Lour 93 Zingiberaceae Alpinia pinnanensis T L Wu & S J Chen Curcuma stenochila Gagnep Zingiber montanum (Koenig) Link ex A Dietr Tổng số Tên Việt Nam Dạng sống Trạng thái thảm thực vật Rùng Công dụng Thảm Thảm thứ cỏ bụi sinh T; C + + + + T + T; C + + Vảy rồng Nỉ lan bé Lan cánh nhạn Lan san hô Bạt lan ruồi Ch Cr Ch Ch Ch Lan chân rết Ch + Sâm chiếu Đại bao cành Kim cang Kim cang Kim cang tai nhỏ Kim cang mác Côm lang Bách Bách Gừng Riềng bình nam Nghệ hoa vàng Gừng núi Số loài Số họ Ch Ch + Rừng keo + + Ph Ph Ph Ph R, T Q, T T Ph T + Cr He Cr 365 93 T + + + 248 + + + + + + T 95 + + + 155 + 62 PHỤC LỤC MỘT HÌNH ẢNH TẠI KHU VỰC NGHIÊN CỨU Ảnh 1: Thái thảm cỏ Ảnh 2: Thảm bụi Ảnh 3: Rừng Keo Ảnh 4: Rừng thứ sinh Ảnh 5: Mua thƣờng (Melastoa mormale D Don) Ảnh 6: Nhân trần (Adenosma caerulea R Br) Ảnh 7: Máu chó đá (Knema saxatilis de Wilde) Ảnh 8: Vòi voi (Helpotropium indicum L.) Ảnh 9, 10: Thu mẫu KVNC Ảnh 11: Ép mẫu thực vật vào tờ báo để sấy phòng thí nghiệm Ảnh 12: Phân loại mẫu thực vật phòng thí nghiệm [...]... điểm nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là tính đa dạng các kiểu thảm thực vật, hệ thực vật, dạng sống và giá trị sử dụng của các loài thực vật có mạch tại khu vực rừng phòng hộ Phượng Hoàng, thuộc xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 2.2 Nội dung nghiên cứu - Đa dạng về các kiểu thảm thực vật vùng nghiên cứu - Đa dạng về hệ thực vật vùng nghiên cứu - Đa dạng về hệ thực vật trong các kiểu thảm thực vật. .. những lý do trên chúng tôi chọn đề tài: Nghiên cứu tính đa dạng thực vật có mạch tại rừng phòng hộ Phượng Hoàng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên" 2 Mục tiêu nghiên cứu Xác định được tính đa dạng thực vật có mạch trong một số kiểu thảm thực vật tại khu vực rừng phòng hộ Phượng Hoàng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, làm cơ sở khoa học cho việc bảo tồn và phục hồi rừng tại địa phương Số hóa bởi Trung tâm Học... và phạm vi nghiên cứu - Thời gian nghiên cứu: đề tài được thực hiện từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 4 năm 2015 - Phạm vi nghiên cứu: đề tài chỉ tập trung nghiên cứu về tính đa dạng thực vật có mạch tại khu vực rừng phòng hộ Phượng Hoàng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài Đề tài cung cấp số liệu về các trạng thái thảm thực vật, thành phần loài thực vật, dạng sống,... KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU 3.1 Ðiều kiện tự nhiên 3.1.1 Vị trí địa lý Khu vực nghiên cứu là rừng phòng hộ Phượng Hoàng thuộc xã Cù Vân, huyện Ðại Từ, tỉnh Thái Nguyên có tọa độ địa lý 21°36'45"N 105°43'29"E Rừng phòng hộ Phượng Hoàng có diện tích gần 400 ha, với trung tâm là hồ Phượng Hoàng rộng khoảng 30 ha, phục vụ nước tưới cho khoảng 300 ha đất nông nghiệp của xã Cù Vân và An Khánh Xã Cù Vân... tật được quan tâm thực hiện tốt Hình 3.1: Bản đồ khu vực rừng phòng Hộ Phượng Hoàng, xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 23 http://www.lrc.tnu.edu.vn Chƣơng 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Ða dạng về các kiểu thảm thực vật khu vực nghiên cứu Theo Địa chí Thái Nguyên năm 2009 [40], thảm thực vật tự nhiên ở huyện Đại Từ nói chung và xã Cù Vân nói riêng... giới Mặc dù nguồn tài nguyên phong phú như vậy, nhưng nhiều vùng, nhiều loài thực vật vẫn chưa được điều tra và nghiên cứu một cách đầy đủ Rừng phòng hộ Phượng Hoàng có tọa độ địa lý 21°36'45"N 105°43'29"E, thuộc xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, có diện tích gần 400 ha, với trung tâm là hồ Phượng Hoàng rộng 30 ha, phục vụ nước tưới cho khoảng 300 ha đất nông nghiệp của xã Cù Vân và An Khánh... 13,40 1.3.2 Những nghiên cứu về hệ thực vật ở Việt Nam Công trình đầu tiên là bộ thực vật chí đại cương Đông Dương, trong công trình này tác giả người Pháp đã thống kê thực vật ở Đông Dương (Việt Nam, Lào, Campuchia) có 7.004 loài thực vật bậc cao có mạch Đây là công trình rất có ý nghĩa và nguồn tư liệu quý trong nghiên cứu hệ thực vật [45] Căn cứ vào bộ thực vật chí đại cương Đông Dương có nhiều công... sinh thái mà chúng tạo nên Đa dạng sinh học bao gồm sự đa dạng trong loài (đa dạng di truyền hay đa dạng gen); giữa các loài (đa dạng loài); các hệ sinh thái (đa dạng hệ sinh thái) ; Bao gồm cả các nguồn tài nguyên di truyền, các cơ thể hay các phần của cơ thể, các quần thể hay các hợp phần sinh học khác của hệ sinh thái, hiện đang có giá trị sử dụng hay có tiềm năng sử dụng cho loài người Đa dạng loài... cây chồi nửa ẩn có 43 loài chiếm 13,27%; nhóm cây chồi ẩn có 24 loài chiếm 7,47%; nhóm cây 1 năm có 35 loài chiếm 10,80% [18] Lê Ngọc Công (2004) [11], nghiên cứu quá trình phục hồi rừng bằng khoanh nuôi trên một số thảm thực vật tại Thái Nguyên đã phân chia thảm thực vật thành các nhóm dạng sống sau: cây gỗ, cây bụi, cây cỏ và dây leo Ngô Tiến Dũng (2004), nghiên cứu tính đa dạng thực vật ở vườn Quốc... loại thảm thực vật dựa trên yếu tố phát sinh hệ thực vật làm tiêu chuẩn) để phân chia thảm thực vật Việt Nam thành 5 kiểu thảm với 14 kiểu quần hệ [38] 1.3 Những nghiên cứu về hệ thực vật 1.3.1 Những nghiên cứu về hệ thực vật trên thế giới Tổng số loài thực vật đã biết hiện nay trên thế giới có nhiều biến động và chưa cụ thể, tùy từng tác giả do chưa nghiên cứu và điều tra đầy đủ Các nhà thực vật học
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tính đa dạng thực vật có mạch tại rừng phòng hộ phượng hoàng xã cù vân, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên , Nghiên cứu tính đa dạng thực vật có mạch tại rừng phòng hộ phượng hoàng xã cù vân, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên , Nghiên cứu tính đa dạng thực vật có mạch tại rừng phòng hộ phượng hoàng xã cù vân, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay