Đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện định hóa đến năm 2020

107 33 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:03

I H C TH I NGUYÊN Ọ TRƢỜ Ồ V Ị NÔNG VĂ Ê ƢỚ Ấ Ị Ă VĂ ĨQ Ả Ý Ấ Ê - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn I H C TH I NGUYÊN Ọ TRƢỜ Ồ V Ị NÔNG VĂ Ê ƢỚ Ấ Ị Ă u Quả ất số VĂ ĨQ Ả Ý Ấ Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ VĂ T Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Ơ Ê - 2015 http://www.lrc.tnu.edu.vn i Ờ O Tôi xin cam đoan, số liệu kết nghiên cứu trình bày đề tài trung thực chƣa đƣợc sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan, giúp đỡ cho việc thực đề tài đƣợc cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc ác ả Đồng Văn Nghiên Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii Ờ Ả Ơ Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Lê Văn Thơ, ngƣời tận tình giúp đỡ, hƣớng dẫn suốt thời gian thực đề tài, nhƣ trình hoàn chỉnh đề tài Tôi xin chân thành cám ơn thầy, cô giáo Phòng Quản lý Sau ại học; Khoa Tài nguyên Môi trƣờng (Trƣờng ại học Nông Lâm Thái Nguyên); Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Phòng Thống kê, Phòng Tài nguyên Môi trƣờng, Phòng Lao động - TBXH, Trạm Khí tƣợng - Thuỷ văn đóng địa bàn huyện ịnh Hóa, tỉnh Nguyên; UBND xã, thị trấn bà nông dân huyện ịnh, tỉnh Thái Nguyên; bạn bè, đồng nghiệp, gia đình ngƣời thân nhiệt tình giúp đỡ thời gian thực hoàn chỉnh đề tài ác ả Đồng Văn Nghiên Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii LỜI CAM OAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC C C CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC C C BẢNG vi DANH MỤC C C HÌNH vii Ở Ầ 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Yêu cầu đề tài ƣơ Ổ Q Ê Ứ 1.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp giới Việt Nam 1.1.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp giới 1.1.2 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam 1.1.3 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên 1.2 Hiệu sử dụng đất 1.2.1 Khái quát hiệu sử dụng đất 1.2.2 ánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp theo hƣớng bền vững 1.2.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp 13 1.3 ặc điểm phƣơng pháp đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 15 1.4 Những nghiên cứu liên quan đến nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hƣớng sản xuất hàng hoá 17 1.4.1 Những nghiên cứu giới 17 1.4.2 Những nghiên cứu nƣớc 19 ƣơ Ộ V ƢƠ Ê Ứ 21 2.1 ối tƣợng phạm vi nghiên cứu 21 2.1.1 ối tƣợng nghiên cứu 21 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 21 2.2 Nội dung nghiên cứu 21 2.2.1 iều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội 21 2.2.2 Hiện trạng phát triển nông nghiệp huyện ịnh Hóa 21 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 2.2.3 ánh giá hiệu loại hình sử dụng đất nông nghiệp 21 2.2.4 ịnh hƣớng sử dụng đất số giải pháp sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020 địa bàn huyện ịnh Hóa 21 2.3 Phƣơng pháp nghiên 22 2.3.1 Phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu 22 2.3.2 Phƣơng pháp điều tra, thu thập tài liệu, số liệu 22 2.3.3 Phƣơng pháp đánh giá hiệu kinh tế 22 2.3.4 Phƣơng pháp thống kê xử lý số liệu 23 2.3.5 Phƣơng pháp minh hoạ đồ biểu đồ 23 ƣơ K Q Ả Ê Ứ V ẢO 24 3.1 iều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện ịnh Hóa 24 3.1.1 iều kiện tự nhiên 24 3.1.2 iều kiện kinh tế - xã hội 28 3.2 Hiện trạng phát triển nông nghiệp huyện ịnh Hoá 31 3.2.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 31 3.2.2 Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp 33 3.2.3 Các loại hình sử dụng đất 34 3.2.4 Cơ cấu hệ thống trồng 35 3.3 ánh giá hiệu loại hình sử dụng đất nông nghiệp 37 3.3.1 Hiệu kinh tế 37 3.3.2 Hiệu xã hội 45 3.3.3 Hiệu môi trƣờng 47 3.4 ịnh hƣớng số giải pháp sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020 địa bàn huyện ịnh Hóa 48 3.4.1 ịnh hƣớng sử dụng đất nông nghiệp huyện ịnh Hóa đến năm 2020 48 3.4.2 ịnh hƣớng phát triển ngành sản xuất nông nghiệp 53 3.4.3 Một số giải pháp để nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện ịnh Hóa 68 K V Ề Ị 75 Kết luận 75 Kiến nghị 76 K ẢO 77 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v ỮV GO Ắ Giá Giá trị sản phẩm tạo thời gian IC Chi phí VA Giá trị tăng thêm (hay giá trị tạo ra) L Công lao động USD ô la Mỹ GTSX Giá trị sản xuất GTGT Giá trị gia tăng CPTG Chi phí trung gian LUT Loại hình sử dụng đất SD Sử dụng đất Ha Héc ta KHKT Khoa học kỹ thuật NXB Nhà xuất KT-XH Kinh tế - xã hội Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi BẢ G Bảng 3.1 Giá trị sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2010 - 2014 29 Bảng 3.2 Các tiêu xã hội huyện ịnh Hóa (2012 - 2014) 30 Bảng 3.3 Cơ cấu sử dụng đất huyện ịnh Hóa năm 2014 32 Bảng 3.4 Diện tích cấu sử dụng đất nông nghiệp năm 2014 34 Bảng 3.5 Loại hình sử dụng đất nông nghiệp chủ yếu huyện ịnh Hóa 35 Bảng 3.6 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp vùng năm 2014 36 Bảng 3.7 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp vùng năm 2014 36 Bảng 3.8 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp vùng năm 2014 37 Bảng 3.9 Hiệu kinh tế LUT ( ất lúa) 38 Bảng 3.10 Hiệu kinh tế số trồng LUT 39 Bảng 3.11 Hiệu kinh tế số trồng LUT 40 Bảng 3.12 Hiệu kinh tế LUT 41 Bảng 3.13 Hiệu kinh tế số trồng LUT 42 Bảng 3.14 Hiệu kinh tế LUT 43 Bảng 3.15 Hiệu kinh tế LUT 44 Bảng 3.16 Hiệu kinh tế LUT 12 44 Bảng 3.17 Tổng hợp hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất huyện ịnh Hóa 45 Bảng 3.18 Tổng hợp Hiệu xã hội LUT 46 Bảng 3.19 ịnh hƣớng sử dụng đất huyện ịnh Hóa đến năm 2020 48 Bảng 3.20 ặc điểm vùng phát triển huyện ịnh Hóa 50 Bảng 3.21 Dự kiến DT - NS - SL số trồng huyện ịnh Hoá đến năm 2015 định hƣớng tới năm 2020 54 Bảng 3.22 Diện tích, suất, sản lƣợng chè phân theo cấu giống 57 Bảng 3.23 ịnh hƣớng số trồng có hiệu kinh tế 59 Bảng 3.24 Tiến độ khoanh nuôi rừng huyện ịnh Hoá 61 Bảng 3.25 Tiến độ trồng rừng huyện ịnh Hoá 61 Bảng 3.26 Bố trí phát triển chăn nuôi đến năm 2020 64 Bảng 3.27 Bố trí phát triển chăn nuôi thủy sản đến năm 2020 67 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii Ì Hình 1.1 Nhiệt độ trung bình tháng năm từ 2005 - 2014 26 Hình 1.2 Nhiệt độ trung bình năm từ 2005 - 2014 26 Hình 1.3 Lƣợng mƣa trung bình tháng năm 2005 - 2014 26 Hình 1.4 Lƣợng mƣa trung bình năm từ 2005 - 2014 26 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Ở Ầ í cấp t ết củ ềt Nông nghiệp ngành sản xuất đặc biệt, hoạt động có từ xa xƣa loài ngƣời; hầu hết nƣớc giới xây dựng kinh tế từ phát triển nông nghiệp dựa vào khai thác tiềm đất, sở để phát triển ngành khác… Vì vậy, tổ chức sử dụng nguồn tài nguyên đất đai hợp lý, có hiệu kinh tế cao nhiệm vụ quan trọng đảm bảo cho nông nghiệp phát triển bền vững Việt Nam nƣớc nông nghiệp đất chật, ngƣời đông, đất đai đƣợc sử dụng vào mục đích nông nghiệp chiếm tỷ lệ thấp (chỉ chiếm 28,43% tổng diện tích đất tự nhiên), nên số đất nông nghiệp bình quân đầu ngƣời 1133m2/ngƣời [24] Trong năm gần sản xuất nông nghiệp Việt Nam đạt đƣợc thành tựu đáng tự hào bƣớc chuyển sang sản xuất hàng hoá ảng Nhà nƣớc có nhiều chủ trƣơng, sách khuyến khích phát triển nông nghiệp kinh tế nông thôn nhƣ " ẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp theo hƣớng hình thành nông nghiệp hàng hoá lớn, phù hợp với nhu cầu thị trƣờng điều kiện sinh thái vùng; chuyển dịch cấu ngành nghề, lao động, tạo việc làm, thu hút nhiều lao động nông thôn [13] Chuyển dịch mạnh cấu nông nghiệp kinh tế nông thôn theo hƣớng tạo giá trị gia tăng ngày cao, gắn với công nghiệp chế biến thị trƣờng… Phát triển vùng trồng trọt chăn nuôi tập trung [16]…" Nông nghiệp đóng góp gần 20% tổng GDP tính theo giá trị hành đóng góp tới 70% GDP khu vực nông thôn; tỷ trọng nông nghiệp hàng hoá chiếm khá, nhiều nông sản có giá trị hàng hoá lớn nhƣ lƣơng thực (50% hàng hoá, 20% xuất khẩu), loại công nghiệp chiếm tới (90 - 97%) [22] Kim ngạch xuất nông sản chiếm 30 - 40% tổng kim ngạch xuất nƣớc [11] Cùng với tăng trƣởng sản lƣợng sản lƣợng hàng hoá trình đa dạng hoá mặt hàng nông sản sở khai thác lợi so sánh vùng LUT lúa - câ vụ ô Ả Ả ệt ố sả xuất ú xuâ ệt ố sả xuất r u ô c u r u, mầu Ả ệt ố Ả ệt ố sả xuất câ vụ ô sả xuất r u ô Ả câ ệt ố sả xuất ạc se s âu ăm Ả ệt ố sả xuất c è rừ sả xuất Ả Ả ệt ố rừ ệt ố trồ rừ p ò sả xuất ộ uô trồ t ủ sả Ả Ả ệt ố ệt ố sả xuất ú - cá sả xuất cá IV Ề ỀU TRA NÔNG Ộ Hộ số: - Họ tên chủ hộ: .Nam (Nữ), tuổi - ịa thôn (xóm): xã - Huyện ịnh Hóa - Tỉnh Thái Nguyên ều tr : Ngày tháng năm 20… I TÌNH CHUNG: ì ô b c b o u â k ẩu ( ƣờ ) ố ƣợ 1.1 Phân theo giới tính: Nam Nữ 1.2 Phân theo nghề nghiệp: Nông nghiệp Phi nông nghiệp Khác 1.3 Phân theo độ tuổi: Dƣới 15 tuổi: Từ 15 đến 55 tuổi nữ Từ 15 đến 60 tuổi nam Trên 55 tuổi nữ 60 tuổi nam uồ t u c í củ ộ ì ( ) 3.1 Thu từ trồng trọt 3.2 Thu từ chăn nuôi 3.3 Thu từ nghề phụ hay dịch vụ 3.4 Thu khác Tình sử dụ ất củ ộ (m ) 4.1 Đất nông nghiệp: - ất chuyên lúa - ất lúa màu - ất chuyên màu - ất mặt nƣớc NTTS - ất trồng ăn lâu năm 4.2 Đất thổ c: - ất - ất vờn tạp ổ t u p/ ăm củ ì ( ) Ấ V Q Ề (b ) c o b ết ặc ểm c í Ấ củ k o ệ TT oạ sử dụ ất tích oạ ị ất ruộ (m ) ất ì sử dụ Tƣớ c ủ ộ ? Bơm tát hay úng Ghi chú: - Loại sử dụng đất: ghi lúa+1 màu, chuyên màu, lúa - Loại đất: Có thể ghi ký hiệu: Phù sa chua (Pc); Phù sa glây (Pg); Phù sa có tầng loang lổ (Pl); Phèn (S) - ịa ruộng: ghi Vàn, Cao, Thấp III TÌNH rồ trọt Ấ Ủ ệ tíc (m2) â trồ Cây lƣơ t ực - Lúa - Ngô - Khoai Lang - Cây khác â cô ệp v - Lạc - ậu tƣơng - Khoai tây - Su hào - ớt - Bí xanh - ậu cô ve - Dƣa chuột - Rau - Cây khác Ộ p ẩm ă suất ( ạ/ ) ả lƣợ ( ấ ) trị sả ƣợ ( ) ă uô ố lƣợ (con) V t uô K ố lƣợ sả p ẩm (kg) trị bình quân ( /k ) ề bá hàng ( ) Trâu Bò Lợn Gà Vịt, ngan Cá Khác V Ầ ƢÍ Ả X Ấ rồ trọt 1.1 Chi phí vật ch t: Đơn vị:1000đ/ha â trồ â ực -Lúa -Ngô -Khoai lang -Cây khác 2.Cây CN,TP -Lạc - ậu tƣơng -Khoai Tây -Rau - Su hào - ớt - Bí xanh - ậu cô ve -Dƣa -Cây khác ố ạm Lân V t tƣ Phân Kali khác Thuốc BVTV uỷ ợ p í uế Chi khác 1.2 Đầu tư lao ộng: Đơn vị tính: Ngày công/ha â trồ Làm ất â trồ Gieo cấ ă m sóc Thu oạc Công khác ổ cộ Cây L.thực - Lúa - Ngô - Khoai lang - Cây khác: Cây C.Nghiệp, TP - Lạc - ậu tƣơng - Rau - Khoai tây - Su hào - Ớt - Bí xanh - ậu cô ve - Rau - Dƣa chuột - Cây khác ă uô V t uô -Trâu, bò -Lợn -Gà -Vịt,ngan -Cá -Con khác ố lƣợ (con) ố ( ức ă ) ( Thú y ) ( ) Công lao ộ ( ) Chi khác ( ) V Q Ả â trồ -V t uô Ấ Ủ ( /k sả p ẩm) Ộ ổ ( p ív t c ất+t u ( ) t u ) u ( p ) â t ực -Lúa -Ngô -Khoai lang -Cây khác: â ệp, -Lạc - ậu tƣơng -Khoai tây -Su hào -Ớt -Bí xanh - ậu cô ve -Dƣa chuột -Rau -Cây khác V t uô -Trâu -Bò -Lợn -Gà -Vịt,ngan -Cá * Ghi chú: Chi phí vật chất (1) (2) là: Tiền mua giống trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… Chi phí vật chất (3) là: Tiền mua giống, thức ăn, thuốc thú y… V Ì BỘ K O Ả KỸ V Ê Ẩ ì c ƣợc 1.1-Có [ ] Nếu có: Ọ e p ổ b ế v sử dụ 1.2-Không [ ] ất k ô ? -Từ ai: -Bằng phƣơng tiện gì: ài [ ] Tivi [ ] Họp [ ] Cơ qu ị p ƣơ ƣ ị c í ,K u ế ô c tớ ỏ t ăm tình sử dụ ất củ ì k ô ? 2.1-Có [ ] 2.2-Không [ ] ì c ƣợc dự ớp t p uấ sả xuất k ô ? 3.1-Có [ ] 3.2-Không [ ] Nếu có: -Tập huấn nội dung gì: -Ai gia đình tập huấn: -Có áp dụng đƣợc vào sản xuất không: ì c u ệ vọ tìm ểu t m ữ kỹ t u t mớ tro sả xuất k ô ? Về trồng trọt: Có [ ] Không [ ] Về Chăn nuôi: Có [ ] Không [ ] Ngành nghề khác: Có [ ] Không [ ] (b ) c o b ết tì t u t ụ ô sả p ẩm tro t qu ? (k o trò v o ữ mục tƣơ ứ ,b,c) 5.1.Lương thực: a-Tiêu thụ dễ (>70%) b-Tiêu thụ trung bình (50-69%) c-Tiêu thụ khó (70%) b-Tiêu thụ trung bình (50-69%) c-Tiêu thụ khó (70%) b-Tiêu thụ trung bình (50-69%) c-Tiêu thụ khó (70%) b-Tiêu thụ trung bình (50-69%) c-Tiêu thụ khó (70%) b-Tiêu thụ trung bình (50-69%) c-Tiêu thụ khó (
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện định hóa đến năm 2020 , Đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện định hóa đến năm 2020 , Đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện định hóa đến năm 2020

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay