Trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng vận chuyển hành khách trong vận tải hàng không nội địa của việt nam

86 187 5
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:02

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT PHẠM THỊ THU HẰNG TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH TRONG VẬN TẢI HÀNG KHÔNG NỘI ĐỊA CỦA VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Hà Nội – 2015 i ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT PHẠM THỊ THU HẰNG TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH TRONG VẬN TẢI HÀNG KHÔNG NỘI ĐỊA CỦA VIỆT NAM Chuyên ngành : Luật Dân Tố tụng dân Mã số : 60 38 01 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Cán hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN MINH TUẤN Hà Nội – 2015 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu trích dẫn Luận văn xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố công trình khác Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2015 Tác giả luận văn Phạm Thị Thu Hằng iii MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƢỜNG THIỆT HẠI TRONG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH BẰNG ĐƢỜNG HÀNG KHÔNG NỘI ĐỊA 1.1.Khái niệm trách nhiệm dân 1.2 Các điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại vi phạm hợp đồng vận chuyển 1.3 Những vấn đề lý luận hợp đồng vận chuyển hàng không nội địa 11 1.3.1 Khái niệm 11 1.3.2 Phân loại hợp đồng vận chuyển hành khách nhƣ sau: 11 1.3.3 Đề nghị chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng 12 1.3.4 Đối tƣợng hợp đồng vận chuyển hành khách đƣờng hàng không 13 1.3.5 Hình thức Hợp đồng vận chuyển hành khách đƣờng hàng không 13 1.3.6 Nội dung hợp đồng vận chuyển hành khách đƣờng hàng không.14 1.4 Vai trò trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại vi phạm hợp đồng 14 CHƢƠNG 2:NHỮNG QUY ĐỊNH CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH BẰNG ĐƢỜNG HÀNG KHÔNG NỘI ĐỊA 15 2.1 Điều kiện Kinh tế - Xã hội Việt Nam có ảnh hƣởng đến phát triển vận chuyển hành khách đƣờng hàng không nội địa 15 2.2 Quy mô tốc độ tăng trƣởng thị trƣờng vận tải hàng không nội địa giai đoạn 2006-2015 [17, tr.07-10] 17 iv 2.3.Nguồn pháp luật điều chỉnh pháp luật hợp đồng vận chuyển hành khách đƣờng hàng không 20 2.4 Hợp đồng vận chuyển hành khách đƣờng hàng không nội địa 22 2.4.1 Khái niệm: 22 2.4.2 Đặc điểm: 25 2.5 Chủ thể hợp đồng vận chuyển hành khách đƣờng hàng không 28 2.5.1 Bên vận chuyển hàng không 28 2.5.2.Hành khách: 30 2.6 Nội dung Hợp đồng vận chuyển hàng không: 33 2.6.1 Quyền nghĩa vụ Bên vận chuyển: 34 2.6.2 Quyền nghĩa vụ hành khách 35 2.6.3 Hiệu lực hợp đồng vận chuyển hành khách 37 2.7.Hình thức hợp đồng vận chuyển 41 2.7.1.Vé hành khách 41 2.7.2 Điều lệ vận chuyển: 43 2.7.3 Bảng giá cƣớc 44 2.7.4 Thẻ hành lý 44 2.8 Trách nhiệm dân bên vận chuyển 44 2.8.1 Quy định mức bồi thƣờng ngƣời vận chuyển mát, thiếu hụt, hƣ hỏng hàng hóa, hành lý: 45 2.8.2 Trƣờng hợp đƣợc miễn bồi thƣờng 47 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH BẰNG ĐƢỜNG HÀNG KHÔNG 57 v 3.1 Thực trạng vi phạm hợp đồng vận chuyển hành khách việc áp dụng trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại 57 3.1.1 Nguyên nhân vi phạm hợp đồng vận chuyển hành khách 57 3.1.2 Các hình thức, mức độ vi phạm 58 3.1.3 Hậu 60 3.2 Vấn đề Bồi thƣờng thiệt hại 63 3.3 Kiến nghị 71 KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 vi LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Trong kinh tế thị trƣờng mở cửa hội nhập Việt Nam nay, vận chuyển hàng không đƣợc coi lĩnh vực vận chuyển quan trọng không lĩnh vực giao thông vận tải nói riêng mà góp phần lớn vào phát triển kinh tế nói chung Chính tăng trƣởng kinh tế thúc đẩy điều kiện cho ngành hàng không phát triển Nhà nƣớc đầu tƣ phát triển sở hạ tầng, phƣơng tiện vận tải nhƣ sân bay, hệ thống quản lý máy bay, quy định pháp lý lĩnh vực vận chuyển hàng không Thu nhập dân cƣ tăng, ngành sản xuất phát triển làm tăng khả toán, yêu cầu thời gian trở nên cấp thiết nhu cầu di lại đƣờng hàng không tăng lên Việt Nam từ năm 1991 có đạo luật riêng hàng không dân dụng với nhiều lần đƣợc sửa đổi làm Các luật có quy định cụ thể vận chuyển hàng không nói chung vận chuyển hành khách đƣờng hàng không nói riêng Tuy vậy, vận chuyển hàng không lĩnh vực phức tạp không liên quan đến nhiều ngành luật khác mà đƣợc điều chỉnh nhiều điều ƣớc quốc tế khác Trong thực tiễn thi hành văn pháp luật vận chuyển hàng không, nhƣ thực trạng vận chuyển hàng khách nói riêng, vấn đề trách nhiệm dân vi phạm hợp đồng vận chuyển hàng không đƣợc đặt cấp thiết Theo Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia, năm 2014 đƣợc giới đánh giá năm đen tối ngành hàng không, mà xảy vụ tai nạn máy bay thƣơng mại làm thiệt mạng 878 ngƣời Còn Việt Nam, nhiều năm ngành hàng không chƣa để xảy tai nạn nghiêm trọng gây thiệt hại ngƣời Tuy nhiên, nhìn vào thực tiễn thời gian vừa qua, thị trƣờng vận tải hàng không tăng đột biến nhƣng nhân lực chất lƣợng cao, đƣợc đào tạo thiếu trầm trọng, trách nhiệm ngƣời thi hành công vụ nhiều sai sót, ý thức tham gia giao thông máy bay hiểu biết hành khách lĩnh vực hàng không an ninh an toàn hàng không hạn chế dẫn đến nhiều cố, nhiều vụ việc đáng tiếc đe an ninh hàng không Vì lý đó, lựa chọn đề tài: “Trách nhiệm dân vi phạm hợp đồng vận chuyển hành khách vận tải hàng không nội địa Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cho Luận văn thạc sỹ Luật học Mục đích phạm vi nghiên cứu Luận văn Luận văn có mục tiêu chủ yếu làm rõ mặt lý luận vấn đề pháp lý phát sinh trách nhiệm dân hãng hàng không nhƣ ngƣời đƣợc vận chuyển vi phạm hợp đồng vận chuyển hàng không Luận văn có nhiệm vụ chủ yếu sau: + Nghiên cứu vấn đề lý luận trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại phát sinh vi phạm hợp đồng vận chuyển hàng hành khách đƣờng hàng không; + Đánh giá lý luận hợp đồng vận chuyển hành khách đƣờng hàng không theo quy định pháp luật Việt Nam hành; + Một số thực trạng việc vi phạm hợp đồng vận chuyển hành khách đƣờng hàng không kiến nghị hoàn thiện pháp luật liên quan Vì vận chuyển hàng không lĩnh vực pháp lý rộng Do Luận văn tập trung nghiên cứu quy định pháp luật trách nhiệm dân vi phạm hợp đồng vận chuyển hành khách đƣờng hàng không vận tải nội địa Việt Nam thực trạng thi hành pháp luật Các vấn đề vận chuyển hàng hoá lĩnh vực hàng không nhƣ quy định liên quan đến vận chuyển chuyến bay quốc tế không thuộc phạm vi nghiên cứu luận văn Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng tổng hợp nhiều phƣơng pháp nghiên cứu nhƣ: phƣơng pháp phân tích, thống kê tổng hợp; phƣơng pháp so sánh pháp luật; phƣơng pháp phân tích qui phạm tình huống; Phƣơng pháp trừu tƣợng hóa điển hình hóa quan hệ xã hội… Các phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc thực tảng chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, quan điểm, đƣờng lối Đảng Cộng sản Việt Nam Bố cục Luận văn Ngoài phần Mục lục, Lời mở đầu, Kết luận Tài liệu tham khảo, nội dung chủ yếu Luận văn đƣợc chia thành ba chƣơng nhƣ sau: Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại vận chuyển hành khách đƣờng hàng không nội địa Chƣơng 2: Những quy định pháp luật Hợp đồng vận chuyển hành khách đƣờng hàng không nội địa trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại vi phạm hợp đồng vận chuyển đƣờng hàng không nội địa Chƣơng 3: Thực trạng áp dụng pháp luật trách nhiệm dân vi phạm hợp đồng vận chuyển hành khách đƣờng hàng không nội địa CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƢỜNG THIỆT HẠI TRONG VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƢỜNG HÀNG KHÔNG NỘI ĐỊA HÀNH KHÁCH 1.1.Khái niệm trách nhiệm dân Trách nhiệm dân theo nghĩa rộng biện pháp có tính cƣỡng chế đƣợc áp dụng nhằm khôi phục lại tình trạng ban đầu quyền dân bị vi phạm Trách nhiệm dân (theo nghĩa hẹp) biện pháp có tính cƣỡng chế áp dụng ngƣời có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho ngƣời khác, ngƣời gây thiệt hại phải chịu trách nhiệm khắc phục hậu xấu xảy tài sản (trong có bồi thƣờng thiệt hại hợp đồng hợp đồng) Trách nhiệm dân vi phạm hợp đồng trách nhiệm phát sinh bên vi phạm nghĩa vụ đƣợc quy định hợp đồng Trách nhiệm khác với trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại hợp đồng Khi đến thời hạn thực nghĩa vụ hợp đồng mà ngƣời có nghĩa vụ không thực hiện, thực không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ phát sinh trách nhiệm với ngƣời có quyền theo quy định hợp đồng Tuy nhiên, vi phạm chƣa gây thiệt hại, ngƣời vi phạm có trách nhiệm thực nghĩa vụ Mặt khác, vi phạm nghĩa vụ gây thiệt hại cho ngƣời bị vi phạm, ngƣời vi phạm phải chịu trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại Vì vậy, tùy thuộc vào tính chất, hậu vi phạm mà trách nhiệm dân vi phạm hợp đồng trách nhiệm buộc phải thực nghĩa vụ hợp đồng, trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại ( gây thiệt hại), trách nhiệm phạt vi phạm bên có thỏa thuận Mặt khác, khách hàng nhận hành lý phải kiểm tra kỹ lƣỡng trƣớc bƣớc khỏi khu vực nhà ga sân bay Trong trƣờng hợp khách khỏi nhà ga sân bay phát hành lý khó để khiếu nại yêu cầu đến bù Bồi thƣờng từ chối vận chuyển hành khách ngƣời khuyết tật Nữ hành khách khuyết tật đặt vé lên máy bay hãng Vietjet từ Hà Nội vào Đà Nẵng, nhƣng làm thủ tục Hà Nội bị từ chối Đây vụ việc vi phạm nghiêm trọng quy định vận chuyển hành khách đặc biệt hãng Vietjet Air [22] Chiều 2/4, hành khách Nguyễn Thị Vân (trú quận Hoàng Mai, Hà Nội) sân bay quốc tế Đà Nẵng để làm thủ tục Hà Nội chuyến bay hãng Vietjet Air theo vé Tại đây, chị Vân bị từ chối vận chuyển ngƣời khuyết tật nặng Chị Vân cho biế t làm thủ tu ̣c lƣợt ta ̣i sân bay Nô ̣i Bài (Hà Nội), chị không đƣơ ̣c nhân viên cảnh báo hay yêu cầ u phải đă ̣t dich ̣ vu ̣ trƣớc bay chiều Đà Nẵng - Hà Nội Nhƣng Đà Nẵng , nhân viên Vietjet trả lời hañ g tƣ̀ chố i chở hành khách bị khuyết tật nặng không tự di chuyển đƣợc Nhân viên này cho rằ ng đầ u Hà Nô ̣i làm sai và yêu cầ u chị làm việc với nơi vận chuyển chị Hành khách sau chời đợi tiếng mệt mỏi phải mua vé hãng hàng không khác để trở Hà Nội Đại diện hãng hàng không Vietjet cho biết, hành khách Nguyễn Thị Vân thể trạng tự di chuyển, bắt buộc phải có thiết bị trợ giúp từ nhà ga đến máy bay, nhƣng lại không đặt trƣớc dịch vụ theo quy định 66 Lý giải việc chị Vân đƣợc vận chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng hôm 1/4, Vietjet cho hay vào điều kiện thuận lợi hành khách đƣợc lên máy bay từ nhà ga cầu ống lồng, đẩy xe lăn lên máy bay nên khách hàng ký cam kết miễn trừ nhân viên sân bay linh động chấp nhận vận chuyển dù hành khách không đặt trƣớc dịch vụ Tại sân bay Nội Bài, đại diện Vietjet lƣu ý hành khách nên đặt trƣớc dịch vụ hỗ trợ chuyến bay sau Nghĩa vụ tối thiểu hãng hàng không hành khách đƣợc xác nhận chỗ có vé chuyến bay trƣờng hợp vận chuyển bị gián đoạn, bị chậm, chuyến bay bị hủy, khởi hành sớm, hành khách bị từ chối vận chuyển Chuyến bay bị chậm chuyến bay có khởi hành thực tế (tính từ thời điểm rút chèn tàu bay) muộn 15 phút so với thời gian dự kiến cất cánh theo lịch bay hãng hàng không đƣợc công bố cập nhật đến 15 ngày hôm trƣớc ngày chuyến bay dự kiến khai thác Trong trƣờng hợp chuyến bay bị chậm, hãng hàng nghĩa vụ: Cung cấp, cập nhật đầy đủ thông tin cho hành khách theo phƣơng thức thích hợp; phục vụ ăn, uống; bố trí nơi nghỉ, ngủ phù hợp theo quy định chất lƣợng dịch vụ hành khách cảng hàng không Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải ban hành;Chuyển đổi hành trình phù hợp cho hành khách chuyển sang chuyến bay khác: chuyến bay chậm từ 02 trở lên, phạm vi cung cấp dịch vụ vận chuyển hãng hàng không, phải thực việc chuyển đổi hành trình để hành khách tới đƣợc điểm cuối hành trình, miễn trừ điều kiện hạn chế chuyển đổi hành trình chuyển đổi chuyến bay phụ thu liên quan 67 (nếu có) cho hành khách; Bồi thƣờng ứng trƣớc không hoàn lại cho hành khách đƣợc xác nhận chỗ có vé chuyến bay trƣờng hợp chuyến bay chậm kéo dài theo quy định Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải ban hành; Hoàn trả tiền vé cho hành khách: trƣờng hợp chuyến bay chậm từ 05 trở lên, hoàn trả toàn tiền vé hoàn trả tiền phần vé chƣa sử dụng theo lựa chọn hành khách cảng hàng không văn phòng đại diện, chi nhánh đại lý bán vé hãng hàng không định Trƣờng hợp chuyến bay bị hủy, hành khách bị từ chối vận chuyển hãng hàng trách nhiệm thông báo cho hành khách biết lý việc chuyến bay bị hủy, bị từ chối vận chuyển thực nghĩa vụ khách hàng Kể trƣờng hợp chuyển bay khởi hành sớm thời gian dự kiến cất cánh theo lịch bay hãng hàng không đƣợc công bố cập nhật đến 15 ngày hôm trƣớc ngày chuyến bay dự kiến khai thác Trƣờng hợp này, hãng hàng trách nhiệm: Thông báo cho hành khách biết lý việc chuyến bay khởi hành sớm thực nghĩa vụ hành khách xác nhận chỗ nhƣng không thực đƣợc chuyến bay theo trƣờng hợp chuyến bay bị chậm chuyến theo quy định khoản Điều Đối chiếu với quy định Vận chuyển hành khách đặc biệt: “ Hãng hàng không thực nghĩa vụ nhƣ hành khách thông thƣờng, đồng thời bố trí nhân viên chăm sóc, hỗ trợ; tổ chức triển khai loại hình dịch vụ hỗ trợ trình vận chuyển hành khách đặc biệt ; Miễn phí, cƣớc vận chuyển công cụ hỗ trợ hành khách đặc biệt ; Hãng hàng không quy định cụ thể loại dịch vụ hỗ trợ bắt buộc cho đối tƣợng hành khách đặc biệt, thời gian hành khách phải báo trƣớc để đƣợc cung cấp dịch vụ hỗ trợ đƣợc quy định cụ thể Điều lệ vận chuyển niêm yết đại lý bán vé » 68 Do vậy, đối chiếu với quy định trên, Vietjet vi phạm quy định Cục hàng không dân dụng Việt Nam Hãng sau kỷ luật hai nhân viên vi phạm quy định vận tải hàng không từ chối không vận chuyển ngƣời khuyết tật bồi thƣờng vé chiều cho hành khách Bồi thƣờng trƣờng hợp vận chuyển sai địa điểm đến Ngày 19/6/2015, khoảng 200 hành khách chuyến bay VJ8861 thuộc hãng hàng không Vietjet Air có lịch trình bay từ Hà Nội - Đà Lạt, nhƣng gần hai tiếng sau, máy bay hạ xuống sân bay Cam Ranh Hãng hàng không cho biết sau bố trí máy bay đƣa khách đến Đà Lạt lịch trình Tuy nhiên, việc bồi thƣờng cho hành khách trƣờng hợp vận chuyển nhầm xin lỗi hệ thống bố trí chuyến bay khác đƣa khách đến địa điểm Giải thích cho việc sai lộ trình này, hãng cho thiếu đồng nhân viên VietJet Air, sau tổ bay sai lộ trình bị đình công tác theo định Cục hàng không dân dụng hành khách đƣợc bồi thƣờng phù hợp mặt vật chất Tuy nhiên, số vụ việc vi phạm hãng hàng không Hành khách ngƣời chịu thiệt thòi đó, hãng hàng không áp dụng hình thức khiển trách, kỷ luật nhân viên So sánh với quy định bồi thƣờng lĩnh vực hàng không số nƣớc giới, ví dụ Mỹ, hành khách đặt vé trƣớc nhƣng tới check-in, hành khách bị từ chối với lý máy bay hết chỗ, hành khách đƣợc bồi thƣờng số tiền lên tới 1.300 USD, áp dụng trƣờng hợp hãng bay bố trí chuyến khác vòng đồng hồ sau Hoặc hãng hàng không phiếu khuyến mại phiếu quà tặng để thay cho việc bồi thƣờng khách hàng đồng ý 69 Trong trƣờng hợp hãng hàng không làm hành khách nhỡ chuyến phải xếp cho lên máy bay khác, họ phải bồi thƣờng số tiền gấp lần giá trị vé chiều, lên tới 650 USD Cho dù hành khách có tới trễ vài tiếng đồng hồ so với thời gian gốc, chuyện bồi thƣờng không thay đổi Trƣờng hợp hạ cánh xuống mặt đất, hành lý khách chƣa xuất bị kẹt (không phải bị thất lạc), hãng bay phải trả tiền bồi thƣờng 25-50 USD ngày Theo Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, số nhƣ chƣa đủ để đền bù làm nhỡ hành trình trƣợt tuyết hay đám cƣới chuyến công tác quan trọng doanh nhân Tính toán quan cho thấy hãng hàng chi tới 3.300 USD chậm trả hành lý cho hành khách chuyến bay nội địa Nếu phi phải đứng chôn chân đƣờng băng số lý định nhƣ hỏng hóc động 3-4 tiếng, du khách đƣợc phép tự lại rời máy bay, xuống đƣờng băng dạo chơi Các hãng bay bắt buộc phải cung cấp đủ thức ăn nƣớc uống cho bạn suốt thời gian Trƣờng hợp hãng bay hoãn chuyến lý đó, họ buộc phải chuyển bạn sang máy bay khác, chi phí liên quan thƣờng đơn vị hàng không chi trả Một vài hành khách may mắn đƣợc thăng hạng ghế lên thƣơng gia máy bay thứ hãng hàng không xếp kín chỗ ngồi phổ thông Việt Nam quốc gia có kinh tế phát triển chậm so với số quốc gia khu vực giới Muốn đạt đƣợc phát triển cân đối hài hòa kinh tế lẫn văn hóa xã hội phải nỗ lực lớn Hàng không dân dụng lĩnh vực có đóng góp lớn phát triển đất nƣớc Trong kinh tế quốc dân, hoạt động vận chuyển hàng 70 không doanh nghiệp vận chuyển hàng không nhân tố thực đẩy kinh tế phát triển, đóng góp phần đáng kể tổng sản phẩm xã hội thu nhập quốc dân, góp phần rút ngắn khoảng cách thành thị nông thôn, đƣa văn hóa Việt Nam đến gần với giới Vì xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật hàng không dân dụng, định hƣớng, mục tiêu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cần phải đƣợc đặt lên hàng đầu 3.3 Kiến nghị Trên sở quy định pháp lý điều chỉnh trách nhiệm dân vận chuyển hàng không thực trạng áp dụng pháp luật chuyến bay nội địa Việt Nam, luận văn tổng hợp đƣa số kiến nghị nhƣ sau nhằm mục đích hoàn thiện quy định pháp luật: Kiến nghị thứ nhất: Hoàn thiện hệ thống văn pháp luật hàng không Luật Hàng không dân dụng sửa đổi năm 2014 sở rà soát, quy định pháp luật hành lĩnh vực hàng không dân dụng ban hành theo hƣớng cải thiện tăng cƣờng công tác giám sát quản lý quan nhà nƣớc vào hoạt động doanh nghiệp hàng không Thay coi hoạt động hàng không hoạt động đặc thù, độc quyền hãng hàng không, luật sửa đổi theo hƣớng tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc lĩnh vực hàng không kiểm soát giá Tƣ nhân hóa hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng không để tạo cạnh tranh lĩnh vực này, từ dẫn tới chất lƣợng dịch vụ đƣợc nâng cao ngày trở nên tốt Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Cục Hàng không Việt Nam đƣợc quy định cụ thể Quyết định số 94/2009/QĐ-TTg Thủ 71 tƣớng Chính phủ Tuy vậy, qua đợt tra, đánh giá vấn đề thực trách nhiệm Quốc gia thành viên theo cam kết quốc tế, Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đánh giá Việt Nam chƣa đáp ứng đƣợc quy định Công ƣớc Hàng không dân dụng quốc tế năm 1944 địa vị pháp lý Nhà chức trách hàng không khuyến nghị Việt Nam cần luật hoá vai trò Nhà chức trách hàng không Luật Hàng không dân dụng Việt Nam Luật hàng không dân dụng sửa đổi đáp ứng phần điều [21] Mặt khác cần tăng cƣờng hoàn thiện quy định pháp lý xử lý vi phạm lĩnh vực hàng không để hạn chế tối đa thiệt hại cố trình vận chuyển Vấn đề quan trọng chế tài xử phạt vi phạm lĩnh vực hàng không nhẹ mà mang tính chất hình thức, chƣa mang tính răn đe, nên dẫn đến việc vi phạm xảy thƣờng xuyên liên tục gây ảnh hƣởng không tốt đến tâm lý hành khách sử dụng dịch vụ hàng không Các hãng hàng không coi nhẹ việc tuyên truyền phổ biến quy định pháp lý cho toàn nhân viên hãng việc vi phạm pháp luật nội hãng hàng không vấn đề đáng quan tâm Kiến nghị thứ hai: Tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc hãng hàng không quản lý việc giá cƣớc vận chuyển để đảm bảo công cho khách hàng Cần bổ sung, chi tiết quy định tính giá cƣớc vận chuyển hàng không quản lý việc áp dụng giá dịch vụ vận chuyển để đảm bảo lợi ích hành khách Trong kinh tế thị trƣờng, mà việc vận chuyển hàng khách, giá cƣớc phụ thuộc phải điều chỉnh thích ứng với thay đổi kinh 72 tế, đòi hỏi hãng hàng đáp ứng thay đổi kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho hành khách Về mặt chất hành khách có địa vị pháp lý ngang với hãng hàng không, nhƣng thực tế, hãng hàng không Việt Nam mang nặng tính chất nhà nƣớc độc quyền, chậm thay đổi Do đó, việc hoàn thiện quy định pháp luật cần nhấn mạnh đến vấn đề để đảm bảo quyền lợi ích hàng khách đƣợc vận chuyển chuyến bay nội địa nói riêng nhƣ lĩnh vực vận chuyển hàng không nói chung Luật hàng không dân dụng sửa đổi năm 2014 có hiệu lực quy định xóa độc quyền việc nâng giá dịch vụ hàng không Việc quy định nhằm mục đích khắc phục tình trang doanh nghiệp lợi dụng vị thể độc quyền để nâng giá dịch vụ Những sửa đổi bổ sung Luật hàng không dân dụng góp phần vào việc làm hài hòa lợi ích bên vận chuyển hành khách Tuy vậy, điều chỉnh, bổ sung mặt nguyên tắc, cần phải có văn hƣớng dẫn chi tiết đƣa hình thức xử lý cụ thể để giảm thiểu tình trạng độc quyền hãng hàng không Việt Nam Kiến nghị thứ ba: Cải cách thủ tục hành để việc xử lý vi phạm, yêu cầu bồi thƣờng thiệt hại đƣợc tiến hành nhanh chóng, thuận lợi không gây thời gian công sức bên bị thiệt hại Việc thiệt hại xảy trình vận chuyển vấn đề nằm mong muốn hành khách hãng vận chuyển, rủi ro kinh doanh Tuy nhiên, xảy thiệt hại hãng hàng không làm để cải thiện nhƣ làm giảm nhẹ thiệt hại cho hành khách Một vấn đề xảy thƣờng xuyên thủ tục hành việc xử lý vi phạm yêu cầu bồi 73 thƣờng phức tạp Trong trƣờng hợp hành khách bị thất lạc hành lý cắp hàng hóa trình vận chuyển, việc xử lý từ phía hãng hàng không chậm chạp yêu cầu hành khách phải gửi đơn khiếu nại đến nhiều cửa nhiều phòng đƣợc xử lý Trong đó, mức bồi thƣờng đƣợc tính toán dựa trọng lƣợng hành lý, dựa giá trị thực tế Do đó, trƣờng hợp thiếu, thất lạc hành lý, việc bồi thƣờng hãng dạng hình thức Bên cạnh đó, việc bồi thƣờng thực khách hàng lấy hành lý khỏi khay chuyển đồ khu vực sân ga hãng hàng không Nếu khu vực trên, hành khách thực việc khiếu nại yêu cầu bồi thƣờng thiệt hại Điều này, gây nhiều khó khăn cho hành khách mang theo hành lý kiểm tra giám sát số lƣợng hành lý mang theo Do vậy, cần thiết phải có quy định cụ thể ban hành để giảm thiểu thủ tục hành chính, đồng thời giảm thiệt hại cho hành khách việc bị mát, thất lại tài sản Kiến nghị thứ tƣ: Cần nâng cao công tác, tuyên truyền phổ biến pháp luật để tránh tình thiệt hại xảy bất cẩn, tò mò thiếu ý thức hành khách Trong thực trạng vụ việc vi phạm hợp đồng vận chuyển hàng không, tỷ lệ không nhỏ vi phạm xẩy từ phía hành khách Chính hành vi vi phạm phần gây thiệt hại kinh tế mà đe dọa an ninh hàng không tính mạng hành khách chuyến bay Kiến nghị thứ năm: Các tranh chấp hợp đồng vận chuyển hành khách đƣờng hàng không phức tạp Vì vậy, cần quan tâm đào tạo bồi dƣỡng nâng cao kỹ việc giải tranh chấp xảy lĩnh vực 74 KẾT LUẬN Trong trình mở cửa hội nhập ngày sâu rộng nhƣ nay, việc giao lƣu phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục du lịch trở thành nhu cầu tất yếu ngƣời Vận tải hàng không nói chung vận tải hành khách nói riêng phƣơng tiện giúp nối dài nhu cầu Trong đó, sở vật chất kỹ thuật, sở hạ tầng, quy định pháp lý điều chỉnh lĩnh vực vận chuyển hàng không dƣờng nhƣ chƣa thực đáp ứng đƣợc nhu cầu ngƣời Bên cạnh đó, quy định trách nhiệm dân vi phạm hợp đồng vận chuyển hành khách đƣờng hàng không mang tính hình thức Hành khách tham gia hợp đồng vận chuyển hàng địa vị, quyền nghĩa vụ ngang với hãng vận chuyển Nhƣng thực tế, quyền lợi hành khách lại tỷ lệ nghịch với nghĩa vụ họ Trong khi, họ phải trả mức phí cao cho việc vận chuyển đổi lại phục vụ hãng hàng không lại không tạo đƣợc hài lòng hành khách Ở Việt Nam, chuyến bay nội địa việc mát, thất lạc hành lý, cắp tài sản diễn thƣờng xuyên không chuyến bay thƣơng mại chuyên nhà nƣớc Để xảy điều này, thực phải nói đến yếu quản lý điều hành nhƣ xử lý trách nhiệm hãng hàng không Điều không để lại ấn tƣợng xấu mắt ngƣời dân Việt Nam mà bạn bè giới đến Việt Nam Việt Nam quốc gia có kinh tế phát triển chậm so với số quốc gia khu vực giới Muốn đạt đƣợc phát triển cân đối hài hòa kinh tế lẫn văn hóa xã hội phải nỗ lực 75 lớn Hàng không dân dụng lĩnh vực có đóng góp lớn phát triển đất nƣớc Trong kinh tế quốc dân, hoạt động vận chuyển hàng không doanh nghiệp vận chuyển hàng không nhân tố thực đẩy kinh tế phát triển, đóng góp phần đáng kể tổng sản phẩm xã hội thu nhập quốc dân, góp phần rút ngắn khoảng cách thành thị nông thôn, đƣa văn hóa Việt Nam đến gần với giới Vì xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật hàng không dân dụng, định hƣớng, mục tiêu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cần phải đƣợc đặt lên hàng đầu Vì vậy, việc nghiên cứu luận văn trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại hợp đồng vận chuyển hành khách đƣờng hàng không vấn đề mang tính thực tiễn có giá trị áp dụng cao Luận văn sau nghiên cứu quy định ngành luật chung luật chuyên ngành điều chỉnh vận chuyển hàng không nhƣ số cam kết quốc tế điều chỉnh vấn đề Với cách thức nghiên cứu nhƣ vậy, luận văn đƣa phân tích giải đƣợc số vấn đề sau đây: Thứ nhất, rà soát nghiên cứu, phân tích tổng hợp quy định pháp lý nói định trách nhiệm dân vi phạm hợp đồng vận chuyển hành khách đƣờng hàng không, từ đƣa hệ pháp lý phát sinh vi phạm hợp đồng vận chuyển hành khách, trách nhiệm hãng vận chuyển trƣờng hợp vi phạm bị xử lý nhƣ nào? Thứ hai, bên cạnh việc phân tích quy định pháp lý nói chung, luận văn dẫn chiếu đƣa quy định luật hàng không dân dụng Việt Nam điều chỉnh quyền nghĩa vụ hành khách bên vận chuyển hợp đồng vận chuyển hàng không Từ đó, phân tích hạn chế, yếu quy định pháp luật 76 Thứ ba, bên cạnh vấn đề lý luận, luận văn trích dẫn số vụ việc thực tế cách thức xử lý vi phạm hãng hàng không để có nhìn sâu sắc thực trạng trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại hãng hàng không Việt Nam Từ đó, luận văn rút số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật trách nhiệm dân vi phạm hợp đồng vận chuyển hành khách đƣờng hàng không 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn pháp luật Quốc hội (2005), Bộ luật Dân sự, Hà Nội Quốc hội (2006), Luật Hàng không dân dụng Việt Nam Quốc hội (2014), Luật Hàng không dân dụng sửa đổi Quốc hội (2005), Luật thƣơng mại, Hà Nội Quốc hội (2014), Luật Doanh nghiệp, Hà Nội Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội quốc gia đến năm 2020 Quyết định số 911/1997/QĐ-TTg ngày 24/10/1997 Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống sân bay toàn quốc Quyết định số 626/QĐ/BGTVT ngày 16 tháng năm 2004 Bộ Trƣởng Bộ Giao thông vận tải việc cho phép điều chỉnh qui hoạch phát triển hệ thống hàng không, sân bay toàn quốc Quyết định số 206/2004/QĐ-TTg ngày 10/12/2004 Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Chiến lƣợc Phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020 10 Quyết định số 145/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004 Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Phƣơng hƣớng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020 11 Quyết định số 146/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004 Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Phƣơng hƣớng chủ yếu phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020 78 12 Chiến lƣợc phát triển GTVT đến năm 2010, định hƣớng đến 2020 13 Thông báo số 127/TB/GTVT ngày 24/3/2005 Bộ GTVT kết luận Bộ trƣởng Bộ GTVT họp báo cáo Cục hàng không Việt Nam đề án Quy hoạch phát triển ngành hàng không đề án điều chỉnh qui hoạch hệ thống hàng không toàn quốc Các công trình khoa học tiếng Việt 14 Nguyễn Ngọc Thái (2010), Hợp đồng vận chuyển hàng hóa đường hàng không, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội 15 Đại học Luật Hà Nội (2007), Giáo trình Luật Dân Việt Nam, Nxb CAND, Hà Nội 16 Đại học Quốc gia Hà Nội (2013), Giáo trình luật Hợp đồng (Phần chung – dùng cho đào tạo sau Đại học) PGS.TS Ngô Huy Cương, Nxb ĐHQG Hà Nội, Hà Nội 17 Thư viện trực tuyến Violet , Giáo trình Luật Dân Việt Nam, Hà Nội, (Nguồn : http://giaoan.violet.vn) 18 Bộ giao thông vận tải (2007), Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không Việt Nam, Hà Nội 19 Báo cáo tổng kết ngành hàng không dân dụng Việt Nam năm từ 1995 đến 2006 20 Kết điều tra dân số nhà kỳ 2015 Tổng cục thống kê 21 Ths Nguyễn Minh Oanh (2010), Khái niệm chung trách nhiệm bồi thường thiệt hại phân loại trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Khoa Pháp luật Dân sự, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội (Nguồn: http://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2010/04/05/4702-2/) 79 Các trang thông tin điện tử 22 http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/264326/hanh-khach-lai-tu-y-mo-cua-thoathiem-may-bay.html 23 http://soha.vn/xa-hoi/tu-choi-van-chuyen-nguoi-khuyet-tat-vietjet-da-vipham-phap-luat-2015040323273391.htm 80
- Xem thêm -

Xem thêm: Trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng vận chuyển hành khách trong vận tải hàng không nội địa của việt nam , Trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng vận chuyển hành khách trong vận tải hàng không nội địa của việt nam , Trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng vận chuyển hành khách trong vận tải hàng không nội địa của việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay