Thực thi pháp luật thuế giá trị gia tăng tại cục thuế tỉnh quảng ninh

102 167 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:02

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN BCH DIP THựC THI PHáP LUậT THUế GIá TRị GIA TĂNG TạI CụC THUế TỉNH QUảNG NINH LUN VN THC S LUT HC H NI - 2016 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN BCH DIP THựC THI PHáP LUậT THUế GIá TRị GIA TĂNG TạI CụC THUế TỉNH QUảNG NINH Chuyờn ngnh: Lut Kinh t Mó s: 60 38 01 07 LUN VN THC S LUT HC Ngi hng dn khoa hc: TS NGUYN VN TUYN H NI - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! Tỏc gi lun Nguyn Bớch Dip MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc ch vit tt Danh mc cỏc bng M U Chng 1: NHNG VN Lí LUN V THU GI TR GIA TNG V T CHC THC THI PHP LUT THU GI TR GIA TNG 1.1 Nhng lý lun v thu giỏ tr gia tng v mụ hỡnh cu trỳc ca phỏp lut thu giỏ tr gia tng 1.1.1 Bn cht ca thu giỏ tr gia tng 1.1.2 Vai trũ ca thu giỏ tr gia tng 1.1.3 Mụ hỡnh cu trỳc ca phỏp lut thu giỏ tr gia tng 10 1.2 Nhng lý lun v t chc thc thi phỏp lut thu giỏ tr gia tng 12 1.2.1 Khỏi nim, c im ca thc thi phỏp lut thu giỏ tr gia tng 12 1.2.2 iu kin thc thi phỏp lut thu giỏ tr gia tng .14 1.2.3 Nguyờn tc, quy trỡnh v cỏc tiờu ỏnh giỏ tớnh hiu qu thc thi phỏp lut thu giỏ tr gia tng 15 Kt lun Chng 22 Chng 2: THC TRNG PHP LUT V THC TIN THI HNH PHP LUT THU GI TR GIA TNG TI CC THU QUNG NINH 23 2.1 Khỏi quỏt v Cc Thu tnh Qung Ninh 23 2.1.1 C cu t chc 23 2.1.2 Chc nng, nhim v 24 2.2 Thc trng phỏp lut thu giỏ tr gia tng v thc tin thi hnh ti Cc thu tnh Qung Ninh t nm 2012 n 2014 26 2.2.1 Thc trng quy nh v ch th np thu giỏ tr gia tng v thc tin thi hnh ti Cc thu Qung Ninh 26 2.2.2 Thc trng quy nh v i tng chu thu giỏ tr gia tng v thc tin thi hnh ti Cc thu Qung Ninh 33 2.2.3 Thc trng quy nh v cn c tớnh thu giỏ tr gia tng v thc tin thi hnh ti Cc thu Qung Ninh 35 2.2.4 Thc trng quy nh v phng phỏp tớnh thu giỏ tr gia tng v thc tin thi hnh ti Cc thu Qung Ninh 42 2.2.5 Thc trng quy nh v hon thu giỏ tr gia tng v thc tin thi hnh ti Cc thu Qung Ninh 46 2.2.6 Thc trng quy nh v qun lý thu giỏ tr gia tng v thc tin thi hnh ti Cc thu Qung Ninh 50 Kt lun Chng 67 Chng 3: MT S KIN NGH NHM NNG CAO HIU QU THC THI PHP LUT THU GI TR GIA TNG TI CC THU TNH QUNG NINH 68 3.1 ỏnh giỏ hiu qu cụng tỏc thc thi phỏp lut thu gỏi tr gia tng ti Cc Thu tnh Qung Ninh 68 3.1.1 Nhng kt qu ó t c 68 3.1.2 Nhng mt cũn tn ti 70 3.1.3 Nguyờn nhõn ca hn ch .71 3.2 Mt s kin ngh nhm nõng cao hiu qu thc thi phỏp lut thu giỏ tr gia tng ti Cc thu tnh Qung Ninh 74 3.2.1 Cỏc kin ngh v hon thin phỏp lut thu giỏ tr gia tng 74 3.2.2 Cỏc kin ngh v t chc thc thi phỏp lut thu giỏ tr gia tng 79 Kt lun Chng 89 KT LUN 90 DANH MC TI LIU THAM KHO 91 DANH MC CC CH VIT TT CTTNHH : Cụng ty trỏch nhim hu hn DN TNN : Doanh nghip cú u t nc ngoi DN NQD : Doanh nghip ngoi quc doanh GTGT : Giỏ tr gia tng NSNN : Ngõn sỏch Nh nc DANH MC CC BNG S hiu bng Tờn bng Bng 2.1: Tng hp tỡnh hỡnh ch th np thu GTGT qua nm 2012 2014 Trang 30 Bng 2.2: Tỡnh hỡnh hon thu GTGT cỏc nm t 2012 - 2014 49 Bng 2.3: Tỡnh hỡnh kim tra h s hon thu GTGT nm 2012-2014 50 Bng 2.4: Tỡnh hỡnh thu thu GTGT trờn a bn tnh Qung Ninh nm 2012 - 2014 60 Bng 2.5: S thu GTGT n ng giai on 2013-2014 61 Bng 2.6: Tỡnh hỡnh tra, kim tra thu GTGT nm 2012-2014 63 M U Tớnh cp thit ca ti Thu l ngun thu ch yu cho Ngõn sỏch Nh nc, l cụng c phõn phi thu nhp quc dõn, thc hin iu tit v mụ nn kinh t, xõy dng kinh t - xó hi phỏt trin Ngun thu t thu ỏp ng phn ln nhu cu chi tiờu ca Nh nc, giỳp Nh nc to th ch ng v vn, kinh phớ thc hin tt chc nng, nhim v t Cựng vi s phỏt trin v tin b xó hi, cỏc sc thu ngy cng a dng v hp lý hn, ú, thu giỏ tr gia tng l mt nhng sc thu tin b v quan trng nht h thng thu hin hnh ca th gii núi chung v ca Vit Nam núi riờng, c nc ta ghi nhn ln u tiờn ti Lut thu giỏ tr gia tng nm 1999 S i ca sc thu ny thc s l mt bc tin ln trờn ng phỏt trin ca ngnh thu Vit Nam núi riờng v s n lc qun lý kinh t t nc ca ng v Nh nc ta núi chung Thc tin thi hnh phỏp lut thu giỏ tr gia tng nc ta hn 15 nm qua vi nhiu ln sa i, b sung ó cho thy hiu qu to ln thụng qua s tỏc ng n nhiu mt ca i sng kinh t - xó hi, th hin tớnh u vit gúp phn m bo ngun thu cho Ngõn sỏch Nh nc, thỳc y kinh t xó hi phỏt trin v hi nhp kinh t quc t Bờn cnh ú, quỏ trỡnh thc thi phỏp lut thu giỏ tr gia tng cng phỏt sinh nhiu khú khn, vng mc cn gii quyt Cc Thu tnh Qung Ninh l c quan chuyờn mụn nm h thng qun lý thu ca Nh nc, c giao nhim v qun lý thu trờn a bn tnh Qung Ninh, ni cú nhiu tim nng v kinh t - xó hi, trung hn 8.700 doanh nghip v t chc kinh t v ngoi nc nờn hot ng thc thi phỏp lut thu GTGT rt phc Thc thi phỏp lut thu GTGT ti Cc Thu tnh Qung Ninh thi gian qua ó cú úng gúp ht sc quan trng, to ngun thu n nh cho Ngõn sỏch Nh nc ti a phng, gúp phn phỏt trin kinh t Qung Ninh Tuy nhiờn, bờn cnh cỏc kt qu ó t c, vic thc thi phỏp lut thu GTGT ti Cc Thu tnh Qung Ninh cũn tn ti nhiu hn ch, bt cp m in hỡnh l cụng tỏc qun lý hoỏ n, chng t v s sỏch k toỏn Thụng qua cụng tỏc ny ó phỏt hin mt s hin tng tiờu cc, ch yu xut phỏt t trỡnh kộm hiu bit v lut ca doanh nghip hoc quỏ hiu bit n mc tỡm mi k h trn, trỏnh thu, xin hon thu khng gõy tht thoỏt tin ca Nh nc Nhng bt cp y nu khụng c gii quyt trit s nh hng n cht lng v tớnh minh bch ca hot ng thc thi phỏp lut thu GTGT, lm gim lũng tin v tớnh t giỏc ca ngi np thu Xut phỏt t vai trũ quan trng ca thu GTGT v thc tin thi hnh phỏp lut thu GTGT trờn a bn tnh Qung Ninh, cú th cho rng vic nghiờn cu ti lun thc s v : Thc thi phỏp lut thu giỏ tr gia tng ti Cc Thu tnh Qung Ninh l cn thit v cú ý ngha c v lý lun v thc tin bi cnh hin Tỡnh hỡnh nghiờn cu ti n nay, nc ta ó cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu v thu giỏ tr gia tng nhng gúc khỏc Di gúc kinh t hc, in hỡnh l cỏc cụng trỡnh sau õy: - Tng cc thu (1993), Bỏo cỏo kho sỏt v thu giỏ tr gia tng cỏc nc Phỏp, Thu in, Trung Quc; - B Ti chớnh (1993), Mụ hỡnh ỏp dng thu giỏ tr gia tng Vit Nam; - Tng cc thu (2000), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc trin khai thc hin cỏc Lut thu mi; - T Vit Thng (2004), ng b húa chớnh sỏch v quy trỡnh qun lý thu thu iu kin ỏp dng thu GTGT Vit Nam, Lun Thc s kinh t Di gúc lut hc, cú mt vi tỏc gi nghiờn cu mt s v phỏp lut thu GTGT di gúc khoa hc phỏp lý, c th nh: - Bựi Cụng Quang (2006), Thc trng v cỏc gii phỏp hon thin phỏp lut thu giỏ tr gia tng Vit Nam, Lun thc s lut hc; - Nguyn Vn Tuyn (2008), Mt s ý kin trao i, bỡnh lun v d ỏn lut thu thu nhp doanh nghip v d ỏn lut thu giỏ tr gia tng, Tp Nghiờn cu lp phỏp in t; - Nguyn Th Lan Hng (2013), V bo v quyn ca ngi np thu Lut Qun lý thu, Tp Lut hc, Khoa Lut HQGHN, Tp 29, (1); - Nguyn Phựng Hnh (2015), Qun lý thu giỏ tr gia tng i vi cỏc doanh nghip xõy dng trờn a bn tnh Vnh Phỳc, Lun Thc s Qun lý kinh t, Trng i hc Kinh t - i hc Quc gia H Ni Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu trờn ó bc u hỡnh thnh c s lý lun v thu GTGT, phỏp lut thu GTGT, t ú cỏc nh lp phỏp cú c s tham kho v hon thin cỏc chớnh sỏch phỏp lut phự hp vi iu kin kinh t xó hi c th ca Vit Nam Tuy nhiờn, hin cha cú cụng trỡnh nghiờn cu tng quỏt di gúc khoa hc phỏp lý v thc thi phỏp lut thu GTGT Bờn cnh ú, Vit Nam l quc gia cú 63 tnh thnh vi nhng iu kin khỏc v t nhiờn cng nh kinh t - xó hi nờn thu GTGT v vic thc thi phỏp lut thu GTGT mi a phng rt khỏc nhau, vy lun ny i sõu nghiờn cu khớa cnh Thc thi phỏp lut thu giỏ tr gia tng ti Cc Thu tnh Qung Ninh hon thin c s lý lun v thc tin nhm nõng cao hiu qu thc thi phỏp lut thu GTGT trờn a bn tnh Qung Ninh Mc ớch v nhim v nghiờn cu ca ti xỏc minh phỏt hin v x lý kp thi cỏc doanh nghip cú hnh vi vi phm phỏp lut, kiờn quyt y lựi tin ti lm sch a bn, khụng cũn tn ti doanh nghip thnh lp ch mua bỏn hoỏ n Th hai, v cụng tỏc qun lý kờ khai thu GTGT Cc Thu tnh Qung Ninh cn phõn cụng cỏn b trung r soỏt, ụn c vic kờ khai, np thu GTGT ca cỏc t chc, cỏ nhõn; kp thi phỏt hin cỏc trng hp kờ khai khụng ỳng, khụng s thu GTGT phi np vo NSNN cú bin phỏp thu hi kp thi [38, tr.24] Cn cú bin phỏp kiờn quyt x lý cỏc doanh nghip khụng np, chm np h s khai thu GTGT Thng xuyờn cp nht s lng t khai phi np vo d liu ca Cc Thu v cỏc Chi cc, thụng bỏo, nhc nh ngi np thu np t khai thu ỳng quy nh, kp thi x lý vi phm Th ba, v cụng tỏc qun lý thu, np v x lý n ng thu GTGT Vn ch yu qun lý thu, np v x lý n ng thu GTGT l vic Cc Thu tnh Qung Ninh cn tỡm phng hng thỳc y nhanh vic np thu GTGT ca cỏc c s sn xut, kinh doanh, hn ch ti a s n ng cng nh gii quyt s thu GTGT tn ng i vi cụng tỏc xõy dng k hoch thu thu GTGT: cỏc cỏn b thu cn cn c vo tỡnh hỡnh thc t ca tng n v mỡnh qun lý, cn c vo s thu nm trc m xõy dng k hoch thu ca nm sau B trớ cỏn b cú nng lc lm cụng tỏc thu thp ti liu, phi hp cht ch vi cỏc ngnh hu quan thu thp ti liu mt cỏch chớnh xỏc v kp thi T chc hun cho cỏc cỏn b v tm quan trng ca cụng tỏc xõy dng k hoch, coi vic thc hin cụng tỏc xõy dng k hoch l mt mc tiờu quan trng xỏc nh ch tiờu thi ua ca cỏc i v ca tng cỏn b i vi cụng tỏc ụn c thu np thu GTGT: cỏc cỏn b ca Cc Thu phi ụn c thu np thu GTGT thng xuyờn, dt im s thu 81 GTGT phi thu hng thỏng, khụng dõy da tin thu Khoỏn mc thu thu cho tng cỏn b v gn trỏch nhim vt cht vi tng cỏn b thu Theo dừi kt qu v s thu n ng lm c s bỡnh xột thi ua khen thng Trng hp chur th np thu c tỡnh khụng np thu GTGT hoc khụng chu tr tin thu cũn n thỡ Cc cn phi kt hp vi cỏc c quan cú trỏch nhim x lý kp thi (nh x pht hnh chớnh, tch thu ti sn, x lý hỡnh s) Thng xuyờn tra, kim tra i vi cỏc ch th np thu cng nh vi cỏn b thu phỏt hin v x lý kp thi nhng trng hp vi phm i vi cụng tỏc x lý n ng: Cc Thu cn ch o cỏc phũng ban v cỏc Chi cc tng cng ụn c, cng ch n GTGT theo ỳng th tc, quy nh ca phỏp lut Thc hin r soỏt, phõn loi n; giao ch tiờu thu n hng thỏng, hng quý, hng nm cho tng b phn, tng cỏn b phõn tớch, ỏnh giỏ v xut cỏc bin phỏp thu n v cng ch n thu GTGT y mnh vic ng ti cụng khai trờn cỏc phng tin thụng tin i chỳng nhng trng hp n thu GTGT núi riờng v n thu núi chung dõy da kộo di theo quy nh ca Lut Qun lý thu Ch ng phi hp vi cỏc n v cú liờn quan thu hi n thu thụng qua ti khon ca cỏc doanh nghip hoc ti sn th chp ti cỏc Ngõn hng, t chc tớn dng R soỏt danh sỏch nhng ch th np thu GTGT c tỡnh chõy hoc khụng cũn hot ng kinh doanh phi hp vi c quan, ban ngnh x lý theo quy nh ca phỏp lut v thu hi kp thi tin thu GTGT n vo NSNN [38, tr.25] Th t, v cụng tỏc qun lý húa n, chng t thu GTGT Tng cng cụng tỏc qun lý húa n, chng t l mt bin phỏp hu hin nhm gim thiu cỏc sai phm, gian ln v húa n, chng t, t ú vic thc thi phỏp lut thu GTGT núi riờng v cỏc loi thu núi chung ngy cỏc t kt qu cao trờn thc t qun lý húa n, chng t t hiu qu, Cc Thu tnh Qung Ninh cn tn tỡnh hng dn ngi np thu GTGT s dng 82 húa n trỏnh trng hp phỏt sinh nhng sai sút khụng ỏng cú, lm nh hng n kt qu bỏo cỏo tỡnh hỡnh s dng húa n, nh hng n kt qu kờ khai thu GTGT gõy phin h cho ch th np thu v c quan thu Bờn cnh ú, Cc Thu tnh cn ch o cỏc b phn thc hin cụng tỏc lu s theo dừi cỏc i tng s dng húa n Cung cp cỏc thụng tin liờn quan v húa n nh: nhng doanh nghip khụng cú tht, doanh nghip ngng hot ng cỏc húa n u khụng cú giỏ tr lu hnh Thng xuyờn xỏc minh húa n hng thỏng, nht l cỏc n v thng xuyờn cú hng xut khu trc h xin hon thu, n cỏc i tng ny xin hon thu thỡ cụng vic s nhanh chúng hn, m bo gii quyt kp thi cho ch th np thu Vi nhng trng hp vi phm ch húa n mang tớnh in hỡnh cn phi gii thớch cụng khai trờn cỏc phng tin thụng tin i chỳng, lờn ỏn rng rói cỏc v vi phm nhm phỏt huy tớnh giỏo dc, rng e, tng bc a vic thc hin húa n vo n np, to u kin cho vic thc thi phỏp lut thu GTGT hiu qu hn Th nm, v cụng tỏc qun lý hon thu GTGT gii ta mi vng mc vic thc thi thụng sut vic hon thu GTGT, Cc Thu tnh Qung Ninh cựng cỏc n v trc thuc phi cụng khai minh bch mi th tc hnh chớnh thu theo nguyờn tc cao quyn ch ng, t chu trỏch nhim vic kờ khai, np thu v xỏc nh s thu GTGT c hon tr Cc Thu tnh cn thc hin gii quyt h s hon thu cht ch, ỳng quy nh, phỏt hin v x lý kp thi nhng trng hp li dng chớnh sỏch hon thu GTGT bt hp phỏp Giao hn mc hon thu GTGT theo tng nm, cho tng a bn Kim soỏt cht ch s chi hon thu GTGT, m bo thc hin chi hon thu GTGT c thc hin theo ỳng k hoch ó 83 ca tng nm Phi hp cht ch vi lc lng chc nng kp thi phỏt hin, x lý nghiờm i vi cỏc hnh vi gian ln, li dng chớnh sỏch hon thu GTGT, thu hi s tin hon thu gian ln vo NSNN Th sỏu, v cụng tỏc tra, kim tra thu GTGT thc thi cú hiu qu phỏp lut thu GTGT, Cc Thu tnh Qung Ninh cn tng cng cụng tỏc tra, kim tra trờn c hai bỡnh din: (i) Thanh tra, kim tra cỏc ch th np thu GTGT Cc Thu cn trung ngun lc hon thnh k hoch tra, nhim v kim tra ó c Tng Cc Thu giao phú Thc hin tra, kim tra 100% h s hon thu GTGT ca doanh nghip cú s hon thu ln v truy thu thu GTGT vo NSNN Tng cng cụng tỏc tra, kim tra i vi cỏc doanh nghip cú ri ro cao, doanh nghip kinh doanh kinh doanh dch v, doanh nghip cú phỏt sinh thu nh thu, doanh nghip cú hon thu qua biờn gii t lin Tng cng cụng tỏc phi hp vi cỏc c quan chc nng thu thp d liu phc v cụng tỏc tra, kim tra cng nh x lý kp thi cỏc trng hp vi phm [38, tr.24] Thng xuyờn tng hp, ỳc rỳt kinh nghim gn vi tng cng cụng tỏc o to, hun nõng cao k nng cụng tỏc tra, kim tra, nht l nhng th on, hnh vi phm ti mi lnh vc thu GTGT (ii) Thanh tra, kim tra ni b Ngnh Thu tnh Qung Ninh Cc Thu tnh cn trin khai thc hin k hoch tra, kim tra ni b theo quy nh: Thng xuyờn theo dừi, kim tra, giỏm sỏt cht ch cỏn b cụng chc quỏ trỡnh thc thi cụng v, phỏt hin v x lý kp thi cỏc trng hp vi phm theo quy nh [17, tr.8] Th by, v cụng tỏc x lý khiu ni liờn quan n thu GTGT Trong cụng tỏc t chc thc thi phỏp lut thu GTGT, vic x lý khiu ni v thu GTGT úng vai trũ quan trng Qua vic x lý khiu ni, c quan 84 thu cú th thu thp thụng tin v tỡnh hỡnh thc hin chớnh sỏch thu ca cỏc doanh nghip, v nhng vng mc ca phỏp lut thu GTGT c bit, vic x lý khiu ni thu GTGT cú th phỏt hin nhng trng hp khai man, trn thu, trỏnh thu GTGT ca ch th np thu Trc yờu cu ú, Cc Thu tnh Qung Ninh phi m bo trang thit b, c s vt cht ca ni tip cụng dõn; b trớ cỏn b cú phm cht, nng lc, chuyờn mụn nghip v, cú o c trỏch nhim lm cụng tỏc tip cụng dõn; gn vic tip cụng dõn vi theo dừi, kim tra, ụn c, gii quyt khiu ni, t cỏo Cc Thu tnh Qung Ninh cn cú bin phỏp chỳ trng kim tra ni b i vi nhng n v phỏt sinh nhiu n th khiu t T chc tip nhn v gii quyt n th khiu ni, t cỏo kp thi, ỳng chớnh sỏch ch ; hn ch ti a vic n thu khiu ni kộo di, khiu ni ụng ngi Theo dừi, ụn c cỏc n v thc hin nhp d liu vo phn mm ng dng nhm h tr cho vic qun lý cụng tỏc khiu ni t cỏo ca mi n v cng nh ton h thng, phc v cho cụng tỏc ch o, giỏm sỏt vic tip nhn v gii quyt n th khiu ni, t cỏo Th tỏm, v cụng tỏc t chc, cỏn b ca Cc Thu tnh Qung Ninh Trỡnh t chc b mỏy qun lý thu v cht lng i ng cỏn b thu l mt nhng yu t then cht quyt nh n s thc thi thnh cụng phỏp lut thu GTGT hay khụng Chớnh vỡ vy, vic cng c, hon thin b mỏy t chc, cỏn b ca Cc Thu tnh Qung Ninh l cp bỏch hin nay, bao gm cỏc bin phỏp ch yu nh: - Trin khai thc hin quy nh v phõn cp qun lý cụng chc, viờn chc v thc hin c cu ngun nhõn lc theo ch o ca Tng Cc Thu Xõy dng ỏn qun tr cụng vic ca Cc Thu, Chi cc Thu; - Thc hin tt cụng tỏc t chc, cỏn b; iu ng, luõn chuyn, luõn phiờn, iu chuyn, b nhim, b nhim li cỏn b theo quy nh v ch o 85 ca Ngnh Xõy dng, trin khai k hoc o to i ng cỏn b cụng chc gii v chuyờn mụn nghip v T chc tt cỏc phong tro thi ua cụng tỏc qun lý thu, cỏc sỏng kin ci tin cụng tỏc chuyờn mụn; - Thc hin tt cụng tỏc bo v chớnh tr ni b gn vi tng cng giỏo dc chớnh tr, t tng cho cụng chc, viờn chc ti c quan thu, y mnh kim tra, ỏnh giỏ cỏn b, cụng chc thc thi cụng v [17, tr.8] T chc o to, bi dng nõng cao cht lng ngun nhõn lc, u tiờn o to cỏn b m nhim cỏc chc nng qun lý thu c bn nh: tuyờn truyn, h tr ngi np thu; tra, kim tra thu; qun lý n; kờ khai thu Chỳ trng cụng tỏc o to tin hc, ngoi ng, kin thc ti chớnh, k toỏn cho cỏn b cụng chc thu - Thc hin cụng tỏc phũng chng tham nhng v thc hnh tit kim phũng chng lóng phớ; cụng khai, minh bch vic u t, mua sm ti sn, vt t v chi tiờu ti chớnh, vic nõng lng, khen thng v k lut cỏn b; y nhanh u t xõy dng cỏc cụng trỡnh tr s lm vic ca mt s Chi cc Thu, trang b kp thi phng tin lm vic m bo yờu cu ca cụng tỏc qun lý thu Thc hin tit kim cỏc khon chi cha thc s cp thit, hn ch ti a t chc hi ngh, hi tho, chi phớ in nc, in thoi, phũng phm, xng du v chi phớ thng xuyờn theo ch o ca Ngnh Th chớn, v ỏp dng cụng ngh thụng tin qun lý thu GTGT Trong nhng nm qua, cụng tỏc tin hc ngy cng phỏt trin mnh m, cú tỏc dng quan trng mi lnh vc, gúp phn gim bt lao ng nng nhc cho ngi, tng nhanh tc v hiu qu cụng vic Trong giai on ti, Cc Thu tnh Qung Ninh cn tip tc y mnh ng dng cụng ngh thụng tin, nõng cp h tng k thut, ỏp ng yờu cu t chc thc thi phỏp lut thu GTGT núi riờng v phỏp lut thu núi chung Nõng cao nhn thc v vai trũ, tỏc ng ca cụng ngh thụng tin vi cụng tỏc qun lý thu; 86 vai trũ, trỏch nhim ca cỏn b, cụng chc vic khai thỏc, s dng h thng cụng ngh thụng tin ca Ngnh Tng cng bin phỏp h tr ch th np thu thc hin khai thu qua mng, np thu in t Th mi, tuyờn truyn, h tr, ph bin phỏp lut thu GTGT Thc t cho thy, mt chớnh sỏch thu dự hon thin n õu nhng nu cỏc ch th ca quan h phỏp lut thu khụng hiu mt cỏch cn k v thc hin ỳng n cỏc quy nh phỏp lut v chớnh sỏch thu ú thỡ chớnh sỏch ú s khú cú tớnh kh thi c bit l ỏp dng c ch qun lý thu np thu theo phng thc: t kờ khai, t tớnh v t np thu nh hin Chớnh vỡ vy, vic tuyờn truyn, h tr, ph bin phỏp lut thu núi chung v thu GTGT cú ý ngha rt quan trng, quyt nh s thc thi thnh cụng hay khụng ca phỏp lut thu GTGT vo thc tin cuc sng Trc nhu cu ú, Cc Thu tnh Qung Ninh tin ti thc hin mnh m hn na vic tuyờn truyn, h tr ngi np thu GTGT, trung nõng cao cht lng phc v ngi np thu; trỡ tt cụng tỏc h tr thng xuyờn bng nhiu hỡnh thc khỏc (nh: qua phng tin thụng tin i chỳng, ph bin giỏo dc ti nh trng, t chc cỏc hi ngh hun, i thoi vi ngi np thu,), nõng cao k nng giao tip ca i ng cỏn b thu Tip tc thc hin c ch mt ca ti c quan thu Duy trỡ t chc hi ngh i thoi v khen thng ngi np thu theo quy nh ca Ngnh Tip tc gii quyt vng mc, khú khn cho ngi np thu theo quy ch Ngnh Th mi mt, v cụng tỏc ci cỏch th tc hnh chớnh thu Chin lc ci cỏch h thng thu Vit Nam giai on 2011-2020 xỏc nh: Phn u a Vit Nam thuc nhúm cỏc nc hng u khu vc ụng Nam xp hng mc thun li v thu vo nm 2020 [31, iu 1,Khon 2] Mun t c mc tiờu ny phi y mnh ci cỏch hnh chớnh thu Trc xu th tt yu ca ton Ngnh, Cc Thu tnh Qung Ninh cn y mnh hin 87 i húa cụng tỏc qun lý thu gn vi ci cỏch th tc hnh chớnh thu v Chin lc ci cỏch h thng thu giai on 2011 2020 ban hnh kốm theo Quyt nh s 732/Q-TTg ngy 17/5/2011 ca Th tng Chớnh ph Tng cng r soỏt th tc hnh chớnh thu, to thun li cho ngi np thu theo ỳng ch o ca B Ti chớnh v Tng cc Thu Trin khai kp thi Thụng t v qun lý ri ro qun lý thu Nghiờn cu v trin khai cỏc gii phỏp m bo yờu cu qun lý thu thc hin b Bng kờ húa n hng húa mua vo, bỏn nhm phũng nga, ngn chn cỏc hnh vi vi phm phỏp lut thu núi chung v thu GTGT núi riờng Cựng vi ú, Cc Thu tnh ch ng r soỏt, ỏnh giỏ tham mu, xut vi UBND tnh cỏc gii phỏp v c ch, chớnh sỏch ci cỏch th tc hnh chinh nhm khuyn khớch, thu hỳt u t, phỏt trin sn xut kinh doanh, to ngun thu cho Ngõn sỏch Nh nc 88 Kt lun Chng thc thi cú hiu qu phỏp lut thu GTGT giai on chớnh tr - xó hi hin nay, Cc Thu tnh Qung Ninh ó tng bc ci tin phng thc qun lý, cỏch thc t chc thc thi phỏp lut thu GTGT, tng bc xúa b c ch c, chuyn sang c ch t khai, t tớnh, t np thu GTGT, phỏt huy tớnh ch ng cho ch th np thu Qu trỡnh thc hin ó t c mt s kt qu nht nh song cũn tn ti nhiu hn ch nh: cỏc hin tng gian ln, trn thu, n ng thu cũn ph bin v ngy cng tinh vi hn; ý thc chp hnh phỏp lut ca mt b phn ngi np thu cha cao Bng lý lun v thc tin, lun ó a mt s kin ngh nhm gii quyt nhng tn ti v nõng cao hiu qu cụng tỏc thc thi phỏp lut thu GTGT ti Cc Thu tnh Qung Ninh giai on ti, c th l: (i) hon thin cỏc quy nh phỏp lut thu GTGT theo hng m bo s phự hp vi tin trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi ca t nc; (ii) cng c cụng tỏc t chc thc thi phỏp lut thu GTGT nhm nõng cao hiu qu thc thi phỏp lut thu GTGT ti Cc Thu tnh Qung Ninh 89 KT LUN i vi nn kinh t c ch th trng phỏt trin khụng ngng nh nc ta hin nay, thu l cụng c quan trng iu tit v mụ nn kinh t, m bo cụng bng xó hi; thu cũn l ngun thu chớnh cho NSNN gúp phn phỏt trin t nc, nõng cao i sng ngi dõn, c bit l thu GTGT sc thu cú phm vi iu chnh liờn quan n tt c cỏc thnh phn kinh t v c ngi tiờu dựng xó hi, qua tt c cỏc khõu t sn xut, lu thụng n tiờu dựng m bo ngun thu ngõn sỏch nh nc, thớch hp hn vi hon cnh kinh t - xó hi nc, ng thi phự hp vi cỏc thụng l quc t thỡ sa i, ci cỏch h thng phỏp lut thu núi chung v c bit l thu giỏ tr gia tng t ngy cng cp thit hn Trong nhng nm qua, Cc Thu tnh Qung Ninh ó cú nhiu bin phỏp hu hiu vic t chc trin khai phỏp lut thu giỏ tr gia tng t nhiu hiu qu nh: cụng tỏc ng ký, kờ khai v np thu GTGT c cỏc ch th np thu thc hin nghiờm tỳc; s thu GTGT thu vo NSNN ngy cng tng; cụng tỏc tra, kim tra t hiu qu cao phỏt hin nhiu trng hp vi phm thu, truy thu s thu vi phm ln; Tuy nhiờn, bờn cnh nhng kt qu tớch cc ú, quỏ trỡnh thc thi phỏp lut thu GTGT b l mt s hn ch nh: cỏc hin tng gian ln, trn thu, n ng thu cũn ph bin v ngy cng tinh vi hn; ý thc chp hnh phỏp lut ca mt b phn ngi np thu cha cao; Nhng bt cp núi trờn cho thy s cn thit phi nhanh chúng hon thin h thng phỏp lut thu GTGT cng nh hon thin cụng tỏc t chc thc thi phỏp lut thu GTGT ti Cc Thu tnh Qung Ninh cho phự hp vi s phỏt trin kinh t - xó hi ca t nc v xu hng hi nhp quc t Vit Nam ng thi, m bo thc thi phỏp lut thu GTGT cú hiu qu cũn ũi hi s kt hp v h tr ca cỏc cp, cỏc ngnh cú liờn quan t trung ng n a phng; vic nõng cao nhn thc v ngha v thu ca ngi dõn nhm m bo ngun thu cho NSNN 90 DANH MC TI LIU THAM KHO B Ti chớnh (1993), Mụ hỡnh ỏp dng thu giỏ tr gia tng Vit Nam, H Ni B Ti chớnh (2010), Quyt nh s 108/2010/Q-BTC ngy 14/01/2010 ca B Ti chớnh quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca Cc Thu thuc Tng cc Thu, H Ni B Ti chớnh (2013), Thụng t s 156/2013/TT-BTC ngy 06/11/2013 ca B Ti chớnh hng dn thi hnh mt s iu ca Lut qun lý thu; Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut qun lý thu v Ngh nh s 83/2013/N-CP ngy 22/7/2013 ca Chớnh ph, H Ni B Ti chớnh (2013), Thụng t s 166/TT-BTC ngy 15/11/2013 ca B Ti chớnh quy nh chi tit v x pht vi phm hnh chớnh thu, H Ni B Ti chớnh (2013), Thụng t s 219/2013/TT-BTC ngy 31/12/2013 ca B Ti chớnh hng dn thi hnh Ngh nh s 209/2013/N-CP ngy 18/12/2013 ca Chớnh ph quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu Lut Thu giỏ tr gia tng, H Ni B Ti chớnh (2013), Thụng t s 64/2013/TT-BTC ngy 15/5/2013 ca B Ti chớnh hng dn thi hnh Ngh nh s 51/2010/N-CP ngy 14/5/2010 ca Chớnh ph quy nh v húa n bỏn hng húa, cung ng dch v, H Ni B Ti chớnh (2014), Thụng t s 119/2014/TT-BTC ngy 25/8/2014 ca B Ti chớnh sa i, b sung mt s iu ca Thụng t s 156/2013/TTBTC; Thụng t s 111/2013/TT-BTC; Thụng t s 219/2013/TT-BTC; Thụng t s 08/2013/TT-BTC; Thụng t s 85/2011/TT-BTC; Thụng t s 39/2014/TT-BTC v Thụng t s 78/2014/TT-BTC ci cỏc, n gin cỏc th tc v thu, H Ni 91 B Ti chớnh (2014), Thụng t s 152/2014/TT-BTC ngy 10/10/2014 ca B Ti chớnh hng dn thi hnh Ngh nh s 91/2014/N-CP ngy 01/10/2014 ca Chớnh ph v vic s i, b sung mt s iu ti cỏc ngh nh quy nh v thu, H Ni B Ti chớnh (2014), Thụng t s 39/2014/TT-BTC ngy 31/3/2014 ca B Ti chớnh hng dn thi hnh Ngh nh sú 51/2010/N-CP ngy 14/5/2010 v Ngh nh s 01/2014/N-CP ngy 17/01/2014 ca Chớnh ph quy nh v húa n bỏn hng húa, cung ng dch v, H Ni 10 B Ti chớnh (2015), Thụng t s 204/2015/TT-BTC ngy 21/12/2015 ca B Ti chớnh quy nh v ỏp dng qun lý ri ro qun lý thu, H Ni 11 B Ti chớnh (2015), Thụng t s 26/2015/TT-BTC ngy 27/02/2015 ca B Ti chớnh hng dn v thu giỏ tr gia tng v qun lý thu ti Ngh nh s 12/2015/N-CP ngy 12/02/2015 ca Chớnh ph quy nh chi tit thi hnh lut sa i, b sung mt s iu ca cỏc Lut v thu v sa i, b sung mt s iu ca cỏc Ngh nh v thu v sa i, b sung mt s iu ca Thụng t s 39/2014/TT-BTC ngy 31/3/2014 ca B Ti chớnh v húa n bỏn hng, cung ng dch v, H Ni 12 B Ti chớnh (2015), Thụng t s 92/2015/TT-BTC ngy 15/6/2015 ca B Ti chớnh hng dn thc hin thu giỏ tr gia tng v thu thu nhp cỏ nhõn i vi cỏ nhõn c trỳ cú hot ng kinh doanh; hng dn thc hin mt s ni dung sa i, b sung v thu thu nhp cỏ nhõn quy nh ti Lut sa i, b sung mt s iu ca cỏc Lut v thu s 71/2014/QH13 v Ngh nh s 12/2015/N-CP ngy 12/2/2015 ca Chớnh ph quy nh chi tit thi hnh Lut sa i, b sung mt s iu ca cỏc Lut v thu v sa i, b sung mt s iu ca cỏc Ngh nh v thu, H Ni 13 Chớnh ph (2010), Ngh nh s 51/2010/N-CP ngy 14/5/2010 quy nh v húa n bỏn hng húa, cung ng dch v, H Ni 92 14 Chớnh ph (2013), Ngh nh s 83/2013/N-CP ngy 22/7/2013 ca Chớnh ph quy nh chi tit thi hnh mt s iu ca Lut Qun lý thu v Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut Qun lý thu, H Ni 15 Chớnh ph (2014), Ngh nh s 04/2014/N-CP ngy 17/01/2014 ca Chớnh ph sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 51/2010/NCP ngy 14/5/2010 ca Chớnh ph quy nh v húa n bỏn hng húa, cung ng dch v, H Ni 16 Chớnh ph (2015), Ngh nh s 12/2015/N-CP ngy 12/02/2015 ca Chớnh ph quy nh chi tit thi hnh Lut sa i, b sung mt s iu ca cỏc Lut v thu v sa i, b sung mt s iu ca cỏc Ngh nh v thu, H Ni 17 Cc Thu tnh Qung Ninh (2015), Bỏo cỏo (túm tt) tng kt tỡnh hỡnh thc hin nhim v cụng tỏc thu nm 2014; Nhim v v gii phỏp cụng tỏc thu 2015, Qung Ninh 18 Nguyn Phựng Hnh (2015), Qun lý thu giỏ tr gia tng i vi cỏc doanh nghip xõy dng trờn a bn tnh Vnh Phỳc, Lun Thc s Qun lý kinh t, Trng i hc Kinh t - i hc Quc gia H Ni 19 Trn Quc Hựng (2011), Phỏp lut v hon thu GTGT Vit Nam Thc trng v gii phỏp, Lun thc s lut hc, Khoa lut i hc Quc gia H Ni 20 Nguyn Th Lan Hng (2013), V bo v quyn ca ngi np thu Lut Qun lý thu, Tp Lut hc, Khoa Lut HQGHN, Tp 29, (1), tr.42 50 21 Lờ Th Hng Ly (2012), Tng cng kim soỏt thu giỏ tr gia tng ti Cc Thu tnh Bỡnh nh, Lun Thc s Qun tr kinh doanh, i hc Nng 22 Quc hi (1999), Lut Thu giỏ tr gia tng, H Ni 23 Quc hi (2003), Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut thu giỏ tr gia tng, H Ni 93 24 Quc hi (2005), Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut thu tiờu th c bit v Lut thu giỏ tr gia tng, H Ni 25 Quc hi (2006), Lut qun lý thu, H Ni 26 Quc hi (2008), Lut thu giỏ tr gia tng, H Ni 27 Quc hi (2011) Lut khiu ni, H Ni 28 Quc hi (2012), Lut sa i, b sung mt s iu Lut qun lý thu, H Ni 29 Quc hi (2013), Lut thu giỏ tr gia tng, H Ni 30 Th tng Chớnh ph (2011), Quyt nh s 732/Q-TTg ca Th tng ngy 17/5/2011 v vic phờ duyt chin lc ci cỏch h thng thu giai on 2011-2020, H Ni 31 Th tng Chớnh ph (2012), Quyt nh s 432/2012/Q-TTg ngy 12/4/2012 ca Th tng Chớnh ph phờ duyt Chin lc Phỏt trin bn vng Vit Nam giai on 2011-2020, H Ni 32 Tng cc Thu (1993), Bỏo cỏo kho sỏt v thu giỏ tr gia tng cỏc nc Phỏp, Thy in, Trung Quc, H Ni 33 Tng cc Thu (2000), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc trin khai thc hin cỏc Lut thu mi, H Ni 34 Tng cc Thu (2010), Quyt nh 502/2010/Q-TCT ngy 29/3/2010 ca Tng cc Thu v vic quy nh chc nng, nhim v ca cỏc phũng thuc Cc Thu, H Ni 35 Tng cc Thu (2010), Quyt nh s 503/2010/Q-TCT ngy 29/3/2010 ca Tng cc Thu quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca Chi cc Thu trc thuc Cc Thu, H Ni 36 Tng cc Thu (2014), Hi ngh tng kt cụng tỏc thu nm 2013, gii phỏp thc hin nhim v cụng tỏc thu nm 2014, website http://www.gdt.gov.vn ngy 14/1/2014 94 37 Tng cc Thu (2014), Bỏo cỏo tng kt nhim v cụng tỏc thu nm 2014; Nhim v, gii phỏp thc hin cụng tỏc thu nm 2015, H Ni 38 Hong Th Thu Trang (2012), Thc hin phỏp lut v thu trờn a bn tnh Thanh Húa, Lun Thc s Lut hc, Khoa Lut i hc Quc gia H Ni 39 Trng i hc Lut (2008), Giỏo trỡnh Lut thu Vit Nam, NXB Cụng an nhõn dõn 40 Vin kim sỏt nhõn dõn tnh Qung Ninh (2015), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc Kim sỏt nm 2015, Qung Ninh 95 [...]... và thực tiễn về thuế giá trị gia tăng, pháp luật thuế giá trị gia tăng và hoạt động thực thi pháp luật thuế giá trị gia tăng tại Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh, thông qua đó đánh giá thực trạng pháp luật thuế giá trị gia tăng và đặc biệt là thực tiễn thi hành pháp luật thuế GTGT tại Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh trong những năm qua Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật thuế. .. lục, luận văn được bố cục gồm ba chương như sau: Chương 1: Những vấn đề lý luận về thuế giá trị gia tăng và tổ chức thực thi pháp luật thuế giá trị gia tăng Chương 2: Thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật thuế giá trị gia tăng tại Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh Chương 3: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật thuế giá trị gia tăng tại Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh 5 Chương 1 NHỮNG... GTGT tại Cục Thuế Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung Để đạt được mục đích trên, luận văn có nhiệm vụ: - Hệ thống hóa các kiến thức và thông tin cần thi t về thuế giá trị gia tăng và pháp luật thuế GTGT; - Đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật thuế giá trị gia tăng tại Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua; - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật thuế giá. .. giá trị gia tăng tại Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh 4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các quan điểm, tư tưởng, học thuyết về thuế giá trị gia tăng và pháp luật thuế giá trị gia tăng; các quy định về thuế GTGT ở Việt Nam hiện nay và tình hình thực hiện pháp luật thuế GTGT tại Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh Phạm vi nghiên cứu của luận văn tập trung vào vấn đề thực thi. .. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ TỔ CHỨC THỰC THI PHÁP LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1.1 Những vấn đề lý luận về thuế giá trị gia tăng và mô hình cấu trúc của pháp luật thuế giá trị gia tăng Trên thế giới, thuế giá trị gia tăng lần đầu tiên được nhắc đến vào năm 1954 bởi một nhà kinh tế học người Pháp – Maurice Lauré, sau đó chính thức được áp dụng lần đầu tại Pháp vào ngày 10/4/1954 và... thi pháp luật thuế GTGT ở mỗi địa phương cũng có những nét đặc thù, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương Đây là cơ sở để tác giả triển khai nghiên cứu việc thực thi pháp luật thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Quảng Ninh trong bối cảnh cải cách tài chính địa phương hiện nay ở Việt Nam 22 Chương 2 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CỤC THUẾ QUẢNG... của cơ quan quản lý thuế, chủ thể nộp thuế và những chủ thể khác có liên quan nhằm hiện thực hóa các quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng, đưa pháp luật thuế giá trị gia tăng đi vào cuộc sống thực tế Về phương diện lý thuyết, thực thi pháp luật thuế nói chung và thực thi pháp luật thuế GTGT có những đặc điểm cơ bản sau đây: Thứ nhất, về khía cạnh chủ thể, thực thi pháp luật thuế GTGT luôn gắn... thi pháp luật thuế giá trị gia tăng Trong quá trình thực thi pháp luật nói chung và thực thi pháp luật thuế GTGT nói riêng, tính hiệu quả được xem là chỉ tiêu cơ bản để xác định kết quả cuối cùng của việc thực thi pháp luật Để đánh giá được hiệu quả thực thi pháp luật của thuế GTGT, trước hết phải xác định được tiêu chí để đánh giá Theo nghĩa thông thường, tiêu chí để đánh giá hiệu quả thực thi pháp luật. .. thuế; miễn giảm thuế, hoàn thuế, khiếu nại và khởi kiện về thuế GTGT 1.2 Những vấn đề lý luận về tổ chức thực thi pháp luật thuế giá trị gia tăng 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm của thực thi pháp luật thuế giá trị gia tăng Thực thi pháp luật là những hoạt động của cá nhân, tổ chức nhằm trực tiếp đưa pháp luật vào cuộc sống để tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần cho xã hội Nói một cách khác, thực thi. .. về thực thi pháp luật thuế giá trị gia tăng, có thể hình dung một cách khái quát về cách thức tổ chức thực thi pháp luật thuế giá trị gia tăng nói chung và tại Cục thuế tỉnh Quảng Ninh nói riêng Tuy nguyên tắc và quy trình tổ chức thực thi pháp luật thuế GTGT được áp dụng chung cho tất cả các địa phương nhưng do mỗi địa phương có những đặc điểm khác nhau về điều kiện kinh tế - xã hội nên việc thực thi
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực thi pháp luật thuế giá trị gia tăng tại cục thuế tỉnh quảng ninh , Thực thi pháp luật thuế giá trị gia tăng tại cục thuế tỉnh quảng ninh , Thực thi pháp luật thuế giá trị gia tăng tại cục thuế tỉnh quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay