Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại theo luật sở hữu trí tuệ năm 2005

102 179 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:01

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT HONG MINH THY HàNH VI XÂM PHạM QUYềN Sở HữU CÔNG NGHIệP ĐốI VớI TÊN THƯƠNG MạI THEO LUậT Sở HữU TRí TUệ NĂM 2005 LUN VN THC S LUT HC H NI - 2015 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT HONG MINH THY HàNH VI XÂM PHạM QUYềN Sở HữU CÔNG NGHIệP ĐốI VớI TÊN THƯƠNG MạI THEO LUậT Sở HữU TRí TUệ NĂM 2005 Chuyờn ngnh: Lut Dõn s v T tng dõn s Mó s: 60 38 01 03 LUN VN THC S LUT HC Cỏn b hng dn khoa hc: TS NGUYN TH QU ANH H NI - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! NGI CAM OAN Hong Minh Thựy MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc ch vit tt Danh mc bng M U Chng 1: KHI QUT CHUNG V QUYN S HU CễNG NGHIP I VI TấN THNG MI V HNH VI XM PHM QUYN S HU CễNG NGHIP I VI TấN THNG MI 1.1 Khỏi quỏt chung v quyn s hu cụng nghip i vi tờn thng mi 1.1.1 Khỏi nim tờn thng mi 1.1.2 Khỏi nim quyn s hu cụng nghip i vi tờn thng mi 11 1.1.3 Ni dung quyn s hu cụng nghip i vi tờn thng mi 14 1.2 Khỏi quỏt chung v hnh vi xõm phm quyn s hu cụng nghip i vi tờn thng mi 20 1.2.1 Khỏi nim hnh vi xõm phm quyn s hu cụng nghip i vi tờn thng mi 20 1.2.2 Cỏc yu t to thnh hnh vi xõm phm quyn SHCN i vi TTM 23 1.2.3 Quy nh v hnh vi xõm phm quyn SHCN i vi TTM phỏp lut Vit Nam t trc ban hnh Lut SHTT 2005 26 1.2.4 í ngha ca vic xỏc nh hnh vi xõm phm quyn s hu cụng nghip i vi tờn thng mi 28 Kt lun Chng 32 Chng 2: NHNG QUY NH V HNH VI XM PHM QUYN S HU CễNG NGHIP I VI TấN THNG MI THEO LUT S HU TR TU NM 2005 34 2.1 Cỏc dng xõm phm quyn s hu cụng nghip i vi tờn thng mi 34 2.1.1 Hnh vi xõm phm quyn s hu cụng nghip i vi tờn thng mi 36 2.1.2 Hnh vi cnh tranh khụng lnh mnh liờn quan n tờn thng mi 40 2.2 Cn c xỏc nh hnh vi xõm phm quyn s hu cụng nghip i vi tờn thng mi 43 2.2.1 Cn c xỏc nh TTM c bo h 44 2.2.2 Yu t xõm phm quyn s hu cụng nghip i vi TTM 47 2.2.3 Ch th thc hin hnh vi 49 2.2.4 a im thc hin hnh vi 56 Kt lun Chng 59 Chng 3: THC TRNG XM PHM QUYN S HU CễNG NGHIP I VI TấN THNG MI TI VIT NAM V MT S GII PHP HON THIN PHP LUT V HNH VI XM PHM QUYN S HU CễNG NGHIP I VI TấN THNG MI 61 3.1 Thc trng xõm phm quyn s hu cụng nghip i vi TTM ti Vit Nam 61 3.2 Nguyờn nhõn tn ti hnh vi xõm phm quyn s hu cụng nghip i vi TTM 72 3.3 Mt s gii phỏp hon thin phỏp lut v hnh vi xõm phm quyn s hu cụng nghip i vi TTM 80 Kt lun Chng 87 KT LUN V KIN NGH 89 DANH MC TI LIU THAM KHO 92 DANH MC CC CH VIT TT BLDS: B lut Dõn s nm 2005 BLHS: B lut Hỡnh s nm 1999 BLTTDS: B lut T tng dõn s nm 2004 CTCP: Cụng ty c phn KKD: ng ký kinh doanh QT: iu c quc t KDCN: Kiu dỏng cụng nghip KH&CN: Khoa hc v Cụng ngh SHCN: S hu cụng nghip SHTT: S hu trớ tu TNHH: Trỏch nhim hu hn TTM: Tờn thng mi UBND: y ban nhõn dõn WIPO: T chc s hu trớ tu th gii WTO: T chc thng mi th gii DANH MC BNG S hiu bng Tờn bng Trang Bng 3.1: S liu v tỡnh trng xõm phm quyn SHCN t nm 2006 n nm 2012 68 M U Tớnh cp thit ca ti Trong bi cnh nn kinh t th trng vi c trng c bn l cnh tranh, vic thit lp mt mụi trng cnh tranh lnh mnh khụng cũn l nhim v ca Nh nc vi t cỏch l ch th qun lý m cũn l nhim v ca chớnh cỏc doanh nghip vi t cỏch l ch th trc tip thc hin cỏc hot ng kinh doanh nn kinh t ú Trong mụi trng cnh tranh khc lit y, tr vng v quan trng hn l phỏt trin, cỏc ch th kinh doanh buc phi khng nh c uy tớn, v th ca mỡnh trờn th trng thụng qua vụ cỏch thc, ú, tiờn quyt nht l cỏch thc cỏ th húa hot ng kinh doanh ca mỡnh v mt nhng cụng c phỏp lý hu hiu nht phc v cho vic cỏ th húa hot ng kinh doanh ca cỏc ch th c phỏp lut quy nh chớnh l tờn thng mi Cú th khng nh: tờn thng mi l du hiu u tiờn phõn bit gia ch th kinh doanh ny vi ch th kinh doanh khỏc cựng mt lnh vc v khu vc kinh doanh Tuy nhiờn, cựng vi quỏ trỡnh hi nhp, hot ng kinh doanh ca cỏc ch th khụng cũn bú hp phm vi mt khu vc, gii hn phm vi mt lnh vc nht nh m m rng phm vi liờn khu vc v a lnh vc kinh doanh iu ú t nhiu ũi hi, thỏch thc cho doanh nghip, khụng ch l n lc s ng t thõn ca chớnh doanh nghip m cũn vic i phú, ngn chn nhng hnh vi trc li thụng qua vic s dng tờn tui ca doanh nghip t cỏc i th cnh tranh, thm l t chớnh bn hng ca doanh nghip Tỡnh trng doanh nghip b nhỏi, b bt chc tờn gi, b li dng danh ting, uy tớn, thng hiu thụng qua vic s dng cỏc ch dn thng mi, ú, in hỡnh l s dng tờn thng mi gõy nhm ln nhm mc ớch trc li ó khụng cũn xa l i vi cỏc doanh nghip chõn chớnh, thm l i vi c ngi tiờu dựng Nhng v vic ni cm v hnh vi xõm phm quyn SHCN i vi tờn thng mi nh: v vic Cụng ty TNHH Sn xut kinh doanh nc mm Hng Thnh b C s nc mm Hng Thnh xõm phm quyn SHCN i vi tờn thng mi Hng Thnh din vo khong cui nm 2007; v vic CTCP Nha Bỡnh Minh b Cụng ty TNHH Thng mi Dch v v Sn xut nha ng Bỡnh Minh (cựng trờn a bn TP H Chớ Minh) xõm phm quyn SHCN i vi tờn thng mi v nhón hiu Bỡnh Minh din vo u nm 2008; v tranh chp TTM Winco v Winlaw gia Cụng ty TNHH SHTT Winco v Cụng ty Lut TNHH Winlaw din vo cui nm 2008; v vic CTCP Vincom v CTCP u t Ti Chớnh Bt ng sn Vincon tranh chp TTM Vincom v Vincon din vo cui nm 2010 Trờn õy ch l nhng v vic ni cm c phi by trc cụng chỳng m thc t, cũn rt nhiu hnh vi xõm phm quyn SHCN i vi tờn thng mi c bin tng di nhiu hỡnh thc phc khỏc m doanh nghip khụng th lng trc ht c iu ny cho thy nn ỏng bỏo ng v phi loi b nn kinh t th trng m cỏc doanh nghip chõn chớnh mun tn ti, ng vng v phỏt trin; Nh nc, mun to mt mụi trng cnh tranh lnh mnh thu hỳt s u t t cỏc doanh nghip v ngoi nc thỡ buc phi y mnh vic thc thi phỏp lut v bo h quyn SHCN i vi tờn thng mi, nh nhim v m Ban chp hnh Trung ng ng ó nhn mnh Ngh quyt s 08-NQ/TW ngy 05/02/2007 v mt s ch trng, chớnh sỏch ln nn kinh t Vit Nam phỏt trin nhanh v bn vng Vit Nam l thnh viờn ca WTO, ú l: y mnh thc thi phỏp lut bo v s hu trớ tu, to mụi trng thun li cho sỏng to cỏc giỏ tr tinh thn xó hi Khụng th ph nhn s i ca o lut c lp v s hu trớ tu Lut S hu trớ tu nm 2005 (c Quc hi thụng qua ngy 29/11/2005, cú hiu lc thi hnh t ngy 01/7/2006, c sa i, b sung mt s iu nm 2009, cú hiu lc thi hnh t ngy 01/01/2010), ú quy nh ch phỏp lý i vi cỏc i tng ca quyn SHTT, ú cú tờn thng mi l mt nhng bc t phỏ vic to cụng c phỏp lý bo v quyn v li ớch chớnh ỏng ca doanh nghip vic xng danh hot ng kinh doanh ca mỡnh Tuy nhiờn, thc tin cho thy, h thng phỏp lut thc thi quyn SHTT núi chung v thc thi quyn SHCN i vi tờn thng mi núi riờng, dng nh cũn tn ti nhiu bt cp v hn ch Cựng vi s bt cp ni ti phỏp lut SHTT iu chnh tờn thng mi l s nhp nhng, mõu thun cỏc bn phỏp lut khỏc cựng iu chnh ch phỏp lý i vi vic xng danh quỏ trỡnh hot ng kinh doanh ca cỏc ch th kinh doanh m in hỡnh l: Lut Cnh tranh (c Quc hi thụng qua ngy 03/12/2004, cú hiu lc thi hnh t ngy 01/07/2005) v Lut Doanh nghip (c Quc hi thụng qua ngy 29/11/2005, cú hiu lc thi hnh t ngy 01/07/2006) S chng chộo khụng ch h thng bn phỏp lut m cũn tn ti cỏch thc qun lý, cỏch thc phõn cp, phõn ngnh qun lý ca cỏc c quan Nh nc i vi tờn ca ch th kinh doanh Chớnh nhng bt cp ú ó phn no to ro cn vic bo v quyn SHCN i vi tờn thng mi ca cỏc ch th kinh doanh, c bit l vic xỏc nh hnh vi xõm phm quyn SHCN i vi tờn thng mi mt nhng ni dung quan trng ca vic thc thi quyn SHCN i vi tờn thng mi; mt nhng cn c quan trng ỏp dng cỏc bin phỏp x lý hnh vi xõm phm quyn SHCN i vi tờn thng mi mt cỏch phự hp, ỏp dng cỏc bin phỏp khc phc thit hi v vt cht cng nh tn hi v uy tớn hnh vi xõm phm quyn SHCN i vi tờn thng mi gõy cho ch th quyn mt cỏch kp thi SHTT trờn thc t Vic hon thin h thng phỏp lut v hnh vi xõm phm quyn SHCN i vi TTM khụng ch dng li phm vi h thng phỏp lut SHTT liờn quan n TTM m phm vi cũn c m rng, liờn quan phỏp lut doanh nghip v phỏp lut v cnh tranh Do ú, vic ban hnh mi hay iu chnh, b sung cỏc bn phỏp lut v cỏc bn hng dn thi hnh liờn quan n hnh vi xõm phm quyn SHCN i vi TTM cn bo m tớnh nht quỏn, ng b, minh bch, kh thi, y , hiu qu v cú s kt ni, liờn quan cht ch vi gia cỏc bn cựng mt ngnh lut v gia cỏc ngnh lut khỏc Trc ban hnh mi hoc cú s iu chnh, sa i, b sung cỏc bn lut, phi cú s nghiờn cu mt cỏch chuyờn sõu v cú chn lc kinh nghim ca cỏc quc gia tin b trờn th gii, nhng bn lut nc ó c ban hnh cng nh thc tin thc thi phỏp lut v SHTT núi chung, v TTM, v hnh vi xõm phm quyn SHCN i vi TTM cng nh thc tin cỏc hot ng liờn quan n cỏc i tng tng t TTM (tờn doanh nghip, ch dn thng mi, tờn min) núi riờng Ch hi hũa c iu ng thi cỏc yu t ny mi hn ch c ti a s mõu thun, chng chộo gia cỏc quy nh ca cỏc bn phỏp lut, ng thi nõng cao c hiu lc phỏp lý ca cỏc quy nh v hnh vi xõm phm quyn SHNC i vi TTM núi riờng v ca Lut SHTT núi chung Mc dự Lut SHTT ó c Quc hi sa i nm 2009, nhng, cỏc quy nh liờn quan n quyn SHCN i vi TTM núi chung v liờn quan n hnh vi xõm phm quyn SHCN i vi TTM cha thc s c chỳ trng, quan tõm mt cỏch thớch ỏng Nh ó phõn tớch ti mc trờn v nguyờn nhõn tn ti hnh vi xõm phm quyn SHCN i vi TTM, thỡ quy nh v hnh vi xõm phm quyn SHCN i vi TTM quy nh phỏp lut hin hnh cũn tn ti nhiu s thiu ng b Do ú, vic iu chnh, b 81 sung, hon thin cỏc quy nh phỏp lut v xỏc nh hnh vi xõm phm quyn SHCN i vi TTM l iu phi c quan tõm hng u bi õy chớnh l khung phỏp lý quan trng, l c s iu chnh cho mi hot ng thc thi, bo h quyn SHCN i vi TTM thc t Mt s nhng ni dung m cỏc nh lm lut v SHTT cn quan tõm, nghiờn cu hon thin phỏp lut v xỏc nh hnh vi xõm phm quyn SHCN i vi TTM, ú chớnh l cỏc ni dung v: (i) tớnh trung thc hnh vi s dng tờn ngi, du hiu mụ t chng loi, s lng, cht lng, cụng dng, giỏ tr, ngun gc a lý v cỏc c tớnh khỏc ca hng húa, dch v - quy nh v cỏc hnh vi khụng b coi l hnh vi xõm phm quyn SHCN i vi TTM; (ii) s nhm ln v ch th kinh doanh, c s kinh doanh, hot ng kinh doanh di TTM quy nh v xỏc nh hnh vi xõm phm quyn SHCN i vi TTM; (iii) ch dn thng mi hnh vi xõm phm quyn SHCN i vi TTM quy nh ti iu 129.2 Lut SHTT v hnh vi cnh tranh khụng lnh mnh quy nh ti iu 13.2 Lut SHTT; (iv) c ch iu chnh/ ng phú vi mi phỏp lý phỏt sinh hot ng kinh doanh ca ch s hu TTM, bao gm: vic mt ch th kinh doanh m rng phm vi lnh vc kinh doanh v khu vc kinh doanh khụng ch trờn phm vi khu vc a lý hnh chớnh c th m c bit l mụi trng mng internet mt mụi trng kinh doanh phc v khú qun lý; c ch bo h i vi TTM c ó tng c s dng hot ng kinh doanh, tng l i tng c phỏp lut SHCN bo h c cỏc ch th kinh doanh la chn lm TTM cho cỏc hot ng kinh doanh [1] Nhng quy nh ny tng chng nh nhng cú ý ngha vụ cựng sc quan trng quỏ trỡnh xỏc nh cỏc yu t ca hnh vi xõm phm quyn SHCN i vi TTM, vic x lý cỏc tranh chp v TTM, x lý cỏc hnh vi xõm phm quyn SHCN i vi TTM Do ú, thit ngh, nhng ny nờn c quy nh, hng dn c th h thng phỏp 82 lut SHTT núi chung v phỏp lut v xõm phm quyn SHCN i vi TTM núi riờng hay cỏc phỏp lut chuyờn ngnh cú liờn quan khỏc bo m khung phỏp lý vng chc quỏ trỡnh bo h TTM Ngoi ra, liờn quan n c ch xỏc lp quyn SHCN i vi TTM, nhiu ý kin ng tỡnh vi vic nờn quy nh v th tc ng ký quyn SHCN i vi TTM ti Vit Nam lp lun rng: vỡ TTM c bo h m khụng qua th tc ng ký ti c quan cú thm quyn qun lý v SHTT nờn v nguyờn tc, bt c cỏ nhõn, t chc no hot ng kinh doanh di mt cỏi tờn nht nh thỡ u nhn c s bo h ca phỏp lut i vi tờn ú Tuy nhiờn, theo phỏp lut kinh doanh thỡ cỏ nhõn, t chc mun thc hin hot ng kinh doanh trờn lónh th Vit Nam thỡ phi thc hin th tc KKD vi c quan cú thm quyn qun lý v KKD; theo ú, vic kinh doanh m khụng ng ký l hnh vi vi phm phỏp lut, s b x pht hnh chớnh, thm cú th b x lý theo phỏp lut hỡnh s Nh vy, trờn thc t, mt ch th kinh doanh, ch cú th s dng TTM hot ng kinh doanh ca mỡnh sau ó KKD, ú, TTM l mt ni dung bt buc phi cú KKD Vy phi chng, quy nh ca phỏp lut SHTT ang v ng cho hnh vi vi phm phỏp lut doanh nghip? Mc dự vic ng ký xỏc lp quyn SHCN v KKD l khỏc v vic ng ký bo h TTM khụng mang ý ngha khai sinh quyn i vi TTM nhng vic thit lp mt h thng ng ký TTM l iu cn thit v khụng th b coi l vụ ngha, bi, cựng vi h thng ng ký kinh doanh ca c quan k hoch v u t, s tn ti ca h thng ng ký TTM s cú tỏc dng h tr ln v n gin húa cụng tỏc qun lý hnh chớnh v x lý vi phm, chng hn: vic tra cu, la chn TTM ca cỏc ch th kinh doanh (mt nhng iu kin c mt TTM c coi l cú kh nng phõn bit l: nu khụng trựng hoc tng t n mc gõy nhm ln vi TTM m ngi khỏc ó s dng trc cựng lnh vc v khu vc 83 kinh doanh (iu 78.2 Lut SHTT)), vic xỏc nh tớnh mi ca cỏc du hiu ng ký nhón hiu (du hiu trựng hoc tng t vi TTM ang c s dng ca ngi khỏc, nu vic s dng du hiu ú cú th gõy nhm ln cho ngi tiờu dựng v ngun gc hng hoỏ, dch v thỡ du hiu b coi l khụng cú kh nng phõn bit v khụng c bo h vi t cỏch l nhón hiu (iu 74.2.k Lut SHTT)), cụng tỏc thm nh cụng nhn tờn doanh nghip ca ch th KKD ti c quan KKD, c bit i vi nhng TTM cú thnh phn l nhng t mi mang tớnh l, c sc, c ỏo. v ý ngha hn, h thng ny s l mt ngun d liu quan trng cha ng chng c cỏc ch th kinh doanh chng minh quyn hp phỏp ca mỡnh i vi TTM, chng li cỏc hnh vi xõm phm t cỏc ch th khỏc cỏc v tranh chp hnh chớnh, dõn s Vic b sung, hon thin khung phỏp lý cú cỏc ch ti x lý v x lý hiu qu l rt cn thit; ng thi, phi phỏt huy c mt cỏch hp lý v ti a hiu qu ca cỏc bin phỏp x lý hnh chớnh, dõn s, trng ti v hỡnh s Cú nhiu ý kin cho rng, cn tng mc pht x pht hnh chớnh n mc sc rn e cỏc i tng vi phm Hin nay, gp khú khn vic xỏc nh mc pht, nhiu c quan thc thi thng c l mc pht, v cng tõm lý luụn cõn nhc n kh nng thi hnh nờn mc pht a thng thp hn so vi giỏ tr hng húa b vi phm Theo Lut SHTT hin hnh, mc pht tin ớt nht bng giỏ tr hng húa vi phm ó phỏt hin c v nhiu nht khụng vt quỏ ln giỏ tr hng húa vi phm ó phỏt hin c nh quy nh trc õy [27, 214.4] c thay th bng mc pht Chớnh ph quy nh ti Ngh nh s 99/2013/N-CP phự hp vi phỏp lut v x pht vi phm hnh chớnh (ti a l 500 triu ng) Tuy nhiờn, mc pht ti a c quy nh l 500 triu ng, nu xột ti cỏc hnh vi xõm phm quyn SHTT mang li li nhun cao v tn tht, thit hi v uy 84 tớn, danh ting ca doanh nghip, c bit l nhng doanh nghip tờn tui l nhng doanh nghip thng xuyờn b xõm hi, thỡ mc x pht hnh chớnh nh vy cũn quỏ thp c bit, rn e mt trit nht hnh vi vi phm, cỏc ch ti hỡnh s cn phi c ỏp dung mt cỏch cú hiu qu, v lõu di, cn nghiờn cu quy nh b sung vo BLHS mt s hnh vi nguy him cho xó hi lnh vc xõm phm quyn SHTT; thit k chng Ti phm lnh vc SHTT thnh mt chng c lp BLHS ch khụng nờn quy nh ri rỏc mt s chng ca BLHS nh b lut hin hnh; tng mc hỡnh pht, nht l hỡnh thc pht tin nõng cao hiu qu tớnh ngn nga, ng thi ban hnh cỏc bn hng dn c th, rừ rng v nht quỏn nhm ỏp ng kp thi yờu cu u tranh phũng chng loi ti phm xõm phm quyn SHTT thc tin cuc sng v cỏc ũi hi ca QT m Vit Nam ó tham gia hoc ký kt Cựng vi vic hon thin h thng phỏp lut liờn quan n phỏp lut v hnh vi xõm phm quyn SHCN i vi TTM, vic hon thin, nõng cao hiu qu hot ng bo h quyn s hu cụng nghip i vi TTM ca cỏc cỏ nhõn, t chc liờn quan n hot ng thc thi quyn SHCN i vi TTM cng l mt ũi hi cp thit c t Trong ú, cn chỳ trng phỏt trin, hon thin ng thi yu t ngi, h thng b mỏy qun lý Nh nc v thc thi quyn SHCN i vi TTM, tng cng s phi kt hp gia c quan chc nng v ch s hu TTM, tng cng cụng tỏc tuyờn truyn, giỏo dc n mi ch th liờn quan n TTM, c bit l a cỏc khuyn cỏo kp thi cho cỏc doanh nghip nhng nn nhõn trc tip gỏnh chu hu qu t vic b xõm phm TTM Ngoi ra, nhm to tin cho vic qun lý c s d liu v TTM thng nht v nht phm vi ton lónh th Vit Nam, cn sm cho i mt h thng liờn kt vi C s d liu quc gia v ng 85 ký doanh nghip ca Cc Qun lý ng ký kinh doanh, B K hoch v u t; C s d liu v nhón hiu v ch dn a lý ca Cc S hu trớ tu thuc B Khoa hc v Cụng ngh to mt ngun thụng tin hu ớch cho cỏc ch th vic ch ng la chn TTM, tờn doanh nghip phự hp vi quy nh phỏp lut, cho c cỏc c quan hu quan cụng tỏc qun lý, x lý vi phm gia TTM v cỏc i tng liờn quan khỏc (nhón hiu, ch dn a lý, tờn doanh nghip) ng thi vi vic hon thin cỏc ni b quc gia, cng cn tng cng hp tỏc quc t cụng tỏc u tranh phũng v chng ti phm v SHTT nhm thc hin tng tr t phỏp gia cỏc quc gia, chia s thụng tin cn thit v ti phm, h tr vic cung cp mu giỏm nh, tip thu, hc kinh nghim ca cỏc nc tiờn tin cụng tỏc phũng chng cỏc hnh vi xõm phm quyn SHTT Nh vy, cú rt nhiu gii phỏp ci thin tỡnh trng xõm phm quyn SHTT núi chung v quyn SHCN i vi TTM núi riờng, ú, quan trng nht l vic hon thin h thng phỏp lut v ci cỏch h thng qun lý v bo h, x lý hnh vi xõm phm quyn SHCN i vi TTM Tuy nhiờn, bin phỏp lõu di, quan trng v thit thc nht l tin hnh tuyờn truyn, giỏo dc, ph cp kin thc v SHTT cho ton xó hi, t doanh nghip cho n ngi tiờu dựng nhm nõng cao hiu bit v nhn thc sõu sc hn v SHTT, tm quan trng ca vic bo v quyn SHTT cng nh mc nguy hi hnh vi xõm phm quyn SHCN i vi TTM gõy ra, tng bc to lp tõm lý tụn trng quyn SHCN i vi TTM ca cỏc doanh nghip, lm cho mi ngi dõn thy c vic chp hnh phỏp lut bo h, bo v quyn SHTT núi chung v quyn SHCN i vi TTM núi riờng l hnh ng bo v quyn li ca chớnh bn thõn mỡnh v ca ton th xó hi 86 Kt lun Chng Trong chng cui cựng ny, thụng qua mt s v tranh chp TTM ni cm, in hỡnh tng gõy xụn xao d lun, tỏc gi bi vit ó s lc húa thc trng xõm phm quyn SHCN i vi TTM, t ú, nờu lờn cỏc nguyờn nhõn v xut mt vi gii phỏp nhm hn ch thc trng xõm phm TTM Xõm phm quyn SHTT núi chung v xõm phm quyn SHCN i vi TTM núi riờng ó, ang v s luụn l mt nhng nn ginh c s quan tõm ca c xó hi, t ngi tiờu dựng cho n cỏc c quan qun lý, thc thi phỏp lut bo h quyn SHCN i vi TTM v cỏc doanh nghip ch s hu TTM bi s gia tng v s lng, s phc din bin, phng thc, th on thc hin hnh vi xõm phm, s gia tng mc nguy him tớnh cht, phm vi t chc ca cỏc hnh vi vi phm Cú rt nhiu nguyờn nhõn dn n thc trng xõm phm quyn SHCN i vi TTM nh vy, ú cúsiờu li nhun m hnh vi xõm phm mang li cho ch th thc hin hnh vi xõm phm, cú nguyờn nhõn xut phỏt t chớnh s thiu ý thc bo v TTM ca chớnh ch th s hu TTM, cú nhng nguyờn nhõn xut phỏt t s chng chộo, bt cp ca quy nh phỏp lut, t nng lc gii quyt tranh chp liờn quan n SHTT núi chung v TTM núi riờng ca cỏc c quan thc thi phỏp lut Vic ngn chn v gim thiu dn tin ti vic chm dt trit thc trng xõm phm quyn SHCN i vi TTM luụn l bi toỏn húc bỳa c t i vi khụng ch cỏc nh lp phỏp, cỏc c quan thc thi phỏp lut m cũn ca chớnh ch s hu TTM gúp phn khc phc din bin phc ca thc trng xõm phm quyn SHCN i vi TTM, chng cui cựng ny, tỏc gi cú a mt s gii phỏp nhm hon thin h thng phỏp lut v hnh vi xõm phm quyn SHCN i vi TTM, bao gm: bo m tớnh nht quỏn, ng b, minh bch, kh thi, y v hiu qu ban hnh cỏc bn phỏp lut v bn hng dn thi hnh liờn quan n 87 TTM cng nh cỏc i tng khỏc ca quyn SHTT; nghiờn cu, sa i, b sung mt s quy nh liờn quan n bo h, xỏc nh v x lý hnh vi xõm phm TTM Lut SHTT hin hnh v cỏc bn hng dn thi hnh; sm nghiờn cu v cho i mt h thng ng ký TTM Bờn cnh gii phỏp nhm hon thin cỏc quy nh phỏp lut, tỏc gi cũn a mt s gii phỏp nhm nõng cao hiu qu ca hot ng bo h quyn SHCN i vi TTM thụng qua vic nõng cao cht lng chuyờn mụn (nng lc, trỡnh , nhn thc) v s lng ngun nhõn lc v SHTT cỏc c quan thc thi; tng cng t chc b mỏy, biờn ch ca cỏc c quan qun lý Nh nc t trung ng n a phng; ci cỏch b mỏy hnh chớnh; xõy dng c ch phi hp cht ch gia cỏc c quan vic kim tra, x lý cỏc xõm phm quyn SHTT; tng cng cụng tỏc tra, kim tra v s phi hp cht ch gia cỏc c quan chc nng v ch s hu; thng xuyờn t chc tuyờn truyn, giỏo dc, ng viờn v phỏt huy sc mnh ton dõn tớch cc tham gia phũng nga v u tranh chng sn xut, buụn bỏn hng gi, xõm phm TTM v cỏc i tng quyn SHTT khỏc di mi hỡnh thc; tng cng hn na vai trũ ca To ỏn v thc thi quyn SHTT, tin ti gii quyt nhng vi phm v SHTT ch yu bng ng t phỏp; o to v nõng cao nng lc i ng thm phỏn chuyờn sõu v SHTT cng nh chun b cỏc iu kin tng lai gn cú th thnh lp Tũa ỏn chuyờn trỏch v SHTT, chuyờn x lý cỏc v vi phm v quyn SHTT Trong ú, hiu qu nht l bin phỏp tuyờn truyn, giỏo dc, ph cp kin thc v SHTT, nõng cao ý thc phỏp lut, gi tinh thn trỏch nhim, s tụn trng quyn SHCN i vi TTM cng nh mc nguy hi hnh vi xõm phm quyn SHCN i vi TTM gõy cho ton th cng ng Ch thc hin ng b cỏc gii phỏp trờn thỡ hnh vi xõm phm quyn SHTT núi chung v quyn SHCN i vi TTM núi riờng mi c hn ch, mi gúp phn to mt mụi trng kinh doanh lnh mnh sõn chi bỡnh ng cho cỏc doanh nghip, th trng hng húa, dch v an ton cho ngi tiờu dựng, s phỏt trin vng bn cho ton xó hi 88 KT LUN V KIN NGH Tm quan trng ca trớ tu v cỏc sn phm, thnh qu ca lao ng trớ úc ngy cng c khng nh mt cỏch chc chn hn nn kinh t tri thc, nn kinh t hi nhp TTM cựng vi cỏc ti sn trớ tu khỏc cng ngy mt phỏt huy c vai trũ thit thc ca mỡnh i vi s sng cũn ca mi doanh nghip, li ớch chớnh ỏng ca ngi tiờu dựng v s hng thinh ca nn kinh t Mc dự tm quan trng ca TTM gn lin vi hot ng kinh doanh ca cỏc ch th quyn hn l th hin kh nng sỏng to ca ch s hu, nhiờn, khụng vỡ th m TTM li thiu i yu t trớ tu, yu t sỏng to nú cỏc ch th kinh doanh yờn tõm sn xut hng húa, cung ng dch v v hot ng kinh doanh mt mụi trng sch, an ton v bỡnh ng, hin nhiờn, h thng bo h quyn s hu cụng nghip liờn quan n hot ng sn xut, kinh doanh núi chung v TTM núi riờng ú phi c thit lp v hon thin mt cỏch vng chc, to hnh lang phỏp lý an ton cho cỏc ch s hu, ng thi, cng l ng lc thỳc y sỏng to, i mi, ci tin cụng ngh, khuyn khớch cỏc hot ng cnh tranh lnh mnh gia cỏc ch th thuc mi thnh phn kinh t, thu hỳt u t nc ngoi Trong bi cnh t nc ang cú nhng bc chuyn i phự hp vi s hi nhp kinh t quc t, h thng phỏp lut ca Vit Nam v SHTT núi chung v phỏp lut v SHCN i vi TTM núi riờng ang tr thnh mi quan tõm mang tớnh nh hng v chin lc lõu di, ú, vic phõn tớch, ỏnh giỏ nhng gỡ ó t c v cha t c v mt lý lun v thc tin phỏp lut bo h kiu dỏng cụng nghip l mt vic lm thit thc v cú ý ngha vụ cựng to ln Vn phỏp lý v hnh vi xõm phm quyn s hu cụng nghip i vi TTM l mt tng i mi m h thng phỏp lut ca Vit Nam, mc dự ó xut hin t lõu v thu hỳt c s quan tõm ca nhiu 89 ngnh lut khỏc nhng ch n thi gian gn õy, nú mi c nh hỡnh v phỏt trin Cng vi s n lc, c gng khụng ngng ngh ca ng, Nh nc v ton th xó hi, cỏc ch nh v hnh vi xõm phm quyn s hu cụng nghip i vi TTM, c bit, k t hiu lc ca cỏc quy nh ú c nõng lờn mt tm cao mi, ti Lut S hu trớ tu nm 2005, c sa i, b sung nm 2009, thỡ v c bn, ó t c s tng thớch nht nh vi thụng l quc t lnh vc ny v phn no ỏp ng kp thi nhng ũi hi trc mt ca tin trỡnh hi nhp quc t Tuy nhiờn, cng khụng th ph nhn nhng bt hp lý, nhng thiu sút, bt cp ni ti phỏp lut s hu trớ tu cng nh so vi cỏc ch nh phỏp lut khỏc dn n nhng khú khn, vng mc vic hnh h thng bo h, thc thi phỏp lut v hnh vi xõm phm quyn s hu cụng nghip i vi TTM vo thc tin phc ca cuc sng Trong iu kin hi nhp kinh t th gii v khu vc, vi nhng cam kt lnh vc s hu trớ tu, bao gm c s hu cụng nghip, vic ci thin mụi trng phỏp lý an ton v to iu kin bo m thc hin y cỏc cam kt l nhng ht sc cp bỏch i vi vic phỏt trin u t sn xut v thng mi ca t nc ta hin cng nh thi gian ti Bi vit ó a nhng phõn tớch, nhng nghiờn cu cú c mt cỏi nhỡn khỏch quan, ton din v thu ỏo cỏc quy nh ca phỏp lut v hnh vi xõm phm quyn s hu cụng nghip i vi TTM ti Vit Nam hin Thụng qua ú, nhn thc rừ c nhng u im cn phỏt huy v nhng bt cp cn khc phc ch nh hnh vi xõm phm quyn s hu cụng nghip i vi TTM ang tn ti h thng phỏp lut Vit Nam, ng thi, xut nhng gii phỏp vi mong mun gúp phn hon thin hn na h thng bo h TTM, thc thi phỏp lut v hnh vi xõm phm quyn s hu cụng nghip i vi TTM núi riờng v bo h s hu trớ 90 tu ca Vit Nam núi chung trc nhng ũi hi, thỏch thc ca nn kinh t tri thc v hi nhp sõu rng Vic nhỡn nhn cỏc v hnh vi xõm phm quyn s hu cụng nghip i vi TTM cng nh v hon thin phỏp lut ny ũi hi c nghiờn cu mt lng ln cỏc chuyờn ngnh v liờn quan Do ú, mc dự ó c gng u t nhiu thi gian, cụng sc cho quỏ trỡnh nghiờn cu hon thin bi lun nhng chc chc, vic tn ti nhng thiu sút, nhng hn ch cỏch din t cng nh tm hiu bit l khụng th trỏnh Tỏc gi lun mong mun nhn c s úng gúp, nhng ý kin ỏnh giỏ ca cỏc thy giỏo, cụ giỏo hon thin mt cỏch tt nht ti nghiờn cu ó t v nh hng cho nhng ti nghiờn cu tip theo./ 91 DANH MC TI LIU THAM KHO Nguyn Th Qu Anh (2002), Bo h tờn thng mi Vit Nam v mt s kin ngh hon thin phỏp lut v bo h tờn thng mi, Tp Khoa hc, i hc Quc gia H Ni, Chuyờn san Kinh t - Lut, (4) Nguyn Th Qu Anh (2002), Mt s v bo h quyn s hu cụng nghip i vi tờn thng mi trờn th gii, Tp Khoa hc, i hc Quc gia H Ni, Chuyờn san Kinh t - Lut, (2) Nguyn Th Qu Anh (2002), Bo h quyn s hu cụng nghip theo Hip nh thng mi Vit Nam Hoa K, Sỏch chuyờn kho: V vic thc thi Hip nh Vit Nam Hoa K, NXB Chớnh tr Quc gia, H Ni Nguyn Th Qu Anh (2004), Phỏp lut v bo h quyn s hu trớ tu Vit Nam tin trỡnh hi nhp kinh t quc t, K yu Hi tho, quc t v Vit Nam hc ln th ti TP.H Chớ Minh Nguyn Th Qu Anh (2005), Mt s kin ngh nhm hon thin cỏc quy nh v xỏc lp quyn s hu cụng nghip, Tp Dõn ch v phỏp lut, Chuyờn v s hu trớ tu, (3) Nguyn Th Qu Anh (2009), Mt s nhỡn nhn v xu hng phỏt trin ca h thng phỏp lut bo h quyn s hu trớ tu tin trỡnh hi nhp kinh t quc t, Tp Khoa hc phỏp lý, (2) Nguyn Bỏ Bỡnh (2005), S giao thoa gia cỏc i tng quyn ca s hu trớ tu, Tp Nghiờn cu lp phỏp, (10), tr.42-45 B khoa hc v Cụng ngh (2011), Thụng t s 37/2011/TT-BKHCN ngy 27/12/2011 hng dn thi hnh mt s iu ca Ngh nh s 97/2010/N-CP ngy 21/9/2010 ca Chớnh Ph quy nh x pht vi phm hnh chớnh lnh vc s hu cụng nghip, H Ni Chớnh ph (2000), Ngh nh s 54/2000/N-CP ngy 03/10/2000 v bo h quyn SHCN i vi mt kinh doanh, ch dn a lý, TTM v bo h quyn chng cnh tranh khụng lnh mnh liờn quan ti SHCN, H Ni 92 10 Chớnh ph (2006), Ngh nh s 105/N-CP ngy 22/9/2006, quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut S hu trớ tu v bo v quyn s hu trớ tu v qun lý nh nc v s hu trớ tu, H Ni 11 Chớnh ph (2006), Ngh nh s 35/2006/N-CP ngy 31/3/2006 quy nh chi tit Lut Thng mi v hot ng nhng quyn thng mi, H Ni 12 Trn Vn Hi (2008), Mt s phõn tớch v tỡnh trng xõm phm v tranh chp quyn s hu trớ tu Vit Nam, Tp Thụng tin v d bỏo kinh t - xó hi, B K hoch v u t, (31) 13 Trn Vn Hi (2010), Thy gỡ qua vic nhón hiu cỏc doanh nghip Ngh An ngh c bo h hoc b t chi bo h?, Tp Thụng tin Khoa hc v Cụng ngh Ngh An, (3) 14 Trn Vn Hi (2011), Nhng li doanh nghip thng gp quỏ trỡnh yờu cu bo h nhón hiu, Tp Thụng tin Khoa hc v Cụng ngh Ngh An, (4) 15 Bựi Huyn (2014), Phỏp lut v bo h tờn thng mi ca mt s nc trờn th gii v kinh nghim i vi Vit Nam, Tp Dõn ch v Phỏp lut, (thỏng 10) 16 Nguyn Hu Huyờn (2008), Phõn bit gia hnh vi cnh tranh khụng lnh mnh v vi phm quyn s hu trớ tu, trang in t ca B t phỏp (http://moj.gov.vn/ct/tintuc/Pages/thong-tin-khac.aspx?ItemID=3654) 17 Lờ Vn Kiu (2009), Tờn thng mi v nhón hiu, Tp Hot ng khoa hc, (thỏng 5) 18 Lờ Vn Kiu (2009), Thc tin ỏp dng Lut S hu trớ tu: Cụng ty v Nh hng, l Ph Hi, Tp Hot ng khoa hc, (603) 19 Trn Hi Linh (2010), Mi quan h gia nhón hiu v tờn thng mi, Tp Thụng tin Khoa hc v Cụng ngh Ngh An, (3) 20 Lờ Vit Long (2005), Xõm phm quyn s hu cụng nghip nhng t t thc tin, Tp Nh nc v phỏp lut, (5), tr.60-63 93 21 Lờ Vit Long (2008), Cỏc quy nh ca B lut Hỡnh s v xõm phm quyn s hu trớ tu, Tp Nh nc v phỏp lut, (9), tr.63-68 22 Lờ Vit Long (2008), Xõm phm s hu trớ tu: thc trng, nguyờn nhõn, gii phỏp, Tp Nghiờn cu lp phỏp, (10), tr.49-53 23 Lờ Nt (2006), Quyn s hu trớ tu, NXB i hc quc gia Thnh ph H Chớ Minh 24 inh Th Mai Phng (2009), V bi thng thit hi hnh vi trỏi phỏp lut xõm phm quyn s hu cụng nghip theo phỏp lut Vit Nam, NXB Chớnh tr Quc gia, H Ni 25 Nguyn Xuõn Quang (2015), Thc trng v bo v quyn s hu cụng nghip i vi nhón hiu bng bin phỏp hnh chớnh v gii phỏp hon thin phỏp lut, Tp dõn ch v phỏp lut (Tp in t) 26 Quc hi (2005), Lut Thng mi s 36/2005/QH11 ngy 14/6/2005, H Ni 27 Quc hi (2015), Lut S hu trớ tu nm 2005, c sa i, b sung nm 2009, NXB Chớnh tr Quc gia 28 Hong Tỳ (2008), Tranh chp tờn thng mi v nhón hiu: hai doanh nghip cựng mang nhón hiu Bỡnh Minh, Bỏo Phỏp lut, Thnh ph H Chớ Minh (Bỏo in t) 29 Lờ Tựng (2007), Tờn thng mi v nhón hiu t cỏch nh ngha n tỡnh phỏp lý cú th phỏt sinh, Tp Nghiờn cu lp phỏp, in t 30 Thanh tra B Khoa hc v Cụng ngh (2013), Bỏo cỏo ti Hi tho s hu trớ tu, cnh tranh v thc thi quyn s hu trớ tu: kinh nghim ca Vit Nam, Lo v Cam-pu-chia din ngy 4-5/6/2013 ti H Ni 31 Thanh tra B khoa hc v Cụng ngh (2013), Bỏo cỏo tỡnh hỡnh thc hin Chng trỡnh phi hp hnh ng phũng v chng xõm phm quyn s hu trớ tu giai on II (2012 2015) nm 2013 v nhim v cụng tỏc nm 2014 94 32 Hong Võn (2011), Ngn chn xõm phm tờn min, Tp Th gii, vi tớnh online 33 Hi Yn (2008), Hai hóng nc mm cựng tranh chp cỏi tờn, Bỏo Phỏp lut Thnh ph H Chớ Minh (Bỏo in t) Trang Web 34 http://onlineservices.ipophil.gov.ph/tmonline/ipcode/TMLawsMain.htm, B lut S hu trớ tu ca Philippines 35 http://www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/text.jsp?file_id=220536 , Tha c Trung M 36 http://uscode.house.gov/statviewer.htm?volume=60&page=441, Lut Nhón hiu liờn bang ca M 95 [...]... phạm Quyền sở hữu công nghiệp đối với Tên thương mại theo Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 Chương 3: Thực trạng xâm phạm Quyền sở hữu công nghiệp đối với Tên thương mại tại Vi t Nam và một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về hành vi xâm phạm Quyền sở hữu công nghiệp đối với Tên thương mại Kết luận 6 Chương 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI TÊN THƢƠNG MẠI VÀ HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU... hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với TTM và chủ sở hữu có quyền ngăm cấm vi c sử dụng đó 1.2 Khái quát chung về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thƣơng mại 1.2.1 Khái niệm hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại Để có một cách hiểu tổng quan nhất về hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với TTM, trước hết, xin dẫn chiếu một vài định nghĩa về hành vi xâm phạm quyền. .. xâm phạm cũng như tầm quan trọng của vi c xác định hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với tên thương mại trong vi c thực thi quyền SHCN đối với tên thương mại cùng với đòi hỏi đặt ra là: phải hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật về bảo hộ quyền SHTT nói chung và bảo hộ quyền SHCN đối với tên thương mại nói riêng, tác giả quyết định chọn đề tài: Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương. .. niệm hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với TTM theo pháp luật hiện hành của Vi t Nam khá tương thích với pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới Từ các đặc điểm trên, có thể khái quát khái niệm hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với TTM như sau: Hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với TTM là hành vi vi phạm quy định pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với TTM và có lỗi do chủ thể có năng lực hành vi thực... hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của hoạt động áp dụng pháp luật về hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với TTM  Nhiệm vụ: - Tìm hiểu một cách khái quát về tên thương mại và quyền SHCN đối với tên thương mại; - Tìm hiểu về các loại hành vi và cách thức xác định hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với tên thương mại; - Liên hệ đối chiếu giữa Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và một số văn bản luật khác cùng... đối với tên thương mại trong hệ thống thực thi quyền SHTT theo quy định của pháp luật Vi t Nam hiện hành 5 Bố cục của Luận văn Luận văn được chia làm 3 phần với nội dung gồm 3 chương, cụ thể như sau: Mở đầu Nội dung Chương 1: Khái quát chung về Quyền sở hữu công nghiệp đối với Tên thương mại và hành vi xâm phạm Quyền sở hữu công nghiệp đối với Tên thương mại Chương 2: Những quy định về hành vi xâm phạm. .. đối chiếu với văn bản pháp luật Chính vì thế, đề tài này hoàn toàn bảo đảm về tính mới và là đề tài nghiên cứu đầu tiên ở cấp luận văn thạc sỹ Với đề tài Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại theo Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 , tác giả hy vọng đây sẽ trở thành một tài liệu tham khảo có giá trị, một tài liệu nghiên cứu hữu ích và toàn diện về hành vi xâm phạm quyền SHCN đối. .. luận văn tập trung nghiên cứu về hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với tên thương mại ở Vi t Nam đặt trong tương quan các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, đồng thời, có sự liên hệ, đối chiếu với quy định của một số ngành luật khác cùng điều chỉnh về hành vi xâm phạm đối với tên của chủ thể kinh doanh, bên cạnh đó, có sự so sánh với quy định tương tự trong pháp luật của một số quốc gia và một... hành vi xâm phạm quyền của chủ sở hữu TTM, theo đó, chủ sở hữu TTM có quyền ngăn cấm hành vi sử dụng trái phép TTM đó Trong pháp luật Vi t Nam, quyền ngăn cấm người khác sử dụng TTM được quy định như sau: Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp và tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng hoặc quyền quản lý chỉ dẫn địa lý có quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp nếu vi c sử... QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI TÊN THƢƠNG MẠI 1.1 Khái quát chung về quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm tên thương mại So với các đối tượng SHTT truyền thống khác như Nhãn hiệu, Sáng chế, KDCN, chỉ dẫn địa lý thì TTM là đối tượng SHTT tương đối mới Mặc dù ra đời sau, nhưng vai trò của vi c bảo hộ quyền SHCN đối với TTM cũng quan trọng không kém so với các đối tượng SHTT
- Xem thêm -

Xem thêm: Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại theo luật sở hữu trí tuệ năm 2005 , Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại theo luật sở hữu trí tuệ năm 2005 , Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại theo luật sở hữu trí tuệ năm 2005

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay