Điều kiện bảo hộ sáng chế theo pháp luật việt nam

96 174 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 10:00

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN MINH TRANG ĐIềU KIệN BảO Hộ SáNG CHế THEO PHáP LUậT VIệT NAM LUN VN THC S LUT HC H NI - 2015 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN MINH TRANG ĐIềU KIệN BảO Hộ SáNG CHế THEO PHáP LUậT VIệT NAM Chuyờn ngnh: Lut Dõn s v t tng dõn s Mó s: 60 38 01 03 LUN VN THC S LUT HC Ngi hng dn khoa hc: TS NGUYN TH QU ANH H NI - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc.Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! NGI CAM OAN NGUYN MINH TRANG \ MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc t vit tt M U Chng 1: Lí LUN CHUNG V SNG CH V IU KIN BO H SNG CH 1.1 Khỏt quỏt chung v sỏng ch 1.1.1 Khỏi nim 1.1.2 c im sỏng ch 1.2 Phõn bit sỏng ch vi mt s i tng khỏc 1.2.1 Phõn bit sỏng ch vi phỏt minh 1.2.2 Phõn bit sỏng ch vi mu hu ớch/gii phỏp hu ớch 10 1.2.3 Phõn bit sỏng ch vi mt kinh doanh 11 1.3 Khỏi quỏt chung v iu kin bo h quyn s hu cụng nghip i vi sỏng ch 13 1.3.1 Khỏi nim iu kin bo h quyn s hu cụng nghip i vi sỏng ch 13 1.3.2 Vai trũ ca iu kin bo h quyn s hu cụng nghip i vi sỏng ch 20 1.3.3 iu kin bo h sỏng ch theo iu c quc t v phỏp lut mt s quc gia trờn th gii 24 Kt lun Chng 31 \ Chng 2: NI DUNG QUY NH CA PHP LUT HIN HNH V IU KIN BO H I VI SNG CH 32 2.1 Phm vi cỏc i tng c bo h sỏng ch 32 2.1.1 Sỏng ch l gii phỏp k thut 32 2.1.2 i tng khụng c bo h vi danh ngha sỏng ch 35 2.2 iu kin cú tớnh mi 39 2.2.1 Khỏi nim 39 2.2.2 Cỏch xỏc nh 41 2.3 iu kin cú trỡnh sỏng to 48 2.3.1 Khỏi nim 48 2.3.2 Cỏch xỏc nh 50 2.4 iu kin cú kh nng ỏp dng cụng nghip 57 2.4.1 Khỏi nim 57 2.4.2 Cỏch xỏc nh 60 Kt lun chng 63 Chng 3: THC TIN P DNG QUY NH V IU KIN BO H SNG CH V MT S GII PHP NHM HON THIN PHP LUT 64 3.1 Thc tin ỏp dng quy nh phỏp lut v iu kin bo h sỏng ch 64 3.1.1 Nhng kt qu t c 64 3.1.2 Nhng tn ti, hn ch 69 3.2 Mt s gii phỏp nhm hon thin phỏp lut v iu kin bo h sỏng ch 76 3.2.1 Hon thin h thng bn v iu kin kin bo h sỏng ch 76 3.2.2 Tng cng hiu qu ca h thng c quan nh nc cú thm quyn v bo h quyn s hu cụng nghip i vi sỏng ch 79 \ 3.2.3 Nõng cao nhn thc v bo h quyn cụng nghip i vi sỏng ch 80 3.2.4 o to ngun nhõn lc, nõng cao cỏc hot ng h tr, b tr, hp tỏc quc t 81 Kt lun chng 85 KT LUN 86 DANH MC TI LIU THAM KHO 87 \ M U Tớnh cp thit ca ti ng v Nh nc ta ó khng nh phỏt trin khoa hc v cụng ngh (KH & CN) cựng vi phỏt trin giỏo dc v o to l quc sỏch hng u, l nn tng v ng lc y mnh cụng nghip hoỏ (CNH), hin i hoỏ (HH) t nc Mc dự nc ta cũn nghốo, nhng thi gian qua, vi s quan tõm ca ng v Nh nc, c bit l s n lc, c gng ca i ng cỏn b KH & CN c nc, tim lc KH & CN ó c tng cng, KH & CN ó cú nhng úng gúp ỏng k vo s phỏt trin kinh t- xó hi, bo m quc phũng, an ninh Tuy nhiờn, trỡnh KH & CN ca nc ta hin nhỡn chung cũn thp so vi cỏc nc trờn th gii v khu vc; nng lc sỏng to cụng ngh mi cũn hn ch, cha ỏp ng c yờu cu ca s nghip CNH, HH t nc KH & CN nc ta ang ng trc nguy c tt hu ngy cng xa, trc xu th phỏt trin mnh m ca KH & CN v kinh t tri thc trờn th gii Thỏch thc ln nht phỏt trin kinh t- xó hi ca nc ta hin l s yu kộm v cht lng tng trng, hiu qu v sc cnh tranh thp ca nn kinh t, dn n nguy c kộo di tỡnh trng tt hu ca nc ta so vi cỏc nc khu vc v khú cú th thc hin c mc tiờu CNH, HH iu ny ũi hi KH & CN phi gúp phn quan trng vic thỳc y s phỏt trin kinh t xó hi ca t nc thc hin mc tiờu trờn, mt nhng bin phỏp m ng v nh nc ta ang thc hin l khuyn khớch hot ng sỏng to thụng qua h thng bo h quyn s hu cụng nghip i vi sỏng ch í ngha cn bn ca vic bo h c quyn sỏng ch l nú to ng lc kớch thớch phỏt trin kinh t, cụng ngh v thỳc y cnh tranh thụng qua vic tỏc ng n ng lc ti chớnh ca hot ng sỏng to Tuy nhiờn, c quyn sỏng ch khụng c trao trờn c s tớch cc lao ng hay chi phớ sỏng to ln m c cp trờn c s nhng iu kin ht sc nghiờm ngt v tớnh mi, tớnh sỏng to v kh nng ỏp dng cụng nghip Do vy, vic xõy dng mt h thng iu kin bo h sỏng ch hp lý phỏp lut ca quc gia cú th coi l chỡa khúa ng quy trỡnh sỏng to v thụng qua ú kớch thớch s phỏt trin kinh t So vi cỏc quc gia khỏc khu vc v trờn th gii, lch s hỡnh thnh v xõy dng phỏp lut v bo h s hu trớ tu núi chung v bo h c quyn sỏng ch núi riờng nc ta cũn tng i non tr Khi u t Ngh nh s 31/CP ngy 23-01-1981 ca Hi ng B trng (nay l Chớnh ph) ban hnh iu l v sỏng kin ci tin k thut, hp lý húa sn xut v sỏng ch n Lut s hu trớ tu nm 2006, cỏc quy nh phỏp lut v bo h sỏng ch nc ta ó v ang tng bc hon thin Trong bi cnh hin nay, m nn kinh t ang cú bc chuyn mỡnh mnh m sang thi k hu cụng nghip, nn kinh t trớ thc ang dn c hỡnh thnh thỡ bo h quyn s hu trớ tu núi chung v bo h sỏng ch núi riờng cng quan trng Cú th núi s lng n ng ký bo h sỏng ch v s bng sỏng ch ó c cp ó tr thnh mt tiờu ỏnh giỏ trỡnh phỏt trin khoa hc cụng ngh cng nh kh nng cnh tranh ca nn kinh t ca mt quc gia Vi ý ngha thc tin v lý lun quan trng ú, tỏc gi chn ti iu kin bo h sỏng ch theo quy nh phỏp lut Vit Nam l ti lun ca mỡnh Mc ớch nghiờn cu Mc ớch nghiờn cu ca lun l lm rừ c s lý lun v thc tin ca iu kin bo h sỏng ch, t ú xut phng hng hon thin cỏc quy nh ca phỏp lut Vit Nam v iu kin bo h sỏng ch Nhim v nghiờn cu T mc ớch nghiờn cu nh vy, lun t nhim v nghiờn cu nh sau: - Lm rừ bn cht phỏp lý ca iu kin bo h sỏng ch, vai trũ ca nú h thng bo h quyn s hu trớ tu i vi sỏng ch cng nh ý ngha ca nú i vi s phỏt trin khoa hc k thut nc ta - ỏnh giỏ thc trng ỏp dng cỏc quy nh ca phỏp lut Vit Nam v iu kin bo h sỏng ch v s dng sỏng ch ca Vit Nam, ng thi cú s so sỏnh tng quan thc tin bo h sỏng ch vi cỏc i tng s hu cụng nghip khỏc - Da trờn s phõn tớch c s lý lun v thc tin, tỏc gi tỡm nguyờn nhõn v xut phng hng hon thin cỏc quy nh ca phỏp lut s hu trớ tu Vit Nam v iu kin bo h sỏng ch, t ú gúp phn vo vic gia tng cỏc n ng ký bo h c quyn sỏng ch Vit Nam Phng phỏp nghiờn cu Trong lun ny, chỳng tụi ó dng quan im ca ch ngha vt bin chng v lý lun v nhn thc ca trit hc Mỏc - Lờnin; T tng H Chớ Minh v Nh nc v Phỏp lut ng thi, chỳng tụi s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu khoa hc l phng phỏp phõn tớch, phng phỏp tng hp, phng phỏp thng kờ, phng phỏp so sỏnh, phng phỏp lch s, phng phỏp kt hp lý lun vi thc tin nghiờn cu ti ny Kt cu ca ti Chng Lý lun chung v sỏng ch v iu kin bo h sỏng ch Chng Ni dung quy nh ca phỏp lut hin hnh v iu kin bo h i vi sỏng ch Chng Thc tin ỏp dng phỏp lut v iu kin bo h sỏng ch v mt s gii phỏp hon thin Chng Lí LUN CHUNG V SNG CH V IU KIN BO H SNG CH 1.1 Khỏt quỏt chung v sỏng ch 1.1.1 Khỏi nim Sỏng ch l mt khỏi nim dựng ch nhng gii phỏp k thut mi ngi sỏng to nhm ỏp ng nhng nhu cu cn thit hot ng lao ng sn xut ca ngi Trong ú, gii phỏp k thut c hiu l mt phng thc gii quyt mt c th lnh vc k thut hoc cú th hiu gii phỏp k thut l c cu, phng phỏp hay cht mi hay s dng c cu, phng phỏp c theo chc nng mi [30, tr 116], nú c th hin di dng sn phm hoc quy trỡnh gii quyt mt c xỏc nh bng vic ng dng cỏc quy lut t nhiờn [3, iu 4] Núi mt cỏch khỏc, gii phỏp k thut hng n mc tiờu lm ch thiờn nhiờn ca ngi Mt i tng s c coi l gii phỏp k thut nu nú to iu kin cho ngi khai thỏc th gii t nhiờn v thụng qua ú tha nhng nhu cu vt cht v tinh thn ca mỡnh Quỏ trỡnh ny cú th c din bng cỏch tn dng cỏc ngun lc hoc cỏc quy lut ca t nhiờn nh bng cỏch tỏc ng trc tip vo thiờn nhiờn Cựng vi nhng tin b v s phỏt trin khụng ngng ca khoa hc k thut th gii, khỏi nim sỏng ch cng ang c liờn tc m rng Sỏng ch khụng n gin ch bao hm cỏc cụng c, mỏy múc hu hỡnh m cũn l c cỏc quy trỡnh nhm gii quyt mt xỏc nh bng vic ng dng cỏc quy lut ca t nhiờn Thm chớ, mt s quc gia, khỏi nim sỏng ch ó c m rng n mc vt quan im truyn thng v bn cht k nghim viờn cng khụng th a mt cõu tr li chc chn v vic, liu mt sa i nh vy i vi i tng s dng cú c chp nhn hay khụng v lý c th ca vic chp nhn hoc phn i iu ny vụ hỡnh chung cng gõy khú khn cho i din ca ngi np n, cỏc lut s t khỏch hng khc phc thiu sút Túm li, bờn cnh nhng u im, h thng phỏp lut s hu trớ tu quy nh v iu kin bo h sỏng ch cũn tn ti mt s hn ch nht nh, ó v ang nh hng trc tip ti hot ng ỏp dng phỏp lut thc tin Vỡ vy, cn cú nhng bin phỏp nhanh chúng hon thin nhng thiu sút trờn hot ng bo h sỏng ch c thc hin mt cỏch cú hiu qu hn 3.2 Mt s gii phỏp nhm hon thin phỏp lut v iu kin bo h sỏng ch 3.2.1 Hon thin h thng bn v iu kin kin bo h sỏng ch H thng cỏc bn phỏp lut v SHTT Vit Nam n tng i y Tuy nhiờn quỏ trỡnh ỏp dng thỡ cỏc bn ny ó bc l hn ch nht nh Vỡ vy, mong mun hot ng bo h sỏng ch c thc thi cú hiu qu thỡ trc tiờn phi nhanh chúng hon thin h thng phỏp lut v SHTT Th nht, cn phõn bit rừ rng hai khỏi nim sỏng ch v gii phỏp hu ớch Lut SHTT nm 2005 ch nh ngha sỏng ch, nhng khụng quy nh n gii phỏp hu ớch v ch cú sỏng ch mi l i tng ca SHCN Vỡ vy cn b sung thờm khỏi nim gii phỏp k thut vo quy nh ca lut SHTT Th hai, b sung thờm quy nh v i tng c bo h vi danh ngha sỏng ch bao gm c sỏng ch dng s dng bờn cnh quy trỡnh v sn phm Vic loi b i tng sỏng ch dng s dng danh sỏch cỏc i tng c bo h l sỏng ch ó gõy nhng nh hng n xó hi v nh sỏng ch, i ngc li ch trng khuyn khớch sỏng to cụng ngh 76 Th ba, cn phi quy nh v cỏch thc np n bi l cú nhng trng hp ch s hu khụng ch np n yờu cu bo h sỏng ch m np c n yờu cu bo h di hỡnh thc bo h kiu dỏng cụng nghip cho cựng mt i tng Vớ d: vừng xp Duy Li c ng ký kiu dỏng Vit Nam, mu hu ớch Nht Bn, cũn sỏng ch M Nu t gi thuyt, cú ba ngi np n khỏc cho ba hỡnh thc bo h núi trờn cựng mt ngy thỡ t l n kiu dỏng cú c hp nht vi n sỏng ch, gii phỏp hu ớch hay khụng? Liu cú th cp cỏc bng bo h theo nhng hỡnh thc bo h khỏc cho cựng mt i tng nhng cho vi nhng ngi np n khỏc hay khụng? Th t, cn ban hnh lut sỏng ch riờng theo cựng xu hng hi nhp v phỏt trin ca th gii hin mt s quc gia trờn th gii ó ban hnh lut sỏng ch riờng nh M, Nht Bn tng lai cn xem xột ban hnh cỏc bn lut riờng v SHCN, ú cú lut sỏng ch Xem xột kinh nghim xõy dng lut ca mt s quc gia trờn th gii thỡ cú hai i tng SHCN c tỏch xõy dng lut riờng ú l nhón hiu v sỏng ch Sỏng ch th hin nh cao s sỏng to ca ngi, úng gúp quan trng i vi s phỏt trin ca mi quc gia nờn cn ban hnh lut riờng Trong lut ny s quy nh tt c nhng ni dung liờn quan n sỏng ch, to iu kin thun li cho ngi tỡm hiu phỏp lut, c quan s dng phỏp lut v thun li cho vic thc thi Song song vi vic ban hnh lut sỏng ch cn gim bt nhng ngh nh, thụng t hng dn i kốm, trỏnh s cng knh h thng phỏp lut lm gim hiu qu thc thi Th nm, xõy dng yờu cu v tớnh hu ớch ca gii phỏp k thut tr thnh mt iu kin bo h sỏng ch Hin ti cha cú mt s s thng kờ chớnh thc no v lng cỏc sỏng ch sau cp bng c a vo s dng trờn thc t ti Vit 77 Nam iu ny phn no ó cho thy, t trc ti nay, chỳng ta cha cú mt s quan tõm thớch ỏng n vic ng dng cỏc gii phỏp k thut c bo h sỏng ch phc v cỏc yờu cu v phỏt trin kinh tờ v xó hi Thc t l, cú rt nhiu sỏng ch sau c cp bng ó khụng c ch s hu a vo s dng, hoc nu cú s dng thỡ cng khụng to c li th cnh tranh trờn th trng Mc dự theo quy nh ca phỏp lut, hng nm, ch s hu bng phi b mt khon ti chớnh nht nh nhm trỡ hiu lc ca bng c quyn sỏng ch, nhng iu ú cng khụng th ph nhn c mt thc t l vic u t cụng sc v tin bc nghiờn cu v trin khai cỏc cụng ngh khụng cú giỏ tr kinh t ó v ang giỏn tip to mt s lóng phớ rt ln cho xó hi núi chung Bi vy, yờu cu v tớnh hu ớch i vi gii phỏp k thut yờu cu bo h sỏng ch l mt s b sung cn thit cho iu kin kh nng ỏp dng cụng nghip iu ny cú ý ngha quan trng vic khuyn khớch cỏc hot ng nghiờn cu sỏng to khoa hc k thut nhm phc v cho cụng cuc xõy dng v phỏt trin t nc Th sỏu, sa i, b sung, i mi cỏc ni dung bo h sỏng ch tng lnh vc c th nh lnh vc bo h sỏng ch i vi ging cõy trng bin i gen; lnh vc bo h sỏng ch i vi chng trỡnh mỏy tớnh - Trong lnh vc bo h sỏng ch i vi ging cõy trng bin i gen Mc dự hin nc ta cú tn ti song song mt c th bo h riờng i vi ging cõy trng, nhng vic tha nhn v bo h sỏng ch i vi cõy trng bin i gen l ht sc cn thit Thc vy, vi c ch bo h ging cõy trng, nhng i tng nh cõy trng bin i gen khụng c bo h mt cỏch ton din v cú hiu qu nht C th l, ch s hu ging cõy trng c bo h khụng c quyn chng li bt k mt t chc hoc mt cỏ nhõn no tin hnh khai thỏc cỏc ging cõy trng khỏc cú cỏc c tớnh k thut tng t nu cú th chng minh c cỏc ging cõy trng ú c phỏt 78 trin mt cỏch c lp Vớ d, mt cỏ nhõn sỏng to mt ging cõy lỳa cú kh nng chng li c cỏc bnh nm gõy bng cỏch cy vo cõy lỳa mt loi gen ó c lm t bin Nu c bo h theo c ch bo h ging cõy trng, ch s hu ging lỳa núi trờn ch c quyn chng li bt k hnh vi khai thỏc trỏi phộp no i vi vic khai thỏc ging lỳa núi trờn phm vi lónh th ca quc gia bo h Tuy nhiờn, ch s hu ging cõy trng ú s khụng c quyn chng li vic khai thỏc nhng ng dng k thut ca loi gen ó c lm t bin núi trờn i vi nhng ging cõy trng khỏc õy l mt nhng hn ch c bn nht ca c ch bo h ging cõy trng Vic cho phộp bo h c quyn sỏng ch i vi cõy trng bin i gen khụng h lm nh hng n s tn ti ca c ch bo h ging cõy trng i vi cõy bin i gen Nh chỳng ta ó bit, thi hn bo h ca mt sỏng ch ch l 20 nm tớnh t ngy np n hp l ca gii phỏp k thut Trong ú, i vi mt s loi cõy trng, thi gian khai thỏc cú th l 25 nm, 30 nm hoc kộo di hn Do vy, vic trỡ c ch bo h song trựng- bo h c quyn sỏng ch v bo h ging cõy trng- i vi cõy trng bin i gen l iu rt cn thit nhm khuyn khớch hot ng sỏng to v sỏng ch lnh vc trng trt núi riờng v hot ng sn xut nụng nghip núi chung 3.2.2 Tng cng hiu qu ca h thng c quan nh nc cú thm quyn v bo h quyn s hu cụng nghip i vi sỏng ch H thng cỏc c quan ny bao gm c quan xỏc lp quyn v thc thi quyn Trc tiờn, i vi c quan chu trỏch nhim xỏc lp quyn SHTT cng nh quyn s hu cụng nghip i vi sỏng ch Vit Nam l Cc SHTT Cc cng mi ch cú hai phũng i din ti tp.H Chớ Minh v Nng, cũn li cng cha cú cỏc chi cc cỏc tnh, thnh ph khỏc i lp vi s tng s lng n yờu cu bo h thỡ nhn lc cng nh ngõn sỏch ca cc cũn rt hn ch Bờn cnh ú, trỡnh t, th tc ng ký xỏc lp quyn 79 cũn rt phc tp, cha gn nh gõy cn tr nhiu Vỡ vy, cn ỏp dng cỏc gii phỏp sau nõng cao nng lc hot ng ca c SHTT: y mnh hn na hỡnh thc np n in t, tin ti vic s dng hỡnh thc ny hon ton Cn hun x lý h s trc tuyn cho i ng cỏn b thc hin hỡnh thc np n in t hot ng ny din hiu qu Thnh lp mt s chi nhỏnh mi ti cỏc tnh, thnh ph ln c nc bờn cnh hai chi nhỏnh ln u t kinh phớ cc SHTT cú th tip cn vi cỏc kho d liu tra cu sỏng ch quc t, nht l cỏc ngun d liu phi tr tin Túm li, cn nõng cao nng lc hot ng ca Cc SHTT bao gm cỏc nh t chc, nhõn lc, chuyờn mụn, iu kin lm vic Vn nhõn lc luụn phi c u tiờn hng u nờn Chớnh ph cn cú cỏc bin phỏp to iu kin cỏn b c nõng cao hiu bit v SHTT Thụng qua cỏc chng trỡnh hun, hp tỏc quc t, a cỏc chuyờn gia nc ngoi n trao i kinh nghim s gúp phn nõng cao kin thc cho i ng cỏn b Ngoi ra, cn tng cng s phi hp hot ng vi cỏc c quan thc thi nh xõy dng k hoch, trao i thụng tin, ch o kim tra Nh vy, mt cỏc bin phỏp nhm hon thin phỏp lut v SHTT l phi tng hiu qu hot ng ca c quan nh nc cú thm quyn v s hu cụng nghip 3.2.3 Nõng cao nhn thc v bo h quyn cụng nghip i vi sỏng ch Trc tiờn, cn chỳ trng o to kin thc c bn v SHTT cỏc trng i hc vỡ õy l ni trung ngun lc sỏng to, vỡ vy ging dy kin thc SHTT khụng nhng h tr cho vic hỡnh thnh cỏc gii phỏp k thut cú kh nng ỏp ng iu kin bo h m cũn cũn gúp phn ỏp ng ngun nhõn lc lm vic lnh vc ny sau trng Trong tng lai cn thc hin cỏc bin phỏp sau: 80 - o to i ng ging viờn v SHTT ỏp ng yờu cu v s lng v cht lng trc tip ging dy Cỏc ging viờn ny c o to chuyờn sõu v nhim v SHTT, c to iu kin thun li bi dng kin thc v ngoi nc c bit, cn chỳ trng o to chuyờn gia cú trỡnh i hc v sau i hc v SHTT - Xõy dng chng trỡnh o to cho phự hp vi iu kin thc tin ca Vit Nam Cn a trng trỡnh o to v SHTT vo k hoch ging dy ca cỏc trng i hc, cao ng, nht l cỏc trng k thut Th hai, cn nõng cao nhn thc cụng chỳng v SHTT Vic nõng cao nhn thc xó hi l mt nhng bin phỏp thit thc to nn tng cho mt xó hi m ú quyn s hu trớ tu c s dng v bo v cú hiu qu Mc tiờu ca gii phỏp ny l lm cho ton xó hi ý thc c ý ngha v vai trũ ca hot ng bo h quyn s hu trớ tu núi chung v sỏng ch núi riờng, tin ti xõy dng thúi quen tụn trng quyn, khụng ng tỡnh vi cỏc hnh vi xõm phm Gii phỏp c th nh sau: - y mnh cụng tỏc tuyờn truyn, ph bin phỏp lut v cỏc thụng tin v SHTT, a vic s dng phỏp lut v bo h v thc thi quyn tr thnh quen thuc vi xó hi - Ph bin cỏc kin thc cng nh cỏc sỏng ch mi trờn cỏc bỏo, Thc hin t chc cỏc chng trỡnh trũ chi, gameshow, cuc thi liờn quan ti lnh vc SHTT cng ng cú th tip cn vi nhng kin thc khoa hc cụng ngh 3.2.4 o to ngun nhõn lc, nõng cao cỏc hot ng h tr, b tr, hp tỏc quc t Th nht, cn o to ngun nhõn lc sỏng to ch o S d phi t ny bi o to ngun nhõn lc sỏng to khụng ch to nhng ngi cú u úc sỏng to, cú trớ tng tng cú th 81 sỏng to sỏng ch, m trờn nn tng c s ú s giỳp mi nhn thc y hn v giỏ tr ca nhng sỏng ch m mỡnh to ra, ú s cú cỏch thc t bo v thnh qu lao ng ca mỡnh Th hai, Cn m rng, nõng cao cht lng cỏc hot ng h tr, b tr Dch v tra cu thụng tin sỏng ch; cỏc phỏp lý v t vn, i din cn c nõng cao c v s lng v cht lng Th ba, Cn nõng cao hiu qu tra cu thụng tin t liu sỏng ch Thụng tin t liu sỏng ch cú vai trũ quan trng giỳp nh sỏng ch cú th tỡm hiu nhng thụng s cn thit nht phc v quỏ trỡnh sỏng to cng nh ng ký cho sỏng ch ca mỡnh Trờn thc t cú nhng trng hp thiu thụng tin sỏng ch nờn nh sỏng ch khụng bit sỏng ch ca mỡnh ó c ng ký bo h t trc ú Vớ d: Trng hp anh T Ngc Li Bỡnh Dng vi sỏng ch chic bn chi ỏnh rng cú sn kem cỏn Anh ó b rt nhiu cụng sc cho vic nghiờn cu ch to sn phm ny(10 triu ng v hn nm nghiờn cu) v cng khỏ vt v xin cp bng sỏng ch Th nhng sỏng ch ny ó c mt ngi m c cp bng sỏng ch vo nm 1960 vy l thiu thụng tin m mi c gng ca anh Li ó tr thnh vụ ớch, Cc SHTT ó t chi cp bng c quyn cho sỏng ch ny - Tng cng tin ớch cho h thng tra cu nh: xõy dng th vin in t bng c ting Vit v ting Anh, thit k cỏc cụng c tra cu tớch hp (phn mm dch t ting Anh sang ting Vit v ngc li) ngi cn thụng tin cú th truy cp thụng tin mt cỏch chớnh xỏc, thun tin M rng dch v tra cu theo ch , theo lnh vc, ti - M thờm cỏc trung tõm thụng tin mi bờn cnh trung tõm chớnh nhm phc v thụng tin sỏng ch cho cụng chỳng - Cn hỡnh thnh cỏc b phn hoc nhúm chuyờn trỏch cú trỡnh cao v tra cu thụng tin sỏng ch cỏc c quan thụng tin khoa hc cụng ngh, nm bt c thụng tin ca tng i tng v hng dn h tra cu 82 - V cỏc dch v liờn quan n SHCN bao gm cỏc th tc phỏp lý nh i din, t cn phi c m rng v nõng cao v cht lng To iu kin hot ng kinh doanh dch v i din, t s hu cụng nghip theo hng ni lng chớnh sỏch phỏp lut Ngoi cn nõng cao trỡnh i ng lm t vn, i din SHCN; m rng mng li SHCN; cng c v phỏt huy vai trũ ca hi s hu cụng nghip Vit Nam v cỏc hi qun chỳng ngh nghip khỏc M rng, nõng cao cỏc hot ng h tr, b tr liờn quan n quyn SHCN núi chung, sỏng ch núi riờng l mt nhng bin phỏp gúp phn thỳc y hot ng bo h sỏng ch Vit Nam cú hiu qu qua ú hn ch nhng thiu sút cũn tn ti h thng phỏp lut Th t, tng cng hot ng hp tỏc quc t Xut phỏt t lý sỏng ch ch c bo h ỏp ng tớnh mi trờn phm vi ton cu nờn vic hp tỏc trao i thụng tin d liu cng tr lờn cn thit hn bao gi ht Ngoi ra, Vit Nam cũn cú th hc hi kinh nghim xõy dng v hon thin phỏp lut bo h sỏng ch, hp tỏc v o to nõng cao trỡnh Do ú, vic tng cng m rng hp tỏc quc t v mi mt ca lnh vc SHTT l ũi hi ht sc cp bỏch Trong tng lai, vic hp tỏc cn m rng theo hng: Duy trỡ v phỏt trin cỏc quan h hp tỏc ó cú Tranh th s giỳp ca quc t vic hon thin h thng bo h quyn SHTT i vi sỏng ch M rng hp tỏc vi cỏc i tỏc mi, a phng húa cỏc quan h, hp tỏc khụng ch vi cỏc nc c th m vi c cỏc nhúm nc, cỏc v t chc quc t y mnh hp tỏc vi cỏc quc gia nh Trung Quc v cỏc quc gia ASEAN Hn na, Vit Nam cn t mi quan h vi t chc SHTT th gii WIPO lờn hng u 83 Th nm, cn phi u t vt cht thớch ỏng cho cỏc cỏ nhõn, t chc tham gia vo nhng cụng vic hon thin phỏp lut s hu trớ tu Nh nc cn cú k hoch rừ rng v vic u t ti chớnh cho vic hon thin phỏp lut s hu trớ tu Bi vỡ, hot ng ny khụng th thc hin c nhanh chúng mt sm mt chiu v nú ũi hi s gúp sc ca nhiu cỏ nhõn, t chc khỏc ch khụng phi ch c quan lp phỏp nh: ging viờn cỏc trng i hc, cỏn b s hu trớ tu thuc cỏc c quan qun lý v s hu trớ tu nh c quan bn quyn, c quan s hu trớ tu, qun lý th trng, hi quan, cnh sỏt kinh t, cỏn b To ỏn Th sỏu, cn nõng cao nhn thc cng ng v vai trũ ca quyn s hu trớ tu, phỏp lut hu trớ tu Ch chỳng ta cú nhn thc ỳng n v vai trũ s hu trớ tu v phỏp lut hu trớ tu, chỳng ta mi cú c phỏp lut s hu trớ tu tt T chc s hu trớ tu th gii cng khng nh nõng cao nhn thc ca cng ng l mu cht nõng cao cht lng ca phỏp lut s hu trớ tu v hiu qu thc thi chin lc hnh ng ca mỡnh ng thi, cn nõng cao trỡnh phỏp lut, trỡnh chuyờn mụn, nghip v, k nng ca cỏc cỏn b xõy dng phỏp lut núi chung v phỏp lut s hu trớ tu núi riờng Th by, cn m bo phi hp hot ng hiu qu gia cỏc c quan lp phỏp v cỏc cỏ nhõn, t chc khỏc cú liờn quan nhng cụng vic nhm hon thin phỏp lut s hu trớ tu Phi coi vic hon thin phỏp lut s hu trớ tu khụng ch l vic ca cỏc c quan lp phỏp m phi coi ú l vic ca ton dõn, ca cỏc doanh nghip, cỏc Hip hi, cỏc i din s hu trớ tu, nhng ngi sỏng to Ch nh vy, phỏp lut s hu trớ tu ca chỳng ta mi thc s khuyn khớch s sỏng to, l c s phỏp vng chc bo v thnh qu sỏng to v cú tớnh kh thi cao Trờn õy l nhng gii phỏp c bn nhm khc phc nhng hn ch 84 cũn tn ti h thng phỏp lut bo h sỏng ch cng nh hot ng bo h i tng ny trờn thc t Nu tt c cỏc gii phỏp c thc hin mt cỏch ng b, nghiờm tỳc thỡ hiu qu hot ng ny s nõng cao rừ rt Mong rng tng lai khụng xa, cỏc hn ch h thng phỏp lut cng nh tn ti quỏ trỡnh thc thi hot ng bo h sỏng ch s sm c khc phc v ngy cng sc, bt nhp vi s phỏt trin chung ca th gii Kt lun chng Trờn c s cỏc quy nh ca phỏp lut s hu trớ tu ti chng 2, ti chng 3, lun ỏnh giỏ mc khỏi quỏt nht thc tin thi hnh cỏc quy nh ca phỏp lut v iu kin bo h sỏng ch vi nhng kt qu t c vic ng ký v cp bng c quyn sỏng ch c bit bờn cnh ú, chng lun trung lm rừ nhng hn ch, bt cp cũn tn ti chớnh cỏc quy nh ca phỏp lut s hu trớ tu v sỏng ch v iu kin bo h sỏng ch T ú, lun a mt s gii phỏp hon thin cỏc quy nh phỏp lut v iu kin bo h sỏng ch, cng nh cỏc gii phỏp khc nhm khc phc nhng hn ch cũn tn ti vic ng ký, cp bng sỏng ch nh: Tng cng hiu qu ca h thng c quan cú thm quyn; Nõng cao nhn thc v bo h quyn cụng nghip i vi sỏng ch; o to ngun nhõn lc, nõng cao cỏc hot ng b tr, hp tỏc quc t 85 KT LUN Sỏng ch l gii phỏp k thut di dng sn phm hoc quy trỡnh nhm gii quyt mt xỏc nh bng vic ng dng cỏc quy lut t nhiờn Mt sỏng ch phi ỏp ng cỏc iu kin v tớnh mi, cú trỡnh sỏng to v kh nng ỏp dng cụng nghip thỡ sỏng ch ú mi c cp bng c quyn sỏng ch Cú th núi, cỏc iu kin bo h sỏng ch theo quy nh ca phỏp lut s hu trớ tu Vit Nam c xõy dng trờn c s cú s phự hp, chn lc t cỏc quy nh v iu kin bo h sỏng ch theo chun mc quc t v phỏp lut ca cỏc quc gia cú cỏc quy nh v s hu trớ tu tin b trờn th gii õy cú th c xem l mt n lc ca Vit Nam nhm hon thin h thng phỏp lut v s hu trớ tu ỏp ng yờu cu hi nhp sõu rng vo i sng kinh t quc t, c bit t chỳng ta tham gia t chc thng mi th gii WTO Trong nhng nm gn õy, s lng bng c quyn sỏng ch ó tr thnh tiờu ỏnh giỏ nng lc cnh tranh ca quc gia Cỏc nc trờn th gii, c bit l cỏc nc ang phỏt trin ú cú Vit Nam ngy cng quan tõm nhiu hn i vi hot ng sỏng to, khuyn khớch sỏng to sỏng ch, coi sỏng ch l ti sn chin lc Song song vi ú thỡ cỏc hot ng liờn quan n bo h sỏng ch cng c quan tõm, y mnh hn bao gi ht Bờn cnh nhng mt tớch cc m cỏc quy nh v iu kin bo h sỏng ch mang li, cũn tn ti nhng hn ch, bt cp nht nh Nhng hn ch ú xut phỏt t nhng nguyờn nhõn khỏc nhau, ũi hi cn phi cú nhng gii phỏp mang tớnh cht ton din khc phc Vic thc hin tt cỏc quy nh ca phỏp lut s hu trớ tu v iu kin bo h sỏng ch ph thuc rt nhiu vo s nhn thc ca cỏc ch th v s sỏng sut quỏ trỡnh lp phỏp ca cỏc nh lp phỏp 86 DANH MC TI LIU THAM KHO I Ti liu ting Vit Nguyn Th Qu Anh (2002), Nh nc v phỏp lut Vit nam trc thm th k XXI, NXB Cụng an nhõn dõn H Ni Nguyn Th Qu Anh (2002), V vic thc thi Hip nh Vit nam - Hoa k, NXB Chớnh tr Quc gia Nguyn Th Qu Anh (2004), Phỏp lut v bo h quyn s hu trớ tu Vit Nam tin trỡnh hi nhp kinh t quc t, K yu Hi tho quc t, v Vit nam hc ln th 2, TP H Chớ Minh Nguyn Th Qu Anh (2009), Xu hng phỏt trin ca h thng phỏp lut bo h quyn s hu trớ tu tin trỡnh hi nhp kinh t quc t, Tp khoa hc phỏp lý, (2), tr.44-50 B Khoa hc Cụng ngh (2007), Thụng t 01/2007/TT-BKHCN ngy 14/02/2007 hng dn thi hnh Ngh nh s 103/2006/N-CP ngy 22 thỏng nm 2006 ca Chớnh ph quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut S hu trớ tu v s hu cụng nghip, H Ni Chớnh ph (2006), Ngh nh s 103/2006/N-CP ngy 22/9/2006 quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut S hu trớ tu v s hu cụng nghip, H Ni Chớnh ph (2006), Ngh nh s 119/2010/N-CP Sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 105/2006/N-CP Quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut S hu trớ tu v bo v quyn s hu trớ tu v qun lý nh nc v s hu trớ tu, H Ni Chớnh ph (2006), Ngh nh s 122/2010/N-CP Sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 103/2006/N-CP Quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut S hu trớ tu v s hu cụng nghip, H Ni 87 Cc s hu trớ tu Vit Nam v Vin s hu trớ tu Liờn bang Thy S (2002), Cỏc iu c Quc t v s hu trớ tu quỏ trỡnh hi nhp, H Ni 10 Cc S hu trớ tu, B Khoa hc Cụng ngh (2014), Bỏo cỏo thng niờn hot ng s hu trớ tu, Nxb Khoa hc k thut 11 V Cao m (1999), Phng phỏp nghiờn cu khoa hc, Nxb Khoa hc v K thut, H Ni 12 Lờ Trung o (2009), Bo h quyn s hu trớ tu, Nxb Ti Chớnh 13 Lờ Th Nam Giang (2009), Cõn bng li ớch ca xó hi v li ớch ca ch s hu bt buc chuyn giao quyn s dng sỏng ch, Tp Khoa hc phỏp lý 14 Trn Vn Hi (2010), Nhng bt cp quy nh ca phỏp lut S hu trớ tu Vit Nam hin hnh v quyn tỏc gi, quyn liờn quan, Tp Lut hc, (7) 15 Hn Quc, Lut Sỏng ch 16 Lờ Hng Hnh, inh Th Mai Phng (2004), Bo h quyn s hu trớ tu Vit Nam Nhng lý lun v thc tin, Nxb Chớnh tr Quc gia H Ni 17 Hoa k, Lut Sỏng ch 18 Trn Trung Kiờn (2006), iu kin bo h sỏng ch phỏp lut Vit Nam, Lun thc s lut hc, Khoa lut, i hc Quc gia H Ni 19 Trn Trung Kiờn (2007), Cuc chin gia cụng ngh sinh hc v cỏc iu khan loi tr kh nng bo h sỏng ch, Tp Nghiờn cu lp phỏp, (7) 20 Liờn minh Chõu u (1993), Cụng c sỏng ch 21 Lori Pressman, (1997), S dng h thng bo h sỏng ch tm chin lc, kinh nghiờm ca Hc vin Cụng ngh Massachu setts 88 22 Trn Hoi Nam (2007), Ch dn ỏp dng Lut s hu trớ tu, Nxb T phỏp, H Ni 23 Lờ Nt (2004), Quyn s hu cụng nghip, Nxb i hc Quc Gia HCM 24 Lờ Nt (2006), Lut s hu trớ tu Vit Nam, Nxb CTQG, H Ni 25 Lờ ỡnh Ngh, V Th Hi Yn (ng ch biờn) (2009), Giỏo trỡnh Lut S hu trớ tu, Nxb Giỏo dc Vit Nam 26 Nht Bn, Lut Sỏng ch 27 PCT (1970), Hip c hp tỏc v sỏng ch 28 Hong Phờ (ch biờn) (2013), T in Ting Vit, Nxb Nng 29 Quc hi (2005), B lut dõn s, H Ni 30 Quc hi (2005), Lut S hu trớ tu, H Ni 31 Quc hi (2005), Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut s hu trớ tu nm 2009, H Ni 32 Phựng Trung Tp (2004), Cỏc yu t ca quyn SHTT, Nxb T phỏp, H Ni 33 TRIPs (1994), Hip c cỏc khớa cnh thng mi quyn s hu trớ tu 34 Trung Quc, Lut Sỏng ch 35 Trng i hc Lut H Ni (2008), Giỏo trỡnh lut s hu trớ tu, Trng i hc Lut H Ni, Nxb CAND, H Ni 36 Vin Khoa hc phỏp lý, B T phỏp (2006), T in lut hc, NXB T phỏp 37 Vit Nam Hoa K (Nm ?), Hip nh Thng Mai 38 WIPO (2005), Cm nang S hu trớ tu: Chớnh sỏch, phỏp lut v ỏp dng, (Bn ting Vit) 39 V Th Hi Yn (2006), Cỏc qui nh ca Hip nh TRIPS v bo h ch dn a lý, Tp Lut hc, (11) 89 II Ti liu trang Web 40 www.sida.org.vn 41 www.usvtc.org 42 www.jpo.gov.jp 43 www.google.com 44 www.findlaw.com/01topics/23intellectprop/index.html 45 www.hg.org/intell.html 46 http://dir.yahoo.com/government/law/intellectual_property/ 47 www.bitlaw.com 48 www.bl.uk/collections/patents.html 49 www.intellectual-property.gov.uk 50 www.ipmall.fplc.edu 51 www.european-patent-office.org 52 www.wipo/treaties 53 www.wto.int 90 [...]... liệt toàn bộ khả năng phát triển khoa học kỹ thuật của quốc gia 1.3.3 Điều kiện bảo hộ sáng chế theo Điều ước quốc tế và pháp luật một số quốc gia trên thế giới 1.3.3.1 Điều kiện bảo hộ sáng chế theo điều ước quốc tế Đối với lĩnh vực sáng chế, bảo hộ sáng chế, Việt Nam đã tham gia 02 Hiệp ước rất quan trọng đó là: Hiệp ước hợp tác sáng chế (PCT) và Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của... bảo hộ sáng chế của 02 Hiệp ước nói trên đều bao gồm 03 tiêu chí như pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam đã thể chế hóa đó là: tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp 24 1.3.3.2 Điều kiện bảo hộ sáng chế theo pháp luật của một số quốc gia a Liên minh Châu Âu (EU) Điều kiện bảo hộ sáng chế theo quy định của Công ước sáng chế Châu Âu: - Điều kiện về tính mới: Khoản 1, khoản 2 Điều 54 quy... tiêu chuẩn pháp luật quốc tế nên những quy định về điều kiện bảo hộ sáng chế cũng không có gì là khác biệt Như vậy, thông qua so sánh quy định về điều kiện bảo hộ sáng chế với một số quốc gia khác, có thể thấy Việt Nam đã xây dựng cho mình một cơ sở pháp luật tương đối đầy đủ và tương thích với pháp luật quốc tế Quy định về điều kiện bảo hộ sáng chế bao gồm ba yếu tố cơ bản đó là: sáng chế đó có 29... những hoạt động sáng tạo đó, nhà nước đã quy định về các điều kiện bảo hộ sáng chế, mà biểu hiện rõ nhất của vấn đề này là việc bảo hộ sáng chế đối với các loại thuốc có khả năng chữa trị các căn bệnh nan y như AIDS hoặc các loại bệnh ung thư Do vậy, xây dựng điều kiện bảo hộ sáng chế theo quan điểm loại trừ khả năng bảo hộ sáng chế đối với các đối tượng này hoặc đề ra các điều kiện bảo hộ khắt khe thường... lưỡng, nhằm phù hợp với điều kiện hoàn cảnh riêng của mình Điều này hoàn toàn có thể lý giải được, bởi xét cho cùng, điều kiện bảo hộ sáng chế là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng Khi điều kiện bảo hộ 23 sáng chế được quy định phù hợp với điều kiện, trình độ phát triển khoa học kỹ thuật của quốc gia bảo hộ, nó sẽ là động lực thúc đẩy Tuy nhiên, một khi điều kiện bảo hộ sáng chế được quy định ở mức... các lĩnh vực xã hội khác như đạo đức truyền thống hoặc phúc lợi xã hội… 1.3.2 Vai trò của điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế Thứ nhất, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế khuyến khích chủ sở hữu sáng chế sáng tạo và cải tiến khoa học kỹ thuật Sự tồn tại của hệ thống pháp luật bảo hộ độc quyền sáng chế hay bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, với khả năng... hoạt động chuyển giao công nghệ từ nước ngoài Để đạt được mục tiêu đó, điều kiện bảo hộ sáng chế đóng một vai trò hết sức quan trọng Thứ nhất, điều kiện bảo hộ sáng chế có ý nghĩa như là “cột xương sống” của chế định pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (hay sở hữu công nghiệp) đối với sáng chế Thông qua điều kiện bảo hộ sáng chế, Nhà nước có thể thực hiện được những mục tiêu thúc đẩy sự phát triển... chỉ bảo hộ sản phẩm mà không bảo hộ quy trình, điều này hoàn toàn khác với sáng chế, sáng chế được pháp luật bảo hộ đối với tất cả lĩnh vực công nghệ và bảo hộ cả quy trình Thậm chí, không phải pháp luật của tất cả các quốc gia trên thế giới đều bảo hộ mẫu hữu ích, mà chỉ có một số quốc gia có loại hình bảo hộ này Luật SHTT Việt Nam không sử dụng thuật ngữ “mẫu hữu ích” mà sử dụng thuật ngữ “giải pháp. .. kiện bảo hộ sáng chế thường chỉ được xem xét dưới góc độ riêng biệt của nội dung của từng điều kiện Trong đó, các công trình nghiên cứu đó rất ít đề cập đến khái niệm pháp lý về điều kiện bảo hộ sáng chế Trên thực tế, có tác giả cho rằng điều kiện bảo hộ sáng chế là những chuẩn mực về mặt kỹ thuật do pháp luật quy định để xem xét khả năng xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế [44, tr 20], theo. .. độc quyền sáng chế - Điều kiện về trình độ sáng tạo: Cũng như quy định của Luật SHTT Việt Nam, luật Sáng chế Nhật Bản ghi nhận: khi sáng chế có thể được tạo ra một cách dễ dàng, trước ngày nộp đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế, bởi người có trình độ trung bình trong lĩnh vực liên quan, bằng độc quyền sáng chế đó sẽ không được cấp - Điều kiện về khả năng áp dụng công nghiệp: Luật sáng chế Nhật
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều kiện bảo hộ sáng chế theo pháp luật việt nam , Điều kiện bảo hộ sáng chế theo pháp luật việt nam , Điều kiện bảo hộ sáng chế theo pháp luật việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay