cao đẳng nghề sửa chữa máy tính

173 405 0
  • Loading ...
1/173 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 09:56

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ SỬA CHỮA MÁY TÍNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008./QĐ- BLĐTBXH ngày 16 tháng năm 2008 Bộ trưởng Bộ lao động - Thương binh Xã hội) Hà Nội - Năm 2008 ii BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ (Ban hành kèm theo Quyết định số 41 / 2008 /QĐ- BLĐTBXH Ngày16 tháng năm 2008 Bộ trưởng Bộ lao động - Thương binh Xã hội) Tên nghề: Sửa chữa máy tính Mã nghề: Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông tương đương; Số lượng môn học, mô-đun đào tạo: 43 Bằng cấp sau tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề, MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1.1 Kiến thức, kỹ nghề nghiệp Kiến thức: - Nắm vững kiến thức hệ thống máy tính - Có đủ kiến thức khoa học kỹ thuật làm tảng cho việc lắp ráp, cài đặt, sửa chữa bảo trì hệ thống máy vi tính - Có khả phân tích, đánh giá đưa giải pháp xử lý cố, tình hệ thống máy vi tính Kỹ năng: - Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa bảo trì hệ thống máy vi tính - Sửa chữa, bảo dưỡng thành phần thiết bị ngoại vi hệ thống máy vi tính - Có lực kèm cặp, hướng dẫn bậc thợ thấp - Biết tổ chức, quản lý điều hành sản xuất phân xưởng, tổ kỹ thuật, cửa hàng lắp ráp, bảo trì, bảo dưỡng, quản lý mạng cục - Có tính độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân việc tổ chức, quản lý điều hành đơn vị công tác kỹ thuật - Có khả tự nâng cao trình độ chuyên môn tiếp tục học lên trình độ cao 1.2 Chính trị, đạo đức; Thể chất quốc phòng Chính trị, đạo đức - Có nhận thức đường lối xây dựng phát triển đất nước, hiến pháp pháp luật, ý thức trách nhiệm thân lao động, tác phong, vươn lên tự hoàn thiện - Luôn chấp hành nội qui, qui chế nhà trường - Có trách nhiệm, thái độ học tập chuyên cần cầu tiến - Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải vấn đề nghiệp vụ hợp lý Thể chất quốc phòng - Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức đầy đủ thân, với cộng đồng xã hội - Có nhận thức đường lối xây dựng phát triển đất nước, chấp hành hiến pháp pháp luật, ý thức trách nhiệm thân lao động quốc phòng - Có khả tuyên truyền, giải thích trách nhiệm công dân quốc phòng đất nước THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU 2.1 Thời gian khoá học thời gian thực học tối thiểu: - Thời gian đào tạo: năm - Thời gian học tập : 131 tuần - Thời gian thực học tối thiểu: 3750h - Thời gian ôn, kiểm tra hết môn thi: 300h; Trong thi tốt nghiệp: 30h 2.2 Phân bổ thời gian thực học tối thiểu: - Thời gian học môn học chung bắt buộc: 375h - Thời gian học môn học, mô đun đào tạo nghề: 3375h + Thời gian học bắt buộc: 2660h + Thời gian học tự chọn: 715h + Thời gian học lý thuyết: 940h ; + Thời gian học thực hành: 1720h DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN; ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC 3.1 Danh mục môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc Thời gian Thời gian môn học, đào tạo mô đun (giờ) Mã Tên môn học, MH, Trong mô đun Năm MĐ Học kỳ Tổng số Giờ Giờ học LT TH I Các môn học chung 375 270 105 MH 01 Chính trị I 90 90 MH 02 Giáo dục thể chất I 60 60 MH 03 Pháp luật I 30 30 MH 04 Giáo dục quốc phòng I 75 30 45 MH 05 Anh văn I 120 120 II II.1 MH 06 MH 07 MĐ 08 MĐ 09 MH 10 Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc Các môn học, mô đun kỹ thuật sở Anh văn chuyên ngành Tin học đại cương Tin học văn phòng Internet An toàn vệ sinh CN 1 1 II I I I I 2660 940 1720 665 285 380 60 75 120 45 30 30 30 40 15 20 30 45 80 30 10 MH 11 MH 12 MH 13 MH 14 Kỹ thuật đo lường II 45 30 15 Kỹ thuật điện tử II 125 45 80 Ngôn ngữ lập trình II 75 30 45 Kiến trúc máy tính II 90 45 45 Các môn học, mô đun II.2 1995 655 1340 chuyên môn nghề MH 15 Mạng máy tính II 90 40 50 MH 16 Kỹ thuật xung số II 125 45 80 MĐ 17 Thiết kế mạch in I 75 30 45 MĐ 18 Lắp ráp cài đặt máy I 105 30 75 tính MĐ 19 Sửa chữa máy tính I 135 45 90 MĐ 20 Sửa chữa nguồn II 60 30 30 MĐ 21 Kỹ thuật sửa chữa I 125 45 80 hình MĐ 22 Sửa chữa máy in thiết II 135 45 90 bị ngoại vi MH 23 Phân tích thiết kế hệ II 60 30 30 thống thông tin MH 24 Quản lý dự án CNTT II 50 20 30 MH 25 Truyền số liệu II 30 25 MH 26 Hệ điều hành II 90 45 45 MĐ 27 Kỹ thuật vi xử lý II 60 30 30 MĐ 28 Thực tập chuyên ngành II 100 100 MH 29 Đo lường điều khiển I 45 25 20 máy tính MĐ 30 Lập trình ghép nối máy I 60 30 30 tính MĐ 31 Kỹ thuật vi điều khiển I 90 30 60 MĐ 32 Thiết kế xây dựng mạng I 90 30 60 MĐ 33 Sửa chữa máy tính nâng I 150 50 100 cao MĐ 34 Điều khiển tự động PLC II 60 30 30 MĐ 35 Thực tập tốt nghiệp II 260 260 Tổng cộng: 3035 1210 1825 3.2 Đề cương chi tiết chương trình môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc (Nội dung chi tiết kèm theo phụ lục 1B 2B) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CTKTĐCĐN ĐỂ XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ 4.1 Hướng dẫn xác định thời gian cho môn học, mô-đun đào tạo nghề tự chọn Ngoài môn học/mô đun đào tạo bắt buộc nêu mục sở dạy nghề tự xây dựng môn học/mô đun đào tạo tự chọn lựa chọn số môn học/mô đun đào tạo tự chọn đề nghị chương trình khung Thời gian dành cho môn học/mô đun đào tạo tự chọn thiết kế cho tổng thời gian môn học/mô đun đào tạo tự chọn cộng với tổng thời gian môn học/mô đun đào tạo bắt buộc lớn thời gian thực học tối thiểu quy định không thời gian thực học quy định kế hoạch đào tạo toàn khoá học 4.2 Hướng dẫn xác định danh mục môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn; thời gian, phân bổ thời gian đề cương chi tiết chương trình môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn 4.2.1 Danh mục môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn phân bổ thời gian Mã MH, MĐ Thời gian đào tạo Tên môn học, mô đun (Kiến thức, kỹ tự chọn) Năm học MH 36 MH 37 MH 38 Học kỳ Thời gian môn học, mô đun (giờ) Trong Tổng Giờ Giờ số LT TH 60 45 15 60 40 20 60 40 20 Toán ứng dụng I Cơ sở liệu I Cấu trúc liệu giải II thuật MĐ 39 Hệ quản trị CSDL I 90 30 60 MĐ 40 Quản trị mạng II 105 40 65 MĐ 41 Chuyên đề tự chọn I 120 30 90 MH 42 Kỹ thuật điều khiển I 45 30 15 MĐ 43 Đồ án tốt nghiệp II 175 175 Tổng cộng: 715 255 460 4.2.2 Đề cương chi tiết chương trình môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn (Nội dung chi tiết kèm theo phụ lục 3B 4B) 4.3 Hướng dẫn xác định chương trình chi tiết môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc chương trình dạy nghề trường Chương trình chi tiết môn học bắt buộc có chương trình khung quy định chi tiết đến tên học Các trường tự xây dựng chương trình chi tiết đến nội dung học để thuận lợi cho giáo viên lên lớp giảng dạy 4.4 Hướng dẫn xây dựng chương trình chi tiết môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn - Thời gian, nội dung môn học, mô-đun đào tạo nghề tự chọn trường tự xây dựng xác định vào mục tiêu đào tạo yêu cầu đặc thù ngành, nghề vùng miền - Thời gian, nội dung môn học, mô-đun đào tạo nghề tự chọn trường lựa chọn theo kiến nghị chương trình khung xác định theo quy định có chương trình khung Trên sở quy định trường tự xây dựng, thẩm định ban hành chương trình chi tiết môn học tự chọn cho trường 4.5 Hướng dẫn kiểm tra sau kết thúc môn học, mô đun đào tạo nghề hướng dẫn thi tốt nghiệp 4.5.1 Kiểm tra sau kết thúc môn học, mô đun đào tạo nghề : Hì nh thứ c kiể m tra hế t môn : Viế t,vấ n đá p, trắ c nghiệ m, bà i tậ p thự c hà nh Thờ i gian kiể m tra: - Lý thuyế t không quá 120 phú t - Thự c hà nh không quá giờ * Về kiến thức Được đánh giá kiểm tra viết, buổi thuyết trình, chất lượng sản phẩm ý nghĩa trình sản xuất Đánh giá cụ thể theo mô đun theo trình tự mức độ sau: - Tổng hợp đầy đủ, xác kiến thức học - Ưng dụng kiến thức học vào sản xuất cách khoa học để giải vấn đề có hiệu - Trình bày đầy đủ nội dung kiến thức sở có liên quan * Về kỹ năng: Kết thực hành đánh giá theo trình tự từ đơn giản đến phức tạp qua quan sát, chấm điểm theo công việc sản phẩm: - Độc lập công tác đạt kết tốt, chủ động, có khả hướng dẫn kèm cặp thợ bậc thấp - Thực công việc phạm vi sử dụng trang bị, máy sẵn có * Về thái độ: Được đánh giá qua bảng kiểm nhận xét: - Cẩn thận, nghiêm túc công việc - Trung thực kiểm tra, có trách nhiệm có ý thức giữ gìn bảo quản tài sản, máy móc, dụng cụ, tiết kiệm vật tư, phấn đấu đạt suất chất lượng cao nhất, đảm bảo an toàn trình sản xuất - Có ý thức bảo vệ môi trường, bình đẳng giao tiếp 4.5.2 Thi tốt nghiệp - Sinh viên phải tham gia học tập đầy đủ môn học/ Mô-đun đào tạo có chương trình thi lấy tốt nghiệp Cao đẳng nghề Số TT Môn thi Hình thức thi Thời gian thi Chính trị Viết hoặc vấn đáp Không quá 120 phút Kiến thức, kỹ nghề - Lý thuyết nghề Viết hoặc vấn đáp Không quá 180 phút Bài thi thực hành Không quá 24 giờ - Thực hành nghề - Lý thuyết là các câu hỏi tổng hợp môn học/ Mô-đun chuyên ngành - Thực hành hoàn thành sản phẩm hoặc công đoạn sản phẩm thời gian từ giờ đến 24 giờ Đối với sinh viên khá ,giỏi có thể làm Đề tài tốt nghiệp 4.6 Hướng dẫn xác định thời gian Nội dung hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí thời gian đào tạo) nhằm đạt mục tiêu giáo dục toàn diện - Để sinh viên có nhận thức đầy đủ nghề nghiệp theo học, trường bố trí tham quan số sở doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo - Thời gian bố trí thời gian đào tạo khoá 4.7 Các ý khác - Khi sử dụng chương trình để giảng dạy cho đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp THCS cộng thêm chương trình văn hoá THPT theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo chương trình khung giáo dục Cao đẳng chuyên nghiệp - Khi trường lựa chọn xong môn học/mô-đun tự chọn xếp lại mã môn học/mô-đun chương đào tạo trường để dễ theo dõi quản lý - Có thể lựa chọn mô-đun đào tạo nghề có chương trình khung để xây dựng chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề tuỳ theo nhu cầu người học, tạo điều kiện thuận lợi cho người học dễ dàng học liên thông lên trình độ Trung cấp nghề Cao đẳng nghề./ KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đàm Hữu Đắc Phụ lục 1B: CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH Mã số môn học: MH 06 Thời gian môn học : 60h (Lý thuyết 30h; Thực hành 30h) I VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC : - Vị trí môn học: Môn học bố trí sau học xong môn học chung, trước môn học/ mô-đun đào tạo chuyên môn nghề - Tính chất môn học: Là môn học sở chuyên ngành bắt buộc II MỤC TIÊU MÔN HỌC : Sau học xong môn học học viên có khả năng: Phát triển kỹ như: đọc hiểu, dịch tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin Đọc hiểu thông báo hệ thống phần mềm ứng dụng khai thác cài đặt Hiểu biết cấu trúc máy tính chức để mua máy tính cửa hàng kinh doanh máy tính Trình bày thảo luận chủ đề chuyên ngành Đọc hiểu tài liệu đọc thêm tiếng Anh tóm tắt nội dung tài liệu Nắm vốn từ vựng ngữ pháp chuyên ngành CNTT III NỘI DUNG MÔN HỌC: Nội dung tổng quát phân phối thời gian: Thời gian Số TT I II Tên chương mục Tổng số Lý thuyết Section 1: Computers today computer applications - Match the pictures: Vocabulary - Language work: The Passive - Reading: - Other applications BUYING A COMPUTER - Before you - Listening - Read and Talk Section 2: Input/output device Interacting with your computer About the keyboard Reading Language work: 6 8 Thực hành Bài tập Kiểm tra* (LT TH) Nội dung bài: Giới thiệu Chuẩn bị để cài đặt WINDOWS SERVER Cài đặt WINDOWS SERVER Thời gian: 8h (LT:3h; TH:5h) Thời gian: 1h Thời gian: 2h Thời gian: 5h Bài 2: Hệ thống tên miền DNS Mục tiêu bài: − Nắm cấu trúc sở liệu tên miền − Hiểu hoạt động phân cấp hệ thống tên miền − Biết cách cài đặt hệ thống tên miền DNS Nội dung bài: Thời gian: 7h (LT:3h;TH:4h) Giới thiệu Thời gian: 1h DNS server cấu trúc sở liệu tên miền Thời gian: 2h Hoạt động hệ thống tên miền DNS Thời gian: 1h Cài đặt DNS Server Thời gian: 3h Bài 3: Dịch vụ thư mục (ACTIVE DIRECTORY) Mục tiêu bài: - Hiểu cấu trúc dịch vụ thư mục - Cài đặt cấu hình máy điều khiển vùng Nội dung bài: Thời gian: 7h (LT:3h;TH:4h) Giới thiệu Thời gian: 1h Các thành phần Active Directory Thời gian: 2h Cài đặt cấu hình máy điều khiển vùng (Domain Thời gian: 4h Controller) Bài 4: Quản lý tài khoản người dùng nhóm Mục tiêu : - Hiểu tài khoản người dùng, tài khoản nhóm - Tạo quản trị tài khoản người dùng, tài khoản nhóm Nội dung bài: Thời gian: 12h (LT:5h; TH:7h) Giới thiệu Thời gian: 1h Tài khoản người dùng Thời gian: 6h Tài khoản nhóm Thời gian: 5h Bài : Dịch vụ DHCP Mục tiêu bài: − Nắm hoạt động dịch vụ DHCP − Cài đặt cấu hình dịch vụ DHCP Nội dung bài: Giới thiệu Cài đặt dịch vụ DHCP Cấu hình dịch vụ DHCP 157 Thời gian: 7h (LT:3h;TH:4h) Thời gian: 1h Thời gian: 1h Thời gian: 5h Bài : Dịch vụ WINS Mục tiêu bài: − Nắm hoạt động dịch vụ WINS − Cài đặt cấu hình dịch vụ WINS Nội dung bài: Giới thiệu Cài đặt dịch vụ WINS Cấu hình dịch vụ WINS Thời gian: 7h(LT:3h; TH:4h) Thời gian1h Thời gian1h Thời gian5h Bài 7: Dịch vụ truy cập từ xa Mục tiêu bài: − Nắm khái niệm giao thức truy cập từ xa − Triển khai đựơc dịch vụ truy cập từ xa đảm bảo tính an toàn Nội dung bài: Thời gian: 10h (LT:4h;TH:6h) Các khái niệm giao thức truy cập Thời gian: 1h từ xa An toàn truy cập từ xa Thời gian: 2h Triển khai dịch vụ truy cập từ xa Thời gian: 7h Bài : Dịch vụ Proxy Mục tiêu bài: − Hiểu khái niệm dịch vụ Proxy − Biết cách triển khai khai thác tốt dịch vụ Proxy Nội dung bài: Thời gian: 8h (LT:3h;TH:5h) Các khái niệm dịch vụ proxy Thời gian: 1h Triển khai dịch vụ proxy Thời gian: 7h Bài : Quản trị máy in Mục tiêu bài: − Biết cách cài đặt máy In hệ thống mạng − Biết chia sẻ máy in để dùng chung − Quản lý máy In dùng hệ thống Nội dung bài: Thời gian: 13h (LT:4h;TH:9h) Cài đặt sử dụng máy in Thời gian: 3h Chia sẻ Printer tạo Thời gian: 2h Cấp ủy quyền printer Thời gian: 5h Thiết lập in ấn qua máy in chia sẻ Thời gian: 3h Bài 10: Bảo mật hệ thống Firewall Mục tiêu : − Hiểu chế cần bảo mật cho hệ thống − Hiểu số khái niệm liên quan bảo mật Nội dung bài: Thời gian: 10h(LT:3h;TH:7h) Bảo mật hệ thống Thời gian: 6h 158 Tổng quan hệ thống firewall Thời gian: 4h Bài 11: Các thiết bị mạng thông dụng Mục tiêu : − Nắm tính chất cấu tạo loại cáp truyền − Nắm loại thiết bị dùng để kết nối mạng − Hiểu nguyên lý hoạt động loại thiết bị − Cấu hình thiết bị mạng Nội dung bài: Thời gian: 17h(LT:7h;TH:10h) Cáp đôi dây xoắn (Twisted pair cable) Thời gian: 2h Cáp đồng trục (Coaxial cable) Thời gian: 2h Cáp quang Thời gian: 1h Card giao tiếp mạng (Network Interface Card ) Thời gian: 2h Bộ chuyển tiếp (REPEATER ) Thời gian: 1h Switching Hub Thời gian: 4h Modem Thời gian: 1h Router Thời gian: 4h IV ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: * Dụng cụ trang thiết bị + Slide, máy chiếu, máy tính + Giấy A4,các loại giấy + Các hình vẽ ví dụ minh hoạ + Máy chiếu qua đầu + Máy chiếu đa phương tiện + Máy vi tính có nối mạng với + Các loại thiết bị mạng + Thiết bị dùng để kiểm tra mạng * Học liệu + Tài liệu hướng dẫn môn quản trị mạng thiết bị mạng + Tài liệu hướng dẫn học tập thực hành môn quản trị mạng thiết bị mạng .+ Giáo trình Môn quản trị mạng thiết bị mạng * Nguồn lực khác + Phòng học lý thuyết tiêu chuẩn phòng thực hành đủ điều kiện thực hành V PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ - Kiểm tra đánh giá trước thực mô-đun : Được đánh giá qua viết, kiểm tra vấn đáp trắc nghiệm, tự luận, thực hành đạt yêu cầu - Kiểm tra đánh giá thực mô-đun: Được đánh giá qua viết, kiểm tra vấn đáp trắc nghiệm, tự luận, thực hành trình thực học có mô-đun kiến thức, kỹ thái độ Yêu cầu phải đạt mục tiêu học có mô-đun 159 - Kiểm tra sau kết thúc mô-đun: * Về kiến thức: Được đánh giá qua kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt yêu cầu sau: - Phân biệt khác việc quản trị server workstation - Cách thiết lập sử dụng tài khoản người dùng, tài khoản nhóm - Các kiến thức việc trì tài khoản nhóm xếp hệ thống hoá tác vụ quản trị tài khoản người dùng tài khoản nhóm - Các kiến thức chia xẻ cấp quyền truy cập tài nguyên dùng chung - Nguyên tắc thiết lập cấu hình quản trị in ấn máy phục vụ in mạng - Các công cụ thu nhập thông tin tài nguyên mạng tài nguyên máy tính - Công dụng chức thiết bị mạng * Về kỹ năng: Đánh giá kỹ thực hành học sinh thực hành mô-đun quản trị mạng thiết bị mạng đạt yêu cầu sau : - Cài đặt cấu hình hệ thống mạng hoàn chỉnh - Quản trị hệ thống mạng - Đảm bảo an toàn hệ thống mạng * Về thái độ: Cẩn thận, tự giác,chính xác VI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN Phạm vi áp dụng chương trình Chương trình môn học sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề Hướng dẫn số điểm phương pháp giảng dạy mô đun - Trình bày lý thuyết - Trình bày qui trình cài đặt hế mạng - Cho sinh viên thăm quan thực tế hệ thống mạng phòng thực hành mạng, hệ thống mạng trường hệ thống mạng doanh nghiệp, công ty - Giáo viên chuẩn bị thực hành đầy đủ thao tác mẫu trước - Cho sinh viên học tập theo nhóm Những trọng tâm chương trình cần ý Giáo viên trước giảng dạy cần phải vào nội dung học chuẩn bị đầy đủ điều kiện thực học để đảm bảo chất lượng giảng dạy Sách giáo khoa tài liệu cần tham khảo - Hướng Dẫn Quản Trị Mạng Microsoft Windows Server 2003; HOÀN VŨ(Biên soạn),KS NGUYỄN CÔNG SƠN(Chủ biên); Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP Hồ Chí Minh - Giáo trình Thiết kế xây dựng mạng LAN WAN; Trung tâm Điện toán Truyền số liệu KV1 - Quản Trị Mạng Microsoft Windows 2000; VN-GUIDE(Tổng hợp biên dịch) 160 - Bảo Mật Và Quản Trị Mạng; NGUYỄN THANH QUANG(Sưu tầm biên soạn), HOÀNG ANH QUANG(Sưu tầm biên soạn); Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin - Thủ Thuật Quản Trị Mạng Windows 2000; PHẠM HỒNG TÀI(Tác giả); Nhà xuất bản: Thống kê - Quản Trị Mạng Và Ứng Dụng Của Active Directory Trên Môi Trường Window Server; KS NGỌC TUẤN(Tác giả); Nhà xuất bản: Thống kê 161 CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN Mã số mô đun: MĐ 41 Thời gian mô đun:120h (Lý thuyết 30h; Thực hành 90h) I VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN ĐUN - Vị trí mô đun : Môn học bố trí sau học sinh học xong môn học chung, môn học/ mô-đun đào tạo chuyên môn nghề - Tính chất môđun : Là môn học tự chọn II MỤC TIÊU MÔ ĐUN Sau học xong môn học học sinh có khả : - Lựa chọn chủ đề nghiên cứu thưc hành riêng cho chuyên ngành học - Xác định yêu cầu đề tài, điều kiện kỹ thuật, tàI chính, hạn chế - Biết lập kế hoach thực đê tài - Sử dụng kỹ thuật học thực đề tài - Thực đề tài theo yêu cầu - Sử dụng tài liệu tham khảo - Viết báo cáo đề tài III NỘI DUNG MÔN ĐUN Nội dung tổng quát phân phối thời gian: Thời gian ST Tên môđun Tổng Lý Thực Kiểm T số thuyết hành Tra * Lựa chọn đề tài Xác định yêu cầu Lập kế hoạch Sử dụng kỹ thuật học thực * đề tài Viết báo cáo chủ đề 94 10 84 * Cộng 120 30 90 *Ghi : Thời gian kiểm tra tích hợp lý thuyết với thực hành tính vào thực hành Nội dung chi tiết : Bài 1: Lựa chọn đề tài Mục tiêu : Lựa chọn chủ đề nghiên cứu thưc hành riêng cho chuyên ngành học Trao đổi với giáo viên hướng dẫn chủ đề lựa chọn Do giáo viên gợi ý hướng dẫn Thông qua đề cương thực đề tài Nội dung bài: Thời gian: 6h (LT: 5h; TH: 1h) Chuyên đề yêu cầu Thời gian: 2h 162 Cách thức thực chuyên đề Thời gian: 2h Bài : Xác định yêu cầu Mục tiêu : - Xác định yêu cầu đề tàI, - Xác định điều kiện kỹ thuật, tàI chính, hạn chế - Lập sơ kế hoạch Nội dung bài: Thời gian: 6h (LT: 5h; TH: 1h) Yêu cầu đề tài Thời gian: 1h Các công việc phải thực Thời gian: 1h Các Phương pháp luận sử dụng kỹ thuật cần có Thời gian: 2h Các chiến lược giảI vấn đề Thời gian: 1h Các khó khăn thuận lợi Thời gian: 1h Bài 3: Lập kế hoạch Mục tiêu : - Biết lập kế hoach thực đê tài: - Lập bảng kế hoạch chi tiết công việc thời gian - Thời gian báo cáo thường xuyên cho giáo viên hướng dẫn cho nhóm làm chung Nội dung bài: Thời gian: 6h (LT: 5h; TH: 1h) Kế hoach biện pháp thực Thời gian: 1h Lập kế hoạch Thời gian: 2h Các mốc báo cáo Thời gian: 2h Đánh giá khả thi kế hoach Thời gian: 1h Bài 4: Sử dụng kỹ thuật học thực đề tài Mục tiêu : - Sử dụng kỹ thuật học thực đề tài Nội dung bài: Thời gian: 8h (LT: 5h; TH: 3h) Chuẩn bị tài liệu tài nguyên thực đề tài Thời gian: 1h Các bước thực đề tài Thời gian: 1h Thực đề tài Thời gian: 4h Rà soát kết thực Thời gian: 2h Bài 5: Viết báo cáo chủ đề Mục tiêu bài: - Liệt kê tài liệu tham khảo theo thứ tự : Sách, khoá luận, trang WEB, báo … - Viết báo cáo đề tàI đầy đủ - Trình bày báo cáo - Viết tóm tắt đề tài - Đưa sản phẩm cuối đề tài Nội dung bài: Thời gian: 94h (LT: 10h; TH: 84h) 163 Trình bày báo cáo Thời gian: 2h Các phương pháp thực Thời gian: 2h Các kỹ thuật áp dụng Thời gian: 3h Các sản phẩm đề tài Thời gian: 3h Các tài liệu tham khảo Thời gian: 3h Viết đê tài tự chọn báo cáo Thời gian: 81h IV ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: * Vật liệu: + Slide máy chiếu + Giấy A4,các loại giấy + Các hình vẽ * Dụng cụ trang thiết bị: + Máy chiếu qua đầu + Máy chiếu đa phương tiện * Học liệu: + Bộ tranh giấy phim dùng để hướng dẫn cách viết đề tài + Tài liệu hướng dẫn cách viết đề tài + Tài liệu hướng dẫn học tập thực hành môn chuyên đề tự chọn * Nguồn lực khác: + Cho học sinh tham quan , thực tế chuyên ngành lấy sở viết đề tài V PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ * Về kiến thức: Được đánh giá qua kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt yêu cầu sau: - Xác định yêu cầu đề tài, - Lập sơ kế hoạch - Lập bảng kế hoạch chi tiết công việc thời gian - Thông qua đề cương thực đề tài - Trình bày báo cáo - Viết tóm tắt đề tài * Về kỹ năng: Đánh giá kỹ thực hành học sinh thực hành đạt yêu cầu sau:Biết lập kế hoach thực đê tài : - Lập bảng kế hoạch chi tiết công việc thời gian - Viết báo cáo đề tài đầy đủ - Trình bày báo cáo * Về thái độ: Cẩn thận, tự giác,chính xác VI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN Phạm vi áp dụng chương trình Chương trình môddun sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề 2.Hướng dẫn số điểm phương pháp giảng dạy mô đun Giáo viên giảng dạy phải hướng dẫn cho học sinh : - Lựa chọn chủ đề nghiên cứu thưc hành riêng cho chuyên ngành học - Xác định yêu cầu đề tài, điều kiện kỹ thuật, tàI chính, hạn chế - Biết lập kế hoach thực đê tài 164 - Sử dụng kỹ thuật học thực đề tài - Thực đề tài theo yêu cầu - Sử dụng tài liệu tham khảo - Viết báo cáo đề tài Các phần học sinh phải thực hành thục Những trọng tâm chương trình cần ý Giáo viên trước giảng dạy cần phải vào nội dung học chuẩn bị đầy đủ điều kiện thực học để đảm bảo chất lượng giảng dạy Sách giáo khoa tài liệu cần tham khảo Chuyên đề tự chọn phương pháp nghiên cứu khoa học GS.TS Võ hồng Anh Đại hoc Đà nẵng 165 CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO ĐỒ Á N TỐ T NGHIỆ P Mã số mô đun: MĐ 43 Thời gian mô đun: 175h (Lý thuyết: 0h; Thực hành: 175h) I VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: - Vị trí môđun : Môn học bố trí sau sinh viên học xong tất cả môn học chung, môn học/ mô-đun đào tạo chuyên môn nghề - Tính chất môđun : Là môn học tự chọn II MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN: Sau học xong môn học học sinh có khả : - Lựa chọn chủ đề nghiên cứu thưc hành riêng cho chuyên ngành học - Xác định yêu cầu đề tài, điều kiện kỹ thuật, tàI chính, hạn chế - Biết lập kế hoach thực đê tài - Sử dụng kỹ thuật học thực đề tài - Thực đề tài theo yêu cầu - Sử dụng tài liệu tham khảo - Viết báo cáo và bảo vệ đề tài III NỘI DUNG CỦA MÔ ĐUN: Nội dung tổng quát phân phối thời gian: Thời gian Số Tên môđun Tổng Lý TT Thực hành Kiểm tra* số thuyết Lựa chọn đề tài 10 10 Xác định yêu cầu 10 10 Lập kế hoạch 10 10 Sử dụng kỹ thuật học 30 30 thực đề tài Viết báo cáo chủ đề 115 115 Cộng : 175 175 * Ghi chú: Thời gian kiểm tra tích hợp lý thuyết với thực hành tính vào thực hành Nội dung chi tiết : Bài 1: Lựa chọn đề tài Mục tiêu : Lựa chọn chủ đề nghiên cứu làm đề tài tốt nghiệp Trao đổi với giáo viên hướng dẫn chủ đề lựa chọn Do giáo viên gợi ý hướng dẫn Thông qua đề cương thực đề tài Nội dung bài: Thời gian: 10h (LT: 0h; TH: 10h) Đề tài tốt nghiệp yêu cầu Thời gian: 3h Cách thức thực đề tài tốt nghiệp Thời gian: 3h Báo cáo đề tài tốt nghiệp Thời gian: 4h Bài 2: Xác định yêu cầu Mục tiêu : 166 - Xác định yêu cầu đề tàI, - Xác định điều kiện kỹ thuật, tàI chính, hạn chế - Lập sơ kế hoạch Nội dung bài: Thời gian: 10h (LT: 0h; TH: 10h) Yêu cầu đề tài Thời gian: 2h Các công việc phải thực Thời gian: 2h Các Phương pháp luận sử dụng kỹ thuật cần có Thời gian: 2h Các chiến lược giảI vấn đề Thời gian: 2h Các khó khăn thuận lợi Thời gian: 2h Bài 3: Lập kế hoạch Mục tiêu : - Biết lập kế hoach thực đê tài: - Lập bảng kế hoạch chi tiết công việc thời gian - Thời gian báo cáo thường xuyên cho giáo viên hướng dẫn cho nhóm làm chung Nội dung bài: Thời gian: 10h (LT: 0h; TH: 10h) Kế hoach biện pháp thực Thời gian: 4h Lập kế hoạch Thời gian: 2h Các mốc báo cáo Thời gian: 2h Đánh giá khả thi kế hoach Thời gian: 2h Bài 4: Sử dụng kỹ thuật học thực đề tài Mục tiêu : - Sử dụng kỹ thuật học thực đề tài Nội dung bài: Thời gian: 30h (LT: 0h; TH: 30h) Chuẩn bị tài liệu tài nguyên thực đề tài Thời gian: 5h Các bước thực đề tài Thời gian: 10h Thực đề tài Thời gian: 10h Rà soát kết thực Thời gian: 5h Bài 5: Viết báo cáo chủ đề Mục tiêu : - Liệt kê tài liệu tham khảo theo thứ tự : Sách, khoá luận, trang WEB, báo … - Viết báo cáo đề tài đầy đủ - Trình bày báo cáo - Viết tóm tắt đề tài - Đưa sản phẩm cuối đề tài Nội dung bài: Thời gian: 15h (LT: 0h; TH: 15h) Trình bày báo cáo Thời gian: 2h Các phương pháp thực Thời gian: 4h Các kỹ thuật áp dụng Thời gian: 3h Các sản phẩm đề tài Thời gian: 3h Các tài liệu tham khảo Thời gian: 3h 167 Viết đê tài tự chọn báo cáo Thời gian: 100h IV ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN : *Vật liệu: + Slide máy chiếu + Giấy A4,các loại giấy + Các hình vẽ * Dụng cụ trang thiết bị: + Máy chiếu qua đầu + Máy chiếu đa phương tiện *Học liệu: + Bộ tranh giấy phim dùng để hướng dẫn cách viết đề tài + Tài liệu hướng dẫn cách viết đề tài + Tài liệu hướng dẫn học tập thực hành môn Đề tài tốt nghiệp *Nguồn lực khác: + Cho sinh viên tham quan , thực tế chuyên ngành lấy sở viết đề tài V PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: * Về kiến thức: Được đánh giá qua kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt yêu cầu sau: - Xác định yêu cầu đề tài, - Lập sơ kế hoạch - Lập bảng kế hoạch chi tiết công việc thời gian - Thông qua đề cương thực đề tài Trình bày báo cáo Viết tóm tắt đề tài * Về kỹ năng: Đánh giá kỹ thực hành sinh viên thực hành đạt yêu cầu sau:Biết lập kế hoach thực đê tài : - Lập bảng kế hoạch chi tiết công việc thời gian - Viết báo cáo đề tài đầy đủ - Trình bày báo cáo * Về thái độ: Cẩn thận, tự giác,chính xác VI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN Phạm vi áp dụng chương trình Chương trình môddun sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề 2.Hướng dẫn số điểm phương pháp giảng dạy mô đun: Giáo viên giảng dạy phải hướng dẫn cho sinh viên : - Lựa chọn chủ đề nghiên cứu và làm đè tài tốt nghiệp - Xác định yêu cầu đề tài, điều kiện kỹ thuật, tàI chính, hạn chế - Biết lập kế hoach thực đê tài - Sử dụng kỹ thuật học thực đề tài - Thực đề tài theo yêu cầu - Sử dụng tài liệu tham khảo - Viết báo cáo đề tài Các phần học sinh phải thực hành thục 168 Những trọng tâm chương trình cần ý Giáo viên trước giảng dạy cần phải vào nội dung học chuẩn bị đầy đủ điều kiện thực học để đảm bảo chất lượng giảng dạy Sách giáo khoa tài liệu cần tham khảo Phương pháp nghiên cứu khoa học GS.TS Võ hồng Anh Đại hoc Đà nẵng 169 ngày DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ (Theo Quyết định số /QĐ- BLĐTBXH tháng năm 2007 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh Xã hội) Chủ nhiệm Ban XDCTKDN Phó chủ nhiệm Ban XDCTKDN Thư ký Ban XDCTKDN Thành viên Ban XDCTKDN Thành viên Ban XDCTKDN Thành viên Ban XDCTKDN DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ (Theo Quyết định số /QĐ- BLĐTBXH 170 Ngày tháng năm 2007 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh Xã hội) Chủ tịch Hội đồng thẩm định CTKDN Phó chủ tịch Hội đồng thẩm định CTKDN Thư ký Hội đồng thẩm định CTKDN Thành viên Hội đồng thẩm định CTKDN Thành viên Hội đồng thẩm định CTKDN Thành viên Hội đồng thẩm định CTKDN Thành viên Hội đồng thẩm định CTKDN Thành viên Hội đồng thẩm định CTKDN 171 [...]... kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành 2 Nội dung chi tiết : Chương : Điện toán cơ bản Mục tiêu : Trình bày được sự phát triển và tầm quan trọng của máy tính - Xác định được phần mềm cũng như các ứng dụng chạy trên máy tính Nội dung: Thời gian: 12h (LT: 5h; TH: 7h) 1 Lịch sử máy tính Thời gian: 0.5h 2 Khái niệm tin học và máy tính Thời gian: 0.5h... tính, các thế hệ máy tính và cách phân loại máy tính − Giúp học sinh- sinh viên hiểu các thành phần cơ bản của kiến trúc máy tính, các tập lệnh Các kiểu kiến trúc máy tính: mô tả kiến trúc, các kiểu định vị − Giúp học sinh- sinh viên hiểu cấu trúc của bộ xử lý trung tâm: tổ chức, chức năng và nguyên lý hoạt động của các bộ phận bên trong bộ xử lý Mô tả diễn tiến thi hành một lệnh mã máy và một số kỹ... 15 15 * Cộng : 90 45 45 *Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành 2 Nội dung chi tiết : Chương 1: Tổng quan Mục tiêu : - Giúp học sinh hiểu lịch sử phát triển của máy tính - Hiểu được các thành phần cơ bản của một máy vi tính - Biết được các thành tựu của máy tính - Hiểu được khái niệm về thông tin 34 ... 4h 3 Con trỏ và mảng nhiều chiều Thời gian: 3h IV ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC: * Vật liệu: + Slide và máy chiếu ,máy tính pc + Giấy A4,các loại giấy dùng minh hoạ (nếu có) 31 + Các hình vẽ minh hoạ giải thuật (nếu có) * Dụng cụ và trang thiết bị: + Máy chiếu qua đầu + Máy chiếu đa phương tiện + Máy tính * Học liệu: + Bộ tranh bằng giấy phim trong dùng để dạy lập trình C + Tài liệu hướng dẫn môđun lập... TRÚC MÁY TÍNH Mã số môn học: MH 14 Thời gian môn học: 90h (Lý thuyết: 45h; Thực hành: 45h) I VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: - Vị trí của môn học : Môn học được bố trí sau khi học sinh học xong môn/mô-đun cơ sở chuyên ngành: Anh văn chuyên ngành, Tin học đại cương, Lập trình C - Tính chất của môn học : Là môn học chuyên ngành II MỤC TIÊU MÔN HỌC − Giúp học sinh- sinh viên biết lịch sử của máy tính, ... được sơ đồ nguyên lý mạch điện trong các máy đo V.O.M - Sử dụng thành thạo, Khắc phục các sự cố hư hỏng trong các máy đo V.O.M - Phân tích được sơ đồ mạch, Sử dụng, khắc phục các sự cố hư hỏng của máy dao động ký - Phân tích được sơ đồ mạch điện máy phát sóng - Sử dụng, khắc phục các sự cố hư hỏng của máy phát sóng Nội dung: Thời gian: 23h (LT: 15h; TH: 8h) 1 Máy đo V.O.M Thời gian: 7h 2 Dao động ký... sử dụng khi làm việc với máy tính - Nắm được những khái niệm cơ bản về VIRUS - Trang bị các kiến thức cơ bản về lập trình dùng ngôn ngữ Turbo Pascal III NỘI DUNG MÔN HỌC: 1 Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: Thời gian Số Kiểm tra* Tên chương mục Tổng Lý Thực hành TT (LT hoặc số thuyết Bài tập TH) I Điện toán cơ bản 12 5 7 * - Lịch sử máy tính - Khái niệm tin học và máy tính - Các hệ đếm - Các... ra): Bàn phím, màn hình, máy in, ổ đĩa, và các thành phần bên trong máy tính + Nói về mạng máy tính và ứng dụng + Trao đổi với khách hàng về lĩnh vực CNTT * Về thái độ: Nghiêm túc và tự giác trong học tập VI HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH 1 Phạm vi áp dụng chương trình Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề 2 Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học -... bày được cấu trúc của máy tính và các chức năng của nó + Sử dụng các từ viết tắt khi nói về máy tính và cơ sở dữ liệu, hệ quản trị CSDL + Xây dựng các từ mới bằng cách sử dụng tiếp đầu ngữ, đuôi từ và ghép từ * Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh trong bài thực hành Anh văn đạt được các yêu cầu sau: + Phân biệt các thiết bị ngoại vi (vào ra): Bàn phím, màn hình, máy in, ổ đĩa, và các... để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề 2 Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học - Giải thích các thành phần của máy tính và các khái niệm - Hướng dẫn các hệ đếm trong nội dung bài học - Phát vấn các câu hỏi - Cho sinh viên thực hiện 1 số các thao tác lệnh cụ thể và nêu câu hỏi để sinh viên trả lời - Phân nhóm cho các sinh viên thực hành trên máy , trình bày theo nhóm - Thực hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: cao đẳng nghề sửa chữa máy tính, cao đẳng nghề sửa chữa máy tính, cao đẳng nghề sửa chữa máy tính, DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN; ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC., CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH, VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH, CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG, VỆ SINH CÔNG NGHIỆP, CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:, V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC KIẾN TRÚC MÁY TÍNH, CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC MẠNG MÁY TÍNH, CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC KỸ THUẬT XUNG SỐ, HỆ THỐNG THÔNG TIN, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC HỆ ĐIỀU HÀNH, ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH, CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO INTERNET, VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:, CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO THIẾT KẾ MẠCH IN, CÀI ĐẶT MÁY TÍNH, CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO SỬA CHỮA BỘ NGUỒN, VÀ THIẾT BỊ NGOẠI VI, CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VI XỬ LÝ, GHÉP NỐI MÁY TÍNH, CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VI ĐIỀU KHIỂN, CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO THIẾT KẾ XÂY DỰNG MẠNG, MÁY TÍNH NÂNG CAO, CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG PLC, CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TOÁN ỨNG DỤNG, CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT, CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN, CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO HỆ QUẢN TRỊ CỞ SỞ DỮ LIỆU (MICROSOFT ACCESS), CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG, CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN, V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay