Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần nhà khung thép và thiết bị công nghiệp seico

105 190 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 09:33

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ KHUNG THÉP VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SEICO SINH VIÊN THỰC HIỆN : ĐÀO TUẤN MINH MÃ SINH VIÊN : A20774 CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI – 2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ KHUNG THÉP VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SEICO Giáo viên hƣớng dẫn : Vũ Ngọc Thắng Sinh viên thực : Đào Tuấn Minh Mã sinh viên : A20774 Chuyên ngành HÀ NỘI – 2015 : Quản Trị Kinh Doanh LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt Khóa luận này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo Vũ Ngọc Thắng người hướng dẫn em tận tình, chu đáo suốt thời gian em làm Khóa luận Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Kinh tế - Quản lý cán nhân viên công ty cổ phần công nghệ nhà khung thép thiết bị công nghiệp SEICO tạo hội cho em làm việc học tập để hoàn thành tốt Khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2016 Sinh viên Đào Tuấn Minh LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2016 Sinh viên Đào Tuấn Minh MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Khái niệm tạo động lực cho người lao động .2 1.2 Học thuyết tạo động lực .3 1.2.1 Học thuyết nhu cầu Maslow 1.2.2 Học thuyết hai nhóm yếu tố Frederick Herzberg 1.2.3 Học thuyết tăng cường tích cực B.F.Skinner .4 1.2.4 Học thuyết công Stacy Adams 1.3 Nội dung tạo động lực cho ngƣời lao động 1.3.1 Thù lao lao động 1.3.2 Phân tích thiết kế công việc .8 1.3.3 Đánh giá thực công việc .8 1.3.4 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến tạo động lực cho ngƣời lao động .9 1.4.1 Các yếu tố bên tổ chức .9 1.4.2 Các yếu tố thuộc bên tổ chức .11 1.4.3 Các yếu tố thuộc thân người lao động 13 1.5 Kinh nghiệm tạo động lực cho ngƣời lao động doanh nghiệp .14 1.5.1 Bài học kinh nghiệm từ công ty cổ phần MISA 14 1.5.2 Bài học kinh nghiệm rút công ty SEICO 15 1.6 Tóm tắt chƣơng 15 CHƢƠNG 2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ KHUNG THÉP VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SEICO 16 2.1 Khái quát công ty Cổ phần nhà khung thép thiết bị công nghiệp SEICO 16 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty 16 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh 17 2.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần nhà khung thép thiết bị công nghiệp SEICO 18 2.1.4 Phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần nhà khung thép thiết bị công nghiệp SEICO 21 2.1.5 Đặc điểm nguồn nhân lực .24 2.2 Thực trạng sách biện pháp thực tạo động lực cho ngƣời lao động công ty SEICO 27 2.2.1 Chính sách tiền lương, thu nhập phúc lợi cho người lao động 27 2.2.2 Hoạt động phân tích thiết kế công việc 38 2.2.3 Đánh giá thực công việc .41 2.2.4 Đào tạo phát triển nghề nghiệp cho người lao động 44 2.2.5 Văn hóa công ty 47 2.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động tạo động lực cho ngƣời lao động công ty cổ phần nhà khung thép thiết bị công nghiệp SEICO 50 2.3.1 Các yếu tố thuộc bên công ty .50 2.3.2 Các yếu tố bên công ty 52 2.3.3 Các yếu tố thuộc thân người lao động 54 2.4 Đánh giá thực trạng công tác tạo động lực cho ngƣời lao động công ty cổ phần nhà khung thép thiết bị công nghiệp SEICO 56 2.4.1 Ưu điểm .56 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 58 2.5 Tóm tắt chƣơng 60 CHƢƠNG 3.MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ KHUNG THÉP VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SEICO 61 3.1 Chiến lƣợc kinh doanh công ty giai đoạn 2015 – 2020 .61 3.2 Định hƣớng, mục tiêu công tác tạo động lực công ty cổ phần nhà khung thép thiết bị công nghiệp SEICO 61 3.3 Một số giải pháp tạo động lực cho ngƣời lao động công ty cổ phần nhà khung thép thiết bị công nghiệp SEICO 62 3.3.1 Về sách tiền lương 62 3.3.2 Về sách tiền thưởng 63 3.3.3 Về chương trình phúc lợi .65 3.3.4 Về công tác phân tích công việc 65 3.3.5 Hoàn thiện hệ thống đánh giá thông qua hệ thống đánh giá lực nhân viên 67 3.3.6 Về hệ thống đánh giá THCV mà công ty áp dụng 69 3.3.7 Nâng cao chất lượng đào tạo phát triển 70 3.3.8 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 71 3.3.9 Nâng cao điều kiện làm việc cho người lao động 72 3.3.10 Giải pháp đảm bảo nguồn nhân lực chuyên môn công tác quản trị nguồn nhân lực công ty 73 3.4 Kiến nghị 73 3.4.1 Kiến nghị với Nhà nước 73 3.4.2 Kiến nghị với quyền địa phương 75 3.4.3 Kiến nghị với Hiệp hội doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam 75 3.4.4 Kiến nghị với công ty cổ phần nhà khung thép thiết bị công nghiệp SEICO .76 3.5 Tóm tắt chƣơng 77 KẾT LUẬN PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Nghĩa đầy đủ ĐG-THCV Đánh giá thực công việc CEO Giám đốc điều hành CFO Giám đốc tài MTCV Mô tả côngviệc PTCV Phân tích công việc ĐG-THCV Đánh giá thực công việc NTHCV Người thực công việc TC-THCV Tiêu chuẩn thực công việc DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ Bảng 2.1 Báo cáo kết kinh doanh 22 Bảng 2.2 Số lượng lao động giai đoạn 2012 - 2014 24 Bảng 2.3 Cơ cấu lao động theo tiêu chí phân loại giai doạn 2012 - 2014 .26 Bảng 2.4 Kết đánh giá người lao động công ty thu nhập 33 Bảng 2.5 Kết đánh giá người lao động công tác khen thưởng 35 Bảng 2.6 Nội dung chương trình phúc lợi Công ty SEICO 37 Bảng 2.7 Kết đánh giá người lao động vể chương trình phúc lợi .38 Bảng 2.8.Kết đánh giá người lao động hoạt động PTCV 40 Bảng 2.9 Đánh giá người lao động công tác ĐG-THCV 42 Biểu đồ 2.1 Số lượng lao động công ty SEICO giai đoạn 2012 - 2014 25 Biểu đồ 2.2 Số người lao động công ty hiểu văn hóa doanh nghiệp 48 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần SEICO 18  Mục tiêu sử dụng, phát triển nhân sự: thăng tiến, thuyên chuyển, sa thải  Mục tiêu đào tạo: so sánh kiến thức, kỹ yêu cầu thực tế, nhằm phát nhu cầu cần bổ sung để từ xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực Mỗi mục tiêu nêu chi phối toàn hệ thống đánh giá (từ xác định tiêu, tiêu chuẩn đến đo lường kết quả, lựa chọn phương pháp đánh giá Hoàn thiện tiêu đánh giá Từ mục tiêu đánh giá cần hoàn thiện việc xây dựng hệ thống tiêu đánh giá phù hợp với mục tiêu quản lý Mục đích hệ thống đánh giá phản ánh xác công kết thực công việc người lao động đồng thời phát tiềm người lao động Để đạt điều đòi hỏi tiêu đánh giá phải xác định đầy đủ, chi tiết, dựa vào phân tích công việc, song cần bổ sung thêm tiêu nhằm phát tiềm người lao động Ví dụ, thêm tiêu sau: khả áp dụng kiến thức kỹ năng, phẩm chất, … 3.3.7 Nâng cao chất lượng đào tạo phát triển Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty đưa ra, thực cụ thể chi tiết nhiều bất cập phương pháp đào tạo, việc đào tạo mang tính đối phó khiến cho công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực gặp nhiều yếu cần có biện pháp khắc phục:  Trước hết phải tăng kinh phí cho công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực  Công ty nên đa dạng hóa phương pháp đào tạo  Phương pháp đào tạo cán quản lí Công ty đào tạo cán quản lí phương pháp tốn gửi học trường đại học, mời chuyên gia, cử nước học sử dụng phương pháp: Phƣơng pháp hội nghị: công ty tổ chức buổi thảo luận đưa vấn đề đó, thành viên mời tham gia thử giải vấn đề Trong thao luận phải có người điều khiển, người giữ cho thảo luận trôi chảy không bị lạc đề Theo phương pháp thành viên không nhận thấy tham gia đào tạo gò bó mà thảo luận mục tiêu rõ ràng giúp nhà quản trị có kiến thức giải vấn đề tăng khả làm việc nhóm nhà quản trị Phƣơng pháp đào tạo bàn giấy: phương pháp đơn giản tốn Các thành viên cấp giao cho số hồ sơ giấy tờ kinh doanh báo cáo kết kinh doanh, tin tức… Các hồ sơ không xếp theo thứ tự 70 học viên học xếp chúng theo thứ tự ưu tiên Đây phương pháp giúp nhà quản trị giải vấn đề mang tính thủ tục, nhanh gọn Phƣơng pháp luân phiên công việc: Đây phương pháp chuyển cấp quản lí từ cấp sang cấp khác nhằm cung cấp cho họ kinh nghiệm rộng Kiến thúc thu thập trình công tác vị trí khác giúp họ nâng cao hiểu biết đảm nhận công việc cao Phƣơng pháp đào tạo nhân viên thông qua việc gửi học lớp đào tạo ngắn hạn: phương pháp đòi hỏi nhân viên phải cố gắng nỗ lực học hỏi tiếp thu nhanh chóng kiến thức thời gian ngắn Phƣơng pháp đào tạo chỗ: phương pháp phù hợp với công ty chi phí không lớn mà thực đồng loạt với nhân viên Phương pháp làm tăng thêm mối quan hệ đoàn kết nhân viên Ngoài phương pháp khác để đào tạo nhân viên cử học trung tâm nghề, luân chuyển công việc… 3.3.8 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Với tổ chức khác xây dựng riêng cho sắc khác ảnh hưởng đặc điểm ngành nghề sản xuất, môi trường làm việc, môi trường sống…tất liên quan đến tổ chức hình thành nên văn hoá tổ chức Mỗi người lao động cá thể định, có suy nghĩ, tình cảm, cảm nhận, quan điểm hoàn toàn khác Tuy nhiên, họ làm việc tổ chức họ mong muốn làm việc, quan tâm, thể “tôi” riêng cá nhân trước tập thể Với doanh nghiệp mà người lao động phát huy “tôi” riêng làm cho người lao động có cảm nhận vị trí chỗ đứng tổ chức Thông qua phong trào đoàn thể phát động toàn Công ty, cán bộ, công nhân viên có điều kiện tiếp xúc với nhiều Chính vậy, Công ty nên tổ chức nhiều gặp gỡ trao đổi, giao lưu văn nghệ, thể thao giúp cho người xích lại gần Khi có hội để tiếp xúc với nhiều, họ thấy người xung quanh trở nên thân thiết hơn, từ tác động đến trình làm việc họ Ngày nay, có phương pháp làm việc sử dụng rộng rãi làm việc theo nhóm, trở thành nét văn hoá riêng tổ chức Vì Công ty nên khoán cho phòng ban có thể, ưu điểm lớn việc này, việc làm việc theo nhóm làm tăng tính liên kết cho người nhóm làm việc, giúp cho tổ chức giao việc dễ dàng hơn, giúp cho việc phân tích đánh giá thực công việc dễ dàng hơn, xác công hơn, tiêu chí đánh giá dựa số lượng chất lượng công việc hoàn thành, 71 Trong công tác tổ chức, nên xây dựng sách mở cho người lao động tham gia vào việc xây dựng tổ chức, việc tạo nên tính dân chủ cao việc kích thích người lao động góp ý cho công tác xây dựng, tạo cho người lao động nhận thấy quan tâm đến tổ chức Thái độ làm việc người lãnh đạo trực tiếp lãnh đạo cấp cao có ảnh hưởng nhiều đến thái độ làm việc người cấp dưới, theo quan niệm người lao động người lãnh đạo người phải gương mẫu Do đó, ảnh hưởng người lãnh đạo lớn Vì thế, nhà lãnh đạo phải tự nhận thức tầm quan trọng để có cách giao tiếp, đối xử, phong cách làm việc để hợp lý với vị trí mà đảm nhận, không nên cứng nhắc, mà phải thông qua cách làm việc nói cho nhân viên thấy phải làm việc Một nguyên tắc người lãnh đạo phải hoà mình, sống tập thể tạo niềm tin, tạo thân thiện - khoảng cách lãnh đạo với nhân viên Người lãnh đạo nên tự tìm tòi tạo phong cách làm việc thật chuyên nghiệp hợp lý, họ phải có cách “đối nhân xử thế” thật khéo léo, tình cảm, tạo niềm tin nơi người lao động, họ góp phần vào việc tạo niềm vui cho người lao động công việc Nếu có điều kiện, người lãnh đạo nên học thêm lớp nâng cao đào tạo nghiệp vụ quản lý doanh nghiệp trường có đào tạo chuyên môn lãnh đạo quản lý tốt Xây dựng mối quan hệ thân thiết người cán bộ, công nhân viên Công ty, để tạo nên tập thể quan tâm, giúp đỡ lẫn công việc, từ hình thành nên tập thể tương trợ đoàn kết việc đưa Công ty ngày phát triển 3.3.9 Nâng cao điều kiện làm việc cho người lao động Với người lao động làm việc văn phòng công ty điều kiện sở vật chất đầy đủ với người lao động làm xưởng sản xuất công trường thi công chưa quan tâm mực Đối với lao động xưởng sản xuất: Cung cấp cho người lao động đầy đủ trang phục bảo hộ, tăng cường vệ sinh quét dọn nhà xưởng góp phần tạo bầu không khí lành cho người lao động làm việc từ tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động làm việc khiến công tác tạo động lực triển khai hiệu Đối với lao động công trường xây dựng: Nâng cấp nhà ăn cho người lao động nhằm đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm Lắp thêm điều hòa, quạt điện phòng ngủ, nghỉ người lao động nhằm nâng cao chất lượng sống dẫn đến đạt hiệu cao công việc 72 3.3.10.Giải pháp đảm bảo nguồn nhân lực chuyên môn công tác quản trị nguồn nhân lực công ty Xét thực trạng thấy nhiều hoạt động tạo động lực công ty chưa tốt xuất phát từ nguyên nhân lớn từ việc công ty chưa có đủ nguồn nhân lực chuyên môn chất lượng số lượng Đó nguyên nhân dẫn nhiều hoạt động công ty đến Chính để thực giải pháp công ty phải có đội ngũ nhân lực chuyên môn giỏi nghiệp vụ, chuyên môn đủ mặt số lượng Chỉ có giải pháp thực dễ dàng thuận lợi có tính khả thi cao Thực sau:  Cử cán chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ đào tạo thêm Dựa sở sách đào tạo công ty nguồn lực  Bổ sung thêm nhân lực ban nhân để giải tải công việc 3.4 Kiến nghị Hiện công tác tạo động lực cho người lao động gặp nhiều khó khăn, cần có thêm thời gian để đánh giá rút kinh nghiệm Do kinh tế nước ta giai đoạn thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, nên thách thức cho phát triển công ty lớn Vì vậy, công tác tạo động lực phải chuẩn bị kĩ lưỡng để sẵn sàng thích ứng với hội thách thức thị trường Công ty có thành tựu công tác tạo động lực năm gần gặp phải khó khăn yếu tố thuộc môi trường bên Trong trình thực tập nghiên cứu thực tế công ty cổ phần SEICO, em xin mạnh dạn đưa số kiến nghị sau: 3.4.1 Kiến nghị với Nhà nước  Nhà nước cần hỗ trợ, giúp đỡ việc tập hợp thông tin để định hướng tiềm thị trường cho doanh nghiệp, phát triển ngành nghề kinh doanh để đạt mục tiêu đề  Tăng cường mở rộng quan hệ với nước tổ chức quốc tế: Nhà nước cần trì mở rộng quan hệ hợp tác theo hướng đa dạng hoá đa phương hoá Trên sở định đắn khu vực thị trường trọng điểm, có lợi cho phát triển kinh tế Việt Nam Nhà nước phải người dẫn dắt cho đơn vị xuất nhập khẩu, trực tiếp làm ăn với doanh nghiệp khu vực thị trường Việc củng cố quan hệ gắn bó thường xuyên hợp tác chặt chẽ quốc gia 73 tạo điều kiện cho doanh nghiệp bên tiến hành trao đổi thương mại thuận lợi, phát huy lợi quốc gia để phát triển  Nhà nước cần đứng bảo hộ bảo vệ quyền thương hiệu công ty, xử lí nghiêm minh hình thức nhái thương hiệu công ty  Nhà nước cần đầu tư phát triển giáo dục, đưa phương thức đào tạo đạt tiêu chuẩn nâng cao chất lượng giáo viên, giảng viên, sở hạ tầng để nâng cao chất lượng trình độ học vấn nguồn nhân lực Việc giảng dạy cần kết hợp lí thuyết thực tế Nhà nước đưa sách hỗ trợ kết hợp với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam  Nhà nước cần tiếp tục đơn giản hóa tối đa điều kiện kinh doanh thủ tục hành cho việc thành lập vận hành doanh nghiệp, tăng cường đào tạo kỹ làm việc doanh nghiệp tất trường đại học trường nghề, xác lập chương trình đào tạo bắt buộc khởi doanh nghiệp cho chủ doanh nghiệp Xây dựng triển khai chương trình đào tạo nhằm nâng cao lực quản trị cho doanh nghiệp hoạt động, bảo đảm hướng tới chuẩn mực quốc tế quản trị doanh nghiệp  Vấn đề hàng gian, hàng giả, Nhà nước nên tăng cường công tác kiểm tra thị trường có biện pháp chống tình trạng nhập lậu hàng gian, hàng giả, hàng chất lượng ảnh hưởng đến doanh nghiệp sản xuất nước người tiêu dùng Nhà nước chống hàng lậu tương đối tốt việc chống hàng gian, hàng giả buông lỏng  Chính phủ đặc biệt Bộ ngành có liên quan đảm bảo hệ thống hạ tầng mạng Internet phát triển ổn định Thời gian vừa qua tình trạng cáp quang liên tục bị gián đoạn gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh nhiều công ty công nghệ kỹ thuật hoạt động tảng Internet  Về chủ trương sách, Nhà nước cần xây dựng chiến lược ổn định, lâu dài, rõ ràng, minh bạch, tạo hành lang thông thoáng cho doanh nghiệp hoạt động, Đảng Nhà nước ban hành Nghị quyết, Nghị định ngành phải nhanh chóng hướng dẫn, triển khai thông tư, đồng thời sau có hiệu lực phải quy định rõ thời gian thực hiện, thời hạn theo quy định kiến nghị giao lãnh đạo tỉnh, thành có nhiệm vụ hướng dẫn thực để chủ trương, sách sớm để doanh nghiệp kịp thời thay đổi thích ứng  Nhà nước nên có sách hỗ trợ để công ty thực hoạt động xuất Thế giới cách dễ dàng, đơn giản thủ tục, tăng doanh thu cho công ty 74 Hoàn thiện Bộ luật lao động , Luật Công đoàn, Luật doanh nghiệp chặt chẽ đồng Cần sửa đổi Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư theo hướng thông thoáng nữa, đảm bảo quyền tự kinh doanh doanh nghiệp ngành nghề  mà pháp luật không cấm  Các sách thuế cần phải rõ ràng, thực sách miễn giảm thuế gói hỗ trợ để giúp công ty vừa nhỏ vượt qua tình hính kinh doanh khó khăn 3.4.2 Kiến nghị với quyền địa phương  Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tạo điều kiện cho công ty thực hoạt động vay vốn ngân hàng để bổ sung thêm nguồn vốn mở rộng kinh doanh  Địa phương cần thực sách đầu tư phát triển sở hạ tầng nhằm thu hút đầu tư nhà ở, trung cư, hệ thống giao thông để thu hút nguồn nhân tài  Hiệp hội doanh nghiệp cần thường xuyên tổ chức buổi họp hội thảo nhằm lắng nghe kiến nghị công ty vừa nhỏ kiến nghị để Chính phủ, tạo hội liên kết hợp tác công ty nước  Địa phương thực tốt công tác bảo vệ an ninh, phòng chống tội phạm trộm cắp ma túy để đảm bảo an toàn cho nhân viên công tác công ty 3.4.3 Kiến nghị với Hiệp hội doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam  Phối hợp với quyền cấp việc tuyển truyền, phổ biến pháp luật, sách quy định Nhà nước, Ngành tới doanh nghiệp giám sát việc thực theo pháp luật, thực định hướng phát triển kinh tế xã hội nước Ngành  Khảo sát xây dựng hệ thống thông tin quản lý toàn ngành nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho doanh nghiệp môi trường kinh doanh nước quốc tế, khả tiêu thụ sản phẩm, nguyên vật liệu, giá cả, xu hướng thị trường, mức độ cạnh tranh nước nước  Quy định trình độ sàn việc sử dụng lao động phổ thông Thực kiểm soát chặt chễ quy định tuyển dụng lao động phổ thông phải có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông Kiên không sử dụng trình độ lao động trung học phổ thông  Xác định sản phẩm mũi nhọn, tận dụng nguồn nhân lực nước phát huy lợi cạnh tranh ngành  Tổ chức hội thảo, hội nghị, giao lưu doanh nghiệp nước để chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác phát triển 75 3.4.4 Kiến nghị với công ty cổ phần nhà khung thép thiết bị công nghiệp SEICO Tất giải pháp dù có hay thực giải pháp dừng lại lý thuyết Vì tính khả thi giải pháp cần ưu tiên số Căn vào thực trạng thực tế công ty thông qua phân tích nguồn lực có đơn vị Khi chiếu đến giải pháp đề xuất trên, em nhận thấy để công ty thực giải pháp cần phải đảm bảo điều kiện sau: Việc thực đồng giải pháp vào thời gian tới vấn đề công ty Nguyên nhân công ty đủ nguồn lực người tài Chính công ty phải xác định ưu tiên cho nhóm giải pháp trước giải pháp trước Việc lựa chọn giải pháp phụ thuộc lớn vào quan điểm lãnh đạo công ty Tuy nhiên công ty nên tập trung vào giải pháp thực cần thiết có ảnh hưởng lớn đến hoạt động chung công ty vấn đề phân tích công việc, đánh giá nhân viên Đến công ty chưa thể hoàn thiện vấn đề tồn thực trạng phân tích Điều có ảnh hưởng lớn từ Ban lãnh đạo công ty Nếu ban lãnh đạo công ty không tâm xác định làm nghiêm túc chắn phận bên thực Chính việc tham vấn cho Ban lãnh đạo công ty việc cần phải thực trước nghiên cứu lựa chon giải pháp Trách nhiệm tham vấn thuộc phận chuyên trách Phòng hành tổng hợp Bộ phận nhân khó khăn hạn chế vấn đề liên quan đến hoạt động tạo động lực mà công ty gặp phải Đồng thời mặt thuận lợi thực giải pháp Bên cạnh để có sức thuyết phục cao phận nhân nên xây dựng kế hoạch thực cụ thể giải pháp yêu cầu nguồn lực thực Khi thực tất vấn đề Ban lãnh đạo công ty có thêm nhiều thông tin để đánh giá định Tất giải pháp đề xuất em không dành riêng cho phận Mà dù giải pháp lớn hay nhỏ đòi hỏi phối kết hợp toàn công ty Chính hỗ trợ phòng ban, chủ động ý thức tự giác cá nhân vấn đề liên quan quan trọng Công tác tư tưởng cho người lao động người biết, hiểu vấn đề đến tâm công ty thực cần thiết 76 3.5 Tóm tắt chƣơng Chương 3, khóa luận đưa định hướng chiến lược phát triển công tác tạo động lực công ty cổ phần nhà khung thép thiết bị công nghiệp SEICO Đồng thời trình bày giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động như:  Giải pháp sách tiền lương, thưởng, phúc lợi  Giải pháp công tác phân tích công việc hoàn thiện hệ thống đánh giá  Giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo phát triển nguồn nhân lực  Giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao điều kiện làm việc cho người lao động Để thực giải pháp trên, cần có điều kiện thực Tác giả đề xuất số kiến nghị với Nhà nước, Chính quyền địa phương Hiệp hội doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam với mong muốn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty cổ phần nhà khung thép thiết bị công nghiệp SEICO nói riêng, doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam nói chung 77 KẾT LUẬN Tạo động lực cho người lao động vấn đề có vai trò ngày trở nên quan trọng mục tiêu ổn định phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Công tác tạo động lực cho người lao động thực tốt thúc đẩy đảm bảo nguồn lực cho tổ chức số lượng chất lượng, đồng thời làm cho người lao động hăng say làm việc, cố gắng phấn đấu học tập nâng cao trình độ để nâng cao kết làm việc, góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty Mặt khác, sách tạo động lực công ty hợp lý, thỏa mãn nhu cầu người lao động làm cho người lao động yên tâm làm việc, gắn bó với công ty Chương 1, khóa luận trình bày khái quát, hệ thống hóa lý luận khoa học tạo động lực cho người lao động; học thuyết tạo động lực, nội dung công tác tạo động lực; nhân tố ảnh hưởng đến động lực lao động, nghiên cứu kinh nghiệm tạo động lực doanh nghiệp nước từ rút học kinh nghiệm áp dụng cho công ty cổ phần nhà khung thép thiết bị công nghiệp SEICO Chương 2, khóa luận tiến hành nghiên cứu phân tích thực trạng hoạt động tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần nhà khung thép thiết bị công nghiệp SEICO, mặt hạn chế tìm nguyên nhân hoạt động về, thù lao, công tác khen thưởng, phúc lợi, công tác đào tạo, phân tích công việc, đánh giá thực công việc, văn hóa công ty có ảnh hưởng đến việc động lực làm việc người lao động Công ty Trên hạn chế nguyên nhân chương 2, em đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần nhà khung thép thiết bị công nghiệp SEICO thời gian tới Như vậy, khóa luận có vận dụng lý luận khoa học vào thực tiễn tạo động lực lao động công ty để đưa kiến nghị Tuy nhiên, giới hạn thời gian phạm vi nghiên cứu, nên chắn luận văn tránh khỏi khiếm khuyết thiếu sót cần nghiên cứu, bổ sung tiếp tục hoàn thiện Rất mong nhận đóng ý kiến thầy cô giáo PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Kính gửi quý Anh/Chị! Tôi Đào Tuấn Minh, sinh viên khóa K25, Khoa Quản trị Kinh doanh Trƣờng Đại học Thăng Long thực đề tài “Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động công ty cổ phần nhà khung thép thiết bị công nghiệp seico” Bảng hỏi phần nghiên cứu Kính mong quý Anh/Chị dành thời gian trả lời câu hỏi Mọi thông tin Anh/Chị cung cấp bảo mật sử dụng cho mục đích nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Anh/Chị Nếu Anh/Chị có câu hỏi liên quan đến phiếu trả lời xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ: Đào Tuấn Minh Sinh viên : A20774 – K25 – QE25e1 Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Thăng Long Mobile: 0916.833.969 Phần 1: Thông tin cá nhân Vui lòng đánh dấu “ X” vào ô tương ứng) Q1: Vị trí anh/chị Công ty? - Vị trí tại: Q2: Giới tính: ☐Nam ☐Nữ Q3: Độ tuổi ☐Từ 20 - 25 ☐Từ 30 – 35 ☐Từ 26 - 30 ☐Trên 35 Q4: Trình độ học vấn: ☐ Trung Cấp ☐Đại học ☐ Cao đẳng ☐Sau đại học Q5: Anh/Chị làm việc Công ty bao lâu? ☐< năm ☐Trên năm ☐ – năm ☐Khác Phần 2: Nội dung Anh/ Chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý nhận định Đối với nhận định khoanh tròn (O) vào ô tương ứng với lựa chọn Anh/Chị Thang đánh giá bậc tương ứng sau: = Hoàn toàn đồng , = Đôi chút đồng , = Bình thường, = Đôi chút không đồng , = Hoàn toàn không đồng Các vấn đề STT Mức độ đánh giá I Về thu nhập Tôi hài lòng với mức thu nhập Tiền lương công ty chi trả công Lương xác định phù hợp dựa kết thực công việc Công ty có phương pháp trả lương phù hợp 5 Các điều kiện xét tăng lương công ty hợp lý Mức lương tăng sau lần xét tăng lương hợp lý II Về công tác khen thƣởng Tôi thấy hài lòng với sách khen thưởng công ty Các sách khen thưởng công ty hợp lý Công ty thực bình xét khen thưởng công 10 Công ty đưa khen thưởng kịp thời 11 Hình thức khen thưởng mà công ty áp dụng phù hợp III Về chƣơng trình phúc lợi 12 Tôi thấy hài lòng với sách phúc lợi công ty áp dụng 13 Các mức chương trình phúc lợi phù hợp 14 Mức thưởng Công ty hợp lý 15 Các chương trình phúc lợi thực công IV Về phân tích công việc 16 Công việc mà làm giống với mà mô tả công việc đưa 17 Nội dung mô tả công việc rõ ràng 18 Yêu cầu người thực công việc phù hợp vị trí 5 19 Tiêu chuẩn thực công việc mà công ty đưa phù hợp 20 Công việc áp lực 21 Tôi thấy hài lòng với mô tả công việc V Về đánh giá thực công việc 22 Tôi thấy hài lòng với hệ thống đánh giá thực công việc 23 Công ty đưa tiêu chí đánh giá phù hợp 24 Việc đánh giá thực công việc diễn công 25 Mức độ xác kết đánh giá công việc cao 26 Các phương pháp đánh công ty đưa phù hợp Nếu có điều muốn góp ý cho công ty để hoàn thiện tốt công tác tạo động lực cho nhân viên, Anh / Chị nói gì? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Chân thành cám ơn Qu vị dành thời gian cho phiếu khảo sát Kính chúc sức khoẻ, hạnh phúc thành đạt! TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Vân Điềm Nguyễn Ngọc Quân (2013), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Tạ Ngọc Hải, Một số nội dung nguồn nhân lực phương pháp đánh giá nguồn nhân lực, http://caicachhanhchinh.gov.vn/uploads/News/2138/attachs/vi.BAI%2021%20TR ANG%2065.pdf Giáo trình Quản Trị Nhân Lực- ThS Nguyễn Vân Điềm PGS TS Nguyễn Ngọc Quân Nxb Lao động xã hội 2004 Học thuyết nhu cầu maslow, http://www.dinhpsy.com/2011/11/thuyet-nhucau-cua-maslow.html Thuyết thúc đẩy tăng cường B.F Skinner, http://dongtam.info/thread1184-thuyet-thuc-day-bang-su-tang-cuong-cua-b-f-skinner/1 / Học thuyết công (J Stacy Adam), http://quantri.vn/dict/details/14197-hocthuyet-cong-bang-j.-stacy-adam Theo Nguyễn Quốc Tuấn tác giả khác, (Quản trị nguồn nhân lực 2006) Hà Văn Hội, (Quản trị nguồn nhân lực, 2006, tr.128) 10 Nguyễn Quốc Tuấn tác giả khác, (Quản trị nguồn nhân lực, 2006, tr.224) 11 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực quản trị nguồn nhân lực, http://voer.edu.vn/m/dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-trong-quan-tri-nguonnhan-luc/f4ea636b [...]... công tác tạo động lực cho ngƣời lao động trong doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng về công tác tạo động lực cho ngƣời lao động tại công ty cổ phần nhà khung thép và thiết bị công nghiệp SEICO Chƣơng 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho ngƣời lao động tại công ty cổ phần nhà khung thép và thiết bị công nghiệp SEICO CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG... công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần nhà khung thép và thiết bị công nghiệp SEICO để làm khóa luận tốt nghiệp của mình 2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài : Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho ngƣời lao động tại công ty cổ phần nhà khung thép và thiết bị công nghiệp SEICO Mục tiêu của khóa luận là tìm ra được những giải pháp phù hợp và hiệu quả nhằm tạo động lực làm... bản thân người lao động cùng với các yếu tố thuộc về công việc Đồng thời đưa ra bài học kinh nghiệm để hoàn thiện công tác tạo động lực của một doanh nghiệp trong nước Qua đó rút ra bài học kinh nghiệm đối với công ty cổ phần nhà khung thép và thiết bị công nghiệp SEICO 15 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ KHUNG THÉP VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SEICO 2.1... động tại một số doanh nghiệp hiện nay  Phân tích, đánh giá được thực trạng các hoạt động tạo động lực cho người lao động tại công ty SEICO  Đề xuất các giải pháp hoàn thiện hoạt động tạo động lực cho người lao động tại công ty SEICO 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của khóa luận là thực trạng các hoạt động tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần. .. cho người lao động tại công ty cổ phần nhà khung thép và thiết bị công nghiệp SEICO Đồng thời hệ thống hóa các lý luận cơ bản về tạo động lực cho người lao động Để đạt được mục tiêu trên nhiệm vụ nghiên cứu của Khóa luận là:  Hệ thống các lý luận cơ bản về tạo động lực cho người lao động  Nghiên cứu kinh nghiệm từ các nghiên cứu liên quan và kinh nghiệm về hoạt động tạo động lực cho người lao động. .. bỏ công ty Đó chính là biểu hiện cho thấy các chính sách tạo động lực đối với người lao động tại công ty chưa thực sự tốt Một lý do cần thiết hơn cả đó là từ trước đến nay chưa có một nghiên cứu nào về vấn đề và tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty SEICO Vì thế mà một nghiên cứu về vấn đề trên tại công ty là rất cần thiết Đó cũng là lý do em chọn đề tài Một số giải pháp hoàn thiện công. .. 2.1 Khái quát về công ty Cổ phần nhà khung thép và thiết bị công nghiệp SEICO 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Thành lập ngày 20 tháng 05 năm 2003 theo quyết định số 0103002266 của sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà nội Công ty cổ phần nhà khung thép và thiết bị công nghiệp SEICO với thương hiệu cung cấp trọn gói nhà thép tiền chế và kết cấu thép các loại, thực sự là một tên tuổi có... quả, sự phối hợp tốt giữa các phòng ban với nhau sẽ giúp Công ty hoàn thành mọi công việc với hiệu quả cao nhất 2.1.4 Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần nhà khung thép và thiết bị công nghiệp SEICO 2.1.4.1 Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần nhà khung thép và thiết bị công nghiệp SEICO 21 Bảng 2.1 Báo cáo kết quả kinh doanh Đơn vị tính:... phần nhà khung thép và thiết bị công nghiệp SEICO  Phạm vi nghiên cứu: Không gian: Tại công ty cổ phần nhà khung thép và thiết bị công nghiệp SEICO Số liệu nghiên cứu: Từ năm 2012 – 2014 Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 3 năm 2016 4 Phƣơng pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau đây:  Phương pháp mô tả và khái quát đối tượng nghiên cứu  Phương pháp phân... hợp và suy luận: nghiên cứu sách báo, tạp chí ngành, báo cáo kết quả kinh doanh và thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động  Phương pháp thống kê và phân tích thống kê: dựa trên số liệu thứ cấp thống kê về nguồn nhân lực của Công ty cổ phần nhà khung thép và thiết bị công nghiệp SEICO 5 Kết cấu khóa luận Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận gồm có 3 chương: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về công
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần nhà khung thép và thiết bị công nghiệp seico , Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần nhà khung thép và thiết bị công nghiệp seico , Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần nhà khung thép và thiết bị công nghiệp seico

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay