Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH sản xuất và thương mại quảng dung

95 161 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 09:33

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI QUẢNG DUNG SINH VIÊN THỰC HIỆN : Nguyễn Thị Duyên MÃ SINH VIÊN : A20694 NGÀNH : Kế toán HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI QUẢNG DUNG GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN : Ths Mai Thanh Thủy SINH VIÊN THỰC HIỆN :Nguyễn Thị Duyên MÃ SINH VIÊN :A20694 NGÀNH :Kế toán HÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ƠN Đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy cô giáo công tác trường Đại học Thăng Long, thầy cô cho em kiến thức tảng để thực khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô giáo – Thạc sỹ Mai Thanh Thủy, người trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình cho em suốt thời gian nghiên cứu thực khóa luận tốt nghiệp Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn tới bác, anh chị công tác làm việc Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Quảng Dung giúp tận tình suốt thời gian thực tập đơn vị Trong thời gian thực khóa luận tốt nghiệp, em cố gắng nghiên cứu trình bày vấn đề cách khoa học rõ ràng, nhiên trình độ, nhận thức thời gian có hạn nên đề tài không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp từ thầy cô, anh chị công ty để đề tài hoàn thiện hơn, nâng cao hiểu biết thực tế, phục vụ tốt cho công tác thực tế sau Em xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên Nguyễn Thị Duyên MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 1.1.1 Khái niệm phân loại chi phí sản xuất 1.1.2 Khái niệm phân loại giá thành sản phẩm 1.1.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm .6 1.1.4 Nhiệm vụ quản lý kế toán chi phí, giá thành sản phẩm .7 1.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất doanh nghiệp sản xuất 1.2.1 Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 1.2.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất .9 1.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 1.2.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ ………………………………………………………………………………….15 1.3 1.4 Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang 19 Tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 20 1.4.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm, kỳ tính giá thành đơn vị tính giá thành sản phẩm 20 1.4.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 22 1.5 Hình thức sổ kế toán áp dụng kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thánh sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 27 1.5.1 Hệ thống số chi tiết 27 1.5.2 Hệ thống sổ kế toán tổng hợp 27 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI QUẢNG DUNG 30 2.1 Khái quát chung Công ty TNHH Sản xuất Thƣơng mại Quảng Dung30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 30 2.1.2 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH SX TM Quảng Dung 31 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty TNHH SX TM Quảng Dung 33 2.1.4 Cơ cấu, tổ chức máy kế toán sách kế toán Công ty TNHH SX TM Quảng Dung 35 2.2 Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH SX TM Quảng Dung 37 2.2.1 Đối tượng phương pháp tập hợp chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành Công ty TNHH SX TM Quảng Dung 37 2.2.2 Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang Công ty TNHH SX TM Quảng Dung 65 2.2.3 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất Công ty TNHH SX TM Quảng Dung 66 2.2.4 Kế toán tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH SX TM Quảng Dung 70 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI QUẢNG DUNG 72 3.1 Nhận xét thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty TNHH SX TM Quảng Dung 72 3.1.1 Những ưu điểm .72 3.1.2 Những mặt hạn chế 72 3.2 Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH SX TM Quảng Dung 74 3.2.1 Kiến nghị hoàn thiện luân chuyển chứng từ 74 3.2.2 Kiến nghị hoàn thiện máy kế toán 74 3.2.3 Kiến nghị áp dụng phần mềm vào công tác kế toán công ty .74 3.2.4 Kiến nghị việc trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân sản xuất 75 3.2.5 Kiến nghị trích phân bổ khấu hao 77 3.2.6 Kiến nghị chi phí tiền điện 79 DANH MỤC VIẾT TẮT BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CCDC Công cụ dụng cụ CPNCTT Chi phí nhân công trực tiếp CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPSX Chi phí sản xuất CPSXC Chi phí sản xuất chung GTGT Giá trị gia tăng KC Kết chuyển KKĐK Kiểm kê định kỳ KKTX Kê khai thường xuyên KPCĐ Kinh phí công đoàn NVL Nguyên vật liệu SPDD Sản phẩm dở dang SXKD Sản xuất kinh doanh SX Sản xuất TK Tài khoản TM Thương mại PXSX Phân xưởng sản xuất DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ, CÔNG THỨC Biểu số 2.1 Sổ chi tiết vật liệu gỗ xoan đào 39 Biểu số 2.2 Phiếu xuất kho số PXK10 40 Biểu số 2.3 Hóa đơn giá trị gia tăng .42 Biểu số 2.4 Sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 1541.1 .43 Biểu số 2.5 Sổ TK 1541 44 Biểu số 2.6 Bảng mức lương sản phẩm 45 Biểu số 2.7 Bảng thống kê sản phẩm hoàn thành 47 Biểu số 2.8 Bảng thang toán tiền lương tháng (toàn công ty) 48 Biểu số 2.9 Bảng toán tiền lương phận sản xuất sau lọc 50 Biểu số 2.10 Bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm xã hội tháng .51 Biểu số 2.11 Sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 1542.1 .52 Biểu số 2.12 Sổ TK 1542 53 Biểu số 2.13 Bảng chấm công tháng 56 Biểu số 2.14 Bảng toán tiền lương BPPX sau lọc 57 Biểu số 2.15 Bảng tính khấu hao TSCĐ tháng năm 2015 59 Biểu số 2.16 Hóa đơn GTGT tiền điện 60 Biểu số 2.17 Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung 62 Biểu số 2.18 Sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 1543.1 .64 Biểu số 2.19 Sổ TK 1543 65 Biểu số 2.20 Sổ nhật ký chung 67 Biểu số 2.21 Sổ TK 154 69 Biểu số 3.1 Bảng phân bổ lương BHXH (kiến nghị) .76 Biểu số 3.2 Bảng khấu hao tài sản cố định (Kiến nghị) .78 Biểu số 3.3 Hóa đơn giá trị gia tăng tiền điện 80 Biểu số 3.4 Sổ nhật ký chung .81 Biểu số 3.5 Sổ TK 154 82 Sơ đồ 1.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực phương pháp KKTX 12 Sơ đồ 1.2 Kế toán chi phí nhân công trực phương pháp KKTX 13 Sơ đồ 1.3 Kế toán chi phí sản xuất chung theo phương pháp KKTX 14 Sơ đồ 1.4 Tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp theo phương pháp KKTX 15 Sơ đồ 1.5 Kế toán chi phí NVL trực phương pháp KKĐK 17 Sơ đồ 1.6 Kế toán chi phí nhân công trực phương pháp KKĐK 17 Sơ đồ 1.7 Kế toán chi phí sản xuất chung theo phương pháp KKĐK 18 Sơ đồ 1.8 Tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp theo phương pháp KKĐK 18 Sơ đồ 1.9 Trình tự tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành phân bước theo phương án có bán thành phẩm 25 Sơ đồ 1.10 Trình tự tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành phân bước theo phương án không tính giá thành bán thành phẩm 25 Sơ đồ 1.11 Trình tự kế toán tập hợp chi phí sản xuất giá thành sản phẩm theo hình thức sổ Nhật ký chung 29 Sơ đồ 2.1 Quy trình sản xuất kinh doanh tạo sản phẩm 31 Sơ đồ 2.2 Cơ cấu tổ chức công ty TNHH SX TM Quảng Dung .33 Sơ đồ 2.3 Bộ máy kế toán .36 31/08 PKT03 31/08 K/c CPNCTT giường 155.1 2.976.000 9.556.680 gỗ 31/08 PKT03 31/08 K/c CPNCTT sàn gỗ 155.2 … 31/08 … PKT10 … … 31/08 K/c CPSXC cho giường gỗ … 155.1 31/08 … PKT10 … 31/08 K/c CPSXC cho sàn gỗ 155.2 … … … Cộng phát sinh x Số dƣ cuối kỳ … 274.830.948 … 4.171.632 13.656.757 … 274.830.948 Ngày 31 tháng 08 năm 2015 Ngƣời lập (Ký họ tên) Kế toán trƣởng Giám đốc (Ký họ tên) (Ký họ tên, đóng dấu) (Nguồn: phòng Kế toán) 2.2.4 Kế toán tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH SX TM Quảng Dung Sau tập hợp đầy đủ chi phí, kế toán bắt đầu tiến hành tính giá thành sản phẩm Để tính giá thành sản phẩm, kế toán áp dụng phương pháp tính giá theo NVL trực tiếp Chi phí phát sinh kỳ theo công thức sau: Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành Giá thành thực tế đơn vị sản phẩm = = Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ + Chi phí sản xuất phát sinh kỳ - Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành Số lƣợng sản phẩm hoàn thành Công ty hạch toán theo định 48/2006/QĐ – BTC BTC nên toàn chi phí sản xuất tập hợp TK 154 – “Chi phí SXKD dở dang”, kế toán tiến hành việc tính giá TK Kế toán sử dụng số liệu hạch toán trước đó, kết hợp với sổ sách như: Sổ Nhật ký chung, sổ TK 154, sổ chi tiết TK 1541, 1542, 1543… để tính giá thành đơn hàng Để thuận tiện cho việc theo dõi số CPSX tập hợp tháng làm xác định giá thành, kế toán tiến hành lập bảng tính giá thành sau: 70 Bảng 2.1 Bảng tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quảng Dung Cụm 3, xã Liên Hà, Đan Phượng, Hà Nội BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Tháng 08 năm 2015 Đơn vị tính: Đồng Số TT Mã SP Bộ giường gỗ … … Tổng cộng Tổng thành phẩm 04 Khoản mục chi phí 1541CPNVLTT 1542 CPNCTT Tổng giá thành 1543 CPSXC Giá thành đơn vị 23.073.900 2.976.000 4.171.632 30.221.532 7.555.383 … … … … 174.263.690 41.868.600 58.689.658 274.830.948 (Nguồn:Phòng kế toán) Từ Bảng tính giá thành sản phẩm ta thấy giá thành sản phẩm giường gỗ 30.221.532 đồng 71 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI QUẢNG DUNG 3.1 Nhận xét thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty TNHH SX TM Quảng Dung Sau thời gian thực tập phòng kế toán công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quảng Dung, em tiếp xúc tìm hiểu thực tế công tác kế toán, đặc biệt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Mặc dù hiểu biết em hạn chế, thời gian tìm hiểu công ty chưa nhiều em xin đề xuất số ý kiến công tác kế toán đặc biệt kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH SX TM Quảng Dung 3.1.1 Những ưu điểm  Về hệ thống tài khoản chứng từ kế toán: Kế toán công ty có vận dụng linh hoạt hệ thống tài khoản kế toán theo định 48/QĐ/BTC Đồng thời hệ thống chứng từ kế toán sử dụng theo quy định hành biểu mẫu ghi chép, đối chiếu kiểm tra Việc luân chuyển chứng từ thực theo quy định chung  Về hệ thống sổ sách kế toán: Hình thức sổ nhật ký chung áp dụng tạo công ty phù hợp với mật độ, số lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày Hệ thống sổ sách nói chung kế toán chi phí, tính giá thành sản phẩm thực cẩn thận kế toán thuộc phần hành  Về công tác quản lý chi phí Công ty tổ chức hạch toán chi phí theo chế độ quy định, theo khoản mục rõ ràng Việc hạch toán khoản mục chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung tương đối đầy đủ Chi phí nhân công trực tiếp sản xuất: tính dựa suất, sản phẩm hoàn thành nhân viên, đảm bảo công cho người làm việc chăm giúp công ty quản lý tốt nâng cao việc sử dụng lao động Chi phí sản xuất chung: chia thành khoản mục nhỏ giúp cho trình ghi chép, tập hợp hạch toán đầy đủ xác 3.1.2 Những mặt hạn chế Bên cạnh ưu điểm mà công ty đạt được, tồn mặt hạn chế mà theo em khắc phục giúp công ty hoạt động sản xuất hiệu cao 72  Về tình hình luân chuyển chứng từ: Do địa bàn hoạt động công ty tương đối rộng, văn phòng nơi sản xuất không tập trung nên gây số khó khăn thu thập chứng từ gốc phục vụ cho công tác ghi nhận chi phí Đặc biệt việc thu thập chứng từ gửi công ty thường thực định kỳ vào cuối tháng, điều khiến cho trình hạch toán chi phí chậm trễ, tạo áp lực công việc cho kế toán không đảm bảo yêu cầu quản lý công ty  Về máy kế toán: Hiện nay, công ty kế toán trưởng kiêm thủ quỹ, điều vi phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm Nếu giữ hai chức vụ lúc xảy tình trạng gian lận, biển thủ, tổn thất trình quản lý dùng vốn  Về việc áp dụng phần mềm vào công tác kế toán công ty Các công việc kế toán tiến hành cách thủ công Công ty chưa áp dụng phần mềm kế toán vào công tác hạch toán kế toán mà áp dụng kế toán excel lệnh, hàm để xử lý số liệu Điều làm cho công tác kế toán tiến hành đơn vị thời gian làm giảm hiệu suất làm việc nhân viên kế toán  Về việc trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép cho công nhân trực tiếp sản xuất Mục đích việc trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân trực tiếp sản xuất làm cho chi phí kỳ mà công nhân nghỉ phép nhiều không bị độn lên cách đột biến Nhưng thực tế, công ty không thực khoản trích  Về trích phân bổ khấu hao Hiện tháng công ty tính trực tiếp khấu hao cho loại TSCĐ, nhiên hàng tháng công ty nhiều biến động tài sản cố định nên việc tính toán cho tài sản tăng khối lượng công việc kế toán Bảng phân bổ trích khấu hao rườm rà, khó theo dõi tổng quát  Về chi phí tiền điện  Hiện nay, kế toán hạch toán gối chi phí thực phát sinh tháng sang chi phí tháng sau, tức thời điểm phát sinh nghiệp vụ thời điểm ghi nhận nghiệp vụ không trùng khớp, không đảm bảo tính kịp thời phù hợp việc ghi nhận nghiệp vụ phát sinh Điều ảnh hưởng phần tới giá thành sản phẩm sản xuất kỳ VD: Ngày 15/08, Công ty nhận hóa đơn GTGT tiền điện kỳ từ ngày 15/07 đến 14/08 12.558.817 đồng (gồm thuế GTGT 10%) hóa đơn tiền điện 73 tháng giao vào tháng sau Hiện nay, kế toán hạch toán CP tiền điện tháng vào CP tiền điện tháng 08  Công ty tính toán chi phí tiền điện tháng phân sản xuất phận hành vào chi phí sản xuất sản phẩm, làm tăng giá thành sản xuất sản phẩm so với thực tế 3.2 Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH SX TM Quảng Dung 3.2.1 Kiến nghị hoàn thiện luân chuyển chứng từ Nhằm khắc phục tình trạng luân chuyển chứng từ chậm trễ dẫn đến hậu công việc dồn ép vào cuối tháng, kế toán dễ mắc phải sai lầm, thiếu sót tính toán công ty đôn đốc kế toán phân xưởng nộp chứng từ phòng kế toán theo thời gian quy định Đưa hình thức khiển trách kỷ luật trường hợp không tuân thủ đúng, đồng thời khuyến khích công nhân viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, sáng tạo lao động hình thức khen thưởng phù hợp 3.2.2 Kiến nghị hoàn thiện máy kế toán Thực theo nguyên tắc bất kiêm nhiệm, công ty nên phân chia công việc kế toán trưởng riêng, thủ quỹ riêng Công ty nên tuyển thêm người làm thủ quỹ vừa giảm nhẹ công việc kế toán trưởng vừa tránh vấn đề không mong muốn xảy 3.2.3 Kiến nghị áp dụng phần mềm vào công tác kế toán công ty Hiện nay, công ty chưa áp dụng phần mềm kế toán mà sử dụng số hàm excel Vlookup ,Sort, Auto filter, để xử lý số liệu lên sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp báo cáo tài Cách làm tốn nhiều thời gian, công ty nên cài đặt phần mềm kế toán riêng phù hợp với đặc thù kinh doanh công ty Riêng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm quy trình kế toán máy phải thỏa mãn số điều sau:  Việc tập hợp chi phí sản xuất máy tính nhận liệu từ phận liên quan chuyển lên tự tính toán, phân bổ chi phí sản xuất kỳ  Lập bút toán điều chỉnh, bút toán khóa sổ, kết chuyển cuối kỳ nhập vào máy, kỳ sau tự động cập nhật  Căn kết kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo đối tượng tập hợp chi phí sản xuất nhập liệu sản phẩm dở dang cuối kỳ vào máy 74 3.2.4 Kiến nghị việc trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân sản xuất Việc trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân trực tiếp sản xuất giúp cho giá thành sản xuất sản phẩm công ty ổn định hơn, không bị biến động bất thường Để xác định mức trích trước tiền lương công ty nên vào kế hoạch nghỉ năm Cụ thể cách làm sau:  Bước 1: Xác định tỷ lệ trích trước Số mức lương nghỉ phép công nhân sản Tỷ lệ trích xuất theo kế hoạch năm = trước Tổng số tiền lương kế hoạch năm công nhân sản xuất  Bước 2: Xác định mức trích trước tiền lương nghỉ phép Mức trích trước hàng tháng theo kế hoạch = Tiền lương thực x Tỷ lệ tế phải trả cho CNSX trích tháng trước Từ kết bước 2, ta có định khoản trích trước tiền lương nghỉ phép sau: Nợ TK 154 Có TK 335: tiền lương trích trước Khi công nhân sản xuất nghỉ phép ta phản ánh số phải trả tiền điện lương nghỉ phép công nhân: Nợ TK 335 Có TK 334 Ví dụ: Theo kế hoạch tiền lương năm 2015 công nhân  Tiền lương phải trả công nhân sản xuất là: 502.423.000 đồng  Tiền lương nghỉ phép công nhân theo kế hoạch: 30.430.000 đồng Tỷ lệ trích trước 30.430.000 = 0,06 502.423.000 Tiền lương nghỉ phép công nhân phải trích tháng năm 2015 là: = 33.765.000 x 0.06 = 2.025.900 đồng Kế toán định khoản cho tháng năm 2015 sau: Nợ TK 1542 2.025.900 Có TK 335 2.025.900 Với việc mở thêm TK 335 kế toán phải mở thêm cột TK 335 bảng phân bổ tiền lương BHXH 75 Biểu số 3.1 Bảng phân bổ lƣơng BHXH (kiến nghị) Công ty TNHH SX TM Quảng Dung Cụm 3, xã Liên Hà, Đan Phượng, Hà Nội BẢNG PHÂN BỔ LƢƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI (Kiến nghị) Bộ phận sản xuất Tháng năm 2015 TK 334- Phải trả công Ghi có TK TK 338- Phải trả phải nộp khác nhân viên Đối tƣợng sử dụng (1) TK 335 – chi phí phải trả (10) Tổng cộng Lƣơng Cộng có TK 334 KPCĐ (2%) BHXH (18%) BHYT (3%) BHTN (1%) Cộng có TK 338 (3) (4) (5)=(2)*2% (6)=(2)*18% (7)=(2)*3% (8)=(2)*1% (9) 33.765.000 33.765.000 675.300 6.077.700 1.012.950 337.650 8.103.600 Bộ giường gỗ 2.400.000 2.400.000 48.000 432.000 72.000 24.000 576.000 2.976.000 … … … … … … … … … 213.840 1.924.560 320.760 106.920 2.566.080 13.258.080 182.396 942.378 3.545.325 TK 1542 TK 1543 10.692.000 10.692.000 Bộ giường gỗ 759.982 759.982 15.200 136.797 22.799 7.600 … … … … … … 2.701.200 506.475 337.650 3.545.325 10.703.460 1.840.185 782.220 14.215.005 TK 334 Cộng 44.457.000 44.457.000 889.140 76 2.025.900 2.025.900 (11) 41.868.600 58.672.005 3.2.5 Kiến nghị trích phân bổ khấu hao Hàng tháng công ty biến động tài sản cố định Mẫu bảng tính khấu hao TSCĐ rắc rối, có nhiều công thức tính không cần phải lặp lại nhiều vào kỳ Kế toán lập bảng tính phân bổ khấu hao theo mẫu sau: 77 Biểu số 3.2 Bảng khấu hao tài sản cố định (Kiến nghị) Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quảng Dung Cụm 3, xã Liên Hà, Đan Phượng, Hà Nội BẢNG KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI NƠI SỬ DỤNG (Kiến nghị) Tháng Năm 2015 Chỉ Tiêu I Số KH trích tháng trước Ngày bắt đầu Tỷ lệ KH (%) sử dụng Toàn DN thời ngừng sử gian sử dụng Nguyên giá dụng Nơi sử dụng Số KH Chi phí khấu hao Phân xƣởng 3.492.070.000 23.989.472,22 23.989.472,22 3.492.070.000 23.989.472,22 23.989.472,22 II Só KH tăng tháng KH tính bổ sung cho TSCĐ tăng tháng trước Kh tính cho TSCĐ tăng tháng III Số KH giảm tháng KH tính bổ sung cho TSCĐ giảm tháng trước Kh tính cho TSCĐ giảm tháng IV Số KH phải trích tháng 78 CPBH CPQLDN 3.2.6 Kiến nghị chi phí tiền điện  Để tính chi phí tiền điện cho chi phí sản xuất, công ty sử dụng cách sau: Cách 1: Công ty nên sử dụng tiêu thức thích hợp để phân bổ chi phí tiền điện cho loại chi phí như: Chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Cách 2: Lắp riêng công tơ điện cho phân xưởng sản xuất, chi phí bỏ không đáng kể hiệu lớn, không đảm bảo tính xác mà khuyến khích tiết kiệm điện Theo cách này, đến cuối tháng kế toán cần vào số kW tiêu hao đơn giá 1kW xác định chi phí điện dùng sản xuất  Hạch toán chi phí tiền điện Công ty cần hạch toán chi phí vào kỳ tính giá thành phát sinh Tức chi phí tiền điện tháng hạch toán vào kỳ tính giá thành tháng Trong trường hợp công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quảng Dung, hóa đơn tiền điện tháng phải đến 15 tháng nhận được, nên để xác định giá thành sản phẩm cho kỳ tính giá tháng 08, kế toán dựa tiền điện phát sinh từ tháng trước để xác định ước tính tiền điện phát sinh Cụ thể, kế toán ghi nhận vào chi phí tiền điện phát sinh tháng 08 phân xưởng sản xuất 12.500.000 đồng Lúc này, chi phí tiền điện khoản phải trả cho dịch vụ nhận từ người bán thực tế chưa chi trả chưa có hóa đơn Vì vậy, sử dụng TK 335 – chi phí phải trả để ghi nhận khoản chi phí Đến ngày 15/09, nhận hóa đơn tiền điện, kế toán phải thực so sánh chi phí hạch toán trước với chi phí thực tế phát sinh Khoản chênh lệch phải thực ghi bổ sung hoàn nhập Tại ngày 15/09/2015, công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quảng Dung nhận hóa đơn tiền điện cho tháng 08 sau: 79 Biểu số 3.3 Hóa đơn giá trị gia tăng tiền điện TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC HÓA ĐƠN GTGT (TIỀN ĐIỆN) Mẫu số: 01GTKT2/001 (Liên 2: Giao khách hàng) Ký hiệu:BB/14T Kỳ từ ngày 15/08 đến ngày 14/09 Số: 0053627 Công ty Điện lực: Công ty điện lực Đan Phượng Địa chỉ: Số 93 phố Tây Sơn- thị trấn Phùng- Đan Phượng – Hà Nội Điện Thoại: 0422451204 MST: 0100101114- 034 ĐT sửa chữa: 0422451207 Tên khách hàng: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quảng Dung Địa chỉ: cụm – xã Liên Hà – Đan Phượng – Hà Nội Điện thoại: 0913306781 Số công tơ: 10093272 MST: 0104800787 Bộ CS Chỉ số Chỉ số cũ HS nhận BT 61821 44698 5.008 CD 16611 14252 1.580 TD 40467 20084 2.235 Điện TT Đơn giá Thành tiền Ngày 15 tháng 09 năm 2015 5.008 1.518 7.602.144 BÊN BÁN ĐIỆN 1.580 2.735 4.321.300 Công ty Điện Lực Đan Phƣợng 2.235 983 2.197.005 Cộng 7.791 Thuế suất GTGT: 10% 14.120.449 Thuế GTGT Tổng cộng tiền toán 1.412.045 15.532.494 Số tiền viết chữ: Mười năm triệu năm trăm ba mươi hai nghìn bốn trăm chín mươi bốn đồng Như vậy, so với khoản tiền điện ước tính hạch toán vào chi phí 12.500.000 đồng với chi phí thực tế hóa đơn tiền điện tháng 08/ 2015 14.120.449 đồng, kế toán phải thực ghi bổ sung khoản chênh lệch 1.620.449 đồng Điều phần ảnh hưởng tới CPSX giá thành đơn vị sản phẩm nhập kho kỳ tính giá thành tháng 08 Do đó, kế toán cần thực lại việc tính toán giá thành sản phẩm nhập kho kỳ tháng 08 Kế toán thực lại việc ghi chép sổ nhật ký chung sổ sau: 80 Biểu số 3.4 Sổ nhật ký chung Mẫu số: S03a-DNN (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 Bộ trưởng Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quảng Dung Cụm 3, xã Liên Hà, Đan Phượng, Hà Nội SỔ NHẬT KÝ CHUNG Tháng Năm 2015 Đơn vị tính: VND Chứng từ Ngày, tháng ghi sổ Số hiệu NT A … B … 31/08 PKT13 Số phát sinh C … Diễn giải TKĐƢ D H … … 31/08 Tạm tính tiền điện tháng 31/08 Tạm tính tiền điện tháng … Trích khoản lương theo 31/08 BPBTL1 31/08 quy định 31/08 PKT13 … 31/08 BPBTL1 31/08 Trích khoản lương theo quy định 15437 Nợ Có … 12.500.000 335 … 154 8.103.600 642 6.000.000 Trích khoản lương theo 334 quy định Trích khoản lương theo 31/08 BPBTL1 31/08 338 quy định … … … … 15/09 0053627 15/09 Tiền điện phát sinh tháng 08 335 31/08 BPBTL1 31/08 20.273.925 … 12.500.000 1.620.449 15/09 0053627 15/09 Tiền điện phát sinh tháng 08 133 1.412.045 15/09 0053627 15/09 Tiền điện phát sinh tháng 08 111 15/09 Ghi tăng giá trị thành phẩm nhập kho 155 15/09 PKT14 15/09 Ghi tăng giá trị thành phẩm nhập kho 154 … … … Số lũy kễ chuyển kỳ sau … … 81 12.500.000 … 6.170.325 15/09 0053627 15/09 Tiền điện phát sinh tháng 08 15437 15/09 PKT14 … … 15.532.494 1.620.449 1.620.449 … … … … Biểu số 3.5 Sổ TK 154 Mẫu số: S03b – DNN (Ban hành theo QĐ: 48/2006/QĐ – BTC ngày 14 tháng 09 năm 2006 BTC) Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quảng Dung Cụm 3, xã Liên hà, Đan Phượng, Hà Nội SỔ CÁI Tháng Năm 2015 Tên tài khoản: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Số hiệu: 154 Chứng từ NT ghi sổ Số hiệu Số tiền NT TK đối ứng Diễn giải Số dƣ đầu kì Nợ Có 02/08 PXK10 02/08 Xuất NVL sản xuất 152 40.925.000 13/08 0000009 13/08 Mua NVL phụ sản xuất 111 9.098.900 13/08 PXK11 13/08 Xuất NVL sản xuất 152 89.011.452 14/08 0000010 14/08 Mua NVL phụ sản xuất 112 20.483.249 … … 31/08 PKT13 … 31/08 … 31/08 BPBTL1 31/08 31/08 BPBTL1 31/08 15/09 0053627 15/09 15/09 PKT14 15/09 … Tạm tính tiền điện tháng … Lương công nhân trực tiếp sản xuất Các khoản trích lương Tiền điện phát sinh tháng 08 Ghi tăng giá trị thành phẩm nhập kho Cộng phát sinh Số lũy kế chuyển kỳ sau 82 … 335 12.500.000 … 334 33.765.000 338 8.103.600 111 1.620.449 155 1.620.449 x 276.451.397 276.451.397 KẾT LUẬN Sau năm đổi mới, tranh kinh tế nước ta có bước chuyển biến rõ rệt Để tồn không ngừng tái sản xuất mở rộng, doanh nghiệp cần phải coi việc phấn đấu, tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu Qua thời gian thực tập Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quảng Dung, em nhận thấy đơn vị sản xuất kinh doanh chủ động, sáng tạo, có tổ chức cao Cùng với nỗ lực nhân viên công ty, đơn vị ngày phát triển, bước lên Công tác kế toán nói chung, phần hành kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng thực coi trọng Phần hành kế toán thực tương đối hoàn chỉnh, số liệu kế toán phản ánh đầy đủ sổ sách, chứng từ Từ nhìn nhận thuận lợi đạt khó khăn tồn Toàn nội dung từ lý luận đến thực tiễn đề cập đến khóa luận chứng minh ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm doanh nghiệp Dưới góc độ nhìn nhận sinh viên kế toán thực tập công ty, em đưa ý kiến với nguyện vọng hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Mặc dù có nhiều cố gắng, trình độ kiến thức thân hạn chế, thời gian thực tập ngắn nên khóa luận đề cập đến vấn đề có tính chất bản, đưa ý kiến bước đầu nên tránh khỏi thiếu sót Em mong bảo, đóng góp ý kiến thầy cô cán kế toán công ty để em hoàn thiện kiến thức Một lần em xin chân thành cảm ơn cô giáo – Thạc Sỹ Mai Thanh Thủy ban lãnh đạo cán Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quảng Dung giúp em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn ! TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Đặng Thị Loan, “Kế toán tài doanh nghiệp”, Trường Đại học kinh tế quốc dân Ths Vũ Kim Lan, slide giảng “Kế toán tài 1”, Đại học Thăng Long Th.s Đoàn Thị Hồng Nhung, slide giảng “Tổ chức hạch toán kế toán”, Đại học Thăng Long Tài liệu Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quảng Dung Một số khóa luận anh chị khóa trước [...]... việc tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm và tối đa hóa lợi nhuận Tổ chức kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm kế hoạch hợp lý, đúng đắn có ý nghĩa lớn trong công tác quản lý chi phí, giá thành sản phẩm Do đó, để tổ chức tốt công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm, đáp ứng đầy đủ, thiết thực, kịp thời yêu cầu quản lý chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, kế toán cần thực... qua) Mối quan hệ của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm được biểu thị theo sơ đồ sau: Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành = Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ + 6 Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ - Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ Trong trường hợp đặc biệt: Dở dang... liệu cho việc tính giá thành sản phẩm Đối tượng kế toán chi phí sản xuất là phạm vi, giới hạn mà chi phí sản xuất cần phải tập hợp nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát chi phí sản xuất và phục vụ công tác tính giá thành sản phẩm Thực chất xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là xác đinh nơi phát sinh chi phí và đối tượng chịu chi phí Việc xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là khâu... CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 1.1.1 Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất 1.1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất Quá trình hoạt động sản xuất là quá trình kết hợp các yếu tố cơ bản: lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động để từ đó tạo ra những vật phẩm cần... phẩm, kỳ tính giá thành và đơn vị tính giá thành sản phẩm 1.4.1.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm Đối tượng tính giá thành là các loại sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất hoàn thành ra cần phải tính tổng giá thành và giá thành đơn vị Xác định đối tượng tính giá thành là công việc cần thiết đầu tiên để từ đó kế toán tổ chức các Bảng (thẻ) tính giá thành và lựa chọn phương pháp tính giá thành thích hợp để... kể hay sản xuất không còn sản phẩm dở dang thì Tổng giá thành sản phẩm bằng CPSX phát sinh trong kỳ Giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có mối quan hệ mật thiết với nhau, chi phí sản xuất là đầu vào, là nguyên nhân dẫn đến kết quả đầu ra là giá thành sản phẩm Mặt khác, số liệu của kế toán chi phí là cơ sở để tính giá thành sản phẩm Vì vậy, tiết kiệm được chi phí sẽ hạ được giá thành sản phẩm. .. thành phẩm một cách đồng thời song song gọi là kết chuyển song song Kế toán không tính giá thành bán thành phẩm hoàn thành trong từng giai đoạn mà chỉ tính giá thành thành phẩm hoàn thành bằng cách tổng hợp chi phí NVL chính và các chi phí chế biến khác trong các giai đoạn công nghệ Sơ đồ 1.10 Trình tự tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành phân bƣớc theo phƣơng án không tính giá thành bán thành phẩm. .. học công nghệ mới vào sản xuất, quản lý sử dụng lao động có hiệu quả và tổ chức quản lý các khâu sản xuất hợp lý 1.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 1.2.1 Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất Trong doanh nghiệp, chi phí sản xuất phát sinh gắn liền với nơi diễn ra hoạt động sản xuất sản phẩm, kế toán cần xác định đúng đắn đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, cung cấp... thì kỳ tính giá thành thích hợp là tháng (phù hợp với kỳ báo cáo)  Nếu doanh nghiệp tổ chức sản xuất đơn chi c hoặc hàng loạt theo đơn đặt hàng của khách hàng thì kỳ tính giá thành thích hợp là thời điểm kết thúc chu kỳ sản xuất sản phẩm, loạt sản phẩm sản xuất đã hoàn thành (không phù hợp với kỳ báo cáo) 21 1.4.1.3 Đơn vị tính giá thành sản phẩm và thẻ tính giá thành a Đơn vị tính giá thành sản phẩm. .. và được tính theo công thức: Giá thành toàn = bộ của sản phẩm Giá thành sản xuất của sản phẩm + Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí bán hàng + 1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là hai mặt biểu hiện của quá trình sản xuất có mối quan hệ với nhau và giống nhau về chất Chúng đều là hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH sản xuất và thương mại quảng dung , Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH sản xuất và thương mại quảng dung , Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH sản xuất và thương mại quảng dung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay