Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH BKTĐH

93 174 1
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 09:33

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG o0o KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH BKTĐH SINH VIÊN THỰC HIỆN : ĐỖ PHƢƠNG PHƢƠNG MÃ SINH VIÊN : A20407 CHUYÊN NGÀNH : KẾ TOÁN HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG o0o KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH BKTĐH Giáo viên hƣớng dẫn : Th.s Mai Thanh Thủy Sinh viên thực : Đỗ Phƣơng Phƣơng Mã sinh viên : A20407 Chuyên ngành : Kế toán HÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cô Mai Thanh Thủy, người tận tình hướng dẫn em suốt trình viết Khóa luận tốt nghiệp Em chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô khoa Kế toán, Trường Đại Học Thăng Long tận tình truyền đạt kiến thức năm em học tập Với vốn kiến thức tiếp thu trình học không tảng cho trình nghiên cứu khóa luận mà hành trang quí báu để em bước vào đời cách vững tự tin Em chân thành cảm ơn Ban giám đốc Công ty TNHH BKTĐH cho phép tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập Công ty Cuối em kính chúc quý Thầy, Cô dồi sức khỏe thành công nghiệp cao quý Đồng kính chúc Cô, Chú, Anh, Chị Công ty TNHH BKTĐH dồi sức khỏe, đạt nhiều thành công tốt đẹp công việc Sinh viên Đỗ Phương Phương LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên Đỗ Phương Phương MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Khái quát chung chi phí sản xuất giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 1.1.1 Chi phí sản xuất doanh nghiệp sản xuất .1 1.1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất .1 1.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất .1 1.1.2 Giá thánh sản phẩm 1.1.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm .4 1.1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm 1.1.3 Vai trò, nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.1.3.1 Vai trò kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.1.3.2 Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm .6 1.2 Đối tƣợng phƣơng pháp tập hợp chi phí sản xuất 1.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 1.2.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 1.2.2.1 Phương pháp tập hợp trực tiếp 1.2.2.2 Phương pháp tập hợp gián tiếp phân bổ chi phí SX 1.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên (theo QĐ48/2006/QĐ_BTC) 1.2.3.1 Kế toán chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp 10 1.2.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 11 1.2.3.3 Kế toán chi phí sản xuất chung .13 1.2.3.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành 14 1.2.4 Kế toán chi phí sản xuất đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp Kiểm kê định kỳ 15 1.2.4.1 Kế toán chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp 16 1.2.4.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 16 1.2.4.3 Kế toán chi phí sản xuất chung .17 1.2.4.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành 17 1.3 Tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 18 1.3.1 Xác định đối tượng kỳ tính giá thành sản phẩm .18 1.3.2 Kiểm kê đánh giá giá phí sản xuất sản phẩm dở dang cuối kỳ 18 1.3.3 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 20 1.3.3.1 Phương pháp tính giá theo kỹ thuật tính giá 21 1.3.3.2 Phương pháp tính giá theo loại hình công nghệ sản xuất .24 1.4 Hình thức sổ kế toán áp dụng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 27 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH BKTĐH 29 2.1 Tổng quan Công ty TNHH BKTĐH 29 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 29 2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH BKTĐH 30 2.1.2.1 Khái quát ngành nghề kinh doanh 30 2.1.2.2 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm .30 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty TNHH BKTĐH .31 2.1.4 Đặc điểm tổ chức máy kế toán sách kế toán công ty TNHH BKTĐH 33 2.1.4.1 Tổ chức máy kế toán công ty TNHH BKTĐH 33 2.1.4.2 Chính sách kế toán áp dụng công ty TNHH BKTĐH .35 2.2 Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất Công ty TNHH BKTĐH 36 2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành sản phẩm công ty TNHH BKTĐH 36 2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 38 2.2.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 38 2.2.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 44 2.2.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung .53 2.2.2.4 Tổng hợp chi phí sản xuất 60 2.3 Kế toán tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH BKTĐH 60 2.3.1 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 60 2.3.2 Tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH BKTDH 60 CH ƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH BKTĐH 64 3.1 Đánh giá thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm TNHH BKTĐH 64 3.1.1 Ưu điểm 64 3.1.2 Hạn chế 65 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH BKTĐH 66 DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt BHTN BHXH BHYT CBCNV CCDC Công ty CPSX CPSXC DDCK DDĐK HĐ số 1910 NCTT NVL SPDD SXKD TK TP Tên đầy đủ Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Cán công nhân viên Công cụ dụng cụ Công ty TNHH BKTĐH Chi phí sản xuất Chi phí sản xuất chung Dờ dang cuối kỳ Dở dang đầu kỳ HĐ số 1910/2015/HĐ.NSHN-BKTĐH Nhân công trực tiếp Nguyên vật liệu Sản phẩm dở dang Sản xuất kinh doanh Tài khoản Thành phẩm DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ, CÔNG THỨC Biểu 2.1: Phiếu xuất kho nguyên vật liệu trực tiếp 39 Biểu 2.2: Phiếu xuất kho vật liệu phụ trực tiếp .40 Biểu 2.3: Hóa đơn mua nguyên vật liệu .41 Biểu 2.4: Sổ chi tiết tài khoản 15411 – CP NVLTT .42 Biểu 2.5: Sổ tài khoản 1541 - CPNVLTT .43 Biểu 2.6: Bảng chấm công phận sản xuất 46 Biểu 2.7: Bảng toán tiền lương 47 Biểu 2.8: Bảng toán tiền lương sau lọc .49 Biểu 2.9: Bảng phân bổ tiền lương 50 Biểu 2.10: Sổ chi tiết tài khoản 15421- Chi phí nhân công trực tiếp 51 Biểu 2.11: Sổ tài khoản 1542- Chi phí nhân công trực tiếp 52 Biểu 2.12: Phiếu xuất kho công cụ dụng cụ 54 Biểu 2.13: Hóa đơn tiền điện thoại 55 Biểu 2.14: Phiếu chi 56 Biểu 2.15: Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung 57 Biểu 2.16: Sổ chi tiết tài khoản 15431-CP SXC 58 Biểu 2.17: Sổ tài khoản 1543-CP SXC 59 Biểu 2.18: Thẻ giá thành thành phẩm 61 Biểu 2.19: Sổ nhật ký chung (Trích tháng 12) 62 Biểu 3.1: Bảng định mức nguyên vật liệu .67 Biểu 3.2: Bảng phân bổ tiền lương sau kiến nghị 69 Biểu 3.3: Sổ chi tiết tài khoản 15421- CPNCTT sau kiến nghị 70 Bảng 1.1: Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất Bảng 2.1: Hợp đồng kinh tế số 1910 .37 Bảng 2.2 Tồn kho đầu kì công ty BKTĐH .38 Sơ đồ 1.1: Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (phương pháp KKTX) 11 Sơ đồ 1.2: Kế toán chi phí nhân công trực tiếp sản xuất (phương pháp KKTX) 12 Sơ đồ 1.3: Kế toán chi phí sản xuất chung (phương pháp KKTX) .14 Biểu 2.17: Sổ tài khoản 1543-CP SXC Đơn vị: Công ty TNHH BKTĐH Địa chỉ: Số 30 - Vĩnh Phúc - Ba Đình - Hà Nội SỔ CÁI TÀI KHOẢN (Trích) Tài khoản: 1543-Chi phí sản xuất chung Tháng 12 năm 2015 Chứng từ Số hiệu Ngày tháng TK đối ứng Diễn giải Số phát sinh Nợ Có PXK40 12/12 Xuất kho CC,DC phục vụ phân xưởng 153 218.477 PXK60 26/12 Xuất kho CC,DC phục vụ phân xƣởng 153 166.523 PC321 28/12 Chi phí tiền điện 111 4.696.000 PC323 30/12 Chi phí tiền điện thoại 111 500.000 PC324 30/12 Chi phí tiền nước 111 300.000 PKT10 31/12 Lƣơng nhân viên phân xƣởng 334 2.333.481 PKT10 31/12 Lương nhân viên phân xưởng 334 3.061.519 PKT11 31/12 Các khoản trích theo lƣơng 338 333.045 PKT11 31/12 Các khoản trích theo lương 338 436.955 PKT14 31/12 K/c CPSXC kì cho HĐ số 1910 1551 5.210.215 PKT14 31/12 K/c CPSXC kì 1552 6.925.784 Cộng phát sinh 12.046.000 Số dƣ cuối tháng Người lập (Ký họ tên) 12.046.000 Kế toán trưởng (Ký họ tên) Giám đốc (Ký họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng Tài – Kế toán) 59 2.2.2.4 Tổng hợp chi phí sản xuất Việc tổng hợp chi phí kế toán thực cuối tháng Chi phí sản xuất thể khoản mục chi phí TK 154 Từ kế toán tính sản phẩm hoàn thành Kế toán tiến hành dùng excel để lọc lấy chi phí phát sinh từ sổ chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Kế toán lọc chi phí nguyên vật liệu trực số đơn hàng, lọc chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung theo tháng sau phân bổ cho đơn hàng 2.3 Kế toán tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH BKTĐH 2.3.1 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ Để xác dịnh giá thành sản phẩm hoàn thành kỳ, kế toán phải đánh giá giá trị SPDD cuối kỳ Sản phẩm dở dang bán thành phẩm, phụ tùng chi tiết máy tự chế Công ty sử dụng phương pháp đánh giá theo giá thành kế hoạch giá thành định mức Đối với hợp đồng số 1910/2015/HĐ.NSHN-BKTĐH, Công ty hoàn thành nhập kho đầy đủ nên thành phẩm dở dang 2.3.2 Tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH BKTDH Cuối kỳ, sau hoàn thành khâu sản xuất, thành phẩm nhập kho tính toán để xác định giá thành Đây bước cuối vô quan trọng cần thiết doanh nghiệp sản xuất  Phương pháp tính giá thành: Do đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ, công ty chọn phương pháp tính giá thành giản đơn cho loại sản phẩm sản xuất nhập kho Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành giá thành đơn vị sản phẩm xác định theo công thức sau: Tổng giá thành sản Giá trị CPSX phát sinh = + phẩm đơn vị SPDD đầu kỳ kỳ Giá thành đơn vị = - Giá trị SPDD cuối kỳ Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành Số lượng sản phẩm hoàn thành  Trình tự tính giá thành Sau tập hợp tổng chi phí sản xuất kỳ, kế toán tiến hành lọc chi phí NVL trực đơn hàng, tổng chi phí nhân công trực tiếp tổng chi phí sản xuất chung tháng phân bổ cho đơn hàng Từ đó, kế toán lập thẻ tính giá thành sản phẩm 60 Biểu 2.18: Thẻ giá thành thành phẩm Đơn vị: Công ty TNHH BKTĐH Địa chỉ: Số 30 – Vĩnh Phúc – Ba Đình – Hà Nội THẺ GIÁ THÀNH THÀNH PHẨM Tháng 12 năm 2015 Tên sản phẩm : Hệ thống điều khiển tự động PID ( HĐ số 1910) Khoản mục Chi phí NVL trực tiếp CP NC trực tiếp CP sản xuất chung Tổng cộng Ngƣời lập (Ký họ tên) CPSX dở dang đầu kỳ - CPSX phát sinh kỳ 358.400.000 10.005.314 5.210.216 373.615.530 Kế toán trƣởng (Ký họ tên) Giá trị SP DDCK - Tổng giá thành 358.400.000 10.005.314 5.210.216 373.615.530 Giám đốc (Ký họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng Tài – Kế toán) 61 Biểu 2.19: Sổ nhật ký chung (Trích tháng 12) Đơn vị: Công ty TNHH BKTĐH Địa chỉ: Số 30 – Vĩnh Phúc – Ba Đình – Hà Nội SỔ NHẬT KÝ CHUNG Tháng 12 năm 2015 Đơn vị tính: Đồng Chứng từ Ngày tháng ghi sổ Số hiệu Ngày tháng 02/12 02/12 02/12 02/12 05/12 05/12 05/12 08/12 08/12 08/12 08/12 … 12/12 12/12 12/12 12/12 12/12 12/12 12/12 12/12 18/12 PXK051 PXK051 PXK052 PXK052 HD0054568 HD0054568 HD0054568 PXK053 PXK053 PXK054 PXK054 … PXK055 PXK055 PXK056 PXK056 PXK057 PXK057 PXK057 PXK057 HD0000593 02/12 02/12 02/12 02/12 05/12 05/12 05/12 08/12 08/12 08/12 08/12 … 12/12 12/12 12/12 12/12 12/12 12/12 12/12 12/12 18/12 18/12 HD0000593 18/12 18/12 HD0000593 18/12 … … … Diễn giải … Xuất kho để sản xuất Xuất kho để sản xuất Xuất kho VL để sản xuất Xuất kho VL để sản xuất Mua hàng cty DACO Mua hàng cty DACO Mua hàng cty DACO Xuất kho để sản xuất Xuất kho để sản xuất Xuất kho VL để sản xuất Xuất kho VL để sản xuất … Xuất kho để sản xuất Xuất kho để sản xuất Xuất kho VL để sản xuất Xuất kho VL để sản xuất Xuất kho để sản xuất Xuất kho để sản xuất Xuất kho VL để sản xuất Xuất kho VL để sản xuất Mua hàng cty MIVICO Mua hàng cty MIVICO Mua hàng cty MIVICO … 62 TK đối ứng Số phát sinh Nợ Có 154 1521 154 1522 154 133 331 154 1521 154 1522 … 154 1521 154 1522 154 1521 154 1522 154 125.500.000 133 3.520.000 125.500.000 2.100.000 2.100.000 37.000.000 3.700.000 40.700.000 122.800.000 122.800.000 10.500.000 … 50.800.000 50.800.000 500.000 500.000 89.000.000 89.000.000 1.600.000 1.600.000 35.200.000 331 … 10.500.000 … 38.720.000 … … 18/12 18/12 18/12 19/12 HD0089478 HD0089478 HD0089478 HD0000763 18/12 18/12 18/12 19/12 19/12 HD0000763 19/12 19/12 HD0000763 19/12 26/12 PXK60 26/12 26/12 PXK60 26/12 28/12 28/12 28/12 30/12 30/12 30/12 30/12 30/12 30/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 … PC321 PC321 PC321 HD0067400 HD0067400 HD0067400 PC324 PC324 PC324 PKT08 PKT08 PKT09 PKT09 PKT09 PKT09 PNK01 PNK01 … 28/12 28/12 28/12 30/12 30/12 30/12 30/12 30/12 30/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 … Mua hàng cty DACO Mua hàng cty DACO Mua hàng cty DACO Mua hàng cty thiết bị điện Duy Linh Mua hàng cty thiết bị điện Duy Linh Mua hàng cty thiết bị điện Duy Linh Xuất kho CC,DC phục vụ phân xƣởng Xuất kho CC,DC phục vụ phân xƣởng Chi phí tiền điện Thuế GTGT Chi phí tiền điện Chi phí tiền điện thoại Thuế GTGT Chi phí tiền điện thoại Chi phí tiền nước Thuế GTGT Chi phí tiền nước Lương CNTT sản xuất Lương CNTT sản xuất Các khoản trích theo lương Các khoản trích theo lương Các khoản trích theo lương Các khoản trích theo lương Nhập kho thành phẩm Nhập kho thành phẩm … Cộng 154 133 331 154 48.000.000 4.800.000 133 5.060.000 52.800.000 50.600.000 331 154 55.660.000 385.000 153 154 133 111 154 133 111 154 133 111 154 334 154 3383 3384 3389 1551 154 … 385.000 4.696.000 469.600 5.165.600 500.000 50.000 550.000 300.000 15.000 315.000 20.107.250 20.107.250 3.025.000 2.475.000 412.500 137.500 373.615.530 373.615.530 988.765.230 988.765.230 (Nguồn: Phòng Tài – Kế toán) 63 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH BKTĐH 3.1 Đánh giá thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm TNHH BKTĐH Qua thời gian thực tập Công ty TNHH BKTĐH, tiếp cận thực tế với công tác kế toán nói chung công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng quan tâm giúp đỡ tận tình ban lãnh đạo công ty, cô phòng tài – kế toán giúp em có điều kiện tốt để nghiên cứu làm quen với thực tế, củng cố thêm kiến thức học nhà trường liên hệ với công tác thực tiễn Sau em xin trình bày số ý kiến nhận xét công tác kế toán, đặc biệt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành công ty TNHH BKTĐH 3.1.1 Ưu điểm Trong thời gian tìm hiểu công ty TNHH BKTĐH, thời gian thực tập không nhiều đủ để em nhận thấy “Công tác hạch toán kế toán nói chung công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành nói riêng” công ty thực tương đối tốt, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ công ty nói riêng công tác kế toán tài nói chung điều kiện kinh tế  Về máy kế toán Bộ máy kế toán công ty hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công việc Cùng với hệ thống sổ sách kế toán, tài khoản, chứng từ xây dựng phù hợp với máy kế toán đặc thù kinh doanh Công ty, chi tiết theo khoản mục phát sinh, khiến cho việc lưu trữ, luân chuyển chứng từ thuận tiện Các kế toán phần hành làm phần hành riêng mình, ghi chép số liệu vào sổ sách kịp thời xác, tình trạng cuối tháng ghi chép số liệu, lưu trữ chứng từ khoa học  Về tổ chức quản lý xử lý sổ liệu máy tính Trong xu nay, việc cung cấp thông tin xác, kịp thời để đưa định nhân tố dẫn tới thành công doanh nghiệp Công ty trang bị cho nhân viên phòng Tài chính- Kế toán máy tính nối mạng kết hợp sử dụng phần mềm VN Soft 64  Về hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản, sổ kế toán Công ty có hệ thống chứng từ hợp pháp, hợp lý, hợp lệ, tương đối đầy đủ theo chế độ quy định hành Bộ Tài Hình thức sổ “ Nhật ký chung” áp dụng phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty trình độ, khă kế toán đội ngũ nhân viên kế toán Các sổ sách tuân thủ theo quy định Bộ Tài chính, chứng từ kế toán tổ chức luân chuyển hợp lý với hệ thống báo cáo tài báo cáo nội cung cấp kịp thời giúp Ban lãnh đạo Công ty có đầy đủ thông tin để có định đắn  Về nguyên vật liệu Công ty phải mua bảo quản nhiều loại nguyên vật liệu khác đặc thù sản xuất Tuy vậy, công tác tổ chức thu mua quản lý tốt thể việc tìm nhà cung cấp, vận chuyển, bảo quản,…đến việc tính toán định mức sử dụng xuất kho vật liệu cho phân xưởng sản xuất Phần lớn việc thu mua nguyên vật liệu Công ty diễn sau nhận đơn đặt hàng khách hàng Việc mua sắm nguyên vật liệu trực tiếp cho đơn đặt hàng góp phần tránh ứ đọng vốn hàng tồn kho Công ty  Về công tác tập hợp chi phí sản xuất tình giá thành sản phẩm Công ty lựa chọn phân loại chi phí SXKD theo khoản mục chi phí giá thành sản phẩm, khiến cho kế toán dễ dàng thực việc tính toán thể giá thành theo khoản mục riêng biệt, từ ban quản lý thay đổi mục tiêu giảm khoản mục chi phí, giám sát chi phí địa phát sinh chi phí Bên cạnh việc lựa chọn đối tượng tập hợp chi phí, tính giá thành hợp lý (theo đơn hàng) quy trình sản xuất sản phẩm công ty có đặc điểm quy trình công nghệ giản đơn, sản phẩm loại thiết bị có tính đơn Giá thành sản phẩm tính cho đơn đặt hàng giúp cho việc tính giá thành đơn giản, đầy đủ đắn Kỳ tính giá thành vào cuối tháng hợp lý, phục vụ tốt công tác báo cáo Công tác tập hợp chi phí sản xuất tiến hành nề nếp kế toán giá thành phần hành khác Kế toán tổng hợp chi phí tính giá thành thực ghi chép cẩn thận xác đầy đủ số lượng giá trị sở cho việc tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm cách hợp lý xác 3.1.2 Hạn chế Bên cạnh ưu điểm công tác quản lý, hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH BKTĐH có tác động tích cực đến việc 65 tiết k iệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh tồn số mặt hạn chế cần khắc phục: - Hạn chế 1: Về tổ chức máy kế toán Hiện thủ quỹ công ty chịu trách nhiệm thu, chi quản lý tiền mặt kiêm công việc kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng Điều vi phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm dễ xảy đến nhiều rủi ro, gian lận, mát tài sản không đáng có - Hạn chế 2: Về lập bảng định mức nguyên vật liệu Sau nhận đơn đặt hàng công ty không xây dựng bảng định mức nguyên vật liệu Trong trường hợp công nhân lắp ráp sai, vật tư hỏng, hóc định mức trình sản xuất phản ánh không xác giá vốn thực sản phẩm Mặt khác, không kiểm soát sở định mức ban đầu công nhân sử dụng nguyên vật liệu không tiết kiệm, gây hỏng hóc nhiều trộm cắp vụ lợi cá nhân - Hạn chế 3: Về trích bảo hiểm công ty Công ty áp dụng trích 03 loại bảo hiểm BHYT, BHXH, BHTN mà không trích kinh phí công đoàn cho công nhân viên Một doanh nghiệp muốn thúc lực làm việc công nhân viên cần có tổ chức công đoàn Họ có vai trò quan trọng với doanh nghiệp tổ chức phong trào góp phần vào việc động viên người lao động tích cực học tập, lao động, sáng tạo, thi đua thực tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Muốn trì hoạt động công đoàn cần có quỹ hoạt động hay gọi kinh phí công đoàn đóng góp từ khoản trích theo lương công nhân viên Công ty phải chịu trách nhiệm trích nộp - Hạn chế 4: Về trích trước lương nghỉ phép Trong hạch toán chi phí nhân công trực tiếp, công ty không áp dụng phương pháp trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân sản xuất mà có phát sinh tính vào lương công nhân sản xuất kỳ Việc hạch toán đảm bảo tập hợp đầy đủ chi phí sản xuất kỳ khoản tiền lương nghỉ phép kỳ hạch toán không đều, không trích trước tiền lương nghỉ phép làm cho giá thành kỳ không ổn định 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH BKTĐH - Giải pháp 1: Về tổ chức máy kế toán Về tổ chức máy kế toán Công ty TNHH BKTĐH nêu vi phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm Theo luật kế toán kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, công nợ hay thu chi không làm thủ quỹ Chính vậy, để tránh việc vi phạm nguyên tắc bất kiêm nghiệm giảm thiểu sai sót, gian lận 66 kế toán, máy kế toán Công ty cần tách riêng nhiệm vụ kế toán tiền mặt với thủ quỹ - Giải pháp 2: Lập bảng định mức nguyên vật liệu Ví dụ: Sau nhận HĐ số 1910/2015/HĐ.NSHN-BKTĐH sản xuất hệ thống tự động PID công ty nên xây dựng bảng định mức nguyên vật liệu sau: Biểu 3.1: Bảng định mức nguyên vật liệu Đơn vị: Công ty TNHH BKTĐH Địa chỉ: Số 30 – Vĩnh Phúc – Ba Đình – Hà Nội Tháng 12 năm 2015 BẢNG ĐỊNH MỨC NGUYÊN VẬT LIỆU STT … Tên vật tƣ, sản phẩm Contactor MC22 Contactor MC265 Contactor MC32 ContactorMC50A Bu lông M12x50 Vít M4+M5+M6 Ecu M12 …… Đơn vị tính Cái Cái Cái Cái Bộ Cái Cái … Số lƣợng 150 10 150 30 100 500 500 … (Nguồn: Phòng kỹ thuật) - Giải pháp 3: Thực trích trước lương nghỉ phép Để tránh tình trạng giá thành kỳ không ổn định không trích trước tiền lương nghỉ phép, công ty nên trích trước tiền lương nghỉ phép theo tỷ lệ 5% theo quy định Nhà nước Để trích trước tiền lương nghỉ phép, Kế toán sử dụng TK 335 – Chi phí phải trả Mức trích trước tính theo công thức: Mức trích trƣớc hàng tháng theo kế hoạch Tiền lƣơng thực tế = phải trả cho công nhân sản xuất tháng 67 x Tỷ lệ trích trƣớc Hàng tháng, số tiền lương phải trích trước công nhân sản xuất ghi sổ theo định khoản: Nợ TK 1542 – Chi phí nhân công trực tiếp Có TK 335 – Chi phí phải trả Số tiền lương thực tế phải trả cho công nhân nghỉ phép tháng ghi: Nợ TK 335 – Chi phí phải trả Có TK 334 – Phải trả người lao động Ví dụ: Theo bảng tính phân bổ lương tháng 12/2015 Chi phí lương thực tế công nhân trực tiếp sản xuất 20.107.250 đồng Vậy Công ty trích trước : 20.107.250 x 5% = 1.005.362,5 đồng - Giải pháp 4: Thực trích kinh phí công đoàn Công ty nên trích lập thêm kinh phí công đoàn Kinh phí công đoàn nguồn tài trợ cho hoạt động công đoàn cấp Theo chế độ tài hành, kinh phí công đoàn trích theo tỷ lệ 2% tổng số tiền lương phải trả cho người lao động doanh nghiệp phải chịu toàn (hạch toán vào TK 3382 – Kinh phí công đoàn) Thông thường trích kinh phí công đoàn nửa doanh nghiệp phải nộp cho công đoàn cấp trên, nửa sử dụng để chi tiêu cho hoạt động công đoàn đơn vị Ví dụ: Tháng 12, Công ty tiến hành trích Kinh phí công đoàn Vậy chi phí nhân viên quản lý phân xưởng, cụ thể lương anh Trần Quốc Tuấn tính vào chi phí sản xuất chung thay đổi sau: - Lương : 3.500.000 đồng - Phụ cấp: 675.000 + 450.000 = 1.125.000 đồng + Phụ cấp ăn ca = 25.000 x 27= 675.000 đồng + Phụ cấp xăng xe = 450.000 đồng - Bảo hiểm công ty chịu: 3.500.000 x 24% = 840.000 đồng Chi phí nhân viên phân xưởng là: 3.500.000 + 1.125.000 + 840.000 = 5.465.000 đồng 68 Biểu 3.2: Bảng phân bổ tiền lương sau kiến nghị Đơn vị: Công ty TNHH BKTĐH BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƢƠNG Bộ phận sản xuất Tháng 12 năm 2015 ST T I Đối tƣợng sử dụng Ghi có TK Ghi nợ TK TK154: CPNCTT -HĐ số 1910 … II TK154: CPSXC -HĐ số 1910 … III TK334: Phải trả ngƣời lao động Tổng TK 334: Phải trả ngƣời lao động Lƣơng Phụ cấp Cộng có TK 334 14.607.250 5.500.000 20.107.250 Cộng có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác BHXH BHYT 13.750.000 2.475.000 412.500 137.500 275.000 3.300.000 23.407.250 1.070.503 178.417 59.473 118.945 1.427.338 10.124.259 630.000 105.000 35.000 70.000 840.000 5.465.000 272.492 45.415 15.138 30.277 363.322 2.363.758 1.100.000 206.250 137.500 1.443.750 1.443.750 4.205.000 723.750 310.000 1.788.750 5.583.750 30.316.000 (Nguồn: Phòng Tài chính-Kế toán) 8.696.921 3.500.000 1.125.000 4.625.000 3.500.000 2.000.436 18.107.250 6.625.000 24.732.250 17.250.000 69 BHTN KPCĐ Cộng có TK 338 Tổng Lƣơng Biểu 3.3: Sổ chi tiết tài khoản 15421- CPNCTT sau kiến nghị Đơn vị: Công ty TNHH BKTĐH Địa chỉ: Số 30 - Vĩnh Phúc - Ba Đình - Hà Nội SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tài khoản 15421- CP Nhân công trực tiếp Tên HĐ: 1910/2015/HĐ.NSHN-BKTĐH Tháng 12 năm 2015 Đơn vị tính: Đồng Ngày tháng Số hiệu chứng từ Diễn giải Số phát sinh TK đối ứng Nợ 334 8.696.921 Có …… 31/12 PKT08 Lương công nhân trực tiếp sản xuất 31/12 PKT09 Trích KPCĐ 3382 118.945 31/12 PKT09 Trích BHXH 3383 1.070.503 31/12 PKT09 Trích BHYT 3384 178.417 31/12 PKT09 Trích BHTN 3389 59.473 31/12 PKT13 K/c CP NCTT kỳ 1551 Cộng phát sinh 10.124.259 10.124.259 Số dƣ cuối tháng 10.124.259 Ngƣời lập Kế toán trƣởng (Đã ký) (Đã ký) (Nguồn: Phòng Tài – Kế toán) KẾT LUẬN Trong trình chuyển đổi kinh tế, chế nhà nước đổi với sách mở cửa mang lại hội thách thức cho phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, đòi hỏi doanh nghiệp phải tìm tòi sáng tạo, hoàn thiện phương thức sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu doanh nghiệp Một mục tiêu tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm tăng khả cạnh tranh thị trường Do vậy, việc hoàn thiện nội dung công tác kế toán, kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nội dung quan trọng, gắn liền với việc đánh giá nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Sau thời gian thực tập TNHH BKTĐH đạo hướng dẫn giúp đỡ tận tình cán công nhân viên Ban Tài Chính – Kế toán Cô giáo Mai Thanh Thủy Em bước xem xét hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH BKTĐH từ so sánh lý luận thực tiễn rút học bổ ích Do thời gian trình độ có hạn nghiên cứu nên chuyên đề thực tập em khó tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô cán công nhân viên công ty để chuyên đề thực tập em hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn!!! TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình kế toán tài doanh nghiệp (NXB ĐHKTQD) Chế độ kế toán doanh nghiệp _ Bộ tài Slide Kế toán tài 1,2,3_ ĐH thăng long Trang web: http://www.tapchiketoan Trang web: http://www.webketoan Một số tài liệu khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH BKTĐH , Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH BKTĐH , Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH BKTĐH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay