Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4d

99 164 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 09:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ KỸ THUẬT 4D SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN THỊ TRANG MÃ SINH VIÊN : A20612 CHUYÊN NGÀNH : KẾ TOÁN HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ KỸ THUẬT 4D Giáo viên hƣớng dẫn : Ths Đào Diệu Hằng Sinh viên thực : Nguyễn Thị Trang Mã sinh viên : A20612 Chuyên ngành : Kế toán HÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn Ths Đào Diệu Hằng, tận tình hướng dẫn bảo em suốt trình viết khóa luận Em chân thành cảm ơn quý thầy, cô khoa Kinh tế - Quản lý trường Đại Học Thăng Long tận tình truyền đạt kiến thức năm em theo học trường Với vốn kiến thức tiếp thu trình học không tảng cho trình nghiên cứu khóa luận mà hành trang quý báu để em bước vào đời cách vững tự tin Cuối cùng, em kính chúc thầy cô dồi sức khỏe thành công nghiệp cao quý Đồng kính chúc thầy cô, chú, anh, chị phòng kế toán công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D dồi sức khỏe, đạt nhiều thành công công việc Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016 Sinh viên thực Nguyễn Thị Trang LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên thực Nguyễn Thị Trang CHƢƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ KỸ THUẬT 4D 23 2.1 Khái quát chung công ty TNHH đầu tƣ kỹ thuật 4D 23 2.1.1.Thông tin chung công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D 23 2.1.2.Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D 23 2.1.3.Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D 23 2.1.4.Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D 24 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI 1.1 Khái quát chung bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thƣơng mại 1.1.1 Đặc điểm kinh doanh thương mại có ảnh hưởng đến kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thương mại 1.1.2 Một số khái niệm có liên quan đến kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 1.2 Nội dung kế toán bán hàng 1.2.1 Các phương thức bán hàng 1.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 1.2.3 Chứng từ tài khoản sử dụng 1.2.4 Kế toán bán hàng doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 12 1.2.5 Kế toán bán hàng doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì (KKĐK) 16 1.2.6 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 17 1.3 Nội dung kế toán xác định kết bán hàng 17 1.3.1 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 17 1.3.2 Kế toán xác định kết bán hàng 20 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ KỸ THUẬT 4D 23 2.1 Khái quát chung công ty TNHH đầu tƣ kỹ thuật 4D 23 2.1.1.Thông tin chung công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D 23 2.1.2.Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D 23 2.1.3.Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D 23 2.1.4.Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D 24 1.4 Các hình thức ghi sổ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 21 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ KỸ THUẬT 4D 23 2.1 Khái quát chung công ty TNHH đầu tƣ kỹ thuật 4D 23 2.1.1.Thông tin chung công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D 23 2.1.2.Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D 23 2.1.3.Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D 23 2.1.4.Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D 24 2.1.5.Đặc điểm tổ chức máy kế toán sách kế toán áp dụng công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D 26 2.2 Thực trạng kế toán bán hàng công ty TNHH đầu tƣ kỹ thuật 4D 27 2.2.1 Các phương thức bán hàng công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D 27 2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 28 2.2.3 Kế toán chi tiết bán hàng 30 2.2.4 Kế toán tổng hợp bán hàng 48 2.2.5 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 55 2.3 Thực trạng kế toán xác định kết bán hàng công ty TNHH đầu tƣ kỹ thuật 4D 55 2.3.1 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 55 CHƢƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ KỸ THUẬT 4D 70 3.1 Đánh giá thực trạng bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH đầu tƣ kỹ thuật 4D 70 3.1.1 Ưu điểm 70 3.1.2 Nhược điểm 70 3.2 Một số yêu cầu nguyên tắc hoàn thiện bán hàng xác định kết kế toán bán hàng 71 3.3 Một số kiến nghị hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 72 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƢƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ KỸ THUẬT 4D 23 2.1 Khái quát chung công ty TNHH đầu tƣ kỹ thuật 4D 23 2.1.1.Thông tin chung công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D 23 2.1.2.Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D 23 2.1.3.Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D 23 2.1.4.Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D 24 DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ TSCĐ Tài sản cố định GTGT Giá trị gia tăng K/c Kết chuyển GVHB Giá vốn hàng bán CPBH Chi phí bán hàng CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp KKTX Kế khai thường xuyên KKĐK Kiểm kê định kỳ HTK Hàng tồn kho TNHH Trách nhiệm hữu hạn NKC Nhật ký chung DT Doanh thu BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế KPCĐ Kinh phí công đoàn DANH MỤC SƠ ĐỒ, MẪU Sơ đồ 1.1 Kế toán bán buôn hàng hóa qua kho 12 Sơ đồ 1.2 Kế toán bán hàng theo phương thức gửi bán 12 Sơ đồ 1.4 Kế toán bán buôn vận chuyển thẳng không tham gia toán 13 Sơ đồ 1.3 Kế toán bán buôn vận chuyển thẳng có tham gia toán 13 Sơ đồ 1.5 Kế toán bán hàng trả góp 14 Sơ đồ 1.6 Kế toán bán hàng đại lý (Bên giao đại lý) 14 Sơ đồ 1.7 Kế toán bán hàng đại lý (Bên nhận đại lý) 15 Sơ đồ 1.8 Kế toán bán lẻ 15 Sơ đồ 1.9 Kế toán bán hàng DN kế toán HTK theo phương pháp kiểm kê định kỳ16 Sơ đồ 1.10 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 17 Sơ đồ 1.11 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 19 Sơ đồ 1.12 Kế toán xác định kết bán hàng 21 Sơ đồ 1.13 Trình tự kế toán bán hàng xác định KQBH theo hình thức nhật ký chung 22 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức máy công ty 24 Sơ đồ 2.2 Tổ chức máy kế toán công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D 26 Mẫu 2.1 Hợp đồng mua bán hàng hóa 31 Mẫu 2.2 Phiếu xuất kho 34 Mẫu 2.3 Biên giao nhận hàng 35 Mẫu 2.4 Hóa đơn giá trị gia tăng 36 Mẫu 2.5 Sổ phụ ngân hàng 37 Mẫu 2.6 Hóa đơn giá trị gia tăng 38 Mẫu 2.7 Phiếu xuất kho 39 Mẫu 2.8 Phiếu thu 40 Mẫu 2.9 Sổ chi tiết hàng hóa .41 Mẫu 2.10 Sổ chi tiết hàng hóa 42 Mẫu 2.11 Sổ chi tiết tài khoản 157 .43 Mẫu 2.12 Sổ chi tiết doanh thu bán hàng .44 Mẫu 2.13 Sổ chi tiết giá vốn hàng bán 45 Mẫu 2.14 Sổ chi tiết toán với người mua 46 Ngà y 15/12/2015 công ty nhận hóa đơn yêu cầu toán tiền nước từ xí nghiệp kinh doanh nước Hoàng Mai với tổng số tiền 876.231 đồng bao gồm thuế GTGT 10% Kế toán viết phiếu chi toán tiền mặt Mẫu 2.27 Hóa đơn tiền nƣớc Xí nghiệp kinh doanh HÓA ĐƠN ĐIỆN NƢỚC nước Hoàng Mai Ký hiệu: AA/14P Liên 2: Giao cho khách hàng Địa chỉ: Số 90 Cù Chính Lan, Mẫu số: 01GTKT2/002 Ngày 15 tháng 12 năm 2015 Số: 000504 Thanh Xuân, Hà Nội MST: 0100106225-019 Tên công ty: Công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D Địa chỉ: Số 90 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội Mã số thuế: 0102204669 Số đọc tháng Số đọc tháng trước 809 726 Tổng tiêu Định mức thụ tiêu thụ 83 83 Đơn giá 10.557 Giá chưa thuế GTGT: Thành tiền 876.231 761.940 Tiền thuế GTGT 5% 38.097 Phí bảo vệ môi trường 76.194 Tổng cộng 876.231 Số tiền chữ: Tám trăm bảy mươi sáu nghìn hai trăm ba mươi mốt đồng chẵn Ngày 15 tháng 12 năm 2015 Ngƣời nộp tiền Đơn vị thu tiền (Nguồn: Phòng kế toán) 63 ` Thang Long University Library Mẫu 2.28 Phiếu chi tiền nƣớc Công ty TNHH đầu tƣ kỹ thuật 4D Mẫu số: 02 - TT Số 90 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội Theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14 tháng năm 2015 PHIẾU CHI Quyển số: 03 Ngày 15 tháng 12 năm 2015 Nợ: TK 6422, 133 Số: 15 Có: TK 111 Họ tên người nhận tiền: Nguyễn Thị Trang Địa chỉ: Xí nghiệp nước Hoàng Mai Lý chi: Thanh toán tiền nước Số tiền: 876.000 Viết chữ: Tám trăm bảy mươi sáu nghìn đồng chẵn Kèm theo 01 chứng từ gốc: HĐ GTGT 000504 Ngày 15 tháng 12 năm 2015 Giám đốc Kế toán trƣởng (Ký, đóng dấu) (Ký, họ tên) Thủ quỹ Ngƣời lập phiếu (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Ngƣời nộp tiền (Ký, họ tên) (Nguồn: Phòng kế toán) 64 ` Thang Long University Library Ngày 03/12/2015 công ty nhận hóa đơn GTGT vận chuyển lô hàng cho công ty cổ phần xây dựng thương mại Phương Vinh Mẫu 2.29 Hóa đơn GTGT chi phí vận chuyển Mẫu số: 01GTKT3/001 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 2: Dành cho khách hàng Ngày 03 tháng 12/2015 Ký hiệu: AA/14P Số HĐ: 00078 Đơn vị bán hàng: Công ty vận chuyển Linh Nhâm Địa chỉ: Số 54 Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội Số tài khoản: Số điện thoại: 087 874 0279 Mã số thuế: 0101342570-007 Đơn vị mua hàng: Công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D Địa chỉ: Số 90 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội Số tài khoản: Điện thoại: (04) 35658890 Hình thức toán: Tiền mặt Mã số thuế: 0102204669 STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lƣợng Đơn giá Thành tiền A B C 3=1x2 lô 1.200.000 Chi phí vận chuyển Cộng tiền hàng: Thuế suất GTGT 10%: 1.200.000 1.200.000 Tiền thuế GTGT: 120.000 Tổng cộng toán: 1.320.000 Số tiền viết chữ: Một triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng chẵn Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ tên) Người bán hàng (Ký, ghi rõ họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu) (Nguồn: Phòng kế toán) 65 ` Thang Long University Library Mẫu 2.30 Phiếu thi toán chi phí vận chuyển Đơn vị: Công ty TNHH Mẫu số: 02 – TT đầu tư kỹ thuật 4D Theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC Địa chỉ: Số 90 Cù Chính Lan, Ngày 14 tháng 09 năm 2006 Thanh Xuân, Hà Nội PHIẾU CHI Quyển số: 03 Ngày 03 tháng 12 năm 2015 Số 25 Nợ TK: 6421,133 Có TK: 111 Họ tên người nhận: Công ty vận chuyển Linh Nhâm Địa chỉ: Số 54 Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội Lý chi: Thanh toán tiền vận chuyển hàng hóa Số tiền: 1.320.000 (Viết chữ: Một triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng chẵn) Ngày 03 tháng 12 năm 2015 Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nhận tiền (Ký, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Nguồn: Phòng kế toán) 66 ` Thang Long University Library Căn vào chững từ gốc hóa đơn, phiếu chi… kế toán tổng hợp lại ghi vào sổ chi tiết TK 6421 – Chi phí bán hàng, TK 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp, sổ NKC sổ TK 642 Mẫu 2.31 Sổ chi tiết chi phí bán hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ KỸ THUẬT 4D Mẫu số: S20-DNN Số 90 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội Theo: QĐ 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14 tháng 09 năm 2006 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tài khoản 6421 – Chi phí bán hàng Tháng 12 năm 2015 Đơn vị tính: Đồng NT ghi sổ Chứng từ SH NT … … … 31/12 BPBTL 31/12 TK đối ứng Diễn giải Số phát sinh Nợ Có … … … 31/12 Lương phải trả nhân viên 334 26.100.000 BPBTL 31/12 Khoản trích theo lương 338 5.640.000 31/12 PKT 31/12 Thanh toán tiền vận chuyển hh 111 1.200.000 31/12 BPBKH 31/12 Chi phí khấu hao 214 7.000.000 … … … … … … 31/12 PKT 31/12 Kết chuyển TK 911 911 Cộng phát sinh tháng 12 … 43.020.000 43.020.000 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Nguồn: Phòng kế toán) 67 ` Thang Long University Library Mẫu 2.32 Sổ chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ KỸ THUẬT 4D Mẫu số: S20-DNN Số 90 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội Theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14 tháng 09 năm 2006 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tài khoản 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Tháng 12 năm 2015 Đơn vị tính: Đồng Chứng từ NT ghi sổ SH NT … … … 15/12 000504 15/12 … … … 31/12 BPBTL 31/12 Diễn giải TK đổi ứng Số phát sinh Nợ Có … … … Tiền nước 111 838.134 … … … 31/12 Lương phải trả nhân viên 334 47.300.000 BPBTL 31/12 Khoản trích theo lương 338 9.948.000 31/12 PKT 31/12 Chi phí tiếp khách 111 5.000.000 … … … … … … 31/12 PKT 31/12 Kết chuyển TK 911 911 Cộng phát sinh tháng 12 … … … 77.504.000 77.504.000 Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Nguồn: Phòng kế toán) 68 ` Thang Long University Library Mẫu 2.33 Sổ tài khoản 642 SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản: 642 – Chi phí quản lý kinh doanh Tháng 12 năm 2015 Chứng từ Ngày ghi sổ SH TK đối ứng Diễn giải NT Số dƣ đầu kỳ Số tiền Nợ x 31/12 PKT 31/12 Chi phí bán hàng 43.020.000 31/12 PKT 31/12 Chi phí quản lý doanh nghiệp 77.504.000 31/12 PKT 31/12 Kết chuyển chi phí 911 Cộng phát sinh 31/12 Có 120.524.000 120.524.000 120.524.000 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Nguồn:Phòng kế toán) 69 ` Thang Long University Library 2.1.1 Kế toán xác định kết bán hàng Kế toán bán hàng xác định công thức: Kết bán hàng = Doanh thu bán - Giá vốn hàng bán - CPQLKD hàng cung cấp dịch vụ = 2.450.230.000 – 2.180.400.000 – 120.524.000 = 149.306.000 đồng Mẫu 2.34 Sổ TK 911 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ KỸ THUẬT 4D Mẫu số: S03b-DNN Số 90 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nôi Theo QĐ48/2006/QĐ-BTC Ngày 14 tháng 04 năm 2006 SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản 911 – Xác định kết bán hàng Tháng 12 năm 2015 Chứng từ NT ghi sổ Diễn giải TK đối ứng SH NT … … … 31/12 PKT 31/12 Kết chuyển giá vốn hàng bán 31/12 PKT 31/12 31/12 PKT 31/12 Kết chuyển chi phí QLKD … … … … Kết chuyển doanh thu Số phát sinh Nợ Có … … 632 2.180.400.000 511 hàng bán … … 2.450.230.000 642 120.524.000 … … Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) … Nguồn: Phòng kế toán) 70 ` Thang Long University Library CHƢƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ KỸ THUẬT 4D 3.1 Đánh giá thực trạng bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH đầu tƣ kỹ thuật 4D 3.1.1 Ưu điểm -Về máy kế toán: Công ty có đội ngũ kế toán nhiệt tình, trình độ chuyên môn tốt, sử dụng vi tính thành thạo giúp cho công việc kế toán nhanh gọn xác Việc tổ chức máy kế toán đảm bảo thống công tác kế toán, giúp cho kế toán phát huy đủ vai trò, chức Tổ chức quản lý phân công, phân nhiệm máy kế toán phù hợp với máy kế toán chung công ty Nhiệm vụ quyền hạn người phân công cách rõ ràng, hợp lý -Về hệ thống sổ sách, chứng từ: Hệ thống chứng từ mà công ty sử dụng hoàn toàn phù hợp với quy định Nhà nước mẫu, cách lập cách quản lý chứng từ Mọi chứng từ sử dụng công ty mục đích chức kinh doanh công ty, phản ánh đầy đủ nội dung tính trung thực thông tin Quá trình luân chuyển chứng từ phòng ban phần hành kế toán thiết kế cách khoa học, kịp thời liên tục 3.1.2 Nhược điểm - Công ty áp dụng hai phương thức tiêu thụ bán trực tiếp gửi hàng, chưa đa dạng hóa phương thức tiêu thụ thành phẩm Bên cạnh đó, việc tiếp cận thành phẩm với khách hàng gặp nhiều khó khăn chưa đa dạng doanh thu từ việc tiêu thụ thành phẩm - Hiện tại, công ty chưa mở bảng tổng hợp hàng gửi bán (TK 157), giá vốn hàng bán (TK 632), công nợ (TK 131) Bảng tổng hợp chi tiết tài khoản dùng để tổng hợp số liệu sổ chi tiết đối chiếu với sổ tài khoản liên quan Nếu có chênh lệch số liệu sổ chi tiết bảng tổng hợp không trùng khớp 71 ` Thang Long University Library trình ghi chép sai sót kế toán, phải kiểm tra sửa chữa lại Do vậy, công việc kiểm tra, đối chiếu số dư số phát sinh kỳ xác công ty mở bảng tổng hợp chi tiết tài khoản - Hiện tại, công ty chưa sử dụng phần mềm kế toán chuyên nghiệp Điều làm cho khối lượng công việc phận kế toán phải làm lớn, tốn thời gian, đòi hỏi nhân viên phải làm việc với cường độ cao 3.2 Một số yêu cầu nguyên tắc hoàn thiện bán hàng xác định kết kế toán bán hàng Hiện nay, hoạt động công ty kinh doanh thương mại nên công tác bán hàng xác định kết bán hàng phần hành quan trọng toàn công tác hạch toán kế toán công ty, giúp công ty hoàn thành tốt vai trò kinh tế Hơn nữa, thực tốt công tác bán hàng xác định kết bán hàng giúp công ty quản lý tốt công tác bán hàng xác định kết kinh doanh Đặc biệt công ty vừa nhỏ việc tiêu thụ hàng hóa nhanh, hiệu giúp công ty quay vòng vốn nhanh, thu lợi nhuận lớn Vì vậy, hoàn thiện công tác kế toán nói chung, công tác bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng điều tất yếu, khách quan mà công ty làm Song việc hoàn thiện cần phải đảm bảo yêu cầu sau: Tính thống nhất, tính phù hợp, tính hiệu tiết kiệm, tính xác kịp thời - Tính thống nhất: Đây yêu cầu nhằm tạo thống chế độ kế toán toàn kinh tế hệ thống kế toán doanh nghiệp Bao gồm thống tài khoản sử dụng, phương pháp đánh giá hàng tồn kho, hệ thống sổ sách kế toán,… - Tính phù hợp: Mỗi doanh nghiệp có đặc điểm khác tổ chức sản xuất kinh doanh, loại hình kinh doanh, trình độ yêu cầu quản lý Do vậy, việc vận dụng hệ thống, chế độ, thể lệ tài kế toán doanh nghiệp cần phải hợp lý, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm riêng doanh nghiệp - Tính hiệu tiết kiệm: Nếu việc hoàn thiện công tác kế toán không đem lại hiệu so với trước chi phí bỏ lớn gây lãng phí thời gian, tốn tiền bạc, việc hoàn thiện không phù hợp - Tính xác kịp thời: Hoàn thiện sở đáp ứng yêu cầu thông tin nhanh chóng, kịp thời, xác giúp cho người quản lý nắm bắt tình hình sản xuất 72 ` Thang Long University Library kinh doanh doanh nghiệp từ đưa định đắn nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh cho toàn doanh nghiệp 3.3 Một số kiến nghị hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Thứ nhất, phƣơng pháp tiêu thụ Ngoài hai phương thức bán hàng trên, việc đa dạng hoá phương thức bán hàng làm doanh thu bán hàng công ty phong phú Công ty bổ sung thêm phương thức bán hàng bán hàng đại lý Thứ hai, phần mềm kế toán Để giảm khối lượng công việc, thời gian tạo phong cách làm việc chuyên nghiệp, công ty nên bổ sung sử dụng phần mềm kế toán Fast, Misa Thứ ba, dựa vào nhƣợc điểm hệ thống sổ sách mà công ty mắc phải, em xin đƣợc đề xuất ý kiến lập thêm bảng tổng hợp hàng gửi bán, giá vốn hàng bán, công nợ (phải thu) Mẫu 3.1 Sổ tổng hợp giá vốn hàng bán Đơn vị: Công ty đầu tư kỹ thuật 4D Địa chỉ: Số 90 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội SỔ TỔNG HỢP GIÁ VỐN HÀNG BÁN Tháng 12 năm 2015 Tên hàng hóa: Điều hòa Đơn vị tính: Đồng STT Tên hàng hóa Số lƣợng Giá vốn hàng bán phát sinh kỳ Điều hòa loại CVA24CN 19 293.778.000 Điều hòa loại CVA24HN 24 396.480.000 Điều hòa loại CVA12CN 19 140.600.000 … … … Tổng cộng 179 … 2.180.400.000 73 ` Thang Long University Library Mẫu 3.2 Bảng tổng hợp chi tiết hàng gửi bán Đơn vị: Công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D Địa chỉ: Số 90 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT HÀNG GỬI BÁN Tài khoản: 157 Tháng 12 năm 2015 Đơn vị tính: Đồng STT Số dƣ đầu kỳ Tên hàng hóa Nợ Điều hòa CVA24CN loại Điều hòa CVA24HN loại Điều hòa CVA12CN loại … … Tổng cộng Số dƣ cuối kỳ Số phát sinh Nợ Có Nợ Có Có 0 154.020.000 154.020.000 0 0 158.400.000 158.400.000 0 0 78.000.000 78.000.000 0 … … … … … … 0 454.520.000 454.520.000 0 73 74 ` Thang Long University Library Mẫu 3.3 Bảng tổng hợp chi tiết công nợ Đơn vị: Công ty TNHH kỹ thuật 4D Địa điểm: Số 90 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT CÔNG NỢ Tháng 12 năm 2015 Tên ngƣời mua STT Công ty cổ phần xây dựng thương mại Phương Vinh Số dƣ đầu kỳ Nợ Số phát sinh Nợ Có 20.000.000 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hà Nội Công ty TNHH xây dựng thương mại Lập Thanh … … Tổng cộng 34.560.000 Số dƣ cuối kỳ Nợ Có Có 94.875.000 90.000.000 24.875.000 51.750.000 50.000.000 103.500.000 94.650.000 43.410.000 … … … … … 412.500.000 958.896.000 758.337.600 200.558.400 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 74 ` KẾT LUẬN Trong kinh tế kinh tế thị trường có cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp với Để đứng vữn thị trường không ngừng phát triển vấn đề khó khăn Nhưng biến động kinh tế giúp nhiều doanh nghiệp làm ăn hiệu Việc hoàn thiện trình hạch toán nghiệp vụ bán hàng xác định kết bán hàng cần thiết doanh nghiệp Hoàn thiện trình hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa tạo điều kiện cho doanh nghiệp tổ chức hoạt động tiêu thụ hàng hóa cách có hiệu hơn, đồng thời giúp cho doanh nghiệp quản lý tốt hoạt động tiêu thụ mình, đảm bảo lấy thu bù chi có lãi Thực đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước nâng cao đời sống cán nhân viên Nhận thức điều công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D có quan tâm đến khâu quản lý kinh doanh công tác kế toán bán hàng nói chung, công tác bán hàng xác đinh kết bán hàng nói riêng với hi vọng đáp ứng yêu cầu quản lý cao Qua thời gian thực tập công ty, em bước đầu tiếp cận công tác kế toán công ty, đặc biệt sâu tìm hiểu nghiên cứu công tác bán hàng xác định kết bán hàng công ty Trong trình tìm hiểu, em thấy công tác bán hàng xác định kết bán hàng công ty toàn diện tồn số vấn đề chưa tốt Vì vậy, em chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D làm đề tài nghiên cứu cho khóa luận Trong khóa luận này, em mạnh dạn đưa số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty Được giúp đỡ anh, chị phòng kế toán công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D, đặc biệt hướng dẫn, bảo tận tình Th.s Đào Diệu Hằng giúp em hoàn thành tốt khóa luận Do thời gian thực tập có hạn nhờ kiến thức chưa sâu nên khóa luận em không tránh khỏi sai sót Em mong nhân góp ý, nhận xét thầy cô để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm Sinh viên thực Nguyễn Thị Trang DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Thị Đông (2009), NXB Tài Chính Giáo trình “Hạch toán kế toán doanh nghiệp” GS.TS Đặng Thị Loan (2009), NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân – Giáo trình “Kế toán tài doanh nghiệp” PGS.TS Võ Văn Nhị (2005), NXB Tài Chính Giáo trình “306 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp” Tài liệu công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D [...]... bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp thƣơng mại Chƣơng 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH đầu tƣ kỹ thuật 4D Chƣơng 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH đầu tƣ kỹ thuật 4D Mục tiêu của khóa luận: Tìm hiểu và phân tích thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán. .. quả bán hàng tại công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D trong tháng 12 năm 2016, đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Đối tƣợng nghiên cứu: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D Phạm vi nghiên cứu: Kế toán bán hàng tại công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D trong tháng 12 năm 2015, mặt hàng điều... Xác định kết quả bán hàng Kết quả bán hàng phản ánh kết quả cuối cùng của việc thực hiện tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ trong kỳ và được thể hiện thông qua chỉ tiêu lãi hoặc lỗ Kết quả bán hàng là phần chênh lệch giữa doanh thu thuần của hoạt động bán hàng với các chi phí của hoạt động đó Kết quả bán hàng được xác định bằng công thức sau: Kết quả = bán hàng Doanh thu thuần từ Giá vốn hàng - hoạt động bán. .. chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho hàng bán ra Nếu chênh lệch lớn hơn 0 thì kết quả bán hàng có lãi, chênh lệch nhỏ hơn 0 thì kết quả bán hàng lỗ, còn nếu bằng 0 thì hòa vốn Việc xác định kết quả bán hàng được xác định vào cuối tháng, cuối quý, cuối năm tùy vào đặc điểm cụ thể của từng doanh nghiệp Tài khoản sử dụng để xác định kết quả bán hàng: TK 911 – Xác định kết quả kinh... hàng điều hòa CHƢƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI 1.1 Khái quát chung về bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thƣơng mại 1.1.1 Đặc điểm kinh doanh thương mại có ảnh hưởng đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 1.1.1.1 Khái niệm và đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại... nghiệp trên thị trường Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng là một nội dung chủ yếu của công tác kế toán phản ánh hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ Với ý nghĩa to lớn đó, kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng đòi hỏi các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường áp dụng các biện pháp phù hợp với doanh nghiệp mình mà vẫn khoa học, đúng chế độ kế toán do Nhà nước ban... University Library 1.3.2 Kế toán xác định kết quả bán hàng Trong các doanh nghiệp thương mại, hoạt động bán hàng là hoạt động kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp, là chỉ tiêu chất lượng đánh giá hiệu quả công tác bán hàng và cũng là bộ phận chủ yếu cấu thành nên kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Kết quả bán hàng là khoản chênh lệch giữa doanh thu bán hàng thuần với giá vốnn của hàng xuất bán, chi... kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 1.1.2.1 Bán hàng Bán hàng là quá trình chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa gắn với phần lớn lợi ích và rủi ro cho khách hàng, đồng thời được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán Số tiền doanh nghiệp thu được gọi là doanh thu bán hàng Bản chất của quá trình bán hàng là quá trình trao đổi quyền sở hữu giữa người mua và người bán trên thị thường Hàng. .. quyền quản lý, quyền kiểm soát sả phẩm + Doanh nghiệp xác định tư ng đối chắc chắn + Doanh nghiệp đã thu hay sẽ thu được lợi ích kinh tế từ bán hàng + Xác định được chi phí liên quan đến bán hàng Doanh thu bán hàng của doanh nghiệp được phân loại thành doanh thu bán hàng ra ngoài và doanh thu bán hàng nội bộ.Doanh thu bán hàng được xác định theo công thức sau: Doanh thu bán hàng = Khối lƣợng hàng bán. .. trả góp, hàng đổi hàng Tổ chức kinh doanh thương mại có thể theo nhiều mô hình: công ty bán buôn, bán lẻ, kinh doanh tổng hợp… 1.1.1.2 Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại Trong nền kinh tế thị trường sản xuất ra sản phẩm hàng hoá và bán được các sản phẩm đó trên thị trường là điều kiện quyết định cho sự tồn tại và phát triển của
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4d , Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4d , Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4d

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay